فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (آذر و دی 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امید وحدانی فر*، علی جلایریان صفحات 1-32

  یکی از حوزه های مطالعات فرهنگ و ادبیات عامه، باورها و اعتقادات اقوام است. قوم ترکمن یکی از اقوام ایرانی است که دارای باورها و عقاید گوناگونی اند. باورهای عامه رایج در بین ترکمن ها از افکار، عقاید، آرمان ها، احساسات، عواطف و سبک زندگی آن ها نشیت گرفته است. از آنجایی که برخی از عقاید و اندیشه های عامه آموزنده و درخور تامل هستند، در این پژوهش نگارندگان کوشش می کنند ضمن معرفی طوایف مختلف ترکمن ها، برخی از باورهای رایج در بین دو قوم از ترکمن ها (گوکلان و یموت) را که در رمان آتش بدون دود نادر ابراهیمی منعکس شده است، ابتدا به شیوه کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهند و سپس، به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآورند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که باورهای عامه دو قوم مذکور در 4 دسته شامل: 1. باورهای فلسفی و اساطیری، 2. باورهای مربوط به زندگی و مراحل آن، 3. باورهای طبی و درمان عامه، 4. گاه شماری و هواشناسی عامه قرار می گیرد که برخی از این باورها در تعالیم دینی ریشه دارد. برخی از این باورها از فرهنگ ایرانی ناشی می شود که غیر از ترکمن ها در بین سایر اقوام نیز دیده می شود. دسته ای از باورها به دلیل اینکه از سبک زندگی ترکمن ها سرچشمه می گیرد، مختص فرهنگ این قوم است و بعضی دیگر نیز باورهایی بی پایه و غیرواقعی هستند که از خرافات ناشی می شوند.

  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، باورهای عامه، قوم گوکلان و یموت، رمان آتش بدون دود، نادر ابراهیمی
 • سمیه السادات طباطبایی*، فائقه سادات طباطبایی صفحات 33-56

  نگارندگان در نوشتار پیش رو بر آن اند تا به تبیین و تحلیل بن مایه ای در قصه های ایرانی بپردازند که ناشناخته مانده است: خنداندن دختری که نمی خندد. خنداندن دختر در این بن مایه، که شرط ازدواج با اوست، از یک سو کنشی است جادویی که باروری او را درپی دارد و از دیگر سو کنشی است جنسی؛ بدین معنا که با آمیزش جنسی گره می خورد. بر اساس پیوند میان قصه پریان و باورهای دینی کهن می توان ردپای دو گونه از اندیشه جادویی دینی را در بن مایه یادشده یافت: نخست، تفکری که زن را برای بار گرفتن بی نیاز از مرد می داند و باروری را مرهون کنشی جادویی، همچون خنده، می بیند؛ و دوم، اندیشه ای که نقش مرد را در فرایند بارورسازی زن شناخته و پذیرفته است. افزون بر این، بر پایه پیوند میان قصه پریان و اسطوره می توان اسطوره مرتبط با این بن مایه را بازیافت؛ اسطوره ای که اکنون در میان اساطیر شناخته شده ایرانی از آن نشانی نمی یابیم.

  کلیدواژگان: قصه پریان، آزمون ازدواج، خنداندن دختر، خنده جادویی، الگوی فرامتنی پراپ
 • حلما محمودی امجزی، ابوالقاسم رادفر*، حمید طبسی صفحات 57-91

  عامه سروده ها یکی از دل نشین ترین گونه های ادبیات شفاهی در بین اقوام ایرانی اند که معرف روحیات، اندیشه ها و افکار توده مردم و برخاسته از نیازهای طبیعی و روزمره آن ها هستند. ترانه ها و اشعار از شکل های ادب عامه هستند و در حوزه جغرافیای فرهنگی این سرزمین گوناگونی دارند. عامه سروده ها در استان کرمان نیز با نام های متعددی پراکنده شده و بیشتر در قالب دوبیتی سروده شده اند و دارای اوزان عروضی هستند. دوبیتی های رایج این خطه در مراسم مختلف، نام هایی همچون شرمه، اجاق بوس، بیرقی، خیلون، موردخوانی، آبادو، سرآسیابی، آیینو، بیابانی، کردی خوانی، حجله گشون، غریبی خوانی، حنابندی، در حمومی و... دارند. این اشعار در حوزه های سرور، سوگ، کار، اشعار خواب و نوازش، لالایی ها، ترانه بازی ها، سرگرمی و نیایش قرار می گیرند. نگارندگان در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش کرده اند تا علاوه بر معرفی سرودهای عامه و محلی استان کرمان، اشعار را بر اساس مضمون، تحلیل و طبقه بندی کنند تا زوایای فرهنگی و عناصر بومی نیز قابل دریافت باشد.

  کلیدواژگان: کرمان، عامه سروده ها، ادبیات شفاهی، درونمایه، فرهنگ عامه
 • سکینه مرادی*، محمدحسین کرمی صفحات 93-132

  حیوان داماد یکی از بن مایه های قصه های عامه است. در این قصه ها، قهرمان (دختر) در کشاکش پیوند یا گریز از ازدواج با موجودی با عنوان حیوان داماد حوادثی را از سر می گذراند. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و رویکرد تحلیلی توصیفی قصه های حیوان داماد را از نظر ساختاری مقایسه می کند. در این مقایسه، فراوانی انواع حیوان داماد، الگوی ساختاری این گونه از قصه ها و تحلیل برخی داده های به دست آمده تبیین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در مجموع 89 قصه حیوان داماد، دیو با 42 مورد بیشترین فراوانی را در میان انواع حیوان داماد دارد و این قصه ها از مجموع 18 گروه قصه های مشابه، از 7 الگوی یکسان پیروی می کنند.

  کلیدواژگان: حیوان داماد، ساختار، دیوداماد، فرهنگ افسانه های مردم ایران
 • سید رضا اتابک*، مصطفی موسوی، پگاه خدیش صفحات 133-158

  دزدیده شدن دختری به دست دیو، زندانی شدن او در مکانی مانند باغ یا قصر و تقاضای آمیزش جنسی دیو از دختر، از مضامین اصلی افسانه های شفاهی  تیپ 467 (مطابق فهرست جهانی آرنه- تامسون) نظیر افسانه تنبلو است که به اشکال مختلف در مناطق متفاوت ایران روایت شده است. خون دختر پس از چکیدن در آب به گل تبدیل می شود؛ اعتقاد به این مضمون (روییدن گیاه از خون یا اندام  انسان) از دیرباز در بین اقوام مختلف رواج داشته و بن مایه اساطیری آن را می توان در داستان کیومرث در بندهش و روییدن گیاه ریباس از نطفه او یافت. دیو که در این دسته از افسانه ها همواره از دختر تقاضای آمیزش جنسی دارد، نماد انسانی است که به واسطه خصوصیات اخلاقی ناپسند از جامعه طرد شده و اکنون می خواهد با درآمیختن با همنوع خویش دوباره به جامعه بازگردد. اما دختر از پذیرش درخواست دیو سر باز می زند و با رسیدن قهرمان شیشه عمر دیو پیدا شده و قهرمان دیو را از میان بر می دارد. در این پژوهش سعی شده است با نگاهی همه جانبه به این مضامین و تحلیل آنها از دیدگاه های مختلف، چرایی رفتار دیو مشخص شود. شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی است.

  کلیدواژگان: افسانه های شفاهی تیپ 467، تنبلو، دیو، روییدن گیاه از خون انسان، خصوصیات اخلاقی ناپسند
 • فاطمه چمن آرا، رحمان ذبیحی*، بهروز چمن آرا، علیرضا شوهانی صفحات 159-188

  بیشتر متون منظوم حماسی غرب ایران به زبان ادبی گورانی سروده شده است. دسته ای از این متون منطبق با گزارش شاهنامه، برخی مطابق متون نقالی و بعضی روایت های حماسی مستقل است. قدیم ترین دست نویس های بازمانده از این آثار در قرن هشتم هجری نوشته شده، اما روایات این متون غالبا دارای عناصر بسیار کهن حماسی است. هفت لشکر سروده مصطفی بن محمود گورانی از متون ارزشمند بازمانده به این زبان است که تاکنون غالبا سراینده آن را الماس خان کندوله ای دانسته اند. دست نویس های متعددی از این متن در کتابخانه های ایران و جهان باقی مانده است که قدمت برخی از آن ها به 150 سال می رسد. روایت هفت لشکر گورانی در مواضعی شبیه متون نقالی و در مواردی مشابه هفت لشکر منثور است. همچنین، دارای عناصر برجسته ای چون هفت خان جهانبخش و دربرگیرنده داستان هایی چون «یاقوت پوش و لعل پوش» و «بهرام جواهرپوش» و روایت مستقل «رستم و زنون» است. موضوع این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از دست نویس های کهن و دیگر منابع کتابخانه ای انجام گرفته، معرفی، نقد و تحلیل این منظومه، بیان ارزش ها و تازگی های آن، کشف همانندی ها و تفاوت های آن با متون فارسی، معرفی دست نویس ها و بیان ضرورت تصحیح انتقادی آن است.

  کلیدواژگان: زبان گورانی، هفت لشکر، نسخه های خطی، متون نقالی، مصطفی بن محمود
 • فرزام حقیقی* صفحات 189-219

  دستنویس ها و چاپ های بسیاری از موش و گربه به نام عبید زاکانی فهرست یا منتشر شده اند، اما با بررسی و مقایسه آن ها مشخص می شود که بین این موش و گربه ها از نظر زبان، سبک و حتی قصه تفاوت بسیاری دیده می شود. این روایت ها نسبت به زمان و زبان عبید زاکانی عمدتا متاخر و عامه حساب می شوند. به همین دلیل بسیاری در انتساب موش و گربه به عبید تردید کرده اند. برای بررسی این انتساب نخست می بایست نسبت این آثار با هم سنجیده و ریشه های مشترک آن ها شناخته شود. ما در این نوشته تنها به این بحث می پردازیم و این مسیر را در سه مرحله طی می ‎کنیم. در بخش اول با تکیه بر ابیات پایانی داستان به مقایسه موش و گربه ها و طبقه بندی آن ها می پردازیم، در بخش دوم پایان داستان را در همه روایت ها بررسی می کنیم و در بخش سوم و پایانی نیز با تکیه بر ضبط ابیات در این موش و گربه ها و مقایسه آن ها با دستنویس های ناقص، اما کهن تر می کوشیم تا فرضیه هایی درباره نسبت این روایت ها با هم، سرچشمه آن ها و دیگر روایت های احتمالی مطرح کنیم از نظر سبک و زبان این موش و گربه ها را می توان در نه روایت و از نظر داستان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد. همین تفاوت ها و چند ضبط کهنی که تنها در برخی از دستنویس های متاخر و عامه دیده می شوند، نشان می دهند که این موش و گربه ها هیچ یک از عبید نیستند.

  کلیدواژگان: موش و گربه، عبید زاکانی، دستنویس ها، چاپ های سنگی و سربی، روایت
 • صفی الله طاهری اوروند، شهرزاد نیازی*، محبوبه خراسانی صفحات 221-250

  اهمیت قصه های عامه بر کسی پوشیده نیست. این قصه ها روایت های شفاهی بوده که بعدها مکتوب شده اند و از نظر نثر داستانی و ساختار متنی اهمیت دارند. دوره صفوی از نظر اشتمال بر تعداد بسیاری از این داستان ها شایان توجه است. از نظر سبکی درآمیختگی نظم و نثر از ویژگی های نثر داستانی این دوره است. اشعار فراوانی در نثر داستانی دیده می شود که قابلیت  تحقیق دارد. از این رو، در این پژوهش از میان داستان های عامه عصر صفوی داستان بوستان خیال یکی از بلند ترین داستان های عامه تالیف میرمحمدتقی الجعفری الحسینی مشهور به خیال احمدآبادی شاعر و داستان پرداز قرن دوازدهم هجری در شبه قاره هند برگزیده شد. هدف این پژوهش تحلیل اشعار پراکنده در این داستان است که براساس موارد زیر تحلیل می شود: 1. بررسی موضوعات شعری و تنوع به کارگیری آن ها در خلال داستان، 2. چگونگی به کارگیری این اشعار در خلال متن و ارتباط آن ها با متن داستان، 3. شناسایی سرایندگان اشعار. روش تحقیق کیفی و کمی و توصیفی تحلیلی است. یافته های پژوهش در بخش موضوع بیانگر این است که به ترتیب موضوعات توصیفی، عاشقانه، اندرزی، اجتماعی، انتقادی، حماسی، دعایی، اعتقادی و مدحی بیشترین تا کم ترین بسامد را دارند و بر اساس کارکرد می توان چگونگی به کارگیری اشعار را در ارتباط با نثر داستان در چهار بخش تایید، تاکید، تکمیل و توصیف قرار داد که در بخش تکمیل با 55 درصد، توصیف 33 درصد، تاکید 9 درصد و تایید 2 درصد به ترتیب بیشترین تا کم ترین میزان را دارا هستند. کوشش داستان پرداز بیشتر در به کارگیری اشعار شاعرانی چون صایب، سعدی، حافظ، جامی، مولوی، فردوسی، نظامی، عطار و... است.

  کلیدواژگان: داستان های عامه، بوستان خیال، خیال احمدآبادی، استشهاد، صفویه
 • امید طبیب زاده قمصری* صفحات 251-266

  امروزه غالب محققان بر این باورند که منشا وزن رباعی را باید در وزن اشعار پیش از اسلام، و یا وزن اشعار عامیانه و شفاهی و محلی ایران که در وزن های پیش از اسلام ریشه دارد،جست وجو کرد. در این میان تنها کسی که عملا به تحلیل جزییات و چگونگی شباهت وزن عروضی رباعی به وزن غیرعروضی اشعار شفاهی و عامیانه پرداخته ژیلبر لازار فرانسوی است. در این مقاله بحث می کنیم که اشعار تکیه ای و یا نیمه عروضی فراوانی در میان اشعار شفاهی و عامیانه ایرانی وجود دارند که ریتم یا ضرب آهنگشان کاملا شبیه به ضرب آهنگ رباعی است، اما از حیث تقطیع عروضی ربط چندانی به وزن رباعی ندارند. نگارنده نیز همچون لازار معتقد است که وزن رباعی دارای نیای مشترکی با وزن اشعار تکیه ای و یا نیمه عروضی محلی است، اما برای اثبات این امر از شیوه ای متفاوت با شیوه ناصحیح لازار استفاده کرده است. در این مقاله بحث کرده ایم که اولا هجاهای بی تکیه و باتکیه (اتانین) در اشعار تکیه ای به ترتیب به کمیت های کوتاه و بلند (افاعیل) در اشعار عروضی مبدل شده اند، و ثانیا میزان های آناکروز و هجاهای سکوت که پس از هجاهای باتکیه یا گاه در پایان مصراع قرار دارند، در اشعار عروضی ازمیان رفته اند. به این ترتیب، وزن زمانی تکیه ای ابتدا به وزن آمیخته نیمه عروضی و سپس به وزن تثبیت شده زبانی و کمی مبدل شده است.

  کلیدواژگان: وزن شعر فارسی، وزن رباعی، وزن اشعار شفاهی و عامیانه ایران
 • تهمینه عطائی کچوئی* صفحات 267-285

  در تصحیح متون، توجه به منابع جنبی و حتی گاه کتب امثال و حکم امری ضروری است. مصحح با توجه به مضمون و صورت های اصلی ضرب المثل ها می تواند بعضی از ابهامات متون کهن را برطرف کند. دایره کاربرد این مثل ها به مرور زمان محدودتر می شوند و برای کاتبان به صورت عباراتی مبهم درمی آیند و چه بسا دستخوش تغییر و تصرف شوند. برای نمونه، عبارت «شمار خانه به بازار راست نیاید» مثلی کهن و معادل است با «حساب و کتاب آدمی در خانه با آنچه در بازار می بیند مطابقت نمی کند» و به عبارتی دیگر «گمان آدمی با واقعیت راست نمی آید». این مثل دست کم از قرن پنجم در نظم و نثر فارسی به کار رفته است و در روزگار ما نیز در آثار فارسی تاجیکی شواهد فراوان دارد، اما برای کاتبان دیوان سعدی ظاهرا عبارت آشنایی نبوده است و از این رو در بیشتر نسخه های خطی و در همه چاپ های موجود کلیات و غزلیات او، به صورت محرف «عرض جامه» به جای «عرض خانه» آمده است و عموم شارحان غزل های سعدی هم، با اعتماد به متن و بی آنکه به تبدیل و تحریف آن توجه کنند، بیت را به گونه ای شرح کرده اند که هیچ رابطه ای با اندیشه سعدی نیافته است. در این نوشتار با استناد به بعضی از نسخ خطی دیوان سعدی و جست و جو در پیشینه و معنی آن، صورت صحیح بیت را پیشنهاد کرده ایم.

  کلیدواژگان: امثال و حکم، تصحیح متون، شمارخانه به بازار راست نیاید، غزلیات سعدی
|
 • Omid Vahdanifar*, Ali Jalayeryan Pages 1-32

  One areas of study in popular culture and literature concerns the beliefs of the tribes. The Turkmen are one of the Iranian tribes that have different beliefs. The common Turkmen beliefs stem from their thoughts, beliefs, ideals, feelings, emotions, and lifestyle. Since some popular beliefs and ideas are instructive and worth pondering, this study tries to introduce some of the different Turkmen tribes, and some of the common popular beliefs among the two Turkmen peoples (Goklan and Yumut), which are reflected in Nader Ebrahimichr('39')s novel Fire, without Smoke. This study employed a library-based and analytic-descriptive method. The results show that the popular beliefs of the two tribes could be grouped into 4 categories: 1. Philosophical and mythological beliefs, 2. Beliefs about life and its stages, 3. Medical beliefs and general treatment, and 4. Calendric and meteorological. Some of these beliefs are rooted in religious teachings. Some are derived from Iranian culture, which are found not only among Turkmen but also among other ethnic groups. Some others are due to the Turkmen way of life and are specific to the culture of this people, while still others are baseless and unrealistic beliefs that stem from superstitions.

  Keywords: Popular Culture, popular beliefs, Goklan, Yumut, smokeless fire, Nader Ebrahimi
 • Somayeh Al Sadat Tabatabaie*, Faeqeh Tabatabaie Pages 33-56

  Girl who Never Laughs. Making the girl to laugh is the condition for marrying her. This motif is a magical act leading to the girlchr('39')s gestation. It is also a sexual act that links to sexual intercourse. Because of the connection between fairytale and old religious beliefs, it is possible to apperceive two kinds of magical-religious thought in the mentioned motif: based on the first idea, a woman does not need a man to get pregnant and thus pregnancy is related to magical performances like laughter.  In the second idea, the role of men in the process of childbearing has been recognized and accepted. Moreover, based on the connection between myth and fairytales, we can retrieve the myth associated with this motif which is now unknown among Iranian mythology.

  Keywords: fairytale, marriage tests, girl laughter, magic laughter, Propp's hypertext pattern
 • Helma Mahmoudi Amjazi, Abolghasem Radfar*, Hamid Tabasi Pages 57-91

  Folk poems are one of the most pleasing types of oral literature among the Iranian ethnic groups, which represent the spirits, thoughts, and ideas of the masses, and arise from their natural and daily needs. Songs and poems are forms of popular literature and are diverse in the cultural geography of this land. Folk poems in Kerman province are titled differently and are mostly composed in the form of couplets having a particular prosody. The common couplets of this region in different ceremonies have titles such as Sharma, Ajaghboos, Birghi, Kheloon, Mordekhani, Abado, Sar-Asyabi, Aino, Biabani, Kurdish reading, Hujlashshoon, Gharibi Khani, Hanabandi, in the bathroom, etc. These poems fall into the realms of server, mourning, work, sleep and caressing poems, lullabies, game songs, entertainment, and prayer. This study employed the descriptive-analytical and library methods in order to introduce the folk and local songs of Kerman province, and analyze and classify the poems based on their themes so that the cultural prospects and local elements can be obtained.

  Keywords: Kerman, Popular Publications, Oral Literature, Subject, Public Cultu
 • Sakine Moradi*, Mohamadhosein Karami Pages 93-132

  The animal groom a theme of folk tales. In these stories, the protagonist (girl) goes through a series of events in the struggle to bond or escape from marriage with a creature called the animal groom. This study employs a method of content analysis and analytical-descriptive approach. While comparing the stories of the groomchr('39')s animal in terms of structure, it explains the frequency of different types of animal grooms, the structural pattern of this type of stories and the analysis of some data. The findings of this study show that in a total of 89 stories of animal groom, the demon, with 40 cases, has the highest frequency among different types of animal grooms, and these stories follow the same pattern from a total of 18 groups of similar stories.

  Keywords: Animal groom, structure, demon groom, culture of legends of the Iranian people
 • Seyed Reza Atabak*, Mostafa Mousavi, Pegah Khadish Pages 133-158

  The kidnapping of a girl by the demon, her imprisonment in a place like garden or palace, and the demonchr(chr('39')39chr('39'))s demand to sexual intercoursegirl with girl are among the subjects that have always been popular in oral legends type 467 (according to the world list Arnedt-Thompson) look Tanbaloo legend cited in different ways in different areas. The girlchr(chr('39')39chr('39'))s blood turns into bouquets after dropping into water. Believing in this motif (plant growing from human blood) has always been prevalent among various tribes and its base in Iran can be seen in the story of Kiomars in Banhash and the growth of the Ribas from his seed. The demon, always wanting the girl to have sex, is a symbol of  human rejected by society for his bad moralities and now wants to return to society by resorting to marriage. However, the girl, a symbol of society, refuses to accept the demonchr(chr('39')39chr('39'))s request, and eventually, with the arrival of the hero, the glass of demonchr(chr('39')39chr('39'))s life is found and the demon is eradicated by the hero. The study tried to gain an analysis of the reason behind demon’s behavior and to root the motifs as much as possible with a comprehensive look at this theme. The research method in this article is descriptive analysis.

  Keywords: Oral legends type 467, lazy, demon, growing plant from the human's blood, immoral traits. ­
 • Fatemeh Chaman Ara, Rahman Zabihi*, Behraz Chaman Ara, Alirza Shohani Pages 159-188

  Most of the epic poetic texts in the west of Iran have been written in the literary language of Gorani. Some of these texts correspond to the Shahnamehchr('39')s report, some according to the narrative texts and some independent epic narrations. The oldest remained hand-written manuscripts of these works were written in the eighth century AH, but the narrations of these texts often have very ancient epic elements. Seven Army, written by Mustafa bin Mahmoud Gorani, is one of the valuable surviving texts in this language, which has often been considered to be composed by Almas-khan Kondolei. Numerous manuscripts of this text are kept in the libraries of Iran and around the world, some of which date back to 150 years. The narration of Seven Army of Gorani is to some extent similar to Naqali, and in some other aspects similar to the prose version of Seven Army. It also has prominent elements such as The Seven Khan of Jahanbakhsh, and includes stories such as "Yaghut-push and Laal-push", "Bahram Javaher-push", and the independent narration of "Rostam and Xenon". The aim of this research, which borrows a descriptive-analytic method for analyzing the ancient manuscripts as well as other library sources, is to introduce, critique, and analyze this system, express its values and novelties, discover its similarities and differences with Persian texts, introduce the hand-written manuscripts, and note the necessity of its correction.

  Keywords: Gorani language, Seven Army, manuscripts, narrated texts, Mustafa bin Mahmoud
 • Farzam Haghighi* Pages 189-219

  Many manuscripts and editions of Mush-o Gorbeh [Mouse and Cat] have been listed or published as the most famous work of Obaid Zakani; however, its comparison and examination clarifies that these various editions of Mouse and Cat are significantly different in terms of language, style, and even story. These narrations are largely considered as belated and folkloric compared to Obaid Zakani’s era and language. Therefore, many people have hesitated to attribute Mouse and Cat to Obaid. In order to investigate this attribution, these works should be compared, so that their shared roots can be identified. This paper merely follows this in three phases. In the first section, different editions of Mouse and Cat are compared and grouped based on the ending verses of the story. In the second section, the ending of the story is examined in all narrations. In the final section, some hypotheses are given regarding the relationship of these narrations, their origins, and other possible narrations based on the verses recorded in these editions of Mouse and Cat. They are, then, compared with the incomplete but older manuscripts. These editions of Mouse and Cat can be grouped in nine categories in terms of narration, and in two general classes in terms of story, based on the style and language. These very differences and a few ancient recordings that can only be seen in some of the belated and folkloric manuscripts indicate that none of these editions of Mouse and Cat can be attributed to Obaid.

  Keywords: Mouse, Cat, Obaid Zakani, manuscripts, lithography, print, narration. ­
 • SafiAllah Taheri, Shahrzad Niazi*, Mahboobeh Khorasani Pages 221-250

  The historical, social, and literary significance of folk tales is a generally accepted notion. Since these stories are oral narratives that were later written, they are important in terms of narrative prose and textual structure. The Safavid period is also noteworthy in terms of profiling many of these stories. So far as the style is concerned, the combination of order and prose is one of the characteristics of fictional prose of this period. There are many poems in fiction that can be studied. However, in this study, among the popular stories of the Safavid era, the story of Bustan-i Khayal (Garden of Imagination) is selected as one of the largest and most famous folk tales with a collection of historical tales and stories of demons and fairies, written by Mir Mohammad Taqi Al-Jaafari Al-Husseini nicknamed "Khayal", and also known as Khayal Ahmadabadi. The storyteller lived in the twelfth century AH in the Indian subcontinent. The purpose of this study is to analyze the scattered poems in the story of Bustan-i Khayal, following these

  Keywords: Folk stories, Boostan-i- Khayal, Khayal Ahmad Abadi, Allusion, Safavid. ­
 • Omid Tabibzadeh Ghamsari* Pages 251-266

  It is generally believed that the origin of the Rubayi meter should be found in the meters of the pre-Islamic poetry, particularly the folk and oral poetries. Gilbert Lazard is the only person who has done a detailed analysis of the peculiarities and similarities of the Rubayi prosody with the non-prosodic features of the folk and oral poetries. This study argues that there are many stressed or semi-prosodic poems in the folk and oral poetries of Iran, the rhythm of which is very similar to the rhythm of Rubayi, but they are not related to the meter of Rubayi so far as the prosody distinction is concerned. Lazard believes that the Rubayi meter has fundamentally the same meter of the stressed and semi-prosodic local poems, but his method is rather flawed. This study, however, argues that the stressed and non-stressed syllables in the stressed poems turn into short and long quantities in prosodic poems. Moreover, the isochronism and the consonants which come after the stressed syllable or sometimes at the end of the verse, are omitted in the prosodic poems. Therefore, the isochronic meters in the stress position are firstly turned into the semi-prosodic meters and then to the fixed linguistic and quantitative meters.

  Keywords: Meters in Persian poetry, Rubayi meters, meters of Iranian oral, folk poetry. ­
 • Tahmine Ataei Kachuei* Pages 267-285

  In textual criticism, it is necessary to pay attention to side sources and sometimes books of proverbs. Depending on the content and the main form of the proverbs, the editor can remove some of the ambiguities of the classical texts. Gradually, the use of these proverbs becomes more limited and turn into vague expressions for the scribes so that they may change them. For example, the phrase of "Shomar e khāne be bāzār rāst nemÎayad" (The counting of the house is not acceptable in the Bazar) is an ancient proverb, which means "Not matching a personchr('39')s account at home with what he encounters in the market". This proverb at least has been used in Persian poetry and prose from the 5th century, and in our time, it has been used in Tajik Persian works. Sachr('39')adi has used this proverb in the one of the verses of his Odes, but for the scribes of Saʿdīchr('39')s Divan, it was not a familiar phrase, and hence, in most manuscripts and in all available editions of Divan and Odes, "arz e jame" (length of the clothes) has been distorted to the "arz e khane" (the length of the house). Most of the commentators of Sachr('39')adichr('39')s Odes have trusted the text without paying attention to its transformation and distortion. They have interpreted the verse in such a way that it does not relate to Sachr('39')adichr('39')s thought. In this article, the correct form of the Saʿdīchr('39')s verse has been presented relying on some of the manuscripts of Sachr('39')dichr('39')s Divan and the background and meaning of this proverb.

  Keywords: Meters in Persian poetry, Rubayi meters, meters of Iranian oral, folk poetry. ­