فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و سوم شماره 7 (مهر 1399)

مجله زنان مامائی و نازائی ایران
سال بیست و سوم شماره 7 (مهر 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهروز نظری، عباسعلی درستی، فرهاد میرزایی* صفحات 1-7
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای کمردرد بارداری و افزایش شدت درد در زنان با سابقه کمردرد بارداری قبلی و توصیه به عدم استفاده از داروهای ضددرد درد در بارداری، مطالعه حاضر با هدف بررسی 4 هفته تمرینات بدنی در آب بر شدت کمردرد زنان باردار با سابقه قبلی کمردرد بارداری انجام شد.

  روش‌کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده در سال 1398 با مشارکت 80 زن باردار مبتلا به کمردرد بارداری دارای سابقه قبلی کمردرد بارداری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. گروه مداخله علاوه بر اصلاح سبک زندگی، به‌مدت 16 جلسه یک ساعت در آب حرکات کششی و تقویتی جهت توانبخشی کمر را انجام می‌دادند و گروه مداخله نیز فقط به اصلاح سبک زندگی تشویق شدند. از پرسشنامه کیوبک و اطلاعات جمعیت‌شناختی قبل و بعد از مداخله برای همه شرکت‌کنندگان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف و تی وابسته انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها

  پس از پایان مداخله شدت درد در گروه مداخله (56/03±45/23) نسبت به گروه کنترل (03/13±15/77) به‌طور معناداری کمتر شده بود (001/0=p)؛ از طرفی ‌دیگر در گروه مداخله شدت درد در پایان مطالعه (56/03±45/23) نسبت به آغاز مطالعه (42/11±19/73) به‌طور معناداری با کاهش همراه بود (001/0=p) در‌حالی‌که در گروه کنترل تغییرات معناداری پس از مداخله (03/13±15/77) نسبت به قبل از آن (23/12±36/74) مشاهده نشد (419/0=p).

  نتیجه‌گیری

  انجام 4 هفته تمرینات بدنی در آب توانست موجب کاهش شدت کمردرد بارداری در زنان با سابقه کمردرد بارداری گردد و این حرکات برای زنان باردار توصیه می‌گردد.

  کلیدواژگان: بارداری، تمرینات بدنی در آب، کمردرد
 • فاطمه مکیزاده*، راضیه رشیدی بشرآبادی صفحات 8-21
  مقدمه

  تولید علم، معقول ترین و معتبر ترین شاخص سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورها محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی حوزه سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از فنون علم سنجی انجام گرفت. با جستجوی انجام شده در Web of Sciences تمامی مدرک (4028 مدرک) در حوزه سقط جنین در بازه زمانی 2018-1973 استخراج شدند. از طریق نمایه نوآوری جهانی داده های مورد نیاز برای سنجش شاخص توسعه یافتگی و بررسی میزان پیشرفت علمی کشور های اسلامی به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، کشورهای ترکیه، ایران و مصر رتبه اول تا سوم را بر مبنای تعداد تولیدات علمی، فراوانی استنادات و شاخص هرش در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص دادند. کشورهای نیجریه، قزاقستان و ایران در رتبه اول تا سوم از نظر خود استنادی قرار داشتند. در رتبه بندی کشورهای اسلامی بر مبنای شاخص پیشرفت علمی، کشورهای ایران، ترکیه و تونس در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  تولیدات علمی کشور ایران در حوزه سقط جنین در بین کشورهای اسلامی، از نظر میزان تولیدات علمی، روند رشد تولیدات علمی، تعداد کل استنادات، شاخص هرش و شاخص پیشرفت علمی، از جایگاه مطلوبی برخوردار است، اما از نظر سایر شاخص ها از جمله استناد به ازای مدرک و میزان خوداستنادی عملکرد ضعیفی داشته است که نیاز به تلاش بیشتر محققان برای رسیدن به وضعیت بهتر دارد.

  کلیدواژگان: ایران، تولیدات علمی، سقط جنین، کشورهای سازمان همکاری اسلامی
 • سارا راستا، ملیحه حسن زاده مفرد، علی عمادی طرقبه، نوریه شریفی* صفحات 22-28
  مقدمه

  برش انجمادی، روشی باارزش، با حساسیت و اختصاصیت بالاست که به جراح اجازه می دهد که برنامه درمانی خود را در مدت کوتاهی مشخص کند. هزینه بالا و عدم امکان بهره گیری از این روش در بسیاری از آزمایشگاه های آسیب شناسی از جمله محدودیت های آن می باشد. یکی از روش های ساده و کم هزینه در این زمینه روش اسلاید تماسی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه روش برش انجمادی و اسلاید تماسی در افتراق بافت های خوش خیم و بدخیم بافت تخمدان حین عمل جراحی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی که در سال 1391 انجام شد، در مجموع 45 نمونه بافتی که به بخش آسیب شناسی بخش بیمارستان قایم (عج) مشهد ارسال شده بود، با سه روش برش انجمادی و اسلاید تماسی و دایمی پارافینه مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 16) و آزمون cross tab انجام شد. میزانp کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  صحت برای روش برش انجمادی 8/97 و برای اسلاید تماسی 4/84 به دست آمد. حساسیت و ویژگی برای روش برش انجمادی به ترتیب 7/95% و 100% و برای روش اسلاید تماسی به ترتیب 6/69% و 100% بود. ارزش اخباری مثبت و منفی روش برش انجمادی 100% و 6/96% و روش اسلاید تماسی 7/72% و 9/75% محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  روش برش انجمادی روشی حساس و اختصاصی برای بررسی بافت های بدخیم می باشد. روش اسلاید تماسی به تنهایی نمی تواند جایگزین این روش شود، ولی در صورت عدم دسترسی به روش برش انجمادی، می توان از روش اسلاید تماسی به عنوان یک ابزار فوری جهت ارزیابی نمونه های بافتی هنگام جراحی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسلاید تماسی، برش انجمادی، تشخیص حین عمل جراحی، سیتولوژی
 • شمیم حسین زاده کلاگر، فاطمه نصیری امیری*، زینب پهلوان، علی بیژنی، آزیتا قنبرپور شیاده صفحات 29-38
  مقدمه

  غربالگری آنوپلوییدی قبل از تولد برای تمام زنان باردار صرف نظر از سن مادر از مراقبت های ضروری قبل از تولد است. با غربالگری قبل از تولد، امکان درمان پیش از تولد جنین و مدیریت مناسب بارداری فراهم می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری آنوپلوییدی مثبت در سه ماهه اول و دوم و یا ترکیبی از آن دو انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کوهورت از فروردین 1396 لغایت خرداد 1398 در بین 423 زن باردار انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، باروری و آزمایشگاهی از پرونده پره ناتال و یا از خود مادر در زمان دریافت مراقبت پره ناتال ثبت شد و سپس این زنان از نظر بروز نتایج نامطلوب بارداری در دو گروه از زنان با نتیجه غربالگری سرمی مثبت و منفی مورد پیگیری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون کای اسکویر، تی تست و رگرسیون لوجستیک خام و تعدیل یافته انجام شد.میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 423 نفر از زنان باردار از نظر بروز پیامد نامطلوب بارداری در دو گروه از زنان باردار با غربالگری سرمی آنوپلوییدی مثبت و منفی مورد پیگیری قرار گرفتند. میانگین سنی در گروه آنوپلوییدی مثبت و منفی به ترتیب 77/5±08/33 و 85/5±54/29 بود (001/0=p).بروز سقط، پره اکلامپسی، تاخیر رشد داخل رحمی و بستری نوزاد در بخش مراقبت ویژه در گروه آنوپلوییدی مثبت بیشتر از گروه آنوپلوییدی منفی بود. میزان شانس خطر خام نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری سرمی آنوپلوییدی مثبت 04/0=p (03/3-15/1) 87/1=OR و میزان شانس خطر تعدیل یافته با کنترل سن، شاخص توده بدنی و نخست زایی 02/0=p (96/2-08/1) 79/1=OR بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نامطلوب بارداری در زنان با غربالگری آنوپلوییدی مثبت بیشتر است. مطالعات بیشتر جهت تعیین میزان حساسیت و اختصاصی بودن و دقت تست غربالگری آنوپلوییدی مثبت مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: عوارض جنینی، عوارض مادری، غربالگری آنوپلوئیدی، نتایج نامطلوب بارداری
 • فاطمه علوی ارجاس، فرناز فرنام* صفحات 39-46
  مقدمه

  IUD و DMPA از روش های موثر تنظیم خانواده هستند که ممکن است استفاده از آنها به دلیل وقوع عوارض جانبی ادامه نیابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات وزن در استفاده کنندگان این دو روش انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کوهورت گذشته نگر در سال 1396 بر روی 150 زن با IUD و 150 زن با DMPA و با نمونه گیری تصادفی ساده از 34 مرکز بهداشتی شهر تهران انجام شد. وزن اولیه (W1)، 6 ماه (W2) و سپس 18-12 ماه (W3) پس از مصرف IUD و DMPA ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) انجام شد. برای مقایسه اختلاف وزن بین دو مرحله زمانی از آزمون تی مستقل و در سه مرحله زمانی از آزمون اندازه گیری تکراری استفاده گردید. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  وزن اولیه در گروه IUD به طور معناداری بیشتر از گروه DMPA بود (003/0=p). 6 ماه بعد، افزایش وزن در دو گروه برعکس شده و میانگین اختلاف وزن W2-W1، حاکی از افزایش معنی دار وزن در گروه DMPA نسبت به گروه IUD بود (001/0>p). همچنین 18-12 ماه بعد، میانگین اختلاف وزن W3-W1 نشان دهنده افزایش معنی دار وزن در گروه DMPA نسبت به گروه IUD بود (001/0>p). افزایش وزن در گروه DMPA طی 18-12 ماه در حدود 2 کیلوگرم گزارش شد. بر اساس نتایج آزمون اندازه گیری تکراری، تغییرات وزن بین دو گروه در طول زمان معنی دار بود (001/0>p). استفاده از DMPA (39/2=B، 0001/0=p) و سزارین (72/0=B، 029/0=p) دو عامل اثرگذار بر افزایش وزن بودند.

  نتیجه گیری

  افزایش وزن، هرچند اندک یکی از عوارض احتمالی استفاده از DMPA است و باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ابزار داخل رحمی مسی، افزایش وزن، پیشگیری از بارداری، دپومدروکسی پروژسترون استات، عوارض جانبی
 • فرزانه قوامی شیرازی، نور سادات کریمان*، محبوبه احمدی، مژده ناوی نژاد، پریسا رضانژاد صفحات 47-58
  مقدمه

  دوران بارداری توام با تغییرات روانی و جسمانی پدران در انتظار فرزند می باشد. داشتن آگاهی از این علایم و تشخیص به موقع آنها در پذیرش نقش پدری و حمایت مناسب از همسر در دوران بارداری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف روانسنجی نسخه فارسی"پرسشنامه سندرم کووید برنان"در پدران منتظر فرزند انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع روش شناسی است که در سال 1397 انجام شد. پرسشنامه سندرم کووید بعد از کسب اجازه از طراح ابزار به روش برگشتی از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. نسخه فارسی نهایی بعد از تعیین روایی صوری و محتوی، توسط 200 پدر در انتظار فرزند واجد معیارهای ورود به مطالعه مراجعه کننده جهت کنترل بارداری همسرانشان، تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار سازه ابزار از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ و آزمون مجدد بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل را نشان داد که شامل علایم جسمانی و علایم روانی با 13 گویه در هر عامل بود. این دو عامل 49% کل واریانس پاسخ ها را تبیین می کند. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی پیشنهاد کردند که الگوی دو عاملی بهترین برازش را برای داده ها فراهم کرده است. با در نظر گرفتن نقطه برش 5/1 برای تاثیر آیتم تمامی سوالات در روایی صوری کمی مورد تایید قرار گرفت. نسبت و شاخص روایی محتوا به ترتیب 64/0 و 92/0 بود. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 85/0 و ضریب همبستگی درون خوشه ای 88/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سندرم کووید برنان، نشان دهنده پایایی و اعتبار مطلوب این ابزار در تشخیص سندرم کووید در پدران در انتظار فرزند می باشد.

  کلیدواژگان: پدران، در انتظار فرزند، روانسنجی، سندرم کووید
 • متین سادات اسمعیل زاده، نجمه تهرانیان، اشرف صابر*، شیوا پورعلی رودبنه صفحات 59-68
  مقدمه

  با توجه به نقش محافظتی نسفاتین-1 در چاقی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی نسفاتین-1 با شاخص های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر از نظر روش زایمان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده در 1393 بر روی 42 زن باردار با سن بارداری 32-28 هفته که برای مراقبت دوران بارداری به بیمارستان مهدیه شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. سطح سرمی نسفاتین-1 مادر در دو نوبت 32-28 هفته بارداری و 24 ساعت بعد از زایمان به روش ELISA سنجش شد. بعد از زایمان افراد مطالعه از نظر نوع زایمان به دو گروه مورد (زایمان طبیعی) و شاهد (سزارین) تقسیم بندی شدند. شاخص های آنتروپومتریک در دو نوبت سه ماهه سوم بارداری و سپس 24-18 ماه پس از زایمان اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS (نسخه 20) و آزمون های کای اسکویر، رگرسیون خطی، اسپیرمن، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  سطح سرمی نسفاتین-1 بعد از زایمان سزارین ارتباط منفی و معناداری با BMI سه ماهه سوم بارداری (001/0=p، 66/0- =r، BMI) پیگیری بعد از زایمان (004/0=p، 59/0- =r) و میزان اضافه وزن باقی مانده بعد از زایمان (05/0=p، 42/ 0- =r) داشت. نسفاتین-1 سرم پیشگویی کننده مستقل و معناداری برای BMI پیگیری بعد از زایمان در گروه زایمان سزارین بود (01/0>p). نسفاتین-1 ارتباط معناداری با میزان وزن گیری دوران بارداری و شاخص های آنتروپومتریک در گروه زایمان طبیعی نداشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد، عدم افزایش نسقاتین-1 بعد از زایمان سزارین انتخابی، مادر را مستعد چاقی در آینده دور بعد از زایمان می کند.

  کلیدواژگان: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، شاخص های آنتروپومتریک، نسفاتین-1
 • سمیه طبسی، سید مصطفی حسینی* صفحات 69-77
  مقدمه

  سقط های مکرر خودبه خودی به عنوان یک رویداد تکرارپذیر از دو یا بیشتر سقط قبل از هفته 20 تعریف می شود. در سقط مکرر به عنوان یک بیماری چندعاملی، مسایل متعددی دخیل است و نقص ژنتیکی به عنوان یکی از عوامل عمده خطر برای سقط مکرر مطرح می باشد. با توجه به نقش موثر ژن p73 در فرآیند تقسیم بلاستوسیست اولیه و حفاظت از سلول های جنسی، به نظر می رسد پلی مورفیسم rs4648551 در این ژن p73، با بروز علایم سقط مکرر خود به خودی ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی این پلی مورفیسم بین دو گروه زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته و زنان سالم اجرا شد.

  روش کار

  این مطالعه تحلیلی از نوع مورد - شاهدی در سال 95-1394 بر روی 90 بیمار که همگی دارای سابقه 2 سقط مکرر خود به خودی متوالی بدون علت مشخص در مقایسه با 110 نفر از افراد سالم که دارای حداقل 2 بارداری موفق بودند، به عنوان کنترل انجام شد. DNA با روش RGDE استخراج و ژنوتایپنگ با روش Tetra ARMS اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در پلی مورفیسم (rs4648551 A<G)، فراوانی ژنوتیپ های GG، AG و AA در ژن p73 در زنان گروه کنترل 81/11%، 09/69% و 09/19% و در زنان گروه سقط 11/31%، 67/46% و 22/22% بود که تفاوت ها از لحاظ آماری معنا دار بود (05/0>p)، اما مقدار تفاوت آللی بین گروه بیمار و کنترل 066/0 به دست آمد که معنی دار نبود و مطابق نتایج به دست آمده، مدل توارث غالبی پیشنهاد شد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  بین پلی مورفیسم rs4648551 و سقط مکرر ایدیوپاتیک ارتباط معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، چند شکلی تک نوکلئوتیدی، ژن p73، سقط های مکرر خودبه خودی
 • لیلا آب آب، شهناز کهن، کتایون طایری، زهرا برومندفر* صفحات 78-87
  مقدمه

  ویروس زگیل تناسلی (HPV)، شایع ترین بیماری منتقل شونده از طریق رابطه جنسی می باشد. لزوم توسعه آموزش پیشگیرانه، جهت عدم ابتلاء به HPV در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به لزوم توسعه برنامه های جامع ارتقاء سلامت برای زنان آسیب پذیر از جمله برنامه های پیشگیرانه، تلقیح واکسن و تشخیص به موقع، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن HPV در زنان آسیب پذیر انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، به صورت پیش آزمون-پس آزمون در سال 1397 بر روی 64 نفر از زنان آسیب پذیر در مراکز تحت پوشش بهزیستی شهر اصفهان انجام شد. زنان در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. آموزش سازه های منافع و موانع درک شده (با کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی) در رابطه با قصد انجام تلقیح واکسن پاپیلومای انسانی، طی 4 جلسه آموزشی در گروه مداخله اجرا گردید. واحد های پژوهش قبل، بلافاصله و 6 هفته بعد از آزمون با پرسشنامه محقق ساخته، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، من ویتنی، کای دو استفاده شد. آزمون ها در سطح خطای 5% و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) انجام شد.

  یافته ها

  بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که در گروه آزمون اجرای مداخله باعث ایجاد افزایش معنادار در منافع درک شده و کاهش معنادار در موانع درک شده بلافاصله بعد از آزمون شده بود (001/0>p). 6 هفته بعد از آزمون، منافع درک شده پایدار بوده (840/0=p) و موانع درک شده کاهش معنادار یافته بود (017/0=p). همچنین قصد رفتار تلقیح واکسن بلافاصله بعد از آزمون و 6 هفته پس از آزمون به طور معناداری افزایش یافته (001/0=p)، در حالی که در گروه کنترل تغییرات امتیازات منافع، موانع و قصد رفتار در سه مرحله اندازه گیری معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه، برنامه آموزشی بر اساس سازه های منافع و موانع درک شده زنان بر افزایش قصد آنان در مورد قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی موثر است.

  کلیدواژگان: زنان آسیب پذیر، قصد رفتار، مدل اعتقاد بهداشتی، منافع درک شده، موانع درک شده، واکسن ویروس پاپیلومای انسانی
 • امیر نجاتی، معصومه میرتیموری*، شیما نیک دوست، مریم نیک دوست، فهیمه علیزاده صفحات 88-96
  مقدمه

  سرطان سرویکس، یکی از شایع ترین سرطان ها در میان زنان می باشد. تشخیص زودرس این بیماری در بسیاری از موارد می تواند سبب کاهش مرگ و میر در میان مبتلایان گردد، لذا غربالگری زنان در این رابطه بسیار حایز اهمیت است. یکی از رایج ترین روش های غربالگری در این زمینه، تست های پاپ اسمیر و ویروس پاپیلومای انسانی می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش مذکور در غربالگری سرطان سرویکس به روش مروری طراحی و اجرا گردید.

  روش کار

  در این مطالعه فرامروری جهت یافتن مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز در رابطه با غربالگری سرطان سرویکس، پایگاه های اطلاعاتی pumped، Scopus،science direct  و Cochrane با استفاده از کلیدواژه های "Cervical cancer screening"، "Pap Test"، "HPV Test" و "cotest" در بازه زمانی 2018-2015 مورد جستجو قرار گرفتند. کیفیت مطالعات وارد شده به این پژوهش با استفاده از چک لیست AMSTAR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  حساسیتHPV  در دو مطالعه مورد بررسی 94% و 9/89% و ویژگی آن 90% و 9/89% بود، در حالی که حساسیت و ویژگی تست پاپ اسمیر به ترتیب 70%، 9/72% و 95%، 3/90% گزارش شده بود. در مطالعه دیگری که به بررسی خطر نسبی روش های غربالگری پرداخته بود، در آزمایش  Cotestدر مقایسه با آزمایش سیتولوژی، نتایج مثبت کاذب در حدود 9/19-8/5 در برابر 9/10-6/2 بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات، به نظر می رسد که تست HPV حساسیت بیشتر، ویژگی کمتر و نتایج مثبت کاذب بیشتری نسبت به پاپ اسمیر دارد، با این حال با توجه به اهمیت بالای این امر در اتخاذ تصمیمات بالینی، نتیجه گیری نهایی نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.

  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، سرطان سرویکس، غربالگری، ویروس پاپیلومای انسانی، تست همزمان (co test)
 • نگار میرصالحی، طلعت مختاری آزاد، ژیلا یاوریان، سمیه شاطی زاده ملک شاهی، پرستو حسینی، نازنین زهرا شفیعی جندقی* صفحات 97-108
  مقدمه

  سایتومگالوویروس انسانی، عامل مهم عفونت مادرزادی در سراسر دنیا است. شیوع سرمی این ویروس در مناطق آسیایی در مقایسه با جوامع اروپایی بیشتر است. زنان باردار بسته به نوع عفونت (اولیه یا غیراولیه) می توانند ویروس را به جنین خود منتقل کنند. عفونت مادرزادی سایتومگالوویروس به عنوان عامل کم شنوایی حسی- عصبی در کودکان می باشد. با توجه به اهمیت HCMV، مطالعه مروری - روایتی حاضر با هدف تعیین و تبیین نقش این ویروس در عفونت مادرزادی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری روایتی جهت یافتن مقالات مرتبط، بانک های اطلاعاتی معتبر انگلیسی و فارسی شامل PubMed، Google Scholar و Magiranدر بازه زمانی 2019-2002 جستجو شدند. در این مطالعه از کلمات کلیدی سایتومگالوویروس، عفونت مادرزادی سایتومگالوویروس، تشخیص و شیوع و معادل انگلیسی آنها Cytomegalovirus، Congenital cytomegalovirus infection، Diagnosis، Prevalence به صورت ترکیبی استفاده شد.

  یافته ها

  کشور های در حال توسعه بروز عفونت مادرزادی با سایتومگالوویروس را بین 14-6% و کشورهای پیشرفته مانند اروپای غربی، ایالات متحده، کانادا و استرالیا نرخ بروز را 7/0-5/0% تخمین زده اند. در حالی که عفونت سایتومگالوویروس می تواند یکی از دلایل قابل توجه ناشنوایی و ناتوانی های جسمی در کودکان باشد، همچنان آگاهی در بین عموم و برخی پزشکان در این خصوص محدود می باشد. در چند کشور اروپایی برای زنان باردار به طور معمول غربالگری عفونت سایتومگالوویروس انجام می شود، اما در حال حاضر این غربالگری در ایران انجام نمی شود.

  نتیجه گیری

  مطالعات در جوامع مختلف اهمیت عفونت مادرزادی سایتومگالوویروس و عوارض طولانی مدت این عفونت را در نوزادان نشان می دهند.

  کلیدواژگان: سایتومگالویروس، شیوع، عفونت مادرزادی
 • بهزاد نعمتی هنر، جواد زبرجدی باقرپور* صفحات 109-112
  مقدمه

  سندرم اجیلوی، انسداد غیرمکانیکی و حاد کولون است که می تواند متعاقب اعمال جراحی لگنی اتفاق بیفتد و در صورت عدم تشخیص زودرس می تواند منجر به پرفوراسیون سکوم گردد، لذا آشنایی با این سندرم و علایم آن می تواند در پیشگیری از عوارض آن کمک کننده باشد. در مطالعه حاضر یک مورد از این سندرم که منجر به پرفوراسیون سکوم شده و تحت همی کولکتومی راست قرار گرفت، گزارش می شود.

  معرفی بیمار

  بیمار خانم 42 ساله 72 ساعت پس از سزارین (نوبت دوم) به طور پیشرونده دچار اتساع شکم، نفخ، عدم اجابت مزاج و درد شکم شده بود. در بدو مراجعه علایم تحریک پریتوین، لکوپنی و اختلال الکترولیتی وجود داشت. بیمار تحت لاپاراتومی قرار گرفت و یافته حین عمل، پرفوراسیون سکوم بود که بیمار تحت همی کولکتومی راست قرار گرفت و به علت آلودگی شدید شکم، ایلیوستومی دبل برل تعبیه شد. سپس بیمار 3 روز در بخش مراقبت های ویژه جراحی تحت درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف قرار گرفت. سپس به بخش منتقل و بعد از اجابت مزاج، رژیم مایعات برای بیمار شروع شد و 12 روز پس از عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد و 3 ماه بعد تحت عمل بستن ایلیوستومی قرار گرفت و در پیگیری های بعدی مشکل طبی خاصی نداشت.

  نتیجه گیری

  آشنایی با علایم سندرم اوجیلوی که شامل دیستانسیون و نفخ و عدم اجابت مزاج می باشد، همواره باید مدنظر پزشکان و پرسنل قرار گیرد. به ویژه در صورت وجود سابقه اخیر جراحی لگنی می تواند حایز اهمیت باشد؛ چراکه تشخیص زودرس این سندرم می تواند در پیشگیری از عوارض آن و مرگ و میر ناشی از آن کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: پرفوراسیون سکوم، سزارین، سندرم اوجیلوی
|
 • Behrooz Nazari, Abbasali Dorosti, Farhad Mirzaei * Pages 1-7
  Introduction

  Given the high prevalence of low back pain in pregnancy and the increase in pain intensity in women with a history of low back pain in previous pregnancies and the recommendation of not to use analgesics in pregnancy, this study was performed with aim to investigate the effect of four weeks of physical exercise in water on the severity of low back pain in pregnant women with previous history of pregnancy low back pain.

  Methods

  This randomized controlled clinical trial study was conducted with participation of 80 pregnant women with pregnancy low back pain and previous history of pregnancy low back pain at Tabriz University of Medical Sciences in 2019. In addition to lifestyle modification, the intervention group performed stretching and strengthening exercises for 16 session of 1 hour in the water, and the control group was only encouraged to improve their lifestyle. The Qubak questionnaire and demographic information were used before and after the intervention for all participants. Data was analyzed by SPSS software (version 20) and Clomogrov-Smirnov and dependent T-test. P <0.05 was considered statistically significant.

  Results

  At the end of the intervention, the intensity of pain in the intervention group (23.45±03.56) was significantly lower than the control group (77.15±13.03) (P=0.001); on the other hand, in the intervention group, the intensity of pain at the end of the study (23.45±03.56) was significantly reduced compared to the beginning of the study (73.19±11.42) (P=0.001). While in the control group, no significant changes occur after the intervention (77.15±13.03) compared to before it (74.36±12.23) (P=0.419).

  Conclusion

  Four weeks of physical exercise in the water could reduce the severity of low back pain in pregnant women with a history of low back pain; these movements are recommended for pregnant women.

  Keywords: Low back pain, Physical exercises in water, pregnancy
 • Fatemeh Makkizadeh *, Marzieh Rashidi Boshrabadi Pages 8-21
  Introduction

  Production of science is the most rational and credible index of countries' scientific rank and position. This study was performed with aim to evaluate the scientific products of the abortion field among the organization of Islamic cooperation countries.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed with scientometrics approach. By searching the Web of Science, all documents (n=4028) on abortion field was extracted from1973 to 2018. Through the Global Innovation Index, data needed to measure the development index and evaluate the scientific progress of Islamic countries were obtained. Excel software was used for data analysis.

  Results

  Based on the results, Turkey, Iran and Egypt ranked first to third based on the number of scientific products, frequency of citations and Hirsch index among Islamic countries. Nigeria, Kazakhstan and Iran rank first to third in terms of self-citation. Iran, Turkey and Tunisia ranked first to third in the ranking of Islamic countries on the basis of scientific progress index.

  Conclusion

  Iran's scientific products in the field of abortion among Islamic countries is favorable in terms of the number of scientific papers, scientific products growth, number of citations, Hirsch index and scientific progress index, but in terms of self-citation and citation per document, it requires more effort by researchers to achieve the desired position.

  Keywords: Abortion, Iran, Organization of Islamic Cooperation Countries, Scientific products
 • Sara Rasta, Malihe Hasanzadeh Mofrad, Ali Emadi-Torghabeh, Nourieh Sharifi * Pages 22-28
  Introduction

  Frozen section (FS) is a valuable method with high sensitivity and specificity which allows the surgeon to choose a suitable therapeutic plan in a short time. High cost and inaccessibility are the most important limitations of this method in many pathology laboratories. Touch imprint (TI) is a rapid and inexpensive method in this field. This study was performed with aim to compare the frozen section and touch imprint methods for intra-operative differentiation of benign and malignant ovarian tissues.

  Methods

  In this cross-sectional study which was performed in 2012, 45 ovarian tissue samples which had been sent to the pathology department of Mashhad Ghaem hospital were evaluated by three methods of frozen section, touch imprint and permanent paraffin. Data analysis was performed using SPSS statistical software (version 16) and cross tab test. P less than 0.05 was considered significant.

  Results

  Accuracy of FS and TI were 97.8% and 84.4%, respectively. Sensitivity and specificity was 95.7% and 100% for FS and was 69.6% and 100% for TI. Moreover, Positive and negative predictive value was 100% and 96.6% for FS and was 72.7%% and 75.9% for TI.

  Conclusion

  FS is a sensitive and specific method for evaluation of malignancy tissues. TI alone cannot be replaced by this method, but if FS was not accessible, IT could be used as a rapid method for intraoperative evaluation of tissue samples.

  Keywords: cytology, Frozen section, Intra-operative diagnosis, Touch imprint
 • Shamim Hosseinzadeh Kolagar, Fatemeh Nasiri Amiri *, Zeinab Pahlavan, Ali Bijani, Azita Ghanbarpour Shiadeh Pages 29-38
  Introduction

  Aneuploidy screening before birth is essential prenatal care for all pregnant women, regardless of maternal age. Prenatal screening allows prenatal treatment of the fetus and proper pregnancy management. This study was performed with aim to determine the adverse pregnancy in pregnant women with positive aneuploidy screening at first and second trimester or combination of them.

  Methods

  This cohort study was performed on 423 pregnant women from April 2017 to June 2019. Demographic, fertility, and laboratory data were recorded from the prenatal file or maternal self-report during prenatal care receiving, and then, the pregnant women were placed in two groups of women with positive and negative serum aneuploidy screening in terms of adverse pregnancy outcomes. Data were analyzed by SPSS software (version 23), and Chi-square, T-test and crude and adjusted logistic regression. P < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In this study, 423 pregnant women in terms of adverse pregnancy outcomes were placed in two groups of pregnant women with positive and negative serum aneuploidy screening. Mean age in the positive and negative serum aneuploidy screening groups were 33.08 ± 5.77 and 29.54 ± 5.85, respectively (P = 0.001). The incidence of abortion, preeclampsia, intrauterine growth restriction and NICU admission was higher in screen-positive group compared to screen-negative group. The crude odds risk ratio of adverse pregnancy outcomes in screen-positive women (OR = 1.87 (1/15- 3/03) P = 0.04 and adjusted risk odds after controlling for maternal age, body mass index and parity was OR = 1.79 (1.09 -2.96) P = 0.02.

  Conclusion

  Adverse pregnancy outcomes are higher in women with positive aneuploidy screening. Further studies are needed to determine the sensitivity and specificity and accuracy of positive aneuploidy screening.

  Keywords: adverse pregnancy outcomes, aneuploidy screening, Fetal complications, Maternal Complications
 • Fatemeh Alavi-Arjas, Farnaz Farnam * Pages 39-46
  Introduction

  Intra Uterine Device (IUD) and Depo-medroxy Progesterone Acetate (DMPA) are effective contraceptive methods that their usage may not be continued due to the occurrence of side effects. This study was performed with aim to evaluate the weight changes in DMPA compared to IUD users.

  Method

  This retrospective cohort study was performed in 2017 on 150 IUD consumers and 150 DMPA users. Samples were collected from 34 health centers in Tehran by simple random sampling. Baseline weight) W1), 6 months (W2) and then 12 to 18 months (W3) after IUD and DMPA usage was measured. Data were analyzed by SPSS software (version 20). Independent t-test was used to compare the weight difference between the two time stages and repeated measures test was used in three time stages. p < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Baseline weight in IUD group was significantly higher than DMPA group (P=0.003). After 6 months, weight gain reversed in two groups and mean difference between W2-W1 showed significant increases in DMPA group in comparison of IUD users (P˂0.001). Also, 12-18 months later, mean difference between W3-W1 indicated significant weight gain in DMPA users than IUD consumers (P˂0.001). Weight gain during 12-18 months in DMPA users was about 2 Kg. Repeated measure analysis showed significant differences between two groups during time (P˂0.001). DMPA usage (P= 0.0001, B=2.39) and Cesarean delivery (P= 0.029, B=0.72) were two significant factors on weight gain.

  Conclusion

  Weight gain, albeit small is one of the complications of DMPA usage that should be considered.

  Keywords: Adverse effects, contraceptive, Copper Intrauterine Device, Depo-Medroxy Progesterone Acetate, Weight gain
 • Farzaneh Ghavami Shirazi, Nourossadat Kariman *, Mahbobeh Ahmadi, Mozhdeh Navinejhad, Parisa Rezanejad Pages 47-58
  Introduction

  Pregnancy is associated with mental and physical changes in fathers expecting a child. Being aware of the signs and early diagnosis of the syndrome is essential for accepting fatherhood role and appropriate support of the wife during pregnancy. This study was performed with aim of psychometrics analysis of the Persian version of Couvade Brennan Syndrome questionnaire in fathers expecting a child.  

  Methods

  This methodological study was conducted in 2018. The Couvade-Brennan Syndrome questionnaire was translated into Persian using forward-backward translation after obtaining permission from its designer. After confirming the face and content validity, the final Persian version was filled by 200 fathers expecting child who met the inclusion criteria referred for antenatal care of their pregnant wives. Confirmatory and exploratory factor analysis was used to confirm construct validity of the tool. Its reliability was confirmed via Cronbach’s alpha and test-retest.

  Results

  The results of exploratory factor analysis revealed two factors of physical signs and mental signs with 13 items for each factor. These factors explained 49% of the whole variance of answers. Goodness of fit indices in confirmatory factor analysis suggested the two-factor model had the best goodness of fit for the data. Given the cut-off point of 1.5 for item impact, face validity of all items was confirmed. Content validity ratio and Content validity inde were 0.64 and 0.92, respectively. Cronbach’s alpha of whole questionnaire was measured as 0.85 and the intraclass correlation coefficient was 0.88.

  Conclusion

  The results of psychometrics analysis of Persian version of Couvade-Brennan syndrome questionnaire showed acceptable reliability and validity of this tool for diagnosing of Couvade syndrome in father expecting a child.

  Keywords: Couvade syndrome, Expecting a child, Fathers, Psychometric
 • Matin Sadat Esmailzade, Najmeh Tehranian, Ashraf Saber *, Shiva Pourali Roudbaneh Pages 59-68
  Introduction

  According to the protective role of Nesfatin-1’s in obesity, this study was performed with aim to investigate the relationship between serum Nesfatin-1 with mothers' anthropometric indices at 18-24 months postpartum in terms of mode of delivery.

  Methods

  This nested case-control study was performed on 42 pregnant women with gestational age of 28-32 weeks who had referred to the Mahdieh hospital in Tehran for prenatal care in 2014. Serum Nesfatine-1 levels were measured during 28-32 weeks of gestation and 24 hours after delivery using ELISA method. Then, the subjects were divided in two groups of case (natural vaginal delivery) and control (cesarean section). Anthropometric indices were measured two times in the third trimester of pregnancy and then 18-24 months after delivery. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Chi–Square, linear regression, Spearman, Wilcoxon Signed-Rank Test, and Mann-Whitney U test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Serum level of nsafatin-1 after cesarean delivery had negative significant correlations with BMI at third trimester of pregnancy (P = 0.001, r = -0.66), postpartum follow-up BMI (P = 0.004, r = -0.59) and postpartum weight retention (P = 0.05, r = -0.42). Serum nesfatin -1 was a significant independent predictor of postpartum follow-up BMI (P <0.01). Serum nsafatin-1 had no significant relationship with weight gain during pregnancy and anthropometric indices in NVD group (P> 0.05).

  Conclusion

  It seems that lack of increase of Nesfatin-1 after elective cesarean section will predispose the mother to obesity in the distant future in postpartum period.

  Keywords: anthropometric indices, Cesarean delivery, Natural vaginal delivery, Nesfatin-1
 • Somayeh Tabasi, Seyed Mostafa Hoseini * Pages 69-77
  Introduction

  Recurrent pregnancy loss (RPL) is defined as the repeated occurrence of 2 or more miscarriages before 20th week of gestation. RPL is a multifactorial disorder and genetic defects are considered as one of the major risk factors for recurrent miscarriage. Regarding to the effective role of p73 gene in the process of primary blastocyst division and protection of germ cells, it seems that rs4648551 polymorphism in this p73 gene be associated with the occurrence of spontaneous abortion symptoms. This study was performed with aim to evaluate the frequency of this polymorphism between two groups of Iranian women with idiopathic recurrent miscarriage and healthy women.

  Methods

  This descriptive case-control study was performed in 2015-2016 on 90 patients with history of 2 consecutive idiopathic recurrent spontaneous miscarriages compared to 110 healthy women who had at least two successful pregnancies as controls. DNA was extracted by RGDE procedure and genotyping was performed by Tetra ARMS technique. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and Chi-square test. p < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In SNP rs4648551(A<G), the frequency of GG, CC and GC alleles in p73 gene in the control group were 11.81%, 69.09% and 19.09%, respectively and in the RPL group were 31.11%, 46.67% and 22.22%, respectively; the difference was statistically significant (p < 0.05). But, the value of allelic difference between the patient and control groups was calculated as 0.066 which was not significant. According to the results, the dominant heredity model was suggested (p < 0.05).

  Conclusion

  There is significant association between polymorphism rs4648551 and idiopathic recurrent abortions.

  Keywords: Polymorphism, P73 gene, Recurrent Pregnancy Loss (RPL), Single nucleotide polymorphism (SNP)
 • Leila Ab Ab, Shahnaz Kohan, Katayoun Taeri, Zahra Boroumandfar * Pages 78-87
  Introduction

  Genital wart virus (HPV) is the most common sexually transmitted disease. The need to develop preventive education to avoid HPV in different communities has been considered. Due to the need to develop comprehensive health promotion programs for vulnerable women, including prevention programs, vaccination inoculation and early diagnosis, the present study was conducted to determine the effect of perceived benefits and barriers to HPV vaccination in vulnerable women.

  Methods

  This randomized controlled clinical trial study was performed as a pretest-posttest in 1397 on 64 vulnerable women in welfare centers in Isfahan. Women were divided into intervention and control groups. Training on perceived benefit structures and barriers (using the Health Belief Model) regarding the intention to inoculate human papilloma vaccine was performed during 4 training sessions in the intervention group. Research units were evaluated before, immediately and 6 weeks after the test with a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using independent t-test, Mann-Whitney and Chi-square. The tests were performed at an error level of 5% using SPSS software (version 22).

  Results

  The analysis of data showed that in the intervention group, the implementation of the intervention caused a significant increase in perceived benefits and a significant decrease in perceived barriers immediately after the test (p <0.001). 6 weeks after the test, perceived benefits were stable (p = 0.840) and perceived barriers were significantly reduced (p = 0.017). Also, the intention of vaccine inoculation behavior immediately after the test and 6 weeks after the test increased significantly (p = 0.001), while in the control group, changes in benefit scores, barriers and intention to behave in three stages of measurement were not significant.

  Conclusion

  According to the results of the study, the educational program based on the constructs of benefits and perceived barriers of women is effective in increasing their intention to inoculate human papillomavirus vaccine.

  Keywords: Vulnerable Women, Behavior intent, Health belief model, Perceived Benefits, Perceived barriers, Human Papillomavirus Vaccine
 • Amir Nejati, Masoumeh Mirteimouri *, Shima Nikdoust, Maryam Nikdoust, Fahimeh Alizadeh Pages 88-96
  Introduction

  Cervical cancer is one of the most common cancers among women. Early diagnosis of this disease can reduce mortality among patients. So, women's screening is very important. One of the most common screening methods in this field is Pap smear screening and human papillomavirus test. Therefore, this study was performed with aim to compare these two methods in cervical cancer screening.

  Methods

  In this systematic review of systematic review research, for finding the systematic review and meta-analysis articles about cervical cancer screening, the databases of pubmed, Scopus, science direct and Cochrane were searched using the keywords of " Cervical cancer screening", " Pap Test", "HPV Test " and " cotest " from 2015 to 2018. The quality of the included studies was assessment by the AMSTAR checklist.

  Results

  sensitivity of HPV in two studied researches was 94% and 89.9%, and its specificity was 90% and 89.9%, while the sensitivity of Pap smear was 70% and 72.9% and its specifity was 95 % and 95.3 %. In the Cotest experiment in comparison to the cytology test, false positives results ranged 5.8 to 19.9 versus 6.2 to 10.9.

  Conclusion

  According to the results of the studies, it seems that HPV test had more sensitivity, less specificity and more false positive results than Pap smear. However, regarding the great importance of this issue in clinical decisions, the final conclusion needs to more evaluation.

  Keywords: Cervical Cancer, cotest, HPV, Pap smear, Screening
 • Negar Mirsalehi, Talat Mokhtari-Azad, Jila Yavarian, Soamyeh Shatizadeh Malekshahi, Parastoo Hosseini, Nazanin-Zahra Shafiei-Jandaghi * Pages 97-108
  Introduction

  Human cytomegalovirus (HCMV) is a major cause of congenital infection worldwide. HCMV seroprevalence is higher in Asian regions than in European societies. Pregnant women can transmit the virus to their fetuses depending on the type of infection (primary or non-primary). Congenital HCMV infection is the leading cause of sensorineural hearing loss in children. Given the importance of HCMV, this narrative-review study was performed with aim to determine the role of HCMV in congenital infection.

  Methods

  In this narrative-review study, to find the related articles, the English and Persian databases including Google Scholar, PubMed and Magiran were searched from 2002 to 2019. The keywords of cytomegalovirus, congenital cytomegalovirus infection, diagnosis and prevalence both in Persian and English and also their combination used.

  Results

  Developing countries estimated that the incidence of HCMV congenital infection is 6%-14%. While in developed countries such as Western Europe, United States, Canada and Australia, the incidence rate is 0.5-0.7%. Although HCMV infection is a significant cause of hearing loss and disability in children, there is still little awareness among general population and some physicians in this field. Several European countries routinely screen the pregnant women for HCMV but this screening is not currently performed in Iran.  

  Conclusion

  The studies in different societies highlighted the importance of congenital HCMV infection and its long-term complications in infants.

  Keywords: Congenital Infection, Cytomegalovirus, Prevalence
 • Behzad Nematihonar, Javad Zebarjady Bagherpour * Pages 109-112
  Introduction

  Ogilvie syndrome is a non-mechanical and acute colon obstruction that can occur in women after pelvic surgery and can lead to cecal perforation if not be early diagnosed. Therefore, familiarity with this syndrome and its symptoms can help to prevent its complications. In this study, we report a case of ogilvie syndrome which resulted in perforation of the cecum and underwent right hemicolectomy.

  Case presentation

  A 42-year-old woman after 72 hours of cesarean section (second turn) progressively had abdominal distension, obstipation flatulence and abdominal pain. At admission, there were signs of peritoneal stimulation, leukopenia, and electrolyte imbalance. The patient underwent laparotomy and the finding was cecal perforation. Right hemiclectomy was performed. Due to the severe contamination of the abdominal cavity, double barrel ileostomy was done. The patient was sent to surgical intensive care unit and treated with broad-spectrum antibiotics for 3 days. Subsequently, she was transferred to the ward and after the defication, the fluids regimen was started for the patient and discharged from the hospital 12 days after the surgery. And 3 months later she underwent ileostomy closure and did not have any particular medical problems in the subsequent follow-ups.

  Conclusion

  Familiarity with ogilvie syndrome symptoms, including distension and bloating and obstipation, should always be considered by the physicians and personnel. It may be important especially in the presence of a recent history of pelvic surgery, because early diagnosis of this syndrome can be helpful in preventing its complications and mortality.

  Keywords: Cecal perforation, Cesarean section, Ogilvie syndrome