فهرست مطالب

نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 67، فروردین و اردیبهشت 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • الناز میلانی، فخری شهیدی*، الهام انصاری فر، محمد خلیلیان موحد، فریده صالحی پور صفحات 1-11

  مصرف بالای میان وعده کم ارزش و سوء تغذیه اقشار جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان یکی از معضلاتی است که امروزه در جامعه وجود دارد. لذا در این پژوهش تولید میان وعده با ارزش غذایی بالا حاوی آرد عناب مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش بر پایه طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر، اثر متغیرهای فرایند اکستروژن شامل سرعت چرخش ماردون (120-150-180 دور بر دقیقه)، افزودن آرد عناب (5-10-15 درصد) و رطوبت خوراک ورودی (12-16-20 درصد) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و رنگ فراورده حجیم شده بر پایه ذرت-گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ افزودن آرد عناب تا 15 درصد به طور مستقل موجب افزایش دانسیته 33/0، سختی بافت 73/35 نیوتن، حلالیت 42درصد و پارامتر قرمزی رنگ 41/3 و کاهش پارامتر روشنایی رنگ 1/89 شد. با این حال اثر همزمان دو پارامتر سرعت چرخش و افزودن آرد عناب سبب بهبود خصوصیات فراورده گردید به نحوی که با افزایش سرعت چرخش ماردون و در نتیجه کاهش ویسکوزیته موجب کاهش سختی بافت تا 79/1 نیوتن گردید. شرایط بهینه تولید میان وعده اکسترود شده، شامل میزان رطوبت خوراک 19/13 درصد، میزان آرد عناب 30/6 درصد و سرعت چرخش ماردون 2/122 دور بر دقیقه تعیین گردید.

  کلیدواژگان: اسنک حجیم، رژیمی، اکستروژن، عناب
 • مسعود تقی زاده*، حسام آخوندزاده، زهرا زمانی صفحات 13-27
  حبوبات و غلات به علت پراکندگی کشت و گستردگی مصرف، بخش مهمی از غذای انسان را تشکیل می دهند، اما در این بین فقط چند خانواده خاص با اختلاف در سراسر جهان مصرف می شوند. یکی از این دانه ها گندم است که با ویژگی های منحصر به فرد خود در سازگاری کشت و خواص عملکردی، سهم به سزایی از سفره جوامع بشری به خود اختصاص داده است.از سال 2011 میلادی کینوا به عنوان یکی از مهم ترین شبه غلات در دنیا مطرح شد به طوریکه سال 2013 را به عنوان سال بین المللی کینوا نام گذاری نمودند، این دانه که حایز ویژگی های منحصر به فردی در کشت و عمل آوری است در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین ویژگی های مطلوب این دانه خواص شیمیایی و عملکردی آن در مقایسه با دانه های مشابه است. در این پژوهش ضمن اندازه گیری خواص شیمیایی سه واریته پر کاربرد کینوا (سفید، قرمز و سیاه)، نتایج حاصل، با خواص دانه های مشابهی همچون عدس، نخود، جو، گندم، برنج، گاودانه، لوبیا سودانی و شنبلیله نیز مقایسه شده اند که مشخصا میزان چربی در واریته قرمز، میزان کربوهیدرات و خاکستر در واریته سفید و میزان رطوبت و چربی در واریته سیاه بیش از دو واریته دیگر بود. در مقایسه با سایر دانه ها نیز چربی در کینوا مشابه گندم و بیش از برنج و جو بود. در زمینه خواص عملکردی نیز باید اشاره نمود که کمینه میزان حلالیت پروتئین در 5/4 pH= (که نقطه ایزو الکتریک پروتئین هاست) و بیشینه این مقدار، در 9 pH= مشاهده گردید. همچنین محاسبات نشان داد جذب آب و روغن در آرد این دانه بسیار بالا است. بیشینه مقدار مشاهده شده در اندازه گیری کف کنندگی و پایداری آن، در 6pH= و واریته سفید بود و حداکثر پایداری نیز در زمان 30 دقیقه ثبت شد. در انتها نیز نتایج حاصل از بررسی خاصیت امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون نشان داد، بیشینه این ویژگی در 9  pH=در واریته سفید و بهینه ترین زمان پایداری نیز، 30 دقیقه در همین واریته است.
  کلیدواژگان: آرد کینوا، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، pH، خصوصیات عملکردی
 • محمدجواد گلیه * صفحات 29-42

  امروزه با تغییر فرهنگ زندگی، بروز سوءتغذیه در گروه های مختلف سنی، و بروز بیماری هایی نظیر دیابت، فشارخون و چاقی، تولید فرمولاسیون های غذایی کم کالری امری ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر، با افزایش تقاضا برای مصرف محصولات باارزش غذایی و کیفیت بالا، استفاده از ترکیبات با منشا طبیعی جهت ارتقاء ویژگی های تغذیه ای و کیفی محصولات غذایی توصیه می گردد. لذا، هدف از پژوهش حاضر، کاهش ساکارز مصرفی در تهیه لوز رژیمی و تولید محصولی با ارزش غذایی و اقتصادی بالا با با افزایش جایگزینی گیاه آزی وش با پسته است. در این پژوهش اثر جایگزینی استویا با ساکارز (صفر-100 درصد)، جایگزینی آزی وش با پودر پسته (صفر-100 درصد) و دمای پخت (70-50 درجه سانتی گراد) بر دانسیته و سفتی لوز رژیمی مورد بررسی قرار گرفت. روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی با 6 نقطه مرکزی و دو تکرار و آلفای برابر با 2 در سایر نقاط به منظور بهینه یابی فرمولاسیون لوز رژیمی غنی شده، استفاده شد. ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافت و رنگ در بازه زمانی 45 روزه برای نمونه های بهینه و شاهد مقایسه گردید. دانسیته تیمارها با افزایش درصد جایگزینی استویا و آزی وش افزایش یافت. اثر متقابل دو متغیر آزی وش و دمای پخت باعث کاهش سفتی بافت گردید. کاهش درصد جایگزینی استویا سفتی بافت را کاهش داد. فرمولاسیون بهینه لوز رژیمی شامل 25 درصد استویا، 25 درصد آزی وش با دمای پخت 65 درجه سانتی گراد؛ و 55 درصد استویا، 75 درصد آزی وش با دمای پخت 55 درجه سانتی گراد معرفی گردید. در مجموع، ارزش غذایی لوز رژیمی حاوی گیاه آزی وش از جنبه محتوی پروتئین، خاکستر، منیزیم و کلسیم بهبود یافت.

  کلیدواژگان: استویا، دانسیته، سفتی، لوز رژیمی، آزی وش
 • شهناز فتاحی، نفیسه زمیندار* صفحات 43-53
  انجمادزدایی در مبحث صنایع غذایی همواره چالشی بزرگ بوده است زیرا روش های سنتی باعث کاهش کیفیت ماده غذایی می شوند. انجمادزدایی اهمی یک روش حرارتی جایگزین، سریع و همگن است. در این پژوهش، انجمادزدایی ماهی تونا با روش اهمی به صورت غوطه وری در آب نمک با سه غلظت مختلف (3/0 ،4/0 و 5/0 درصد وزنی/ حجمی سدیم کلرید) در شیب ولتاژ 143/7 ولت بر سانتی متر و فرکانس 50 هرتز انجام شد. نمونه ها تا 48 ساعت پس از انجمادزدایی در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. تغییرات افت انجمادزدایی، افت پخت، افت کل، ظرفیت نگهداری آب، بافت، متغیرهای رنگی L*، a*، b* و تغییرات رنگ به صورت مدل های کینتیکی بررسی شدند. طبق نتایج، در طی زمان نگه داری افت انجمادزدایی، افت پخت، افت کل و ظرفیت نگهداری آب افزایش یافت. تغییرات رنگ (a* و b*) و بافت نیز با افزایش زمان و غلظت آب نمک در سطح احتمال 1% معنی دار شد. میزان تیوباربیتوریک اسید در اثر هیچ یک از متغیرهای مستقل معنی دار نشد. همچنین با افزایش غلظت آب نمک، افت پخت کاهش یافت. میزان نیروی برشی با گذشت زمان و افزایش غلظت آب نمک، کاهش یافت. متغیرهای وابسته با مدل های کینتیکی مناسب با بالاترین ضریب رگرسیون توصیف شدند. همچنین مدل های کینتیکی با R2 و RMSE اعتبارسنجی شدند. این نتایج نشان دهنده بهبود خصوصیات فیزیکی محصول و عدم تشدید اکسیداسیون با روش انجمادزدایی اهمی از طریق غوطه وری در آب نمک است.
  کلیدواژگان: انجمادزدایی اهمیک، مدل کینتیکی، ماهی تن
 • مسعود نجف نجفی*، حمیدرضا شاطری، مرتضی کاشانی نژاد صفحات 55-67
  در این تحقیق اثر مقادیر مختلف صمغ کنجاک (صفر تا 2/0 درصد)، صمغ دانه مرو (صفر تا 2/0 درصد) به عنوان متغیرهای آزمایشی طرح مخلوط و میزان چربی (صفر تا 3 درصد) و سرعت همگن سازی (صفر تا 24000 دور در دقیقه) به عنوان متغیرهای آزمایشی طرح فرآیندی بر pH، بافت و رنگ ماست کم چرب با استفاده از طرح اپتیمال متقاطع مخلوط- فرایند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی pH نشان داد که فقط اثر چربی برpH نمونه ها معنی دار بود به طوری که با افزایش میزان چربی، pH نمونه ها نیز افزایش یافت. آزمون اکسترژن برگشتی- آنالیز پروفیل بافت نشان داد که با افزایش میزان چربی و سرعت همگن سازی، سختی، نیروی چسبندگی، پیوستگی و حالت صمغی نمونه ها به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین اگرچه در سرعت های همگن سازی پایین دو صمغ کنجاک و دانه مرو بر سختی، نیروی چسبندگی، پیوستگی و حالت صمغی نمونه ها اثر سینرژیستی داشتند اما نتایج، نشان دهنده عملکرد بیشتر صمغ دانه مرو نسبت به صمغ کنجاک بر روی این خصوصیات در سرعت همگن سازی بالا بود. نتایج حاصل از اندازه گیری رنگ نشان داد که تنها اثر خطی صمغ دانه مرو و اثرات متقابل صمغ کنجاک- صمغ دانه مرو، صمغ کنجاک- سرعت هموژن بر روی *L نمونه ها معنی دار بود و با افزایش میزان صمغ کنجاک و کاهش صمغ دانه مرو،*L نمونه ها کاهش ولی با افزایش سرعت هموژن *L افزایش یافت. به منظور بهینه سازی صفات در این تحقیق، چربی و نیروی چسبندگی حداقل وسختی و پیوستگی حداکثر در نظر گرفته شدند که با توجه به صفات مذکور، میزان صمغ کنجاک 146/0 درصد، میزان صمغ دانه مرو 053/0 درصد، چربی 42/2 درصد و سرعت همگن سازی 12300 دور در دقیقه به دست آمد.
  کلیدواژگان: صمغ کنجاک، صمغ دانه مرو، آزمون اکستروژن برگشتی، آنالیز پروفیل بافت، ماست هم زده کم چرب، سرعت همگن سازی
 • نگین زنگنه، حسن برزگر*، محمد امین مهرنیا، محمد نوشاد، محمد حجتی صفحات 69-81
  بیماری سلیاک نوعی بیماری خودایمنی گوارشی است که در اثر مصرف پروتئین گلوتن ایجاد می شود و تنها راه درمان این بیماری، استفاده از رژیم غذایی بدون گلوتن می باشد. امروزه به واسطه توجه و علاقه مصرف کنندگان به ویژگی های تغذیه ای مواد غذایی درخواست برای تولید مواد غذایی فراسودمند افزایش یافته پس برنامه ریزی برای تولید فرآورده های بدون گلوتن و همچنین بهبود کیفیت آنها با اهمیت است. میوه گیاه سنجد حاوی طیف وسیعی از ترکیبات غذایی مختلف و مفید و دارای خواص درمانی است که از آرد آن می توان به عنوان یک ماده اولیه عملگرا در تولید محصولات نانوایی برای تولید محصولی با کیفیت و ارزش تغذیه ای بهتر و ایجاد تنوع در محصولات استفاده نمود. در این پژوهش، اثر افزودن آرد سنجد به عنوان منبع فیبر و املاح معدنی، به شکل آرد هسته سنجد، آرد پوسته و گوشت سنجد و آرد سنجد کامل هر کدام در سه سطح (5، 10 و 20 درصد بر اساس وزن آرد و یک نمونه شاهد) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی بدون گلوتن بر پایه آرد ذرت بررسی شد. نتایج نشان داد میزان رطوبت، خاکستر، فیبر و مواد معدنی نمونه ها افزایش و میزان چربی، پروتئین، pH و حجم مخصوص نمونه های کیک با افزایش درصد آردهای سنجد کاهش یافت. پارامترهای بافت (سفتی، پیوستگی و صمغی شدن) در روزهای 1، 7 و 14 روز پس از پخت افزایش سفتی و صمغی شدن و کاهش پیوستگی را نشان داد و اثر آردهای سنجد بر شاخص های رنگی (L*، a*، b* و BI) معنی دار بود. بیشترین امتیاز ارزیابی حسی را نمونه های حاوی 5 و 20 درصد آرد پوسته و گوشت سنجد کسب کردند.
  کلیدواژگان: سلیاک، کیک بدون گلوتن، آرد ذرت، آرد سنجد
 • محمد حجتی*، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 83-91
  در این پژوهش، عصاره گیاه بن‏سرخ با استفاده از حلال های متانول و آب و به کمک روش ماسراسیون استخراج شد. راندمان استخراج، ترکیبات فنول کل، فعالیت آنتی اکسیدانی (بر پایه مهار رادیکال های 2 و 2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) و 2، 2- آزینو بیس- 3 - اتیل بنزو تیازولین- 6 - سولفونیک اسید (ABTS)) و اثر ضدمیکروبی (بر پایه آزمون‏های دیسک دیفیوژن آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی) عصاره ها با یکدیگر مقایسه گردید. راندمان استخراج و میزان ترکیبات فنولی عصاره متانولی به ترتیب 10/7 درصد و mg GAE/g 28/88 بود در حالی که برای عصاره آبی به ترتیب 6/4 درصد و mg GAE/g 29/68 بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی (برحسب رادیکال های DPPH و ABTS به ترتیب mg/mL 28/2 و 98/2) به طور قابل توجهی بالاتر از عصاره متانولی (برحسب رادیکال های DPPH و ABTS به ترتیب mg/mL 33/5 و 12/7) بود که نشان می دهد وجود ترکیبات فنولی تنها عامل موثر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره نمی باشد. میزان حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد عصاره متانولی برای باکتری های Streptococcus pyogenes، Listeria innocua، Entrobacter aerogenes، Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa به ترتیب 68/4، 68/4، 75، 75/18 و 75/18 میلی گرم بر میلی لیتر بود در حالی که برای عصاره آبی بن سرخ به ترتیب 68/4، 37/9، 75، 5/37 و 5/37 میلی گرم بر میلی لیتر بود. میزان حداقل غلظت کشندگی عصاره متانولی برای باکتری های Streptococcus pyogenes، Listeria innocua، Entrobacter aerogenes، Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa به ترتیب 75/18، 75/18، 150، 150 و 5/37 میلی گرم بر میلی لیتر بود در حالی که برای عصاره آبی بن سرخ به ترتیب 5/37، 5/37، 300، 150 و 75 میلی گرم بر میلی لیتر بود. با توجه به نتایج، عصاره گیاه بن‏سرخ قابلیت استفاده به عنوان نگهدارنده‏ طبیعی جهت جلوگیری از اکسیداسیون غذاهای حاوی اسیدهای چرب غیراشباع و همچنین کنترل رشد باکتری های بیماری زا و مولد فساد را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: گیاه بن ‏سرخ، عصاره متانولی و آبی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضدمیکروبی، ترکیبات فنولی
 • مرضیه سلامی، معصومه مهربان سنگ آتش*، احمد احتیاطی صفحات 93-106

  ماست از محصولات لبنی است که اثرات سلامت بخشی مانند کنترل مشکلات گوارشی، تحریک سیستم ایمنی و افزایش طول عمر دارد. فیبرها با جذب آب، باعث افزایش حجم غذا و تسهیل دفع می شوند. همچنین با افزایش مصرف فیبر، خطر بیماری های قلبی و عروقی، چاقی مفرط، دیابت و سرطان روده بزرگ کاهش می یابد. کدوسبز از سبزیجاتی است که ویژگی هایی مفید مانند اثر بر سطح قند و چربی خون دارد. در این تحقیق اثر افزودن کدوسبز به صورت پودر و گرانول در سطح های 7/0، 4/1 و 2 درصد به ماست همزده بر ویژگی های فیزیکی-شیمیایی شامل pH، اسیدیته، آب اندازی، سفتی بافت، رنگ و ویژگی های حسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر زمان نگهداری، طی 1، 5، 10 و 15 روز بر این ویژگی ها ارزیابی گردید. نتایج، بیانگر اثر معنی دار نوع، درصد کدوسبز و مدت زمان نگهداری بر pH، اسیدیته و سفتی بافت بود (P<0.05). طی زمان، اسیدیته، افزایش و pH کاهش یافت. در هیچ یک از تیمارها در طول زمان، آب اندازی مشاهده نشد. سفتی بافت نمونه های حاوی پودر کدوسبز بیشتر از نمونه های حاوی گرانول بود و طی زمان، سفتی بافت افزایش یافت. از روز اول تا روز پنجم، سفتی بافت افزایش یافت و طی روز پنجم به دهم کاهش سفتی مشاهده شد و نهایتا تا روز پانزدهم سفتی بافت افزایش یافت. اثر نوع، سطح افزودن و اثر متقابل این متغیرها روی تغییرات شاخص های L* و a* و b* رنگ معنی دار بود (P<0.05). با افزایش درصد کدو شاخص L* ابتدا روند افزایشی و سپس کاهشی داشت و شاخص های a* و b* ابتدا روند کاهشی و سپس افزایشی داشتند. روشنی و سبزی رنگ نمونه های حاوی گرانول بیشتر از نمونه های حاوی پودر بود. مقدار شاخص a* تقریبا در نمونه های حاوی گرانول بیشتر از نمونه های حاوی پودر بود در حالی که مقدار شاخص b* در نمونه های حاوی پودر بیشتر بود. ویژگی های حسی نمونه ها (رنگ، طعم، رایحه، قوام، احساس دهانی و پذیرش کلی) به طور معنی داری تحت تاثیر زمان افزایش یافت (P<0.05). ارزیاب ها تفاوتی در نوع و درصد کدوسبز قایل نشدند و بیشترین امتیاز شاخص های حسی در روز پانزدهم بود و نمونه مطلوب ازنظر ارزیاب ها، ماست حاوی 4/1 درصد گرانول کدوسبز بود.

  کلیدواژگان: اسیدیته، بافت، خواص حسی، ماست، کدو سبز
 • سید علی محمدی، محسن قدس روحانی*، مسعود نجف نجفی، مرتضی کاشانی نژاد صفحات 107-120

  در این تحقیق اثر مقادیر مختلف صمغ کنجاک (2/0 تا 6/0 درصد)، میزان چربی (18 تا 25 درصد) و فشار هموژن (100 تا 200 بار) بر خصوصیات حسی، بافتی و رنگ خامه کم چرب مورد بررسی قرار گرفت و سپس این خصوصیات با استفاده از روش های تحلیل مولفه اصلی و رگرسیون حداقل مربعات جزیی مقایسه گردید. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی های اندازه گیری شده با استفاده از روش سطح پاسخ حاکی از آن بود که افزایش فشار هموژن سبب افزایش سختی، قوام، چسبندگی، *b، امتیاز حسی بافت، امتیاز حسی عطر و پذیرش کلی نمونه ها شد. در حالی که افزایش چربی منجر به افزایش چسبندگی، *L، *b، امتیاز حسی طعم، امتیاز حسی عطر و پذیرش کلی نمونه ها گردید. افزایش صمغ کنجاک نیز سبب افزایش سختی، قوام، چسبندگی و امتیاز حسی بافت شد. پراکنش پاسخ ها در فضای مولفه های اصلی نیز نشان داد که صفات دستگاهی سختی و قوام در مجاورت هم و نزدیک به امتیاز حسی بافت قرار گرفتند که مجاورت این صفات حاکی از آن بود که صفات اندازه گیری شده توسط ارزیاب ها تقریبا معادل پارامترهایی بود که توسط روش های دستگاهی اندازه گیری شده بودند. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ضریب همبستگی میان داده های حسی و دستگاهی نشان داد که بالاترین میزان همبستگی بین سختی و امتیاز حسی بافت (یک ارتباط خطی مثبت قوی (774/0)) و قوام و امتیاز حسی بافت (یک ارتباط خطی مثبت قوی (760/0)) وجود داشت.

  کلیدواژگان: تحلیل مولفه اصلی، خامه کم چرب، رگرسیون حداقل مربعات جزئی، صمغ کنجاک، فشار هموژن
 • محمدرضا تورانی، رضا فرهوش*، محمدتقی گلمکانی، علی شریف صفحات 121-132

  در این پژوهش شاخص های سینتیکی-اکسایشی تری آسیل گلیسرول های زیتون، کنجد و کانولا در حضور سطوح غلظتی 01/0 تا 16/0 درصد سزامول و دماهای 60، 80 و 100 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که افزایش دما عدد پراکسید متناظر با طول دوره اکسایش کند (PVIP) را برای تری آسیل گلیسرول های کنجد و کانولا کاهش داده است، لیکن تغییرات این شاخص برای تری آسیل گلیسرول های زیتون بی معنی بود. ضرایب حرارتی به دست آمده در کلیه غلظت های سزامول برای تری آسیل گلیسرول های روغن زیتون نسبت به دو روغن دیگر کمتر بود که نمایانگر پایداری حرارتی بیشتر این روغن در حضور این آنتی اکسیدان است. ثابت سرعت مصرف سزامول (kS) برای تری آسیل گلیسرول های زیتون، کنجد، و کانولا در غلظت 01/0 درصد و دمای 60 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر با 72/1، 92/1، و h-1 34/2 بود که با افزایش دما به شکل محسوسی این ثابت افزایش یافت، به طوری که روند تغییرات این شاخص برای سامانه های تری آسیل گلیسرولی غیراشباع تر بیشتر بود.

  کلیدواژگان: اجماع کلوئیدی، سزامول، سینتیک، آنتی اکسیدان
 • سحر صباحی، سید علی مرتضوی*، محمدرضا نصیری، آرش قزوینی، فخری شهیدی صفحات 133-142

  امروزه، مصرف کنندگان به دنبال غذاهای هستند که باعث سلامتی شده و خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش دهد. تخم مرغ به عنوان منبع بزرگی از ایمونوگلوبین Y است که نقش بسیار مهمی در ایمنی غیرفعال دارد. از این رو، این پژوهش با هدف ایجاد ایمنی غیرفعال خوراکی در برابر باکتری هلیکوباکتر پیلوری که شیوع بسیار وسیعی در جهان داشته و عامل اصلی زخم و سرطان معده است، صورت پذیرفت. بدین منظور، سلول های باکتری هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از فرمالدهید غیرفعال و پس از ترکیب با ادجوانت فعال و غیرفعال فروند به 4 نقطه از سینه مرغ نژاد لگهورن سفید تزریق زیرجلدی شد. استخراج آنتی بادی IgY با استفاده از پلی اتیلین گلایکول و کیفیت و غلظت آن با استفاده از روش های SDS-PAGE و برادفورد مورد بررسی قرار گرفت. از زرده تخم مرغ های حاوی IgY به منظور تولید بستنی تخم مرغی استفاده و محصول در مقایسه با بستنی وانیلی مورد ارزیابی حسی قرار گرفت. از تست الایزا غیرمستقیم به منظور بررسی فعالیت IgY استخراجی، همچنین فعالیت IgY در طی سه ماه پس از تولید استفاده شد. حضور دو باند 25 و 67 کیلودالتونی بر روی ژل نشان از کیفیت مناسب روش استخراج داشت و غلظت IgY استخراجی 46/11 میلی گرم بر میلی لیتر برآورد شد. آنالیز فعالیت IgY با روش الایزا نشان داد که بیشترین میزان این آنتی بادی در هفته دوم داشته و بعد از 3 ماه نگهداری بستنی تخم مرغی در دمای 18-، 94 درصد از فعالیت آنتی بادی حفظ شده است. بررسی ارزیابی حسی بین بستنی حاوی IgY و نمونه شاهد  نشان دهنده عدم تفاوت معنی داردر 5 پارامتر اصلی تست چند نقطه ای می باشد. بنابراین، با توجه به فعال بودن آنتی بادی IgY در آزمایش های الایزا، امکان اتصال IgY حاضر در بستنی تخم مرغی تولید شده در این پژوهش با باکتری هلیکوباکتری پیلوری فراهم بوده و این محصول می تواند در پیشگیری از تکثیر باکتری هلیکوباکتری پیلوری موثر عمل کند.

  کلیدواژگان: ایمونوگلوبین Y، ایمنی زایی غیرفعال، هلیکوباکترپیلوری، بستنی
 • نسرین فرجی، محمد علیزاده*، هادی الماسی، سجاد پیرسا، سهیلا فرجی صفحات 143-172

  اخیرا استفاده از روش های کم انرژی به دلیل عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت و سهولت تولید بسیار رواج یافته است. در این پژوهش، نانوامولسیون اسیدهای چرب امگا سه با استفاده از اسانس پونه کوهی ایرانی به روش امولسیفیکاسیون خودبه خودی تهیه گردید. هدف از این مطالعه، بررسی شرایط بهینه تولید نانوامولسیون با استفاده از طرح دی اپتیمال بود، برای این منظور نانوامولسیون های حاوی اسیدهای چرب امگا سه با استفاده از اسانس گیاهی پونه کوهی ایرانی با چهار متغیر مستقل غلظت امگا سه (75 -25 درصد)، نوع سورفاکتانت (تویین 80، تویین 20، تویین 80:20 و کازیینات سدیم)، نسبت سورفاکتانت به روغن (300 -10 درصد) و مدت زمان نگهداری (60 -1 روز) تولید گردیدند و تاثیر آنها بر پارامترهایی مانند میانگین قطر ذرات، توزیع اندازه ذرات، شاخص کدورت، اندیس خامه ای شدن، خواص آنتی اکسیدانی، اندیس پراکسید، اندیس تیوباربیتوریک اسید، ضریب شکست، بریکس و pH مورد مطالعه قرار گرفت و سپس به منظور تعیین بهترین فرمولاسیون بهینه سازی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که میانگین اندازه قطرات بسیار تحت تاثیر غلظت سورفاکتانت و نوع سورفاکتانت بود و با افزایش مقدار سورفاکتانت، میانگین قطر قطرات کاهش معنی داری یافت، در واقع افزایش غلظت سورفاکتانت در نانوامولسیون ها در اکثر موارد سبب افزایش میزان جذب سورفاکتانت به سطح W/O گردیده و در نتیجه منجر به کاهش بیشتر کشش سطحی شد و در نهایت سبب کاهش اندازه ذرات و کاهش اندیس خامه ای شدن گردید، همچنین افزایش غلظت سورفاکتانت، به علت کاهش میانگین قطر ذرات، پراکنش نوری کاهش یافته و میزان کدورت کاهش یافت، از طرفی افزایش غلظت سورفاکتانت و کاهش اندازه ذرات، در کاهش اندیس پراکسید نیز موثر بود. با استفاده از بهینه سازی عددی مقادیر بهینه متغیرهای مستقل نانوامولسیون های پونه کوهی ایرانی حامل اسیدهای چرب امگا سه به ترتیب، میزان امگا سه 31/29 درصد، مدت زمان نگهداری 40 روز، درصد SOR (100) درصد و نوع سورفاکتانت تویین 80:20 تعیین شدند.

  کلیدواژگان: نانوامولسیون، اسیدهای چرب غیراشباع، امگا سه، امولسیفیکاسیون خودبه خودی، اسانس پونه کوهی ایرانی
 • مرضیه معین فرد*، پانیذ خالوکرمانی، شیما جلدانی، علی شریف صفحات 173-186
  قهوه از یکی از مهم ترین و پرطرف دارترین نوشیدنی ها در دنیا به شمار می رود به طوری که از لحاظ تنوع روش های تهیه بر سایر نوشیدنی های مشابه مانند چای برتری دارد. در میان ترکیبات مختلف موجود در دانه قهوه، کافیین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کافیین یک آلکالویید طبیعی است که می تواند بسته به میزان مصرف، خواص مثبت (بهبود حافظه، افزایش هوشیاری و تمرکز) یا منفی (سردرد، اضطراب و بی قراری) بر سلامت مصرف کننده داشته باشد. از طرف دیگر، مقدار زیاد کافیین موجود در دانه قهوه به عنوان یک عامل مزاحم در آنالیز آلاینده ها عمل می کند و باید تا حد ممکن از عصاره حذف شود. از این رو پژوهش حاضر دو هدف کلی را دنبال کرد. در مرحله اول 18 نوع قهوه، اعم از انواع کلاسیک (جوشیده، فرانسوی، موکا و فیلتر شده) و تجاری (انواع اسپرسو، قهوه فوری و قهوه سرد) از لحاظ میزان کافیین مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم، تاثیر دو روش (روش کچرز و متداول) بر میزان استخراج کافیین از پودر قهوه ربوستا، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش موید تاثیر قابل ملاحظه واریته بر میزان کافیین بود به نحویکه قهوه های تهیه شده از دانه ربوستا کافیین بیشتری را نسبت به دانه های عربیکا دارا بودند. در میان انواع قهوه کلاسیک، بیشترین میزان کافیین (26±1044 میلی گرم بر لیتر) از قهوه موکا استخراج شد. در میان انواع تجاری، میزان قهوه به آب متفاوت بود لذا میزان کافیین بر حسب مقدار دریافت از هر فنجان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این میان، انواع اسپرسو، خصوصا نوع پاد محتوی بیشترین میزان کافیین (16±1371 میلی گرم بر لیتر معادل 6/0±54 در هر فنجان 40 میلی لیتری) بودند. در مقابل کمترین میران کافیین از قهوه سرد به دست آمد. بررسی روش استخراج قهوه نیز نشان داد که روش کچرز قادر است کافیین را به شکل قابل ملاحظه ای (حدود 20% کاهش در مقایسه با روش متداول) از عصاره قهوه حذف کند که احتمالا بر کاهش اثر مداخله کننده این ترکیب در آنالیز آلاینده ها که معمولا در مقادیر بسیار کم در نمونه ها وجود دارند، تاثیر مثبت خواهد داشت. به طورکلی، استفاده از حلال استونیتریل و استفاده همزمان از جاذب های PSA و C18، کاهش معنادار استخراج کافیین را به دنبال داشت.
  کلیدواژگان: کافئین، قهوه، عربیکا، ربوستا، کچرز
 • راحله محجوب، وحید حکیم زاده*، اسماعیل عطای صالحی، جمشید فرمانی صفحات 187-204

  در این تحقیق، از تکنیک اورگانوژل سازی مبتنی بر مونوآسیل گلیسرول و پلی گلیسرول استر به منظور تولید شورتنینگ با میزان اشباعیت پایین استفاده شده است. بدین منظور، یک گروه مخلوط دوتایی متشکل از 20% روغن پالم استیارین و80% روغن کلزا ساخته شد، به طوری که درصد اسیدهای چرب اشباع در ترکیب نهایی 20% گردید. اورگانوژلاتورهای مورد استفاده ترکیبی از مونوآسیل گلیسرول و پلی گلیسرول استر می باشند که در 6 نسبت دوتایی (0- 100)، (20- 80)، (40- 60)، (60- 40)، (80- 20) و (100- 0) مخلوط و در سه غلظت 3 ، 6 و 9 درصد (وزنی/ وزنی) به ترکیب روغن اولیه افزوده شدند و خواص فیزیکوشیمیایی آن ها مانند ترکیب اسیدهای چرب، نقطه ذوب لغزشی، درصد چربی جامد، عدد پراکسید، درصد اسید چرب آزاد و همچنین خواص ریولوژیکی شامل مدول های ویسکوز، الاستیک، کمپلکس و زاویه فاز بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که اسیدهای چرب اشباع شده، نقطه ذوب لغزشی، محتوای چربی جامد و مقاومت اکسایشی نمونه ها با افزایش نسبت اولیوژل ها از 3 به 9% افزایش یافته است. مقادیر عدد پراکسید و اسیدهای چرب آزاد اولیوژل های مختلف تولید شده که به روغن افزوده شدند، تفاوت معنی داری نشان نداد. در تمامی اولیوژل ها، مقادیر مدول الاستیک از مدول ویسکوز بیشتر می باشد که نشان می دهد اولیوژل های تولیدی دارای خواص شبه جامد بیشتری بودند. اولیوژل های تهیه شده با نسبت 100 به صفر پلی گلیسرول استر و مونوآسیل گلیسرول دارای بیشترین مدول کمپلکس بودند. نتایج بررسی زاویه فاز اولیوژل ها در تطابق با یافته های مدول الاستیک بود و نسبت های 100 به صفر و 20 به 80 پلی گلیسرول استر و مونوآسیل گلیسرول دارای مقاومت بالاتری بوده و نسبت به سایر نمونه ها خواص مایع گونه را دیرتر ظاهر ساختند. بررسی پتانسیل کاربردی اولیوژل های تولیدی مشخص نمود که آن ها در تولید مارگارین های نانوایی و شورتنینگ های چندمنظوره مناسب می باشند.

  کلیدواژگان: شورتنینگ کم اشباع، اولئوژل، مونوآسیل گلیسرول، پلی گلیسرول استر، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، خصوصیات رئولوژیک
 • ریحانه داخته، محمدرضا خانی*، شهریار دبیریان صفحات 205-216

  این تحقیق با هدف جایگزینی بخشی از چربی خامه صبحانه با استفاده از دو نوع صمغ قدومه شیرازی و فارسی انجام شد. بدین منظور میزان چربی خامه از 25 درصد (در نمونه شاهد) به 18 و 15 درصد کاهش یافت و هر یک از این صمغ ها به طور جداگانه در مقادیر 2/0، 3/0 و 4/0 درصد (وزنی/ وزنی) در فرمولاسیون استفاده شدند. سپس ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر نوع صمغ و مقدار صمغ روی میزان pH، اسیدیته، ماده خشک، رطوبت، آب اندازی و ویسکوزیته نمونه های تولید شده معنی دار بود (05/0>P). در هر دو نوع خامه (با 15 و 18 درصد چربی)، pH تیمار حاوی %4/0 صمغ قدومه شیرازی (81/6) به طور معنی داری بالاتر از pH نمونه شاهد (69/6) و دیگر تیمارها بود (05/0>P). درصد رطوبت نمونه شاهد (%7/68) پایین تر از تیمارهای مورد بررسی (%7/78-73) بود اما درصد ماده خشک نمونه شاهد (%3/31) بالاتر از تیمارها (%9/26-2/21) بود و بیشترین ماده خشک در هر دو نوع خامه 18 و 15 درصد به تیمار حاوی %4/0 صمغ فارسی اختصاص یافت. ویسکوزیته تیمارهای خامه %18 چربی حاوی %4/0 صمغ قدومه شیرازی (21915 سانتی پوآز) و صمغ فارسی (21919 سانتی پوآز) به طور معنی داری بالاتر از نمونه شاهد (21507 سانتی پوآز) و سایر تیمارها بود. همچنین آب اندازی در تیمارهای خامه %18 چربی حاوی %4/0 صمغ قدومه و صمغ فارسی (صفر میلی لیتر) و نیز تیمار خامه %15حاوی %4/0 صمغ قدومه شیرازی (صفر میلی لیتر) همانند نمونه شاهد مشاهده نگردید (05/0<P). در ویژگی های حسی نیز نوع صمغ صرفا روی رنگ اثر معنی دار داشت و اثر نوع خامه و مقدار صمغ عمدتا روی بافت و پذیرش کلی نمونه ها معنی دار بود. در مجموع خامه کم چرب %18 چربی حاوی %4/0 صمغ قدومه و صمغ فارسی بهترین نتایج فیزیکوشیمیایی و حسی را در مقایسه با سایر تیمارها به خود اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: جایگزین چربی، صمغ قدومه شیرازی، صمغ فارسی، خامه صبحانه کم چرب، هیدروکلوئید
|
 • Elnaz Milani, Fakhri Shahidi *, Elham Ansarifar, Mohammad Kalilianmovahed, Farideh Salehipour Pages 1-11
  Introduction

  Extruded snacks were among the most commercially successful extruded foods. Extrusion cooking is the process extensively used for the production of snacks which are mainly produced from cereal flour or starches.  Extruded snacks are normally high in calories and fat with low content of protein, fiber, and perceived as unhealthy food to many consumers. Several attempts to improve the nutritional profile of extruded starch by using food by-products have been reported (Onwulata et al., 2001; Stojceska et al., 2008). Zizyphus jujube (Rhamnaceae) is widely distributed in Iran and the fruit of this plant has gained wide attention in native herbal medicine for the treatment of a broad range of disorders. Chemical analysis of the fruit has shown the presence of antioxidants. The high consumption of low-value meals and malnutrition among the population, especially children and adolescents, is one of the problems that exists today in society, Therefore, in this research, production of high-nutritional snack with jujube flour was studied.

  Materials and methods

  Extrusion: In this study, a parallel twin-screw extruder (SAIXIN, model DS56, China) was applied, screw diameter of 15 mm, die diameter of 3 mm, and extrusion temperature of 180°C. Central composite statistical design was used to study the effect of feed moisture (12, 16, 18%), jujube flour addition (5, 10, 15%) and screw speed (120, 150, 180 rpm) on physicochemical properties, texture and color of expanded extrudates based on corn-wheat flour (50-50%). Bulk density was calculated using AACC (2000). The WSI of the dry solids regained through the evaporation of the supernatant obtained from the water absorption test was calculated. Textural measurement: The hardness of the extruded snacks was measured using Texture Analyzer (TAXT plus, England). The cylinder steel probe (2 mm diameter) was set to move at a speed of 1 mm/s. The samples were punctured by the probe to a distance of 8 mm. the color of samples was measured using an image processing technique (Lotfi Shirazi et al., 2020). The color parameters L* (lightness), a*(redness), b*(yellowness) values of the samples were obtained. Response surface methodology was applied for experimental data using a commercial statistical package, Design Expert (version 8.0) for the generation of response surface plot and statistical analysis of the experimental data. The second-order polynomial model was selected to predict the optimal point of the responses.

  Results & Discussion

  Results showed that the addition of jujube flour independently increased the density 0.33, hardness 35.73 N, solubility 42% and redness (a*) 3.41, and reduced the color brightness parameter (L*) 89.1 of the samples. Similar fiber effects for pineapple pulp (Salani et al., 2014), a mixture of barley flour and grape pulp (Altan et al., 2009) and beet fiber (Lue et al., 1994) has been observed. The reduction of bulk density in samples with increasing screw speed is probably due to the starch gelatinization. When gelatinization of the starch material increased, the volume of extruded product also increased giving low density to the samples (Hagenimana et al., 2006). The WSI is a parameter which indicates the degradation of starch granules (Sharma et al., 2015). WSI decreased with increasing feed moisture and increased with increasing jujube flour or screw speed. Increase in solubility of extruded products under mild extrusion condition could result from dispersion of amylose and amylopectin molecules during gelatinization; while, the formation of low molecular weight compounds under severe conditions (low moisture and high temperature) is the main reason for an increase in flour solubility (Colonna et al., 1984). Color changing during extrusion process can provide important information regarding the degree of browning and Maillard reaction, and also pigment degradation. Increasing the feed moisture increased flour L* while it decreased the a* and ∆E of the final product. This is probably due to the decrease in mass residence time inside the extruder which causes shorter residence time necessary for non-enzymatic darkening (Lazou and Krokida, 2011). Texture is one of the most important sensory properties of extruded products in the development of snack products. Increasing the feed moisture and jujube flour increased hardness of samples. This can be explained by the effect of fiber on cell wall thickness.  However, the simultaneous effect of two parameters of screw speed and jujube flour improved the properties of the snacks, by which the increase of the screw speed may cause a decrease of the starch viscosity and then lead to extrudates with reduced hardness 1.79 N. Optimum conditions for puffed snack production was found to be 13.19% feed moisture content, 6.30 % jujube flour, 122.2% screw speed.

  Keywords: Puffed snack, Jujube, Extrusion, Dietetic
 • Masoud Taghizadeh *, Hesam Akhoondzadeh, Zahra Zamani Pages 13-27
  Introduction
  Grains are important food sources for human diet because of high protein content. There are different kinds of grains used as food worldwide. Today herbal proteins play an important role as food sources in societies. Herbal protein sources are actually strategic points for improving national dietary all over the world. (Mashayekh et al, 2008). Food experts are becoming more open to Quinoa, because of high protein content, (Dallagnol et al., 2013). FAO compares Quinoa grain with concentered milk powder considering high nutritional facts, and called grains as multi vitamin (FAO, quinoa, 2011). According to scientific reports quinoa grain can be replaced with rice in national dietary (Ferreira et al, 2015. Oelk et al., 1992). Quinoa originally cultivated in South America (barazil, Chile, Peru etc.) and known as semi-cereals (Schoenlechner&Berghofe2010).Furthermore, Quinoa flour is a highly nutritional alternative to feed animals as well as in the production of foods which are suitable for patients with celiac disease and gluten-sensitive patient worldwide. (Dallagnol et al, 2013). From the technological point of view, functional properties hold an important position, Water and oil absorption capacity, protein solubility, gelatinization capacity, foam ability and foam stability are the most important functional properties. (Kaur and Singh, 2007. Ameri shahrabi, 1390). Functional properties are affected by different parameters such as protein network structure, lipid, carbohydrate, temperature and pH, respectively. (Alukoand Yada, 1995). This study proposed to investigate the physicochemical properties of Quinoa flour of three different varieties and monitor the effect of pH on their functional characteristics
   
  Materials and methods
  three different variety of Quinoa grain, originated and cultivated in Peru, were used for experiments, varieties were black (BLACK COLLANA), white (SALCEDO INIA) and red (PASANKALLA), respectively. Grains were grind by 75 degree in mesh and refrigerated during storage. Carbohydrate, fat, ash, moisture content and protein were measured by AACC, (2003) methods. Functional properties were also measured using scientific methods, Owusu-Apenten, (2002), Kaur and Singh (2007) and customized Adebowale et al, (2005) method which used to measure protein solubility, Water and oil absorption capacity, foam ability and foam stability, respectively. Emulsion capacity and emulsion stability were measured using majzoobi et al, (2012) method.
   
  Results and discussion
  chemical properties are important in both technological and nutritional aspects, chemical characteristics were observed and reported for three studied varieties. Protein solubility known as the first criteria in protein functional properties (Asadpour et al., 2010), this parameter is influenced by pH and the least value were observed in pH=4.5 (protein isoelectric point). Water and oil absorption capacity is one of the most important characteristics in flours (Kinsella, 1979), this parameter is a physical phenomenon which is known as oil or water confined in non-polar protein chains that is dependent on protein spatial shape. (Kinsella, 1979؛ Kaur and Singh, 2007؛ Trayunham et al., 2007) responses led to 1.285, 1.475 and 1.295 for white, red and black varieties, respectively. Foam ability and foamstability, actually known as volume increase caused by fast stirring and usually results in convenient rheological properties in products texture like ice cream and bread.this parameter refers to the ability of protein to make stable foam aginst mechanical and Gravitational stresses and measured in a 90 min. period of time (Oladela & Aina,2007) (Kinsella,1979).  Least responses in this case were observed in pH=4.5 which is an isoelectric range of pH for protein chains. Results were corresponded by responses of El Nasri and El Tinay (2007), Lawal) 2004(, Taghizadeh et al, (2017) and Asadpour et al (2010) about other semi-cereal grains. Last metered parameter was emulsifying ability and emulsion stability, emulsifying in protein structure is an equilibrium between hydrophilic and hydrophobic parts of protein and affected by alkaline range of pH (Ragab et al., 2003(this parameter is influenced by protein solubility which is in the least measures in isoelectric point (Feizi et al., 2013). Results had shown that foam stability would decrease during time passes. This may be due to the coupling of dispersed phase particles (oil droplets) over time. Concerning the effect of pH on emulsion stability, the results showed that the stability values at alkaline pH were higher than that of acidic pH, so that this stability at pH = 9 was significantly different from other pHs. Among the three varieties of quinoa, the amount of protein in the black variety (16.81%) was higher than the other varieties, which could be further investigated as a potential protein source. In addition, results indicate functional properties are influenced by pH, which means out of iso electric point, protein solubility increase and other fictional properties were improve followed.
  Keywords: Quinoa flour, Physicochemical properties, pH, Functional properties
 • MohammadJavad Golieh* Pages 29-42
  Introduction

  Recently, the prevalence of diseases related to diabetes, hypertension, and obesity, due to high and persistent consumption of sucrose is increasing rapidly. Concerns about the adverse effects of sugar consumptionon one hand, and manufacturers and consumers attention for natural sweeteners to replace sugar, on the other hand, reveal that innovative approaches are needed to help develop a healthy diet which prevents such diseases. Stevia can be introduced as a good replacement for sucrose. Corchorus olitorius L. is a rich source of bioactive compounds such as protein, fiber, vitamins, minerals, sterols, tocopherols, and carotenoids, which has significant antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-inflammatory and anti-cancer properties. This study aimed to reduce the sugar level in Luz preparation and produced a high nutritive product by using Corchorus olitorius.

  Materials and methods

  Materials used in Luz formulation consisted of isomalt, sorbitol, coconut powder, pistachio powder, cardamom, cinnamon and chlorophyll, stevia, and Corchorus olitorius were supplied from Salamat-gostaran arayan Co. All chemicals were from Merck Co. The formulations of Luz include sorbitol (29.68%), sugar (25.85%), coconut powder (38.75%), cardamom (0.3%), cinnamon (0.26%) and chlorophyll (58.5%). 2) were selected, and isomalt was used as filler. To produce Luz, the mixture of sorbitol and isomalt was heated to reach boiling temperature and complete dissolution. After the heat treatment (126°C for 1h), the mixture was cooled to 40°C and the other materials were added and mixed. The prepared samples were molded and placed at 15°C for 3 h. Moisture, ash, protein, fat, and sugar were determined according to AACC standard numbers. The density was also determined according to AACC standard number 54-21. Textural properties were determined using a texture analyzer. Atomic Spectroscopic measurement of minerals was performed according to Devatkal et al. (2004). The color evaluation was performed by the Image Processing method. In this study, the effects of Stevia replacement with sugar (0-100%), Corchorus olitorius replacement with pistachio powder (0-100%) and cooking temperature (50-70°C) on physical and textural properties (density, hardness) of Luz were investigated. Formulation optimization of enriched dietary Luz was performed using Response Surface Method in the form of a central composite design with 6 central points and two replications (α=2) in other locations. In optimum condition, the results of physicochemical, textural and color properties were analyzed by SPSS software.

  Results and discussion

  The linear model was suggested for density changes, and independent effect of variables (stevia replacement, Corchorus olitorius replacement, cooking temperature), interaction effect of Stevia and Corchorus olitorius replacement, interaction effect of Corchorus olitorius replacement and cooking temperature, the quadratic effect of Stevia replacement and the quadratic effect of cooking temperature were significant on density (P <0.05 or P <0.001). The density of all treatments increased with increasing the levels of Stevia and Corchorus olitorius replacement. An increase in density was observed with increasing cooking temperature. The interaction effect of Corchorus olitorius and cooking temperature caused a significant (P<0.05), decrease in hardness. A reduction in the level of stevia replacement resulted in a decrease in hardness. The optimum formulation of dietary Luz was introduced containing 25% Stevia, 25% Corchorus olitorius and cooking temperature of 65°C, and 55% Stevia, 75% Corchorus Olitorius and cooking temperature of 55°C. Overall, the nutritional value of dietary Luz containing Corchorus olitorius was improved in terms of protein, ash, magnesium and calcium content. The total sugar content of the optimum samples was significantly lower than the control. The textural characteristics of the optimum samples had not changed significantly.

  Keywords: Dietary Luz, Stevia, Corchorus olitorius, Density, Hardness
 • Shahnaz Fattahi, Nafiseh Zamindar * Pages 43-53
  Introduction
  Fish is the most extremely perishable food products (Roiha et al, 2018) and its quality may be affected by many elements (García et al, 2015). The techniques used for freezing and thawing processes play an essential function in maintaining the quality of the frozen foods. If freezing and thawing processes are carried out accurately, the quality of frozen fish will be near to fresh quality after thawing (Duygu and Ümit, 2015). There are various methods for thawing of frozen food products like still air thawing, air blast, refrigerator thawing, cold and warm water thawing, warm salt-water thawing, static water thawing and a number of innovative approaches such as high voltage electrostatic field (HVEF) thawing, ohmic, microwave, pressure-assisted, acoustic, radio frequency, infra-red and high hydrostatic pressure thawing (Mousakhani-Ganjeh et al, 2015; Mousakhani-Ganjeh et al, 2016). During Ohmic heating (OH), electrical energy is altered to thermal energy within a conductor by applying an alternative current across the food product (Darvishi et al, 2013). The energy is approximately completely dispersed within the heated food product (Shim et al, 2010). A large number of applications exists for ohmic treatments including heating, cooking, thawing, blanching, evaporation, dehydration, pasteurization, fermentation and extraction (Athmaselvi et al, 2017; Boldaji and Borghei, 2015).
   
  Materials and methods
  Tuna fish (Thunnus albacares) obtained from Esfahan Pegah Co., Isfahan, Iran and transferred to the laboratory. The white fresh fish muscles were divided into cubes (3 × 3 × 3 cm3) and instantly frozen at -30°C after vacuum packaging in polyethylene bags. The frozen samples kept at -18°C until the day of experiments. The experimental apparatus of ohmic heating comprised of a power supply, an isolating variable transformer, power analyzer and a microprocessor board. The ohmic cell was made of PTFE cylinder with two displacement stainless steel electrodes. Temperature was measured with a K-type thermocouple. The electrical conductivity (σ, mS/cm) of the brine solutions was determined before thawing at 25°C. The electrical conductivity of fish minced paste was also measured at 4°C. In the present study, the tuna cubes (27 cm3) were thawed under constant ohmic power intensity (50 V) at three different brine concentrations (0.3, 0.4 and 0.5 NaCl, %w/v) during three time intervals (0, 24 and 48 hours). The parameters associated with the quality of tuna such as thawing time, thawing rate, thawing, cooking and total losses, centrifugal loss, lipid oxidation, texture and color were investigated during OH thawing. Changes in the thawing, cooking and total losses, WHC, texture, L*, a*, b* and color changes were studied as kinetic models.
   
  Results and Discussion
  Results showed that, thawing under immersion ohmic thawing significantly decreased the thawing time of frozen tuna fish cubes. Suitable kinetic models with the highest regression coefficient described dependent parameters. In addition, kinetic models were validated by R2 and RMSE. Statistical analysis showed that the interaction effects of two parameters (concentration * time) on thawing loss were significant (p0.05). The lowest thawing loss was observed at 0.3 and 0.5 %w/v NaCl immediately after thawing. The lowest cooking loss was seen at highest brine concentration and the lowest total loss was observed at time zero after thawing (p0.01). The WHC of meat product is one of the most important factors affecting economical value and meat quality due to the weight change during thawing. In this study, WHC increased by increasing the brine concentration. In addition, oxidation of lipids did not occur, and TBA index did not differ significantly. This was probably due to the high speed of immersion ohmic thawing. The highest shear force was related to the treated sample with the lowest brine concentration. The highest a* was indicated immediately after thawing. Immersion ohmic thawing saved time and led to reducing the losses parameters. In addition, WHC was maintained at the highest possible level. Fish and fishery products are very perishable materials and no oxidation was observed during immersion ohmic thawing regarding the presence of NaCl,.
  Keywords: Ohmic thawing, Kinetic model, Tuna fish
 • Masoud Najaf Najafi *, Haminreza Shateri, Morteza Kashaninejad Pages 55-67
  Introduction
  It can be seen that in most studies published on low fat yogurt, the effects of fat substitutes or process changes, including the homogenization process, have been considered separately. However, process changes, especially changes in homogenization pressure, in addition to the effect on yogurt, has also an effective role on fat substitutes such as hydrocolloids and can affect their functional characteristics. Therefore, in order to understand the proper conditions of industrial production, it is necessary to study these changes simultaneously. Due to the importance of low fat yogurt production, the effect of konjac gum, sage seed gum, homogenization rate and fat content on pH, texture, and color of low-fat yogurt was investigated using mixture-process variable experiments and modeling the properties obtained from this experimental method.
   
  Materials and methods
  To prepare low-fat yogurt, firstly, the cream of 40% fat was added to the milk with 0.05% fat, sage seed gum, and konjac gum were added according to the design treatments and calculated by Pearson square method. The preparation was then heated to 90 °C and cooled down to 45 °C. The starter was then added and incubated in oven until reaching pH = 4.6. The yogurt was cooled down and dispersed in a 100 g cups of polyethylene. Texture analyzer was used for combination of back extrusion and texture profile analysis (TPA) test. The evaluated parameters were: hardness (N), cohesiveness, springiness, gumminess (N), chewiness (N), adhesiveness and adhesiveness force. pH was measured according to AOAC official method NO. 981.12.
   
  Results and discussions
  The results showed that only the effect of fat content on the 99% level was significant on the pH of the samples, while konjac, sage seed gum, and homogenization rate had no significant effect. By increasing the fat content, the pH of the samples also significantly increased. It is likely that the increase in fat content will reduce the metabolic activity of the starter bacteria and thus increase the pH of the samples. Also, when the fat content of the samples was kept constant (1.75%), increasing the konjac gum and reducing the sage seed gum when the homogeneity of the samples was between 0 and 1200 rpm, the hardness of the samples initially increased and then decreased. When both gums were added at the same level, the hardness decreased indicating the high synergistic effect of these gums at low homogeneity rates. The results of this study showed that only linear effect of fat in 99% level on the adhesiveness force of samples was significant so that by increasing the fat content, the adhesiveness force of the samples increased. Also, the results showed that with increasing the konjac gum and reducing the sage seed gum, the gumminess of the samples first increased and then decreased. The most gumminess sample was in the conditions that both gums were used at the same level, indicating the high synergistic effect of these gums on the gumminess of the samples. The results of color measurement showed that only the linear effect of sage seed gum and the interaction effects of konjac gum-sage seed gum, konjac-gum on homogenization rates of L* samples were significant, and with increasing the level of konjac gum and reducing sage seed gum, L* samples decreased, but with increasing homogenization rates, L* samples increased. In this research, minimization of the fat content and adhesiveness force and maximization of the hardness and cohesiveness was considered as optimization aims. The optimum point calculated as 0.146% konjac gum, 0.053% sage seed gum, 2.42% fat content and 12300 rpm homogenization rate. In this conditio, the responses were: pH=4.5, hardness=3.25 N, adhesiveness force=0.815 N, cohesiveness 0.258 mm and L* 85/18. As a conclusion of this investigation, it could be said that these types of models could be utilized in industries to optimizing the formulation of such product, reducing the cost and increasing the acceptance.
  Keywords: Konjac gum, Sage seed gum, Homogenization rate, Back extrusion test, Texture Profile Analysis, Low fat stirred yogurt
 • Negin Zangeneh, Hassan Barzegar *, Mohammad Amin Mehrnia, Mohammad Noshad, Mohammad Hojjati Pages 69-81
  Introduction
  Celiac is an autoimmune digestive disorder caused by the consumption of gluten and the only way of treatment is consuming gluten free diet. Cake fortification due to its high consumption is pursuing by the bakery industry and the application of dietary fibers is increasing due to its relation to human health. In this research, the effect of adding different parts of oleaster (core powder, peel and flesh powder and whole powder) at different concentrations (5, 10 and 20%), on physicochemical and sensory properties of gluten free cakes were investigated. Flour structure, functional properties, unique taste, dietary fiber, minerals and phenolic content of oleaster has made it a good ingredient in bakery products, yoghurt, ice cream, baby foods, chocolate and cookies. Oleaster due to the high content of fiber and minerals could be used in preparing gluten free functional foods. Due to the high demand for gluten free products for celiac patients, our goal was formulation optimization of gluten free cake based on corn flour and oleaster.
   
  Materials and methods
  Corn flour (Tarkhineh, Tehran), sugar (Zarin Alborz), vanilla and baking powder (Bartar Co.), egg (Telavang), sunflower oil (Ladan) and oleaster were purchased from a local shop in Ahvaz. After cleaning and removing impurities of oleasters, peel, flesh and core were separated, grinded and passed through mesh no. 35. Samples were kept in plastic bags at room temperature. Corn flour was partially (5, 10 and 20%) substituted with Powder of core, peel, flesh and whole oleaster. Moisture, pH, fat, protein, fiber, specific volume, textural properties, color and sensory properties of cakes were determined. Data were analyzed using a completely randomized design in SPSS and graphs were plotted using Excel.
   
  Results and discussion
  Low nutritional value and low diversity of gluten free products are major problems for celiac patients. Food scientists are trying to increase the nutritional value of such products through the addition of functional ingredients. Results of the present research showed a significant effect of adding oleaster powder on the physicochemical and sensory properties of free gluten cake samples. By increasing oleaster powder, moisture content of cake samples was increased and the highest moisture content was seen in samples containing peel and flesh powder which is due to presence of hygroscopic constituents like fibers and sugars. The addition of oleaster powders was significantly increased ash of samples which is due to the higher mineral content of oleaster comparing to corn flour. Evaluation of the browning index showed a significant effect of oleaster powder. Crust browning index increased by increasing the powder level in all types of cake samples. The highest browning index was seen in samples containing 20% core powder and the lowest was in the control. The browning index increased because of a rising Maillard reaction due to the higher amount of monosaccharides in oleaster powder. By increasing oleaster powder, firmness of samples increased and the lowest and highest firmness was seen in samples containing peel and flesh and core powder respectively. During storage time, by rising oleaster powder level, firmness increased. A significant increase of firmness was due to decrement of volume and thickening air bubbles walls in cakes crumb. By increasing oleaster powder in cakes, fat and protein content decreased and fiber increased. The lowest fat content was seen in samples containing 20% core powder. Sensory evaluation of cakes approve that oleaster powder could be used as a functional ingredient in cake formulations due to its nutritional and functional properties.
  Keywords: Celiac, Gluten- free cake, Corn flour, Oleaster flour
 • Mohammad Hojjati * Pages 83-91
  Introduction
  There is a remarkable interest in developing natural antimicrobial compounds of essential oils and plant extracts origin, due to the increase of bacterial resistance to common antibiotics. On the other hand, lipid oxidation in raw or processed materials leads to food rancidity and deterioration. In this way, synthetic antioxidants such as butylated hydroxytoluene (BHT) and butylated hydroxyanisole (BHA) are used to prolong the storage stability of food products. Nevertheless, the toxicologists and nutritionists have documented the side effects and potential toxic effects of synthetic antioxidants. Herbs contain a wide variety of phenolic compounds such as phenolic acids, flavonoid, tannins and so forth. These bioactive compounds could be therefore used as natural antioxidants and antimicrobial agents to suppress lipid oxidation and food spoilage. In this context, Allium jesdianum extracts were obtained and their antioxidant and antimicrobial activities were investigated.
   
  Materials and methods
  A. jesdianum was exposed to methanolic and aqueous maceration-based extraction methods to extract its bioactive compounds with positive biological activity. The extraction yield, total phenolic compounds, antioxidant activity (based on DPPH and ABTS radical scavenging activity), and antimicrobial activity (based on disc diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum bactericidal concentration methods) of the methanolic and aqueous extracts were evaluated and compared to each otherr.
   
  Results and discussion
  The methanolic extract of A. jesdianum had higher extraction yield of 7.1±0.2% compared to the aqueous extract with 4.6±0.28% extraction yield, mainly due to the ability of methanol to extract both nonpolar and semi-polar compounds. The total phenolic compounds of the methanolic extract were also remarkably higher than the aqueous counterpart (88.28% vs. 68.29% mg gallic acid/g dried extract), indicating that the solvent type plays a significant role in extracting bioactive compounds. However, the aqueous extract was able to significantly scavenge DPPH and ABTS radicals compared to the methanolic extract. This means that the presence of phenolic compounds is not the only factor affecting the antioxidant activity of plant extracts. The bioactive extracts of A. jesdianum were able to suppress the growth of or kill the examined bacteria P. aeruginosa, E. coli, E. aerogenes, L. innocua, and S. pyogenes; and this effect was more pronounced in the methanolic extract. Therefore, A. jesdianum methanolic and aqueous extracts could be used as natural preservatives to improve the oxidative stability of food products rich in unsaturated fatty acids, and to inhibit the growth of spoilage and pathogenic microorganisms, treat infections, and increase the safety of food products.
  Keywords: Allium jesdianum, Methanolic, aqueous extract, Antioxidant activity, Antimicrobial activity, Phenolic compounds
 • Marzieh Salami, Massoumeh Mehraban Sangatash *, Ahmad Ehtiati Pages 93-106
  Introduction

  Yogurt is one of the most popular dairy products, which has numerous health effects on human body. Dietary fiber consumption is highly recommended. Fibers are highly hydrophilic and absorb water into the digestive track, increase the volume of food and thereby facilitating excretion. These are some health benefits of these compounds. Consumption of fiber-containing yogurt can be helpful for people who suffer from cardiovascular diseases, hypertension, diabetes and obesity. Zucchini, as a vegetable, is a source of fibers and due to its health-promoting effects, can be used in dairy products. The aim of this study is to evaluate the effects of different levels of dried zucchini on stirred yogurt during storage.

  Materials and Methods

  The raw materials for the production of the functional yogurt were zucchini, milk, skim milk powder, whey powder, hydrocolloids stabilizer compound and starter culture. Fresh zucchini was hot-air dried at 70 °C for 7 hours. Two forms of the dried zucchini (powder and granule) were added to fresh yogurt at levels of 0.7, 1.4, and 2%. The samples were then tested on days 1, 5, 10 and 15 for acidity (titration method), pH, texture stiffness (back extrusion), syneresis, color (using image processing) and sensory properties, including color, taste, aroma, consistency, mouthfeel and overall acceptance. The experiments were triplicated and analysis of variance was performed using Minitab software at 95% confidence interval. For the significant variables, the means were compared using LSD method. Graphs were drawn using MS-Excel.

  Results and Discussion

  The effects of zucchini form and level of addition, storage time and interaction of these variables were significant (P<0.05) on the titratable acidity, pH and firmness. Over time, pH decreased and acidity increased, which was related to the starter activity and acid production. Due to the use of stabilizer and whey protein, all samples showed no syneresis. The firmness of the samples containing zucchini powder was higher than that of the granule- (P<0.05). This might be related to the homogeneous structure of zucchini fiber, which increased water absorption regarding its lower particle size. Firmness increased from day one to day five, due to the high water absorption of hydrocolloids that bind to free water present in the yogurt structure. The presence of milk proteins and whey protein concentrate in the yogurt formula enhanced crosslinking in the particle gel network, which resulted in a stronger gel structure. During longer storage, firmness decreased from day 5 to day 10, probably was due to the increased pH, which affects the proteins and polysaccharides interaction. The effects of the form and level of zucchini and the interaction between these variables were significant (p <0.05) on the changes in L*, a*, and b*. The L* and a* values which were higher in the samples containing zucchini granules than in the zucchini powder, most probably due to the smaller particle sizes of the powder compared with the granules, causing the number of the powder particles per unit volume to be larger and the powder-containing samples to become darker. In terms of the level of addition, L* increased as the zucchini level rose to 1.4% and then declined to 2%. The sensory properties of all samples were significantly affected by the storage time (P<0.05). With increase in the storage time, all the sensory scores increased. The highest overall acceptance score belonged to the yogurt sample containing 1.4% granule on the 10th day of storage. Overall, zucchini is a good candidate for yogurt fortification. This incorporation results in a greenish yogurt with more health functionalities. The highest overall acceptance score was obtained for the yogurt containing 1.4% zucchini granule on the 10th day of storage (best consumption date) and the results showed acceptable firmness for this sample.

  Keywords: Acidity, Texture, Sensory, Yogurt, Zicchini
 • Seyed Ali Mohammadi, Masoud Najaf Najafi, Morteza Kashaninejad Pages 107-120
  Introduction

  In recent years, with increasing public awareness about the harmful effect of fat consumption, demand for low-fat dairy products has increased significantly. On the other hand, fat reduction reduces the rheological and sensory properties of food, such as taste, flavor, texture and mouth feel. Therefore, it is difficult to produce a low-fat product with the same characteristics of high-fat product. In order to imitate different functions of fat in low-fat foods, such as consistency of the product, mouth feel, color, flavor and rheological properties should be considered. Fat substitutes are macromolecules that are used to provide all or part of the fat functions in a food product and produce less calorie intake than fat. Konjac is a neutral and polysaccharide hydrocolloid that is used as a gelling agent in traditional Asian foods due to its high ability in absorbing water. In addition, it is one of the most viscous dietary fiber. The use of konjac in western countries is expanding as a component in functional foods. Konjac can therefore be used as an appropriate substitute for fat in dairy products such as cream, which in addition to reducing the amount of fat can maintain and even improve the physical and other properties of the product. The purpose of this study was to produce low-fat cream with good nutritional value, variety in formulation, as well as lower prices.

  Materials and methods

  Fresh cream of 30% fat and pasteurized milk were purchased from Razavi Dairy Company and konjac gum was provided from Food Chem (China). First, the gum was mixed with the pasteurized milk at 45°C. Then the mixture was added to the cream of 30% fat to reach the fat content of 18– 25%. The final mixture, after homogenization in the different specified values of pressure, was pasteurized at 85°c for 15 min, and then packed in polyethylene bottles and kept in the refrigerator (4ºC) until theday of experiment. The effect of amounts of Kanjac gum (0.2- 0.6), the amount of fat (18- 25%) and homogenization pressure (100- 200 bar) on the sensory, color, and rheological characteristics of low-fat cream were investigated

  Results and discussions

  The results of evaluating the characteristics measured using the response surface methodology indicated that the hardness, consistency, adhesiveness, b*, sensory score of texture, sensory score of aroma and overall acceptance of samples significantly increased with an increasing homogenization pressure. Also increasing fat content caused an increasing the adhesiveness, L*, b*, sensory score of taste, sensory score of aroma and total acceptance of samples. Increasing the konjac gum content also increased hardness, consistency, adhesiveness, and sensory score of texture. The distribution of responses in the principal component also showed that the instrumental measures like hardness and consistency were close to the sensory score of texture of the samples. This proximity of these attributes indicated that the properties measured by the panelists were approximately equivalent to the parameters which were measured by instrumental methods. Also, the results of the correlation coefficient between sensory and instrumental measurements showed that the highest correlation between hardness and sensory score of texture (a strong positive linear relationship (0.774), and between the consistency and sensory score of texture (a strong positive linear relationship (0.760)). Rheological and sensory properties in products such as cream, play an important role in the processing and marketability of the product. In cream, these characteristics are mainly influenced by the method of production, the amount of fat, and potential additives used. The results of this study showed that konjac gum as a hydrocolloid can be used as a proper substitute for fat in the cream, and with suitable sensory, color and rheological properties. The results of this study about the correlation between sensory properties and instrumental specification showed that the properties measured by the panelists are approximately equivalent to the parameters measured by the instrumental methods. Therefore, the results of instrumental methods in most cases can well predict the sensory properties of the cream and then can be replaced it.

  Keywords: Principal component analysis, Low fat cream, Partial least squares regression, Konjac gum, Homogenization pressure
 • MohammadReza Toorani, Reza Farhoosh *, MohammadTaghi Golmakani, Ali Sharif Pages 121-132
  Introduction

  Lipid oxidation is one of the most important factors affecting the loss of quality or the deterioration of edible oils. This reaction is accompanied by the production of harmful compounds that may threaten consumer’s health. Several parameters affect the severity of the oxidation reaction, among them temperature is one of the most important parameter to consider.  Lipid oxidation increase significantly with the increase of temperature, which drastically reduces the length of the shelf life of the oils. Numerous methods have been used to postpone the oxidation of oils that one of the most useful methods is the addition of antioxidants. Nowadays, natural antioxidants have been located in the hotspot of attention from safety and sensory characteristics point of view. Sesamol as a valuable natural antioxidant may help to provide healthy edible oils. The determination of thermal kinetic data and the evaluation of thermodynamic indices have long been used to the better identify the mechanisms and the events caused by temperature elevation. Examining the temperature and time variables together and merging these components could provide valuable information about the environmental effects of foodstuffs. These parameters are particularly important for edible oils. Hence, the kinetic-thermal information of the oils oxidation in the presence of sesamol may provide the valuable assistance in explaining the storage conditions of various edible oils in the presence of this antioxidant.

  Materials and methods

  The sesamol's ability to quench free radicals was determined by DPPH test and at 517 nm. The oil purification process was performed by adsorption column chromatography in order to eliminate minor components that may be interfere with the oxidation reaction. The evaluation of the accelerated oxidation process in presence of sesamol was carried out in a dry oven and through monitoring the accumulation of hydroperoxides (peroxide value) over time at 60, 80 and 100 °C. The peroxide value was measured spectrophotometrically at 500 nm. The induction period of oils oxidation was determined through two lines fitted on initiation and propagation steps of the oxidation curve. The rate constants of the oils oxidation and sesamol consumption, the peroxide value corresponding to the length of induction period (PVIP), the minimum sesamol concentration to demonstrate the antioxidant activity and the oxidative stability time of lipid systems at ambient temperature were also determined by oxidation kinetic data.

  Results and discussions

  The results of inhibitory test showed that the amount of sesamol required to inhibit 50 percent of the DPPH radicals is equal to 1 mM. The induction period of olive oil has reached to over 520 h in presence of 0.01% sesamol at 60 °C, whereas sesame and canola oils were placed in the subsequent positions with nearly 330 and 325 h, respectively. The average extent of PVIP (all sesamol concentrations) for two lipid systems i.e. sesame and canola oils was close to each other and drastically higher from olive oil. This delocalization of the numbers suggests that the PVIP is independent of the antioxidant concentration available and is affected by the fatty acids structure of oils. The effect of temperature elevation on the rate constant of oxidation for different oils did not follow the same pattern, so that the slope of increase of the rate constant for olive oil was very mild than to the other two oils. The results showed that the increase in temperature has markedly increased the rate of sesamol consumption, so that unsaturated lipid systems have undergone significant changes in this regard. Increasing the temperature increased the minimum concentration required for the antioxidant activity of sesamol. This pattern was linear for olive oil and hyperbolic for sesame and canola oils.

  Keywords: sesamol, Kinetic, Antioxidant activity, oils oxidation
 • Sahar Sabahi, Seyed Ali Mortazavi *, MohammadReza Nassiri, Arash Ghazvini, Fakhri Shahidi Pages 133-142
  Introduction

  Immunoglobin Y (IgY) or egg yolk antibodies have captured attention as substitutes for antibiotics against the presence of disease-causing organisms (Thomsen et al., 2016; Li et al., 2015; Pereira et al., 2019). Compared to mammalian IgG, IgY has several advantages including high yield, cost-effectiveness, and convenience (Li et al., 2015). It has been reported that the use of IgY against Helicobacter pylori can be particularly useful for prevention and treatment of diseases (Najdi et al., 2016). The growth inhibitory effect of IgY antibody is one of its crucial features (Alfarouk et al., 2019), meaning that IgY antibody could be consumed daily with no health risks. Therefore, daily consumption of IgY requires a suitable host. The ice cream is the best choice for this proposed, because this product is maintained at -18 C and ice cream composition has positive effect on the function of IgY. Therefore, we develop a new product for the prevention and treatment of Helicobacter pylori.

  Material and Methods

  The Mueller-Hinton media was used for H. pylori growth. Then, 109 colonies of bacterium were inactivated by formaldehyde methods. The 3 white leghorn chickens (Animal Science Department of Ferdowsi University of Mashhad) of 16 weeks old were immunized by H. pylori and Freund’s complete adjuvant with an equal volume. The reminder immunization was done two weeks later and using of Freund’s incomplete adjuvant for stage 2. One week after the chickens received their last injection, their eggs were collected on a daily basis for eight weeks, labeled and kept at 4 °C (Pauly et al., 2011). Extraction and purification of IgY antibody from egg yolk was done using polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) powder (Merck, Germany) according to Polson’s method (Pauly et al., 2011). The IgY production wasverified by the SDS-PAGE and Bradford methods. The specific activity of IgY antibody against H. pylori was examined by ELISA. The absorbance of each well was measured at 492 nm (Nasiri et al., 2016). The egg yolk ice cream preparation contains IgY was prepared according to the method of Herald et al (2008). For estimation of IgY shelf life in ice cream, the residual activity of IgY after freezing was measured by ELISA. The Sensory evaluation of the egg yolk ice creams was conducted by 5-point hedonic scale through surveys to assess consumers’ level of acceptance.

  Results and Discussion

  The purification of IgY using the SDS-PAGE method was verified correctly and the size of heavy and light chains of IgY was estimated about 65 and 27 kDa. The IgY yield in samples was 11.46 mg/ml, therefore, the high purity and yield of IgY, it could be effectively used as an ideal antibody in the food industry. The purification of IgY from egg yolk by PEG method is remarkably cost effective. The ELISA assay indicated binding of IgY to H. pylori antigen that was fixed on plates. Also, the results revealed significant differences between the control and treatment groups (P-value <0.001). The shelf life of IgY in ice cream showed that this product could be most certainly used as bio-food. ELISA analysis confirmed that IgY could remain effective in ice cream for 3 months. The activity of IgY during this period decreased about 6%, which is insignificant. The sensory features of ice cream using hedonic scale revealed that this product could be suitable for marketing, as no significant difference was found between egg yolk and vanilla ice creams. Ice cream is considered as the best candidate for production of IgY bio-foods, as it possesses the features needed to protect IgY and to increase efficiency of IgY activity. The optimum temperature for protection of ice cream was -18 °C that is utterly suitable for IgY protection. Furthermore, ice cream is consumed while cold and studies showed that IgY can remain active at temperatures of up to 80 °C and pasteurization process had no effect on IgY activity (Horie et al., 2004). Jaradat et al (2000) reported that, IgY activity was inhibited in presence of carbohydrates (sucrose, lactose and trehalose). Therefore, here, we used freeze dried egg yolk to protect IgY. Consequently, ice-cream is an ideal candidate for transferring antibodies into human body, as the particular composition of ice cream can properly protect IgY antibodies.

  Keywords: Immunoglobin Y, Ice Cream, H. pylori, Inactive Immune System
 • Nasrin Faraji, Mohammad Alizadeh *, Hadi Almasi, Sajjad Pirsa, Soheila Faraji Pages 143-172
  Introduction

  Fish oil is an omega3 source, because it consists of a long chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs), namely Eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5 n-3) and Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6 n-3) that are essential to all humans and provide multiple health benefits associated with brain development, cardiovascular disease, circulatory disorders, immune dysfunction and inflammatory disorders. The human body cannot make omega3 fatty acids on its own, so they must obtained from daily diet or supplements. Low uptake of this nutrient can cause serious problems. Lipid oxidation of fish oil and other PUFA-rich foods is a serious problem that leads to loss of shelf-life, consumer acceptability, nutritional value and functionality. On the other hands, omega3 cannot be incorporated into many functional foods, due to their poor water-solubility, chemical instability and low bioavailability, so some ways should be used to protect PUFAs such as microencapsulation and Nanoemulsion. The performance of low-energy methods has become very popular due to the lack of expensive equipments and ease of production. In this research, nanoemulsion of omega-3 fatty acids was prepared by spontaneous emulsification method using Iranian mentha longifolia essential oils.
   

  Material and methods

  Fish oil was purchased from zahravi company comprised of 101 mg of EPA/g of oil, 148 mg of DHA/g oil, and 312 mg of total omega-3 PUFA/g of oil. Nonionic surfactants Tween   80 and Tween20 (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) and Sodium caseinate (MP Biomedical LLC. (Solon, OH) were purchased from chemical suppliers. Distilled and deionized water obtained from a water purification system (Milli-Q, Millipore, Darmstadt, Germany) was used to prepare all emulsions. All other chemicals used in this study were either Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) or Fisher Scientific (Pittsburgh, PA). Iranian Shallot oil (penny royal oil) was purchased from magnolia company (Iran). The supplier reported the chemical composition as determined by gas chromatography-mass spectroscopy instrument (GCMS-QP2010 SE, GAS, Shimadzu, Japan). Factor A contains the omega 3 percent (25 to 75 percent), factor B contains surfactant-to-oil ratio (SOR %), (10-300 percent), Factor c contains surfactant type (Tween20, Tween80, T80:T20 and caseinate sodium) and factor d contains storage time (1-60 days) to achieve optimal production formula were selected.  Physicochemical characteristics of Nanoemulsion including pH, peroxide value, turbidity, creaming index, D43, span, antioxidant, brix, refractive index and TBA were studied and Optimization of formula was performed by Response Surface Method (D-optimal design) The results were analyzed using design expert software (ver11).
   

  Results and discussion

  Preparation of Nanoemulsion based on Iranian mentha longifolia oil loaded with omega 3 fatty acids by a low energy emulsification technique to protect it was evaluated in this study. The initial size of the droplets depended on surfactant type, surfactant concentration, storage time and omega3 concentration. Emulsions made of the highest surfactant concentration produced the smallest droplet sizes and were physically stable. It was found that the most important parameter effecting final emulsion responses was surfactant concentration. Our results showed that oxidative stability could be improved by the increasing surfactant concentration, also Iranian mentha longifolia antioxidant compounds were effective in reducing peroxide index and delaying oxidation. In all surfactants, by increase omega3 content, antioxidant activity was decreased. Results showed that all four examined variables affected the provided emulsion characteristics and the following conditions were obtained as optimum; storage time of 40 days, SOR %: 100, T80:T20 and omega 3 (29.31%). These nanoemulsions and essential oils can be applied to prevent undesirable off flavor fish oil and can be applied to fortify food or beverage systems with omega3 fatty acids.

  Keywords: Nanoemulsion, unsaturated fatty acids, Omega 3, Spontaneous emulsification, Iranian Mentha longifolia Essential Oil
 • Marzieh Moeenfard *, Paniz Khaloo Kermani, Shima Jaldani, Ali Sharif Pages 173-186
  Introduction
  Coffee is the most important and popular beverage in the world. The main differences between coffee and other beverages like tea is the variety of applied brewing techniques. Coffee is a complex chemical mixture of compounds including, caffeine, as a natural alkaloid. Besides its beneficial effect including enhancement in mental activity and alertness as well as improving the cognitive functioning, caffeine indicated adverse effects such as headache and anxiety when it is consumed in higher quantity. In terms of chemical extraction, it can be also considered as an interference when analyzing other pollutants, therefore, its removal from extract is of great interest. Therefore, the present study was designated to investigate the caffeine content of 18 various coffee-related products. Furthermore, the effect of two extraction techniques (QuEChERS and conventional) on caffeine removal from coffee extract was investigated.
   
  Materials and Methods
  Coffee brews including classical (boiled, French, moka and filtered coffees) and commercial brews (various types of espresso as well as instant and iced coffees) were prepared using Robusta, Arabica coffee or commercial powders. In conventional extraction approach, a 2.5 mL of coffee sample was treated with 0.1 mL each of Carrez solutions I and II to clarify the sample. The total volume was brought to 50 mL by the addition of 10% methanol (v/v). After centrifugation, the supernatant was filtered and analyzed using high-performance liquid chromatography coupled with a diode array detector (HPLC-DAD) at 273 nm. In QuECHERS approach, the effect of extraction solvent (acetonitrile and ethyl acetate) and sorbents (primary and secondary amines and, octadecyl silane) on caffeine removal was investigated and was compared to conventional approach as reference method. The extraction and clean-up were accomplished by two types of solvents and sorbents in the presence of sodium chloride and magnesium sulfate. Finally, caffeine was determined using HPLC-DAD at 273 nm.
   
  Results and Discussion
  According to the results, the two coffee varieties (Arabica and Robusta) were clearly separated by their caffeine contents as Robusta presented higher values in all classical brews. Among the classical brewing techniques, the coffee with the highest content of caffeine was moka brewed from roasted Robusta coffee, with a mean value of 1044 ± 26 mg/L. The caffeine content was also determined per serving (cup size) to determine the actual content received by consumers. Accordingly, among traditional brews the most caffeine-rich coffee was espresso type pod coffee, with a mean value of 1371 ± 16 mg/L, equivalent to 56 ± 0.6 mg/40 mL of serving size. The lowest mean caffeine content (13.4 mg / 240 mL) was found in iced coffee. With regards to caffeine extraction, with recovery of 101%, the conventional method was the most efficient approach for caffeine determination. Caffeine significantly reduced (around 20% compare to conventional approach) when QuEChERS was used as extraction technique which could be valuable for analysis of pesticides, which are usually present in small quantities in food samples like coffee. In general, the use of acetonitrile as well as the simultaneous application of PSA and C18 resulted in a significant decrease in caffeine content of Robusta coffee extract.
  Here, different coffee brews were assessed and compared for their caffeine content (mg/mL and mg/serving). Technical differences like coffee varieties, coffee/water ratio or method of brewing (pressurized, fusion, filtering, etc) led to coffee brews with different caffeine profiles. Interestingly, despite the high concentration of caffeine in espresso types brews, they provided moderate coffee in terms of caffeine content per cup. On the other hand, classical methods in particular boiled, French and filtered Robusta coffee were rich in terms of caffeine per cup. When studying caffeine extraction, the efficiency of conventional method was significantly superior to QuEChERS approach as caffeine significantly reduced when QuEChERS was used as extraction method.
  Keywords: Caffeine, Coffee, Arabica, Robusta, QuECHERS
 • Raheleh Mahjoub, Vahid Hakimzadeh *, Esmaeil Ataye Salehi, Jamshid Farmani Pages 187-204
  Introduction

  The solidification of edible oils via some techniques like hydrogenation is always accompanied by an increase in the amounts of saturated fatty acids (SFA) and trans fatty acids (TFA). Such fatty acids play a crucial role in cardiovascular diseases which put health of consumers at risk. Today, various techniques are applied to reduce the amounts of SFA and TFA in fatty-based products. These techniques are including the blending of some fats, esterification and recently oleogel system. In this study, some oleogel systems prepared by mixing monoacyleglycerol (MAG) and polyglycerol ester (PGE) and adding to a mixture of 20% palm stearin oil and 80% rapeseed oil to decrease saturation in shortening were studied.

  Materials & Methods

  This research was conducted to investigate the structuring effect of mono-acilglycerol (MAG) and polyglycerol ester (PGE) to formulate some fatty-based product. For this purpose, various binary mixtures (VBM) of PGE:MAG were added to base oils ( 80% Canola Oil and 20% Palmestearin Oil ) at concentrations of 3, 6 and 9 (wt %) with ratios of  0:100, 20:80, 40:60, 60:40, 80:20, 100:0.

  Result and Discussion

  The results showed that saturated fatty acid (SFA), slip melting point (SMP) and solid fat content (SFC) increased with an increase in the VBM of MAG. MAG did not affect peroxide value and the free fatty acids. Rancimat test presents contradictory results. The rheological analysis revealed that G", G', G* and tan δ of the base oil were increased to 105 Pa. With proper plasticity and low SFA, MAG-based fats can be applicable in the production of some fatty-based products like bakery margarine and all-purpose shortening.Due to the necessity of reduction in SFA content and TFA content in fatty-based products, researchers and producers have prompted to identify the applicable techniques for producing healthy fats. This study was set up in order to introduce the structured fats with low-SFA/TFA suitable in the formulation of shortenings and margarine.

  Keywords: Low-saturated Shortening, Oleogel, Monoacylglycerol, Polyglycerol ester, Physicochemical properties, Rheological Properties
 • Reyhaneh Dakhteh, Mohammadreza Khani *, Shahriar Dabiriyan Pages 205-216
  Introduction

  Because of the relationship between fat intake and obesity and the incidence of cardiovascular diseases, the demand for low-fat products has been increased. There are several methods to produce low fat products, which one of these methods is the use of fat replacer. The present study was aimed to partial substitution of fat in table cream by Qodume shirazi (Alyssum homolocarpum) and Persian (Amygdalus scoparia) gums.

  Materials & Methods

  The fat content of cream was decreased from 25% (in control sample) to 18% and 15%, and each of these gums were added to the low-fat cream formulation in 0.2%, 0.3%, and 0.4% (w/w), separately to make 12 treatments. All samples were examined for physicochemical (including pH, acidity, dry matter, moisture, synersis, and viscosity) and organoleptic (including color, aroma, taste, texture and overall acceptability) properties.

  Results and Discussion

  The results showed that the effect of type and amount of gums was significant for the pH, acidity, dry matter, moisture, syneresis, and viscosity of produced samples (P<0.05). In both types of cream (with 15 and 18 percent fat), pH of treatment containing 0.4% Qodume gum (6.81) was significantly higher than control (6.69) and other treatments (P<0.05). Moisture content of the control sample (68.7%) was lower than other treatments (73-78.7%) but dry matter of the control sample (31.3%) was higher than other treatments (21.2-26.9%) and in both creams containing 18% and 15% fat, the higher dry matter was devoted to sample containing 0.4% of Persian gum. The viscosity of cream with 18% fat containing 0.4% Qodume shirazi gum (21915 cP) and Persian gum (21919 cP) was significantly higher than the control sample (21507 cP) and other treatments. Moreover, syneresis of treatments with 18% fat containing 0.4% Qodume and Persian gums (0 ml), and also cream sample with 15% fat containing 0.4% Qodume gum (0 ml) was not observed as in the control sample (P>0.05). Evaluation of sensory properties revealed that the type of gums only had significant effect on color and the effects of cream type and amount of gums were mostly significant on texture and overall acceptance. In general, low-fat cream with 18% fat containing 0.4% Qodume and Persian gums had showed the best physicochemical and sensory results comparing to other treatments.

  Keywords: fat replacer, hydrocolloid, Low-fat table cream, Persian gum, Qodume shirazi gum