فهرست مطالب

تحقیقات مرتع و بیابان ایران - سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 79، تابستان 1399)
 • سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 79، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی میرحسینی*، یونس عصری، محمد ابوالقاسمی صفحات 193-203

  منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با مساحتی حدود 255 هزار هکتار در فاصله 30 کیلومتری شهرستان یزد و در جنوب شرقی شهرستان مهریز با مختصات جغرافیایی ¢00 و °31 تا ¢40 و °31 عرض شمالی و ¢15 و °54 تا ¢20 و °55 طول شرقی قرار دارد. پوشش گیاهی منطقه به روش  فیزیونومیک - فلوریستیک مورد بررسی  قرار گرفت. برخی از خصوصیات خاک بر اساس روش های معمول مورد سنجش قرار گرفتند و داده های حاصل به روش PCA آنالیز شد. نتایج نشان داد که ارتباط ویژه ای بین جوامع گیاهی مختلف و خصوصیات خاک وجود دارد. مهمترین عوامل در تفکیک این جوامع گیاهی هدایت الکتریکی، اسیدیته، بافت، کربن آلی و نسبت جذب سدیم می باشد. به طور کلی هر جامعه گیاهی با توجه به شرایط زیستگاه، نیاز های اکولوژیک و دامنه بردباری متفاوتی با عوامل محیطی و مشخصات خاک دارد.

  کلیدواژگان: جوامع گیاهی، عوامل محیطی، تجزیه مولفه های اصلی، منطقه حفاظت شده کالمند بهادران، یزد
 • رضا چمن پیرا*، رضا سیاه منصور، حسین ارزانی صفحات 204-214
  یکی از اهداف اصلی ارزیابی مراتع، دست یابی به مقدار تولید علوفه گونه های مرتعی است. زیرا در تعیین ظرفیت مرتع و مدیریت چرا، نقش اساسی دارد. اندازه گیری مقدار تولید، مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی است، بنابراین یافتن روش هایی ارزان، سریع و علمی برای براورد مقدار تولید، می تواند کمک شایانی در ارزیابی پوشش گیاهی و مدیریت مرتع نماید. هدف از این پژوهش، یافتن رابطه مناسب بین درصد تاج پوشش گونه ها و کلاس های گیاهی با مقدار تولید آنها ست. برای این منظور، درصد پوشش تاجی گونه ها، طی یک دوره آماری شش ساله، در داخل 60 پلات یک متر مربعی مستقر در امتداد شش ترانسکت 200 متری، بررسی شد. ضمن اینکه هر ساله، مقدار تولید گونه ها در یک چهارم پلات ها (25 درصد آنها) که به منظور جلوگیری از چرای احتمالی، قفس گذاری شده بودند، به روش قطع و توزین اندازه گیری گردید. برای تعیین مقدار تولید علوفه کل، از رابطه رگرسیونی موجود بین پوشش تاجی و تولید گونه ها استفاده شد و بر اساس معنی دار بودن معادله (05/0≥P) و ضریب تعیین (R²)، بهترین معادله برازش داده شد. نتایج نشان داد که بین تولید به عنوان متغیر وابسته با درصد پوشش تاجی گونه ها به عنوان متغیر مستقل، همبستگی معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. ضریب تعیین مربوط به هر کدام از کلاس های I، II و III به ترتیب 77/0، 87/0 و 92/0 می باشد که مناسب ترین رابطه خطی تولید-تاج پوشش را برای مدیریت مرتع ارایه می نمایند.
  کلیدواژگان: تولید، ظرفیت چرا، قطع و توزین، رابطه رگرسیونی، لرستان
 • سید مهدی ادنانی، محمدرضا طاطیان*، احسان زندی اصفهان، رضا تمرتاش، حسین باقری صفحات 215-223

  از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تولیدات دامی در مناطق خشک می توان به محدودیت منابع آبی، افزایش شوری و فقدان مواد غذایی اشاره کرد. گونه های هالوفیت در زیستگاه های شور به عنوان منابع جایگزین علوفه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. کیفیت علوفه یکی از عواملی اصلی تعیین کننده نیازهای غذایی دام و متعاقبا ظرفیت چرایی مرتع است. تعیین کیفیت علوفه گونه های مرتعی، جهت مدیریت صحیح مراتع لازم و ضروری است. کیفیت علوفه، در مکان ها و زمان های مختلف، متفاوت بوده و عوامل مختلفی بر روی آن تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می توان به مراحل مختلف فنولوژی اشاره کرد. آگاهی از کیفیت علوفه شورروی ها در هر مرحله فنولوژیک علاوه بر اینکه به بهره برداران در مناطق خشک و بیابانی کمک می کند تا گونه های گیاهی مناسب را برای کاشت در برنامه های شورورزی انتخاب نمایند، بلکه باعث می شود زمان مناسب چرا برای دستیابی به عملکرد بیشتر دام در اراضی شور نیز تعیین شود. در این تحقیق، اثر مراحل مختلف فنولوژیک بر هشت فاکتور موثر در کیفیت علوفه سه گونه مرتعی Halocnemum strobilaceum M.B. ، Nitraria schoberiL. و Suaeda aegyptiaca Zoh. بررسی شد. نمونه های گیاهی در سه مرحله فنولوژیک شامل رشد رویشی، گلدهی و بذردهی از اراضی شور حاشیه حوض سلطان در استان قم جمع آوری شدند. داده ها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثر گونه و مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. حداکثر کیفیت علوفه در مرحله رشد رویشی به دست آمد و پس از آن کیفیت علوفه تا مرحله بذردهی کاهش پیدا کرد. به طور کلی، نتایج این تحقیق حکایت از برتری گونه  Ha. strobilaceum  از نظر ارزش غذایی نسبت به دو گونه Ni. schoberi و Su. aegyptiaca داشت، به طوری که می تواند به عنوان منبع جدید علوفه در اراضی تحت تاثیر شوری که سایر منابع علوفه امکان رشد و تولید در این اراضی را ندارند در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: کیفیت علوفه، مرحله فنولوژیک، هالوفیت، اراضی شور، حوض سلطان، قم
 • محمدامین سلطانی پور*، رحمان اسدپور، محمد فیاض صفحات 224-237

  گونه های پهن برگ گراموز (lippii Helianthemum) و هرش (Taverniera cuneifolia) از گونه های مهم مرتعی استان هرمزگان هستند. به منظور بررسی استقرار این گونه ها، این بررسی در ایستگاه آبخیزداری و منابع طبیعی حوزه معرف و زوجی دهگین (استان هرمزگان) در حدود جغرافیایی "29 '12 °57 طول شرقی و "6 '46 °27 عرض شمالی از سال 1393 به مدت سه سال انجام شد. سه روش بذرکاری در فارو، بذرکاری در پیتینگ و بذرکاری در هلالی های آبگیر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در نرم افزار SAS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سامانه های آزمایشی، گونه ها گیاهی مورد استفاده و همچنین اثر متقابل سامانه و گونه تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. گونه های گیاهی گراموز و هرش در سطح پنج درصد، سامانه های آبخیزداری هلالی آب گیر، پیتینگ و کنتور فارو در سطح یک درصد و همچنین اثر متقابل سامانه و گونه تفاوت معنی دار آماری در سطح یک درصد نشان دادند. بیشترین درصد استقرار گونه ها در سامانه هلالی آب گیر با 1/27 درصد و کمترین آن مربوط به سامانه پیتینگ با 2/3 درصد بود. بررسی اثر متقابل سامانه و گونه در میزان استقرار گونه های هرش و گراموز در سامانه های مختلف نشان داد که بیشترین درصد استقرار مربوط به گونه هرش با 2/31 درصد در سامانه هلالی آبگیر بود و بعد از آن بیشترین درصد استقرار مربوط به گونه گراموز با 9/22 درصد نیز در همین سامانه بود. کمترین استقرار مربوط به سامانه کنتور فارو با 1/2 درصد برای گونه هرش و سامانه پیتینگ با 1/2 درصد برای گونه گراموز بود.

  کلیدواژگان: استقرار، گراموز، هرش، بذرکاری، استان هرمزگان
 • کورش بهنام فر*، فرهنگ قصریانی، محمد فیاض، رجبعلی محمدی صفحات 238-247

  گندمیان پایا جزو مهم ترین گونه های مرتعی در مناطق گرمسیری می باشند. گونه خورنال (Cenchrus ciliaris) یکی از گندمیان علوفه ای چندساله مرتعی است که با بهره مندی از فتوسنتز نوع C4 که مختص مناطق گرم بوده دارای سازگاری بسیار بالایی در مراتع استان خوزستان رویش دارد. تنوع در رویشگاه های این گونه موجب بروز تفاوت هایی در فنوتیپ و عملکرد علوفه اکوتیپ های آن شده است. جهت اجرای این پروژه ابتدا با بررسی آدرس های هرباریومی و پیمایش های صحرایی رویشگاه های گونه سنکروس در استان خوزستان مشخص شد. سپس در زمان مناسب  بذر 13 جمعیت شناسایی شده از رویشگاه های مختلف استان برداشت و اقدام به کشت آنها در ایستگاه تحقیقاتی باغملک شد و به مدت سه سال پس از استقرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بین جمعیت های مورد بررسی از نظر عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته و تعداد پنجه اختلاف معنی دار مشاهده شد. برترین جمعیت از گونه ciliaris Cenchrus مربوط به جمعیت جمع آوری شده از منطقه شوشتر- چم کنار با میانگین عملکرد حدود 220 گرم علوفه خشک در مترمربع با تعداد130 پنجه در بوته و ارتفاع 55 سانتی متر در سال سوم پس از استقرار بود. بین جمعیت های مورد بررسی اختلافات ظاهری از نظر فرم رویشی مشاهده شد به طوری که جمعیت منطقه شوشتر- چم کنار کاملا افراشته بود در حالی که جمعیت جمع آوری شده از منطقه بهبهان حوزه چاه مارین کاملا  گسترده بر سطح زمین بود.

  کلیدواژگان: علوفه خشک، پنجه، فرم رویشی، ارتفاع بوته، جمعیت، ciliaris Cenchrus
 • شیما جوادی، غلامرضا زهتابیان، محمد جعفری، حسن خسروی*، اعظم ابوالحسنی صفحات 248-261

  با توجه به افزایش جمعیت به منظور تامین غذا و رفع نیازهای موجود، نیازمند افزایش زمین های کشاورزی می باشیم. این موضوع به علت مدیریت های نادرست و بهره برداری های بی رویه منجر به تخریب اراضی شده است. بنابراین تحقیقات بسیاری باید انجام گردد تا مشخص شود که آیا کشاورزی منجر به تخریب اراضی می شود یا خیر. با توجه به اهمیت بالای این موضوع در مناطق خشک و نیمه خشک، در این مطالعه، منطقه اشتهارد به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب گردید. نقشه های مختلف منطقه از جمله نقشه خاک، طبقات ارتفاعی و کاربری اراضی به کمک نرم افزارهای ArcGIS9.3 و ENVI تهیه شد. پس از بازدید از منطقه و تعیین کاربری های اصلی که شامل، مرتع (نمونه شاهد)، آیش، اراضی تک کشتی، چندکشتی و اراضی باغی بود، به نمونه برداری از خاک در دو عمق سطحی (30-0 سانتیمتر) و تحتانی (60-30 سانتیمتر) با تعداد سه تکرار برای هر تیمار پرداخته شد. سرانجام 35 نمونه خاک به آزمایشگاه انتقال داده شد و فاکتورهای تخریبی از جمله شوری، سدیم، نسبت جذبی سدیم و اسیدیته، در هر نمونه خاک اندازه گیری شدند. پس از تعیین نرمال بودن داده ها توسط آزمون شاپیرو، مطالعه فاکتورها با آزمون ناپارامتری توکی نشان داد که در منطقه بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد. سپس مقایسه دو لایه سطحی و تحتانی با آزمون تی جفتی در مورد هر یک از فاکتورها به طور جداگانه در نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که تیمار چندکشتی با بالاترین امتیاز، مطلوب ترین تیمار و تیمار آیش با کمترین امتیاز نامطلوب ترین تیمار بود که باعث تخریب خاک در منطقه می شود.

  کلیدواژگان: آزمون ناپارامتری توکی، تیمار مطلوب، فاکتورهای مخرب، مرتع
 • یعقوب ایران منش*، حسن جهانبازی گوجانی، حمزه علی شیرمردی، شهباز شمس الدینی، محسن حبیبی صفحات 262-275
  نقش موثر منابع محیط زیستی در ادامه روند توسعه پایدار و حفظ حیات بشر سبب شده تا توجه اقتصاددانان به نقش های غیربازاری این منابع متمرکز شود. اطلاع از میزان منافعی که با تخریب منابع محیطی از دسترس جامعه خارج می شود، انگیزه حفاظت و حمایت از این گنجینه های ارزشمند طبیعی را در جامعه ایجاد می کند. اطلاع و آگاهی از میزان منافع منابع محیط زیستی، نیازمند ارزشگذاری این منابع است. این تحقیق با هدف ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای ترسیب کربن، تولید اکسیژن و تولید علوفه در تالاب گندمان با مساحت 980 هکتار با رویکرد مدیریت پایدار انجام شد. بدین منظور، در مناطق معرف سه تیپ گیاهی Juncus inflexsus-Cynodon dactylon، Cyperus longus-Cladium mariscus و Phragmites australis یک ترانسکت 200 متری انداخته و مجموعا تعداد 30 پلات یک مترمربعی به صورت تصادفی منظم در طول ترانسکت ها مستقر گردید. سپس در داخل هر پلات علاوه بر برداشت نمونه خاک، درصد تاج پوشش تمام گونه های گیاهی، لاشبرگ و سنگ و سنگریزه برآورد شد. همچنین زی توده هوایی گیاهان در 50 درصد از پلات ها در فاصله یک سانتیمتر بالاتر از سطح خاک قطع، جمع آوری و خشک گردید. اندوخته کربن گیاه با استفاده از روش احتراق در کوره الکتریکی و کربن آلی خاک با استفاده از روش های والکلی- بلاک اندازه گیری شد. مقدار تولید اکسیژن نیز برمبنای مقدار ماده خشک گیاهی محاسبه گردید. براساس نتایج حاصل از این تحقیق مقدار اندوخته کربن گیاه و خاک و مقدار تولید اکسیژن، به تفکیک تیپ های گیاهی تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین تولید علوفه در تالاب 8/14 تن در هکتار در سال است. همچنین مقدار اندوخته کربن زی توده پوشش گیاهی و اکسیژن تولید شده در کل تالاب گندمان به ترتیب برابر با 9/8 و 4/22 تن در هکتار در سال است. کربن اندوخته شده در خاک تالاب نیز 7/554 تن در هکتار برآورد گردید. بنابراین ارزش اقتصادی تالاب گندمان در هر هکتار در سال برای کارکردهای تولید علوفه، ترسیب کربن گیاهی و تولید اکسیژن به ترتیب 9/72728345، 9,457,140 و 11189600 ریال می باشد. ارزش اقتصادی کربن ذخیره شده در خاک تالاب گندمان نیز 589,424,220 ریال در هکتار به دست آمد.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری اقتصادی، تنظیم گاز، علوفه، تالاب، گندمان، استان چهارمحال و بختیاری
 • صلاح الدین زاهدی*، یحیی پرویزی صفحات 276-286
  گرم شدن کره زمین بر اثر افزایش غلظت گاز های گلخانه ای، بویژه دی اکسید کربن، تغییرات شدید آب و هوایی طی ده های اخیر را بدنبال داشته است. این امر روند تخریب منابع طبیعی، خاک و آب را بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک تشدید نموده است. یکی از مهمترین ابزارهای سازگاری و یا اصلاح پیامدهای این بحران، همانا ترسیب و ذخیره کربن توسط اکوسیستم های طبیعی به کمک ابزارهای مدیریتی کارا نظیر عملیات مدیریتی مرتع و آبخیزداری است. این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین کمی ذخیره کربن در انواع مختلف عملیات اصلاحی و احیایی بیولوژیکی شامل انواع کپه کاری و قرق در حوزه آبخیز گاودره استان کردستان اجرا گردید. نمونه برداری در واحد های کاری با اعمال روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی از اندامهای هوایی، ریشه، لاشبرگ و خاک انجام و نمونه ها مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفتند. نتایج تجزیه آماری داده ها حاکی است که میزان ذخیره کربن پوشش گیاهی در تیمارهای آزمایشی دارای اختلاف معنی داری در سطح 5% می باشند. حداقل اختلاف معنی دار بودن تفاوت در این سطح احتمال برابر35/334 کیلوگرم در هکتار بوده و همچنین نتایج مقایسه میانگین های عملکرد این تیمارها نشان می دهد که مقدار ذخیره کربن در عملیات اصلاحی قرق بیشتر از سایر تیمارها بوده ودر مقایسه با شاهد آزمایش در کلاس برتر و بالاتری قرار می گیرد. متوسط کل کربن ذخیره شده در واحد سطح 8809 کیلو گرم در هکتار بوده که 67 درصد آن مربوط به ذخیره کربن در خاک بوده است. بطور کلی نتیجه گیری می شود که عملیات اصلاحی بیولوژیک بویژه قرق دارای قابلیت بالایی در ذخیره کربن بوده و خاک مهمترین مخزن کربن در این عملیات می باشد.
  کلیدواژگان: ذخیره کربن، تغییرات اقلیمی، عملیات بیو لوژیک، حوزه آبخیز گاودره، استان کردستان
 • پروین محمدی، مهدی قربانی*، آرش ملکیان، علی اکبر نظری سامانی صفحات 287-299

  امروزه اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی و آسیب های ناشی از آن به یک مشکل زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. ارزیابی آسیب پذیری اجتماعات محلی به تغییرات اقلیمی، یک گام مهم برای شناسایی سازوکارهای موثر و اولویت بندی مدیریت است که باعث ارتقای قابلیت انعطاف پذیری و افزایش ظرفیت سازگاری می شود. این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی- پیمایشی است که با استفاده از مشاهده میدانی و تکمیل پرسشنامه آسیب پذیری به تغییرات اقلیمی در سه روستای آقابرار، سیدایاز و سیداحمد در شهرستان قصرشیرین براساس شاخص های آسیب پذیری از جمله در معرض قرار گرفتن، حساسیت و ظرفیت سازگاری بررسی شده است. پرسش نامه ها در بین گروه های هدف تکمیل شده که در نهایت با استفاده از آزمون های آماری از قبیل تحلیل واریانس، فیشر و لوین تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه های در معرض قرار گرفتن، حساسیت و اقتصاد در شهرستان قصرشیرین آسیب پذیر بوده، همچنین اختلاف معناداری بین سه روستا در یک اقلیم خشک وجود ندارد، و میزان آسیب پذیری روستای آقابرار با مقدار 43/3، روستای سیداحمد برابر با30/3 و روستای سیدایاز با مقدار 13/3 بالاتر از مقدار متوسط آسیب پذیری بوده است. همچنین روستای سید احمد با مقدار 1/4 بالاترین میزان آسیب پذیری محیطی در مواجهه با تغییر اقلیم را دارا می باشد. میزان آسیب پذیری مولفه های در معرض قرار گرفتن و حساسیت به دلیل رویدادهای اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و وابستگی معیشت اجتماعات محلی به منابع طبیعی و اقلیم می باشد. همچنین آسیب پذیری بالای مولفه اقتصاد به دلیل فقر و کمبود سرمایه فیزیکی اجتماعات می باشد. آسیب پذیری سه مولفه در معرض قرار گرفتن، حساسیت و اقتصاد سبب آسیب پذیری اجتماعات مورد مطالعه شده است. این عوامل بر سازگاری اجتماعات محلی و کشورها، تمایل و یا توانایی آنها در سازگاری تاثیر می گذارد. دولت با مشارکت محلی می تواند به طور موثر به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی پاسخ دهد.

  کلیدواژگان: اجتماعات محلی، آسیب پذیری، تغییرات اقلیمی، حساسیت، قصر شیرین
 • فاطمه درگاهیان*، سکینه لطفی نسب اصل صفحات 300-320
  در این مطالعه به بررسی و تحلیل روند تغییرات دهه ای نواحی اقلیمی حوضه های آبخیز کرخه، کارون و زهره-جراحی پرداخته شده است. برای این منظور از پایگاه داده شبکه ای دما و بارش اسفزاری طی سال های 1346-1395، با قدرت تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر که در سیستم تصویر لامبرت مخروطی هم شکل نگاشته شده استفاده شده است. در واقع چون این دو عنصر مهمترین پیشران اقلیمی در منطقه مورد مطالعه محسوب و تغییرات سایر عناصر در این دو عنصر بیشتر نمایان می شود برای بررسی و تحلیل تغییرات نواحی اقلیمی از آنها استفاده شده است. بعد از تشکیل پایگاه داده ای به منظور شناسایی نواحی اقلیمی از تحلیل خوشه ای و برای اعتبارسنجی آن از تحلیل ممیزی بهره گرفته شده است. تحلیل خوشه ای بر روی 52 نمایه دما و بارش (میانگین ماهانه و سالانه، ضریب تغییرات ماهانه و سالانه دما و بارش) طی دوره های مختلف اجرا و نواحی و تغییرات آنها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در نتیجه سه ناحیه اقلیمی از جمله ناحیه مرطوب و معتدل، ناحیه گرم و خشک و ناحیه بسیار گرم و خشک شناسایی شدند. همچنین نتایج نشان داد که به سمت دوره های اخیر ناحیه مرطوب علاوه بر اینکه از جابجایی مکانی برخوردار بوده است، از وسعت آن کاسته شده است به طوری که در دوره پنجم وسعت این ناحیه به کمتر از پنج درصد رسیده است.
  کلیدواژگان: تغییرات ناحیه، حوضه آبخیز، کانون گرد و غبار، دما و بارش مقدمه
 • مهسا قاضی مرادی*، عطاالله ابراهیمی صفحات 321-333

  ارزیابی رویشگاه بالقوه و مطالعه پراکنش جغرافیایی گونه ها یک موضوع کلیدی در بسیاری از مطالعات اکولوژیکی، حفاظت محیط زیست، حیات وحش و همچنین ارزیابی روند تغییرات در مقیاس های مختلف است. در این راستا، نتایج این تحقیق نشان داد که در سالهای 2030 و 2080 به ازای ثابت ماندن تمامی فاکتورهای اقلیمی به غیر از میانگین درجه حرارت سالیانه احتمال باقی ماندن گونه کما افزایش یافته و به عبارت دیگر احتمال رخداد آن بیشتر می شود. میزان مساحت رویشگاه در طبقه ای که بیشترین احتمال حضور گونه وجود دارد در حال حاضر حدود 12970 هکتار در فریدونشهر اصفهان می باشد که در سال 2030 به حدود 3/27157 هکتار و در سال 2080 به حدود 9/31036 هکتار می رسد که این نشان دهنده این مطلب است که افزایش میزان میانگین درجه حرارت سالانه در سالهای 2030 و 2080 نسبت به حال حاضر اثر مثبتی بر حضور گونه در رویشگاه های مورد مطالعه خواهد داشت. زیرا طبق نتایج حاصل شده در منحنی های عکس العمل با افزایش درجه حرارت سالانه، احتمال حضور گونه کما افزایش می یابد. از نتایج این تحقیق می توان در جهت اصلاح و احیا پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه استفاده کرد که یکی از دستاوردهای مهم این تحقیق است.

  کلیدواژگان: مدل پراکنش گونه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تغییر اقلیم
 • علی خنامانی، اصغر مصلح آرانی*، حمیدرضا عظیم زاده، محمد هادی راد صفحات 334-346

  تنوع بخشیدن به گونه های مورد استفاده در تثبیت شن و بیابان زدایی می تواند به پایداری این اکوسیستم ها کمک نماید. اغلب گونه های مورد استفاده در تثبیت شن، نیاز به حمایت های اولیه داشته تا به مرور به شرایط جدید، سازگار شوند. از مهمترین این حمایت ها، آبیاری در سال های اولیه کاشت است. در این تحقیق، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه شن دوست دیودال (Ammodendron persicum) در شرایط لایسیمتری تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری، مورد توجه قرار گرفت. سطوح مختلف آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت زراعی (شاهد)، 75، 50 و 25 درصد کم آبیاری بود که در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار اعمال گردید. میزان تبخیر و تعرق در تیمارهای شاهد، 75، 50 و 25 درصد کم آبیاری به ترتیب 60، 47، 37 و26 لیتر بود. با محاسبه کارایی مصرف آب بر اساس میزان ماده خشک تولیدی به ازای هر لیتر آب تعرق یافته مشخص گردید که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد. بالاترین کارایی مصرف آب با 07/2 گرم ماده خشک به ازای هر لیتر تعرق مربوط به تیمار 50 درصد کم آبیاری بود. با کاهش میزان مصرف آب، نسبت ریشه به اندام هوایی افزایش یافت، بگونه ای که در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری را نشان داد. نسبت ریشه به اندام هوایی در شاهد برابر با 84/0 و در تیمار 75 درصد کم آبیاری برابر با 51/1 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه دیودال، در مراحل اولیه استقرار به دلیل سرعت رشد پایین، از نیاز آبی کم برخوردار و با سازوکارهای متنوعی از جمله توسعه ریشه، کارایی مصرف آب خود را بهبود می بخشد. به دلیل رشد کم، اتلاف آب از طریق تبخیر در مراحل اولیه استقرار زیاد بوده و جهت بهبود راندمان آبیاری، روش های مناسب کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاک، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، لایسیمتر، اندام هوایی، ریشه، نسبت اندام هوایی به ریشه
 • ندا ابراهیمی محمدآبادای، سید حسن کابلی*، فرهاد رجالی، علی اصغر ذوالفقاری صفحات 347-356

  تاغ Haloxylon ammodendron از گونه های است که بصورت گسترده در احیای مناطق خشک مورد توجه  است. با توجه به حساسیت مرحله جوانه زنی بذور و مشکلات مناطق بیابانی، استقرار و زنده مانی گیاه وابسته به عبور از مراحل ابتدایی رویش است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقش روش های زیستی و مکانیکی پرایمینگ در بهبود خصوصیات رویشی نهال تاغ بود. کشت در دو بخش سینی نشا و پتریدیش درقالب طرح کامل تصادفی انجام شد. باکتری های Pseudomonas fluorescens ،Azotobacter chroococcum، Bacillus megaterium، Azospirillum lipoferum و Flavobacterium F40. تیمارهای پرایمینگ زیستی آزمایش بودند. دستگاه اولتراسونیک با طول موج 24 kHz به مدت 5 دقیقه تیمار پرایمینگ مکانیکی را اعمال نمود. پرایمینگ زیستی و مکانیکی اختلاف معنی دار (01/0>p) در طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، رشد گیاهچه ای، وزن تر ریشه چه وساقه چه و وزن خشک ساقه چه در آزمایش پتریدیش , و سینی نشاء داشتند. تیمار اولتراسونیک سبب افزایش (33%) وزن تر ریشه چه نسبت به شاهد در سینی نشا شد. تیمار Azotobacter ، سبب افزایش معنی دار طول ریشه چه (193%)، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (132%)، رشد گیاهچه ای (108%)، وزن تر ریشه چه (232%) وزن تر (189%) و خشک (189%) ساقه چه تاغ نسبت به شاهد در پتریدیش شد. این باکتری طول ریشه چه (16%)، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (60%)، وزن تر (268%) و خشک (688%) برگ و سطح برگ (172%) را نسبت به شاهد در سینی نشا افزایش داد. Flavobacterium طول ساقه چه (40/21+) را نسبت به شاهد در سینی نشا افزایش داد. باکتری Azospirillum lipoferum وزن تر (65٪) و خشک (156٪) ساقه چه این گیاه را در سینی نشا با اختلاف معنی دار افزایش داد. باکتری های Azotobacter chroococcum، Flavobacterium وAzospirillum lipoferum برای بهبود شرایط تولید نهال تاغ قابل توصیه اند.

  کلیدواژگان: Azotobacter chroococcum، Flavobacterium، Azospirillum lipoferum، اولتراسونیک
 • محمد ابوالقاسمی، حنانه محمدی کنگرانی*، حسین آذرنیوند، محمدعلی امامی میبدی صفحات 357-370

  این پژوهش در فلات مرکزی ایران با هدف بررسی درآمد و هزینه و میزان سودآوری سامان های عرفی که شترداری در آنها مرسوم است طی سالهای 1394 الی 1396 انجام شد. برای این منظور با انتخاب 28 سامان عرفی با تعداد متوسط 126 نفر شتر در هر سامان میزان درآمد و هزینه برای هر نفر شتر طی مقطع زمانی منظم در هر سال (فصل بهار) با ابزار پرسشنامه توسط بهره برداران تکمیل و محاسبه شد. نوع تحقیق کاربردی، جامعه آماری شامل 28 گله دار شتر و نمونه گیری بصورت تصادفی انجام شد. متغیرها شامل عوامل درآمد و هزینه شترداری بود. با استفاده از تحلیل اقتصاد مهندسی میزان ارزش حال درآمدها (PVincome) و ارزش حال هزینه ها (PV cost) برای سال های مورد مطالعه محاسبه و سپس ارزش حال خالص (NPV) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) نیز با نرم افزار اکسل محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در تمام سامان های عرفی میزان ارزش حال خالص مثبت و نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک بود (BCR≥1). بیشترین درآمد ناخالص در هریک از سامان های عرفی مربوط به فروش شتر زنده (شتر نر، شتر 6 ماهه، شتر حذفی) و بیشترین هزینه مربوط به دستمزد ساربان و خرید علوفه دستی بود. مع الوصف با محاسبه درآمدهای ناخالص از هزینه ها میزان سودآوری مشخص شد، لذا پیشنهاد می شود که با توجه به سودآوری مناسب این حرفه دستگاه های ذیربط برنامه ای جهت گسترش پرورش این صنعت همراه با صنعت توریسم داشته و با توجه به این که علوفه رویشگاه های مذکور، قادر به تامین نیاز تغذیه ای شترهای موجود در سامان های عرفی نمی باشند و ادامه این وضعیت، پوشش گیاهی را به مخاطره خواهد انداخت، از این رو، باید با احتیاط عمل شود.

  کلیدواژگان: پرسشنامه، درآمد ناخالص، مرتع، ارزش حال خالص، شترداری
 • حمیدرضا عباسی*، محمدتقی کاشکی، محمدرضا راهداری، آزاده گوهردوست، سکینه لطفی نسب اصل صفحات 371-384

  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های رژیم بادی و پتانسیل حمل ماسه در ریگ سرخس واقع در گوشه شمال شرقی کشور است. بر همین اساس با استفاده از داده های سرعت و جهت باد ساعتی (1395-1366) ایستگاه سینوپتیک سرخس (تنها ایستگاه موجود در محدوده)، پتانسیل حمل ماسه و پارامترهای مرتبط با روش فرایبرگر (1979) محاسبه شدند و تغییرات مکانی و زمانی انرژی بادهای فرساینده بررسی شد. نتایج حاصل از شکل شناسی ریگ سرخس نشان داده است که مقدار74 درصد % محدوده ریگ را پهنه ماسه ای (که 36 درصد آن تثبیت شده) و مابقی 26% را نبکازار تشکیل داده است. جهت باد غالب محدوده عمدتا شمال غربی است که رسوبات را از اراضی کشاورزی بویژه در فصل آیش و همچنین رسوبات رودخانه مرزی تجن مخصوصا در قسمت های خشکیده میآندری برداشت و منتقل می کند. نتایج دوره ای (1395-1366) پتانسیل حمل ماسه نشان داد که انرژی باد ریگ سرخس (DP=193 , UDI=7/0) در کلاس کم قرار دارد که بیشترین میزان مقدار در مرداد ماه (VU 3/28) و کمترین در آبان (VU 6/5) است. روند تغییرات پتانسیل حمل ماسه بیانگر افزایش چشم گیر پتانسیل حمل ماسه در سال 1395 برابر (VU 781)، در سال 1394 برابر (VU 387) و در سال 1393 برابر (VU 533) است. بر این اساس، توانایی دبی ماسه برای این محدوده در حدود 51/13 مترمکعب در واحد عرض برآورد گردید. بر اساس مشاهدات میدانی، فعالیت ماسه های روان از شمال و جنوب به سمت مرکز ریگ کاهش می یابد؛ بطوریکه در روستاهای یاس تپه و تام رسول در قسمت شمالی ریگ سرخس، گنبدلی در شمال غربی و روستاهای نوروز آباد، صمد آباد و چاله زرد در قسمت جنوبی میزان تحرک ماسه های روان بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: رژیم بادی، پتانسل حمل ماسه، فرایبرگر، ریگ سرخس
|
 • Ali Mirhosseini *, Younes Asri, Mohammad Abolghasemi Pages 193-203

  The Bahadoran Kalmand protected area with an area of 255000 hectares is located at about 30 km Yazd township and in the southeastern township of Mehriz with geographical coordinates of 31° 00′ to 31° 40′ North latitude and 54° 15′ to 55° 20′ East longitude. The vegetation cover was studied using the physiognomic-floristic method. Some soil characteristics were evaluated based on conventional methods and data were analyzed by Principal Component Analysis (PCA) method. The results showed that there was a special relationship between different plant communities and soil characteristics. The most important factors in separating these plant communities were electrical conductivity, acidity, texture, organic carbon, and sodium adsorption ratio. In general, in regard to habitat conditions, each plant community has different ecological needs and tolerance range with environmental factors and soil characteristics.

  Keywords: plant associations, environmental factors, Principal component analysis, Bahadoran Kalmand protected area, Yazd
 • Reza Chamanpira *, Reza Siahmansour, Hossein Arzani Pages 204-214
  One of the main goals of rangeland assessment is to obtain the amount of forage production of rangeland species because it plays an essential role in determining rangeland capacity and grazing management. Measuring the amount of production requires a lot of time and costs, so finding cheap, fast and scientific methods to estimate the amount of production can be a great help in assessing vegetation and rangeland management. The purpose of this study was to find a suitable relationship between the percentage of canopy cover of species and plant classes with their production amount. For this purpose, the percentage of canopy cover of the species was examined during a six-year statistical period within 60 plots (1m2) located along six transects (200 m). In addition, each year, the amount of species production in a quarter of the plots (25% of them) that were caged to prevent possible grazing, was measured by clipping. To determine the amount of total forage production, the regression relationship between canopy cover and species production was used and based on the significance of the equation (p≤ 0.05) and coefficient of determination (R²), the best equation was fitted. The results showed that there was a significant correlation (p≤ 0.01) between production as a dependent variable and the percentage of canopy cover of the species as an independent variable. The coefficient of determination for each of the classes I, II and III were 0.77, 0.87 and 0.92, respectively, which provide the most appropriate linear production-canopy relationship for rangeland management.
  Keywords: Clipping method, Grazing capacity, Lorestan, Production, regression relation
 • Seyed Mahdi Adnani, MohammadReza Tatian *, Ehsan Zandi Esfahan, Reza Tamartash, Hosein Bagheri Pages 215-223

  Important and influential factors on livestock production in arid areas are limited water resources, increasing salinity and lack of food. Halophytes are especially important in saline habitats as alternative forage sources. Forage quality is one of the main factors determining the nutritional requirements of livestock and subsequently the grazing capacity of rangelands. Determination of forage quality of rangeland species is one of the fundamental factors for proper rangeland management. The quality of forage varies in different places and times and different factors affect it. Awareness of forage quality of halophytes at each phenological stage, not only helps beneficiaries in arid and desert areas to select suitable plant species for planting in haloculture programs, but also sets the appropriate time for grazing to achieve greater livestock performance in saline lands. In the present study, the effects of phenological stages on eight forage quality traits were investigated for three halophytes ie., Halocnemum strobilaceum, Nitraria schoberi and Suaeda aegyptiaca. Plant samples were collected in vegetative, flowering, and seeding stages from saline lands in the margin of Houze Sultan, Qom province. Data were analyzed by a factorial experiment in a completely randomized design. Duncan mean comparison test was performed. The results showed that the effects of species and phenological stages on forage quality were significant (p < /em><0.01). In general, the results of this study indicated the superiority of Ha. strobilaceum in terms of nutritional value compared to Ni. schoberi and Su. aegyptiaca, so that it can be considered as a new source of forage in the lands affected by salinity.

  Keywords: forage quality, phenological stage, Halophyte, Saline land, Houze Sultan, Qom
 • MohammadAmin Soltanipoor *, Rahman Asadpour, Mohammad Fayaz Pages 224-237

  Helianthemum lippii and Tavernieracuneifoliais are the most important broadleaf  plants of Hormozgan province, Iran. To investigate the establishment of these species, this study was conducted at the Watershed Management and Natural Resources Station of Dehgin (Hormozgan province) from November 2014 for three years. The three methods of seeding in farrow, pitting, and crescent catchment were studied in a randomized complete block design with three replications in SAS software. The results showed that there was a statistically significant difference between experimental structures, plant species used, and also the interaction of structure and species. A statistically significant difference was recorded for Helianthemum lippii and Taverniera cuneifolia at the level of 5%, for the crescent catchment structures, pitting, and contour-furrow at the level of 1%, and also for the interaction of structure and species at the level of 1%.  The highest percentage of species establishment was in the crescent catchment structure with 27.1% and the lowest was related to the pitting structure with 3.2%. Investigation of the interaction of structure and species in the rate of species establishement in different structures showed that the highest percentage of establishement was related to Taverniera cuneifolia with 31.2% in the crescent-shaped structure, after that, the highest percentage of establishment was related to Helianthemum lippii with 22.9% in the same structure. The lowest establishment was related to the contour-furrow structure with 2.1% for Taverniera cuneifolia and pitting structure with 2.1% for Helianthemum lippii. Based on the results of the present study, it is suggested that to successfully implement rangeland cultivation projects with Lippii Helianthemum and Taverniera cuneifolia in similar climates of Hormozgan province, the mentioned species should be planted in crescent-shaped structures.

  Keywords: Helianthemum lippii, Taverniera cuneifolia, establishment, Hormozgan province
 • Kourosh Behnamfar *, Farhang Ghasriani, Mohammad Fayaz, RajabAli Mohamadi Pages 238-247

  Perennial forage grasses are the most important range species in tropical regions. Cenchrus ciliaris is one of the forage perennial grasses with the C4 photosynthesis type, which is specific to tropical regions and has very high adaptability to the rangelands of Khuzestan province. Diversity in such habitats has led to differences in phenotype and yield of ecotype. To implement this project, the habitats were first determined by examining the herbarium addresses and field observations of Cenchrus in Khuzestan province. Subsequently, at the appropriate time, the seeds were harvested from 13 habitats identified in the province and cultivated in the research station Baghmalek and evaluated for three years after the establishment. Results indicated that there was a significant difference between the populations for dry forage yield, plant height, and tiller number. The highest forage yield, the number of tillers, and the height of plant belonged to Cenchrus ciliaris, collected from Shushtar – Cham-Konar with an average of 220 g of dry forage/m2, 130 tillers in the plant, and 55 cm height in the third year after establishment. Among the studied accessions, apparent differences were observed in the vegetative form, so that the population of the Shushtar-Chamknar was erect completely, while, the population of the Behbahan was quite wide on the ground.

  Keywords: Dry Forage, tiller, Vegetative form, plant height, population, Cenchrus ciliaris
 • Shima Javadi, GholamReza Zehtabian, Mohammad Jafari, Hassan Khosravi *, Azam Abolhasani Pages 248-261

  Regarding population growth, increasing agricultural land is necessary to provide food and meet existing needs. This issue has led to land degradation because of mismanagement and excessive exploitation. Therefore, much research must be done to determine whether agriculture leads to land degradation or not. Regarding the importance of this issue in arid and semi-arid regions, the Eshtehard region was selected as the study area in this research. Different maps of the area including soil map, altitudes, and land-use were prepared using ArcGIS 9.3 and ENVI software. After visiting the area and determining the main land-uses including rangeland (as control sample), fallow lands, monoculture lands, multicultural lands, and garden lands, soil sampling was carried out in two depths of 0-30 and 30-60 centimeters with three replications for each treatment. Finally, 35 soil samples were transferred to the laboratory, and soil degradation factors such as salinity, sodium, sodium adsorption ratio, and acidity were measured in each soil sample. After determining the normality of the data using the Shapiro test, the study of factors with non-parametric Tukey test showed that there was a significant difference between treatments in the region. Then, a comparison of surface and subsurface layers for each factor was done using a t-test in SPSS software. The results showed that multicultural treatment with the highest score was the most desirable treatment and fallow treatment with the lowest score was the most undesirable treatment, leading to soil degradation in the region.

  Keywords: : non-parametric Tukey test, desirable treatment, deterioration factor, rangeland
 • Yaghoub Iranmanesh *, Hassan Jahanbazi Gujani, Hamze Ali Shirmardi, Shahbaz Shamsodini, Mohsen Habibi Pages 262-275
  The effective role of environmental resources in continuing the process of sustainable development and preservation of human life has led to economists focusing on the non-market roles of these resources. Awareness of the amount of benefits which are exited from the society by destroying environmental resources motivates the protection and support of these valuable natural treasures in the society. Awareness of the benefits of environmental resources requires the valuation of these resources. The aim of this study was to evaluate the economic functions of carbon sequestration, oxygen and forage production in Gandomanwetland with an area of 980 hectares with a sustainable management approach. For this purpose, a 200-meter transect was established in the representative areas of three plant types of Juncus inflexsus-Cynodon dactylon, Cyperus longus-Cladium mariscus, and Phragmites australis, and a total of 30 plots of one square meter were randomly placed along the transects. Then, in each plot, in addition to soil sampling, the percentage of canopy cover of all plant species, litter, rocks, and pebbles was estimated. Also, the aerial biomass of the plants was cut at a distance of one centimeter above the soil surface and then collected and dried in 50% of the plots. Plant carbon storage was measured using the electric furnace method and soil organic carbon was measured using the Walkley-Black method. The amount of oxygen production was also calculated based on the amount of plant dry matter. Based on the results of this research, the amount of carbon stored in the plant biomass and soil and the amount of oxygen production were determined separately by plant types. The results indicated that the annual average forage production was 14.8 tons per hectare. Also, the amount of carbon stock and oxygen produced in the whole Gandman wetland was equal to 8.9 and 22.4 tons per hectare per year, respectively. The carbon stored in the wetland soil was estimated at 554.7 tons per hectare. Therefore, the economic value of Gandman wetland per hectare per year for forage production, carbon sequestration, and oxygen production was 72728345, 9 9457140, and 11189600 Rials, respectively. The economic value of carbon stored in the soil of Gandman wetland was 589,424,220 Rials per hectare.
  Keywords: Economic evaluation, Gas adjustment, forage, wetland, Gandoman, Chaharmahal, Bakhtiari province
 • Salahudin Zahedi *, Yahya Parvizi Pages 276-286
  Global warming due to increasing concentrations of greenhouse gases, especially carbon dioxide, has led to drastic climate change in recent decades. This has intensified the process of degradation of natural resources, soil and water, especially in arid and semi-arid regions. One of the most important tools for adapting or modifying the consequences of this crisis is the sequestration and storage of carbon by natural ecosystems with the help of efficient management tools such as rangeland and watershed management. This study was conducted to evaluate and quantify carbon storage in various types of biological remediation and rehabilitation operations, including pit-seeding and exclosure in the Gavdareh watershed of Kurdistan province. Sampling was performed in soil and plant units using a systematic random sampling method of aerial parts, roots, litter, and soil. Samples were analyzed in vitro. The results of the statistical analysis of the data indicated that the amount of vegetation carbon storage in the experimental treatments had a significant difference (p≤ 0.05). The least significant difference in this level of probability is 334.35 kg/ha (p≤ 0.05), and also the results of comparing the mean yield of these treatments showed that the amount of carbon storage in the exclosure was higher than other treatments, and compared to the experimental control in the upper and higher class. The average total carbon stored per unit area was 8809 kg/ha, 67% of which was related to carbon storage in the soil. In general, it is concluded that biological remediation operations, especially exclosure, have a high capacity for carbon storage, and the soil is the most important carbon reservoir in this operation.
  Keywords: Carbon storage, Climate changes, Biological operations, Gav-dareh watershed, Kurdistan province
 • Parvin Mohammadi, Mahdi Ghorbani *, Arash Malekian, AliAkbar Nazari Semani Pages 287-299

  Nowadays, the adverse effects of climate change and its damaging effects have become an environmental, social and economic problem. Assessing the vulnerability of local communities to climate change as an important step in identifying effective mechanisms and prioritizing management will be enhancing flexibility and increasing adaptability. This research is field-survey research, performed by using field observation and completing a vulnerability questionnaire to climate change in three villages of Aghabarar, Seyyed Ayaz, and Seyyed Ahmad in Qasrshirin city. The study was based on the vulnerability indexes such as exposure, sensitivity, and adaptation capacity. Questionnaires were completed among the target groups, which were finally analyzed using statistical tests such as the analysis of variance, Fisher, and Levin. The results showed that the components of exposure, sensitivity, and economy in Qasr Shirin city were vulnerable. Also, there was no significant difference between the three villages in a dry climate, and the vulnerability of Aghabarar village was 3.43, Seyyed Ahmad village was 3.30, and Seyyed Ayaz village with a value of 3.13 was higher than the average value of vulnerability. Also, Seyyed Ahmad village had the highest level of environmental vulnerability in the face of climate change with a value of 4.1. The vulnerability of exposure components and sensitivity is due to climatic events, geographical location, and dependence of local communities on natural resources and climate. Also, the high vulnerability of the economic component is due to the poverty and lack of physical capital of the communities. The vulnerability of the three components of exposure, susceptibility, and economics has caused the vulnerability of the communities studied. These factors affect the compatibility of local communities and countries, their willingness, or ability to adapt. The government with local involvement can effectively respond to the negative effects of climate change as well.

  Keywords: local communities, Vulnerability, Climate change, sensitivity, Ghasr Shirin
 • Fatemrh Dargahian *, Sakineh Lotfinasabasl Pages 300-320
  This study investigates and analyzes the decades of change in climatic zones in Karkheh, Karoun, and Zohreh - Jarahi watersheds. For this purpose, the database of temperatures and precipitation networks during the period 1976-2015, with a spatial resolution of 15 x 15 km, formatted in the conical Lambert image system, was used. In fact, because these two elements are the most important climatic drivers in the study area and the changes of other elements in these two elements are more visible, they have been used to study and analyze the climate change zone. After establishing the database, cluster analysis was used to identify climatic regions, and the audit analysis was used to validate it. Cluster analysis was performed on 52 indices of temperature and precipitation (monthly and annual average, coefficient of variation of temperature, and precipitation monthly and annual changes) during different periods, and climatic zones and their changes were analyzed. Based on the results, three climatic zones including humid and moderate zone, hot and dry zone, and very hot and dry zone were identified in the study area. The results showed that in recent periods, the humid area, in addition to having spatial displacement, its area reduced so that in the fifth period, the area reached less than five percent. Also, the hot and dry zone, stretched as a strip from the northwest to the southwest of the study area, had less spatial displacement, unlike the humid area, while its area increased in recent periods. On the other hand, the area of the very hot and dry zone has increased towards recent periods. Spatial and temporal increase of hot and dry climates and very hot and dry climates and decrease of the humid zone has been able to lead to the development and intensification of dust source, especially downstream of the studied watersheds.
  Keywords: Zone Changes, watershed, dust source, temperature, rainfall
 • Mahsa Ghazimoradi *, Attaollah Ebrahimi Pages 321-333

  Assessing the potential habitat and studying the geographical distribution of species is a key issue in many ecological studies, environmental protection, wildlife, and assessing the trend of changes at various scales. Therefore, in the present study, modeling of potential habitat of Ferula ovina in the present and future years was performed using a generalized incremental model in Fereydunshahr region. The results showed that in 2030 and 2080, in exchange for all climatic factors remaining constant, except the average annual temperature, the probability of surviving the Ferula species has increased; in other words, the probability of its occurrence increases. The habitat area in the class where the species is most likely to be present is currently about 12,970 hectares in Fereydunshahr, Isfahan, which in 2030 and 2080 will be reached about 27157.3 and 31036.9 hectares, respectively. This indicates that the increase in the average annual temperature in 2030 and 2080 compared to now will have a positive effect on the presence of the species in the habitats studied. Because according to the results obtained in response curves, by increasing annual temperature, the probability of the presence of Ferula species increases. The results of this research can be used to improve and rehabilitate the vegetation of areas with similar conditions, which is one of the important achievements of this research.

  Keywords: species distribution modeling, GIS, Climate change
 • Ali Khanamani, Asghar Mosleh Arani *, HamidReza Azimzadeh, Mohammad Hadi Rad Pages 334-346

  Diversification of used species in sand stabilization and desertification can help sustain these ecosystems. Most species used in sand stabilization require initial support to adapt to new conditions over time. One of the most important of these supports is irrigation in the early years of planting. In this study, the yield and water use efficiency of (Ammodendron persicum) in lysimetric conditions under the influence of different levels of irrigation were considered. Different irrigation levels consisted of 75, 50, and 25 percent irrigation and field capacity (control), applied in a completely randomized design with four replications. Evapotranspiration rates in control, 75, 50, and 25% under-irrigation treatments were 60, 47, 37, and 26 liters, respectively. By calculating water use efficiency based on the amount of dry matter produced per liter of transpiration water, it was found that there was a significant difference between different treatments. The highest water use efficiency with 2.07 g of dry matter for per liter of transpiration was related to 50% irrigation treatment. As the water consumption decreased, the root to aerial part ratio increased, so that it showed a significant difference in different treatments. The root to aerial part ratio in the control was 0.84 and in the 75% under-irrigation treatment was 1.51. The results of this study showed that Ammodendron persicum in the early stages of establishment due to low growth rate had low water requirements and improved its water use efficiency through various mechanisms such as root development. Due to the low growth, water loss through evaporation in early stages of establishment was high, and to improve irrigation efficiency, appropriate methods to reduce evaporation and maintain soil moisture are recommended.

  Keywords: Drought Stress, Lysimeter, Aerial part, root, stem root ratio
 • Neda Ebrahimi Mohamadabadi, Seyed Hassan Kaboli *, Farhad Rejali, Aliasghar Zolfaghari Pages 347-356

  The aim of this study was to evaluate the biological and mechanical methods of priming on improving germination characteristics and growth of Haloxylon ammodendron seedlings. Cultivation was performed in two parts of seedling tray and Petri dish in a completely randomized design in the Plant Physiology Laboratory of Semnan University. The biological treatments were Pseudomonas fluorescens, Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Azospirillum lipoferum, and Flavobacterium F-40. Ultrasonic device with 24 kHz wavelength application for 5 minutes was considered as mechanical priming treatment. Traits related to seed and seedling germination were measured. Result of analysis of variance in laboratory (Petri dish) showed significant differences for radicle length, ratio of  radicle  length to plumule  length, seedling growth, radicle and plumule fresh weight, and plumule dry weight (p<0.01). In the seedling tray, the effect of treatments was significant in radicle and plumule length, ratio of  radicle  length to plumule  length, radicle and plumule fresh weight, plumule dry weight, leaf freash and dry weight and leaf areas (p<0.01). Based on the results obtained from the comparison of means, ultrasonic treatment caused an increase (33%) in fresh weight of Haloxylon ammodendron radicle compared with the control in the seedling tray test. Azotobacter significantly increased radicle length (19%), ratio of  radicle  length to plumule  length (13%), seedling growth (10%), radicle fresh weight (23%), fresh weight (18%) and dry weight (18%) of plumule as compare to control in petri dish. In addition, Azotobacter increased radicle length (16%), ratio of  radicle  length to plumule  length (60%), leaf fresh weight (26%) and dry weight (68%), leaf area (172%) compare with the control in the seedling tray. Flavobacterium was able to increase the plumule length (21%) of Haloxylon ammodendron compared to the control in the seedling tray experiment. Azospirillum increased plumule fresh (65%) and dry weight (156%) of the plant in the seedling tray compared to the control. In general, according to the present results, the use of Azotobacter, Flavobacterium and Azospirillum bacteria was evaluated as a positive bio-priming treatment and can be used for propagation and production of Haloxylon ammodendron seedlings.

  Keywords: Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum, Flavobacterium, Ultrasonic
 • Mohammad Abolghasemi, Hananeh Mohammadi Kangarani *, Hosein Azarnivand, MohammadAli Emami Meybodi Pages 357-370

  This study was conducted in the central plateau of Iran to examine the income, cost, and profitability of conventional systems, in which camel is common during the years 2015 to 2017. For this purpose, by selecting 28 conventional systems with an average of 126 camels, the amount of income and cost per camel during the regular period of each year (spring) was completed and calculated by the operators with a questionnaire. The type of research is practical, and the statistical population included 28 camel herders. Random sampling was performed. Variables included income factors and camel costs. Using the analysis of engineering economics, the current value of income (PV income) and the present value of costs (PV cost) were calculated for the studied years, and then the net present value (NPV) and the benefit-to-cost ratio (BCR) was calculated with Excel software. The results showed that in all conventional systems, the net present value was positive, and the benefit-to-cost ratio was greater than one (BCR≥1). The highest gross income in each of the conventional systems was related to the sale of live camels (male camels, 6-month-old camels, elimination camels) and the highest cost was related to camel driver’s wages and the purchase of manual forage. However, by calculating gross income from expenses, the amount of profitability was determined, so it is suggested that due to the appropriate profitability of this profession, the relevant agencies have a plan to expand the cultivation of this industry along with the tourism industry and considering that forage of these habitats will not be able to supply the nutritional needs of camels in traditional areas, and the continuation of this situation will endanger the vegetation; therefore, it should be done with caution.

  Keywords: questionnaire, Gross income, rangeland, net present value, camel-breeding systems
 • Hamidreza Abassi *, Mohammad Kashki, MohammadReza Rahdari, Azade Gohardoust, Sakineh Lotfi Nasab Asl Pages 371-384

  The purpose of this study was to investigate the characteristics of wind regime and sand transport potential in the Sarakhs Erg, located in the north-eastern corner of Iran. Accordingly, using the data of wind speed and direction (1978-2016) of the Sarakhs synoptic station, the potential of sand transport (DP), Resultant Drift Potential (RDP), Resultant Direction Drift (RDD), and the ratio of RDP/DP were calculated using Fryberger-Dean (1979) method. Also, the characteristics of erosive winds and temporal changes were investigated based on sand transport (DP) potential. The results showed that the dominant wind direction and the sandy wind were northwest. Agricultural lands, especially in the fall season, as well as the sediments of the Tajan Border River, were the sources of wind sediments. In general, wind energy in the Sarakhs region based on the sand transport (DP) potential is put in the low class (DP=193 v.u) with the highest and the lowest in July and November, respectively. On the other hand, sand discharge capacity based on the average sand carrying potential (DP = 193 v.u) for this range was estimated to be about 13.51 m3 in width. Field studies and satellite images showed that sand and nebka zones were two main forms of wind sediments in Sarakhs Erg sediments.

  Keywords: : wind regime, sand transport potential, Fryberger, Sarakhs Erg