فهرست مطالب

مجله بوم شناسی کاربردی
پیاپی 32 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه خواجوئی نسب، احمدرضا محرابیان*، اکبر نعمتی پرشکوه صفحات 1-18

  ارزیابی و تهیه بانک اطلاعات تنوع و انتشار یکی از مهمترین اقدامات مدیریتی در حفاظت از تنوع زیستی محسوب می شود. ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع و اندمیسم جنس .Onosma L در جهان محسوب می گردد. به دلیل فقدان داده های بوم شناختی و جغرافیای گیاهی در مورد گونه ها و زیستگاه های این جنس در منطقه البرز مرکزی، جمعیت های گونه های مختلف این جنس بر اساس مطالعات میدانی و آنالیزهای مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه برداری به صورت پیمایش از نقاط گزارش شده و نیز از سایر بخش های منطقه مورد نظر انجام شد. به علاوه جهت آنالیزهای فیزیکوشیمیایی خاک (pH، کربن آلی، درصد پتاسیم، فسفر، نیتروژن و بافت خاک)، نمونه خاک هر زیستگاه از سطح تا عمق نفوذ ریشه گیاه جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که دامنه ارتفاعی گونه های مورد مطالعه 3060-1257 متر از سطح دریا می باشد که اعضای زیربخش Haplotricha در ارتفاع 3060-1257 متر و زیربخش Heterotricha در ارتفاع 2880-1589 متر پراکنده شده اند. اغلب گونه های مورد مطالعه در رویشگاه هایی با اقلیم نیمه خشک و مدیترانه ای و تعدادی نیز در مواردی محدود در رویشگاه هایی با اقلیم نیمه مرطوب پراکنش یافته اند. به طورکلی بیشتر گونه های مورد مطالعه در رویشگاه هایی با میانگین بارندگی سالانه حدود 500-250 میلی متر پراکنده شده اند. دامنه ارتفاعی انتشار گونه O. dichroantha در بین گونه های مورد بررسی از گستره بالاتری (3060-1257متر) برخوردار بوده و در رویشگاه هایی با بستر رسوبی، رسوبی-آتشفشانی، آذرین و به ندرت نهشته های کواترنری پراکنش یافته است. اسیدیته خاک در رویشگاه های این گونه بین 7/13 (O. gaubae) تا 8 (O. dichroantha) است و گونه های مورد مطالعه بیشتر در خاک هایی با بافت شنی رسی لومی یافت می شوند. این در حالی است که کمتر از 50 درصد از جمعیت های گونه های مختلف Onosma در منطقه مورد مطالعه در محدوده مناطق حفاظت شده قرار دارند. به علاوه گونه O. gaubae به دلیل اندازه و تعداد جمعیت بسیار پایین و دامنه پراکنش جغرافیایی در گروه نادر طبقه-بندی می شود که در اولویت حفاظت قرار می گیرد. نتایج این مطالعه الگوهای انتشار این جنس را در منطقه البرز مرکزی براساس فاکتورهای بوم شناختی زیستگاه تحلیل نموده است. به علاوه این یافته ها به عنوان گامی مهم در راستای تحلیل الگوهای انتشار این جنس در ایران و منطقه جنوب غرب آسیا کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: Onosma، الگوی انتشار، زمین شناسی، جغرافیای گیاهی، واحد ژئومورفولوژیک شمال غرب
 • امیر انصاری* صفحات 19-30

  آگاهی از پراکنش زیستگاه های مطلوب حیات وحش جهت جلوگیری از تخریب و نابودی زیستگاه و انقراض آنها و همچنین برای مدیریت و حفاظت از آنها ضروری است. سیاه گوش اوراسیایی از جمله گربه سانان با پراکنش وسیع در آسیا است. در این مطالعه، با به-کارگیری رویکرد مدل سازی ترکیبی و استفاده از 10 متغیر پیش بینی کننده، مطلوبیت زیستگاه سیاه گوش اوراسیایی در منطقه خرقان زرندیه ساوه در استان مرکزی مدل سازی شد. با توجه به مقدار بالای شاخص AUC (بیشتر از 0/9) برای مدل های حداکثر آنتروپی، جنگل تصادفی، درخت رگرسیون ارتقا یافته و مدل خطی تعمیم یافته، این مدل ها برای تهیه مدل ترکیبی نهایی پراکنش گونه هدف در نظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده از مدل ترکیبی نشان داد که 53/22% وسعت منطقه خرقان از نظر شرایط زیستگاهی برای این گونه مطلوب است. فاکتورهای فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از رودخانه، و دسترسی به طعمه به عنوان مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سیاه گوش اوراسیایی مشخص شدند. این پژوهش نشان می دهد زیستگاه های سیاه گوش به حفاظت بیشتری نیاز دارند.

  کلیدواژگان: سیاه گوش اوراسیایی، مدل سازی ترکیبی مطلوبیت زیستگاه، بسته SDM، نرم افزار R، منطقه شکارممنوع خرقان
 • محمد مهدی دهشیری*، سپیده ساجدی، یونس عصری صفحات 31-44

  برای دستیابی به توسعه پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی آن ها لازم است عوامل بوم شناختی و تاثیر آن ها بر تنوع گونه های گیاهی مورد مطالعه قرار گیرد. به منظور مطالعه تنوع زیستی تیره شب بو، بزرگراه خرم آباد-اندیمشک انتخاب شد. طول این بزرگراه 100 کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا 420 تا 1740 متر است. دامنه ارتفاعی به سه طبقه تقسیم شد. نمونه برداری در شش بازه زمانی یک ماهه و در هر یک از این طبقات به صورت جداگانه انجام شد. در هر ماه 300 پلات 4 مترمربعی در فواصل 5 کیلومتری و بر اساس روش مساحت حداقل برداشت گردید. داده های هر طبقه، جهت تعیین شاخص های غنا و تنوع گونه ای، با آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع 46 گونه متعلق به 33 سرده شناسایی شد. پوشش گیاهی تیره شب بوی منطقه بیشتر از گیاهان یک ساله (41 گونه) تشکیل شده که از ویژگی های مناطق خشک و نیمه خشک است. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه ای تاثیری نداشته اما بر غنا تاثیر معنی داری داشته است. همچنین نتایج نشان داد زمان رویش بر تنوع و غنای گونه ای تاثیر معنی داری داشته است. بیشترین میزان غنا در طبقه ارتفاعات پایین تر و بیشترین تنوع و غنا در ماه های اسفند و اردیبهشت است.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، شکل زیستی، فلور، لرستان، مناطق خشک و نیمه خشک، نواحی فیتوجغرافیایی
 • رضا جعفری*، قهرمان رفیعی مو، سید حمید متین خواه، مصطفی ترکش اصفهانی، حمیدرضا کریم زاده، زهرا جعفری صفحات 45-59

  تخریب رویشگاه از مهم ترین دلایل انقراض گونه های گیاهی است. به منظور شناسایی رویشگاه های بالقوه یک گونه می توان از تکنیک-های مدل سازی استفاده نمود. بنابراین هدف مطالعه حاضر شناسایی مناطق مطلوب گونه زالزالک در استان لرستان به کمک مدل سازی است. بدین منظور داده های حضور گونه و 23 متغیر محیطی در سطح استان لرستان جمع آوری شد. با استفاده از روابط همبستگی تعداد متغیرهای محیطی به 9 متغیر موثر کاهش یافت و از 5 روش حداکثر آنتروپی، خطی تعمیم یافته، مدل افزایشی تعمیم یافته، قطعات رگرسیون تطبیقی چندمتغیره و رگرسیون تقویت شده برای مدل سازی رویشگاه زالزالک بهره گرفته شد و نتایج مدل ها با ضرایب ROC، Kappa و TSS ارزیابی گردید. مطابق نتایج، ضرایب ROC و Kappa برای تمام مدل ها عملکرد عالی، ضریب TSS برای مدل های GBM و MAXENT عملکرد عالی، مدل های MARS و GAM عملکرد خوب و مدل GLM عملکرد متوسط را نشان دادند. بر اساس مدل ترکیبی، 40 درصد از اراضی استان به عنوان رویشگاه مطلوب و 60 درصد به عنوان رویشگاه نامطلوب برای گونه زالزالک شناسایی شد. از میان متغیرهای مختلف محیطی، تاثیرگذارترین آنها بر گونه مذکور به ترتیب بارش در سه ماهه سرد سال، بارش سالانه و ارتفاع از سطح دریا بود و احتمال حضور گونه در شرایط بارندگی سه ماه سرد سال، دامنه بارش 220-160 میلی متر و بازه ارتفاعی 1850-1300 متر به اوج خود رسید. با توجه به میزان صحت بالای نقشه رویشگاه مطلوب زالزالک می توان از آن به عنوان ابزار مناسبی در راستای احیای مناطق تخریب یافته و حفاظت از زیستگاه های موجود استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مدل سازی رویشگاه، عوامل محیطی، NDVI، مدل ترکیبی، Crataegus pontica
 • ابوذر حیدری صفری کوچی، کامبیز طاهری آبکنار*، فرشته مرادیان فرد، یعقوب ایران منش صفحات 61-71

  امروزه اهمیت توابع توزیع احتمال در مطالعات منابع طبیعی به دلیل نقش موثری که در شناخت بهتر ساختار پوشش گیاهی و ارایه مدل-های مفهومی از وضعیت شاخص های کمی گونه های گیاهی دارند، رو به افزایش است. مطالعه حاضر به منظور مدل سازی پراکنش ارتفاع و سطح تاج درختچه زردکیش (. Cionura erecta L) با استفاده از توابع توزیع احتمال در ذخیره گاه جنگلی چهارطاق در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. برداشت داده های پژوهش شامل ارتفاع درختچه و دو قطر بزرگ و کوچک تاج گونه مورد مطالعه توسط متر نواری در 35 قطعه نمونه هزار متر مربعی انجام شد. با در نظر گرفتن شکل تاج گونه مورد مطالعه به صورت دایره، مساحت تاج گونه محاسبه شد. از توابع توزیع احتمال نرمال، لوگ نرمال، بتا، گاما، وایبول و اکسپوننشیال برای مدل سازی ارتفاع و سطح تاج پوشش گونه مورد مطالعه استفاده شد و نیکویی برازش توابع مورد استفاده با آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و اندرسون-دارلینگ سنجیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، شکل منحنی پراکنش گونه در طبقات ارتفاعی، زنگوله ای شکل و چوله به راست و در مورد تاج پوشش کاهشی بود. توابع توزیع بتا و گاما مناسب ترین توابع برای برازش با منحنی ارتفاع و توابع لوگ نرمال و وایبول مناسب ترین توابع برای مدل سازی سطح تاج پوشش گونه مورد مطالعه شناخته شدند. پژوهش حاضر نشان دهنده فاصله گرفتن خصوصیات کمی گونه مورد بررسی از حالت نرمال تحت تاثیر عوامل انسانی است.

  کلیدواژگان: اندرسون-دارلینگ، چهارطاق، زاگرس، گاما، نیکویی برازش
 • حمیدرضا کامیاب*، سیروس علیپور ورکی صفحات 73-87

  تغییر کاربری یقینا مهم ترین عاملی است که حفاظت از اکوسیستم های طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهد و نتیجه آن تبدیل اراضی طبیعی از جمله جنگل و مرتع به کاربری های کشاورزی، صنعتی و شهری است. با وجود مطالعات متعدد برای بررسی الگوی سیمای سرزمین در اثر تغییر کاربری زمین، نوع فرایند تغییر در کمتر مطالعه ای در کشور بررسی شده است. در این مطالعه، فرایند تغییرات سیمای سرزمین با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و 10 متغیر شیب، فاصله از مناطق مسکونی، پهنه های آبی، جاده، مرز جنگل، مرتع و زمین های کشاورزی، جهت، تعداد طبقات جنگلی و ارتفاع بررسی گردید. بر اساس آماره V کرامر متغیرهای جهت و فاصله از پهنه های آبی حذف شدند. با استفاده از نقشه پتانسیل تغییرات، لایه کاربری زمین برای سال 1410 پیش بینی شد. میزان اثرگذاری متغیرها در مدل با ثابت نگه داشتن مرحله ای یک متغیر، بررسی شد و فاصله از مراتع و مناطق مسکونی به عنوان موثرترین متغیر شناسایی شد. مقدار ضریب کاپا برای ارزیابی دقت مدل سازی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی به میزان 0/82 برآورد شد. برای مقایسه نتایج مدل سازی از تحلیل فرایند تغییرات سیمای سرزمین استفاده شد. الگوی کلی تغییرات کاربری در منطقه نشان داد که فرایند تغییر کاربری های مرتبط با انسان (مناطق انسان ساخت و کشاورزی) به صورت ایجاد لکه های جدید و تجمیع آنها بوده و برای کاربری های طبیعی (مرتع و جنگل) به صورت حذف و ازهم گسیختگی است. معرفی رویکرد "فرایند تغییر سیمای سرزمین" در این مطالعه، با ساده تر نمودن این تحلیل، درک کلی و جامع تری از تغییرات ساختار سیمای سرزمین برای هر طبقه کاربری فراهم می کند.

  کلیدواژگان: مدل سازی تغییر کاربری زمین، شبکه عصبی مصنوعی، فرایند تغییر سیمای سرزمین، حوزه قره سو
|
 • F. Khajoei Nasab, A. R. Mehrabian*, A. Nemati Parshkouh Pages 1-18

  The evaluation as well as data banking of distribution patterns are considered as the most important management action for the conservation of biodiversity. Iran is considered as one of the most important of diversity centers of Onosma L. and includes a high rate of endemism. Due to the lack of adequate data on conservation and distribution patterns of the genus at local scale, the current study was conducted in Central Alborz, as an important diversity and endemism centers in Iran, based on field and herbarium assessments, using Geographic Information System. Sampling was performed as a survey of reported points as well as other parts of the region. For physico-chemical analysis of soils, pH, nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), organic carbon (C) and soil texture of each habitat were measured from the surface to the depth of plant roots. Results indicated that studied species are mainly distributed at the elevation range of 1257 to 3060 m.a.s.l. Members of Haplotricha subdivision are scattered at an altitude of 307 to1257 m and Heterotricha subdivision at an altitude of 2880-1589 m. Dominantly, the studied species are distributed in semi-arid and Mediterranean climates. However, some species are distributed in semi-humid climate. Generally, most of the species are distributed in habitats with an average annual rainfall of about 250 to 500 mm, on sedimentary, sedimentary-volcanic, igneous and rarely on quaternary deposits. Soils` pH ranged between 7.13 (O. gaubae) and 8 (O. dichroantha). Studied species are often on loamy clay sandy soils. Less than 50% of the populations of various Onosma species, across the study area, are located in protected areas. In addition, O. gaubae is classified as a rare taxon with a priority for conservation, due to its very small population size and geographical range. The current study has also analyzed the distribution patterns of Onosma in Central Alborz region, based on geo-botanical factors. Findings of this study can be used as an important step to improve the distribution patterns of the genus in Iran and the southwest Asia.

  Keywords: Onosma, Distribution pattern, Geology, Phytgeography, Northwestern geomorphological unit
 • A. Ansari* Pages 19-30

  Adequate knowledge about suitable habitats for wildlife is essential to prevent habitat destruction and extinction of species and for their conservation and management. The Eurasian lynx is one of the mostly distributed cats in Asia. In this study, we applied an ensemble habitat suitability modeling approach, using ten predictor variables to model Eurasian Lynx’s habitat suitability in Saveh Zarandieh Kharaghan Area, Markazi Province. Due to the high value of the area under the curve index (AUC > 0.9) for Maximum Entropy, Random Forest, Boosted Regression Tree, and Generalized Linear Model, these models were used to produce the final distribution model of the target species. Based on the ensemble model, 53.22% of Saveh Zarandieh Kharaghan Area were identified as suitable for this species. According to the results, distance to residential areas, distance to river and availability of prey were identified as the most important variables, affecting the distribution of Eurasian Lynx. This study indicated that the Eurasian Lynx habitats need more protection.

  Keywords: Eurasian Lynx, Ensemble modelling of habitat suitability, Species Distribution Modelling package, R software, Kharaghan prohibited Area
 • M. M. Dehshiri*, S. Sajedi, Y. Asri Pages 31-44

  To achieve sustainable development as well as the conservation of natural ecosystems and their biodiversity, it is necessary to study ecological foctors and their impacts on plant species diversity. The Khorramabad-Andimeshk highway was selected in the current study to investigate the diversity of the family Brassicaceae. The length of this highway is 100 km and its height ranged from 420 to 1740 m. The altitudinal range was divided into three classes. Sampling was performed separately at each of these classes in six time periods of one month interval. In each month, 300 plots (4 m2) were conducted with a distance interval of 5 km, based on the minimal area method. Data of each class were analyzed, using one-way analysis of variance (ANOVA) to determine the indices of species richness and diversity. A total of 46 species, belonging to 33 genera were identified. The majority of Brassicaceae species, across the study area, were annual plant species (41 species), showing the characteristic of arid and semi-arid environments. Results showed that elevation has no effect on species diversity but it has a significant effect on species richness. In addition, growth time has significant effects on species diversity and richness. The highest level of species richness was observed in the lower altitudes and the highest indices of species diversity and richness were recorded in March and May.

  Keywords: Vegetation, Life form, Flora, Lorestan, Arid, semi-arid areas, Phytogeographical regions
 • R. Jafari*, Gh. Rafiee Mo, S. H. Matinkhah, M. Tarkesh Isfahani, H. R. Karimzadeh, Z. Jafari Pages 45-59

  Habitat degradation is one the important reasons of plant species extinction. Modeling techniques are widely used for identifying the potential habitats of different plant species. Thus, the purpose of current study was to determine potential habitats of Zalzalak in Lorestan Province. Species presence data and 23 environmental variables were collected in Lorestan Province. Correlation analysis was then applied to reduce the environmental variables into nine effective ones and potential habitat of the species was determined using five models including Maximum Entropy (MAXENT),Generalized Linear Models (GLM), Generalized Additive Models (GAM), Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) and Generalized Boosting Model (GBM). Models were evaluated with receiver operating characteristic (ROC) plots, true skill statistic (TSS) and Kappa coefficients. Results showed that ROC and Kappa coefficients were excellent for all models and TSS values were excellent for GBM and MAXENT, good for MARS and GAM and medium for GLM model. According to the combined model, 40% of the province was classified as suitable and 60% as unsuitable. The precipitation of the three coldest months of the year, annual rainfall and elevation were the most effective environmental variables in Zalzalak habitat mapping. The maximum presence of the species occurred at the rainfall and elevation range of 160–220 mm and 1300–1850 m, respectively. Due to the high accuracy of the Zalzalak suitable habitat map, it can be used by related organizations, as an appropriate tool for reclamation of degraded regions and conservation of current habitats.

  Keywords: Habitat modeling, Environmental variables, NDVI, Combined model, Crataegus Pontica
 • A. Heidari Safari Kouchi, K. Taheri Abkenar*, F. Moradian Fard, Y. Iran Manesh Pages 61-71

  Importance of probability distribution functions in natural resource studies is increasing due to their effective roles in better understanding of vegetation structure and providing conceptual models of quantitative indices of plant species. The present study was performed to model the distribution of height and canopy area of Cionura erecta L. shrub, using probability distribution functions in Chahar-Tagh forest reserve in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Height and crown cover (the largest and smallest diameters) of the studied species were measured by a strip meter in 35 sample plots of 10r area. The area of canopy cover was calculated by considering the crown shape of the studied species as a circle. Normal, Log-normal, Beta, Gamma, Weibull and Exponential probability distribution functions were used to model the height and canopy cover of the studied species and their goodness of fit were examined by Kolmogorov–Smirnov and Anderson Darling tests. Results showed bell-shaped distributions skewed to the right for height classes and in the case of the canopy cover it was decreasing. Beta and Gamma distribution functions were identified as the most appropriate functions for fitting to the height curve and Log-normal and Weibull functions were the most suitable ones for modeling the canopy cover. The present study showed that the quantitative characters of the studied species are far from a normal distribution under the influence of human activities.

  Keywords: Anderson-Darling, Chahartagh, Gamma, goodness of fit, Zagros
 • H. R. Kamyab*, Siroos Alipour Varaki Pages 73-87

  Land use change is certainly the most important factor that affects the conservation of natural ecosystems, resulting the conversion of natural lands such as forests and pastures into agricultural, industrial and urban areas. Despite numerous studies investigating landscape patterns due to land use change, the driving forces of landscape change has been less studied in Iran. In this study, Artificial Neural Network (ANN) method was used to investigate the process of landscape change using ten variables including slope, distance from built-up areas, water bodies, road, forest edge, rangland and agriculture, number of forest classes and elevation. Aspect and distance from water bodies variables were removed based on the Cramer’s V statistic. Using transition potential maps, land cover distribution patterns for the year 2032 were created. Also, the relative effects of the 10 predictor variables were evaluated through the sensitivity of the model by forcing a single independent variable to be constant. Distance from rangeland and distance from built-up areas were the most influential variables on land use change. Kappa coefficient was used to assess the accuracy of the modeling approach. Kappa value for ANN was 0.82. We also used landscape analysis to compare modeling results through landscape change process. The general pattern of land use change in Gharesoo Watershed showed that the landscape change process related to human (built-up areas and agricultural lands) was in the form of creation and aggregation and the category of change for natural uses (rangeland and forestland) was in the form of loss and fragmentation. Introducing "Landscape Change Process" approach in this study provides a comprehensive understanding of changes in the landscape configuration for each land use class by simplifying the analysis.

  Keywords: Land use change modeling, Landscape change process, Artificial Neural Network, Gharesou Watershed