فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عسگر اکبری* صفحات 1-12
  هدف

  شناسایی و رتبه بندی موانع جریان دانش به منظور پیاده سازی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی است.

  روش پژوهش

  روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حداقل 2 کارمند بودند که 60 مدیر در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که سنجش پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و با نرم افزار اس.پی.اس.اس. ویرایش 22 انجام شده است.

  یافته ها

  از بیش‏ترین تا کم‏ترین موانع شامل: عوامل مدیریتی با میانگین رتبه 51/7، عوامل فن آوری با میانگین رتبه 25/7، عوامل سازمانی با میانگین رتبه 24/6، عوامل فردی با میانگین رتبه 57/4، منبع دانش با میانگین رتبه 60/3، عوامل ماهوی دانش با میانگین رتبه 10/3، کانال های ارتباطی با میانگین رتبه 73/2 و عوامل زمانی با میانگین رتبه 01/1 بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد عوامل هشتگانه موانع جریان دانش، پیاده سازی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی محدودیت ایجاد می کنند. جهت رفع موانع توجه به عوامل مدیریتی از اولویت های اساسی کتابخانه ها می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، جریان دانش- موانع، دانشگاه آزاد اسلامی- کتابخانه ها
 • سید مهرداد سیدین*، محسن حمیدی، سودابه شبگرد صفحات 13-31
  هدف

  آگاهی از وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های مرکزی و همدان می باشد.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی - تحلیلی انجام گرفت و با توجه به ماهیت اهداف و سوال های پژوهشی دارای رویکردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های همدان و مرکزی است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسش نامه فرهنگ سازمانی دفت، پرسش نامه انگیزش شغلی هکمن و الدهام و پرسشنامه رضایت شغلی می باشد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که از میان مولفه های 6 گانه فرهنگ سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مولفه تاکیدهای استراتژی بود. از میان مولفه های 11 گانه انگیزش شغلی در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان بیشترین میانگین مربوط به مولفه ارتباط بوده و در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی بیشترین میانگین مربوط به مولفه ماهیت کار است. از میان مولفه های 6 گانه رضایتمندی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مولفه مسیول مستقیم بوده است. در بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان همدان میانگین متغیر فرهنگ سازمانی از میانگین انگیزش شغلی بیشتر است ولی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان مرکزی میانگین متغیر فرهنگ سازمانی از میانگین انگیزش شغلی کمتر است.

  نتیجه گیری

  بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی و همچنین با سابقه خدمت کتابداران کتابخانه های وابسته رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد. بین متغیرهای سن و تحصیلات با رضایتمندی شغلی از دید کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک ارتباط معنی داری موجود نمی باشد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، انگیزش شغلی، رضایتمندی شغلی، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی
 • هستی سهرابی*، سید علی اصغر رضوی، لیلی طاهرخانی صفحات 32-46
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری دانش با بهبود سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند که مجموعا 140 نفر می باشند. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و بهبود سازمانی اورتون (2007) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی، آزمون های آماری و از نسخه 19 نرم افزار اس پی اس استفاده شده است.

  یافته ها

  نشان داد که وضعیت رهبری دانش با 6005/3 درصد و بهبود سازمانی با 5500/3 درصد در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، بین رهبری دانش و بهبود سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  می توان چنین نتیجه گیری نمود که بین رهبری دانش و بهبود سازمانی کتابداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز در این پژوهش نشان داد رهبری دانش توان پیش بینی بهبود سازمانی را دارد. از بین مولفه های رهبری دانش، مولفه گرایش به یادگیری بیشترین تاثیر را در پیش بینی بهبود سازمانی دارد

  کلیدواژگان: رهبری دانش، بهبود سازمانی، کتابداران، کتابخانه های مرکزی، دانشگاه های دولتی، شهر تهران
 • مریم صفوی*، علیرضا نوروزی صفحات 47-59
  هدف

  شناسایی عوامل بازدارنده مدیریت زمان در کتابخانه‏های دانشگاهی با تاکید بر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان مورد مطالعه است.

  روش پژوهش

  جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه  تهران تشکیل می‏دهد. در این پژوهش از مصاحبه‏های ساخت نیافته با تاکید بر رویکرد اکتشافی استفاده شده است. برای پاسخ به سوال اصلی ، 12 مصاحبه انجام گرفت. برای بررسی پایایی مصاحبه از روش پایایی بازآزمون و بین کدگذاران استفاده شد. با توجه به پایایی بالای 60 درصد، نتیجه گرفته شد که پژوهش از پایایی مورد نظر برخوردار است و روایی پژوهش از طریق هفت مرحله مورد بررسی قرار گرفت که می توان گفت پژوهش دارای روایی محتوای بالا  است.

  یافته ها

  با توجه به بررسی‏های انجام شده تم های اصلی استخراج شد که از جمله عوامل بازدارنده مدیریت زمان می توان به عدم برنامه ریزی و عدم رابطه مناسب سازمانی و عدم همکاری سازمان مادر اشاره کرد که در مطالعه حاضر در قالب یک مدل کلی ترسیم شده و روابط بین تم‏های استخراج شده تشریح گردیده است. در پژوهش کنونی پس از انجام مرحله بازبینی تم‏ها، از میان 19 تم اصلی اولیه، 8 تم اصلی نهایی به وجود آمدند. داده‏های تم متفرقه نیز در میان سایر تم‏ها مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت این تم نیز حذف شد.

  نتیجه گیری

  درآخر عوامل بازدارنده در مدیریت زمان در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در قالب تم های اصلی با نام عوامل فرهنگی (قایل نشدن مراجعه‏کنندگان به مدیریت زمان...)، عوامل استراتژیکی (عدم برنامه ریزی...) و عوامل سازمانی (عدم تفویض اختیارات و وظایف...) تقسیم بندی شد.

  کلیدواژگان: مدیریت زمان، عوامل بازدارنده مدیریت زمان، موانع مدیریت زمان، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش: با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش (اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران)
  غزاله طاهری عطار، محمدحسن متوسلی، سیده الله خضری، احسان نامدار جویمی* صفحات 60-74
  هدف

  این پژوهش به دنبال بررسی رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش در بین اعضای هییت علمی دانشگاه تهران است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هییت علمی است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به طورکلی برابر با 2116 نفر است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 325 نفر است. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و غیربومی استفاده شده است. لذا برای بومی سازی پرسش نامه های مورداستفاده روایی و پایایی آن ها مجددا باز آزمایی شده است و پایایی و روایی پرسش نامه های مربوطه مورد تایید قرارگرفته است.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که ابعاد انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی (انگیزه رفتار - انگیزه شفافیت- انگیزه رسمیت) با ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش (تعهد عاطفی - تعهد محاسباتی - تعهد هنجاری) در ارتباط هستند و ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش نیز باهدف تسهیم دانش در ارتباط است و تعهد سیستم مدیریت دانش در رابطه میان انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و تسهیم دانش نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  می توان این چنین نتیجه گرفت که هر چه عضو هییت علمی تعهد بیشتری به سیستم مدیریت دانش داشته باشد و نسبت به آن ازنظر عاطفی - محاسباتی- هنجاری متعهدتر باشد، به میزان بیشتری دانش خود را با سایر دانشجویان و اعضای هییت علمی و جامعه علمی و غیرعلمی تسهیم خواهد کرد.

  کلیدواژگان: تعهد سیستم مدیریت دانش، هدف تسهیم دانش، انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی، اعضای هیئت علمی
 • رقیه نجفی خواه*، عصمت مومنی صفحات 75-90
  هدف

  این پژوهش با هدف آگاهی از تاثیر هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی و شناسایی وضعیت هر کدام از متغیرهای مذکور در کتابخانه های عمومی استان گیلان وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام گرفت.

  روش پژوهش

  پژوهش از نظر نوع، کاربردی، از نظر روش، توصیفی - پیمایشی، و از نظر ماهیت، مطالعه همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت و اثربخشی سازمانی پارسونز است. جامعه پژوهش، 162 نفر کتابدار کتابخانه های عمومی استان گیلان بوده است که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به حجم 118 نفر انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار آماری (اس. پی. اس. اس.) استفاده شده است.

  یافته ها

  بین هوش سازمانی و مولفه های آن با اثربخشی سازمانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. میزان برخورداری کتابداران از هوش سازمانی و مولفه های آن بالاتر از حد متوسط قرار دارد. در خصوص وضعیت اثربخشی سازمانی، میزان اثربخشی سازمانی و مولفه های آن به جز مولفه پایداری و حفظ الگوها که کمتر از حد متوسط بدست آمده است در دیگر مولفه ها  بالاتر از حد متوسط بوده است.

  نتیجه گیری

  هوش سازمانی بر موفقیت و اثربخشی کتابخانه تاثیرگذار است. توجه یکسان به همه ی مولفه های هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی و تلاش های هماهنگ و سازمان یافته در جهت حل مسایل کاری، افزایش حقوق و مزایا، فراهم کردن امکانات رفاهی و طرح های تشویقی، ایجاد نظام پاداش رضایت بخش زمینه رشد و پیشرفت کتابدران را فراهم کرده و در نتیجه باعث ارتقای اثربخشی در کتابخانه ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، اثربخشی سازمانی، کتابخانه های عمومی استان گیلان، کتابداران
 • فریبا نظری*، زاهد بیگدلی، شهناز لجمیری صفحات 91-103
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی با بهره وری پژوهشی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که از بین ایشان 181 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از توزیع دو پرسش نامه ی خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل و پرسش نامه ی محقق ساخته ی بهره وری پژوهشی بین اعضای جامعه ی پژوهش پس از تایید روایی و پایایی گردآوری گردید. نمره ی پایایی پرسش نامه ی خودکارآمدی پژوهشی، 83/0 و بهره وری پژوهشی 81/0 با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد.. داده های حاصل پس از ورود در نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  خودکارآمدی پژوهشی با میانگین 56/227 در سطح مطلوب و بهره وری پژوهشی با میانگین 47/61 در سطح متوسط قرار دارند.از بین مولفه های خودکارآمدی پژوهشی مهارت های نوشتن با میانگین 73/63 بیشترین و مهارت های رایانه ای و کمی با 08/44 کمترین میانگین را داشتند. میانگین مهارت های پژوهش عملیاتی 88/59 و طراحی پژوهش 87/59 می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی پژوهشی و مولفه های آن با بهره وری پژوهشی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به مولفه ی مهارت های طراحی پژوهش است (r= 0.872). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های مهارت های طراحی پژوهش و مهارت های رایانه ای و کمی پیش بینی کننده ی بهره وری پژوهشی هستند.

  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، بهره وری پژوهشی، پژوهش، خودکارآمدی پژوهشی
 • موسی یمین فیروز، حسین ادبی، مسعود یمین فیروز* صفحات 104-114
  هدف

  این پژوهش با هدف مطالعه رشد کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای(چهار گرایش) با تاکید بر حوزه علوم ورزشی انجام شده است.

  روش پژوهش

  این مطالعه با استفاده از شاخص های کمی و کیفی پایگاه اطلاعات Scimagojr (SJR)، به تحلیل مدارک علمی کشور ایران در چهار حوزه؛ علوم ورزشی، مدیریت اطلاعات سلامت، فیزیوتراپی و ورزش درمانی و بهداشت حرفه ای(حوزه های تخصصی بهداشت حرفه ای) از ابتدای سال 1996 تا پایان سال 2016 میلادی پرداخته است و تولیدات این چهار حوزه را با یکدیگر از لحاظ کمی(تعداد  مقالات چاپ شده) و از لحاظ کیفی(شاخص هرش) مقایسه کرده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد طی بازه زمانی 2016- 1996  بیشترین تولیدات علمی کشور ایران در حوزه های مورد بررسی مربوط به حوزه علوم ورزشی(864 مدرک علمی) و کمترین تولیدات علمی نیز مربوط به حوزه علمی بهداشت حرفه ای(99 مدرک علمی) بوده است که کشور ایران را در حوزه علوم ورزشی در رتبه سی و یکم جهان، سوم منطقه خاورمیانه و ششم آسیا قرار داده است. شاخص هرش این حوزه نیز 39 گزارش گردید که نشان از کیفیت پایین مقالات منتشر شده می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که کشور ایران در حوزه های مورد بررسی بویژه حوزه علوم ورزشی از لحاظ کمی و کیفی مقالات تولید شده در جایگاه مناسبی قرار ندارد و میانگین میزان استناد دریافت شده توسط هر مقاله در علوم ورزشی نسبتا کمتر از میزان کل استناد ایران و کمتر از نیمی از نرخ جهانی است.

  کلیدواژگان: رشد کمی، رشد کیفی، بهداشت حرفه ای، علوم ورزشی
|
 • Asgar Akbari * Pages 1-12
  Objective

  Identifying and ranking barriers to knowledge flow in Islamic Azad University libraries to implement the deployment of knowledge management.

  Methods

  Research method was survey. The statistical population of the study include all managers of the central libraries of Islamic Azad University with at least 2 employees and 60 managers. The data collection tool was an organized questionnaire that its reliability was calculated with Cronbach's alpha of 0/87. Data analysis is done by using Friedman test and using SPSS software version 22.

  Results

  From the most to the least obstacles average ratings include: management factors with 7/51; technology factors with 7/25; organizational factors with 6.24; individual factors with 4/5; source of knowledge with 3/60; the material knowledge factors with 3/10; communication channels with 2/73; time factors with 1/01.

  Conclusion

  The results showed that the eight factors of barriers to knowledge flow, implementation of knowledge management establishment in Islamic Azad University libraries make constrains.In order to eliminate existing obstacles attention to managerial factors is one of the main priorities of libraries.

  Keywords: Knowledge management, Knowledge Flow- Barriers, Islamic Azad University- libraries
 • Seyed Mehrdad Seyedin *, Mohsen Hamidi, Soodabeh Shabgard Pages 13-31
  Objective

  Awareness of the existence of the relationship between organization culture and job motivation with job satisfaction of librarians in Libraries of Islamic Azad University in Hamadan and Markazi Provinces is the main purpose.

  Methods

  This research is applied in a descriptive-analytical manner and according to the nature of the goals and research questions, there is a correlation approach. Demographic research all working staff libraries affiliated to the university libraries of Islamic Azad University in Hamadan and Markazi Provinces. The instruments used for data collection was a questionnaire consist of three parts: demographic information, organizational culture questionnaire, a job motivation questionnaire and a job satisfaction questionnaire.

  Results

  The findings of the research showed that among 6 components of organizational culture among the librarians of affiliated libraries the highest average relates to strategy emphasis component.  Among 11 Components of job motivation among the librarians in Hamadan Province the highest average belongs to communication component. Among the librarians of Markazi Province, the highest average relates to the nature of the job.  Among 6 components of job satisfaction among the librarians of affiliated libraries the highest average belongs to direct responsible. Between the variables of the organizational culture and job motivation from the perspective of librarians of academic libraries of Hamadan Province average of organizational culture is more than job motivation, but the organizational culture of librarians of academic libraries of Markazi Province    job motivation.

  Conclusion

  There was a positive and significant relationship between organizational culture and job motivation with job satisfaction, as well as with the experience of librarians in related libraries. There is no meaningful relationship between age and education variables with job satisfaction from librarians' perceptions of affiliated libraries.

  Keywords: Organizational Culture, job motivation, Job satisfaction, Librarians, university library
 • Hasti Sohrabi *, Ali Asghar Razavi, Leyli Taherkhani Pages 32-46
  Objective

  This study investigated the relationship between knowledge leadership and organizational improvement from the viewpoint of librarians of central libraries of state universities of Tehran.

  Methods

  The present study is a descriptive-correlational one. The statistical population consisted of all librarians of central libraries of state universities of Tehran, which totally have 140 people. For data collection, Vitala’s Knowledge Leadership Scale (2004) and Orton Inventory Improvement (2007) were used. To analyze the data, descriptive statistics, statistical tests and SPSS software version 19 were used.

  Results

  The results revealed that knowledge leadership status with the 3.6005% and organizational improvement with 3.5500% among the librarians of the central libraries of state universities of Tehran was higher than the mean. Moreover, there was a positive and significant relationship between knowledge leadership and organizational improvement.

  Conclusion

  It can be concluded that there is a positive and significant relationship between knowledge leadership and organizational improvement of librarians. Multiple regression analysis also showed that knowledge leadership has the potential to predict organizational improvement. Among the components of knowledge leadership, the component of learning tendency has the greatest impact in predicting organizational improvement.

  Keywords: Knowledge Leadership, Organizational Improvement, Librarians, Central Libraries, State Universities, Tehran City
 • Maryam Safavi *, Alireza Noruzi Pages 47-59
  Objective

  The aim of this study was to identify factors inhibiting time management in the central library of Tehran University.

  Methods

  The target population included all managers in different parts of the central library of Tehran University.Data were collected through Library resources and interviews. In order to answer the main question, 12 interviews were conducted. To test the reliability of the questionnaire, the retest reliability method and the coders were used. Considering the high percentage of 60%, it was concluded that the study has the desired reliability.The validity of this research was studied through seven stages, It can be said that research has high content validity.

  Results

  the main themes were extracted Which is one of the factors preventing time management, It can be noted that the lack of planning and lack of proper organizational relationship and the lack of cooperation of the mother organization that referred to in the present study in the form of a generalized model And the relationships between the extracted themes are described. In the current study, Out of the 19 initial main teams, 8 final main teams emerged. Miscellaneous team data was used among other teams, and this team was eventually removed.

  Conclusion

  the deterrents in time management in the central library of the University of Tehran in the form of main themes called cultural factors (not referring to those who refer to time management ...), Strategic factors (lack of planning ...) And organizational factors (non-delegation of powers and duties ...) were concluded.

  Keywords: time management, Preventive factors of time management, Barriers to time management
 • The Relationship between Personal Information Management Motivation and Knowledge Sharing Objective: Considering the Role of Knowledge Management System Commitment (Faculty of Tehran University)
  Ghazaleh Taheri Attar, Mohammad Hassan Motavaseli, Seyedeh Ellahe Khezri, Ehsan Namdar Joyami * Pages 60-74
  Objective

  This study seeks to investigate the relationship between personal information management motivation and the purpose of knowledge sharing with respect to the role of knowledge management system commitment among faculty members of the University of Tehran.

  Methods

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of this study includes faculty members that the study population in this study is 2116 people. The method of cluster and random sampling is simple. The sample size is 325 based on Morgan table and Cochran's formula with an error of 0.05. In this study, a standard and non-native questionnaire was used to collect data. Therefore, in order to localize the questionnaires used, their validity and reliability have been re-tested and the reliability and validity of the relevant questionnaires have been confirmed.

  Results

  The findings indicate that the dimensions of personal information management motivation (behavioral motivation - transparency motivation - formalization motivation) are related to the dimensions of knowledge management system commitment (emotional commitment - computational commitment - normative commitment) and the dimensions of knowledge management system commitment Knowledge sharing is related, and the commitment of the knowledge management system mediates the relationship between personal information management motivation and knowledge sharing.

  Conclusion

  It can be concluded that the more committed the faculty member is to the knowledge management system and the more emotionally-computationally-normatively committed it is, the more he will share his knowledge with other students and faculty members and the scientific and non-scientific community. will do.

  Keywords: Knowledge Management System Commitment, Knowledge Sharing Objective, Personal Information Management Motivation, Faculty Members
 • Roghayyeh Najafikhah *, Esmat Momeni Pages 75-90
  Objective

  The aim of this research is to investigate the impact of organizational intelligence on organizational effectiveness, and also to identify the situation of the aforementioned variables in public libraries of Guilan province under the authority of Iran public libraries foundation.

  Methods

  This study was an applied one, using the descriptive survey research and correlation method. Data gathering was done by 2 questionnaires of Karl Albrecht organizational intelligence and Parsons organizational effectiveness. The research population are all employees of the public libraries of Guilan province that are 162 people that 118 of them were selected as the sample size. Data Analysis was done by indicators of descriptive statistics and statistical calculations were carried out by SPSS.

  Results

  The findings show that positive and significant relationship exists between organizational intelligence and it`s components with effectiveness and dimensions. the organizational intelligence of librarian and it`s components is more than the mean. The result of effectiveness shows that except of the latency component that is less than the mean but other components are more than the mean.

  Conclusion

  The findings indicate that organizational intelligence impacts on success and effectiveness of the library. Equal attention to all organizational intelligence elements and organizational effectiveness and organized and coordinated efforts in order to solve work problems, increases salaries, provide facilities and encouragement programs, create satisfying reward system to raise librarian growth and finally will lead to increase in effectiveness in libraries.

  Keywords: organizational intelligence, Organizational Effectiveness, Public Libraries of Guilan Province, Librarians
 • Fariba Nazari *, Zahed Bigdeli, Sharnaze Lejmiri Pages 91-103
  Objective

  The Present research has been conducted to check the relationship between research self-efficacy and research productivity among the faculty members of Ahwaz Azad University.

  Methods

  This descriptive research has been done in analytical survey manner with the correlational approach. The population is consisted of all faculty member of Ahwaz Azad University, 181of them were selected randomly as a sample. Data gathered use of Philips and Russell research self-efficacy scale and researcher made questionnaire for research productivity. After confirming of its validity and reliability, the questionnaires were given to the subjects after filling them, they gave them back. The calculated reliability score of the self-efficacy questionnaire was 0.83 and 0.81 for research productivity. The data obtained by the questionnaire, having inputted into SPSS 21 software, were analyzed using descriptive and inferential statistics such as one sample t test, Pearson correlation coefficient and regression.

  Results

  research self-efficacy with mean 227.56 is desirable and research productivity is mediocre with mean 61.47. Among the self-efficacy factors, writing skills is the most with 63.73% mean, and computer and quantitative skills are the least with44.o8% mean. The mean of operational research is 59.88 and designing research is 59.87.

  Conclusion

  the findings showed that there is a significant positive relationship between research self-efficacy and its dimensions with research productivity. Research design skills has the greatest correlation with research productivity (r= 0/872). Results of regression analysis showed that research design skills and   e and computer skills can predict research productivity of faculty members.

  Keywords: Faculty Members, Research self-efficacy, Research Productivity
 • Mousa Yamin Firouz, Hossein Adabi Firozjah, Masoud Yamini Firouz * Pages 104-114
  Objective

  At present, scientific research and production are considered as one of the main infrastructures of any country's development, and the number of articles published in prestigious journals of the world as well as received citations as well as the quality of articles are among the main criteria for measuring scientific production.

  Methods

  This study used quantitative and qualitative indicators of Scimagojr (SJR) database for analyze the scientific evidence of Iran in four areas: Sport Sciences, Health Information Management, Physiotherapy, Sports Therapy and Professional Health (Professional Health Care Professionals) from the beginning of 1996 to the end of 2016, and the products of these four areas are: They compare each other quantitatively (number of published articles) and qualitatively (Hirsch index).

  Results

  The results of the research showed that during the period of 1996-2016, the most scientific productions in Iran were in the field of sports science (864 scientific degrees) and the lowest scientific output was related to the scientific field of professional health (99 scientific degrees). The country has ranked Iran in the thirty-first place in the world of science, third in the Middle East and sixth Asia. Hirsh in this area was also reported 39, which indicates the poor quality of published articles.

  Conclusion

  The results of this study showed that the country of Iran in the studied areas, especially the sports field, is not in a decent position in quantitative and qualitative terms of the articles produced and the average citation received by each article in the sports science is relatively less than the total citations of Iran and less half of the global rate.

  Keywords: Quantitative Growth, Qualitative Growth, Professional Health, Sport Sciences