فهرست مطالب

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری - پیاپی 48 (مهر 1399)
 • پیاپی 48 (مهر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/25
 • تعداد عناوین: 4
|
 • شیما عنایتی* صفحات 1-18

  هدف از این پژوهش پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس ویژگی های شخصیتی هگزاکو، انعطاف پذیری شناختی و چشم انداز زمان در دانش ‏آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این دانش ‏آموزان به شیوه در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه های پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (MPAQ) سواری (1393)، سیاهه شخصیت هگزاکو (HEXACO-PI) اشتون و لی (2009)، سیاهه انعطاف پذیری شناختی (CFI) دنیس و وندروال (2010) و سیاهه چشم انداز زمان (S-ZTPI) زیمباردو و بوید (1999) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی هگزاکو، انعطاف پذیری شناختی و چشم انداز زمان با اعتیاد به تلفن همراه در دانش ‏آموزان رابطه معنی داری وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 76/2 از کل واریانس اعتیاد به تلفن همراه در دانش ‏آموزان به وسیله ویژگی های شخصیتی هگزاکو، انعطاف پذیری شناختی و چشم انداز زمان تبیین می‏ شود. یافته های این پژوهش نشان می‏ دهد که ویژگی های شخصیتی هگزاکو، انعطاف پذیری شناختی و چشم انداز زمان سهم معنادار در اعتیاد به تلفن همراه در دانش ‏آموزان دختر دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به تلفن همراه، ویژگی های شخصیتی هگزاکو، انعطاف پذیری شناختی، چشم انداز زمان
 • پیمان دوستی*، نرگس حسینی نیا صفحات 19-27

  هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش احساس خود-ارزشمندی مراجعین یکی از کلینیک های روانشناسی تهران بود. این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری مراجعین یکی از کلینیک های روانشناسی تهران در بازه زمانی خرداد تا تیر 1399 به تعداد 112 نفر بود که 80 نفر به روش نمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای 38 گویه ای و محقق ساخت بر اساس مبانی نظری پژوهش بود که در اجرای مقدماتی 30 نفر از نمونه موردنظر به آن پاسخ دادند و 12 گویه از پرسشنامه که کمترین همسانی درونی با سایر گویه ها را داشت از پرسشنامه حذف گردید. 26 گویه باقی مانده در چهار خرده مقیاس موردتوافق درصدی هشت نفر از متخصصین با توافق 75 درصدی قرار گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه تایید شد. پرسشنامه اصلاح شده توسط 50 نفر دیگر از نمونه انتخاب شده پاسخ داده شد. یافته ها نشان داد آلفای کرونباخ این ابزار برای نمره کل احساس خود-ارزشمندی 0/96 و برای خرده مقیاس های 1) روابط بین فردی 0/89، 2) پذیرش خود 0/91، 3) احساس شایستگی 0/86، و 4) معنای زندگی 0/94 هست. میانگین نمره کل احساس خود-ارزشمندی برای نمونه موردمطالعه 56/60 بود. همچنین ضریب همبستگی بازآزمایی 10 روزه این ابزار برای نمره کل احساس خود-ارزشمندی 0/98 و برای خرده مقیاس ها به ترتیب 0/98، 0/98، 0/87، و 0/97 بود. نتایج نشان داد پرسشنامه سنجش احساس خود-ارزشمندی دارای روایی و پایایی خوبی برای استفاده در پژوهش های حوزه احساس خود-ارزشمندی است.

  کلیدواژگان: ساخت پرسشنامه، احساس خود-ارزشمندی، هنجاریابی، ویژگی های روان سنجی
 • سید جواد عمادی چاشمی، فاطمه شاهرجبیان، الناز غایرین* صفحات 28-42

  در سال های اخیر ارقام مرتبط با مصرف الکل به طور روزافزونی در سطح جهانی رو به افزایش بوده است. این افزایش روزافزون به عنوان یک مشکل اساسی در سطح جهانی قلمداد می شود و باعث نگرانی سیاست گذاران و مجریان قانون شده است. این وضعیت سلامت جامعه را به شدت تهدید می کند. مصرف الکل دارای عوارض جانبی بسیاری بوده و به دنبال آن آسیب های متنوعی را به دنبال دارد. یکی از درمان های مبتنی بر شواهد، مصاحبه انگیزشی میلر و رالینک بر مبنای مدل تغییر رفتار پروچاسکا و دی کلمنته می باشد. در این پژوهش ما مقالات مرتبط با این موضوع را بر اساس واژگان کلیدی مصاحبه انگیزشی، اعتیاد، وابستگی به الکل از پایگاه های داده معتبر ایران و جهان استخراج کرده و موردبررسی قراردادیم. یافته های حاصل از مطالعات قبلی همگی دال بر موثر بودن مصاحبه انگیزشی بر کاهش پیامدهای ناشی از اختلالات مصرف الکل بود. نتایج حاکی از این بود که مصاحبه انگیزشی منجر به تغییر در سبک زندگی، الگوی مصرف الکل و کاهش یا ترک مصرف در افراد وابسته به الکل می شود.

  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، اعتیاد، وابستگی به الکل
 • لیلا عمرانی* صفحات 43-53

  این پژوهش باهدف پیش بینی پرخاشگری دانش آموزان بر اساس انسجام خانوادگی میان دانش آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 270 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (پایه نهم) شهرستان کهنوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه انسجام خانوادگی، استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان، ضریب همبستگی پیرسون و از نرم افزار آماری 20spss برای تجزیه وتحلیل داده استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین انسجام خانوادگی با پرخاشگری دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد و درنهایت در مدل کلی رگرسیون، متغیر انسجام خانوادگی توانست به طور منفی پرخاشگری را پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، انسجام خانوادگی، دانش آموزان
|
 • Pages 1-18

  The purpose of this study was to prediction of mobile phone addiction based on HEXACO personality, cognitive flexibility and Time perspective in female students. The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the female students’ high school Tehran city in year academic 2018-2019. According to convenience sampling method, 200 female students were selected as samples and they were asked to fill in the mobile phone addiction questionnaire (MPAQ) of Sevari (2013), HEXACO personality inventory (HEXACO-PI) of Lee & Ashton (2009), cognitive flexibility inventory (CFI) of Dennis & Vander Wal (2010) and Time Perspective Inventory (ZTPI) of Zimbardo and Boyd (1999). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression. Findings showed that there was a significant correlation between HEXACO personality, cognitive flexibility and Time perspective with mobile phone addiction in student’s (P<0/01). Regression analyses also revealed that 76/2 of variance of mobile phone addiction in students was explained by Personality, cognitive flexibility and Time perspective. This study confirmed the significant contribution of HEXACO personality, cognitive flexibility and Time perspective on mobile phone addiction in female students.

  Keywords: mobile phone addiction, HEXACO personality, cognitive flexibility, time perspective
 • Pages 19-27

  The purpose of this study was to construct and standardize the feeling of self-worth questionnaire. This research was describes-correlation. The statistical population of the study included all the clients of one of the psychology clinics in Tehran in the period June-Jul 2020 with 112 people. 80 people from the mentioned community entered the study by available sampling method. The instrument of this research was a 38-item questionnaire and a researcher-made questionnaire based on the theoretical foundations of the research, which was answered by 30 people from the sample. 12 items of the questionnaire that had the least internal consistency with other items were removed from the questionnaire. The remaining 26 items in the four subscales were approved by 8 experts with 75% agreement and the content validity of the questionnaire was confirmed. The modified questionnaire was answered by 50 other people from the sample. Results showed that Cronbach's alpha of this tool was 0.96 for the total self-worth score, and for the subscales of 1) interpersonal relationships 0.89, 2) self-acceptance 0.91, 3) sense of competence 0.86, and 4) The meaning of life is 0.94. The mean total score of self-worth for the study sample was 56.60. The correlation coefficient of the 10-day retest was 0.98 for the total self-worth score and 0.98, 0.98, 0.87, and 0.97 for the subscales, respectively. The findings showed that the self-worth questionnaire has good validity and reliability for use in self-worth research.

  Keywords: questionnaire construction, feeling of self-worth, standardization, psychometric properties
 • Pages 28-42

  Alcohol consumption figures have been increasing worldwide in recent years. This increasing has seen as a major problem globally and has raised concerns for policymakers and law enforcers. This is a serious threat to public health. Alcohol consumption has many side effects and consequently various damages. One of the evidence-based therapies is Miller and Ralink's motivational interviewing based on the Prochaska and D'Elmante model of behavior change. In this study, we extracted and reviewed articles related to this topic based on the keywords of motivational interviewing, addiction, alcohol dependence from Iran and International databases. Findings from previous studies all indicated that motivational interviewing was effective in reducing the consequences of alcohol use disorders. The results indicated that motivational interviewing leads to changes in lifestyle, pattern of alcohol consumption and reduction or break the alcohol dependence.

  Keywords: Motivational Interviewing, Addiction, Alcohol Dependence
 • Pages 43-53

  This study aimed to predict aggressive behaviors of students based on family cohesion, among secondary school students first base was the ninth in Kahnooj city. The sample consisted of 270 female students of high school (ninth base) Kahnooj city who were selected by simple random sampling. In this study was used to collect data from Boss and Perry's Aggression Questionnaire, Questionnaire family cohesion . And to analyze the collected data, the simultaneous linear regression, Pearson correlation coefficients were used. Spss20 and statistical software was used for data analysis. Analysis of main assumptions identified that there is a significant negative relationship between family cohesion with aggressive students. And finally the general regression model, two variables of family cohesion could negatively predict aggression.

  Keywords: Aggression, family cohesion, students