فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال دهم شماره 3 (پاییز 1399)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرضیه حاتمی، علی اصغر سراج*، معصومه ضیائی، مهدی مهرابی کوشکی صفحات 1-15

  پروانه برگخوار چمن، Guenée  Spodoptera ciliumیکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. در این پژوهش، اثر چند حشره کش شامل ایندوکساکارب، فن والریت، دیفلوبنزورون، ایمونیت® و بی تی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی علیه لاروهای کرم برگخوار چمن مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی های آزمایشگاهی روی لاروهای سن سوم  با روش غوطه ورسازی برگ در محلول سمی در دمای 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد، دوره نوری  16:8 ساعت انجام شد. نتایج نشان داد مقادیر LC50از کم به زیاد مربوط به حشره کش های ایمونیت® (آلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون)، ایندوکساکارب، دیفلوبنزورون و فن والریت،48 ساعت پس از تیماربه ترتیب  7/27، 60، 8/187 و 0/1057 پی پی ام بود. در آزمایش دوم، برگ های چمن به روش غوطه ورسازی برگ در غلظت های توصیه شده حشره کش ها و نصف آن ها تیمار شدند. سپس، تلفات لاروهای سن دوم و چهارم برگخوار روزانه تا پنج روز شمارش شد. بیشترین درصد تلفات لارو سن دوم، یک روز پس از تیمار مربوط به غلظت توصیه شده ایندوکساکارب، فن والریت و ایمونیت® به ترتیب با میانگین 0/1 ±0/99، 3/2 ±0/92، و 0/1 ±0/89 درصد بود؛ در همین زمان بیشترین درصد تلفات لارو سن چهارم به ترتیب توسط غلظت کشنده ایمونیت® و ایندوکساکارب با میانگین 0/2 ±0/58 و 9/5 ±0/56 درصد بود. بیشترین کاهش درصد خسارت در آزمایش صحرایی، 19 روز پس از سمپاشی به ترتیب در غلظت توصیه شده ایمونیت® و ایندوکساکارب و 0/1 ±0/6 و 0/0 ±0/28  درصد بود. با توجه به نتایج، حشره کش های ایمونیت® و ایندوکساکارب به خوبی توانستند باعث کنترل جمعیت و کاهش خسارت S. cilium شوند و می توانند در برنامه های کنترل این آفت استفاده شوند.

  کلیدواژگان: چمن، حشره کش، Spodoptera cilium، کنترل
 • مجید محمودی*، مهدی غیبی، مهدی خشنود صفحات 17-33

  زنجرک خرماOmmatissus lybicus Bergevin  یکی از آفات کلیدی خرما در ایران است. این پژوهش به منظور بررسی روش های مختلف نمونه برداری و نوسان های جمعیت پوره های نسل اول زنجرک خرما در یک نخلستان واقع در شهرستان فراشبند (استان فارس) انجام شد. نتایج نشان داد پوره های نسل اول زنجرک خرما در اواسط فروردین ظاهر شدند، تراکم جمعیت آن ها در اواسط اردیبهشت به اوج خود رسید و در نهایت، در اواخر خرداد کاهش یافت. نتایج نشان داد که بین روش های مختلف نمونه برداری زنجرک خرما ارتباط معنی داری وجود دارد. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل همبستگی مشخص شد که بین تراکم پوره ها روی نخل و تراکم پوره ها روی پاجوش ها همبستگی بالا و معنی داری وجود دارد (96/0= R2). نتایج نشان داد که کارت های زرد چسبنده می توانند روش به نسبت مناسبی برای برآورد تراکم جمعیت زنجرک خرما روی نخل باشند. همچنین، بر اساس نتایج، ترشح عسلک تقریبا سه هفته بعد از ظهور پوره های زنجرک خرما شروع می شود، ولی اوج میزان عسلک ترشح شده روی نخل ها به فاصله یک هفته بعد از اوج ظهور جمعیت پوره های نمونه برداری شده اتفاق افتاد. تجزیه رگرسیون مدل تیلور نشان داد رابطه رگرسیونی به استثناء یک روش برای بقیه روش های نمونه برداری معنی دار است. بر اساس مقادیر R2 و P به دست آمده از ارتباط رگرسیونی، نتایج نشان داد که برای توصیف داده های مربوط به تولید عسلک توسط پوره های زنجرک خرما مدل آیوایو مناسب تر از مدل تیلور بود. به منظور تعیین اندازه نمونه مطلوب از روش های گرین و کونو با دقت ثابت 2/0 استفاده شد. براساس مدل گرین، هرگاه میانگین تراکم جمعیت زنجرک خرما در هر برگچه نخل بالغ و در هر برگچه پاجوش 10 عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز به ترتیب 38 و 47 برگچه خواهد بود و هرگاه میانگین تراکم این آفت روی هر کارت زرد 200 عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز 19 کارت خواهد بود.

  کلیدواژگان: نخل، آفت کلیدی، نمونه برداری، کارت زرد چسبنده
 • مطلب آذربو، محمد قدمیاری*، جلیل حاجی زاده، الهه شفیعی علویجه صفحات 35-48

  استفاده از مخلوط آفت کش ها، یکی از راه های موثر در کاهش هزینه های سم پاشی، کاهش مصرف آن ها و جلوگیری از توسعه مقاومت در جمعیت آفات است. این در حالی است که با توجه به مخاطرات احتمالی، قبل از هرگونه توصیه به اختلاط آفت کش ها، می بایست لزوم اختلاط و سازگاری های فیزیکی و شیمیایی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به هم زمانی کنترل شته جالیز و کنه های آفت گیاهی، کارآیی حشره کشی ایمیداکلوپرید (SC, 35%) در اختلاط با هریک از کنه کش های فن پیروکسیمیت (SC, 5%)، اسپیرودیکلوفن (SC, 24%) و اتوکسازول (EC, 10%) روی پوره های سن سه شته ی جالیز مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، سطح فعالیت آنزیم های سم زدای استراز و گلوتاتیون اس-ترانسفراز در حشرات تیمار شده با ترکیب آفت کش ها اندازه گیری شد. آزمایش های زیست سنجی با استفاده از برج پاشش انجام گرفت. میزان LC50 حشره کش ایمیداکلوپرید به تنهایی و در ترکیب با هریک از کنه کش های فن پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن  و اتوکسازول به ترتیب 41/45، 91/84، 65/44 و 94/48 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد. هم چنین، برآورد شاخص ترکیب (Combination Index) نشان دهنده اثر سینرژیستی هر کدام از کنه کش های اختلاط شده با ایمیداکلوپرید در کارآیی حشره کشی آن بود. بالاترین فعالیت سینرژیستی در غلظت های بالاتر از LC30 گزارش شد و با افزایش غلظت آفت کش ها در تیمارهای مخلوط، مقدار شاخص CI کاهش یافت. مقایسه فعالیت آنزیم های سم زدای مورد بررسی نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم ها در تیمارهای مخلوط ایمیداکلوپرید: فن پیروکسیمیت و ایمیداکلوپرید: اسپیرودیکلوفن بالاتر از تیمارهای ایمیداکلوپرید به تنهایی و مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول بود. کم ترین شاخص CI در غلطت LC50، مربوط به مخلوط های ایمیداکلوپرید: اتوکسازول (529/0) و ایمیداکلوپرید: اسپیرودایکلوفن (545/0) بود که نشان از اثر سینرژیستی بیش تر داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که کارآیی فرمولاسیون SC ایمیداکلوپرید در اختلاط با هر یک از کنه کش های مورد آزمایش برای کنترل شته جالیز افزایش یافته است. این در حالی است که مخلوط ایمیداکلوپرید: اتوکسازول بیش ترین افزایش کارآیی حشره کشی را نشان داده است.

  کلیدواژگان: اتوکسازول، فن پیروکسیمیت، اسپیرودیکلوفن، شاخص ترکیب، آنزیم های سم زدا
 • امیرحسین دانای طوس، شهریار جعفری*، بابک حیدری علیزاده، حسین فرازمند صفحات 49-60

  کرم گلوگاه انار مهم ترین آفت انار در برخی کشورها از جمله ایران است. استفاده از فرومون جنسی از روش های پایش و کنترل این آفت است. جزء اصلی فرومون شب پره گلوگاه انار، (Z, E)-9,11,13-Tetradecatrienal، ناپایدار بوده و جلب کنندگی شبه فرومون آن، (Z, E)-7,9,11-Dodecatrienyl format، نیز کمتر از فرومون جنسی است. فناوری نانو می تواند نقش مهمی در افزایش کارایی فرومون ها از طریق رهاسازی تدریجی داشته باشد. در این تحقیق با هدف افزایش پایداری فرومون جنسی این حشره در شرایط باغ، ضمن تهیه نانوکپسول حاوی جزء اصلی فرومون جنسی آفت، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کاملا تصادفی با دو فاکتور نوع جلب کننده (شامل نانوکپسول حاوی فرومون جنسی و پخش کننده تجاری شبه فرومون) و زمان تعویض جلب کننده (شامل یک، دو، چهار و هشت هفته) انجام شد. بر اساس نتایج فرمولاسیون نانوکپسول حاوی فرومون جنسی کارایی بهتری نسبت به شبه فرومون داشت. میانگین تعداد نرهای جلب شده به نانوکپسول حاوی فرومون جنسی در زمان های تعویض آن شامل یک، دو، چهار و هشت هفته به ترتیب 93/1، 74/1، 51/1 و 6/0 حشره در روز بود؛ اما میانگین تعداد افراد نر جلب شده به شبه فرومون در زمان های مذکور به ترتیب 17/1، 89/0، 56/0 و 14/0 حشره در روز بود. همچنین، نانوکپسول فرومون تا 49 روز و پخش کننده شبه فرومون تا 21 روز قابلیت جلب حشرات را داشتند. با توجه به نتایج این تحقیق نانوکپسول فرومون جنسی این آفت برای پایش و کنترل این آفت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شب پره کرم گلوگاه انار، فرمولاسیون جدید فرومون، انار، کارایی پخش کننده فرومون
 • الهام احمدی*، مولود غلام زاده چیتگر، زهرا مجیب حق قدم، احمد حیدری صفحات 61-76

  تاثیر فرمولاسیون های جدید چریش، نیمارین® و متالدیید بر لیسک  A. agrestisدر شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای ارزیابی شد. در آزمایش های زیست سنجی، برگ های گیاه زینتی اسپاتیفیلوم (Spathiphyllum wallisii Regel)در غلظت های مختلف چریش و نیمارین® غوطه ور و سپس لیسک های هم سن نابالغ روی برگ ها رهاسازی شده و میزان مرگ و میر و تغذیه آن ها تا 14 روز تعیین شد. مقادیر LC50 برای چریش و نیمارین® به ترتیب 1/34 و 5/22 در هزار و سمیت نسبی نیمارین®59/1 برابر چریش برآورد شد. آزمایش های گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار انجام و بیش ترین تاثیر تیمارها بعد از 15 روز مربوط به متالدیید با میانگین مرگ و میر 75/95 درصد در مقایسه با چریش و نیمارین®به ترتیب با میانگین های 85/47 و 63/51 درصد به دست آمد. همچنین، تاثیر چریش و نیمارین® بر تغذیه به ترتیب 72/1 و 9/1 گرم در مقایسه با شاهد (9 گرم) بود و درصد تفریخ تخم در مقایسه با شاهد به صورت معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج، ترکیبات چریش و نیمارین® به ترتیب در غلظت های 1/34 و 5/22 در هزار و تا ده برابر آن روی برگ های اسپاتیفیلوم، در تغذیه A. agrestis اثر منفی داشته و سبب کاهش خسارت آن در شرایط گلخانه ای شد. این اثر با افزایش سن و جثه لیسک و در پی آن افزایش غلظت، حفظ شد. با این حال ترکیبات مذکور از لحاظ کشندگی در مقایسه با سم متالدیید ضعیف تر عمل کردند.

  کلیدواژگان: Agriolimax agrestis، چریش، نیمارین®، متالدئید
 • واحد رحیمی آرنائی، سید علی صفوی* صفحات 77-88

  سرخرطومی برگ یونجه، Hypera postica Gyllenhal مهم ترین آفت مزارع یونجه در ایران است. خسارت عمده آن مربوط به مرحله لاروی با تغذیه از برگ های گیاه به ویژه در چین اول است. در این تحقیق، میزان تلفات لاروها و حشرات کامل سرخرطومی برگ یونجه و کاهش خسارت روی برگ های گیاه با استفاده از چند حشره کش ترکیبی و گیاهی شامل لوفنورون+امامکتین بنزوات (پروکلیم فیت®)، لوفنورون+فنوکسی کارب (لوفوکس®)، تیاکلوپرید+دلتامترین (پروتیوس®) و آزادیراختین (نیم آزال®) با غلظت های توصیه شده ارزیابی شد. تعداد لاروها و حشرات کامل و تعداد برگ های خورده شده یک روز قبل از سمپاشی (شاهد) و روزهای 1، 3، 7 و 15 روز پس از سمپاشی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در بهار سال 1396 در نزدیکی شهرستان نقده انجام گرفت. نتایج نشان داد که کارایی حشره کش های مورد استفاده با شاهد اختلاف معنی داری داشت. پانزده روز پس از سمپاشی حشره کش های لوفنورون + امامکتین بنزوات و فنوکسی کارب+لوفنورون با بیش از 95 درصد تلفات نسبت به حشره کش های دیگر، کشندگی بیشتری روی لاروها داشتند. فنوکسی کارب+لوفنورون همراه با لوفنورون+امامکتین بنزوات و آزادیراختین موجب مرگ و میر بیشتری در حشرات کامل سرخرطومی یونجه شدند. درصد خسارت لاروها و حشرات کامل سرخرطومی 15 روز پس از سمپاشی، در تیمارهای آزادیراختین، لوفنورون+امامکتین بنزوات و فنوکسی کارب + لوفنورون اختلاف آماری معنی داری نداشت. با در نظر گرفتن اهمیت اقتصادی لاروها به ویژه در چین اول یونجه و نتایج درصد تلفات و درصد خسارت در تیمارهای مختلف، می توان آزادیراختین را گزینه مناسب تری برای کنترل خسارت سرخرطومی برگ یونجه پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: پروکلیم فیت®، لوفوکس®، پروتئوس®، نیم آزال®، سرخرطومی برگ یونجه
 • زینب نجفی سی سخت، امین صدارتیان جهرمی*، مجتبی قانع جهرمی صفحات 89-104

  در پژوهش حاضر، تاثیرغلظت های زیرکشنده (LC10 = 255, LC20 = 3702 and LC30 = 25461 conidia/ml) قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana Bals. (Vuill بر ویژگی های زیستی شته جالیز، Aphis gossypii Glover، در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی با استفاده از روش تجزیه جدول زندگی دو جنسی ویژه سن-مرحله رشدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه غلظت های مورد مطالعه اثرات معنی داری بر طول عمر شته های بالغ نداشتند، اما با افزایش غلظت، میزان باروری به صورت معنی داری افزایش یافت. علاوه بر افراد تیمار شده، نتاج آن ها نیز تحت تاثیر غلظت های مورد مطالعه قرار گرفتند.کم ترین طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ در غلظت زیرکشنده LC30 مشاهده شد (36/4 روز). علاوه بر این، کم ترین طول دوره قبل از تخم ریزی کل (TPOP) نیز در این تیمار به دست آمد (60/4 روز). مرگ و میر مراحل نابالغ شته جالیز نیز با افزایش غلظت های مورد مطالعه افزایش یافت و بیش ترین درصد مرگ و میر در غلظت زیرکشنده LC30 ثبت شد (24/24 درصد). تیمارهای مختلف مورد مطالعه اثرات معنی داری بر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) شته جالیز داشتند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند به منظور افزایش میزان کارایی قارچ های بیمارگر حشرات در برنامه های مدیریتی آفات مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیمارگرهای حشرات، پارامترهای رشد جمعیت، غلظت های زیرکشنده، مدیریت تلفیقی، مهار زیستی
|
 • M. Hatami, A. A. Seraj *, M. Ziaee, M. Mehrabi-Koushki Pages 1-15

  Spodoptera cilium Guenee is one of the pests of grasses in the landscape of the southern regions of Iran and many countries of the world. In this study, the effects of some insecticides, including, indoxacarb, fanvalerate, diflubenzuron, Imunit® (Alpha Cypermethrin +Teflubenzuron) and Bt were investigated against larvae of S. cilium in laboratory and field conditions. The laboratory bioassays were performed by leaf dipping method at 250C, 60±5% RH, and 16:8 light: dark conditions. The results indicated the LC50 values from low to high of imunit®, indoxacarb, diflubenzuron and fanvalerate, 48 h after lavae exposure were 27.7, 60, 187.8 and 1057.0 ppm, respectivley. In the second experiment, grass leaves were treated with recommended and half recommended concentration of tested insecticides using leaf dipping method. Then, the mortality of second and fourth instar larvae were counted daily up to five days. A day after exposure, the highest mortality percentage of the second instar larvae was related to the recommended concentration of indoxacarb, fenvalerate and imunit®, respectively, with 99.0±1.0, 92.0±2.3 and 89.0±1.0%, respectively. In this time, the highest mortality level of fourth instar larvae was related to the recommended concentration of imunit® and indoxacarb with the mortality of 58.0±2.0% and 56.0±5.9%, respectively. The greatest reduction in the damage percentage in the field test was reported 19 days after spraying is related to the recommended concentration of indoxacarb, and imunit® with 6.0±1.0 and 28.0±0.0%, respectively. According to our results, immunit and indoxacarb have been shown to control the population and reduce the damage of S. cilium, and can be used in this pest control programs.

  Keywords: Grass, insecticides, Spodoptera cilium, Control
 • M. Mahmoudi *, M. Gheybi, M. Khoshnoud Pages 17-33

  The dubas bug, Ommatissus lybicus Bergevin, is a key pest of date palm, Phoenix dactylifera L. in Iran. This study was conducted in a date palm orchard in Farashband (Fars Province) to investigate the different sampling methods and population fluctuations of dubas bug nymphs in first generation. The results showed that the nymphs emerged at early April, their population density reached to peak at 30 April, and finally declined to a few numbers at early June. Results showed that there was a significant correlation between different sampling methods. Using correlation analysis, it was shown a high and significant correlation between nymph densities on mature date palm and on offshoots (R2=0.96). Results showed that yellow sticky traps could be a relatively appropriate variable to estimate population densities on date palms. Also, results showed that the honeydew secretion begun approximately three weeks after nymphal emergence, however its peak was happened one week after the peak of nymph densities. Regression analysis of Taylor model showed that in exception of one sampling method, all other three sampling methods were significant. Based on R2 and P of regression analysis, Iwao’s model was more appropriate than Taylor model for sampling of dubas bug honeydew. In order to determine the optimal sample size, the Green's and Kuno's method with constant accuracy of 0.2 were used. Based on Green's method, whenever the average density of dubas bug on mature and offshoot date palm leaflet is 10, the number of required samples with a precision level of 0.2 would be 38 and 47 leaflets, respectively. Whenever the average density of this pest in each yellow card is 200, the number of required samples would be 19 cards.

  Keywords: Date palm, Key pest, Sampling, Yellow sticky trap
 • M. Azarbou, M. Ghadamyari *, J. Hajizadeh, E. Shafiei Alavijeh Pages 35-48

  The use of pesticide mixtures is one of the effective ways to reduce spraying costs, reduce their consumption and prevent resistance development in the pest’s population. However, due to the potential hazards, before any recommendation to mix pesticides, the need for mixing and its physical and chemical compatibility should be carefully considered. In this study, due to the synchronicity of aphid control with acari pests, the insecticidal performance of mixtures of imidacloprid (SC 35%) with fenpyroximate (SC 5%), spirodiclofen (SC 24%) and etoxazole (EC 10%) were investigated on third instar nymphs of melon aphid, A. gossypii. Furthermore, the activity levels of detoxifying enzymes esterase and glutathione S-transferase was measured in treated insects with these compounds. Bioassay tests were performed with a Potter spray tower method. LC50 value of the imidacloprid alone and in combination with each of the acaricides of fenpyroximate, spirodiclofen and etoxazole were 45.41, 84.91, 44.65 and 48.94 mg/l, respectively. In addition, by estimating the Combination Index (CI), a synergistic effect was observed in the mixture of imidacloprid with each of the acaricides and the highest synergistic activity occurred at concentrations higher than LC30. In mixed treatments, the CI index decreased with increasing concentration. The results of detoxifying enzyme activities showed that the activity levels in mixture of imidacloprid: fenpyroximate and imidacloprid: spirodiclofen were higher than that of imidaloprid alone and mixture of imidacloprid: etoxazol. In this study, the lowest CI index at LC50 concentration, were for binary mixture of imidacloprid: etoxazol (0.529) and imidacloprid: spirodiclofen (0.545) that exhibited high synergistic effect. The results of this study showed that the effectivness of imidacloprid (SC) was increased for control melon aphid, when mixed with the tested acaricides. However, the mixture of imidacloprid: etoxazole showed the highest insecticidal performance.

  Keywords: Etoxazol, Fenpyroximate, Spirodiclofen, Combination index, detoxifying enzymes
 • A. H. Danaye-Tous, Sh. Jafari *, B. Heidary Alizadeh, H. Farazmand Pages 49-60

  Carob moth is the most important pest of pomegranate in some countries including Iran. The use of sex pheromones is one of the methods to monitor and control of this pest. The major component of the carob moth sex pheromone ((Z, E) -9,11,13-Tetradecatrienal) is unstable, and the effectiveness of its mimic ((Z, E) -7,9,11-Dodecatrienyl format) is less than the sex pheromone. Nanotechnology can play an important role in increasing the efficiency of pheromones through gradual release. In this study, with the aim of increasing the stability of the sex pheromone in garden conditions, in addition to prepare the nanocapsule containing the major component of the sex pheromone, an experiment was conducted in a factorial design based on completely randomized blocks with two factors, including type of attractor (sex pheromone nanocapsule and commercial dispenser of mimic sex pheromone) and replacement time attractor (including one, two, four, and eight weeks). According to results, nanocapsule formulation had better performance than the mimic sex pheromone. The mean number of males attracted to nanocapsule at times of replacement attractor including one, two, four, and eight weeks were 1.93, 1.74, 1.51, and 0.6 insects per day, respectively, and to mimic sex pheromone at the mentioned times were 1.17, 0.89, 0.56, and 0.14 insects per day, respectively. Also, nanocapsule and mimic sex pheromone were able to attract insects for 49 and 21 days, respectively. According to the results of this study, the sex pheromone nanocapsule is recommended to monitor and control of this pest.

  Keywords: Carob moth, New formulation of pheromone, Pomegranate, Pheromone dispenser efficiency
 • E. Ahmadi *, M. Gholamzadehchitgar, Z. Mojib Hagh Ghadam, A. Heidari Pages 61-76

  The effect of new formulations of Neem, Neemarin® and metaldehyde on slug, A. agrestis was evaluated in laboratory and greenhouse conditions. In bioassay experiments, the leaves of the ornamental plant (Spathiphyllum wallisii Regel) were dipped in different concentrations of neem and Neemarin®, and then same-age immature slugs were released on the leaves and their mortality and feeding were determined up to 14 days. The LC50 values for Neem and Neemarin® were estimated 34.1 and 22.5 ml/lit, respectively, and relative toxicity of Neemarin® was 1.59 times of /more than Neem. The greenhouse experiments were conducted in RCD with 4 treatments, and the maximum effect of the treatments was obtained for metaldehyde with a mean of 95.75% after 15 days compared to the Neem and Neemarin® with 47.85% and 51.63% mean mortality, respectively. Also, the effect of Neem and Neemarin® on the nutrition was 1.72 g and 1.9 g, respectively, in comparison with control (9 g) and the percentage of egg hatching significantly decreased compared to the control. According to the results, Neem and Neemarin® compounds in the concentrations 34.1 and 22.5 per thousand, respectively, and up to ten times on leaves of S. wallisii had a negative effect on the nutrition of A. agrestis and reduced the damage in greenhouse conditions. This effect with increasing age and body size of the slug and subsequent increase in concentration was maintained. However, they were less lethal than methaldehyde.

  Keywords: Agriolimax agrestis, Neem, Neemarin®, metaldehyde
 • V. Rahimi-Arnaei, S. A. Safavi * Pages 77-88

  Alfalfa weevil, Hypera postica Gyllenhal is the most important pest of alfalfa fields in Iran. Main damage is related to larvae by feeding on plant leaves especially on first cutting. In this study, mortality of alfalfa weevil larvae and adults and damage reduction on plant leaves were assessed by using the recommended concentrations of some combinatory and botanical insecticides including lufenuron+ emamectin benzoate (Proclaim fit®), lufenuron+fenoxycarb (Lufox®), thiacloprid+deltamethrin (Proteus®), and azadirachtin (Neem-Azal®). Numerous observations were made on the mortality of insect larvae and adults and also the number of damaged (eaten) leaves of plants on one day before spraying (control) and 1, 3, 7, and 15 days after spraying. A factorial experiment with RCB design was adopted with three replications in Nagadeh suburbs in the spring 2018. Results showed that there was a significant difference in efficacy of used insecticides with control. lufenuron+emamectin benzoate and lufenuron+fenoxycarb had higher lethality on larvae with more than 95% after 15 days of treatment. Lufenuron+fenoxycarb along with lufenuron+emamectin benzoate and azadirachtin imposed more mortality adult alfalfa weevils. There were no statistically significant differences on the percent damages of larvae and adults among azadirachtin, lufenuron+emamectin benzoate and lufenuron+fenoxycarb treatments after 15 days. Considering the economic importance of weevil larvae especially in the first cut and the results of mortality and damage percent in different treatments, azadirachtin can be recommended as the most appropriate option in damage control of alfalfa weevil.

  Keywords: Proclaim fit®, Lufox®, Proteus®, Neem-Azal®, Hypera postica
 • Z. Najafi-Sisakht, A. Sedaratian-Jahromi *, M. Ghane-Jahromi Pages 89-104

  In the present study, sublethal effects (LC10 = 255, LC20 = 3702 and LC30 = 25461 conidia/ml) of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana Bals. (Vuill.) on the biological attributes of Cotton aphid, Aphis gossypii Glover, was evaluated under laboratory conditions (25 ± 1 °C, relative humidity of 65 ± 5% and a light period of 16 h.). Data analysis was performed using the Age-stage two sex life table theory. Based on the results obtained, although sublethal concentrations had no significant effects on the female longevity, but their effects on the fecundity of treated individuals was significant. In addition to the treated individuals, we also present data supporting that the sublethal effects could carry over to their offspring. The lowest recorded value for pre-adult development of A. gossypii was observed at LC30 (4.36 day). Furthermore, the lowest value for duration of total pre-ovipositional period (TPOP) was also recorded at this sublethal concentration (4.60 day). The highest mortality of immature stages was recorded at LC30 (24.24 %). Different treatments had significant effects on the intrinsic (r) and finite (λ) rates of increase. The results obtained could be helpful for increasing efficiency of entomopathogenic fungi in management programs of different pests.

  Keywords: Entomopathogens, Population parameter, sublethal concentration, Integrated management, biological control