فهرست مطالب

غدد درون ریز و متابولیسم ایران - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 110، خرداد و تیر 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 110، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لادن مهران، داوود خلیلی، عطیه آموزگار، لیلا چراغی، شهین یار احمدی، فریدون عزیزی* صفحات 101-108
  مقدمه

  کم کاری تیرویید نوزادان از علل قابل پیشگیری ابتلا به عقب افتادگی ذهنی می باشد که در ایران از شیوع بالایی برخوردار می باشد. با توجه به بالا بودن موارد گذرا در ایران و این که اکثر این موارد پس از حداکثر 6-4 ماه بهبود می یابند، تعیین عوامل موثر در افتراق زودتر موارد دایم از گذرا حایز اهمیت است.

  مواد و روش ها

  در قالب مطالعه کوهورت گذشته نگر، داده های کلیه نوزادان زنده متولد شده از 15 استان منتخب در سال 1390 که در لیست ملی مراکز غربالگری کم کاری تیرویید نوزادان ثبت شده اند، وارد مطالعه شدند. داده های این مطالعه، داده های تجمعی هستند که بصورت معمول در قالب برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیرویید نوزادان جمع آوری شده اند.

  یافته ها

  کم کاری مادرزادی دایم در 598 نوزاد (57/1 درصد) و کم کاری مادرزادی گذرا در 449 نوزاد (42/9 درصد) تشخیص داده شد. بر اساس نتایج آنالیز منحنی راک، مقادیر TSH سرمی بیش از20 میکرویونیت در لیتر، با حساسیت 75/2 درصد و ویژگی 82 درصد پیشگویی کننده موارد دایم بود. مقادیر تیروکسین سرم کمتر از 8/2 میکروگرم بر دسی لیتر نیز با حساسیت 72/1 درصد و ویژگی 64 درصد، پیشگویی کننده موارد دایم بود. به ترتیب اهمیت، TSH آزمون تایید وریدی ≥20 میکرویونیت در لیتر، T4 آزمون تایید وریدی ≤8/2 میکروگرم بر دسی لیتر، خویشاوندی والدین و تاریخچه خانوادگی ریسک کم کاری دایم تیرویید را می افزودند.

  نتیجه گیری

  TT4  و TSH آزمون تایید تشخیص وریدی و خویشاوندی والدین مهم ترین عوامل پیشگویی کننده موارد دایم هستند، اگر چه امکان تشخیص زودرس قطعی موارد دایم و گذرا میسر نمی باشد ولی شاید با انجام مطالعات بزرگ تر و مدل سازی های پیشرفته بتوان با حساسیت و اختصاصیت بیشتری امکان تشخیص زودتر موارد گذرا و قطع درمان طولانی مدت آن ها را میسر نمود و از استرس و نگرانی خانواده ها و بار مالی تحمیل شده بر فرد و جامعه کاست.

  کلیدواژگان: کم کاری تیرویید نوزادان، غربالگری، تشخیص، تیروتروپین، تیروکسین
 • مریم اعلا، محمدرضا امینی، مهناز سنجری، محمدرضا مهاجری تهرانی، حسین ادیبی، باقر لاریجانی، ندا مهرداد* صفحات 109-115
  مقدمه

  با توجه به شرایط بی سابقه کنونی در خصوص همه گیری جهانی ویروس جدید کرونا، شاهد تغییرات چشم گیری در نظام سلامت هستیم. در این راستا؛ شاهد هستیم که غالب اقدامات بالینی و مراقبت های مبتنی بر شواهد از پای دیابتی با اختلال روبرو شده است. لذا، بسیاری از بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی از دریافت مراقبت های لازم بی بهره هستند، در حالی که مراقبت از این بیماران همچنان امری مهم و حیاتی به شمار می رود. بدیهی است که همه ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی اعم از پزشک و پرستار مسئولیت ویژه ای در بحران کووید 19 به عهده دارند. در مورد بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی، از آنجا که در معرض خطر عفونت، قطع عضو و مرگ هستند، توجه و اقدامات ویژه ای از سوی ارایه دهندگان خدمات بهداشتی لازم است تا بتوان این گروه از بیماران را از بیمارستان دور نگه داشت و خدمات آموزشی، مراقبتی و درمانی را از راه دور به ایشان ارایه نمود. هدف از نگارش این مقاله؛ آشنایی با راهکارهای پیشنهادی کارگروه بین المللی پای دیابتی در زمینه مراقبت از بیماران مبتلا به پای دیابتی، در طول همه گیری جهانی ویروس جدید کرونا است.

  کلیدواژگان: پای دیابتی، کووید 19، پزشکی از راه دور
 • فاطمه هداوندسیری، داود خلیلی، سید سعید هاشمی نظری*، افشین استوار، علیرضا مهدوی صفحات 116-126
  مقدمه

  بیماری های قلبی عروقی اولین عامل مرگ در ایران بوده و مسیول 46% از مرگ ها می باشد. برنامه ی ایراپن (IraPEN) با رویکرد محاسبه خطر 10 ساله برای بیماری های قلبی عروقی، برای کنترل عوامل خطر اصلی بیماری های غیرواگیر در ایران، از برنامه جامع WHO-PEN  اقتباس شده است. در مطالعه یحاضر میزان پای بندی شرکت کنندگان در برنامه ایراپن(IraPEN)  به زمان بندی مراجعات توصیه شده توسط مراقب سلامت، براساس خطر قلبی عروقی آنان، بررسی شد.

  مواد و روش ها

  برنامه IraPEN در ابتدا، از سال 1396- 1394، بصورت آزمایشی در 4 شهرستان نقده، مراغه، شهرضا و بافت اجرا شد و تاکنون ادامه دارد. در برنامه ایراپن؛ خطر بیماری های قلبی عروقی، توسط سامانه ی سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) با کمک چارت ارزیابی خطر سازمان جهانی بهداشت محاسبه می شود و افراد را در چهار گروه خطر کم، متوسط، نسبتا زیاد و زیاد قرار می دهد. در مطالعه ی حاضر مراجعات 160833 نفر در فاصله ی بیش از یک سال برای اندازه گیری میزان پیروی افراد از زمان بندی مراجعه ی منظم در فاز آزمایشی اجرا برنامه، پی گیری شد.

  یافته ها

  در چهار شهرستان محل اجرا،  پیروی از برنامه پایین بود. میزان پیروی کلی در مطالعه معادل 19/73 % و مراجعه در زمان مقرر در زنان بالاتر از مردان بود (21/98 % در مقابل 16/37 %) . میزان پیروی در افراد با خطر کم (کمتر از 10 درصد) پس از مراجعه اول بیشتر بود و بعد از مراجعه دوم کاهش یافت. پیروی در خطر نسبتا زیاد و زیاد (به ترتیب 30-20 درصد و بیشتر یا مساوی 30 درصد) پس از مراجعه اول کم بود، اما پس از مراجعه 2 و 3 افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  در افراد شرکت کننده ی پژوهش، میزان پیروی از درمان پایین بود و پیروی زنان بالاتر از مردان بود که نشان دهنده ی توجه کمتر مردان به وضع سلامتی خود و اقدامات مراقبتی است. بین شهرستان های پایلوت برنامه، نیاز به آموزش بیشتر برای روشن شدن اهمیت مراقبت ها و بهبود پیروی از برنامه ها دیده می شود.

  کلیدواژگان: ایراپن، بیماری های قلبی عروقی، پیروی، خطر
 • فهیمه محمدی، مریم شکفته*، مریم کازرانی صفحات 127-136
  مقدمه

   بروندادهای علمی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی میزان توسعه حوزه های علمی در کشورهای مختلف است. هدف پژوهش حاضر بررسی علم سنجی انتشارات علمی حوزه غدد درون ریز و متابولیسم ایران در پایگاه وب آوساینس بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش علم سنجی انجام شده است و جامعه پژوهش را کلیه انتشارات حوزه غدد درون ریز و متابولیسم ایران در وب آوساینس تشکیل می دهد. تحلیل داده ها با استفاده از قسمت آنالیز پایگاه وب آوساینس و با کمک آمار توصیفی انجام شد.

  یافته ها

  تعداد کل مدارک حوزه غدد درون ریز و متابولیسم ایران در وب آو ساینس 4318 مدرک بود که 2051 سازمان، 79 کشور و 10677 نویسنده در تولید آن مشارکت داشتنند. میانگین استنادها معادل 8/51 استناد به ازای هر مدرک بود. بررسی ها نشان داد که تولیدات غدد درون ریز و متابولیسم ایران در سال 2019 رتبه 19 را در بین کشورهای جهان، رتبه دوم را در بین کشورهای خاورمیانه، و رتبه 8 را در بین کلیه تولیدات پزشکی ایران به خود اختصاص داده است. عزیزی پرتولیدترین و پراستنادترین نویسنده در این زمینه بوده است. در این حوزه، کشور آمریکا بیشترین همکاری را با ایران داشته است. بیشترین تولیدات علمی از نوع مقاله بوده و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین انتشارات و استنادات را داشته اند. مجله Annals of Nutrition and Metabolism و Biological Trace Element Research به ترتیب بیشترین رتبه را از نظر تعداد مقالات و استنادات پژوهش گران ایران در این حوزه کسب کرده اند.

  نتیجه گیری

  رشد تولیدات علمی ایران در حوزه غدد درون ریز و متابولیسم قابل توجه است اما ارتقای رتبه علمی آن از نظر کمیت و کیفیت نیاز به برنامه ریزی دقیق تری دارد.

  کلیدواژگان: تولیدات علمی، غدد درون ریز و متابولیسم، ایران، علم سنجی، کتاب سنجی
 • مینا امیری، راضیه بیدهندی یارندی، فاطمه ناهیدی، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 137-150
  مقدمه

  کنتراسپتیوهای خوراکی (OCs) به عنوان خط اول درمان دارویی  برای سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) توصیه شده اند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی قرص های دزوسپتیو با اتیسترون در درمان بیماران مبتلا به PCOS با تکیه بر پارامترهای بالینی، هورمونی و متابولیکی بود.

  مواد و روش ها

  طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی، 200 بیمار مبتلا به PCOS به صورت تصادفی به یکی از گروه های مداخله با کنتراسپتیوهای دزوسپتیو (اتینیل استرادیول+دزوژسترل) و یا اتیسترون (اتینیل استرادیول+سیپروترون استات) تخصیص داده شدند. پیامدهای مورد بررسی شامل پروفایل های آندروژنی؛ نمره فریمن گالوی اصلاح شده؛ پارامترهای آنتروپومتریک و متابولیک بودند.

  یافته ها

  پس از سه تا شش ماه درمان با OCs، میزان آندروژن های مورد بررسی شامل شاخص آندروژن آزاد، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی، تستوسترون تام و دی هیدرواپی آندروسترون سولفات، بین دو گروه درمان شده با دزوسپتیو و اتیسترون تفاوت معنی داری نداشت. هم چنین تفاوت معنی داری میان دو گروه به لحاظ نمره فریمن گالوی و پارامترهای آنتروپومتریک وجود نداشت. سه تا شش ماه پس از درمان، بیماران درمان شده با دزوسپتیو در مقایسه با افراد دریافت کننده ی اتیسترون، سطوح تری گلیسیرید پایین تری داشتند، به ترتیب (ضریب رگرسیونی: 32/3 -؛ فاصله اطمینان 95%: 56/4- تا 8/2-؛ 0/009=P) و (ضریب رگرسیونی: 33/5 -؛ فاصله اطمینان 95%: 57/6- تا 9/4 -؛ 0/006=P). نتایج مطالعه نشان داد که سه ماه پس از درمان، بیماران درمان شده با دزوسپتیو در مقایسه با افراد دریافت کننده اتیسترون میزان لیپوپروتیین کم چگالی (LDL) بیشتری داشتند (ضریب رگرسیونی: 12/3، فاصله اطمینان 95%: 0/5 تا 24/1؛ 0/040=P)، در حالی که در ماه ششم درمان، مقادیر LDL بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش؛ مصرف کنتراسپتیوهای حاوی پروژستین های ضد آندروژنیک و آندروژنیک برای مدت سه تا شش ماه، تفاوت معنی داری بر پروفایل هورمونی، پارامترهای آنتروپومتریک و هیرسوتیسم ندارد. مصرف OCs حاوی دزوژسترل با کاهش بیشتر در میزان تری گلیسیرید و ترکیبات حاوی سیپروترون استات با افزایش بیشتردر میزان LDL همراه بودند.

  کلیدواژگان: دزوسپتیو، اتیسترون، سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، هیپرآندروژنیسم، پروفایل متابولیک
 • نازنین سادات عقیلی مقدم، عماد یوزباشیان، مریم زرکش، محمد نصرتی اسکوئی، مهدی هدایتی، محمد صفریان، پروین میرمیران*، علیرضا خلج صفحات 151-161
  مقدمه

  واسپین آدیپوکینی است که منجر به کاهش مقاومت به انسولین و چاقی می گردد. مطالعات اندکی به بررسی ارتباط رژیم غذایی با سطح پلاسمایی واسپین پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای در سطح بیان این ژن انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین بیان ژن واسپین در بافت چربی احشایی و زیرجلدی با اسیدهای چرب رژیم غذایی در افراد چاق و غیرچاق بود.

  مواد و روش ها

  بافت چربی احشایی و زیرجلدی از 50 فرد چاق و 47 فرد غیرچاق که تحت عمل جراحی شکم قرار داشتند به دست آمد. دریافت های غذایی با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک جمع آوری و مصرف روزانه اسیدهای چرب (کل چربی رژیم غذایی، اسیدهای چرب اشباع، تک و چند غیراشباع) محاسبه شد. میزان بیان نسبی ژن واسپین در بافت چربی با روش Real-Time PCR تعیین شد.

  یافته ها

  میانگین نمایه توده بدنی برای افراد چاق و غیرچاق به ترتیب 5/87±41/4 و 2/86±24/8 بود. مقایسه ی بیان ژن واسپین بافت در چربی احشایی و زیرجلدی افراد چاق و غیرچاق نشان داد که در بافت چربی زیرجلدی افراد چاق سطح بیان ژن به طور معنی داری بالاتر بود (0/034˂P). در افراد چاق بیان ژن واسپین در بافت چربی احشایی با اسیدهای چرب چند غیراشباع رژیم غذایی ارتباط نزدیک به معنی داری مثبت (0/28=r با 0/05=P) نشان دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیان ژن واسپین تنها در بافت چربی زیرجلدی افراد چاق بیشتر از افراد غیرچاق بود. هم چنین ارتباطی بین اسیدهای چرب رژیم غذایی با بیان ژن واسپین یافت نشد. بنابراین مطالعات گسترده تری لازم است تا مکانیسم عمل واسپین در اثرگذاری بر مقاومت به انسولین و نقش احتمالی اسیدهای چرب رژیم غذایی را در این فرایند نشان دهد.

  کلیدواژگان: ژن واسپین، اسیدهای چرب رژیم غذایی، نوتریژنومیک، آدیپوکاین، بافت چربی
 • روح الله حق شناس* صفحات 162-168
  مقدمه

  چاقی دوران کودکی می تواند سرمنشا بسیاری از بیماری های مرتبط با چاقی در بزرگسالی باشد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین طناب زنی بر سطوح پلاسمایی آنژیوپوییتین-4، اینترلوکین-6 و نیم رخ لیپیدی دانش آموزان دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 39 نفر دانش آموز دارای اضافه وزن (نمایه توده بدنی (BMI)= 3/20±24/09 کیلوگرم بر متر مربع، سن 1/11±10/77 سال) به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (20=n) و شاهد (19=n) تقسیم شدند. گروه مداخله تمرین طناب زنی را به مدت هشت هفته؛ شامل سه جلسه ی 40 دقیقه ای در هر هفته، اجرا کردند. پس از جمع آوری نمونه خون آزمودنی ها، از روش الایزا برای اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی و از آنالیز کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معناداری 0/05P< استفاده شد.

  یافته ها

  هشت هفته تمرین طناب زنی منجر به افزایش آنژیوپویتین-4 (0/06=P) و کاهش اینترلوکین -6 (0/0001=P) در کودکان دارای اضافه وزن شد. کلسترول (0/03=P) و تری گلیسرید(TG)  خون (0/05=P) به طور معناداری در گروه مداخله کاهش یافت، اما تفاوت معناداری در لیپوپروتیین های کم چگالی و پر چگالی بین دو گروه مشاهده نشد. هم چنین هشت هفته تمرین طناب زنی تاثیر معناداری بر نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) کودکان دارای اضافه وزن داشت (0/001=P) اما تغییرات BMI معنادار نبود (0/18=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین طناب زنی در کودکان چاق از طریق افزایش آنژیوپویتین-4 و کاهش کلسترول و TG منجر به بهبود وضعیت متابولیکی بدن و WHR می گردد.

  کلیدواژگان: اضافه وزن، فعالیت هوازی، آنژیوپویتین-4، کودک
|
 • Ladan Mehran, Davood Khalili, Atieh Amouzegar, Leila Cheraghi, Shahin Yarahmadi, Fereidoun Azizi* Pages 101-108
  Introduction

  Neonatal hypothyroidism, a preventable cause of mental retardation, has a high prevalence in Iran. Considering the high prevalence of the transient form of this disease, which recovers within 4-6 months after birth, it is important to determine factors that can differentiate between permanent and transient hypothyroidism in Iran.

  Materials and Methods

  In this retrospective cohort study, neonates born in 15 selected provinces of Iran in 2011 were included. The evaluated information in this study included cumulative data, routinely collected in the national screening program for congenital hypothyroidism.

  Results

  A total of 598 (57.1%) infants were diagnosed with permanent congenital hypothyroidism, and 449 (42.9%) infants were diagnosed with transient congenital hypothyroidism. Based on the ROC curve analysis, serum thyroid-stimulating hormone (TSH) levels ​​above 20 mU/L predicted permanent cases with 75.2% sensitivity and 82% specificity. Also, serum thyroxine (T4) levels below 8.2 μg/dL predicted permanent cases with sensitivity of 72.1% and specificity of 64%. Overall, a serum TSH level ≥20 mU/L, a serum T4 level ≤8.2 μg/dL, parental consanguinity, and family history of thyroid diseases increased the risk of permanent hypothyroidism, respectively.

  Conclusion

  The serum levels of T4 and TSH are the most important prognostic factors for the prediction of permanent congenital hypothyroidism. Although it is not possible to make a definitive early diagnosis, we may be able to differentiate the transient form more quickly, with greater sensitivity and specificity, by conducting larger studies and advanced modeling; this would help medical teams discontinue long-term treatments for transient cases and reduce the financial and emotional burdens on families.

  Keywords: Congenital hypothyroidism, Screening, Management, TSH, Thyroxine
 • Maryam Aalaa, Mohammad Reza Amini, Mahnaz Sanjari, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Hosein Adibi, Bagher Larijani, Neda Mehrdad* Pages 109-115
  Introduction

  Due to the current unpredictable changes following the global coronavirus disease (COVID-19) pandemic, significant changes have taken place in the healthcare systems. Most of the clinical and evidence-based care services for patients with diabetic foot has been disrupted. Therefore, many patients with diabetic foot ulcers cannot receive the necessary care, despite its great significance. All healthcare providers, including physicians and nurses, have difficult tasks and responsibilities during the COVID-19 crisis. Although patients with diabetic feet are at risk of infection, hospitalization, amputation, and death, they must remain out of hospitals, and distance educational and therapeutic services must be provided for them. This study aimed to introduce and describe the recommendations of the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) for the care of patients with diabetic feet during the new COVID-19 pandemic.

  Keywords: Diabetic foot, COVID-19, Tele-medicine
 • Fatemeh Hadavandsiri, Davoud Khalili, Seyed Saeed Hashemi Nazari*, Afshin Ostovar, Alireza Mahdavi Pages 116-126
  Introduction

  In Iran, as in most West Asian countries, cardiovascular disease is the leading cause of death and accounts for 46% of deaths. This study examines the clientchr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))s adherence to the schedule of visits recommended by health centers in IraPEN program (Iran- Package of Essential Non communicable Disease) based on their cardiovascular risk.

  Method

  IraPEN program that is a modification of the WHO PEN (World Health Organization - Package of Essential Non communicable Disease) has been piloted in 4 cities of Naqadeh, Maragheh, Shahreza and Baft from 1394 to 1396 to control the main risk factors of non-communicable diseases in Iran and this program is still ongoing.  In the present study, 160,833 people were followed up over a year to measure the number of timely visits to receive primary health care and to investigate the risk factors for cardiovascular disease.

  Result

  In all four cities, adherence was low. The overall compliance rate in the study was 19.73%. Non-referral was higher in men than in women (75.75% versus 68.94%). Also, the rate of adherence in risk 1 was higher in the first visit and decreased in visit 2. At risk 3 and 4 there was little adherence on the first visit but increased on visits 2 and 3.

  Conclusion

  Among the participants in the study, the overall rate of compliance to the recommended referral times was low and was lower in men compared to women that shows men pay less attention to their health status. There is a need for further training to clarify the importance of health care and adherence improvement to the proposed schedules.

  Keywords: IraPEN, Cardiovascular disease, Adherence, Risk
 • Fahime Mohammadi, Maryam Shekofteh*, Maryam Kazerani Pages 127-136
  Introduction

  Scientific publications are among the most important indicators for evaluating the development of scientific fields in different countries. The present study aimed to evaluate Iranian scientific publications in the field of endocrinology and metabolism.

  Materials and Methods

  Documents for analysis included all Iranian scientific publications in the field of endocrinology and metabolism, published in the Web of Science. Data analysis was conducted based on the “result analysis” section of Web of Science and descriptive statistics.

  Results

  The total number of Iranian endocrinology and metabolism papers was 4318, involving 2051 organizations, 79 countries, and 10,677 contributing authors. The average number of citations was 8.51 per document. The Iranian publications in the field of endocrinology and metabolism in 2019 were ranked 19th in the world, the second in the Middle East, and the eighth in Iran’s medical field. Azizi was the most prolific and the most cited author. The United States had the greatest cooperation with Iran. Most scientific documents were articles. Tehran University of Medical Sciences and Isfahan University of Medical Sciences accounted for the highest number of publications and citations, respectively. Also, the "Annals of Nutrition and Metabolism" and "Biological Trace Element Research" had the largest number of published and cited articles, respectively.

  Conclusion

  The growth of Iranian scientific publications in the field of endocrinology and metabolism is considerable; however, the promotion of their scientific rank in terms of quantity and quality requires more careful planning.

  Keywords: Scientific outputs, Scientific publications, Endocrinology, metabolism, Scientometrics, Iran
 • Mina Amiri, Razieh Bidhendi-Yarandi, Fatemeh Nahidi, Fahimeh Ramezani Tehrani* Pages 137-150
  Introduction

  Oral contraceptives (OCs) have been recommended as the first-line drug therapy for polycystic ovary syndrome (PCOS). This study aimed to compare the effectiveness of Desoceptive and Etisterone OCs on the clinical, hormonal, and metabolic parameters of patients with PCOS over six months.

  Materials and Methods

  In this randomized clinical trial, 200 patients with PCOS were randomly assigned to one of the intervention groups: Desoceptive (ethinyl estradiol+desogestrel) and Etisterone (ethinyl estradiol+cyproterone acetate). The outcomes of interest included the androgenic profile, Ferriman-Gallwey score, and anthropometric and metabolic parameters.

  Results

  After 3-6 months of treatment with OCs, there were no significant differences in the levels of androgens, including the free androgen index, sex hormone-binding globulin, total testosterone, and dehydroepiandrosterone sulfate between patients treated with Desoceptive and Etisterone. The results also showed no significant differences between the two groups in terms of the Ferriman-Gallwey score and anthropometric parameters. After 3-6 months of treatment, patients treated with Desoceptive had lower serum triglyceride levels than those treated with Etisterone (regression coefficient: -32.3; 95% CI: -56.4, -8.2; P=0.009 and regression coefficient: -33.5; 95% CI: -57.6, -9.4; P=0.006, respectively). Moreover, the results showed that three months after treatment, patients treated with Desoceptive had higher levels of low-density lipoprotein (LDL) than those treated with Etisterone (regression coefficient: 12.3; 95% CI: 0.5, 24.1; P=0.040), while after six months of treatment, the LDL level was not significantly different between the two groups.

  Conclusion

  Based on the present findings, use of OCs, containing anti-androgenic and androgenic progestins for 3-6 months, did not significantly change the hormonal profile or anthropometric and hirsutism parameters. OCs containing Desogestrel were associated with a more significant decrease in the triglyceride level, while OCs containing cyproterone acetate were associated with a more significant increase in LDL.

  Keywords: Oral contraceptives (OCs), Polycystic ovary syndrome (PCOS), Hyperandrogenism, Metabolic profile
 • Nazanin Sadat Aghili-Moghaddam, Emad Yuzbashian, Maryam Zarkesh, Mohammad Nosrati-Oskouie, Mahdi Hedayati, Mohammad Safarian, Parvin Mirmiran*, Alireza Khalaj Pages 151-161
  Introduction

  Vaspin is an adipokine that reduces insulin resistance and obesity. There is little evidence suggesting an association between diet and plasma vaspin levels, and no studies have investigated the vaspin gene expression. The current study aimed to investigate the association of dietary fatty acid (FAs) intake with vaspin gene expression in visceral and subcutaneous adipose tissues (ATs) among obese and non-obese individuals.

  Materials and Methods

  Visceral and subcutaneous ATs were obtained from 50 obese and 47 non-obese individuals with a body mass index (BMI) ≥30 and BMI <30kg/m2, respectively, who underwent open abdominal surgery. The dietary intake was evaluated using a validated food frequency questionnaire, and the daily intake of FAs, including total dietary fat, saturated FAs, monounsaturated FAs, and polyunsaturated FAs, was calculated. The relative expression of vaspin gene in ATs was measured by real-time polymerase chain reaction (PCR) using SYBR® Green.

  Results

  The mean±SD of BMI in obese and non-obese subjects was 41.4±5.87 and 24.8±2.86 kg/m2, respectively. Comparison of vaspin gene expression in visceral and subcutaneous ATs of obese and non-obese individuals. showed higher expression leveles in the subcutaneous AT of obese individuals (P<0.034). In obese subjects, the dietary intake of polyunsaturated FAs (r=0.28, P=0.05) had a marginally significant positive association with vaspin gene expression in the visceral AT.

  Conclusion

  The results of the present study showed that vaspin gene expression was only higher in the subcutaneous AT of obese individuals as compared to non-obese subjects. There was no significant association between dietary FAs and vaspin gene expression. Therefore, further extensive studies are necessary to determine the underlying mechanism of the effect of vaspin on insulin resistance and to illustrate the possible role of dietary FAs in this regard.

  Keywords: Vaspin gene, Dietary fatty acids, Nutrigenomics, Adipokine, Adipose tissue
 • Rouhollah Haghshenas* Pages 162-168
  Introduction

  Childhood obesity can be the cause of many obesity-related diseases in adulthood. This study aimed to investigate the effect of eight weeks rope training on the plasma level of angiopoietin-4 (ANGPT4), interleukin-6 (IL-6), and lipid profile of overweight students.

  Materials and Methods

  A sample of 39 overweight students, with the mean body mass index (BMI) of 24.09±3.20 kg/m2 and the mean age of 10.77±1.11 years, was selected and randomly divided into two intervention (n=20) and control (n=19) groups. The intervention group performed rope exercises for eight weeks, three sessions per week (40 minutes per session). Blood samples were collected and ELISA assay was performed to measure the biochemical variables, and analysis of covariance was used to analyze the data at a significance level of P<0.05.

  Results

  Eight weeks of rope training resulted in an increase in ANGPT4 (P=0.006) and a decrease in IL-6 level (P=0.001) in overweight children. Cholesterol (P=0.03) and blood triglyceride (TG) (P=0.05) levels significantly decreased in the intervention group, but there was no significant difference in the low-density lipoprotein (LDL) and high-density lipoprotein (HDL) levels between the two groups. Eight weeks of rope training had a significant effect on the waist-to-hip ratio (WHR) of overweight children (P=0.001), whereas BMI changes were not significant (P=0.18).

  Conclusion

  It seems that exercise training in obese children, by improving ANGPT4 and decreasing cholesterol and TG levels, improves the body metabolic status and WHR.

  Keywords: Overweight, Aerobic activity, Angiopoietin-4, Children