فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 6 (پیاپی 46، آذر و دی 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پریسا ایوبی، رضا نیک بخش*، فروغ فتاحی مسرور، علی محمد صفانیا صفحات 1-12
  مقدمه

  شوخ طبعی داشتن ارتباطات سرگرم کننده ای است که داشتن حس آن در کارکنان همواره بر روی نتایج کار آن ها موثر است. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی شوخ طبعی در محل کار، حمایت مدیران از شوخ طبعی و اجتماعی شدن کارکنان با محصورشدگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان (890 تن) تشکیل دادند.   نمونه آماری براساس فرمول کوکران 268 تن و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده (اطاق کارکنان) و نیز در دسترس (کارکنان) انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه سبک های شوخ طبعی مرتبط با کار" (Work-Related Humor  Questionnaire)؛ "پرسشنامه حمایت مدیران از شوخ طبعی" (Managerschr('39') Support of Humor Questionnaire)؛ "پرسشنامه اجتماعی شدن کارکنان "(Coworker Socializing Questionnaire)؛ و "پرسشنامه محصورشدگی سازمانی"(Job Embeddedness Questionnaire) استفاده شد. روایی صوری، نسبت روایی محتوا،  شاخص روایی محتوا ، روایی همگرا و پایایی با استفاده از پایایی ترکیبی و ضریب آلفاکرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 و نرم افزار SmartPLS  نسخه 3 انجام گردید. 

  یافته ها

   شوخ طبعی پیوند دهنده با حمایت مدیران از شوخی همبستگی مثبت معنادار دارد (001>P). در حالی که شوخ طبعی پرخاشگرایانه با اجتماعی شدن کارکنان ارتباط ندارد (353/0>P). همچنین، همبستگی بین اجتماعی شدن کارکنان و حمایت مدیران از شوخی با محصورشدگی شغلی مثبت و معنادار دارد (001>P).

  نتیجه گیری

  شوخ طبعی پیوند دهنده با حمایت مدیران از شوخی همبستگی مثبت دارد. همچنین، بین اجتماعی شدن کارکنان و حمایت مدیران از شوخی با محصورشدگی شغلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. پیشنهاد می شود مدیران شوخ طبعی را به عنوان یکی از سازه های مهم در حوزه رفتار سازمانی مورد حمایت قرار دهند.

  کلیدواژگان: شوخ طبعی، حمایت مدیران، اجتماعی شدن، محصورشدگی
 • مهرنوش جعفری*، پروین خواجه پور، سید مجتبی حسینی صفحات 13-24
  مقدمه

  سرمایه فکری دارایی نامشهود یک سازمان است که در ایجاد روحیه کارآفرینی و نوآوری در سازمان اثرگذار است. هدف پژوهش تعیین همبستگی سرمایه فکری با کارآفرینی  با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی ودرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. 

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. پژوهش با 160 تن از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. ابزارگردآوری داده ها شامل: پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه سرمایه فکری" “Questionnaire Intellectual Capital” ، "پرسشنامه کارآفرینی سازمانی " (Organizational Entrepreneurship Questionnaire) و "پرسشنامه جو نوآورانه" (Climate for Innovation Questionnaire CIQ)" بودند. در این پژوهش، روایی پرسشنامه ها به روش نسبت روایی محتوا و صوری تعیین شد. پایایی  پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفا کرونباخ مشخص شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 و نرم افزار Smart PLS 3.5 انجام شد. 

  یافته ها

  سرمایه فکری باکارآفرینی با ضریب رگرسیونی 0/27، نسبت بحرانی 64/656، نوآوری با کارافرینی با ضریب رگرسیونی 63/0 و نسبت بحرانی 02/9 و سرمایه فکری با نوآوری با ضریب رگرسیونی 86/0 نسبت بحرانی37/71 همبستگی مثبت و معنادار دارد. 

  نتیجه گیری

  سرمایه فکری با کارافرینی و نوآوری سازمانی همبستگی مثبت و معنا دار وجود دارد. توصیه می شود، سیاستگذاران و مدیران در حوزه سلامت در جهت ارتقا و استفاده بهینه از این سرمایه اقدامات ارزشمندی را انجام دهند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی، کارآفرینی.
 • نریمان رحمانی، شهاب بهرامی*، شیرین زردشتیان صفحات 14-24
  مقدمه

  بازاریابی داخلی یک ابزار مدیریتی است که از طریق توجه به مدیران به عنوان مشتریان درونی، زمینه را برای ارایه خدمات با کیفیت فراهم می آورد. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات با نقش میانجی بازارگرایی در باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه در سال 1398 انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. 234 نفر مدیران باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری، وارد پژوهش شدند. همچنین داده ها بوسیله "پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مونی"(Foreman and Muni’ Internal Marketing Questionnaire)،"پرسشنامه کیفیت خدمات یی-چین لیو"(Yi-Chin Liu Quality Service Questionnaire)، "پرسشنامه بازارگرایی نارور و اسلاتر" (Narver  and Slater Market Orientation Questionnaires) جمع آوری گردید. در مطالعه حاضر روایی سازه، ضریب آلفا کرونباخ و یایایی ترکیبی برای ابزارها اندازه گیری شد. تحلیل داده با نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و نرم افزار آموس23 انجام شد.

  یافته ها: 

  بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در باشگاه های ورزشی همبستگی معناداری وجود داشت (87/0=β، 001/0=P). بین بازارگرایی و کیفیت خدمات همبستگی معناداری وجود داشت (10/0=β، 015/0=P)؛ همچنین بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات نیز همبستگی معناداری مشاهده شد (87/0=β، 002/0=P).

  نتیجه گیری: 

  همبستگی بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات، همبستگی بازاریابی داخلی و بازارگرایی و بازارگرایی با کیفیت خدمات معنادار شده است. لذا  می توان متغیر بازارگرایی را یک متغیر میانجی جزیی محسوب کرد. پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های ورزشی از طریق اجرای فعالیت های بازاریابی داخلی به بهبود کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی کمک کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، کیفیت خدمات، بازارگرایی، باشگاه های ورزشی
 • صدیقه سعلبی فرد، بیوک تاجری*، امین رفیعی پور صفحات 25-36
  مقدمه

  بیماری سرطان با پیامدهای متعدد از جمله عوارض روانی مانند تنش و افسردگی همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر "معنویت درمانی" بر رشد پس از سانحه، شفقت خود و امید در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. 

  روش کار

  روش مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز طب تسکینی بیمارستان فیروزگر و مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا) شهر تهران بود . با روش نمونه گیری هدفمند تعداد کل 30 بیمار انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی (شامل سن، طول مدت بیماری و وضعیت تاهل)، "پرسشنامه رشد پس از سانحه" (Post-Traumatic Growth Questionnaire)، "مقیاس شفقت به خود" (Self-Compassion Scale) و "مقیاس امید اشنایدر" (Snyderchr('39')s Hope Scale) استفاده شد. روایی ابزارها با روایی همگرا و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ انجام شد. گروه مداخله طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، تحت مداخله "معنویت درمانی" قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد. 

  یافته ها

  بین میانگین نمرات دو گروه مداخله و کنترل در دو مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که "معنویت درمانی" روشی موثر در بهبود رشد پس از سانحه، شفقت به خود  و امید در بیماران سرطانی است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر "معنویت درمانی" در بهبود رشد پس از سانحه، شفقت به خود و امید در زنان مبتلا به سرطان، پیشنهاد می شود از این مداخله روانشناختی به منظور ارتقای رشد پس از سانحه، شفقت به خود و امید در زنان مبتلا به سرطان استفاده شود.

  کلیدواژگان: سرطان، شفقت به خود، رشد پس از سانحه، امید، معنویت درمانی
 • کتایون خوشنودیان، کیان نوروزی تبریزی*، ابوالفضل ره گوی صفحات 37-47
  مقدمه

  پرستاری از جمله مشاغلی است که با مشکلات و عوامل تنش زای فراوانی در محیط کار و خانواده همراه است. هدف از انجام این پژوهش تعیین همبستگی بین تعارض کار- خانواده و شادکامی در کادر پرستاری بیمارستان منتخب تامین اجتماعی می باشد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کادر پرستاری شاغل در یک بیمارستان منتخب تامین اجتماعی بود. 210 تن از کادر پرستاری  با روش غیر تصادفی و سهمیه ای  انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس تعارض کار-خانواده" (Work-Family Conflict Scale) (WFCS) و "پرسشنامه شادکامی آکسفورد" (Oxford Happiness Questionnaire) (OHQ) که دارای روایی و پایایی تایید شده در مطالعات قبلی بود، استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 24  تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمره های تعارض کار- خانواده و شادکامی به ترتیب 89/39 و 62/118 گزارش شد. 6/52 درصد از کادر پرستاری شرکت کننده در پژوهش دارای تعارض زیاد بین کار و خانواده خود هستند. همبستگی شادکامی با متغیر تعارض خانواده-کار معنادار و معکوس بود اما با متغیر تعارض کار- خانواده معنادار نبود (P<0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به همبستگی معنادار شادکامی با تعارض کار- خانواده، تمرکز بیشتر بر کادر درمان بیمارستان ها و ایجاد محیط حمایتی مناسب جهت تقویت شادکامی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تعارض کار خانواده، شادکامی، پرستاری
 • معصومه صاحبی، رمضان حسن زاده*، بهرام میرزائیان صفحات 48-61
  مقدمه

  افسردگی اساسی از رایج ترین اختلالات روانشناختی است که با متاثر ساختن عملکرد فرد، عوارض منفی متعددی را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی "درمان پذیرش و تعهد" بر راهبردهای تنظیم هیجان، نگرش های ناکارآمد و تاب آوری در افراد مبتلا به افسردگی اساسی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به افسردگی اساسی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر ساری بود که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 تن انتخاب و به صورت تصادفی ساده  در گروه مداخله (15 تن) و گروه کنترل (15 تن) جایگزین شدند. "درمان پذیرش و تعهد" برای گروه مداخله  انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی،"پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان" (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire)، "مقیاس نگرش های ناکارآمد" (Dysfunctional Attitude Scale) و "پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون" (Connor‐Davidson Resilience Scale) استفاده شد. روایی ابزارها از طریق روایی سازه تاییدی و پاپایی ابزارها به روش ضریب آلفا کرونباخ بررسی شد. داده ها در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  "درمان پذیرش و تعهد" بر بهبود راهبردهای تنظیم هیجان، نگرش های ناکارآمد و تاب آوری در افراد مبتلا به افسردگی اساسی اثربخش است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  راهبردهای تنظیم هیجان، نگرش های ناکارآمد و تاب آوری در افراد مبتلا به افسردگی اساسی از طریق "درمان پذیرش و تعهد" قابل اصلاح است. پیشنهاد می شود آموزشی مبتنی بر این درمان با هدف توانمندسازی و ارتقای سلامت روانی افراد مبتلا به افسردگی در مراکز مشاوره و روان درمانی انجام شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، درمان پذیرش و تعهد، تنظیم هیجان، افسردگی نگرش های ناکارآمد
 • مصطفی عسکریان*، سوسن رئوفی کلاچایه، فاطمه حمیدی فر، حمیدرضا رضازاده بهادران صفحات 62-70
  مقدمه

  ارزشیابی مدرسین دانشگاه ها یک ضرورت در مسیر ارتقا سطح دانش جامعه است. در این رابطه، ابزار ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه ها متفاوت می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی و روانسنجی "مقیاس معیار های ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه" انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از  نوع روش شناسی بوده و شامل دو بخش کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی با 20 تن از مدرسین دانشگاه، متخصص در مدیریت آموزشی و ارزشیابی،  مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. از یافته های کیفی، مقیاس اولیه با 38 عبارت طراحی شد. سپس در قسمت کمی،  مقیاس برای اندازه گیری روایی صوری، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا بین  تن 20 از اعضای هیات علمی و متخصص در سنجش و ارزشیابی توزیع شد. برای اندازه گیری روایی سازه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  شد. پایایی با شرکت 30 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد واحد زنجان  به روش ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد.

  یافته ها

    با توجه به یافته های کیفی، "مقیاس معیار های ارزشیابی عملکرد مدرسین دانشگاه" با 38 عبارت طراحی شد.  عبارت هایی که نسبت روایی محتوای آن ها بزرگ تر از 42/0 و شاخص روایی محتوا بزرگتر از 79/0 حفظ شد (7 عبارت حذف شد).  یافته روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که  مقیاس طراحی شده دارای 6 بعد (اخلاق فردی، اخلاق  حرفه ای، فعالیت های آموزشی، بالندگی، فعالیت اجرایی، فعالیت پژوهشی) می باشد. میزان پاپایی به روش همسانی درونی (ضریب آلفا کرونباخ) برای مقیاس 93/0 حاصل شد.

  نتیجه گیری

  "مقیاس معیار های ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه" با 31 عبارت لیکرت 5 پاسخی از کاملا موافقم (نمره5) تا کاملا مخالفم (نمره صفر) در 6 بعد، از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. پیشنهاد می شود از ابزار فوق در ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه استفاده شود.

  کلیدواژگان: روانسنجی، ارزشیابی عملکرد، اعضای هیات علمی
 • سعید سلیمانی، آزیتا امیرفخرایی*، کرامت کرامتی، عبدالوهاب سماوی صفحات 83-95
  مقدمه

  طلاق، فرزندان نوجوان را با بحران های شدید جسمانی، هیجانی و اجتماعی مواجه می سازد. از روش های کاهش مشکلات مرتبط به سلامت می توان به درمان های شناختی رفتاری و فراتشخیصی یکپارچه اشاره کرد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی "درمان شناختی رفتاری" و "درمان فراتشخیصی یکپارچه" بر ابرازگری هیجانی و ترس از صمیمیت در فرزندان طلاق انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش فرزندان طلاق مراجعه کننده به کلینیک های خدمات روانشناختی شهر بندرعباس در سال 1398 بودند. تعداد 51 تن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 17 تن) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم جمعیت شناختی، "پرسشنامه ابرازگری هیجانی" (Emotional Expression Questionnaire) و "مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و ثلن"(Descutner & Thelen Fear of Intimacy Scale) بودند. گروه های مداخله به ترتیب 10 جلسه 70 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) با روش های درمان شناختی رفتاری و درمان فراتشخیصی یکپارچه آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شد.

  یافته ها:

   "درمان شناختی رفتاری" و "درمان فراتشخیصی یکپارچه" در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش ابرازگری هیجانی و کاهش ترس از صمیمیت در فرزندان طلاق شدند  (05/0<p)، اما بین دو روش مذکور در افزایش ابرازگری هیجانی و کاهش ترس از صمیمیت تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>p).

  نتیجه گیری: 

  هر دو روش "درمان شناختی رفتاری" و "درمان فراتشخیصی یکپارچه" در بهبود ویژگی های مرتبط با سلامت هیجانی به ویژه افزایش ابرازگری هیجانی و کاهش ترس از صمیمیت فرزندان طلاق موثر بودند. بنابراین، متخصصان سلامت و درمانگران می توانند از روش های فوق برای افزایش ابرازگری هیجانی و کاهش ترس از صمیمیت استفاده کنند.

  کلیدواژگان: شناختی رفتاری، درمان فراتشخیصی، هیجان، ترس، طلاق
 • فاطمه رستمخانی، محمد قمری*، وحیده باباخانی، عفت السادات مرقاتی خویی صفحات 96-107
  مقدمه

  عملکرد جنسی جزء مهمی از زندگی زنان یایسه است و تغییر در آن به خصوص در یایسگی، می تواند بر سلامت ایشان تاثیرگذار باشد. عملکرد جنسی زنان یایسه می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی "درمان شناختی-رفتاری" بر عملکرد و طرحواره های جنسی زنان یایسه انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون - پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان یایسه که جهت دریافت خدمات به مرکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان در سال 99-1398 مراجعه کرده بودند، بود. از بین آن ها 30 تن که نمره عملکرد جنسی کمتر از 28 با شاخص عملکرد جنسی زنان داشتند، به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده (قرعه کشی) در دو گروه مداخله و کنترل (در هر گروه 15 تن) قرار گرفتند. داده ها با "شاخص عملکرد جنسی زنان" (Female Sexual Function Index) و "مقیاس خود طرحواره جنسی زنان" (Women Sexual Self-Schema Scale) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از گروه مداخله و کنترل کسب شد. روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ انجام شد. گروه مداخله 8 جلسه 2 ساعته "درمان شناختی-رفتاری" دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل گردید.

  یافته ها

  روند تغییرات در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در مراحل سنجش در متغیر های عملکرد جنسی (259/25 =F و 001/0=P) و طرحواره جنسی (355/4=F و 021/0=P) به طور معنادار متفاوت بود (05/0>P) و به ترتیب حدود 42 درصد و 12 درصد از تفاوت های مشاهده در متغیرهای عملکرد جنسی و طرحواره جنسی ناشی از عضویت گروه (مداخله) می باشد. جهت مقایسه این تغییرات در روند زمان از آزمون تبعی بن فرونی استفاده شد. تغییرات بین پیش آزمون با پس آزمون، پیش آزمون با پیگیری فقط در گروه مداخله معنادار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  "درمان شناختی-رفتاری" باعث بهبود عملکرد و طرحواره جنسی در زنان یایسه شده است. لذا پیشنهاد می شود از آن برای بهبود عملکرد جنسی و طرحواره جنسی زنان یایسه استفاده شود.

  کلیدواژگان: شناختی-رفتاری، عملکرد جنسی، طرحواره جنسی، یائسگی
 • سعید شریفی*، فائزه تقی پور، نورالله رضایی کلواری صفحات 108-121
  مقدمه

  وجود همفکری، همدلی، همگرایی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام یکی از راه‌های نیل به سلامت اجتماعی و انسجام ملی در جامعه چند قومی ایران است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردها و پیامدهای همدلی قومی فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی و دستیابی به سلامت اجتماعی انجام شده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. نمونه مطالعه 32 نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان بودند و ملاک انتخاب صاحب‌نظران داشتن شناخت و آگاهی نسبت به ادبیات موضوع و نیز داشتن اشرافیت بر جامعه در خصوص رصد کردن پدیده محوری پژوهش، بوده است که به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. از مصاحبه با به‌کارگیری سوالات باز و نیمه‌ساختاریافته برای جمع‌آوری داده ها استفاده شده است. پس از رسیدن به اشباع نظری، داده ها با روش تحلیل محتوا از نوع قراردادی انجام شد.

  یافته‌ها: 

  با کدگذاری و تحلیل محتوای مصاحبه‌های نیمه ساختار با صاحب‌نظران، تعداد 159 کد باز استخراج گردید و پس از تجمیع کدها تعداد 47 زیر طبقه و تعداد 17 طبقه در غالب دو درون مایه اصلی به عنوان "راهبردها" و "پیامدها" شناسایی گردید.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج حاکی از آن است که با توجه به راهبردها و پیامدهای استخراجی پژوهش، همبستگی ملی و وفاق قومی و فرهنگی ایجاد خواهد شد و با مشارکت‌پذیری و تسهیل در اجرای راهبردهای ارایه شده، پیامدهای مثبت تقویت خواهد شد. پیشنهاد می شود سیاست‌گذاران با بکارگیری این راهبردها انسجام ملی و سلامت اجتماعی کشور را تحقق بخشند.

  کلیدواژگان: اتحاد ملی، تحلیل محتوا، سلامت اجتماعی، شبکه های مجازی، وفاق
 • شهلا محمدزاده زرنگش، پریوش جعفری*، محمدعلی حسینی، اختر جمالی صفحات 122-136
  مقدمه

  یادگیری مادام العمر موضوع مهمی در آموزش پرستاری است و دانشجوی پرستاری نیاز دارد ضرورت پی گیری یادگیری در طول عمر حرفه ای خود  را درک کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع یادگیری مادام العمر دانشجوی پرستاری در محیط یادگیری بالین از دیدگاه مدرسین پرستاری می باشد. 

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که نمونه گیری آن به شکل  هدفمند با استفاده از مصاحبه  نیمه ساختاریافته بازپاسخ، با 19 تن از مدرسین پرستاری در طی سال های 97-1396 انجام شد.  برای  اطمینان از صحت داده ها از معیارهای باورپذیری یا اعتبار، قابلیت یا  تاییدپذیری، قابلیت اعتماد یا اطمینان پذیری و قابلیت انتقال یا انتقال پذیری ‌استفاده شد. داده ها با روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 مورد تحلیل قرار گرفت. 

  یافته‌ها:

   موانع یادگیری مادام العمر در محیط های یادگیری بالینی در 6 درون مایه ‌اصلی شامل: محیط وجو سازمانی‌ نا‌مناسب، جایگاه حرفه‌ای مخدوش، عدم همکاری‌های بین حرفه‌ای، شرایط اجتماعی‌- اقتصادی نامناسب پرستاران د نظام بهداشت و درمان، کمبود امکانات فیزیکی – فناوری و فرهنگی، اقتصادی و عدم نظام ارزشیابی ‌مبتنی برعملکرد شناسایی شد. 

  نتیجه‌گیری:

   دانشجویان پرستاری  در محیط یادگیری بالینی با موانعی متعددی رویرو هستند که  سبب کاهش انگیزه آن ها برای‌ یادگیری مادام العمر می شود. پیشنهاد می شود برنامه درسی آموزش پرستاری ‌با یادگیری مادام العمرتدوین گردد و با حمایت مسیولین ساز وکارهای اجرای آن فراهم گردد.

  کلیدواژگان: یادگیری مادام العمر، دانشجوی پرستاری، آموزش بالینی، محیط یادگیری، موانع
|
 • Parisa Ayoubi, Reza Nikbakhsh*, Forough Ffattahi Masroor, Ali Mohammad Safania Pages 1-12
  Introduction

  Humor is having fun communication that has a sense in employees that always affects the results of their work. The aim of this study was to determine the correlation of humor in the workplace, support of managers and socialization of employeeschr('39') humor with job embeddedness of employees of the Ministry of Sports and Youth.

  Methods

  The present study is descriptive - correlation. The statistical population consisted of all employees of the Ministry of Sports and Youth (890 people. The statistical sample was selected based on Cochranchr('39')s formula of 268 people using random sampling method (staff rooms) and convenience method (staff). In this study, the demographic questionnaire, “Work-Related Humor Questionnaire; "Managerschr('39') Support of Humor Questionnaire"; "Coworker Socializing Questionnaire"; and "Job Embeddedness Questionnaire" was used. Face validity, content validity ratio, content validity index, convergent validity and reliability were confirmed using combined reliability and Cronbachchr('39')s alpha coefficient Data analysis was performed in SPSS. 24 and SmartPLS software version 3.

  Results

  Connecting humor has a significant positive correlation with managerschr('39') support for humor (P <001). While aggressive humor is not related to employee socialization (P <0.353). Also, there is a positive and significant correlation between employees chr('39')socialization and managerschr('39') support for job embeddedness (P <001).

  Conclusions

  Connecting humor is positively correlated with managerschr('39') support for humor. Also, there is a positive and significant correlation between employees chr('39')socialization and managerschr('39') support for jokes with job confinement. It is suggested that managers support humor as one of the important structures in the field of organizational behavior.

  Keywords: Humor, Support Managers, Coworker Socializing, Job Embeddedness
 • Mehrnoosh Jafari*, Parvin Khajehpour, Eyed Mojtaba Hosseini Pages 13-24
  Introduction

  Intellectual capital is an intangible asset of an organization that is effective in creating the spirit of entrepreneurship and innovation in the organization. The aim of the study was to determine the correlation between intellectual capital and entrepreneurship with the mediating role of organizational innovation in the staff of health and treatment centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

  Methods

  The present study was descriptive-correlational. The study was conducted with 160 employees of health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, who were selected by stratified random sampling. Data collection instruments include; demographic questionnaire, “Questionnaire Intellectual Capital”, “Organizational Entrepreneurship Questionnaire” and the “Climate for Innovation Questionnaire” (CIQ). The validity of the questionnaires was determined by the content and face method. Data are analyzed by SPSS.25 and SmartPLS 3.5 software.

  Results

  Intellectual capital with entrepreneurship with a regression coefficient of 0.27, critical ratio 655.64, innovation with entrepreneurship with a regression coefficient of 0.63 and a critical ratio of 0.92 and intellectual capital with innovation with a regression coefficient of 0.86, a critical ratio of 71.37 positive and significant correlation has it.

  Conclusions

  Intellectual capital is positively correlated with entrepreneurship and organizational innovation. It is recommended that policymakers and managers in the field of health take valuable steps to improve and make optimal use of this capital.

  Keywords: Social capital, Organizational, Innovation, Entrepreneurship
 • Nariman Rahmani, Shahab Behrami*, Shirin Zardoshtian Pages 14-24
  Introduction

  Internal marketing is a management tool that provides the ground for providing quality services by paying attention to managers as internal customers. The aim of this study was to determine the correlation between internal marketing and service quality with the mediating role of market orientation in sports clubs in Kermanshah province in 2020.

  Methods

  The present study is a descriptive-correlational study. 234 managers of sports clubs in Kermanshah province entered the study as a statistical sample by census method. Data were collected by the “Foreman and Muni’ Internal Marketing Questionnaire”, “Yi-Chin Liu Quality Service Questionnaire”, and “Narver and Slater Market Orientation”. Construct validity, Cronbach’s alpha calculation and combined reliability were used to determine the reliability. Data analysis was performed with SPSS. 22 and Amos 23 software.

  Results

  There was a significant correlation between internal marketing and market orientation in sports clubs (β = 0.87, P = 0.001). There was a significant correlation between market orientation and service quality (β = 0.10, P = 0.015); Also, a significant correlation was observed between internal marketing and service quality (β = 0.87, P = 0.002).

  Conclusions

  The correlation between internal marketing and service quality, the correlation between internal marketing and market orientation and market orientation with service quality has become significant. Therefore, the market orientation variable can be considered as a partial mediating variable. It is suggested that sports club managers help improve the quality of service in sports clubs through the implementation of internal marketing activities.

  Keywords: Internal marketing, Service quality, Market orientation, Sports club
 • Sedigheh Salabifard, Biyuk Tajeri*, Amin Rafiepoor Pages 25-36
  Introduction

  Cancer has many consequences, including psychological effects such as stress and depression. The aim of this study was to determine the effect of spiritual therapy on post-traumatic growth, self-compassion and hope in women with breast cancer.

  Methods

  The method of the present study was semi-experimental with pre-test, post-test and follow-up design and control group. The statistical population included women with breast cancer who referred to Firoozgar Palliative Medicine Center and Cancer Prevention and Control Center (Macsa) in Tehran. A total of 30 patients were selected by purposive sampling method and randomly assigned to intervention and control groups. In this study, to collect data from a demographic questionnaire,
  the “Post-Traumatic Growth Questionnaire”, the “Self-Compassion Scale” and the “Snyderchr('39')s Hope Scale” were used. The validity of the instruments was determined by convergent validity and their reliability by Cronbachchr('39')s alpha method. The intervention group underwent "Spiritual Therapy" intervention in 8 sessions of 90 minutes. Data were analyzed in SPSS. 19.

  Results

  There was a significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in the two stages of post-test and follow-up. The results of analysis of variance on repeated measures showed that spiritual therapy is an effective on improve post-traumatic growth, self-compassion and hope in cancer patients (P <0.05). 

  Conclusions

  Given the effectiveness of "Spiritual Therapy" in improving post-traumatic growth, self-compassion and hope in women with cancer, it is suggested that this psychological intervention use to promote post-traumatic growth, self-compassion and hope in women with cancer.

  Keywords: Cancer, Spiritual Therapy, Hope, Self-Compassion, Posttraumatic Growth.
 • Katayoun Khoshnoodian, Kian Nourozi Tabrizi*, Abolfazl Rahgoi Pages 37-47
  Introduction

  Nursing is one of the jobs that is associated with many problems and stressors in the workplace and family. The aim of this study was to determine the correlation between work-family conflict and happiness in the nursing staff of the selected Social Security hospital.

  Methods

  The present study was descriptive-correlational. The statistical population of this study was all employees of nurses working in a selected social security hospital.  210 nursing staff were selected by using non-random and quota sampling method. The study used demographic questionnaire, “Work-Family Conflict Scale” (WFCS) and the “Oxford Happiness Questionnaire” (OHQ), which had validity and reliability confirmed in previous studies. Data were analyzed using SPSS.24.

  Results

  The mean scores of work-family conflict and happiness were reported to be 39.89 and 118.62, respectively. 52.6% of nursing staff participating in the study have a high level of conflict between work and family. Happiness correlation with the family-job conflict variable was significant and inverse, but it was not significant with the job-family conflict variable. (P<0/05).

  Conclusions

  Due to the significant correlation between happiness and work-family conflict, it is recommended to focus more on hospital staff and create a suitable supportive environment to enhance happiness.

  Keywords: Work, Family Conflict, Happiness, Nurses
 • Masoumeh Sahebi, Ramezan Hassanzadeh*, Bahram Mirzaian Pages 48-61
  Introduction

  Major depression is one of the most common psychological disorders that affects a personchr('39')s performance and has several negative side effects. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Acceptance and Commitment Therapy " on emotion regulation strategies, dysfunctional attitudes and resilience in people with major depression.

  Methods

  The study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up and a control group. The statistical population included people with major depression who referred to counseling centers and psychological services in Sari. 30 people were selected by simple random sampling replaced in the intervention group (15 people) and control group (15 people). In order to collect data demographic questionnaire, "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire", "Dysfunctional Attitude Scale" and "Connor ‐ Davidson Resilience Scale" were used. The validity of the instruments was assessed through the construct validity of confirmatory factor analysis and the reliability of the instruments by Cronbachchr('39')s alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS .21.

  Results

  "Acceptance and Commitment Therapy" is effective in improving emotion regulation strategies, dysfunctional attitudes and resilience in people with major depression (P <0.05).

  Conclusion

  Emotion regulation strategies, dysfunctional attitudes, and resilience in people with major depression can be modified through "Acceptance and Commitment Therapy". It is suggested that education based on this treatment be conducted with the aim of empowering and promoting the mental health of people with depression in counseling and psychotherapy centers.

  Keywords: Resilience, Acceptance, Commitment Therapy, emotion regulation, depression, dysfunctional attitudes
 • Mostafa Askaryan*, Susan Raoufi Kelachayeh, Fatemeh Hamidifar, Hamidreza Rezazadeh Bahadoran Pages 62-70
  Introduction

  Evaluation of university teachers is a necessity in order to improve the knowledge of the community. In this regard, the performance evaluation instruments of university faculty members are different. Therefore, the aim of present study was to develop and Psychometrics "Scale of Performance Evaluation Criteria for University Faculty Members".

  Methods

  The present study is of methodological type and includes two qualitative and quantitative sections. In the qualitative part, 20 semi-structured interviews were conducted with 20 university faculty members and experts in measurement and evaluation. From the qualitative findings, the initial scale was developed with 38 items. Then, in the quantitative part, the scale for measuring face validity, content validity ratio and content validity index was distributed among 20 faculty members and experts in measuring and evaluating. To measure the construct validity, the exploratory factor analysis method was used. Reliability was measured by 30 faculty members of Zanjan Branch of Azad University using Cronbachchr('39')s alpha coefficient. Data were analyzed in SPSS . 23.

  Results

  According to the qualitative findings, the "Scale of criteria for evaluating the performance of university teachers" was developed with 38 items. Items with a content validity ratio greater than 0.42 and a content validity index greater than 0.79 were retained (7 items were deleted). Structural validity findings showed that the designed scale has 6 dimensions (individual ethics, professional ethics, educational activities, maturity, executive activity, research activity). The reliability was obtained by internal consistency method (Cronbachchr('39')s alpha coefficient) for the scale 0.93.

  Conclusion

   The "Scale of Performance Evaluation Criteria for University Faculty Members" with 31 and 5 point Likert scale, from strongly agree (score 5) to completely disagree (score zero) in 6 dimensions, has high validity and reliability. It is suggested that the above instrument be used in the evaluation of university faculty members.

  Keywords: Psychometrics, Performance evaluation, Faculty members
 • Saeid Soleymani, Azita Amirfakhraei*, Keramat Keramati, Abdolvahab Samavi Pages 83-95
  Introduction

  Divorce exposes adolescent children to severe physical, emotional, and social crises. Methods of reducing health-related problems include “Cognitive Behavioral Treatment” and “Unified Trans Diagnostic Treatment”. Therefore, the present study aimed to compare the effectiveness of “Cognitive Behavioral Treatment” and “Unified Trans Diagnostic Treatment” on emotional expression and fear of intimacy in children of divorce.

  Methods

  Present study was a semi-experimental with pretest and posttest design with control group. The research population was children of divorce referring to the psychological service clinics of Bandar Abbas city in year of 2019. Number of 51 people were selected by convenience sampling method and randomly assigned into three groups (each group 17 people). The research instrument was including the demographic form, “Emotional Expression Questionnaire” and “Descutner and Thelen Fear of Intimacy Scale”. The experimental groups received 10 sessions of 70 minutes with the methods of “Cognitive Behavioral Treatment” and “Unified Trans Diagnostic Treatment”, respectively and the control group didn’t received training. Data were analyzed in SPSS.19 software.

  Results

  The methods of “Cognitive Behavioral Treatment” and “Unified Trans Diagnostic Treatment” in comparison to the control group led to increase emotional expression and decrease fear of intimacy in children of divorce (P<0.05), but there was no significant difference between the two methods in increasing emotional expression and decreasing fear of intimacy (P>0.05).

  Conclusion

  Both “Cognitive Behavioral Treatment” and “Unified Trans Diagnostic Treatment” were effective in improving emotional health-related characteristics, especially increased emotional expression and decreased fear of the intimacy of children of divorce. Therefore, health experts and therapists can use the methods to increase emotional expression and decrease fear of intimacy.

  Keywords: Cognitive Behavioral, Trans Diagnostic Treatment, Emotion, Fear, Divorce
 • Fatemeh Rostamkhani, Mohammad Ghamari *, Vahideh Babakhani, Effat - al - Sadat Effat al Sadat Merghati Khoei Pages 96-107
  Introduction

  Sexual function is an important part of the life of postmenopausal women and changes in it, especially in menopause, can affect their health. The sexual function of postmenopausal women can be affected by various factors. The aim of this study was to determine the “Cognitive-Behavioral Therapy” on sexual function and schemas in postmenopausal women.

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental and its design was pre-test-post-test-follow-up with the control group. The statistical population of the study included all postmenopausal women who referred to Zanjan Health Center in 2020 to receive services. 30 individuals who had a sexual function score less than 28 with a female "Female Sexual Function Index" were selected by purposive sampling and randomly selected (by lottery) in two intervention and control groups (15 in each group). Data were obtained with the "Female Sexual Function Index" and "Womenchr('39')s Sexual Self-Schema Scale" in the pre-test, post-test and follow-up stages of the intervention and control groups. Content validity was performed by qualitative method and reliability was performed by internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. “Cognitive-Behavioral Therapy” was presented to the intervention group in 8 sessions of 2 hours. Data were analyzed using SPSS. 24

  Results

  The trend of changes in the intervention group compared to the control group in the measurement stages in the variables of sexual function (F= 25.259 and P= 0.001) and sexual schema (F= 4.355 and P= 0.021) significantly different (P< 0.05). About 42% and 12% of the observed differences in sexual function and sexual schema variables are due to group membership (intervention), respectively. To compare these changes over time, Bonferroni Subordinate Test was used. Changes between pretest and posttest, pretest with follow-up were significant only in the intervention group (P <0.05).

  Conclusions

  “Cognitive-Behavioral Therapy” has improved sexual function and schema in postmenopausal women. Therefore, it is recommended to use it to improve sexual function and sexual schema of postmenopausal women.

  Keywords: Cognitive-Behavioral, Sexual Function, Sexual Schema, Menopause
 • Saeed Sharifi*, Faezeh Taghipour, Nourollah Rezei Pages 108-121
  Introduction

  Existence of consensus, empathy, convergence and social acceptance among ethnic groups is one of the ways to achieve social health and national cohesion in the multi-ethnic society of Iran. The aim of this study was to develop strategies and consequences of ethnic-cultural empathy in virtual social networks with the approach of national cohesion and achieving social health.

  Methods

  The present study was conducted with a qualitative approach. The sample of the study was 32 experts and the criterion for selecting the experts was to have knowledge and awareness of the literature on the subject and also to have aristocracy over the community to observe the central phenomenon of research, which were selected purposefully and snowballs. Interviews were used using open and semi-structured questions to collect data. After reaching theoretical saturation, the data were analyzed by conventional content analysis method.

  Results

  By coding and analyzing the content of semi-structured interviews with experts, 159 open codes were extracted and after aggregating the codes, 47 subcategories and 17 categories in the form of two main themes were identified as "strategies" and "consequences".

  Conclusions

  The results indicate that according to the strategies and extractive consequences of the research, national solidarity and ethnic and cultural harmony will be established and positive participation will be strengthened by participation and facilitation in the implementation of the presented strategies. It is suggested that policymakers use these strategies to achieve national cohesion and social health of the country.

  Keywords: National Unity, Content Analysis, Social Health, Virtual Networks, Consensus
 • Shahla Mohammadzadeh Zarankesh, Parivash Jafari*, Mohammadali Hosseini, Akhtar Jamali Pages 122-136
  Introduction

  Lifelong learning is an important issue in nursing education and nursing students need to understand the need to pursue learning throughout their professional life. The aim of this study was to identify the barriers to lifelong learning of nursing students in clinical learning environment from the perspective of faculty members 

  Methods

  The present study is a qualitative study with a content analysis approach that was sampled purposefully using semi-structured reply interviews with 19 nursing teachers during 2017-2018. To ensure the accuracy of the data, the credibility, conformability, dependability and transferability were used.
  Data were analyzed by content analysis method using MAX-Q10 software.

  Results

  Barriers to lifelong learning in clinical learning environments in 6 main themes including: inadequate organizational environment, distorted professional status, lack of inter professional cooperation, poor socio-economic conditions of nurses in the health care system, lack of physical facilities - technology, culture, economy and lack of evaluation system  Based on performance was identified.

  Conclusions

  Nursing students face a number of obstacles in the clinical learning environment that reduce their motivation for lifelong learning. It is suggested that the nursing education curriculum be developed with a lifelong learning and mechanisms be implemented with the support of the authorities.

  Keywords: Lifelong Learning, Nursing Student, Clinical Education, Learning Environment, Barriers