فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زینت ذاکری، عباس شاکری*، تیمور محمدی صفحات 1-24

  در سال های اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بین المللی از نظر علم مالی موضوع با اهمیتی شده است. اهمیت این موضوع در مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی و انتخاب سبدهای مالی است. نتایج تجربی نشان می دهند نحوه مدلسازی سرایت تلاطم در کسب نتایج وجود یا عدم وجود سرایت تلاطم بین بازارهای مالی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در مقاله حاضر دو رویکرد گارچ همبستگی شرطی پویا (DCC) چند متغیره و تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره در مدلسازی سرایت تلاطم بین بازارهای منتخب با استفاده از ارزش در معرض خطر و محاسبه تابع زیان مقایسه شده است. برای کسب نتایج تجربی از داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی پنج کشور منتخب اسلامی و نفتی از جمله ایران، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و نیجریه با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن نشان می دهند از هر دو رویکرد می توان جهت محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده نمود اما با توجه به مقایسه توابع زیان، رویکرد مدل سازی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره نسبت به رویکرد گارچ همبستگی پویا (DCC) چند متغیره ارجحیت دارد.

  کلیدواژگان: سرایت تلاطم، الگوی تلاطم تصادفی عاملی، الگوی گارچ چند متغیره، کشورهای اسلامی نفتی
 • حمیدرضا جعفری*، رضا راعی، اکبر کمیجانی، مرتضی بکی حسکویی صفحات 25-50
  بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می شوند. در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می نماید. بر این اساس برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالش های سیاست گذاری پولی به شمار می رود. بدین منظور، پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه ای، یک مدل جست و جوی چهار دوره ای شامل دوره شوک نقدی، جست و جو برای یافتن شریک، چانه زنی و تسویه با بانک مرکزی را ارایه و رفتار بانک های ایران را در بازار بین بانکی شبیه سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی ایران را برای دوره 1397 تا 1398 استخراج می نماید. نتایج نشان می دهد که هر چند میانگین نرخ اعلامی در بازار بین بانکی ایران با میانگین نرخ بدست آمده از مدل این پژوهش یکسان است اما نرخ سود وام دهی و وام گیری بانک های بزرگ که از مدل استخراج شده است تفاوت معنی داری دارند و البته با عقلانیت رفتاری بانک ها سازگار است. همچنین میانگین نرخ های اعلامی بانک ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاست گذاری نرخ سود توسط بانک مرکزی است.
  کلیدواژگان: بازار بین بانکی، تعادل نش، مدل های جستجو، الگوی شبکه ای، کریدور نرخ سود
 • سرور چهرازی*، سید عبدالمجید جلایی صفحات 51-70
  پیشرفت اقتصادی و بازرگانی هر کشور متکی بر پیشرفت فنی و صنعتی است و پیشرفت فنی و صنعتی در بخش های مختلف اقتصادی در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تکنولوژی بین المللی و استفاده از نتایج آن ها در برنامه های اقتصادی امکان پذیر می باشد. فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کالاها و خدمات قابل تجارت و استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی می شود. بر همین اساس در این مطالعه اثر تکانه های بهره وری بر درجه ی جذب سرریزهای تکنولوژی در ایران طی دوره زمانی 1393-1357 بررسی شده است. برای این منظور از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه تکانه های بهره وری به موقت و دایمی و از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر سرریز تکنولوژی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، در حالی که تکانه های دایمی بهره وری، عامل اصلی تغییرات در سرریز تکنولوژی هستند، تکانه های موقتی بهره وری، در توضیح تغییرات سرریز تکنولوژی نقش مهمی ایفا نمی کنند.
  کلیدواژگان: سرریز تکنولوژی، بهره وری کل عوامل تولید، تکانه های دائمی و موقت، روش بلانچارد-کوا، تحقیق و توسعه
 • مریم داربیدی، سهراب دل انگیزان*، شهرام فتاحی، محمدشریف کریمی صفحات 71-98

  شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تاثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.

  کلیدواژگان: منحنی زیست محیطی کوزنتس، نوآوری، هزینه های تحقیق و توسعه، مدل دوربین فضایی
 • لیلا اقبالی، رضا رنج پور*، سید کمال صادقی صفحات 99-130
  ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای منابع انرژی گسترده و یکی از نمونه های الگوی رشد اقتصادی بر اساس منابع طبیعی است. بنابراین، با وجود وفور منابع انرژی برنامه‎ریزی و سیاستگذاری در مصرف انرژی امری ضروری است. با توجه به اینکه صنعت یکی از بخش‎های عمده مصرف کننده انرژی است، بنابراین، در راستای اعمال سیاست مدیریت مصرف انرژی مطالعه و تعیین ارتباط بین مصرف انرژی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش از موضوعات مهم این حوزه می باشد. در این تحقیق، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده زیربخش‎های صنعت ایران در دوره 1395-1374 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پانلی و با رویکرد بوت استرپ مطالعه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف کل انرژی به رشد ارزش افزوده در زیربخش‎های مورد مطالعه صنعت به جز یک زیربخش است. بنابراین مصرف کل انرژی محرک رشد ارزش افزوده نبوده و سیاست صرفه‎جویی را می‎توان بدون کاهش معنی‎دار در رشد ارزش افزوده زیر بخش های صنعت بکار گرفت. در دو زیربخش صنعت تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ارزش افزوده علت مصرف انرژی بوده است. بنابراین، افزایش ارزش افزوده در این زیر بخش ها باعث رشد مصرف کل انرژی می‎گردد و ضروری است در سیاست‎های مربوط به بخش صنعت به این زیربخش‎ها توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: رابطه علیت گرنجری، رویکرد بوت استرپ، مصرف انرژی، ارزش افزوده، زیربخش‎های صنعت
 • مجتبی قیاسی، احمد سرلک*، هادی غفاری صفحات 131-156
  سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تاثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تاثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت، رشد اقتصادی، داده های ترکیبی
 • نغمه هنرور، همایون رنجبر*، سارا قبادی صفحات 157-184

  هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی (بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

  کلیدواژگان: کارایی بازار کالا، کامیابی اقتصادی، شاخص رقابت پذیری جهانی
 • شیوا علیزاده، محمد علیزاده *، وحید شقاقی شهری، محبوبه دلفان صفحات 185-214

  با توجه به اینکه از اواخر دهه 60 و همزمان با شروع برنامه اول توسعه و آغاز برنامه تعدیل اقتصادی انتظار می‌رفت، بخشی از خانوارهای ایرانی در تامین حداقل نیازهای خود دچار مشکل شوند (خداداد کاشی و همکاران، 1381) از این رو موضوع فقر مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفت.طی دهه‌های اخیر بسیاری از محققین اقتصادی بر این باورند که دولت‌ها از طریق اجرای سیاست‌های تمرکز‌زدایی مالی قادر به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهند بود. از این رو مطالعه حاضر بر آن است در کنار سایر متغیرهای موثر بر فقر، به بررسی تاثیرات فضایی شاخص‌های تمرکززدایی مالی بر فقر برای استان‌های ایران طی دوره 1395-1385بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی مخارج با ضریب (0.1373-) و تمرکززدایی مالی درآمد با ضریب (0.012-) درصد اثرات منفی و معناداری بر فقر دارند، بزرگتر بودن ضریب تمرکززدایی مالی مخارج در مقایسه با درآمد حکایت از آن دارد که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی مخارج به نحو موثرتری قادر به کاهش فقر خواهد بود. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر تاثیرات مثبت و معنادار مجاورت فضایی برای استان‌های کشور را تایید می‌کنند.

  کلیدواژگان: تمرکززدایی مالی، فقر، اقتصاد سنجی فضایی
 • حسن فرازمند، ابراهیم انواری، بقیت الله موسوی * صفحات 215-240

  این مقاله به بررسی نحوه اثر گذاری شهرنشینی بر تقاضای مصرف انرژی در ایران، با استفاده از مدل STIRPAT و داده های آماری سال‌های 1375 تا 1393 می‌پردازد. روش ARDL برای تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت و علیت گرنجری VECM به منظور تعیین جهت رابطه بین متغیرها استفاده شده است. لگاریتم طبیعی متغیرهای مصرف انرژی سرانه ، جمعیت شهرنشین، GDP سرانه، تکنولوژی سرانه و حمل و نقل مسافر در این مطالعه استفاده شده‌اند. نتایج بلندمدت نشان می‌دهد که لگاریتم شهرنشینی و مجذور آن اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. اثر مثبت حمل و نقل برمصرف انرژی گویای انرژی بر بودن تکنولوژی به کار رفته در این صنعت است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی را افزایش داده است. ارتباط بین تکتولوژی و مصرف انرژی گویای کارکرد اثرات برگشتی است. نتایج کوتاه مدت نیز اثر مثبت شهرنشینی را تایید می‌کند. روابط کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی مثبت است. تکنولوژی به صورت منفی و حمل و نقل به صورت مثبت در کوتاه مدت بر مصرف انرژی اثرگذارند. انحراف کوتاه مدت تابع تقاضای انرژی در هر فصل معادل 39/15درصد تصحیح می‌شود و حدود 1 سال و 2 ماه برای رسیدن به مسیر تعادل بلند مدت طول خواهد کشید. براساس نتایج علیت گرنجری مصرف انرژی علت گرنجری شهرنشینی است.

  کلیدواژگان: شهرنشینی، تقاضای انرژی، مدل STIRPAT
 • مریم قدیمی*، مهناز ربیعی، عبدالله دوانی، ابوالفضل شاه آبادی صفحات 241-280

  بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسایل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تایید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.

  کلیدواژگان: استقلال بانک مرکزی، خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR)، سیاست بهینه پولی، فساد، تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)
|
 • Zinat Zakeri, Abbas Shakeri *, Teimoor Mohammadi Pages 1-24

  In recent years, with the expansion of the globalization process, the relationship between the financial markets of different countries, including developing countries such as islamic oil-exporting countries, has increased more than ever, resulting in modeling the volatility of returns in international stock markets in terms of science. finance has become an important issue. the importance of this issue in risk management is the pricing of financial derivatives and the coverage of the resulting risk, marketing and selection of financial portfolios. experimental results show that the modeling of contagion volatility is very important in obtaining the results of the presence or absence of contagion volatility between different financial markets. accordingly, in the present paper, two approaches of multivariate dynamic conditional correlation (DCC) and multivariate factor stochastic volatility in modeling contagion volatility between selected markets using the risk value and calculating the loss function are compared. to obtain experimental results from stock price index data in the financial markets of five selected islamic and oil countries, including Iran, Saudi Arabia, UAE, Qatar and Nigeria with daily frequency during the period 12/05/2008 to 19/02/2020 used. experimental results of Kupiec and christoffersen tests show that both approaches can be used to calculate the risk value, but due to the comparison of loss functions, the multivariate factor stochastic volatility modeling approach compared to the GARCH approach of dynamic correlation (DCC) multivariate is preferred.

  Keywords: Transmission volatility, Factor stochastic volatility model, Multivariate GARCH modle, Islamic oil countries
 • Hamidreza Jafari *, Reza Raei, AKBAR KOMIJANI, Mortaza Baky Haskuee Pages 25-50
  The interbank market is a part of the money market in which banks and credit institutions enter into transactions to finance and consume surplus resources in the short term with the aim of balancing their liquidity situation. In a corridor framework of monetary policy, the central bank sets interbank money market (IBMM) interest rate and also implements open market operation (OMO) to direct market interest rate towards the policy rate. Hence estimation of IBMM equilibrium interest rate is the most important challenge in monetary policy making. In order to model the interbank market in Iran, this research provides a 4-periods search model, including shocks, searching for counterparty, bargaining and settlement with central bank, and it simulates Iranian banks’ behavior to derive Iran’s interbank rate using 2017-2019 period data.The results show that the model-driven lending rate of large banks is higher than their borrowing rate which is consistent with rational behavior of the banks, while the actual rates are the same in both cases that implies distortion in interest rate policy making by Iran central bank.
  Keywords: Interbank Money Market, nash equilibrium, Search Models, Network Models, Interest rate Corridor
 • Sorour Chehrazi *, Sayed Abdolmajid Jalaee Pages 51-70
  The economic and commercial progress of each country depends on the technical and industrial progress, and technical and industrial progress in various economic sectors is possible due to domestic research and development activities and the spillovers of international research and development and the use of their results in economic plans. R&D activities lead to the production of goods and services that can be traded and more effectively use of existing resources and absorbing advanced foreign technology. accordingly, in this study, The effect of productivity shocks on the degree of efficiency in technology spillovers were examined during the period of 1978-2014. for this purpose, the Blanchard-Quah technique have been used for the analysis of temporary and permanent productivity impacts and the structural vector autoregression (SVAR) have been used to study the effect of these two components on technological spillovers. the results of the model indicate that, while the permanent productivity shocks, the main cause of changes in technology spillovers, transitory productivity shocks, do not plays an important role in explaining the changes technology spillovers.
  Keywords: Technology Spillovers, Total factor productivity, Transitory, Permanent Shocks, Blanchard-Quah method, Research, Development
 • Maryam Darbidi, Sohrab Delangizan *, Shahram Fatahi, MohammadSharif Karimi Pages 71-98

  Identification the affecting drivers on improving the quality of the environment is one of the most effective steps towards achieving environment friendly economic growth and development, thus moving to the third stage of the environmental Kuznets curve. In the present study, the impact of innovation as one of the most important affecting variables on emission of pollution in the Iranian provinces in the framework of Kuznets curve over the period of 2007- 2016 has been estimated with the spatial econometric approach. Two indicators of R&D costs and human capital are used as an alternative to innovation. The results indicate that R&D and human capital have a significant negative impact on air pollution emissions in the Iranian provinces. Therefore, policymakers should reduce pollution emission by planning to increase local investment in R&D activities and improving the quality of human capital. Also, the increase in R&D of adjacent provinces through spatial spillover effects reduces contaminant emission. The findings also suggest that innovation causes that the return point of Kuznets curve occurs at a lower GDP per capita level.

  Keywords: Environmental Kuznets Curve, Innovation, Research, development costs, Spatial Durbin model
 • Leila Eghbali, Reza Ranjpour *, Seyed Kamal Sadeghi Pages 99-130
  Iran, as a developing country, has extensive energy resource types and is considered as an example of economic growth model based on natural resources. The industry is considered as one of the major sectors of energy consumption in the country, and determining the relationship between energy consumption and economic growth is one of the important issues in this field. In recent years, however, energy has become an interesting topic for researchers, only a limited number of studies on energy consumption have been undertaken in the industry. Therefore, this study seeks to evaulate the relationship between energy consumption and value added in industrial sub-sectors of Iran. The main aim of this research is to identify the relationship between total energy consumption and industrial sub-sectors value added of Iran during the period 1995-2017. The panel Granger causality was used to investigate the causality between variables based on the bootstrapping approach to accurately evaluate the results. The outcomes indicate that there is no causality between total energy consumption and value added growth in industrial Sub-Sectors. Therefore, the rising in energy consumption does not cause a growth of value added and saving policy can be used without any decrease in value added growth. Value added growth cause energy consumption in two main industrial sub-sectors. Thus, any increase in value added causes a rise in total energy consumption, and it is essential to prioritize these sub-sectors in all industry-related policies.
  Keywords: Granger causality, Bootstrap Panel Approach, energy consumption, Value added, Industry Sub-sectors
 • Mojtaba Ghiasi, Ahmad Sarlak *, Hadi Ghafari Pages 131-156
  In the last two decades, social capital is one of the new concepts that has found a significant place in economic and social studies. But there is always a lot of debate amongst thinkers about how the relationship between social capital, health and economic growth. The purpose of this study is to determine the relationship between indicators of social capital and human capital of health with economic growth of the provinces using the panel data Vector Auto regression for the period of 2005-2015. To calculate the social capital index of 11 variables, 5 variables have been used to calculate health Capital. Experimental results obtained from estimating the model and examining the interaction of research variables in the framework of analysis of variance, show that in the period under review, not only economic growth has a positive effect on social capital and health capital of the provinces but also higher levels of social capital. Health capital in the provinces of the country has improved and with the increase of health capital, it has led to the improvement and formation of social capital.
  Keywords: Social Capital, Human capital health, Economic growth, Panel Data
 • Naghmeh Honarvar, Homayoun Ranjbar *, Sara Ghobadi Pages 157-184

  The main purpose of each country is to have high economic growth and to reach developmental levels, which is the necessity to achieve these goals, to use the best available resources in the country and to improve its efficiency and productivity. Promotion of efficiency and productivity affects the main economic, social and political phenomena of societies, such as lowering inflation, increasing welfare, increasing employment and increasing competitiveness. Therefore the purpose of this study is to analyze the long run effects of the goods market efficiency component in the global competitiveness index on the economic success for the period 2008-2019 in Asian countries with the average upward competitiveness index. For this purpose, using the Panel Vector Error Correction Model (PVECM), the effects of goods market efficiency on the economic success of these countries was investigated. In general, the results indicate that by creating a shock in the goods market efficiency, the positive shock of goods market efficiency (improving the goods market efficiency) lead to increase in the rate of economic growth and decrease in the unemployment rate and ultimately, an increase in economic success in the medium and long run. The results of variance decomposition also indicate that the most effective variable on the goods market efficiency is investment, which has the greatest impact in the long run.

  Keywords: Economic Success, Global Competitiveness Index, Goods Market Efficiency
 • Shiva Alizade, Mohammad Alizadeh *, vahid shaghaghi shahri, mahboubeh delfan Pages 185-214

  Considering that from the late 60's and at the same time with the beginning of the first development plan and the beginning of the economic adjustment program, it was expected that some Iranian households would have difficulty in meeting their minimum needs (Khodadad Kashi et al., 2002). It received the attention of many studies. In recent decades, many economic researchers believe that governments will be able to reduce poverty and improve people's livelihoods through the implementation of fiscal decentralization policies. Therefore, the present study, along with other variables affecting poverty, examines the spatial effects of financial decentralization indicators on poverty for the provinces of Iran during the period 2006-2016. The results of the study indicate that financial decentralization of expenditures with coefficient (-0.1373) and financial decentralization of income with coefficient (-0.012) percent have negative and significant effects on poverty. The higher financial decentralization coefficient of expenditures compared to income indicates that Implementing a fiscal decentralization policy will be able to reduce poverty more effectively. In addition, the results of the present study confirm the positive and significant effects of spatial proximity for the provinces of the country.

  Keywords: financial decentralization, Poverty, Spatial econometrics
 • Hasn Farazmand, Ebrahim Anvari, baghiatallah mousavi * Pages 215-240

  Considering the importance of urbanization and its relationship with energy sources, it is necessary to examine the relationship between these two variables for policy making. Accordingly, this paper reinvestigates the relationship between urbanization and energy consumption in case of Iran for the period of 1375-1393 by employing the STIRPAT (Stochastic Impact by Regression on Population, Affluence and Technology) model and autoregressive distribution lag (ARDL) Bound Test. Long-term results show that logarithms of urbanization and its square have a positive effect on energy consumption. The positive effect of transportation on energy consumption is shown that energy is the technology used in this industry. The increase in GDP per capita has increased energy consumption. The relationship between technology and energy consumption suggests the function of return effects. Short-term results also confirm the positive impact of urbanization. Short-term relationships between economic growth and energy consumption are positive. Technology has negative effect and transportation will positively affect energy consumption in the short term. Our empirical results indicate that the short run deviations stem in energy demand function is corrected by 15.39% in each quarter and will take 1 year and 2 months to achieve stable long run equilibrium path. Based on the Granger causality results, energy consumption is a major cause of urbanization.

  Keywords: Urbanization, Energy Demand, STIRPAT
 • maryam ghadimi*, mahnaz rabiei, abdolah davani, Abolfazl Shahabadi Pages 241-280

  Examining monetary policy as one of the channels affecting macroeconomic variables is one of the important issues in the economy. In the present study, using the non-linear model of auto regression with gentle transfer (STAR), the effect of corruption on monetary policy with respect to different levels of independence of the Central Bank of Iran has been investigated. The results, in addition to confirming the non-linear relationship between the independence of the Central Bank of Iran and the growth of money supply, show that increasing the degree of independence of the Central Bank has reduced the growth of money supply. In the second part , optimal behavior of optimal monetary policy is determined using the Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) model. The results show that fiscal dominance reduces the coefficient of optimal policy and the greatest stabilizing power of optimal monetary policy occurs in the state of complete independence of monetary policy.

  Keywords: Central Bank Independence (CBI), Smooth Transition Autoregressive (STAR), Monetary Policy, Corruption, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE)