فهرست مطالب

مدیریت مخاطرات محیطی - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1399)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پرهام پهلوانی*، میعاد بادپا صفحات 225-239

  در این پژوهش، از روش های آنتروپی شانون و تاپسیس برای رتبه بندی مناطق مسکونی شهری در برابر خطر زمین لرزه استفاده شد. بدین منظور، به صورت موردی در 27 ناحیه از شهرستان آمل در استان مازندران، هشت متغیر شامل انرژی آزادشده زمین لرزه های 20 سال اخیر برحسب تن TNT به ازای هر ناحیه، کیفیت ابنیه و ساختمان ها، تراکم مسکونی، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت، نفوذ پذیری شبکه معابر، فضای باز شهری و عمق آب زیرزمینی بررسی شد. این متغیرها با استفاده از روش های آنتروپی شانون و مدل تصمیم گیری چندشاخصه تاپسیس، براساس نزدیکی به ایدیال آسیب پذیری رتبه بندی شدند. در محاسبه انرژی آزادشده زمین لرزه های 20 سال اخیر از داده های دقیق موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران استفاده شد، اما این مقادیر به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی الزاما گویای لرزه خیزی منطقه نبود و به همین علت وزن کمتری به این فاکتور اختصاص داده شد. در ادامه رتبه های به دست آمده از این تحلیل به نقشه شهر اضافه شده و ناحیه های شهری به بخش های دارای آسیب پذیری خیلی زیاد تا خیلی کم تقسیم شدند و نقشه پهنه بندی آسیب پذیری شهر تهیه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ناحیه های مرکزی 24، 13، 18، 10 و 12 آسیب پذیری خیلی زیاد و ناحیه های 19، 17، 14و 16 آسیب پذیری زیادی در برابر زمین لرزه دارند. بر همین اساس، ناحیه های 15، 21، 2، 6، 22، 25، 11، 20، 27 و 4 آسیب پذیری متوسط، ناحیه های 26، 9، 23، 3، 1 و 5 آسیب پذیری کم و ناحیه های 8 و 7 آسیب پذیری خیلی کمی در برابر زلزله دارند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری شهری، آنتروپی شانون، تاپسیس، زمین لرزه، مناطق مسکونی
 • تیمور جعفری* صفحات 241-263
  مخاطرات محیطی هرساله آسیب های جانی و مالی فراوانی به مردم استان خراسان شمالی وارد می کنند. این تحقیق ضمن معرفی انواع مخاطرات محیطی در نقاط مختلف خراسان شمالی، مسایل و مشکلات آنها را طبقه بندی و تقویم زمانی را برای کاهش خسارات و جلوگیری از بحران های احتمالی مشخص کرده است. روش به کاررفته در این تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات میدانی، کتابخانه ای و تحلیل های آماری است. با توجه به اهمیت بیماری کووید-19، به منظور ارزیابی خطر آن در سه هفته آخر منتهی به 31 مرداد 1399 در سطح شهرستان های استان، ابتدا نرخ بروز تعدیل شده در هفته اخیر (AIRW1)، یک هفته قبل (AIRW2) و دو هفته قبل (AIRW3) محاسبه و سپس با استفاده از رابطه مربوط، وضعیت هر یک از شهرستان ها (سفید، زرد و قرمز) مشخص شد. در خصوص خطر سرمازدگی از داده های آماری بلندمدت دمای کمینه ایستگاه های سینوپتیک و تبخیرسنجی بجنورد، اسدلی، آغمزار، رسالت، شیروان، چری، خوش، نوشیروان و جاجرم در مقیاس روزانه استفاده شد. برای تعیین زمان آغاز و پایان یخبندان، روزها به روزشمار ژولیوسی تبدیل و از نرم افزارهای Minitab و ArcGIS برای رسم نمودار و نقشه های پراکندگی زمانی و مکانی آغاز و پایان یخبندان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که موقعیت جغرافیایی، شرایط محیطی و نظام برنامه ریزی فضایی، وقوع مخاطرات محیطی در استان خراسان شمالی را اجتناب ناپذیر می سازد و مناطق مختلف این استان از پنجاه ویک مخاطره محیطی در قالب چهار گونه کلی مخاطرات طبیعی شامل مخاطرات زمین شناختی، جوی، آب شناختی و زیستی و دو مخاطره انسانی عمدی و غیرعمدی، آسیب می بینند. این وضعیت، ضرورت افزایش ضریب ایمنی نقاط زیست و فعالیت و اصلاح و تغییر روش ها و دستورالعمل ها توسط دستگاه های وابسته برای مدیریت مخاطرات را نشان می دهد. هماهنگ سازی زندگی و فعالیت کشاورزان با شرایط سرمازدگی و سازگاری جغرافیایی با ویروس کرونا به عنوان بهترین راه حل زیستی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی- زمانی، خراسان شمالی، گونه شناسی مخاطرات، مخاطرات محیطی
 • رضوان مودب، کامبد امینی حسینی* صفحات 265-280
  ارتقای تاب آوری بافت های تاریخی- تجاری، از اقدامات اساسی برای کاهش خسارات مخاطرات طبیعی نظیر زلزله است. برای این منظور در گام اول باید وضعیت تاب آوری این بافت ها در برابر مخاطرات طبیعی براساس عوامل موثر بر آن ارزیابی شود. در این مقاله شاخص های موثر در شناخت تاب آوری بازارهای سنتی که از ارزش زیادی از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور برخوردارند، مطالعه شده است. بدین منظور ابعاد فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سازمانی تاب آوری در این بافت ها در قالب 42 زیرشاخص شناسایی و دسته بندی شده اند. جنبه های فرهنگی- تاریخی نیز به عنوان بعد جدید معرفی و در هشت زیرشاخص دسته بندی شده اند. در مجموع 50 زیرشاخص اصلی در هفده شاخص و پنج بعد بررسی شده است. در گام بعدی، وزن های این ابعاد و شاخص ها و زیرشاخص ها به منظور مشخص شدن تاثیر هر یک در تاب آوری این بافت ها، به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که بعد اجتماعی در تاب آوری بازارهای سنتی دارای بیشترین ضریب وزنی است و باید برای ارتقای تاب آوری در بازارهای سنتی به این بعد توجهی ویژه مبذول شود. همچنین زیرشاخص های دارای بیشترین اهمیت عبارت اند از: 1. کاربری بناها؛ 2. ارزش اقتصادی ملک و اجناس داخل مغازه ها؛ 3. انطباق پذیری و پویایی گروه های مختلف برای بازیابی پس از زلزله؛ 4. قابلیت اجرای اقدامات بهسازی؛ 5. تجارب قبلی و آمادگی؛ 6. تمایل برای پرداخت وجه به منظور کاهش ریسک؛ 7. درآمد؛ 8. آموزش های کسب شده در زمینه کاهش ریسک؛ 9. آسیب پذیری شبکه راه ها. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تنها توجه به ارتقای یک شاخص یا صرفا بهبود شاخص های فیزیکی (همچون کاهش آسیب پذیری ساختمان ها)، لزوما بهترین گزینه برای ارتقای تاب آوری بازارهای سنتی نیست. از نتایج این مطالعه می توان برای تعیین اولویت های بهسازی بخش های مختلف بازارهای سنتی پیش از رخداد زلزله استفاده کرده و موثرترین مداخلات قابل اجرا را برای ارتقای تاب آوری اجرا کرد.
  کلیدواژگان: بازار سنتی، بافت تاریخی- تجاری، زلزله، شاخص تاب آوری، مدیریت مخاطرات
 • بهرام صالح صدق پور، علی شرقی، سعیده اسدی* صفحات 281-297

  رخداد زلزله 1382 موجب جراحات، مرگ ومیر، آسیب کالبدی و تخریب گسترده بافت باغ شهر و در نتیجه تغییرات ناگهانی محیط اجتماعی-کالبدی شهر بم شد. تا به امروز ابزار سنجش کمی به منظور ارزیابی تاثیر تغییرات ناگهانی محیط در پی زلزله در ایران وجود نداشته است. هدف پژوهش حاضر بازساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش پریشانی محیطی در پی رخداد زلزله است. این مقیاس شامل 79 گویه در قالب شش عامل دلبستگی مکانی، تواتر مشکلات محیطی، مشاهدات مشکلات محیطی، تهدیدها، تاثیرات احساس شده و سولاستالژیا است که ترجمه موازی به فارسی، ارزیابی قضاوتی گروه مبنا، ترجمه برگشتی، تعدیل، پایلوت و پیمایش میدانی شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی با رویکرد تحلیل عامل اکتشافی است. در مرحله پایلوت 44 نفر از ساکنان بم پرسشنامه را تکمیل کردند و ضرایب تمییز، هماهنگی و مقبولیت محاسبه شد. جامعه آماری پیمایش میدانی 295 نفر از ساکنان شهر بم بودند که به روش غیرتصادفی در دسترس پرسشنامه آنلاین را تکمیل کردند. یافته ها حاکی از آن است که در مقیاس سنجش پریشانی محیطی در زلزله بم، محتوای مقیاس اصلی با سازگاری و تعدیل مناسب برای تفاوت های زمینه ای، حفظ شده است. طبق تحلیل ها نه عامل دلبستگی مکانی، سولاستالژیا، شدت و میزان آلودگی ها و مشکلات محیطی ناشی از زلزله و عملیات بازسازی، تغییر عوارض و شکل زمین پس از زلزله، آلودگی یا اختلال در منابع آب، مشکلات محیطی ناشی از آوار و ساخت و ساز مجدد، تغییر چشم اندازهای طبیعی شهر، ارزیابی و تاثیرات ادراک شده ناشی از بازسازی، توسعه و منافع آن و پیامدهای زلزله بر سلامت بازماندگان، شناسایی شدند. این مقیاس ابزاری پایا و تعمیم پذیر برای ارزیابی تاثیرات روانی ناشی از تغییرات ناگهانی محیط در پی زلزله در ایران است.

  کلیدواژگان: تعدیل و توسعه ابزار کمی، پریشانی محیطی، زلزله، شهر بم، مخاطرات
 • مرجان فرجی، سعید نادی* صفحات 299-312

  با توجه به تاثیر نامطلوب آلاینده ها بر محیط زیست و سلامت انسان، تجزیه وتحلیل داده های کیفیت هوا اهمیت زیادی در حفاظت از محیط زیست و رویارویی با مشکلات آلودگی هوا دارد. داده های گم شده در سری های زمانی به خصوص داده های مربوط به آلودگی هوا موجب بروز چالشی ویژه در برابر آنالیز این داده ها می شود که ضرورت استفاده از روش هایی با عنوان جانهی را برای مقابله با این پدیده نمایان می کند. مقادیر گم شده، موجب کاهش حجم داده و تغییر الگوهای زمانی موجود در داده ها و نتیجه گیری اشتباه در تجزیه وتحلیل داده ها می شود. در این پژوهش به منظور جانهی مقادیر از دست رفته در داده های سری زمانی غلظت آلاینده  از 12 ایستگاه سنجش آلودگی شهر تهران، روشی ترکیبی برمبنای رگرسیون جانهی با در نظر گرفتن وابستگی و شباهت های مکانی و زمانی بین ایستگاه ها توسط الگوریتم پیچش زمانی پویا معرفی شده است. داده هایی با مقادیر گم شده با الگویی مشابه با داده های اصلی در دامنه 10، 15 و 20 درصد گم شدگی در داده ها با هدف ارزیابی عملکرد مدل های جانهی شبیه سازی شدند. سپس روش پیشنهادی در ترکیب با روش های مختلف جانهی چندگانه همانند روش طبقه بندی و رگرسیون درختی، نمونه تصادفی و میانگین تطابق پیش بینی کننده، اجرا و نتایج با روش های جانهی منفرد مقایسه شد. نتایج بیانگر برتری روش معرفی شده در ترکیب با رگرسیون درختی در مقایسه با دیگر روش های جانهی چندگانه و منفرد است.

  کلیدواژگان: آلاینده PM2.5، جانهی منفرد و چندگانه، داده های گم شده، مخاطرات، معیار شباهت DTW
 • محمد رستمی فتح آبادی، منصور جعفربیگلو*، ابراهیم مقیمی صفحات 313-329
  سیلاب ها از مهم ترین مخاطراتی هستند که سبب وارد آوردن خسارات زیادی به نواحی شهری می شوند. شهر نورآباد در استان لرستان یکی از شهرهای است که در معرض سیلاب قرار دارد. در این تحقیق به شناسایی مناطق سیل زده و همچنین مناطق سیل خیز در محدوده شهری نورآباد پرداخته شده است. برای شناسایی مناطق سیل زده و مناطق مستعد وقوع سیلاب از مدل رقومی ارتفاع 5 متر، نقشه توپوگرافی 1:50000، تصاویر راداری سنتنیل 1، اطلاعات مربوط به دبی و ضریب زبری رودخانه به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. نرم افزارهای ARCGIS، HEC-RAS و SNAP نیز ابزارهای تحقیق محسوب می شوند. این تحقیق در چهار مرحله انجام گرفت که در مراحل اول و دوم به ترتیب با استفاده از تصاویر راداری سنتنیل 1 و بازدیدهای میدانی، مناطق سیل زده در فروردین 1398 مشخص شد. در مرحله سوم، با استفاده از روش HEA-RAS مناطق سیل خیز شناسایی شد و در مرحله چهارم، نتایج با هم مقایسه و ارزیابی شد. نتایج ارزیابی مناطق سیل زده با استفاده از تصاویر راداری و بازدیدهای میدانی بیانگر آن است که بر اثر سیلاب فروردین 1398، به ترتیب 562/0 و 212/1 کیلومتر مربع از محدوده شهری با سیلاب مواجه شد. همچنین نتایج به کارگیری روش HEC-RAS نیز نشان می دهد که 542/1 کیلومتر مربع از محدوده شهری نورآباد در معرض وقوع سیلاب با دوره بازگشت صدساله قرار دارد. ارزیابی و مقایسه نتایج استفاده از روش های مختلف بیانگر صحت نتایج به دست آمده است. در واقع مناطقی که در بازدیدهای میدانی به عنوان مناطق مستعد سیلاب شناسایی شده است و در تحلیل تصاویر راداری و نتایج حاصل از روش HEC-RAS، جزء مناطق مستعد سیلاب اند، در بازدیدهای میدانی نیز تایید می شوند. بر این اساس، خسارت با دوره بازگشت صدساله ممکن است دست کم در حدود سه برابر خسارت سیلاب 1398 هزینه داشته باشد. پیشنهاد می شود که برای کاهش خسارت سیلاب و مدیریت آن، ابتدا برای آزادسازی حریم صدساله رود اقدام شده و سپس سد سیلاب گیر در بخش کوهستانی حوضه نورآباد احداث شود.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، دوره بازگشت، سیلاب، مخاطرات، نورآباد لرستان
|
 • Parham Pahlavani *, Miad Badpa Pages 225-239

  In this study, Shannon's entropy and the TOPSIS techniques have been used for ranking residential areas against the earthquake hazards. For this purpose, 8 variables were examined in 27 districts of Amol city. These variables include released energy, earthquakes of the last 20 years in terms of ton TNT, buildings quality, residential density, building density, population density, network permeability, urban open space, and groundwater depth after construction. Information was ranked based on the proximity to the ideal vulnerability ideal using the Shannon entropy and the TOPSIS multi-character decision model. The rankings obtained from this analysis were added to the city map and the areas of the city were divided into five categories with vulnerability, including ‘too much’, ‘much’, ‘medium’, ‘little’, and ‘too little’ and finally the map of the extent of Amol's vulnerability was prepared. The results showed that the central areas, i.e. 24, 13, 18, 10, and 12, are very vulnerable. Moreover, areas 19, 17, 14, and 16 are highly vulnerable, areas 15, 21, 2, 6, 22, 25, 11, 20, 27, and 4 have moderate vulnerability, areas 26, 9, 23, 3, 1, and 5 have low vulnerability, and finally, areas 8 and 7 have very vulnerable to earthquakes, respectively. Therefore, it is expected that the vulnerability of urban areas will be considered in future constructions.

  Keywords: Urban Vulnerability, earthquake, Residential Area, Shannon Entropy, TOPSIS
 • Teimour Jafarie * Pages 241-263
  Environmental hazards cause great human and financial damage to the people of Northern Khorasan province every year. In this research, while introducing different types of environmental hazards in different parts of Northern Khorasan, we aim to classify their issues and problems and to specify the time calendar of each in order to prevent possible damages and crises. The method used in this research is descriptive-analytical based on field studies, library and statistical analysis. Given the importance and incidence of Covid-19 disease, in order to assess its risk in the last three weeks ending August 22, 2020 in the townships of the province, first, the adjusted incidence rate was calculated in the last week (AIRW1), the penultimate week (AIRW2) and two weeks ago (AIRW3). Then, using the relevant relationship, the status of each townships in terms of white, yellow and red was determined. Regarding the risk of frost, long-term statistics of minimum temperature of synoptic and evaporative stations of Bojnourd, Asadli, Aghmazar, Resalat, Shirvan, Cheri, Khosh, Noshirvan and Jajarm were used on a daily scale. To determine the time of the beginning and the end of the glaciation, the days convert to the Julius calendar and Minitab and Arc GIS software were used to draw graphs and maps of temporal and spatial distribution of the beginning and end of glaciation. The results show that geographical location, environmental conditions and spatial planning system make the occurrence of environmental hazards in Northern Khorasan province inevitable and different regions of this province damage from 51 environmental hazards in the form of 4 general types of natural hazards includes geological, climatological, hydrological and biological hazards and two intentional and unintentional human hazards. This situation requires increasing the safety factor of habitats and activities and modifying and changing the methods and instructions by the relevant agencies to deal with these unexpected events. Harmonization of farmers' lives and activities with frost conditions and geographical compatibility with the Corona virus is suggested as the best biological solution.
  Keywords: Environmental hazards, Hazard typology, Spatio-temporal analysis, Northern Khorasan
 • Rezvan Moaddab, Kambod Amini Hosseini * Pages 265-280
  Improving the resilience of urban fabrics is one of the main steps to reduce the social and economic consequences of natural disasters such as earthquakes. For this reason and in the first step, the status of the resilience of urban fabrics to natural hazards should be evaluated based on the relevant effective factors. This article evaluates the assessment of resilience in historic-commercial urban fabrics (traditional bazaars). The physical, economic, social and institutional dimensions of resilience have been defined and subdivided into 42 sub-indicators. Cultural and historical dimensions have also been added as a new dimension in the assessment of the resilience of these fabrics and are categorized into eight sub-indicators. Therefore, 50 key sub-indicators in 17 indicators in five dimensions were considered in this study. In the next step, and to evaluate the impact of each parameter on resilience, the weights of dimensions, indicators and sub-indicators are determined using the Analytical Hierarchy Process (AHP) procedure. The questionnaire also was developed and circulated among the relevant experts in this field. The results of this assessment indicate that the social dimension is of the essential importance for the resilience of traditional bazaars. In addition, the calculation of the final weights and the ranking of the 50 sub-indicators showed that the first nine sub-categories had an impact of more than 50% on resilience, including 1. Land use, 2. The economic value of the property and goods, 3. The adaptability of different groups for post-earthquake recovery, 4. Capacity for recovery, 5. Previous experiences and preparation, 6. Willingness to pay for risk reduction, 7. Income, 8. Educations in risk reduction and disaster management, and 9. Vulnerability of the roads. The results of this study can be used to prioritize rehabilitation of different places in traditional bazaars and to identify the most effective interventions to improve resilience
  Keywords: Resiliency Index, Historical-Commercial Textures, Traditional Bazaars, Disaster management, earthquake
 • Bahram Saleh Sedghpour, Ali Sharghi, Saeedeh Asadi * Pages 281-297

  Occurrence of the 2003 earthquake caused a wide range of injuries, deaths, physical damages and extensive destruction of the garden-city fabric and, as a result, sudden changes in the social-physical environment of Bam. To date, there has been no quantitative measurement tool to assess the impacts of sudden environmental changes following an earthquake in Iran. The aim of this study is to rebuild, validate and establish a scale for measuring environmental distress following the earthquake. This scale includes 79 items and 6 factors of place attachment, frequency of environmental issue, observations of environmental issue, threats, felt impacts and solastalgia. The questionnaire was parallel translation into Persian, group-based judgment assessment, back translation, adjustment, pilot and field survey. The research method is descriptive-survey with exploratory factor analysis approach. In the pilot phase, 44 residents of Bam completed the questionnaire and scale variance, corrected item-total correlation and mean were calculated. The statistical population of the field survey is 295 residents of Bam who completed the online questionnaire in a non-random and accessible method. Findings indicate that in the Bam Earthquake Environmental Distress Scale, the content of the main scale has been preserved with appropriate adaptation and adjustment for contextual differences. According to the analysis, 9 factors including place attachment, solastalgia, severity and extent of pollution and environmental issues caused by the earthquake and reconstruction operations, changes in the topology and shape of the earth after the earthquake, pollution or disruption of water resources, environmental issues caused by debris and reconstruction, changes in the natural landscape of the city, assessment and perceived impacs of reconstruction, development and benefits and the consequences of the earthquake on the survivors health were identified. This scale is a reliable tool for assessing the psychological impacts of sudden changes in the environment following the earthquake in Iran.

  Keywords: Bam, Earthquake, environmental distress, Adjustment, development of quantitative tools
 • Marjan Faraji, Saeed Nadi * Pages 299-312

  Due to the adverse effects of pollutants on the environment and human health, the analysis of air quality data has an important role in protecting the environment and tackling air pollution problems. Missing data in time series, especially air pollution data, Cause a particular challenge to the analysis of these data, which show the importance of using methods known as imputation in order to deal with this phenomenon. Missing values reduce the volume of data, change time patterns in data and make inaccurate conclusions in data analysis. In this study, in order to estimate the missing values in time series data of PM_2.5 pollutant concentration from 12 contamination stations in Tehran, a hybrid algorithm based on regression algorithm considering spatial and temporal similarities and dependence by dynamic time wrapping algorithm is presented. Data with missing values with a pattern similar to the original data were simulated in the interval of 10, 15 and 20% missing in data, with the aim of evaluating the performance of the single and multiple imputation models. Then the proposed method in combination with different multiple imputation methods such as classification and regression tree, random sample and predictive mean matching, have been implemented and results have been compared with single imputation methods. Implementation results indicated the superiority of the proposed method combined with regression tree and linear interpolation compared to other methods of multiple and single imputation

  Keywords: DTW Similarity Criterion, Single, Multiple imputation, PM2.5 concentration, Missing values
 • Mohammad Rostami, Mansor Jaefar Bigloo *, Ebrahim Moghimi Pages 313-329
  Floods are one of the most important hazards that always cause a lot of damage to urban areas. One of the cities exposed to floods is Noorabad city in Lorestan province. Accordingly, this study has identified flooded areas as well as flood-prone areas in the urban area of Noorabad. In this study, in order to identify flooded areas and areas prone to floods, a digital model of 5 m height, 1: 50,000 topographic map, Sentinel radar images, information about Dubai and river roughness coefficient have been used as research data. ARCGIS, HEC-RAS and SNAP software are also considered as research tools. This research has been done in 4 stages, which in the first and second stages have been determined by using Sentinel 1 radar images and field visits, respectively, in the flooded areas in April 2009. In the third stage, using the HEA-RAS method, the flood-prone areas of the region have been identified and in the fourth stage, the obtained results have been compared and evaluated. The results of the evaluation of the flooded areas using radar images and field visits indicate that due to the floods in April 2019, 0.562 and 1.212 km2 of the urban area, respectively, have been flooded. The results of the HEC-RAS method also indicate that 1.542 km2 of the urban area of Noorabad is at risk of flooding with a 100-year return period. Evaluation and comparison of the results obtained through different methods indicate that the obtained results are consistent with each other. In fact, the areas identified in the field visits as flooded areas are also identified in the radar images as flooded areas. Based on the results of the HEC-RAS method, these areas are considered to be flood-prone areas.
  Keywords: Flood, Sentinel 1, HEC-RAS, Noorabad