فهرست مطالب

 • سال پنجاه و یکم شماره 4 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احمد فتاحی*، سید مهدی میر، فاطمه سخی صفحات 635-645
  سلامت عمومی یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از طرف دیگر، سرعت رشد و توسعه اقتصادی که به دنبال خود افزایش انتشار گازهای آلوده کننده محیط زیست را به همراه دارد، بر این مساله افزوده است. کشورهای عضو سازمان اوپک با اتکاء به درآمدهای نفتی خود به گسترش بخش صنعت روی آوردند که این امر بر مشکلات ناشی از کاهش کیفیت محیط زیست و سطح سلامت عمومی افزوده است. از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی در کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی (2016-2000) با استفاده از الگوی پانل است. نتایج الگوی رشد اقتصادی نشان داد که افزایش انباشت سرمایه سرانه، انتشار دی اکسید کربن، نرخ شهرنشینی، سلامت عمومی و آموزش موجب افزایش رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 23/0، 04/0، 02/0، 04/0 و 29/0 می شود. در الگوی کیفیت محیط زیست نتایج بیانگر اثرگذاری مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه های بهداشتی و ارزش افزوده صنعت بر کیفیت محیط زیست به ترتیب به میزان 15/9، 63/0 و 42/0 درصد می باشد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد الگوی سلامت عمومی نیز بیانگر اثرگذرای منفی تولید ناخالص داخلی به میزان 66/4 درصد و اثرگذرای مثبت کیفیت محیط زیست به میزان 22/0 می باشد. بنا بر نتایج حاصل از مطالعه، توصیه می گردد الگوهای توسعه ملی کشورهای عضو اوپک به سمت پایداری درآمدهای نفتی در تمامی بخش های اقتصاد سوق یابد.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، سلامت عمومی، کشورهای عضو اوپک، کیفیت محیط زیست
 • میلاد امینی زاده، حسین محمدی*، علیرضا کرباسی، حامد رفیعی صفحات 645-660

  عضویت در موافقت نامه های تجاری نقشی موثر در کاهش موانع تجارت و توسعه جریان تجاری میان کشورها دارد. با این وجود، شواهد تجربی بیان کننده این است که حضور در یک موافت نامه تجاری نمی تواند تضمینی برای توسعه صادرات در همه کشورها و همه محصولات باشد. لذا، با توجه به اهمیت صادرات بخش شیلات در سال های اخیر و نبود مطالعه ای در این حوزه، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حضور ایران در موافقت نامه تجاری بر صادرات شیلات است. برای دستیابی به این هدف از الگوی جاذبه و داده های صادرات ایران به 25 کشور آسیایی با سهم 88 درصدی در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، حضور ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار بر صادرات شیلات ایران به شرکای تجاری داشته است. نتایج اثر تقابلی موافقت نامه های تجاری و عوامل بازدارنده بیانگر این است که موافقت نامه های تجاری موجب کاهش اثرگذاری مولفه های بازدارنده همچون فاصله جغرافیایی شده است. لذا، پیشنهاد می شود که صادرکنندگان از ظرفیت ایجاد شده به واسطه حضور در موافقت نامه های تجاری جهت شناسایی بازارهای نوین از کشورهای عضو بهره برده و برنامه های بازاریابی مناسب در بلندمدت جهت صادرات به این بازارها طراحی و اجرا کنند.

  کلیدواژگان: صادرات شیلات، ایران، موافقت نامه تجاری، الگوی جاذبه، براوردگر شبه بیشینه پوآسن
 • مصطفی مردانی نجف آبادی*، عباس میرزایی، نسرین اوحدی صفحات 661-677

  در این پژوهش، کارایی انرژی محصول برنج استان گلستان در سال زراعی 96-1395، با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی بازه ای (مثلثی) با سطوح آلفای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز مطالعه با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه مستقیم از 286 کشاورز برنج کار استان گلستان که با استفاده از نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند، جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که در سطح 25/0=α می توان میزان انرژی ورودی را به میزان 99/37 درصد در کران بالا و 83/1 درصد در کران پایین بدون هیچ تاثیری بر انرژی خروجی (عملکرد) کاهش داد. همچنین، یافته ها نشان داد که در سطح 1=α (شرایط قطعیت) دو نهاده آب آبیاری و کود شیمیایی به ترتیب با 33 درصد و 2/31 درصد و در بین انواع انرژی های ورودی، انرژی های تجدید ناپذیر (انرژی ماشین آلات، کودهای شیمیایی، سموم و سوخت های فسیلی) در مجموع با 60 درصد (7/24117 مگاژول بر هکتار) بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند. استفاده از فناوری های نوین در مصرف نهاده آب مانند نصب کنتور هوشمند بر انواع پمپ ها، کاهش مصرف کود شیمیایی به کمک ترویج کاربرد کودهای آلی و آموزش صحیح استفاده از کودهای غیر آلی کمک شایان توجهی به کاهش مصرف انرژی در این دو نهاده پر مصرف را به همراه دارد.

  کلیدواژگان: استان گلستان، برنج، تحلیل پوششی داده ها، فازی بازه ای، کارایی انرژی
 • ساره خزائلی، هادی صاحبی*، رمضان کلوندی، محمدسعید جبل عاملی صفحات 679-698

  با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، صنعت گیاهان دارویی می تواند در مسیر گسترش درآمدهای غیرنفتی کشور مورد توجه قرار گیرد. با مطالعه ادبیات موضوع در کشورهای هند، آفریقا، آمریکا و ایران و بررسی میدانی زنجیره تامین گیاهان دارویی در اولویت برنامه ریزی در اسناد بالادستی، فعالیت رسمی در شبکه تامین گیاهان دارویی در کشور دیده نشده است. گیاه دارویی رازیانه تولیدی ایران، رتبه و سهم بالایی در جهان دارد و یکی از خاستگاه های آن در کشور، استان همدان، شهرستان رزن است. در این مقاله، به برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین گیاهان دارویی با دو نوع محصول تازه و خشک شده در چهار سطح تامین، فرآوری، توزیع و مشتری برای محصول رازیانه استان همدان از دو بعد سود و کیفیت محصول پرداخته شده است. مدل سازی، از نوع برنامه ریزی ریاضی دوهدفهMILP  است که در آن تصمیمات مکانیابی مراکز فرآوری و مراکز توزیع، تخصیص مراکز توزیع به مشتریان و تعیین میزان کالای حمل شده بین مراکز در سطوح مختلف و تخصیص روش حمل مناسب بین مراکز در سطوح شبکه زنجیره تامین محقق می شود. روش تحقیق کمی و از نوع مطالعه موردی است. نوآوری اصلی تحقیق به کارگیری ویژگی کیفی محصول و نرخ واکنش شیمیایی آن در برنامه ریزی زنجیره تامین است. همچنین، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است. اعتبارسنجی مدل براساس داده های واقعی در سال 1397 برای محصول رازیانه انجام شده است. تحلیل حساسیت بر روی نتایج، نشان داد مدل از صحت و اعتبار برخوردار است. نقاط موثر در برنامه ریزی تعیین شد و پاسخ مساله در یک نقطه موثر نشان داده شده است. نتایج تحقیق تنها برای محصولات میوه و سبزیجات با عمر محدود و نرخ زوال ثابت در طول زمان قابل استفاده است. همچنین، این تحقیق می تواند برای گیاهان دارویی در اولویت برنامه ریزی سند ملی گیاهان دارویی استفاده شود. در راستای گسترش تحقیق، در تحقیقات آتی می توان پارامترهای غیرقطعی مانند میزان عرضه، تقاضا و همچنین، برنامه ریزی چند محصولی و شبکه صادرات محصول را نیز مورد بررسی قرارداد.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، کیفیت، گیاه دارویی رازیانه
 • فاطمه رزاقی بورخانی*، مهدیه السادات میرترابی صفحات 699-714
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رفتار به کارگیری فناوری های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان شهرستان ساری با اقتباس از مدل دیویس بود. جامعه آماری 30788 نفر از کشاورزان شهرستان ساری در چهار دهستان بودند که با نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی220 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی (صوری و محتوایی) توسط متخصصان و روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده تایید شد. پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای تبیین مدل تحلیل مسیر بهینه از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.80 استفاده شد. مطابق یافته ها، رفتار حفاظت آب در 9/40 درصد از کشاورزان نسبتا پایین گزارش شد. در مدل بهینه به کارگیری فناوری های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان، ابعاد مختلف نگرش به طور مستقیم 82 درصد از واریانس میزان تمایل به رفتار حفاظت آب را نشان دادند. همچنین، حدود 58 درصد از واریانس رفتار حفاظت آب در کشاورزان با سطح تمایل به رفتار تبیین شد. و ادراکات کشاورزان نسبت به فناوری (درک از سودمندی و درک از سهولت استفاده)، 91 درصد از واریانس نگرش، 75 درصد از واریانس تمایل به رفتار و 52 درصد از واریانس رفتار حفاظت آب را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار، مدل پذیرش فناوری دیویس، نگرش
 • اکرم جوزی، لیلا صفا*، نفیسه صلاحی مقدم صفحات 715-730

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر نگرش و آگاهی تغذیه ای بر سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی در شهرستان زنجان بود. جامعه آماری پژوهش، 25864 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی در شهرستان زنجان بود که 353 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. همچنین، روایی سازه (شامل روایی همگرا، تشخیصی و منطقی) و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز با برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS وAMOS  استفاده شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که سطح امنیت غذایی بیشتر پاسخگویان مطالعه شده پایین بود. بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری مشخص شد که دو متغیر آگاهی تغذیه ای و نگرش تغذیه ای و مولفه های آن شامل بهداشت غذا، سلامت و ایمنی غذا، ارزش غذایی و قیمت و کیفیت مواد غذایی اثر مثبت و معنی داری بر سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی داشتند و در حدود 68 درصد از واریانس آن را تبیین نمودند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بهبود نگرش و آگاهی تغذیه ای روستاییان به ویژه با ارایه آموزش های مورد نیاز از پیش شرط های اصلی افزایش سطح امنیت غذایی در بین آنهاست.

  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی تغذیه ای، نگرش تغذیه ای، ناامنی غذایی
 • مریم طهماسبی، بهمن خسروی پور، مسعود برادران*، منصور غنیان صفحات 731-744

  در دهه اخیر، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه جدی دست اندرکاران توسعه قرار گرفته است. در حوزه پژوهش، اگرچه مطالعاتی به بررسی عوامل موثر بر فضای کسب و کار کشور در معنای عام آن پرداخته اند، به نظر می رسد ماهیت شناسی و مفهوم سازی از آن در حیطه های موضوعی خاص مورد غفلت قرار گرفته است. در همین رابطه، این پژوهش اکتشافی آمیخته با هدف شناسایی مولفه های برسازنده فضای کسب و کارهای زنان روستایی در استان های گیلان و مازندران انجام شد. انتخاب افراد نمونه بر پایه اصول نمونه گیری غیراحتمالی صورت گرفت. داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گرد آوری و با روش تیوری داده بنیان و کاربرد نرم افزار ATLAS.ti تحلیل گردید. کدهای برآمده از متن مصاحبه با 24 مطلع کلیدی، در قالب 9 طبقه اصلی دسته بندی و در فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار Super Decision وزن دهی شدند. یافته ها حکایت از آن داشت که فضای کسب و کارهای زنان روستایی در مقایسه با بنگاه های بزرگ صنعتی و حتی بنگاه های روستایی کوچک تحت کنترل مردان، از ماهیت، ترکیب و اولویت های متفاوتی برخوردار است. در میان طبقات مفهومی برآمده، وضعیت بازارها؛ استراتژی ها و سیاست های کلان حاکمیت؛ قوانین و مقررات؛ و زیرساخت های فیزیکی و زیستی، به ترتیب و در فاصله ای قابل توجه با سایر مولفه ها، بالاترین وزن ها را به خود اختصاص دادند که بر ضرورت توجه و اولویت آن ها در پروژه های حمایت از کسب و کارهای زنان روستایی دلالت دارد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، بنگاه های کوچک روستایی، توانمندسازی زنان، زنجیره ارزش کشاورزی
 • ایوب محمدیان*، جلیل حیدری دهویی، علیرضا قربانی صفحات 745-759
  بخش کشاورزی با مشکلات متعددی برای تامین غذای 9.6 میلیارد نفر مواجه است که طبق پیش بینی های فایو  در سال 2050 ساکن این سیاره خواهند بود. تولید محصولات غذایی می بایست در سال 2050 به مقدار 70 درصد افزایش یابد. ظهور اینترنت اشیاء که یکی از فناوری های دیجیتال نوظهور محسوب می شود، منجر به ایجاد مسیر جدیدی از تحقیقات ابتکاری در حوزه کشاورزی شده است. بنابراین، در این پژوهش به شناسایی کاربردهای نوآورانه فناوری اینترنت اشیاء در کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به شمار می رود. برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی به کمک روش فراترکیب، ابتدا 480 مقاله بررسی شده که از این بین، 168 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته شده است، سپس، کلیه کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی در هشت حوزه کشاورزی شامل زراعت، گلخانه، کشاورزی شهری، باغات، پرورش دام و طیور، پرورش ماهی و آبزیان، جنگل داری و شبکه توزیع و تامین دسته بندی شدند. در نهایت، با استفاده از روش تاپسیس فازی و بر اساس شاخص های توسعه پایدار به ترتیب گلخانه هوشمند، شبکه تامین وتوزیع هوشمند، پرورش هوشمند دام و طیور، باغداری هوشمند، پرورش هوشمند ماهی و آبزیان، زراعت هوشمند، جنگل داری هوشمند و کشاورزی شهری هوشمند اولویت بندی شدند.
  کلیدواژگان: کشاورزی هوشمند، اینترنت اشیاء، نوآوری، توسعه پایدار
 • فاطمه جعفری صیادی، فاطمه شفیعی* صفحات 761-776

  منابع آب سطحی و زیرزمینی یکی از مسایل مهم در توسعه جوامع روستایی به شمار می روند. زیرا در این مناطق، منابع آب در توسعه اقتصادی و به ویژه فعالیت های کشاورزی تاثیر بسزایی دارد. در این بین، فن سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه های گسترده و به هنگام تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش وضعیت منابع آب و چالش های مربوط به آن در روند تغییرات محدوده سکونتگاه های روستایی در شهرستان ساری انجام شده است. در این پژوهش، از تصاویر ماهواره لندست 8 در سال های 1393، 1396 و 1398 استفاده شد و پس از انجام تصحیحات اتمسفریک، نقشه کاربری اراضی برای هر یک از سال ها به دست آمد. با توجه به نقشه کاربری اراضی در سال های 1393، 1396 و 1398 ،کاربری کشاورزی/روستایی در محدوده شهرستان ساری به ترتیب مساحتی برابر 25/306، 83/290 و 38/300 کیلومترمربع داشتند. همچنین، یافته ها نشان داد که با تغییرات منابع آب سطحی و زیرزمینی در سال های منتخب و کاهش در میزان این منابع، مساحت تحت پوشش کاربری کشاورزی/روستایی هم کاهش یافته اند. بنابراین، ضرورت وابستگی کمتر کشاورزان و روستاییان به منابع آبی با ایجاد و توسعه زیرساخت های مرتبط با دیگر فعالیت های کشاورزی مثل گردشگری روستایی و کشاورزی با وابستگی کم به منابع آبی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: منابع آب سطحی و زیرزمینی، کاربری اراضی، ماهواره لندست 8، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • مجتبی دهقانپور، مسعود یزدان پناه*، معصومه فروزانی، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 777-795
  نظارت و ارزشیابی سیاست های سازگاری عملکردهای مختلفی از جمله تشخیص و درک نیاز به مداخله، تسهیل طراحی سیاست های سازگاری جدید و یا توجیه تخصیص بودجه را با خود به همراه داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه ارزشیابی سیاست های سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی بود. برای این منظور، از رویکرد تجزیه و تحلیل چندمعیاره و از روش پرامتی استفاده گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای متشکل از 86 سیاست سازگاری در قالب 5 دسته بندی شامل سیاست های مالی و اعتباری، تحقیقات، برنامه ریزی و فناوری، زیرساختی و حفظ منابع پایه ای آب و خاک، آموزشی-ترویجی و سیاست های نهادی و دربرگیرنده ی معیارهای اثربخشی، فوریت، کارآیی، قدرت، اثرات جانبی، انصاف و برابری، انعطاف پذیری، مشروعیت سازمانی و امکان پذیری انجام گردید. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Visual PROMETHEE استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که معیار اثربخشی مهم ترین معیار بوده است. براساس یافته ها در سیاست های مالی و اعتباری "اعطای تسهیلات کم بهره به منظور اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی و منطقه ای" از جمله ی مهم ترین سیاست ها بوده است. در بین سیاست های تحقیقات، برنامه ریزی و فناوری، "برنامه ریزی جهت تلفیق دانش بومی و مدرن کشاورزی به منظور معرفی گزینه های جدید برای سازگاری یا مقابله با تغییر اقلیم"، در سیاست های زیرساختی "نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های آب کشاورزی به منظور تحویل حجمی آب" و همچنین، در سیاست های نهادی "بازنگری در روند ارایه مجوز برداشت آب های سطحی و زیرزمینی به منظور کشاورزی" از مهم ترین سیاست ها بودند.
  کلیدواژگان: سیاست سازگاری، تغییر اقلیم، تجزیه و تحلیل چندمعیاره، روش پرامتی
 • امیر میمنت آبادی، سید شمس الدین حسینی*، عبدالرحیم پدرام، صادق خلیلیان صفحات 797-816
  بخش تعاونی به دلایلی از جمله سازگاری بیشتر آن با نظام مردم سالاری دینی و دور بودن از معیارهای نظام اقتصاد سرمایه‏داری، به ویژه پس از انقلاب اسلامی بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت و در ادامه نیز برای تثبیت و استحکام آن تلاش های زیادی انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق، تدوین سناریوهای آینده نظام اقتصاد تعاونی های کشور است. در تحقیق حاضر، از روش سناریونویسی استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مقالات موجود و نیز مصاحبه با 18 نفر از خبرگان، اساتید و صاحب نظران بخش تعاونی که بر موضوع اقتصاد تعاونی ها اشراف دارند، انجام شده است. با توجه به شرایط اقتصاد ملی که در حال حاضر بیشتر دولتی است، کلیدی ترین عدم قطعیت های شناسایی شده در تحقیق، حمایت یا عدم حمایت حاکمیت و استقبال یا عدم استقبال مردم از اقتصاد تعاونی است. با توجه به دوسویه بودن عدم قطعیت های به دست آمده، در مجموع چهار سناریو متصور است. سناریوی اول، مطلوب ترین سناریو برای اقتصاد تعاونی در دهه آینده است و اوج گیری تعاونی نام گذاری شده است. در سناریوی دوم، عدم استقبال مردم که اصلی ترین عامل عدم رشد و بالندگی تعاون می باشد، به افول بطیی (فرود) تعاونی ها منجر خواهد شد. در سناریوی سوم، چون گرایش و استقبال مردم وجود دارد، علی رغم عدم بهره مندی از حمایت حاکمیت، تعاونی ها درکوتاه مدت به رشد بطیی (خیزش) خواهند رسید، اما در درازمدت شاهد افزایش سرعت رشد خواهند بود. سناریوی چهارم که احتمال آن از سه سناریوی دیگر کمتر است، منجر به فروپاشی (سقوط) نهضت تعاونی در ایران می شود. در پایان، برای مدیریت عدم قطعیت ها، ابتدا، راهکارهایی کلی و سپس، راهکارهای اختصاصی برای دو عدم قطعیت کلیدی ارایه شده است تا نظام اقتصاد تعاونی را به چشم انداز مطلوب دهه آینده نزدیک کند و مانع تحقق سناریوهای نامطلوب شود.
  کلیدواژگان: سناریو، آینده نگاری، سناریونویسی، اقتصاد تعاونی، دهه آینده
 • نیلوفر یاراحمدی، ابراهیم امیری تکلدانی*، احمد ماکویی صفحات 817-831
  کشاورزی یکی از بخش های اساسی تولیدی در هر کشور محسوب می شود. افزایش رشد و کارایی این بخش، مستلزم تدوین الگوی مناسب، دقیق و واقعبینانه کشت محصولات براساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تامین منافع کل مجموعهی ذینفع کشاورزی در بلندمدت است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر اولویت بندی محصولات کشاورزی به منظور انتخاب در الگوی کشت، با استفاده از روش پژوهش ترکیبی تحلیل عامل اکتشافی و فرآیند تحلیل شبکه ای بود. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص های اولویت بندی محصولات کشاورزی استخراج و سپس، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار SPSS 25، این شاخص ها دسته بندی شد و مدل مفهومی عوامل و شاخص های تاثیرگذار بر اولویت بندی محصولات کشاورزی ساخته شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه، به رتبه بندی شاخص ها پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق، شاخص ها تحت شش عامل فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، ملاحظات پدافند غیر عامل، آب، تاثیرات زیست محیطی و اقتصاد، دسته بندی شدند. همچنین، شاخص های "هزینه داخلی منابع محصول" با وزن 2277/0، "فرهنگ پذیرش" با وزن 1468/0، "ریسک پذیری کشاورز برای پذیرش کشت جدید" با وزن 1160/0 و "نیاز آبیاری محصول" با وزن 0754/0، مهمترین شاخص ها در فرآیند سنجش اولویت بندی محصولات کشاورزی ارزیابی شدند. مدل مفهومی ارایه شده این تحقیق می تواند به انتخاب محصولات برتر برای کشت، کمک کرده و امکان تعیین الگوی کشت بهینه را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: الگوی کشت، اولویت بندی محصولات کشاورزی، هزینه داخلی منابع محصول
 • پریسا پای خسته، میلاد جودی دمیرچی، محمدرضا شاه پسند*، نجیمه اسماعیلی صفحات 833-849

  خودکارآمدی باورهای یک شخص در مورد توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای اعمال لازم برای دستیابی به نتایج مورد نظر می باشد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف پیش بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و داده ها به روش پیمایشی گردآوری شد. از نظر امکان و میزان کنترل متغیرها هم از نوع پژوهش علی- مقایسه ای محسوب می شود. هدف پژوهش پیش بینی سطح ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی بر مبنای راهبردهای تدریس در کلاس بود. به این منظور، جامعه آماری متشکل از 210 نفر از آموزشگران مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی استان تهران و البرز بود که با استفاده از فرمول تصحیح جامعه معین، از 130 نفر از ایشان به روش نمونه‏گیری طبقه ای تصادفی نظر خواهی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بود که وضعیت روایی آن به سه صورت صوری، سازه و تشخیصی تایید شد و وضعیت پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی صورت گرفت. روش غالب آماری مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی بود. نتایج نشان داد بین راهبردهای تدریس و شش بعد خودکارآمدی تدریس (انگیزش بخشی به فراگیران، تطابق با تغییرات، تعامل با والدین فراگیران، حفظ شان آموزشگری، خودکارآمدی در آموزش، سازگار نمودن آموزش با نیازهای فردی) رابطه معنی داری وجود داشت. از این رو، هر چه راهبردهای تدریسی که آموزشگر در کلاس درس استفاده می کند مناسب تر باشد، خودکارآمدی آموزشگر افزایش می باید و این افزایش خودکارآمدی باعث تمایل آموزشگران، اشتیاق، تعهد، انگیزه و اختصاص زمان بیش تر برای یادگیری دانشجویان می شود. این امر در نهایت، موجب پیشرفت تحصیلی دانشجویان می گردد. از این رو، برگزاری دوره های آموزشی برای آموزشگران، که به ارتقا مهارت تدریس آن‏ها منجر می‏شود؛ راهکار مناسبی برای ارتقا خودکارآمدی آن‏هاست.

  کلیدواژگان: باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، ارتقا مهارت تدریس، آموزشگران کشاورزی
|
 • Ahmad Fatahi *, Seyed Mehdi Mir, Fateme Sakhi Pages 635-645
  Public health has always been one of the main concerns of policy makers in different countries, while the speed of economic growth that has led to an increase in emissions of polluting the environment has added to this issue. OPEC member countries are turning to the expansion of the industry based on their oil revenues, which has added to the problems caused by degradation of environmental quality and the level of public health. The purpose of this study is to examine the relationship between economic growth, environmental quality and general health in OPEC member countries, which is estimated using panel models for the years 2016-2000. The results of estimating economic growth models, environmental quality and public health among OPEC members showed that increased economic growth does not improve the environment and there are no conditions for accepting the Kuznets environmental hypothesis. Increasing and improving the accumulation of per capita capital, urbanization rates, public health and education will increase economic growth. In the health sector, promoting health education and increasing the share of per capita health expenditure and reducing CO 2 emissions will improve public health. Therefore, it is recommended that the national development models of the member states contribute to the sustainability of oil revenues in all sectors of the economy.
  Keywords: economic growth, Environmental quality, OPEC Countries, Public health
 • Milad Aminizadeh, Hosein Mohammadi *, Alireza Karbasi, Hamed Rafiee Pages 645-660

  Trade agreements play an important role in reducing trade barriers and increasing trade flows among countries. Empirical researches indicate that the presence in trade agreements is not guarantee for increasing exports in all countries and products. Therefore, considering the importance of fishery exports in recent years and lack of study in this area, the aim of this paper is investigating the effect of Iran’s membership in trade agreements on fishery exports. To achieve the purpose, the gravity model and information of Iran’s fishery exports to 25 Asian countries with 88% share is used during the period of 2001-2016. Based on the results, Iran’s membership in the trade agreements has had a positive and significant effect on Iran’s fishery exports to trading partners. The results of the interaction between trade agreements and trade barriers showed that trade agreements reduced the effect of trade barriers such as geographical distance. So, it is suggested that exporters take advantage of the capacity created through the presence of trade agreements to identify new markets and develop appropriate long-term marketing programs to export to these markets.

  Keywords: Fishery Exports, Iran, Trade Agreement, Gravity Model, Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator
 • Mostafa Mardani Najafabadi *, Abbas Mirzaei, Nasrin Ohadi Pages 661-677

  In this study, the rice energy efficiency in Golestan was investigated using interval fuzzy (triangular) data envelopment analysis model at different alpha levels in the year 2016-2017. The data required were collected using interviews and completing questionnaire from 286 rice farmers in Golestan province who were selected using simple random sampling. The results showed that at the level of α= 0.25 could be reduce the amount of input energy to 37.99% in upper bound and 1.83 in lower bound without any effect on the output energy (yield). Also, the results showed that at the level α =1 (certainty conditions) two inputs, irrigation water and chemical fertilizer with 33% and 31.2% respectively, and among the types of input energies, non-renewable energies (energy of machinery, chemical fertilizers, pesticides and fossil fuels) with 60% (24117.7 MJ / ha) had the largest share in the production of this product. The use of new technologies in the use of water input such as installing smart meters on various pumps, reducing the consumption of chemical fertilizer by promoting the use of organic fertilizers and proper training in the use of inorganic fertilizers helps a lot to reduce energy consumption in these high-consumption inputs.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Energy Efficiency, Golestan province, Interval Fuzzy, rice
 • Sareh Khazaeli, Hadi Sahebi *, Ramazan Kalvandi, MohammadSaeed Jabal Ameli Pages 679-698

  Due to diverse ecosystems in Iran, the country has been one of important centers of supplying herbal plants. Hence, the context of herbal plants can act as a valuable resource for increasing non-oil revenue. Current research has investigated how to design a herbal plant’s supply chain network in view points of business and customers. Therefore supply chain of herbal plants of India, Africa, United States, and Iran has been studied. Iran’s Foeniculum vulare Mill herbal plant has a remarkable share in trade market. Razan city in Hamadan province is one of the major planting centers of it. In this article, modeling of supply chain network considers 4 levels which are purchasing material, processing, distribution and customer. Modeling is done by bi- objective MILP to increase two objectives of profit and quality. Research method is quantitative. Outputs of network design are location of processing and distribution centers, also assignment of distribution centers to customers, determining delivering quantities and different transportion modes selection between all active nodes of a network in different levels of the supply chain. Main innovation of the research is application of quality featurs of herbal plants as quality degredation rate. Validation of the model is assessed by real data in the case study. Sensitivity analysis on the results shows that the modeling has the validity and reliability. Effective solutions of the model are shown in a Pareto boundery. The results in one selected point are described. Results of the research can be used for agricultural products with limited shelf life and constant degredation rate and also for herbal plants in priority in national document of herbal plants programming. In order to develope the research, uncertainty of supply and demand parameters can be considered, also multi products supply chain and network of exporting herbal plants can be considered in future studies.

  Keywords: Supply Chain, Network Design, Quality, Foeniculum vulare Mill
 • Fatemeh Razzaghi *, Mahdieh Sadat Mirtorabi Pages 699-714
  The purpose of this study was to investigate the factors affecting behavior of using new technologies for water conservation among farmers in Sari County. That was done by adopting the Davis model. The population of the study consisted of 30788 farmers in Sari County that 220 were selected through multistage random sampling. The research tool was a questionnaire which its validity determined through sustainable agriculture expert and Diagnostic validity with using an average variance extracted (AVE). The reliability was confirmed with using Cronbach's alpha and composite reliability (CR). To explain the effectiveness, factor analysis and structural equation modeling with LISREL software, version 8.80 was used. According to the findings, water conservation behavior was relatively low in 40.9% of farmers. According to the results of the optimal model of using new water conservation technologies, farmers directly explained different dimensions of attitude 82% of the variance of the intention to water conservation behavior. Also, the intension to behavior of explained about 58% of the variance of water conservation behavior in farmers. Farmers' perceptions of technology (perceived of usefulness and perceived ease of use) was able to explain 91% of the variance of attitude, 75% of variance of intention to use and 52% of variance of water conservation behavior.
  Keywords: Water Resource Management, sustainable agricultural development, Davis Technology Acceptance Model, Attitude
 • Akram Jozi, Leila Safa *, Nafiseh Salali Moghadam Pages 715-730

  The main purpose of this research was to investigate the effects of nutritional awareness and attitude on rural households’ food security level in Zanjan County. The statistical population of the study was 25864 rural household heads of Zanjan County among which 353 persons were selected using a stratified sampling method with proportional allocation. A questionnaire was used to collect the data. A panel of experts at University of Zanjan confirmed the face validity of the questionnaire. Additionally, the construct validity (including convergent, divergent, and nomological validity) and composite reliability of the research instrument were obtained by estimating measurement model and after making necessary corrections. The data were analyzed using SPSS and AMOS software. The descriptive results of the research showed that the level of food security for the majority of respondents was low. Moreover, the results of the structural equation modeling revealed that two variables of nutritional awareness and nutritional attitude and its components including food hygiene, food safety and health, nutritional value and food price and quality had positive and significant effects on rural household heads’ food security level explaining about 68 percent of its variances. Based on the findings of this research, it can be concluded that improving villagers’ nutritional attitude and awareness, especially by providing them with the necessary educations is one of the basic preconditions for increasing food security among them.

  Keywords: Education, Nutritional awareness, Nutritional attitude, Insecurity food
 • Maryam Tahmasbi, Bahman Khosravipour, MASOUD BARADARAN *, Mansour Ghanian Pages 731-744

  In recent decade, improving of business ecosystem has attracted the attention of policy-makers. In the research area, although some studies appraised efficacious factors on development of country's business ecosystem in its general meaning, its identification and conceptualization in specific subject areas have been neglected. In this regard, the current exploratory study has been conducted in order to identification and explanation of constituent components of rural women's enterprise ecosystem in Guilan and Mazandaran provinces. Research sample individuals have been selected in terms of non-probability sampling. The qualitative data were collected by conducting detailed semi-structured interviews to obtain theoretical saturation, and then analyzed through applying ATLAS.ti software. Finding of this section categorized the conceptual emergent codes from detailed interviews with 24 key informants into 9 super-families of constituent components of rural woman's enterprise ecosystem. Consequently, applying a researcher-made questionnaire, the 9 emergent categories were reciprocally compared in the hierarchical analysis process with the use of Super Decision software. Findings showed rural woman's enterprise ecosystem has different entity, combination and priorities in comparison to large-scale industrial enterprises and even small rural enterprises controlled by men. Among resulting conceptual categories, market condition; government's main strategies and politics; regulations; physical and biological infrastructures had the highest weights respectively, with a considerable interval from the other components, implying on their priorities and attention necessity in supportive projects for rural women's regional enterprises.

  Keywords: Rural Development, rural microenterprises, Women Empowerment, agricultural value chain
 • Ayoub Mohammadian *, Jalil Heidaridehooie, Alireza Qorbani Pages 745-759
  The agricultural sector is going to face enormous challenges in order to feed the 9.6 billion people that the FAO predicts are going to inhabit the planet by 2050: food production must increase by 70% by 2050, and this has to be achieved. The advent of Internet of Things (IoT) that is the hot points in the Internet field has shown a new direction of innovative research in agricultural domain. Hence, in this research we seek to identify the applications of IoT in smart agriculture. This research is an applied research in nature and it would be classified as qualitative regarding data collection. In order to identify the usages of IoT in smart agriculture with the help of meta-synthesis approach, at first we have examined 480 researches among which only 168 have been selected for the final analysis, then we categorized them in 8 area of agriculture that consist of “farming”, “greenhouse”, “urban agriculture”, “Smart Gardening”, “smart fishery”, “smart forestry”, “smart livestock” and “smart supply and distribution network”. based on data analysis applications in 6 categories of “monitoring”, “control”, “tracing”, “diagnosis” and “descriptive planning” are categorized. Finally, agricultural area based on sustainable development indicators are respectively: smart greenhouse, smart supply and distributions network of agriculture, smart livestock, smart Gardening, smart fishery, smart farming, smart forestry and smart urban agriculture.
  Keywords: Internet of Things, Smart agriculture, Innovation, Sustainable Development
 • Fatemeh Jafari Sayadi, Fatemeh Shafiee * Pages 761-776

  Surface and groundwater resources are of the most important issues in the development of rural communities. Because in these areas, water resources have a significant impact on economic development, especially agricultural activities. Meanwhile remote sensing technology and geographic information system (GIS) are used to prepare extensive and on-time land use maps. The aim of this study was to study the role of water resources and these challenges on the trend of changes in rural settlements and in in Sari County. In order to apply the remote sensing technology in this research, Landsat 8 satellite images were used in 2014, 2017 and 2019 then the radiometric calibration were done and land use map was obtained for each of the years. According to the land use map in 2014, 2017 and 2019, agricultural - rural land use in Sari County was 306.25, 290.83 and 300.38 square kilometers, respectively. Also, the results showed that surface and groundwater resources changes in selected years and the reduction of these resources have reduced the agricultural - rural land use areas. Therefore, the nnecessity for less dependence of farmers and rural community on water resources with the creation and development of infrastructure related to other agricultural activities such as rural tourism and agro- tourism with low dependence on water resources has been proposed.

  Keywords: Surface, groundwater resources, Land use, Landsat 8 satellite, Geographic Information System (GIS)
 • Mojtaba Dehghanpour, Masoud Yazdanpanah *, Masoumeh Forouzani, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 777-795
  Monitoring and evaluating adaptation policies can have various functions, including identifying and understanding the need for intervention, facilitating the design of new adaptation policies, or justifying budget allocation. The purpose of this study was to analyze climate change adaptation policies in agriculture. For this purpose, a Multi-criteria analysis approach was used. Data collection was done using a questionnaire consisting of 86 adaptation policies in 5 categories including financial and credit policies, research, planning and technology, infrastructure and conservation of water and soil resources, training and extension, and Institutional policies.  Criteria of effectiveness, urgency, efficiency, power, side effects, equity, flexibility, organizational legitimacy, and feasibility were used for evaluation. Samples selected, using purposive sampling. Visual PROMETHEE software used to analyze the data. Results showed that the effectiveness criterion was the most important criterion. Among the financial and credit policies "provide low-interest facilities to prioritize the pattern of optimal national and regional cultivation" was the most important policy. "Planning to integrate native and modern agricultural knowledge to introduce new options for adaptation or climate change", "installing smart water meter on agricultural water wells”, and "reviewing the process of submitting surface and groundwater harvesting permits" were the most important policies among “research, planning and technology”, “infrastructure policies” and “institutional policies” categories, respectively.
  Keywords: Adaptation Policy, Agricultural Policy, Evaluation, multi-criteria analysis, PROMETHEE Method
 • Amir Meymanatabadi, Seyed Shamsodin Hosseini *, Abdorrahim Pedram, Sadegh Khalilian Pages 797-816
  For a number of reasons, including more compliance with the religious democratic system and inconsistency with the criteria of the capitalistic economic system, in Islamic revolution, the cooperative sector could well receive increased attention on the part of the economic activists. Also, in the pursuit, a great effort has been made for further strength of the sector This research was an attempt to develop scenarios for the future of cooperatives economy system in Iran. To do this, scenario development method was used. The data was gathered through a review of available documents and articles as well as interviews with 18 experts with a very good command of cooperatives economy. Regarding that the national economy is currently dominated by the government, the key identified uncertainties for cooperative economy included: Whether the government supports or not and whether people embrace or not. Considering the two- sided nature of the uncertainties, four scenarios could be conceived. Scenario 1 as the most desirable one to occur for cooperative economy in the next decade was metaphorically named: climb of cooperatives. In scenario 2, absence of willingness in people, as the major factor responsible for the growth of cooperatives, would result in the gradual decline or “descend of cooperatives“. Under scenario 3, in spite of absence of supports by the government, popular willingness causes cooperatives to experience a gradual growth (take off) in short-term and an increasing trend in long term. Scenario 4 which is less likely to occur as compared to the other scenarios, would lead to the collapse (crash) of cooperatives in Iran. In order to manipulate the uncertainties for a better result, general and specific solutions were provided to bring the Cooperatives Economy System closer to the intended vision for the next decade and prevention from undesirable ones.
  Keywords: scenarios, Foresight, Cooperatives Economy System, Next Decade
 • Niloufar Yarahmadi, Ebrahim Amiri Tokaldany *, Ahmad Makui Pages 817-831
  Agricultural sector is one of the main production sectors in each country. Increasing the growth and efficiency of this sector requires the development of a proper, accurate and realistic model of crops planting based on different goals and criteria, in order to provide the benefits of the whole beneficiary community in long term. The purpose of this research was to identify, validate and rank the effective criteria on crops prioritization for being selected in the cropping pattern, using a hybrid research method of exploratory factor analysis and analytical network process. In order to achieving the research goals, in the first phase, by aid of literature reviewing, effective criteria on crops prioritization have been selected, and then by using exploratory factor analysis method and application of SPSS 25 software, these criteria have been loaded on 6 factors named: cultural and social, political, passive defense, water, environmental impacts and economics. The final step of this phase was the construction of the conceptual model of the factors and effective criteria. In second phase the criteria were ranked by using analytical network process method and application of Super Decisions software. According the results the most important criteria in the process of assessing the prioritization of crops are listed as below: “Domestic Resource Cost” with a weight of 0.2277, “consent culture” with a weight of 0.1468, “risk taking attitude of farmer” with a weight of 0.1160, and “crops’ irrigation water demand” with a weight of 0.0754. The conceptual model can facilitate the selection process of crops and ease the designing of optimal crop pattern.
  Keywords: Crop Pattern, Crops Prioritization, Domestic Resource Cost
 • Parisa Paikhaste, Milad Joodi Damirchi, MohammadReza Shahpasand *, Najime Esmaeili Pages 833-849

  Self-efficacy is a person’s beliefs about his or her ability for organizing and executing necessary actions to achieve the intended results. This study was an applied research and data collected through a survey method. The study was a causal-comparative research. This study aimed to anticipate level of teaching self-efficacy of agricultural trainers based on teaching strategies in the classroom. Statistical population was consisted 210 agriculture trainers of applied scientific centers of agricultural higher education in Tehran and Alborz Provinces. 130 trainers were randomly selected according to finite correction population formula. Research instrument was a standard questionnaire which its face, construct and discriminant validity was confirmed. Ordinal Theta and composite reliability coefficients were satisfied. Statistical dominant structural equation modeling method employing partial least squares (PLS) method was applied. The results showed that between the teaching strategies and six dimensions of teaching self-efficacy (motivation of the students, adapting to changes, interaction with parents, learners, dignity trainers, self-efficacy in education, adapting teaching to individual needs) were significant relationship. In this regard, the more appropriate the teaching strategies the teacher uses in the classroom, the better the self-efficacy of the trainer. This increase in self-efficacy leads to the greater willingness, enthusiasm, commitment, motivation, and dedication of more time for students to learn, which, finally improve the students’ academic achievement. Hence, holding training courses for educators, which will improve their teaching skills, would be a good way to enhance their self-efficacy.

  Keywords: self-efficacy beliefs, teaching self-efficacy, improvement of teaching skill, agricultural educators