فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن حمیدی*، لیلا نجفی جویباری صفحات 17-32

  تحقیق حاضر به منظور تدوین الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران های بهداشتی همچون پاندمی کووید 19 انجام گرفت. از نظر روش شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع ورزش تربیتی در آموزش و پرورش با سابقه شغلی بیش از 10 سال بودند. از روش های نمونه گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری اقدام شد و با 18 نفر از کارشناسان و خبرگان به صورت آنلاین و توسط نرم افزاهای ارتباطی مصاحبه انجام گرفت. برای بررسی روایی در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله ای بکار گرفته شد، بدین صورت که یافته های پژوهش برای مشارکت کنندگان ارایه و متن نظریه توسط آن ها و طی سه مرحله مطالعه و نقطه نظرات آن ها اعمال شد. برای تایید پایایی از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 91/0 که مناسب می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش تربیتی عوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش آی.اس.ام پرسشنامه ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار میک مک برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل نیازسنجی مجدد، تدوین راهبردها، ارتباطات دوسویه، اصلاح فرآیندهای آموزش مجازی، برنامه های عملیاتی، استفاده از الگوهای جهانی و عوامل موثر بر توسعه به عنوان شاخص های الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران های بهداشتی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: ارتباطات، آموزش مجازی، الگوی توسعه، راهبرد، کووید 19
 • امین کلانی، علیرضا الهی*، سید نصرالله سجادی، حسین زارعیان صفحات 33-50
  هدف از پژوهش حاضر، ارایه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی برخاسته از داده ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط، فهرست مقدماتی نشان های موثر شناسایی شدند. در ادامه به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد، مصاحبه ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 296 نشان اولیه و 38 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 12 مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه بندی شدند. درنهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل موثر محیطی و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدیران و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهره گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک از سازمان های متولی به رفع عوامل مداخله گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را تسریع بخشند.
  کلیدواژگان: ذینفعان کلیدی، عوامل محیطی، مدیریت استعداد، نظریه داده بنیاد، ورزش قهرمانی
 • بهنام نقی پور، غلامعلی کارگر*، سارا کشکر، حبیب هنری صفحات 51-72
  یکی از نقش های اصلی حاکمیتی سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه ای و حقوقی تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته ها، با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تایید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست گذاری در بسترهایی صورت می گیرد که معیارهای زمینه ای برای آن شامل شش دسته ارزش های دینی، ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی، ارزش های ورزشی و ارزش های جامعه شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست گذاری حقوقی چهره های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه گذاری برای چهره های ورزشی پرداخته و زمینه ساز ارتقاء شاخصه ای تبلیغاتی را فراهم کرد
  کلیدواژگان: سیاستگذاری، تبلیغات صحه گذاری، معیارهای حقوقی، معیارهای جاکمیتی، چهره های ورزشی
 • محمدامین صیادی، ابوالفضل فراهانی*، لیلا قربانی، حمید قاسمی صفحات 73-92

  موضوع تحقیق حاضر، طراحی الگوی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی دانشگاه ها براساس فناوری های نوین آموزشی با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بود که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین به طراحی مدل پارادایمی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید دارای مرتبه علمی دانشیار در رشته تربیت بدنی بود. روش نمونه گیری نیز بعلت محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری به شیوه اشباع نظری انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از نظرهای 18 نفر از اساتید متخصص تربیت بدنی کشور استفاده شد. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر امکانات و فضای آموزشی، محتوای آموزشی، نظام ارزشیابی آموزشی، نظام مدیریت آموزشی، عوامل برنامه ریزی آموزشی، عوامل مربوط به دانشجویان، عوامل مربوط به مدرسان و شرافت علمی بدست آمده اند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز کدگذاری محوری با مقوله محوری عوامل توانمندساز آموزشی و سطوح فرعی نظیر فردی، مدیریتی و حرفه ای شناسایی شد. در پایان، درخصوص راهبردهای موثر آموزشی مشخص شد که حصول بسیاری از عوامل توانمندساز آموزشی رشته تربیت بدنی را باید در سه سطح فردی، میانی و کلان جستجو کرد.

  کلیدواژگان: تئوری داده بنیاد، رشته تربیت بدنی، فناوری نوین آموزشی
 • عاطفه ابطحی نیا*، سمانه راستگو صفحات 93-114
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بر بهزیستی فضیلت گرای ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی کشور انجام شد.

  روش ها:

   پژوهش انجام شده توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1398 بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس، 99 نفر از میان آن ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه (1996)، بهزیستی فضیلت گرا (واترمن و همکاران، 2010) و حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، 1986) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد که حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم و معناداری داشت، کیفیت زندگی نیز بر بهزیستی فضیلت گرا اثر مستقیم و معناداری داشت؛ همچنین حمایت اجتماعی بر بهزیستی فضیلت گرا تاثیر مستقیم و معناداری داشت. نتایج بیانگر تاثیر غیرمستقیم و معنادار حمایت اجتماعی بر بهزیستی فضیلت گرا بواسطه کیفیت زندگی بود.

  نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر اهمیت نقش کیفیت زندگی به عنوان میانجی در ارتقای بهزیستی فضیلت گرای ورزشکاران جانباز و معلول بود؛ بنابراین ضمن تقویت کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی می توان بهزیستی فضیلت گرای ورزشکاران را توسعه داد؛ از این رو سازمان های بهزیستی و امور جانبازان و ایثارگران و نهادهای ورزشی به عنوان متولیان حمایت از ورزشکاران معلول و جانباز می توانند در بهبود تعاملات اجتماعی و در نهایت بهزیستی فضیلت گرای این افراد نقش آفرینی کنند.

  کلیدواژگان: بهزیستی فضیلت گرا، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، جانباز، معلول
 • فریبرز رمضانی، مهدی طالب پور*، کیانوش شجیع صفحات 115-132
  تحقیق حاضرکه با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد، با هدف کشف مدل ذهنی خبرگان در مورد راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه فرهنگیان با توجه به جنبه های تربیتی آن انجام گرفت. پژوهش بر اساس هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه پژوهش کلیه اساتید و کارشناسان خبره، پیشکسوتان ورزش دانشگاه، مدیران اداری و سرپرستان شبانه روزی فعال در این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شبه نرمال و توزیع اجباری استفاده شده است. داده ها به کمک تحلیل عاملی کیو تجزیه و تحلیل و ذهنیت های مختلف شرکت کنندگان شناسایی گردید. بر پایه نتایج پژوهش، نه (9) الگوی ذهنی متمایز در خصوص راهکارهای توسعه ی ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد. عوامل انگیزشی بیرونی، ساخت و توسعه ی اماکن و تجهیزات مناسب و استاندارد، توجه به نیازهای جسمی، تربیتی و روانی افراد، امکان مشارکت اعضای خانواده و دوستان در فعالیت ها، درونی سازی ارزش مشارکت در برنامه های ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی آگاهانه، تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب، توجه به هزینه ها و مسایل مالی. الگوهای ذهنی استخراج شده می باشند. به طور کلی مدیریت دانشگاه فرهنگیان در صورت توجه به الگو های ذهنی استخراج شده می تواند به رشد و توسعه ورزش در دانشگاه و بهره مندی از آن کمک نموده و سازمان خود را در راستای اهداف عالی تعلیم و تربیتی هدایت نماید.
  کلیدواژگان: الگوی ذهنی، ورزش تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، روش شناسی کیو
 • زهره کمالیان، احسان محمدی ترکمانی*، آزیتا شهپر توفیق، ابراهیم دلدار صفحات 133-158
  تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع موثر بر پذیرش و رعایت سیاست ها و قوانین محیطزیستی در ورزش طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش های کیفی و کمی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل نخبگان و صاحب نظران در حوزه ورزش و محیط زیست بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. بدین منظور تعداد 12 نخبه و صاحب نظر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری تحقیق حاضر ، مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین پرسشنامه محقق ساخته بود. در قسمت تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد پی ال اس و همچنین روش الکتره و استفاده از نرم افزار الکتره اسلور استفاده شده است. نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 21 ریزمانع موثر بر پذیرش و رعایت سیاست ها و قوانین محیطزیستی در ورزش از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این زیرموانع در 5 دسته مانع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و قانونی دسته بندی گردیدند. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که مانع قانونی با تعداد چیرگی 4 مهمترین مانع در پذیرش و رعایت قوانین و سیاست های محیط زیستی در ورزش می باشد. همچنین مانع فنی با تعداد چیرگی 3 دیگر مانع مهم در پذیرش و رعایت قوانین و سیاست های محیط زیستی در ورزش مشخص گردید.
  کلیدواژگان: محیط زیستی، رویداد ورزشی، قوانین، سیاست ها
 • سمیه نادری، شهاب بهرامی*، محسن اسماعیلی صفحات 159-178

  هدف از این تحقیق ارایه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تیوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تیوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 13 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین معلمان ورزش نخبه کشوری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 9/77% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که داد که 23 کد مفهومی و 13 مقوله اصلی، از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی کشور می باشد.

  کلیدواژگان: فردی، آموزشی، سازمانی، گراندد تئوری
 • علیرضا قنبری فیروزآبادی*، امین امانی، محمد ریحانی، مهتا سردرودیان صفحات 179-204
  هدف از این تحقیق طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی در مدارس استان خراسان شمالی بود. روش تحقیق توسعه ای است و از روش داده بنیاد و تحلیل کیفی جهت تحقق اهداف پژوهش بهره گرفته شد. کلیه معلمان و اساتید خبره و مدیران سازمان های مرتبط با ورزش دانش آموزی جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند. با توجه به کیفی بودن تحقیق، درمجموع 21 نفر، با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل نظریه داده بنیاد و از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. با توجه به نتایج تحقیق، نیروی انسانی، منابع مالی، فضا و تجهیزات، اجرای درس و فوق برنامه تربیت بدنی به عنوان عوامل علی، عوامل مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی، رسانه و فناوری، علمی-ورزشی به عنوان شرایط زمینه ای و عوامل مالی، سیاسی، اقتصادی و اداری به عنوان شرایط مداخله گر و در حوزه های مختلف (توسعه ساختاری، اقدامات مدیریتی، توسعه نیروی انسانی، توسعه درآمدی، توسعه فضا و تجهیزات، توسعه فرهنگی و توسعه برنامه های فوق برنامه) راهبردهای توسعه ی ورزش دانش آموزی مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته ها نشان داد که توسعه ی ورزش دانش آموزی، پیامدهای تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تربیت اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناوری، اجتماعی، تربیت زیستی و بدنی، زیبایی شناختی و هنری به دنبال خواهد داشت. درنتیجه با توجه به اینکه توسعه نیروی انسانی از استراتژی های توسعه ورزش دانش آموزی قرار گرفت پیشنهاد می شود با برنامه ریزی برای برگزاری دوره های توجیهی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به بخش ورزش دانش آموزی، آشنایی مدیران با مهارت های مدیریتی شرایط نیروی انسانی را بهبود دهند.
  کلیدواژگان: الگوی راهبردی، توسعه، ورزش دانش آموزی، پیامدها، نظریه داده بنیاد
 • سعید ولدی*، مهرزاد حمیدی صفحات 205-226
  هدف از این پژوهش، بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان هشت تا دوازده ساله بود. روش پژوهش توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها زمینه یابی و میدانی می باشد. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای - چندمرحله ای استفاده شد و تعداد 284 دانش آموز از میان هشت مدرسه، حاضر به شرکت در این مطالعه شدند. از ابزار سواد بدنی که شامل چهار مقیاس شایستگی جسمانی، فعالیت حرکتی روزانه، انگیزش و اعتمادبه نفس، دانش و درک است، استفاده شد. نتایج، سطح سواد بدنی دانش آموزان را وضعیت ضعیف و ابتدایی نشان داد و مشخص شد که رابطه و تفاوت معناداری میان نمرات سواد بدنی با جنسیت، سن و شاخص توده بدنی وجود دارد؛ به طوری که گروه پسران از سواد بدنی بالاتری برخوردار بودند. با افزایش سن سطح سواد بدنی بهبود یافت که البته این بهبود در مرحله گذر از دوره کودکی پایانی به دوره نوجوانی، کمتر بود. همچنین گروه دانش آموزان با شاخص توده بدنی چاق و اضافه وزن از سواد بدنی کمتری نسبت به دانش آموزان با شاخص توده بدنی متناسب برخوردار بودند. درنتیجه بررسی های انجام شده مشخص شد که دانش آموزان هشت تا دوازده ساله از سطح سواد بدنی قابل قبولی برخوردار نیستند که این مطلب بیانگر آن است که دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی از داشتن سبک زندگی فعال و سالم فاصله دارند و در صورت جدی نگرفتن این مسئله ممکن است سلامت این قشر از جامعه را با خطرهای متفاوت جسمی، روانی و حرکتی در آینده روبه رو کند.
  کلیدواژگان: سواد بدنی، شایستگی جسمانی، دانش و درک، فعالیت حرکتی روزانه، انگیزه و اعتمادبه نفس
|
 • Mohsen Hamidi *, Leila Najafi Jouybari Pages 17-32

  The present study was conducted to develop a Pattern of educational sports development in education during health crises situation such as COVID-19 pandemic. The methodology of present study is of mixed (quantitative and qualitative) type. The statistical population was sports management experts and specialists familiar with the subject of educational sports in education with more than 10 years’ work experience. Sampling methods were targeted and theoretical saturation index and communication software were used for online interviewed with 18 experts and experts. The Delphi technique was used in three stages for Validity of qualitative section, so that the findings were presented in three stages for participant and their point of view were applied. To confirm Reliability, the retest method was used and the results showed that the relationship between the percentages of agreement within the subject is equal to 0.91, which is appropriate. After identifying the factors affecting the development of educational sports, the factors in the matrix table were compiled as a questionnaire and provided to the research sample and they were asked to complete the questionnaires based on the ISM method. To determine the causal relationships of the indicators, the structural-interpretive modeling method was used and Micmac software was used to draw the model. Finally, 7 major categories including re-needs assessment, strategy formulation, two-way communication, correction of virtual education processes, operational plans, use of global models and factors affecting development were identified as indicators of educational sports development model in education during health crises.

  Keywords: Communication, Virtual Education, Development model, Strategy, COVID-19
 • Amin Kalani, Alireza Elahi *, Seyed Nasrollah Sajjadi, Hosain Zareian Pages 33-50
  The purpose of this study was to provide a comprehensive model for talent identification in Iranian championship sport. Considering the exploratory nature of the subject, the method of qualitative research and the theorizing approach based on the data was used. First, through the initial studies and the systematic review of related resources, the introductory inventory of effective signs was identified. In the following, 23 semi-structured interviews with well-known experts were conducted on purposeful and snowball method. The interviews continued to reach theoretical saturation. The open coding results indicated that 296 primary marks and 38 final figures were extracted. In the axial coding, the final marks were classified in 12 concepts and 4 main categories. Finally, the identified categories derived from selective coding include, respectively, the talent identification process, model management, environmental factors and key stakeholders. The theoretical model derived from the findings of this study can help managers and policy makers of championship sport to use the appropriate stakeholders and determine the role for each trusted organization to address the interfering factors and accelerate the development of talent identification in championship sports.
  Keywords: Key Stakeholders, Environmental Factors, Talent management, Grounded Theory, championship sports
 • Behnam Naghi Pour Givi, Gholamali Kargar *, Sara Keshkar, Habib Honari Pages 51-72
  agencies such as ministries. Unfortunately, Sports Celebrity Endorsement Advertisement have failed to achieve the goals in Iran due to lack of appropriate laws and regulations, as well as the existing cognitive and legal lack of knowledge. Therefore, the present study aimed to identify the governing, territorial, and legal standards related to sports Celebrity Endorsement advertisement in Iran. The research is developmental based on the objective and qualitative based on the method in which content analysis was implemented. The population included sports lawyers, advertisers, policy makers and sports managers without any special number of participants in advance, as well as legal documents related to validating advertisements in Iran and other selected countries. Finally, 15 experts were selected by using purposive sampling and interviewed based on a semi-structured interview. Regarding the documents, 12 documents were analyzed based on analytical saturation criteria for analysis. The quality of the findings was verified by recoding some of the data. The set of encodings, along with a host of remarks by the researcher indicated that legal criteria include two categories of new laws, and reforming and strengthening the existing laws. Policy should be made in the areas including religious , national , cultural , ethical , sports, and sociological values. In addition, governance criteria were divided into political and economic management. Thus, it is possible to formulate advertising rules for sports figures and provide the basis for promoting advertising indicators by considering the legal policy-making criteria for sports figures.
  Keywords: Policy making, Endorsement Advertising, Legal Criteria, Governance Indicators, Sports Celebrity
 • Mohamadamin Sayadi, Abolfaz Farahani *, Leila Ghorbani, Hamid Ghasemi Pages 73-92

  The purpose of this study is model designing for empowering indicators of physical education training based on the modern educational technology. the research method was qualitative based on the Ground Theory of Strauss and Corbin's approach to design a paradigmatic model of empowering indicators of physical education. The statistical population of this study was all masters with associate professor degrees, and the statistical sample was selected on the theoretical saturation. The reserch tool was a semi-structured interview, which was used to collect data by 18 experts viewpoint in the physical education field. the output of the research was a paradigmatic model of the empowering indicators of physical education training that was consisting of causal, pivotal, intervening conditions, strategies and outcomes. Codes mentioned in the first stage of coding are open coding in several concepts such as academic honor, educational facilities, educational content, educational evaluation system, educational management system, educational planning, student-related factors, masters -related factors. Also in the second stage of coding, pivotal coding was identified with the educational empowerment factors and sub-levels such as individual, managerial, and professional. Finally, for effective educational strategies, it was found that many of the educational empowerment factors in physical education need to be sought at the three individual, intermediate, and macro levels.

  Keywords: Ground Theory, Physical Education, new educational technologies
 • Atefeh Abtahinia *, Samaneh Rastgoo Pages 93-114
  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effect of social support and quality of life on the eudaimonic well-being of Veterans and Disabled athletes participating in volleyball championships in Iran.

  Methods

  The research was descriptive and its design was correlational. The statistical population of the study consisted of all veteran and disabled athletes who participated in the national championship in 2019 and 99 were selected through available sampling. Research tools included the World Health Organization Quality of Life Questionnaire - Short Form (1996), eudaimonic well-being (Waterman et al., 2010), and social support (Wax et al., 1986). Descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data.

  Results

  The findings of this study showed that social support had a direct and significant effect on quality of life, and quality of life had a direct and significant effect on eudaimonic well-being. Social support also had a direct and significant effect on eudaimonic well-being. The results indicated a significant and indirect effect of social support on eudaimonic well-being through quality of life.

  Conclusion

  The findings indicated the importance of the role quality of life as a mediator in promoting the eudaimonic well-being of veteran and disabled athletes, thus enhancing quality of life and social support can enhance the eudaimonic well-being of athletes. Hence, the welfare and veterans' organizations, the veterans and sports organizations as caretakers of support for disabled and veteran athletes can play a role in improving social interactions and ultimately the eudaimonic well-being of these people.

  Keywords: Eudaimonic Well-Being, Social Support, Quality of life, Veteran, Disabled
 • Fariborz Ramezani, Mahdi Talebpour *, Kianoosh Shajie Pages 115-132
  The study was conducted by Q methodology aimed to discover the experts' mental model about sport development strategies with regards to its educational aspects at Farhangian University. The study base on the objective was of applied research, and with respect to nature was exploratory and descriptive and because of Q-methodology was of mixed researches. The population of the study included all the elite professors and experts, sports veterans at university, administrative directors, and supervisors who were active in this area. The research method was purposive and snowball sampling. In order to do this study, Q chart with semi-normal distribution with mandatory distribution was used. Sorted data of participants were entered into SPSS software so that various mentalities of participants be identified using Q factor analysis. Based on the findings of this study, 9 distinctive mental paradigms regarding sports development strategies with the educational approach were identified at Farhangian University. Extracted mental paradigms included external motivational factors, development of appropriate and standardized facilities and equipment, paying attention to the physical, educational and psychological needs of individuals, the possibility of family and friends cooperation in activities, the internalization of the value of participation in sports programs at Farhangian University. The management of Farhangian University with regard to extracted mental models can facilitate the development of sport in the university and guide its organization towards the higher educational goals of the university.Keywords: Subjective patterns, Sport development, Farhangian University, Q methodology
  Keywords: Subjective patterns, Sport Development, Farhangian University, Q methodology
 • Zohre Kamalian, Ehsan Mohamadi Torkamani *, Azita Shahpar Tofigh, Ebrahim Deldar Pages 133-158
  The purpose of this study was to examining the barriers affecting the admission and observance of environmental policies and regulations in sport. The present research was mix method research that carried out in qualitative and quantitative methods. The statistical population of the study included elites and experts in the field of sport and environment. The sampling method was purposeful. For this purpose, 12 elites and experts were selected as the sample of the study. The instrument for collecting this research was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In the quantitative analysis have been used Structural Equation Method with PLS approach and Electre method and use of Solver Electre method. The qualitative research results showed that 21 effective Micro barrier were obtained for the admission and observance of environmental policies and regulations in sport through interviews, which were categorized in 5 categories of economic, political, cultural, technical and legal barriers. Regarding the results of the method of Electre, it has been determined that a legal barrier with an overloading number of 4 is the most important barrier to the adherence and observance of environmental laws and policies in sport. Also, technical barriers with the number of overtakes were another important obstacle in admitting and observing environmental regulations and policies in sport. Also, technical barriers with the number of overtakes were another important obstacle in admitting and observing environmental laws and policies in sport.
  Keywords: Evironmental, Sport Event, Regulations, policies
 • Somaye Naderi, Shahab Bahrami *, Mohsen Esmaeeli Pages 159-178

  The purpose of this study is to present a model of strategies for improving the effectiveness of Sports teaching methods in primary schools in Iran with the grounded theory approach. This research has a qualitative approach and the method of data theory (grounded theory) has been used as a research method. The method of data collection, the study of theoretical fundamentals and open and deep interviews with 13 outstanding professors in the field of sports management specializing in the field of sports schools as well as elite country teachers of the country. Sampling method was purposefully and to the extent of theoretical saturation. The validity of this research was examined by interviewees and then specialist professors and confirmed. Reliability was also achieved through the use of the results of the audit process of the results of 77.9%. For data analysis, continuous comparison method has been used during three stages of open, axial and selective coding. Analysis of the data showed that 23 conceptual codes and 13 main categories are the most important strategies for improving the effectiveness of the teaching method of sport in primary schools of Iran.

  Keywords: individual, Educational, Organizational, Grounded Theory
 • Alireza Ghanbari Firouzabadi *, Amin Amani, Mohamad Reihani, Mahta Sardroodian Pages 179-204
  The purpose of this study was to designing the strategic model for the development of student sport in schools in North Khorasan province. The research method is developmental and the data base method and qualitative analysis were used to realize the research goals. All of the teachers, expert teachers, and administrators of student-athletic organizations form the statistical population of the study. Due to the qualitative research, 21 people were selected as statistical sample using snowball sampling technique. Data analysis was done based on the analysis of the fundamental data theory through open, axial and selective coding. According to the results of research, human resources, financial resources, space and equipment, training and extracurricular curriculum as causal, managerial, cultural-social, media and technology factors, sport-science as contextual and financial, political, economic factors. And administrative issues were identified as intervening conditions and in various areas (structural development, managerial measures, human resource development, revenue development, space and equipment development, cultural development and development of extracurricular programs) student development strategies. The findings also showed that the development of student sport will have consequences for educational, religious, moral and educational consequences, economic and professional education, science and technology, social, biological and physical education, aesthetic and artistic. As a result, human resource development has become one of the strategies of student sport development, It is suggested to improve managers' familiarity with management skills by planning for specialized training courses and training of specialists to enter the student sports sector.
  Keywords: Strategic Model, Development, Student Sport, Outcomes, Grounded Theory
 • Saeed Valadi *, Mehrzad Hamidi Pages 205-226
  The aim of this study was to examine the level of physical literacy for 8-12 years students. The method was descriptive with field studies. The sample included all second to sixth grades in Tehran. 284 students in 8 elementary schools were selected by multistage cluster sampling. Physical Literacy Test with 4 domains of Physical competence, Daily physical activity, Motivation and self-confidence, and Knowledge and understanding was used to collect data. The results showed the low level of physical literacy for students. It was also found that there is a significant difference between the scores of physical literacy with gender, age and body mass index, so that The boys' group had higher physical literacy and As the age increased, the level of physical literacy improved, which was less than the period from the terminal Childhood to adolescence, In addition the students with obesity and overweight BMI had fewer physical literacy than those with a recommended BMI. As a result of the studies, it was found that 8-12 years students do not have an acceptable level of physical literacy. This suggests that second-grade students up to the sixth grade have an active lifestyle and consequently they are far from the active and healthy life style. And if not taking this seriously, this group's health from a society may come with different physical, emotional, psychological and motor health risks in the future
  Keywords: Physical literacy, Physical competence, Knowledge & understanding, Daily physical activity, Motivation & confidence