فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد مازیاری*، مهرزاد حمیدی، محمد خبیری، ابراهیم علی دوست قهفرخی صفحات 1-15

  هدف  :

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر احساس اجتماع برند بر حضور در ورزشگاه و مصرف رسانه ای در تماشاگران لیگ برتر فوتبال از طریق نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بود.

  روش شناسی:

   جامعه آماری شامل تماشاگران بازی های فوتبال لیگ برتر دوره شانزدهم بود که 365 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش احساس اجتماع برند از پرسشنامه هدلند (2011)، با پایایی 96/0 α= و برای سنجش حضور، مصرف رسانه ای و ریسک ادراک شده از پرسشنامه های محقق ساخته (به ترتیب؛ با پایایی70/0α=، 82/0 α= و 91/0α=)  استفاده شد. همچنین، روایی صوری پرسشنامه ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که احساس اجتماع برند بر حضور تماشاگران در ورزشگاه و مصرف رسانه ای ورزش تاثیر مثبت و معنی دار دارد و بر ریسک ادراک شده تاثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین، ریسک ادراک شده بر حضور تماشاگران در ورزشگاه تاثیر منفی و معنی دار دارد و بر مصرف رسانه ای ورزش تاثیر مثبت و معنی دار دارد. به علاوه، نتایج غیر مستقیم نشان داد که ریسک ادراک شده بین احساس اجتماع برند و حضور تماشاگران در ورزشگاه دارای نقش واسطه ای است.

  نتیجه گیری

  برای افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه، لازم است اجتماع هواداران تقویت شود و  عواملی که باعث ادراک ریسک بیشتر می شوند، مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اجتماع برند، حضور در ورزشگاه، مصرف رسانه، ریسک ادراک شده، تماشاگران فوتبال
 • علی محسنی فر*، مرتضی دوستی، سعید تابش صفحات 17-34

  هدف:

   باشگاه های ورزشی از نظر اقتصادی برای شهرهای میزبان دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال نساجی برای استان مازندران می باشد.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنین استان مازندران بودند و حجم نمونه آماری بر اساس جدول میشل و کارسون تعیین شد. از طریق پرسشنامه محقق ساخته، تمایل به پرداخت شهروندان استان مازندران برای کالاها و منافع تولیدشده توسط تیم فوتبال نساجی و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای تیم فوتبال نساجی اندازه گیری شد از همین طریق مشخص شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Excel و Stata استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج پژوهش، میانگین تمایل به پرداخت سالانه شهروندان برای حضور تیم فوتبال نساجی در رقابت های لیگ برتر فوتبال، 15680 تومان، برای قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر 13700 تومان، قهرمانی در رقابت های جام حذفی 11640 تومان و قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 23370 تومان می باشد. همچنین میانگین تمایل به پرداخت برای خرید بلیت تماشای مسابقات در استادیوم، 4710 تومان و میانگین تمایل به پرداخت برای تماشای تلویزیونی نیز 3920 تومان می باشد.

  نتیجه گیری

  تمایل به پرداخت شهروندان استان مازندران نشان می دهد که حضور تیم فوتبال نساجی در بالاترین سطوح رقابتی ورزش کشور روی مطلوبیت و رفاه آن ها تاثیر مثبت داشته است به گونه ای که مردم حتی حاضرند تا از تیم محبوب خود حمایت مالی انجام دهند.

  کلیدواژگان: باشگاه فوتبال، نساجی، تمایل به پرداخت، روش ارزش گذاری مشروط، مازندران
 • مینا ملائی*، سمانه نظری، محمدصادق وقار، حکیمه افروزه صفحات 35-50
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، برنامه ریزی توسعه ای فضاهای ورزشی استان گیلان مبتنی بر رویکرد اصلاح سرانه بود.

  روش شناسی:

   روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی استان گیلان می باشد. داده های توصیفی با استفاده از مدارک و اسناد موجود در ادارات و داده های مکانی با استفاده از دستگاه GPS جمع آوری گردید. در بخش آمار استنباطی، از تحلیل خوشه ای و روش کی مینز در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.

  یافته ها: 

  از نظر سرانه فضاهای ورزشی در استان گیلان، هفت شهرستان در وضعیت خوب (44%)، هشت شهرستان در وضعیت متوسط (50%) و یک شهرستان در وضعیت بد (6%) قرار دارند. به طور کلی، در بحث سرانه فضاهای ورزشی، استان گیلان مانند سایر استان های کشور با کمبودهای بسیار بالایی مواجه بوده و اختلاف معنی داری با شاخص سرانه استاندارد کشور دارد.

  نتیجه گیری: 

   میزان سرانه فضاها ورزشی در استان گیلان با استانداردهای تعریف شده تطابق کامل ندارند. باوجود آنکه وضعیت نسبی سرانه بعضی از مناطق نسبت به سایرین بهتر بوده ولی سرانه ورزشی تمام مناطق، کمتر از سرانه ورزشی استاندارد است. در نتیجه به رویکردهای اصلاح سرانه جهت رفع این کمبودها نیازمند است.

  کلیدواژگان: اصلاح سرانه، اماکن ورزشی، امکان سنجی توسعه، GIS
 • شهاب حسیبی، وحید شجاعی* صفحات 52-68
  هدف
    هدف از این تحقیق، تحلیل جامع آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی در استان گیلان با رویکرد 7 پی بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و به شیوه پیمایشی و با رویکرد جامع اجرا شده است. 230 نفر از مدیران سازمان های ورزشی و گردشگری، مدیران دفاتر جهانگردی، راهنمایان گردشگری و خبرگان دانشگاهی در حوزه های مدیریت ورزشی و گردشگری به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند؛ و پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی روا و پایا(0.792= α) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. با بهره گیری از آزمون تی تک نمونه ای، موقعیت خرده مقیاس های عناصر 7 گانه بازاریابی گردشگری ورزشی استان محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی در استان بر اساس اولویت، تفاوت معنی داری با هم دارند. عنصر قیمت بالاترین اولویت(4.51 = Mean Rank Price) و عنصر فرآیند یا برنامه ریزی پایین ترین اولویت(3.68 = Mean Rank Process/Planning)  را به خود اختصاص داده اند. سایر عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارت از محصول، توزیع، شواهد فیزیکی، افراد و ترویج بودند. نتیجه گیری: توسعه جامع و پایدار صنعت گردشگری ورزشی تحت تاثیر اتخاذ رویکردی سیستمی و متناسب با لحاظ نمودن کلیه عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل جامع، آمیخته بازاریابی7 پی، بازاریابی گردشگری ورزشی، گیلان
 • محمدعلی صاحبکاران*، رحیم رمضانی نژاد، احمد میر محمدتبار، معصومه خسروی صفحات 69-82

  هدف :

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی ورزشکاران ایران، در تحقیقات انجام شده پیشین بود.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمام مقالات علمی-پژوهشی با موضوع رضایت  ورزشکاران ایران بود که در نهایت 28 مقاله با این معیار انتخاب شدند. ضمنا  این مقالات با نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج مرور نظام مند نشان داد، تحقیقات این حوزه، عمدتا توصیفی- تحلیلی و تنوع روش ها نیز پایین بوده است. از بین عوامل اثرگذار بر رضایت ورزشکاران، سبک رهبری و قدرت مربی اثرگذارترین عوامل بودند. همچنین نتایج نشان داد که سبک های رهبری آموزش و تمرین (با اندازه اثر 50/0) و بازخورد مثبت (با اندازه اثر 33/0) و همچنین قدرت پاداش(با اندازه اثر 32/0) و تخصص (با اندازه اثر 30/0) به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رضایت ورزشکاران داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی، سبک رهبری آموزش و تمرین و بازخورد مثبت و قدرت مربی بر رضایت مندی ورزشکاران ایران تاثیر بسیاری دارند. بنابراین، مربیان ایرانی می توانند با ترکیب این سبک های رهبری و قدرت پاداش، بیشتر سبب رضایت ورزشکاران شوند.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، رضایت ورزشکار، سبک مربیگری، قدرت مربی
 • افشین ملایی سفیددشتی*، مهرزاد حمیدی، حسین رجبی، محمد مهدی ذوالفقارزاده صفحات 84-99
  هدف
  هدف کلی این پژوهش، تدوین سناریوها، راهبردها و سیاست های نوین مبتنی بر آینده های ورزش قهرمانی کشور می باشد. روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش آینده نگاری با تاکید بر روش تحلیل تاثیر متقابل و سناریونویسی است. نمونه گیری بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و تعداد نمونه برابر شانزده نفر بود. از نرم افزار میک مک برای تحلیل اثرات متقابل استفاده شد.
  یافته ها
  نیروهای پیشران تاثیرگذار با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با پنل خبرگان استخراج شد. میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از آن ها در مصاحبه های پنل خبرگان به دست آمد. نهایتا، سه پیشران کلیدی ثبات مدیریت و نظام شایسته سالاری، استراتژی ملی برای میزبانی رویدادهای بزرگ و نگاه ویژه حاکمیت به ورزش بانوان ارایه، سناریوها تدوین و آینده های ممکن ترسیم گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق می تواند چشم اندازی متفاوت پیش روی مدیران ورزش در بخش قهرمانی قرار دهد. ثبات در دوره تصدی مدیریتی، فرصت لازم را برای اجرای برنامه ها فراهم می کند؛ شایسته سالاری در انتخاب منابع انسانی، اهرم های اجرایی را برای مدیر فراهم می کند؛ میزبانی رویداد باعث توسعه زیرساخت ها و توجه مسیولین به ورزش می شود؛ نهایتا، با توجه به اهمیت جهانی رشد ورزش زنان، باید به پتانسیل زنان در ورزش توجه کرد.
  کلیدواژگان: آینده نگاری، ورزش قهرمانی، سناریو، توانمندسازی زنان، سندروم رویداد
 • نگار قلی پور، حسین عیدی*، بهرام یوسفی، فرزاد امیری صفحات 102-120
  هدف
   تماشاچیان برای باشگاه ها، مهم ترین گروه برای کسب درآمد به حساب می آیند. در نتیجه شناسایی نیازهای موردنظر تماشاگر ورزشی و درک مثبت او از کیفیت خدمات ارایه شده برای پشتیبانی تیم، حضور و درآمد تیم بسیار حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل راهبردی نیازهای هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران پرداخت. روش شناسی: جامعه آماری کلیه هواداران سه بازی پرسپولیس- استقلال، پیکان- استقلال، سپیدرود- پرسپولیس بودند. با توجه به تعداد گویه ها400 پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع گردید و در نهایت 373پرسشنامه صحیح موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین شد.  ابزار تحقیق ا پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. همچنین ابزار راهبردی ماتریس BCG و بهره گیری از روش کمی تحلیل داده ها و روابط خاکستری وضعیت راهبردی در هریک از ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات بررسی شد. یافته ها: در تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 5 بعد مورد شناسایی قرارگرفت که با استفاده از روابط خاکستری مورد اولویت بندی قرار گرفتند. این ابعاد به ترتیب شامل امکانات فیزیکی، عوامل مدیریتی، اتمسفر، امکانات جانبی و رسانه و اطلاع رسانی بودند. نتیجه گیری: به مدیران توصیه می گردد که با اقدامات خلاقانه و برنامه ریزی صحیح که چندان هزینه بر و زمان بر نباشد، رضایت هواداران ورزشی را جلب نمایند.
  کلیدواژگان: نیازهای هواداران، کیفیت خدمات، ماتریس گروه مشاوران بوستون، تحلیل روابط خاکستری
 • حسین اکبری یزدی، حمید رودباری*، سلیمان عبدالهی صفحات 122-138
  هدف
   امروزه هواداران از مهم ترین عوامل موفقیت باشگاه های ورزشی محسوب می شوند و توجه به تمایلات رفتاری هواداران ضروری به نظر می رسد و باید عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری هواداران شناسایی شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین ابعاد تاثیرگذار بازاریابی تجربی بر تمایلات رفتاری هواداران است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان هوادار باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود که از بین آن ها 388 نفر به عنوان نمونه به سیوالات پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بازاریابی تجربی رضایی و همکاران(1394) و پرسشنامه تمایلات رفتاری یوشیدا و جیمز(2010) استفاده شد.  برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شد یافته ها: نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری و ساختاری مناسب می باشد. مدل ساختاری نشان داد تجربه همبستگی مهم ترین بعد تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری هواداران فوتبال بود و سپس تجربه شناختی و عملکردی بر تمایلات رفتاری هواداران تاثیر معنی داری داشتند. نتیجه گیری: . بر اساس نتایج این پژوهش به مدیران باشگاه های فوتبال و بازاریابان ورزشی پیشنهاد می شود برای افزایش تمایلات رفتاری هواداران به تجربه همبستگی، شناختی و عملکردی هواداران توجه ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: تجربه همبستگی، تجربه شناختی، تجربه عملکردی، تجربه حسی، تجربه ادراکی
 • محمد حسین قربانی، حمید رضا صفری جعفرلو*، حسین زارعیان صفحات 140-153
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی برازش و تبیین مدل رهبری 360 درجه دنیسون در فدراسیون های ورزشی بود. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی به تعداد320 نفر بود و بر اساس جدول مورگان تعداد 171 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 96 سوالی رهبری 360 درجه ای دنیسون (2007) بهره گرفته شد. پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)، روایی همگرا و روایی واگرای پرسش نامه ها پس از تایید روایی محتوا توسط 11 نفر از استادان و خبرگان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. علاوه بر این، برازش مدل کلی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و از طریق نرم افزار Smart PLS 2 مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی گویه ها دارای سطح مطلوبی (بالاتر از 4/0) هستند. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که مولفه های درگیرشدن در کار (77/0)، یکپارچگی (85/0)، سازگاری (81/0) و ماموریت (74/0) از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند. مقدار برازش کلی مدل نیز برابر با (726/0=GOF) به دست آمد که بیانگر برازش قوی آن بود. نتیجه گیری: درنهایت الگوی توسعه رهبری دنیسون که شامل 4 بعد و 12 مولفه بود در فدراسیون های ورزشی ایران مورد تایید قرار گرفت. این ابزار ارزشمند می تواند برای برقراری یک رهبری اثربخش، در اختیار مدیران این فدراسیون ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رهبری در ورزش، فدراسیون های ورزشی، مدل رهبری 360 دنیسون
 • مهران نصیری*، صلاح دستوم صفحات 156-173
  هدف
   هدف از این پژوهش ارایه چارچوبی برای تحلیل اکوسیستم ورزش شهروندی در شهر انزلی و برنامه ریزی توسعه آن  بود. روش شناسی: این پژوهش به صورت کیفی با رویکرد  تحلیل ساختاری-کارکردی در سطح راهبردی انجام شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (31  نفر) و جامعه اطلاعاتی (37 نسخه) بود. روش گردآوردی اطلاعات شامل سه روش مطالعه کتابخانه ای، مصاحیه اکتشافی و تکنیک دلفی بود. روایی ابزارها براساس تعیین اعتبار منابع و افراد نظرخواهی شده، روایی سنجی محتوایی و صوری چارچوب مصاحبه، محاسبه ضرایب توافق بین مصصحان کدگذاری مطلوب ارزیابی گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که ابعاد اکوسیستم ورزش شهروندی انزلی شامل چند منظر کلی شامل فرد شهروند، خانواده، محیط زندگی شهروندی، فضای رسانه ای، سازمان های متولی، بازار ورزش، قابلیت های ورزش، جهانی شدن ورزش و  مشارکت ورزشی است. علاوه بر شناسایی اجزای اکوسیستم ورزش شهروندی چالش ها و ضعف های موجود در بستر آن نیز شناسایی شد. در نهایت راهکارهای مناسب و عملیاتی به همراه الگوی تقسیم کار بین سازمان های متولی ارایه شد. نتیجه گیری: دستیابی به سطح مطلوب از توسعه ورزش شهروندی نیازمند یک رویکرد مدیریت اکوسیستمی است تا بتواند به طور مناسب همه نهادها و ذینفعان را جهت ایفای نقش فعال و هم افزا مشارکت دهد.
  کلیدواژگان: محیط ورزش، مشارکت ورزشی، شهروندان انزلی
 • احمد نظری ترشیزی*، علی بنسبردی، محمدرضا معین فرد صفحات 176-188
  هدف
   پژوهش حاضر با هدف تاثیر موقعیت عدم اطمینان برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هواداران باشگاه پرسپولیس به انجام رسید. روش شناسی: روش پژوهش شبه تجربی و شامل یک گروه کنترل و 4 گروه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 461 دانشجوی دانشکده علوم ورزشی فردوسی مشهد بودند که از این تعداد 100 هوادار تیم پرسپولیس  و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه در دو مرحله توزیع گردید. ابتدا پرسشنامه بین همه هواداران توزیع گردید و در مرحله دوم به 5 گروه 20 نفری تقسیم شدند که گروه کنترل بدون خواندن هیچ سناریویی به پرسشنامه پاسخ داد و 4 گروه آزمایشی بعد از خواندن هر یک از سناریوها به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تغییری در نمرات گروه کنترل به وجود نیامد اما در تمام گروه های آزمایش سناریوهای مثبت باعث افزایش ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس و سناریوهای منفی باعث کاهش ارزش ویژه برند آن ها شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که تغییری در نمرات گروه کنترل به وجود نیامد اما در تمام گروه های آزمایش سناریوهای مثبت باعث افزایش ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس و سناریوهای منفی باعث کاهش ارزش ویژه برند آن ها شد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، عدم اطمینان، هواداران، پرسپولیس
 • حمیدرضا گوهررستمی*، جواد حاجی آقاپور، شهرام شفیعی صفحات 189-207
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی محیط پرورش استعداد جودوکاران نوجوان کشور بود.

  روش شناسی

   روش پژوهش  توصیفی است که به شکل پیمایشی انجام شد. کلیه ی جودوکاران پسر لیگ برتر نوجوانان کشور به صورت تمام شمار (250 نفر) به عنوان نمونه انتخاب  شدند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی استانداردمحیط توسعه استعداد مارتیندال (2008) بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید تربیت بدنی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (94/0) تایید شد. از نرم افزار اس پی اس اس 22 ((spss22 وآزمون دو جمله ای برای مشخص شدن وضعیت هریک از ابعاد و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی ابعاداستفاده شد. همچنین از نرم افزار ایموس22 (Amos22) جهت تحلیل اهمیت هریک از ابعاداستفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری در اولویت بندی ابعاد محیط توسعه ی استعداد وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد میزان اهمیت ابعاد محیط توسعه استعداد به ترتیب بارهای عاملی عبارت از بعد اصول توسعه طولانی مدت (94/0)، بعد تمرکز برتوسعه ی بلند مدت (73/0)، شبکه ی حمایت محیطی (67/0)، ارتباطات (64/0) و درک شرایط ورزشکار (63/0) هستند.

  نتیجه گیری

    پرورش استعداد و حفظ و نگه داشت  آنها، در محیط و بستر خاصی رخ می دهد که توجه به این عوامل بستر ساز می تواند در شکوفایی استعدادهای ورزشی تاثیر گذار باشد. در واقع، بین ابعاد محیط توسعه استعداد؛ بعد ارتباطات دارای وضعیت مناسبی است و سایر ابعاد دارای وضعیت متوسطی هستند که در بین آن ها بعد شبکهء حمایت محیطی دارای وضعیت ضعیف تری نسبت به سایر ابعاد بود و باید تمرکز بیشتری روی این بعد و گویه های آن از طرف مدیران ارشد فدراسیون جودو صورت گیرد.

  کلیدواژگان: استعدادیابی، ورزش جودو، توسعه استعداد، عوامل محیطی
|
 • Mohammad Mazyari *, Mehrzad Hamidi, Mohammad Khabiri, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi Pages 1-15
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of sense of brand community ‎ on attendance and media consumption among football Pro-League spectators through the mediator role of ‎ perceived risk.

  Methodology

  The target population included football spectators of the sixteenth season of IRAN Pro-League, such that 365 people ‎were selected through random- available sampling as the samples of this study. Sense of brand community ‎ was measured‎ by Hedland’s questionnaire (2011) ‎, with the reliability (α=.96), and, consequently, attendance, media consumption and perceived risk were measured by the researcher-made questionnaires (α=.70, α=.82, and α=.91, respectively).‎ furthermore, the questionnaire’s face validity was investigated according to some field-specialist sport management scholars. Structural Equation Modeling was used to analyze the ‎data.

  Results

  The results showed‎ that sense of brand community has a positive and significant ‎effect on attendance in stadium and sport media consumption, and it has negative and‎ significant ‎effects on perceived risk. In addition, the perceived risk has a negative and significant ‎effect on attendance in stadium, and has‎ it positive and ‎ significant effect on sport media consumption. Furthermore, indirect results showed that perceived risk ‎ acted as a mediator between the sense of brand community ‎and attendance in stadium.

  Conclusion

  To increase spectators’ attendance in stadium it is essential to ‎reinforce the fan community and consider the factors that increase‎ perceived risks.‎

  Keywords: Brand community‎, attendance in stadium, media consumption, perceived risk, ‎ football spectators
 • Ali Mohsenifar *, Morteza Dousti, Saeid Tabesh Pages 17-34
  Objective

  Sport clubs has a special significance and value for cities and provinces from economic viewpoint. Therefore, the purpose of the research was Estimated Economic Value of Nassaji Football Club of Mazandaran Province.

  Methodology

  The study was a descriptive-analytic method which is a part of applied research in terms of the purpose. The statistical population of this study was residents of Mazandaran province and The statistical sample was also measured by Michel and Carson. The data, related to the willingness of citizens of Mazandaran province to pay for the goods and benefits produced by the Nassaji soccer team, has been collected by questionnaire. Also, the factors influencing the willingness of citizens were identified to pay for the textile soccer team. SPSS, Excel and Stata software were used to analyze the data.

  Results

  According to the results, the average pay of annual willingness of citizens for attending Nassaji soccer team in the Premier League, championship in the Premier League, championship in the Hazfi Cup, championship in the Asian Club Championship were respectedly,15680, 13700, 11640, and 23370 Toman. Moreover, the average willingness to pay for a ticket to watch matches in the stadium and watching television from home were repeatedly 4710 and 3920 Toman.

  Conclusion

  The willingness to pay of Mazandaran province citizens shows that attending Nassaji soccer team in the highest levels of sport competition of the country has had a positive effect on their utility and welfare, so that people would even like to sponsor their favorite team.

  Keywords: Soccer club, Nassaji, Willingness to pay, Conditional valuation approach, Mazandaran
 • Mina Mallaei *, Samaneh Nazari, MOHAMMADSADEGH VAGHAR, Hakime Afroozeh Pages 35-50
  Objective

  The purpose of this study was development planing of sports Infrastructures in Guilan province based on the per capita reform approach.

  Methodology

  The research method was descriptive-analytic. The statistical sample of this research included all sports Infrastructures in Guilan province. Descriptive data was collected using records and documents in offices and location data was collected using a GPS device. In inferential statistics, cluster analysis and K-Mean method were used in SPSS software.

  Results

  In terms of per capita sport spaces in Guilan province, seven cities were in good condition (44%), eight cities were in moderate (50%) and one in bad (6%). In general, in per capita of sport Infrastructures, Gilan province, like other provinces of the country, faced very high deficits and had a significant difference with the standard per capita standard of the country.

  Conclusion

  Infrastructures and sports places in the province of Gilan did not conform to the defined standards. Although the relative per capita of some regions was better than others. But sport capitation of all areas in Guilan province was less than the standard sport capitation. As a result, with approach of reformation the per capita such as this study, an effective step to address these shortcomings, and in particular the development planing of the country, could be taken.

  Keywords: Per capita reform, sports Infrastructures, development planing, GIS
 • Shahab Hasibi, Vahid Shojaei * Pages 52-68
  Objective
  The purpose of this study was to analyze the strategic combination of sports tourism marketing in Gilan province with a 7 P's approach.
  Methodology
  The present research is descriptive-analytic in a survey method with a comprehensive approach. 230 managers of sport and tourism organizations, managers of tourism offices, tourism guides and academic experts in the fields of sport and tourism management, as a sample of this research, were convenience non-randomly selected, completed a researcher-made questionnaire composed of 57 valid questions (α=0.792) voluntarily.
  Results
  Using one-sample t-test, the sub-scales related to each of the seven elements of sports tourism marketing in the province were calculated. Also findings from Friedman test showed that the elements of sports tourism marketing mix in this province based on priority were different significantly. The element of price is the highest priority (Mean Rank Price = 4.51) and the process or planning is the lowest priority (Mean Rank Process/Planning = 3.68). Other elements of the sport tourism marketing mix of the province are in order of priority: product or service, place or distribution, physical evidence, people and promotion.
  Conclusion
  The overall conclusion of this research showed that the comprehensive and sustainable development of this industry is the result of a systematic approach and appropriate to all elements of the sports tourism marketing mix.
  Keywords: Comprehensive Analysis, 7 P's Marketing Mix, Sports Tourism Marketing, Guilan
 • MohammadAli Sahebkaran *, Rahim Ramzaninejad, Mohammad Tabar, Masoumeh Khosravi Pages 69-82
  Objective

  The main purpose of this paper is to assess factors affecting on the satisfaction of athletes in earlier studies in Iran.

  Methodology

  This study is a meta-analysis. The population of research was all scientific-research papers in  area of the athletes' satisfaction in Iran that 28 articles were selected with this criterion. Also, these articles were analyzed with the software CMA2.

  Results

  The results of a systematic review showed that all researches in this field has been mainly descriptive - analytical and diversity of methods is low. Among the factors influencing on satisfaction of athletes, the leadership style and the power of coach were the most influential factors. Also, the results showed that the leadership styles of teaching and practice (effect size =0.5) and positive feedback (effect size= 0.33) , reward power (effect size =0.32) and expert power of coach (effect size =0.30) Respectively had the greatest impact on athletes' satisfaction.

  Discussion & Conclusion

  In General or Generally,  the leadership styles of teaching and practice and positive feedback, and power of coach have the most impact on athletes' satisfaction. Thus, Iranian coaches can satisfy athletes by combination of  these leadership styles  and reward power.

  Keywords: Job Satisfaction, Athletes' Satisfaction, Coaching style, Power of Coach
 • Afshin Mollaie Sefiddashti *, Mehrzad Hamidi, Hossein Rajabi, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh Pages 84-99
  Objective
  The purpose of this research was to formulate the novel policies, strategies and scenarios based on the preferred foresight of national elite sport development.
  Methodology
  The methodology was foresight focused on analysis method of cross impact and scenario writing. We used expert panel sampling which was purposive selection and sample size included 16 experts. Also, MICMAC as a strategic foresight software program has been utilized to analyze the cross impacts. 
  Results
  The influential driving forces were extracted from the research background and expert panel. The influence and dependence were identified. Finally, three key driving forces including the stability of tenure of managerial personnel and meritocracy, the national strategy to host mega-events and the government’s attention to women sport were introduced, the scenarios were formulated and the probable futures were described. 
  Conclusion
  The founding can open a different vision before managers’ eyes in elite sport. The stability of the tenure of management creates the enough opportunities to conduct plans; the meritocracy in terms of human resources employment makes the executive levers for managers; to host the event leads to develop infrastructure and gain the authorities’ attention to sport; finally, the women’s sport potential must be considered due to the global prominence of women’s sport growth.
  Keywords: foresight, elite sport, scenario, women’s empowerment, event syndrome
 • Negar Gholipour, Hossein Eydi *, Bahram Yousefy, Farzad Amiri Pages 102-120
  Objective
  The spectators’ for clubs is considered the most important group for earning money. therfore identifying the needs of the sports spectators and their positive perception of the quality of the services is so important to support, presence and income for teams. Accordingly, the present research was conducted to analyze the strategic needs of the fans of the Iranian Premier League football teams.
  Methodology
  The statistical population of this research were all fans of 3 match Persepolis - Esteghlal, Peykan-Esteghlal, Sepidrud-Persepolis. According to the number of items, 400 questionnaires were randomly distributed and finally, 373 correct questionnaires were analyzed. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha. To evaluate the Needs of fans was used Researcher-made questionnaire. Its face and content validity were confirmed by sports management and its validity was tested by confirmatory factor analysis. also, BCG matrix tool and quantitative analysis of gray data and relations of strategic situation in each of the dimensions and components of service quality were investigated.
  Result
  In the analysis of the data, a five-dimensional exploratory and confirmatory factor analysis was identified which was prioritized using gray relationships. These dimensions consisted of physical facilities, management factors, atmosphere,Extra servic, media and Notices.
  Conclusion
  most of the research components were in question home, therefore, it is recommended that managers be encouraged to admire sports fans' satisfaction with creative and planning, which is not costly and time-consuming.
  Keywords: The needs of fans, the quality of service, Boston Consulting Group, Gray Relational Analysis
 • Hosein Akbari Yazdi, Hamid Roodbari *, Soliman Abdolahi Pages 122-138
  Objective
  Today, the fans are one of the most important factors affecting the success of sports clubs. It seems necessary to consider the behavioral Intentionsof fans and determine the factors affecting their behavioral tendencies. However, this study aimed to determine the experiential marketing dimensions affecting behavioral Intentionsof fans.
  Methodology
  This was descriptive-correlation survey study. The population consisted of all students who were the fans of Iran’s Football League clubs. the sample was selected from among students who were the fans of Iran’s Premier League teams at Tehran University; 388 students answered the questionnaires. The Rezaei et al.’s Experiential Marketing Questionnaire (2015) and Yoshida and James’s Behavioral Tendencies Questionnaire (2010) were used as research tools. Using SMARTPLS3 software, the descriptive statistics and structural least squares equation method were used to analyze the data.
  Results
  The findings showed that the Relate experience was the most important dimension affecting the behavioral Intentionsof football fans; then, the cognitive and functional experience influenced the behavioral Intentionsof fans. The perceptual and sense experience had no significant effect on behavioral Intentionsof fans.
  Conclusion
  Based on findings, it was recommended to football club managers and sports marketers to consider solidarity, cognitive, and functional experience of fans in order to increase their behavioral Intentions.
  Keywords: Experience Relate, Cognitive Experience, Functional Experience, Sense Experience, Perceptual Experience
 • Mohammad Hossein Ghorbani, Hamid Reza Safari Jafarloo *, Hossein Zareian Pages 140-153
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the goodness-of-fit and explanation of the 360-degree leadership model of Denison in sports federations.
  Methodology
  This research was applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it was descriptive-survey. The statistical population of this research included all experts of the Iran’s sports federations that number was 320 people. Based on Morgan table, 171 people were selected by simple random sampling method as a research sample. The Denison's 360-degree leadership questionnaire (2007) was used for data collection. Reliability (Cronbach's alpha and combined reliability), convergent validity, and divergent validity of the questionnaires were verified and confirmed after content reliability, which was verified by 11 professors and experts. Additionally, the fitting of the general model was confirmed by the Confirmatory Factor Analysis and via Smart PLS 2 software.
  Results
  The results of Factor Analysis show that all of 12 dimensions have a desirable level (above 0.4). Also content validity, convergent validity (AVE) and divergent validity was at acceptable levels. Also, the general fitting value of the model was GOF = 0.726 indicating its strong goodness-of-fit.
  Conclusion
  Overall, the results of the study indicated that the Denison leadership model, which included four dimensions and 12 components, was approved its applicability in the Iranian sports federations and could provide a valuable tool for the managers of these federations to establish an effective leadership.
  Keywords: Leadership in sport, Sports Federations, Denison 360 Degree Leadership Model
 • Mehran Nasiri *, Salah Dastoom Pages 156-173
  Objective
  the aim of this research was the presentation of citizenship sports ecosystem framework analysis in Anzali city.
  Methodology
  The research is carried out qualitatively in terms of structural-functional analysis and case study within strategic levels in Anzali city. The statistical population consisted of two sections: human society (31 people) and information society (37 editions). The research instruments included three methods of library study, interviewing and Delphi technique. The Validity of the instruments based on the credibility of the resources and the people surveyed, content and formalism of the interview framework, calculate coefficients of Agreement between coders desirable.
  Results
  The findings showed that the dimensions of Anzali citizenship sports ecosystems includes a few general views. Individual citizenship, family, environment of citizen's life, media environment, trustee organizations, sports market, sports facilities, globalization of sport and sports participation. In addition to identifying the components of the citizenship sports ecosystem, the challenges and weaknesses of the platform were identified. Ultimately, proper and operational solutions Along with the pattern of division between correspondent organizations were presented.
  Conclusion
  Based on the findings we can say Anzali Citizenship Sports Ecosystem Major capacities and capabilities on the one hand and challenges and threats on the other both structure and gender and smart adoption of strategies and strategies can simultaneously take advantage of opportunities, fixing challenges and achieve the goals.
  Keywords: Sports environment, sports participation, Anzali citizens
 • Ahmad Nazari Torshizi *, Ali Benesbordi, Mohamadreza Moeinfard Pages 176-188
  Objective
  The main purpose of this study was Investigating the effects of brand uncertainty situations on consumer-based brand equity in Perspolis fans Football team.
  Methodology
  Method of study was experimental and there were one control group and four experimental groups. The statistical population of research was students of Sport Sciences faculty of Ferdowsi University who were in fan of Perspolis. The total population of the study was 461 students. 100 people who were fans of Perspolis were selected. The questionnaire was distributed in two stages. First, the questionnaire was distributed among all fans and in the second stage, they divided into 5 groups of 20 people. The control group responded to the questionnaire without reading any scenarios and the 4 experimental groups responded to the questionnaire after reading each of the scenarios.
  Results
  Results showed that changes in the scores of the control group did not exist, but positive scenarios increased brand equity of Persepolis and negative scenarios reduced brand equity of them.
  Conclusion
  Comparing the scores of the four scenarios, it realized that the loss of players, team success, attract star players and the possible failure had the greatest impact on brand equity of Persepolis. As a result, Persepolis managers for increasing brand equity have to focus on these factors more.
  Keywords: brand equity, Uncertainty situation, fans, Perspolis
 • Hamid Reza Goharrostami *, Javad Hajiaghapor, Shahram Shafiee Pages 189-207
  Objective

  The purpose of present study was studying the Talent Development Environment status of adolescent boy judokas in premier league.

  Methodology

  The research method has been descriptive - survey one, which has been carried out through a field study. Admin To our young judokas son of the Premier League were selected as examples. Talent development environment for data collection questionnaire was written by professors of physical education content validity and its reliability by Cronbach's alpha (0.94), respectively. The descriptive statistics and inferential statistics mean frequency of Kolmogorov - Smirnov test for normality of data distribution was used. Binomial test to determine the dimensions and the prioritization of Friedman test in SPSS 22 software was used. The analysis and application of Amos 22 was used.

  Results

  Results showed significant differences in priorities from the perspective of the development of talented young judokas there. Factor analysis has shown that the development of long-term, Focus on long-term development, environmental protection network, communication and understanding of the athlete as a factor loadings (0.94), (0.73), (0/67), (0.64) and (0/63) the importance of talent development has identified aspects of the environment.

  Conclusion

  Generally, fostering and maintaining talent occurs in a specific environment and context in which attention to these factors can play an important role in the development of talent. Therefore, attention to these factors in the planning and management of talent Attention and emphasis. Actually, the dimensions of talent development environment, communication has been good condition and other aspects of their modest status in the network between the environmental protections has been the poor than the other dimensions.

  Keywords: Talent identification, Environment, Talent Development, Judo