فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ایوب محمدیان*، جلیل حیدری دهوئی، علیرضا قربانی صفحات 1-23

  کشاورزی با توجه به مشکلات متعددی نظیر کمبود منابع و تغییرات آب وهوایی که با آن مواجه است، ازلحاظ کیفی و کمی نیاز به تولید بیشتر محصولات غذایی دارد. پیشرفت های صورت گرفته در فناوری اینترنت اشیاء و تحلیل داده های آن این امکان را فراهم نموده است که راهکارهای جدیدی برای مقابله با این چالش های پیچیده استفاده گردد. ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای تحلیل داده فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی است. برای این منظور با استفاده از روش فراترکیب، از میان 480 مقاله انگلیسی زبان در فاصله زمانی 8 سال (2010-2017)، 168 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب گردید. مقالات انتخاب شده در هشت حوزه کشاورزی به عنوان مقوله های اصلی (شامل زراعت، گلخانه، کشاورزی شهری، باغداری، پرورش دام وطیور، پرورش ماهی وآبزیان، جنگل داری و شبکه تامین و توزیع) و سپس به شش حوزه تحلیل داده ای به عنوان مقوله های فرعی شامل: نظارت، کنترل، ردیابی، تشخیص و برنامه ریزی تجویزی دسته بندی شده است. درنهایت روند تحقیقات و کاربردهای موضوعی مرتبط با هر یک از هشت حوزه کشاورزی هوشمند معرفی گردیده است.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، تحلیل داده، فراترکیب، کاربردها، کشاورزی هوشمند
 • محمدتقی تقوی فرد*، ایمان رئیسی وانانی، زهره دهدشتی شاهرخ، امیر ارضی سلطان صفحات 24-42

  امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های هر اقتصاد پایداری است، به گونه ای که حدود 10 درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش مطالعه و تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران یکی از مطرح ترین وب سایت های تجارت اجتماعی گردشگری به نام تریپ ادوایزر، با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی است. بدین منظور پایگاه داده وب سایت تریپ ادوایزر موردبررسی قرارگرفته و اطلاعات پروفایل کاربرانی که حداقل در مورد یکی از هتل های ایران اظهار نظرکرده بودند استخراج شد. پس ازآن کلیه شاخص های پروفایل کاربران توسط تکنیک انتخاب شاخص موردبررسی قرار گرفت و شاخص هایی که بیشترین تاثیر را بر روی خوشه بندی داشتند مشخص شدند. در ادامه با محاسبه شاخص دیویس-بولدین تعداد خوشه بهینه، سه به دست آمد و کاربران به سه خوشه تقسیم گردیدند. هر خوشه دارای مشخصات منحصربه فردی بود که به نام های پیشروان، سفر دوستان اشرافی و کاربران کم سفر نام گذاری گردیدند. سپس بر اساس ویژگی های هر یک از این سه خوشه و اطلاعات پروفایل کاربران آن ها با استفاده از قوانین انجمنی اقدام به شناخت بیشتر هر خوشه شد. درنهایت متناسب با ویژگی های تحلیل شده، راهکارهایی برای افزایش مشارکت این کاربران در وب سایت و برنامه های تبلیغاتی هدفمند برای هرکدام از این خوشه ی کاربران ارایه گردید.

  کلیدواژگان: تجارت اجتماعی، تجارت الکترونیک، تریپ ادوایزر، داده کاوی، رسانه اجتماعی، گردشگری
 • حمیده بیرامی طارونی، علیرضا اسفندیاری مقدم*، عاطفه زارعی، بهروز بیات صفحات 43-58

  در این پژوهش، وضعیت آمار کتابخانه های ایران و جهان، بر پایه استاندارد 7/39Z مقایسه شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، پیمایشی است. برای این منظور، پیشینه آمار کتابخانه های ایران و جهان بر پایه استاندارد آمار کتابخانه ها 7/39Z  در سه بخش کاربرد، واحد گزارشگیری و اقلام، به‎صورت نظام‎ مند مرور و تحلیل شدند. تحلیل‎ها به دو روش اسنادی و محتوا انجام شد. در تحلیل اسنادی، به‎کمک روش نمونه گیری هدفمند با فیش و جست‎وجوی کلیدواژه «آمار کتابخانه ها» در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین، تمام منابع مرتبط با موضوع شناسایی و پس از غربالگری موارد تکراری حذف شدند و در نهایت، 138 منبع در ایران و 223 منبع در جهان باقی ماند. در تحلیل محتوا، با استفاده از روش تحلیل سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین، داده‎ها در نرم افزار SPSS تحلیل شدند و به‎کمک آزمون تی مستقل، معناداری تفاوت میانگین کاربرد، واحد گزارشگیری و اقلام در دو جامعه مستقل ایران و جهان بررسی شد. بر اساس یافته ‎ها، کاربرد آمار کتابخانه ها در ایران در گستره محلی و استانی و در جهان، بین المللی و ملی است. واحد گزارشگیری مسئولیت گردآوری آمار کتابخانه ها در ایران و جهان و همچنین، کتابخانه های دانشگاهی، خدمات بهداشتی/ پزشکی، ملی، عمومی و  تخصصی را برعهده دارد. اقلام آمار کتابخانه ها در ایران، زیرساخت و در جهان؛ منابع انسانی، مجموعه ها، منابع مالی و خدمات است. آمار کتابخانه ها در ایران باید با سیاست گذاری، هماهنگی و برنامه ریزی بر پایه الگوی استاندارد، علمی، روزآمد، مستمر و سالانه ارایه شود تا از سطح سیاهه کتابخانه به سطح آمار کتابخانه ها ارتقا یابد.

  کلیدواژگان: آمار کتابخانه ها، استاندارد آمار کتابخانه 7، 39Z، استاندارد 7، ایران و جهان، مرور تطبیقی
 • ابراهیم قائد*، حسن حیدری، مهدیه رحیم دل گل تپه صفحات 59-85
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، می‎تواند از طریق سازمان‎دهی مجدد فرایندهای تولید به روش های کاراتر، رشد اقتصادی را افزایش دهد. نتایج اغلب پژوهش‎ها، گویای تاثیر مثبت و معنا دار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‎یافته در دهه 1990 است. یافته‎های بعضی از پژوهش‎ها، این رابطه مثبت را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید کرده‎اند؛ اما این موضوع برای کشورهای منتخب منا با توجه به ویژگی‎های نامتوازن و ضعیف زیرساختی آنها، جای بررسی دارد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا، طی سال‎های 1377 تا 1398 است. برای تحلیل موضوع، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است، اثر متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت است؛ اما از لحاظ آماری معنادار نیست و تاثیر مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنا دار است. گفتنی است که اثر سایر متغیرهای مدل، نظیر شاخص شفافیت بین‎المللی (IT)، درجه باز بودن تجارت (GOPEN) و نرخ سرمایه داخلی هر کارگر (GKD)، از لحاظ آماری معنادار نبوده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، مخارج عمومی دولت، رشد اقتصادی، کشورهای منتخب منا
 • ابوذر عرب سرخی* صفحات 86-109

  امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره افراد و شرط بقای سازمان ها است. هر کسب وکاری به میزان توانایی و نیاز خود، از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف استفاده می کند. این وابستگی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای سازمان ها، مشکلات امنیتی فراوانی را ایجاد می کند. از طرفی باید توجه داشت که تداوم کسب وکار و ارایه خدمت توسط یک سازمان فقط، در سایه امنیت تحقق خواهد یافت. از این رو، ضرورت توجه به جنبه های مختلف امنیتی برای سامان دهی به فعالیت های ایمن سازی سازمان ها، از جمله در شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از پیش نمایان می شود. مهندسی الزامات امنیتی، برای مواجهه سیستماتیک با مسایل امنیتی، راهکاری شناخته شده و موثر است. بر این اساس، شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بهره گیری از روش های مهندسی الزامات امنیتی می توانند به‎صورت بهینه با مشکلات امنیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو شوند. در این راستا، مدل سنجش بلوغ مهندسی الزامات امنیتی می تواند به عنوان یک نقشه راه استاندارد باز، برای ارزیابی بلوغ این نوع شرکت ها محسوب شود. هدف این پژوهش، ارایه مدل سنجش بلوغ مهندسی الزامات امنیتی برای شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تاکید آن بر ملاحظات رویه ای و فرایندی تبیین الزامات است. برای این منظور، چارچوب ها و مدل های مرجع مهندسی الزامات امنیتی با استفاده از روش فراترکیب ارزیابی شده و فرایندها و روال های امنیتی مربوط به تبیین الزامات در قالب مدل مفهومی پیشنهادی سنجش بلوغ، سامان‎دهی شده اند. این مدل بلوغ از طریق انجام مصاحبه با خبرگان شرکت های منتخب اعتبارسنجی و تحلیل شده و برای بهبود مهندسی الزامات امنیتی در این شرکت ها، پیشنهادهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مهندسی الزامات امنیتی، فاوا، الزامات امنیتی، فرایندهای تبیین الزامات امنیتی، شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • سید احسان ملیحی*، بنفشه خراسانچی صفحات 110-135

  چگونگی اجرای فرایندهای کسب‌وکار در بسیاری از سازمان‌ها، به‌خصوص سازمان‌‌های دولتی، از طریق مستنداتی در قالب رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها تبیین می‌شود. علی‌رغم اهمیت کیفیت مستندات در عملکرد فرایندهای کسب‌وکار، مدل‌های معدودی برای تعیین سطح مطلوب شاخص‌های کیفیت اطلاعات مستندات در اختیار طراحان این مستندات قرار داشته و ادبیات موضوع بیشتر بر تبیین شاخص‌های کیفیت اطلاعات تمرکز دارد. در پاسخ به این نیاز در نظام اداری دولتی، در این مقاله مدلی به‌منظور تعیین سطح کیفیت مطلوب شاخص‌های کیفیت اطلاعات مستندات در فرایندهای کسب‌وکار متناسب با ویژگی‎های فرایندی ارایه شده است. این مدل، بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از 51 فرایند جاری در سازمان‌های دولتی کشور که دارای مستندات با کیفیت مناسب بوده‌اند، ارایه شده است. ابتدا با استفاده از روش ناپارامتری ضریب هم‌بستگی اسپیرمن الگوی وابستگی بین «شاخص‌های کیفیت اطلاعات مستندات» با «ویژگی‌های فرایندی» بررسی شد. با توجه مشاهده نشدن وابستگی معنادار در این مرحله، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از خوشه‌بندی به پنج گروه همگن فرایندی تقسیم شدند. سپس، با شناسایی الگوی موجود در «شاخص‌های کیفیت اطلاعات مستندات» در هر گروه فرایندی، مدل رابطه سطح کیفیت مطلوب شاخص‌های کیفیت اطلاعات مستندات در فرایندهای کسب‌وکار متناسب با ویژگی‎ های فرایندی اریه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند، در فرایندهای از نوع پاسخ‌گویی، سازگاری می‌بایست بالاترین سطح را داشته باشد. در فرایندهای صدور مجوز، مستندات باید از از دیدگاه ثبات، سازگاری، وضوح، اختصار و کاربردی بودن، در سطح بالا طراحی و تدوین شوند. در فرایندهای مالی، غیر از شاخص وضوح و اختصار، لازم است باقی شاخص‌های کیفیت مستندات در سطح بالا در نظر گرفته شوند. در فرایندهای از نوع کنترل، باید هم‌سو با افزایش تعداد فعالیت‌های فرایند، بیشتر شاخص‌های کیفیت مستندات افزایش یابند و شاخص سازگاری در مستندات، همواره در تمام انواع فرایندهای شناسایی‌شده، در سطح بالا باشد.

  کلیدواژگان: فرایندهای کسب وکار، کیفیت اطلاعات، مستندات فرایند، خوشه بندی، قواعد کسب وکار
 • ویدا صیفوری* صفحات 135-154
  هدف اصلی این پژوهش، سنجش تاثیر معماری اطلاعات سامانه منبع‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،بر عملکرد یادگیری کاربران با توجه به مولفه‎های کتابخانه دیجیتال است. پژوهش حاضر، به روش نیمه تجربی و شیوه‎های پیش آزمون و پس آزمون به اجرا درآمده است. سبک‎های یادگیری جامعه آماری پژوهش، با استفاده از پرسش‎نامه بررسی شد. با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی، از 25 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اجرای این پژوهش دعوت به عمل آمد. عملکرد یادگیری و رفتار اطلاع‎یابی کاربران، به‎کمک نرم‎افزار پردازش اطلاعات Morae Recorder (TechSmith, Version 2.2) سنجیده شد. همچنین برای بررسی تاثیر معماری اطلاعات بر یادگیری الکترونیکی، سه بعد از جنبه‎های معماری اطلاعات، سازمان‎دهی سیستم، ناوبری سیستم و سیستم جست‎وجو در کتابخانه دیجیتال، در نرم‎افزار کدگذاری شد. پس از طبقه‎بندی سبک‎های یادگیری استفاده شده به‎کمک شاخص سبک‎های فیلدر و سیلورمن، مشخص شد که یادگیرندگان با سبک‎های یادگیری مجزا، در پاسخ‎گویی به سوال‎های برگه یادگیری، دانشی معادل با دانش اولیه خود دارند و در سبک‎های مختلف یادگیری، یادگیرندگان کلی در مقایسه با یادگیرندگان سبک ترتیبی، عملکرد بهتری نشان می‎دهند. همچنین عملکرد یادگیری کاربران تا حد زیادی به استفاده از نظام‎های سازمان‎دهی و جست‎وجوی معماری اطلاعات آن محیط دیجیتال وابسته است. در بین جامعه آزمون شده‎ای که از معماری اطلاعات سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاستفاده کرده‎اند، تفاوت معنا‎داری در استفاده بین دو مرحله پیش‎آزمون و پس‎آزمون وجود دارد و فرضیه پژوهش، مبنی بر وجود رابطه معنادار میان معماری اطلاعات سامانه منبع‎یاب وزارت بهداشت و یادگیری الکترونیکی کاربرانش را تایید می‎کند.
  کلیدواژگان: معماری اطلاعات، کتابخانه دیجیتال، یادگیری الکترونیکی، سامانه منبع‎یاب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ذکریا احمدیان*، معصومه عزیزی، جواد امجدی حور صفحات 155-177
  هدف پژوهش حاضر، مدل یابی روابط آموزش مجازی بر سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع هم‎بستگی است. جامعه آماری، تعداد 567 نفر از کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه هستند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری این پژوهش (229 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های استانداردشده سامسون و سیکو (2011)، سرمایه فکری بونتیس (2002) و مدیریت دانشنیومن و کنراد (2000) است. روایی ابزار از نظر متخصصان و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل یابی معادلات ساختاری است. بر اساس نتایج پژوهش، اثر مستقیم آموزش مجازی بر سرمایه فکری (80/0)، مثبت و معنادار است. اثر مستقیم آموزش مجازی بر مدیریت دانش (50/0)، مثبت و معنادار و اثر مستقیم مدیریت دانش بر سرمایه فکری (26/0) نیز مثبت و معنادار است. اثر غیرمستقیم آموزش مجازی بر سرمایه فکری در آموزش عالی با میانجیگری مدیریت دانش (13/0) مثبت و معنادار بوده و اثر کل آموزش مجازی بر سرمایه فکری (93/0) نیز مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، آموزش عالی
 • مونا جامی پور، سید محمدباقر جعفری*، سعید محمدی صفحات 178-200
  یکی از رویه هایی که در سال های اخیر در مقوله مدیریت دانش توجه خاصی را به خود جلب کرده، مدیریت دانش شخصی است که می بایست به عنوان پیش فرایند مدیریت دانش در سازمان به آن توجه شود. علی‎رغم اهمیت مدیریت دانش شخصی، در این حوزه پژوهش‎های محدودی که به‎طور عمده بر رویکرد فناوری‏محور یا مهارت‏محور مبتنی بوده اند، انجام گرفته و تاکنون پژوهشی که با رویکرد کل نگرانه به فرایند استقرار چنین ابتکاراتی بپردازد، انجام نشده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش، توسعه مدل فرایندی استقرار مدیریت دانش شخصی در شرکت های دانش بنیان به عنوان بستر بالقوه فرایندها و کارکنان است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی نظریه داده‎بنیاد (رویکرد نظام مند) و مدل پارادایمی برای توسعه مدل نوین مدیریت دانش شخصی در شرکت های دانش بنیان بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه مدیریت دانش شخصی بوده اند، روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی بوده و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه‎ساختاریافته بوده است. پژوهشگر با الگوبرداری از الگوی پارادایمی، پدیده مدیریت دانش شخصی را در شش بعد، 22 مفهوم، شانزده زیرمفهوم و 198 کد (مشخصه) طبقه بندی کرده است. با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره مدیریت دانش شخصی وجود دارد، تاکنون مدلی با این مشخصات ارایه نشده که ابعاد چندگانه استقرار مدل مدیریت دانش شخصی را به صورت یکپارچه در نظر بگیرد. به طور کلی این پژوهش هم در روش شناسی و هم در نتایج به دست آمده دارای نوآوری است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت دانش شخصی، نظریه داده‎بنیاد، شرکت دانش بنیان
 • اعظم محرمی، روح الله مهدیون*، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، محمد رزاقی صفحات 201-222
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش وپرورش است. این پژوهش، با روش شناسی، توصیفی هم بستگی انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی، شامل 360 نفر در سال 1395 است. حجم نمونه پژوهش با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان 186 نفر انتخاب شد و از روش نمونه گیری، طبقه‎ای نسبتی مبتنی بر سهم متناسب بخش ها، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، سه پرسش نامه سواد دیجیتالی، ظرفیت یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی بود. پژوهش توحیدی اصل، روایی پرسش نامه سواد دیجیتالی و پژوهش قاسم زاده، پرسش نامه ظرفیت یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی را تایید کرد. برای تعیین پایایی پرسش نامه ها، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفا به ترتیب 93/0، 92/0 و 94/0 به دست آمدند. یافته ها نشان دادند که متغیر سواد دیجیتالی بر ظرفیت یادگیری سازمانی نقش دارد و اثر ظرفیت یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی، مثبت و معنا دار است. اما اثر سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی غیرمستقیم است. می توان نتیجه گیری کرد که هرگونه افزایش در میزان سواد دیجیتالی با افزایش در ظرفیت یادگیری سازمانی همراه بوده و هرگونه افزایش در میزان ظرفیت یادگیری سازمانی نیز با افزایش در میزان عملکرد شغلی همراه خواهد بود.
  کلیدواژگان: سواد دیجیتالی، ظرفیت یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان آموزش وپرورش
 • علی قربی، سپیده فهیمی فر*، محسن فاضلی ورزنه، حمیدرضا سعیدنیا صفحات 223-246
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تطبیقی وضعیت همکاری های علمی، بر اساس شاخص های مرکزیت شبکه در مقاله های سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه اجرا شد. در این پژوهش، برای ترسیم همکاری های علمی، از روش تحلیل کتاب سنجی و رویکرد علم سنجی و فنون مصور سازی استفاده شد. در مجموع 537 مدرک مربوط به سال های 1975 تا 2020، از پایگاه وب علوم به دست آمد. همچنین، برای ترسیم نقشه های همکاری و تحلیل های پیشرفته شبکه از نرم افزارهای Gephi، NodeXL و VOSviewerاستفاده شده است. هر یک از مقاله های سلب اعتبارشده خاورمیانه را به طور میانگین چهار نفر نوشته‎اند. بیشترین همکاری بین المللی، بین مصر و عربستان سعودی انجام گرفته است. یافته ها نشان دادند که به طور کلی ایران بیشترین مقدار شاخص های مرکزیت شبکه را دارد. در خصوص همکاری دانشگاه ها نیز بیشترین تعدد همکاری، بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران انجام شده است. به طور کلی بالاترین تعدد همکاری، مرکزیت بینابینی، مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بردار ویژه مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است. کشور ایران در ایجاد ارتباط منفی میان سایر کشور ها نقش بالقوه ای ایفا کرده است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که بیشترین تعداد آثار سلب اعتبارشده از سوی دانشگاه های ایرانی، به ویژه دانشگاه های دولتی و علوم پزشکی منتشر شده است. از آنجا که همکاری علمی در میان پژوهشگران دارای آثار سلب اعتبارشده بسیار قوی بود، می توان چنین استنباط کرد که این نوع همکاری به عنوان شاخصی برای ارزیابی کمی و کیفی آثار علمی در همه موارد نتیجه مثبتی به دست نمی دهد.
  کلیدواژگان: همکاری علمی، شاخص های مرکزیت شبکه، آثار سلب اعتبارشده، سوءرفتارهای پژوهشی
 • شهره نصری*، سید سپهر قاضی نوری، غلامعلی منتظر صفحات 247-271
  یکی از مسایلی که کشورها در دهه‎های اخیر با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با آن مواجه شده اند، مسئله شکاف دیجیتالی است که به توزیع نابرابر منابع و افزارهای فناورانه در حوزه فاوا اشاره دارد. بنابراین، شکاف دیجیتالی از جمله مسایلی است که سیاست گذاران در هر کشور باید به آن توجه کنند تا از طریق مدیریت موثر آن، توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز حاصل شود. پژوهش‎هایی که تاکنون برای تحلیل مسئله شکاف دیجیتالی انجام شده اند، به طور عمده غیرنظام مند بوده و به تحلیل نظام مند فرایند توسعه فناوری و نوآوری از جنبه های فنی و اجتماعی در این مسئله توجهی نداشته‎اند. از این رو، در این مقاله ضمن ارزیابی وضعیت شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس مدل آمادگی شبکه ای، برای نخستین بار رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» به‎عنوان چارچوبی نظام مند برای تحلیل مسئله شکاف دیجیتالی و ارایه توصیه های سیاستی برای کاهش آن معرفی و به‎کارگرفته می‎شود. روش پژوهش حاضر، ترکیبی و از نوع توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعه اسنادی و نظرسنجی از خبرگان است. ابزار جمع آوری داده پرسش‎نامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهند که ایران با کشورهای بررسی شده در پژوهش حاضر، شکاف دیجیتالی شایان توجهی دارد و ضعف در زمینه توسعه زیرساخت های دیجیتالی، ناهماهنگی و موازی کاری‎های متعدد در لایه سیاست گذاری و ناآگاهی مردم و نداشتن مهارت های لازم در خصوص به‎کارگیری فاوا به‎ویژه در مناطق محروم، از جمله عوامل موثر بر تشدید شکاف دیجیتالی ایران بوده اند.
  کلیدواژگان: نظام نوآوری، شکاف دیجیتالی، نظام نوآوری مبتنی بر مسئله، PIS، مدل آمادگی شبکه ای
|
 • Ayoub Mohammadian *, Jalil Heidary Dahooie, AliReza Qorbani Pages 1-23

  The agricultural sector needs to produce more food, both in terms of quantity and quality, on a planet that face enormous challenges like scarce resources and changing climate. The advancement of digital technologies, Internet of Things and analytics offers new solutions to these complex challenges. Hence, the purpose of this research is to identify the applications of IoT in smart agriculture. With the help of meta-synthesis approach, we have examined 480 academic documents written in English and published over a period of 8 years (2010-2017), among which only 168 have been selected for the final analysis. Selected documents were categorized into eight areas of agriculture (including “farming,” “greenhouse,” “urban agriculture,” “horticulture,” “livestock” and “supply and distribution network of agriculture”) and then clustered into six analytics domains corresponding to: “monitoring,” “control,” “tracing,” “diagnosis” and “descriptive planning”. Finally, by using the Shannon entropy method, the effect coefficient of the elements was determined in selected documents and technical uses of internet of things in each agriculture sector have been addressed.

  Keywords: Internet of Things, Smart Agriculture, Application, data Analytics, Meta synthesis
 • MohammadTaghi Taghavifard *, Iman Raeisi Vanani, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Amir Arzy Pages 24-42

  Nowadays, the tourism industry is one of the cornerstones of any sustainable economy, in a manner that it assigns about 10 percent of the global economy. The purpose of this article is to study and analyze the profile information of users of one of the most popular social tourism websites called Tripdvisor, by utilizing data mining techniques. For this purpose, the database of the tripadvisor website was considered and the profile information of the users who at least had commented on one of the Iranian hotels was extracted. After that all the information of user profiles were evaluated by feature selection technique and the information that had the most impact on the clustering were identified. In the following, by calculating the Davies–Bouldin index, the optimal number of clusters was obtained and it was three, and the users were divided into three clusters. Each cluster had unique characteristics that were named pioneers, aristocratic friends travel, and low-travel users. Then, based on the characteristics of each of these three clusters and their users' profile information by using association rules, each cluster was attempted to be further identified. Finally, proportional with the analyzed features, some solutions and approaches were provided to increase the participation of these users in the website and targeted promoting programs for each of these users' cluster.

  Keywords: Data mining, e-commerce, social commerce, Social Media, Tourism, Tripadvisor
 • Hamideh Beyrami Tarouni, Alireza Isfandyari Moghaddam *, Atefeh Zarei, Behroz Bayat Pages 43-58

  In this study, the statistics of libraries in Iran and the world have been compared based on the Z39.7 standard. The study is an applied research and its method is survey. For this purpose, the history of libraries in Iran and the world based on the standard of library statistics Z39.7 in three sections of application, reporting unit and items, were systematically reviewed and analyzed. Analyzes were performed in two ways: documentary and content. In documentary analysis, using targeted sampling method with receipt and search for the keyword "Library Statistics" in Persian and Latin databases, all sources related to the subject were identified and after screening for duplicate cases, and finally, 138 sources in Iran. And 223 sources remained in the world. In content analysis, using Strauss and Corbin's three-stage open, axial and selective coding analysis method, the data were analyzed in SPSS software and by means of independent t-test, the significance of the difference between the mean usage, reporting unit and items in two independent communities Iran and the world were surveyed. According to the findings, the application of library statistics in Iran is local and provincial and in the world, international and national. The reporting unit is responsible for collecting statistics on libraries in Iran and the world, as well as university libraries, health/ medical services, national, public and specialized. Library statistics items are in Iran, infrastructure and in the world; Human resources, collections, financial resources and services. Library statistics in Iran should be presented through policy-making, coordination and planning based on a standard, scientific, up-to-date, continuous and annual model in order to be upgraded from the level of library directory to the level of library statistics.

  Keywords: Library Statistics, Library Statistics Standard Z39.7, Standard Z39.7, Iran, World, Comparative review
 • Ebrahim Ghaed *, Hasan Heidari, Mahdiyeh Rahimdel Goltapeh Pages 59-85
  Information and communication technology (ICT) can increase economic growth by reorganizing production processes in more ways that are efficient. The results of most studies show the positive and significant impact of ICT on the economic growth of developed countries in the 1990s. The findings of some studies have also confirmed this positive relationship in developing countries; However, this issue should be considered for the selected countries of Mena due to their unbalanced characteristics and weak infrastructure. Therefore, the main objective of this study is to investigate the impact of ICT, foreign direct investment (FDI) and General government expenditures on the Economic Growth of MENA countries during the years 1998 to 2019. For this analysis, the generalized method of moments (GMM) is used to analyze the subject. The results showed that the effect of ICT on economic growth is positive and significant, the effect of FDI on economic growth is positive; but it is not statistically significant and the impact of government public spending on economic growth is negative and significant. It should be noted that the effect of other model variables, such as the International Transparency Index (IT), the degree of trade openness (GOPEN) and the rate of domestic capital of each worker (GKD), was not statistically significant.
  Keywords: Information, Communication Technology (ICT), Foreign Direct Investment (FDI), General government expenditures, Economic Growth, MENA Countries
 • Abouzar Arabsorkhi * Pages 86-109

  Nowadays, information technology and communication are an integral part of everyday life of individuals and the condition of the organizations survival. Every business uses the amount of information technology it needs in different parts. This dependency on IT and communications, creates a lot of security problems for organizations. On the other hand, it should be noted that business continuity and service delivery by an organization will only be realized in the context of security. Therefore, the necessity of attention to various aspects of security to organize the organization's security activities, including in telecommunications companies, is becoming more and more evident.security requirements engineering is a well-known and effective solution to systematically facing security issues. Based on this, telecommunication companies can utilize security requirements engineering techniques to meet the security challenges of information technology and communications in an optimal way. In this regard, the maturity assessment model for security requirements engineering can be considered as an open standard road map to evaluate the maturity of telecommunications companies. The purpose of this research is to provide a maturity assessment model for security requirements engineering for for telecommunications companies, and emphasizing on procedural and process considerations of explaining the requirements. For this purpose, the source frameworks and models of security requirements engineering have been studied and and the security processes and procedures related to the requirements explaining have been organized in the form of a conceptual model of maturity assessment. This maturity model has been validated and analyzed through interviewing the experts of selected specialist of telecommunication companies and suggestions have been made to improve the security requirements engineering in these companies.

  Keywords: Security Requirements Engineering, ICTs, Security Requirements, Security Requirements Explanation Processes, Ministry of Communication, Information Technology Subsidiaries
 • Seyed Ehsan Malihi *, Banafsheh Khorasanchi Pages 110-135

  How to implement business process in many organizations, especially government agencies, is described through documentation in the form of announcements, guidelines and circulars. Increasing the quality of process documentation makes it possible to avoid individual intentions, confusion and deliberate or unwanted inappropriate errors, and thus result in a better business process performance. Despite the importance of document quality in business process performance, very few models are available to determine the desirable level of documentation quality indicators and literature focuses more on defining information quality indicators. In response to this need in the public administration, in this paper, a model is proposed to determine the level of desirable quality of information indicators of documentation in business processes in accordance with process characteristics. This model is based on data collected from fifty-one processes in government agencies that have appropriate qualitative documentation. Collected data was clustered into five groups of homogeneous processes using one-time clustering based on “process characteristics” and one-time based on “process characteristics” and “information quality indicators of each process's documentation” together. Then the pattern in the “information quality indicators of process's documentation” is identified in each group.

  Keywords: Business Process, Quality of information, Process documentation, Clustering
 • Vida Seifouri * Pages 135-154
  The main purpose of this research is measuring the effect of information architecture of The Resource-finder system used in the Ministry of Health and Medical Education on users' learning performance according to the components of the digital library. The present study has been performed by quasi-experimental method and pre-test and post-test methods. The learning styles of the statistical population of the research were assessed using a questionnaire. Using random sampling method, 25 students of Kermanshah University of Medical Sciences were invited to conduct this research. Users' learning performance and information retrieval behavior was measured using Morae Recorder (TechSmith, Version 2.2) information processing software. Also, to study the effect of information architecture on e-learning, three aspects of information architecture, system organization, system navigation and digital library search system were coded in the software. After classifying Learning styles that were used with the help of Fielder and Silverman Styles Index, , it was found that learners with separate learning styles, in answering the questions of the learning sheet, have equivalent knowledge to their basic knowledge and in different learning styles, show better performance general learners compared to sequential style learners. Also, the learning performance of users is largely dependent on the use of systems to organize and search the information architecture of that digital environment. There is a significant difference in use between the pre-test and post-test stages among the tested community that has used the information architecture of System of Resource. The research hypothesis confirms the existence of a significant relationship between the information architecture of the system of the Ministry of Health Resource Finder and e-learning of its users.
  Keywords: Information Architecture, Digital Libraries, E-learning, System of resource finder, The ministry of health, medical education
 • Zakarya Ahmadyan *, Masoumeh Azizi, Javad Amjadi Huor Pages 155-177
  The purpose of this study is modeling the relationship between virtual education on intellectual capital with mediating of knowledge management in higher education. The method of this study is correlational descriptive and the statistical population was composed of all of Employees of University of Urmia (N=567). Through Cochran formula, 229 samples were determined and were selected via random sampling method. Data gathering tools are standardized questionnaire data Virtual education (Saekow& Samson, 2011), Intellectual Capital (Bontis, 2002) and Knowledge Management (Newman & Conrad, 2000). Reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s Alfa and validity of the scales was confirmed by experts. For analyzing data, Structural Equation Modeling was employed. The results revealed that the Virtual education has direct effect on Intellectual Capital (0/80). The direct effect of the Virtual education on the Knowledge Management (0/50) is also positive and significant.). The Knowledge Management have a direct effect on Intellectual Capital (0/26) and the indirect effect of Virtual education on Intellectual Capital (0/13) is positive and significant with mediation Knowledge Management. Finally, the whole effect of the Virtual education on the Intellectual Capital (0/93) was also positive and significant.
  Keywords: Virtual Education, intellectual capital, Knowledge Management, Higher education
 • Mona Jami Pour, Seyed Mohammadbagher Jafari *, Saeed Mohammadi Pages 178-200
  One of the procedures that has attracted particular attention in knowledge management in recent years is personal knowledge management, which should be considered a pre-process of knowledge management in the organization. Despite the importance of personal knowledge management, limited studies have been conducted in this field, which are mainly based on technology-based or skill-based approaches, and so far, no study has been conducted that takes a holistic approach to the process of establishing such initiatives. Therefore, the primary purpose of this study is to develop a process model for establishing personal knowledge management in knowledge-based companies as a potential platform for processes and employees. To achieve the purpose of the research, the qualitative research method of data foundation theory (systematic approach) and paradigm model have been used to develop a new model of personal knowledge management in knowledge-based companies. The statistical population of the study was experts in the field of personal knowledge management, the sampling method was purposeful and judgmental, and the data collection method was semi-structured interviews. Following the paradigm model, the researcher has classified the phenomenon of personal knowledge management into 6 dimensions, 22 concepts, 16 sub-concepts, and 198 codes (characteristics). Despite the different models and frameworks that exist about personal knowledge management, so far the model has not been presented with these specifications to consider the multiple dimensions of the implementation of the personal knowledge management model in an integrated manner. In general, this research is innovative in both methodology and results.
  Keywords: Knowledge Management, Personal Knowledge Management, Grounded theory, Knowledge-Based Company
 • Azam Moharrami, Rouhollah Mahdiuon *, Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi, Mohammad Razzaghi Pages 201-222
  The aim of this study is identifying the role of digital literacy and organizational learning capacity on the General Directorate of Education employees’ job performance. The research method is correlation- descriptive; the statistical population includes all East Azerbaijan province General Directorate of Education employees, including 360 people in 2016. It has been used Stratified random sampling method based on the ratio of the number of every section. The sample size formulated on the Morgan table was 186. It has been used three questionnaires in this study; Digital literacy (Tohidie asll, 2012), organizational capacity (Nikolova & et al., 2014), job performance (Patterson, 2000). The validity of the questionnaires has been confirmed in previous researches. Cronbach’s alpha reliability test for questionnaires showed the 0.93, 0.92, 0.94 in order. The findings showed the correlation between Digital literacy and organizational learning capacity. In addition, organizational learning capacity has a positive effect on job performance and digital literacy had an indirect impact on job performance. Furthermore, the highest correlation was between organizational learning capacity and job performance (r = 0.35). It can be concluded that any increase in digital literacy will give rise to organizational learning capacity and any increase in organizational learning capacity will lead to the increasing of job performance.
  Keywords: Digital literacy, Organizational learning capacity, Job performance, Education Employees
 • Ali Ghorbi, Sepedeh Fahimifar *, Mohsen Fazeli-Varzaneh, Hamidreza Saeidnia Pages 223-246
  The present study aimed to compare the status of scientific collaborations based on the network centrality measures of retracted works in the Middle East countries. In the present study, the bibliometric analysis method, with the scientometrics approach and visualization techniques, was used to visualize scientific collaborations. Research data consisted of 537 records for the years 1975 to 2020 were extracted from the WOS database. Gephi, NodeXL and VOSviewer software are also used to draw collaboration maps and advanced network analysis. The results showed that Iran has a potential role in establishing negative relations with other countries. Most international collaborations have taken place between Egypt and Saudi Arabia. The findings also showed that, in general, Iran had the highest amount of network centrality measures. Concerning the collaboration of universities, the highest number of collaborations occurred between the Islamic Azad University and the University of Tehran. In general, the highest degree of collaboration, Betweenness centrality, closeness centrality, and eigenvector centrality devoted to Islamic Azad University. The results showed that Iran has a potential role in establishing negative relations among other countries. The results also indicate that most of the retracted works have been published by Iranian universities, especially public and medical sciences universities. Since scientific collaboration was very strong among writers of the retracted works, it can be argued that scientific collaboration as an indicator for quantitative and qualitative evaluation of scientific works does not produce a positive result in all cases.
  Keywords: : Scientific collaboration, Network centrality measures, Retracted works, Research misconduct
 • Shohreh Nasri *, Sepehr Ghazinoory, Gholamali Montazer Pages 247-271
  One of the problems that countries have faced in recent decades with the advent of information and communication technology (ICT) is the “digital divide problem”, which refers to the unequal distribution of technology resources and equipment in the ICT field. Therefore, the digital divide is one of the problems that should be considered by policymakers in each country to achieve economic and social development through its effective management. Studies conducted to analyze the digital divide problem have so far been largely non-systematic and without regard to a systematic analysis of the process of technological development and innovation in technical and social aspects. Therefore, in this article, while evaluating the situation of the digital divide in Iran based on the Network Readiness Index (NRI) model, for the first time the new approach of "Problem-oriented Innovation System (PIS)" as a systematic framework for analyzing the problem of the digital divide and providing policy recommendations to reduce it, is introduced and implemented. The research methodology is mixed-method with a descriptive and analytical approach based on documentary-method and survey. Data collection tools are questionnaires, interviews and library studies. The results show that Iran has a significant digital divide with the selected countries under study in this article, and the weakness in the development of digital infrastructure, inconsistencies and multiple parallel works in the policymaking layer and lack of public awareness and necessary skills in the use of ICT, especially in deprived areas, have been among the factors affecting the intensification of Iran's digital divide.
  Keywords: Innovation System, Digital Divide, Problem-oriented Innovation System, PIS, Network Readiness Index (NRI)