فهرست مطالب

نشریه هوزان
سال چهارم شماره 402 (2020)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/01
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سمیه اکبری، محمد علی مصدق راد، الهام آسمان باشیز * صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  بیمارستانها به عنوان یک محیط ارایه دهنده خدمات درمانی، دایما در معرض آلودگی صوتی قرار دارند. آلودگی صوتی به عنوان یکی از مشکلات اساسی است که میتواند بر سلامت بیمار، نحوه عملکرد کارکنان و ارایه دهندگان خدمت تاثیر گذار باشد؛ لذا بررسی  الودگی صوتی در این محیط می تواند تاثیری مثبت در افزایش بازده عملکرد بیمارستان داشته باشد.

  روش کار

  جهت انجام مطالعه حاضر، مقالات متعدد از 8 پایگاه و با کلید واژه های مختلف فارسی و انگلیسی در بازه زمانی (1375 تا 1397) جمع آوری شدند. بر این اساس و با استفاده از پرسشنامه 15 امتیازی 24 مقاله جهت تحلیل و آنالیز نهایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته در برخی از بیمارستانهای کشور نشان داد که سطح صدا در داخل و خارج این بیمارستانها بالاتر از حد استاندارد بوده است. عواملی نظیر بحث بیماران با پرستاران، ازدحام همراهان بیمار، کودکان، تلویزیون و صحبت کردن تلفن همراه میتواند از جمله عوامل گزارش شده برای ایجاد آلودگی صوتی در محیط بیمارستان هستند.

  نتیجه گیری

  جهت کاهش میزان صدا در بیمارستانها میبایست در درجه اول به جانمایی صحیح ساختمان بیمارستان، چیدمان مناسب بخشها و
  تدابیر فنی توجه ویژه شود و همچنین میتوان از مواد جاذب صوت در سقف و دیوار اتاقها و کفپوشها و افزایش آگاهی کارکنان و مسئولین بیمارستان به منظور کاهش صوت استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، بیمارستان، مدیریت، ایران
 • خدیجه جعفری، علی خدیر، ادریس حسین زاده، ایوب عبادی فتح آباد، امید رحمانیان * صفحات 12-42
  زمینه و هدف

  آنتی بیوتیک ها آلاینده های نوظهور هستند که از طریق فاضلاب صنایع داروسازی، بیمارستانی و فاضلاب شهری به محیط زیست انسان (منابع آب شرب، مواد غذایی و خاک) وارد می شوند. هدف از این مطالعه بررسی روش های حذف آنتی بیوتیک ها از فاضلاب به منظور مقایسه و تشریح انواع روش ها می باشد.

  روش کار

  به دلیل عدم اطلاعات کافی از عوارض آنتی بیوتیک ها در محیط زیست، مقالات مختلف از داده پایگاه های علمی Google scholar، Pubmed، SID، Elsevier، Springer و وب سایت WHO با کلید واژه های روش های حذف، آنتی بیوتیک ها، آب و فاضلاب جمع آوری شد.

  نتایج

  سه روش تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و اکسیداسیون شیمیایی برای حذف آنتی بیوتیک ها به کار می رود. روش های تلفیقی که ترکیبی از چند روش فوق می باشد نیز به طور گسترده درحال توسعه هستند. از جمله روش های فیزیکوشیمیایی ازناسیون، پروکسون، راکتورهای فتوکاتالیستی هستند. فرایندهای حذف فیزیکی جذب روی زیولیت ها، استفاده از کربن فعال و فرایندهای غشایی هستند که به دلیل عدم تشکیل محصولات جانبی و رادیکاالهای آزاد بیشتر کاربرد دارند. روش های بیولوژیکی، روش های بیهوازی و هوازی مختلف هستند که از میکروارگانیسم ها جهت حذف داروها استفاده می شود. روش های نوین الکتروشیمیایی، فرایندهای فتوفنتونی، الکتروفنتون، نانوتکنولوژی و... را می توان اشاره نمود. روش های بیولوژیکی به دلیل آسیب آنتی بیوتیک به سیستم تصفیه آب،  فاضلاب و گونه های میکروبی و روش اکسیداسیون شیمیایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی توصیه نمی شوند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، استفاه از روش های پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب و نیز روش های ترکیبی از جمله الکتروشیمیایی، بیوالکتروشیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته همراه با جذب یا تخریب بیولوژیکی کارایی بهتری در حذف آنتی بیوتیک ها دارند که نیازمند آزمایشات بیشتر و کاربرد آن ها در مقیاس بزرگ می باشد.

  کلیدواژگان: فاضلاب، محلول های آبی، آنتی بیوتیک ها، روش های حذف
 • بیتا قاسمی *، مهدی صفری صفحات 43-50
  مقدمه و هدف

  رضایت دانشجویان به عنوان ارکان اصلی دانشگاه باعث افزایش کارایی شده و باید در صدر برنامه ریزی های آموزشی قرار گیرد. رضایتمندی دانشجویان نشانگر موثر بودن تمام حیطه های آموزشی از لحاظ علمی، عملی بوده و به مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار فرد نسبت به رشته تحصیلی  اطلاق می شود. این مطالعه با هدف تعیینرضایتمندی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه نسبت به رشته تحصیلی خود در سال 1398 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشکده علوم پزشکی ساوه در زمستان 1398 انجام شد، دانشجویان شرکت کننده در پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین همه رشته های تحصیلی و ورودی های مختلف انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه رضایت از رشته تحصیلی که قبلا توسط برخی محققین طراحی شده است و روایایی و پایایی آن دردسترس بود جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی (فراوانی، میانگین، مد و...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t مستقل) استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمره رضایت از رشته تحصیلی در بین دانشجویان این دانشگاه 1/57 و در حد متوسط بود. بین نمرات رضایت تحصیلی و رشته تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد (012/0= P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از ارتباط بین رضایت از رشته تحصیلی، توجه به تقویت اساتید مشاور در سطح دانشگاه ها، شناسایی علایق و  استعداد دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی و جلب مشارکت و تعامل خانواده ها با سیستم آموزشی در دانشگاه ها حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، رشته تحصیلی، دانشجویان کارشناسی، دانشجویان علوم پزشکی
|
 • Somaye Akbari, Ali Mohammad Mosadegh Rad, Elham Aseman Bashiz Pages 1-11
  Background and Aim

  Noise pollution is known as one of the main problems in terms of environmental engineering in hospitals.
  Noise pollution in the hospital can adversely affect the patient's health and the performance of staff in providing medical services. Therefore, the evaluation of noise pollution and its subsequent control can be effective in improving the performance of hospitals.

  Methods

  To conduct this study, different articles from eight scientific databases were considered using related keywords
  in the period 1996 to 2020. Accordingly, 24 articles were reviewed using a 15-point questionnaire.

  Results

  The results of the evaluation of the studied hospitals showed that the noise level inside and outside these hospitals was higher than the allowable limit. According to reports, factors including patients arguing with nurses, crowds of patients relatives, children, watching TV and talking on cell phones cause noise pollution in hospitals.

  Conclusion

  In order to reduce the noise in hospitals, in the first place, it is necessary to pay attention to the correct location
  of the hospital building and the proper arrangement of the wards. In addition, sound-absorbing materials can be used on the walls, ceiling and floor of the rooms as an efficient option. Finally, educating staff about noise pollution and ways to control it is very effective.

  Keywords: Noise pollution, Hospital, Management, Iran
 • Khadijeh Jafari, _ Ali Khadir, Edris Hoseinzadeh, Ayub Ebadi Fathabad, Omid Rahmanian Pages 12-42
  Background and Aim

  Antibiotics are emerging contaminants that enter in to the human environment (water, soil, and food) via pharmaceutical and hospital wastewater. The aim of this study was to investigate the antibiotic removal methods from wastewater in order to comparing and describe various methods.

  Methods

    Due to the lack of adequate and enough information on the side effects of antibiotics in the environment, various articles were searched using scientific search engines and data base, such as Google scholar, Pubmed, SID, Elsevier, Springer and the WHO web site which collected with key words of removal methods, antibiotics, water and wastewater.

  Results

  Physical, biological and chemical oxidation methods have been employed for antibiotics removal. Combined methods with some of the above methods, are also being developed. The physico-chemical methods are ozonation, proxone, photocatalytic reactors. Physical processes include zeolite adsorption, activated carbon, and membrane processes which are more useful due to the lack of formation of by-products and free radicals. Biological methods, including various anaerobic and aerobic methods utilize microorganism for removal of pharmaceuticals. Electrochemical, nanotechnology and other combinational methods can be mentioned. Biological methods Due to antibiotic damage on the water and wastewater treatment system, toxic effects on the microbial species and chemical oxidation method due to high costs and complexity are not recommended.

  Conclusion

  In general, the use of advanced water and wastewater treatment methods, as well as combination methods such as electrochemical, bio-electrochemical systems and advanced oxidation with biological degradation or adsorption, have a better efficiency for the removal of antibiotics, that requiring further testing and application in large scale.

  Keywords: Wastewater, Aqueous solution, Antibiotics, Removal methods
 • Bita Ghasemi *, Mahdi Safari Pages 43-50
  Introduction

  Student satisfaction as the main pillars of the university has increased efficiency and should be at the top of educational planning. Student satisfaction indicates that all educational areas are effective scientifically and practically and refers to a set of consistent and incompatible feelings towards the field of study. The purpose of this study was to evaluate student's satisfaction with their Field of Study in 2019-2020 in Saveh University of Medical Sciences.

  Methods

  This is a descriptive and analytical study performed among students of different fields of medical sciences in Saveh University of Medical Sciences. Students are selected through stratified random sampling from all fields of study and entrance examinations. Data are collected through a research made questionnaire that was designed by some researchers and confirmed by its validity and reliability. Descriptive statistics (frequency, mean, mode, etc.) and inferential statistics (Spearman correlation coefficient and independent t-test) were used for data analysis.

  Results

  The mean score of satisfaction with the field of study was 57.1 and was average. There was a positive relationship between students' academic satisfaction and their degree (P = 0.012).

  Conclusion

  Considering the results, attention was given to the advisor support at the universities, the locations and the numbers of students in the academic field and in the recruitment process. It is important for students to be mentored and for families to engage and interact with the educational system in universities.

  Keywords: Satisfaction, field of study, undergraduate students, medical student