فهرست مطالب

انتظار موعود - سال بیستم شماره 68 (بهار 1399)
 • سال بیستم شماره 68 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا برزویی*، امیرحسین عرب پور صفحات 5-26

  رسیدن به «تمدن اسلامی»، به عنوان هدف متعالی جامعه اسلامی، با مقوله «مهدویت» نسبت مستقیمی دارد و مبانی معرفتی مهدویت نیز به مثابه «ستاره راهنما»، از طریق ترسیم آینده ای دست یافتنی، راهنمای جوامع اسلامی به سوی جامعه ای کمال یافته و برخوردار از تمدن آرمانی است. «انتظار انقلابی» که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح گردید، تاسیس تمدن جدید اسلامی را با هدف زمینه سازی برای ظهور حضرت حجت؟عج؟به عنوان هدف خود قرار داده است. پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا به گونه شناسی علمی انواع «انتظارفعال» (مناسکی، نظامی و انقلابی) و پس از آن، به تبیین منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای؟مد؟ درباره انتظار فعال انقلابی و ارتباط آن با تمدن سازی پرداخته و در نهایت تلاش کرده است با محور قراردادن «انسان منتظر»، الگویی مفهومی را بر اساس طی مراحل «انسان سازی»، «جامعه سازی دینی» و «امت سازی» به منظور تحقق «تمدن جدید اسلامی» ترسیم و معرفی کند.

  کلیدواژگان: تمدن جدید اسلامی، انتظار، انتظار انقلابی، مهدویت، مقاومت، آیت الله خامنه ای
 • محمد شهبازیان*، محسن رحیمی جعفری صفحات 27-54

  یکی از گزارش ها در بحث انحصار ایمه در عدد دوازده و غیبت امام دوازدهم؛ گزارشی است از «اصبغ بن نباته»، مبتنی بر دیدار وی با حضرت علی(ع) و بیان وجود امام مهدی(عج)و رخداد غیبت برای امام دوازدهم.دو عبارت از این روایت: «من ظهر الحادی عشر من ولدی» و «کم تکون الحیره، سته ایام او سته اشهر او ست سنین»؛ خاستگاه این نوشتاراست. مطابق عبارت نخست، برخی از مدعیان دروغین وجود فرزندی برای حضرت مهدی (عج)، به عنوان امام سیزدهم را مطرح کرده اند که با آموزه دوازده نفر بودن ایمه (عهم) در تعارض است و بنابر عبارت دوم، مدت زمان غیبت حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت صغرا یا کبرا حدود شش روز، یا شش ماه، یا شش سال عنوان شده که این برداشت با دوره زمانی غیبت - اعم از غیبت صغرا و غیبت کبرا - ناسازگاری دارد. روش این پژوهش، توصیفی_تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است که نگاه جامعی از نظر سند و خانواده حدیثی به این روایت دارد.

  کلیدواژگان: اصبغ بن نباته، تعداد ائمه؟عهم؟، من ظهر، مدت غیبت
 • اسدالله مصطفوی*، اکبر روستائی صفحات 55-82

  آموزه «مهدویت» از برجسته ترین اندیشه هایی است که در نگرش ایجابی و سلبی فرقه های اسلامی جای گرفته است. پس از غیبت صغرا، فقدان امام حاضر و طرح سوال های تردید برانگیز درباره امام غایب و انگاره های نوپدید علیه نظرگاه امامیه؛ سبب شد که اندیشمندان امامی، نظیر شیخ طوسی در صدد پاسخ گویی به شبهات برآیند. تحقیق فراپیش با روش توصیفی- تحلیلی، شیوه شیخ طوسی را در پاسخ به شبهات مهدویت در کتاب «الغیبه»، بررسی کرده است. واکاوی روش شیخ، افزون بر ارایه الگوهای متناسب با عصر حاضر در عرصه پاسخ به شبهات مهدویت؛ به فراهم کردن زمینه های جدید در تعمیق پژوهش های مهدوی کمک می کند. بر اساس یافته های پژوهش، رویکرد شیخ طوسی در پاسخ گویی به شبهات فرقه های مختلف، علاوه بر کاربست روایات؛ از اجماع، دلایل عقلی، دانش رجال و درایه و اصول بهره گرفته است. در شبهات مفروض نیز افزون بر دلایل عقلی، از تاریخ و آیات قرآن و روایات استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: شیخ طوسی، الغیبه، مهدویت، روش شناسی
 • احمدرضا مفتاح، باقر طالبی دارابی، مهراب صادق نیا، مریم شهرزاد* صفحات 83-106

  «یورگن مولتمان»، الاهی دان پروتستان آلمانی، برای حل مشکلات الاهیات مسیحی در دوره مدرن، «الاهیات امید» را مطرح کرد. «الاهیات امید»، انسان را واجد نقشی فعال در زمینه سازی تحقق ملکوت در آخرالزمان می داند. این الاهیات با توجه به تاکیدی که بر جنبه عمل (پراکسیس) داشت، در زمینه شکل گیری الاهیات سیاسی، همانند الاهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین موثر واقع شد. مسئله این است که امکان کاربست الاهیات امید مولتمان، به عنوان صورت و قالب برای تبیین آموزه مهدویت در دوره مدرن، مورد بررسی قرار بگیرد. این تحقیق، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به سامان رسیده است. به نظر می رسد با نگاهی گفتمانی به الاهیات امید، در آموزه مهدویت شیعی و انتظار موعود نیز بتوان بر جنبه عمل بیش از جنبه اعتقادی و نظری تاکید کرد؛ همان گونه که نهضت امام خمینی؟رح؟، انتظار را به گفتمانی تاثیرگذار تبدیل کرد و موجب برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

  کلیدواژگان: الاهیات امید، یورگن مولتمان، آخرالزمان، مسیحیت، اسلام، انتظار
 • سعید امیدیان* صفحات 107-131

  بررسی و نقد دیدگاه های عثمان الخمیس در زمینه رویکرد رفتاری امام مهدی؟عج؟ در آثار مکتوبش، که به تفاوت مهدی شیعیان با مهدی مسلمانان و مهدی هراسی منتج شده، موضوعی است که این نوشتار به آن خواهد پرداخت. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است و به نحوه بهره گیری یکی از نظریه پردازان وهابی از روایات در حوزه مهدویت می پردازد. بررسی ها نشان می دهند وی با استفاده گزینشی و تقطیع روایات از منابع شیعی، در تلاش است که  اثبات کند مهدی شیعیان با مهدی مسلمانان متفاوت است و از مهدی شیعیان چهره ای خشن، غیر رحمانی به تصویر می کشد. این نوشتار با بر شمردن شیوه وی و نقد تحلیل مطالب طرح شده، روشن خواهد کرد که شیعیان رویکرد و آموزه های رفتاری حضرت مهدی؟عج؟ را بر رویکرد رفتاری رسول خدا و سنت ایشان مبتنی می دانند و تصویر ارایه شده توسط عثمان الخمیس از مهدی شیعیان با توجه به رویکرد رفتاری حضرت مهدی؟عج؟ قابل قبول نیست و مردود است.

  کلیدواژگان: مهدی شیعیان، عثمان الخمیس، رفتار شناسی، نقد شبهات
 • جواد اسحاقیان درچه، حجت حیدری چراتی صفحات 133-158

  ظرفیت های موجود در آموزه های مهدویت، به منظور ایجاد تمدن اسلامی می تواند کارآمد و موثر باشد.  جریان های انحرافی با ترفندهای مختلف، درصدد  تغییر تدریجی و تحریف آموزه های آن، در  نفوذ از بستر خود آموزه های مهدویت هستند؛ گاهی از طریق علمی- فرهنگی، مانند جعل و ایجاد انحراف در آموزه های ولایی و گاهی از طریق اجتماعی، مانند ایجاد اغتشاش و درگیری به نام تشیع و مهدویت. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نتایج تحقیقات کتابخانه ای و میدانی در موضوع فرقه های انحرافی؛ برخی از راهکارهای مشترک و موثر نفوذ به صورت نموداری بررسی شده اند. برخی از نتایج تحقیق در مورد عواقب راهکارهای نفوذ جریان های انحرافی عبارتند از: نفوذ با ابزار گوناگون روانشناسانه و جامعه شناسانه و ایجاد تحولات شخصیتی در آنان و استخدام افراد با ماموریت های به ظاهر مهدوی، به منظور تحقق اهداف کلان انحرافی، ایجاد ناامیدی و شکاف های اجتماعی، تبدیل عدالت طلبی به ظلم و خشونت و انحصار طلبی و نفی مولفه های وحدت بخش نیابت و ولایت برای رسیدن به اهداف فرقه ای.

  کلیدواژگان: آموزه های مهدویت، راهکارهای نفوذ، جریان های انحرافی، تهدید، مکانیزم
 • صفحات 159-165
|
 • MohammadReza Borzooei *, AmirHussein Arab Pour Pages 5-26

  Achieving an “Islamic civilization”, as the transcendent goal of Islamic society, has a direct relationship with the issue of “Mahdism. The epistemological foundations of “Mahdism” as the “guiding star”, guide the Islamic societies to a perfect society profiting an ideal civilization by drawing an achievable future. The “revolutionary awaiting”, which was raised after the victory of Islamic Revolution, has chosen the establishment of a new Islamic civilization as its main goal to prepare the ground for the appearance of the Imam of the Time (A.S). The present study, with a descriptive-analytic method, at first deals with the scientific typology of different kinds of “active awaiting” (ritual, military and revolutionary) and then, explains the intellectual system of Ayatollah Khamenei in relation to the revolutionary active awaiting and its relationship with the civilization. And finally, by focusing on the “awaiting person”, it tries to draw and introduce a conceptual model based on the course of the stages of ‘humanization”, ‘religious socialization” and “nation-building” in order to achieve a ‘new Islamic civilization”.

  Keywords: new Islamic civilization, awaiting, revolutionary awaiting, Mahdism, Resistance, Ayatollah Khamenei
 • Muhammad Shahbaziyan *, Mohsen Rahimi Jafari Pages 27-54

  One of the reports discussing the monopoly of Imams on the number twelve and the occultation of the twelfth Imam is “Asbagh ibn Nabatah”’s report based on his meeting with Imam Ali (A.S), expressing the existence of Imam Mahdi (A.S) and the event of occultation for the twelfth Imam. The two expressions from the narration: “من ظهر الحادی عشر من ولدی” and “کم تکون الحیره، سته ایام او سته اشهر او ست سنین” is the source of this paper. According to the first phrase, some of the false claimants have suggested the existence of a child for Imam Mahdi (A.S) as the thirteenth Imam which is in conflict with the teachings expressing twelve Imams. According to the second phrase, the duration of the occultation of Imam Mahdi (A.S) for the minor or major occultation is stated to be six days, or six months, or six years which is not compatible with the duration of occultation either for the minor or major occultation. The method for this research is descriptive-analytic, using library-based sources that have a comprehensive view to this narration in terms of document and hadith family.

  Keywords: Asbagh ibn Nabatah, the number of Imams (A.S), occultation period, من ظهر (the one who appears)
 • Assadollah Mostafavi *, Akbar Roustaei Pages 55-82

  The doctrine of “Mahdism” is one of the most prominent ideas in the positive and negative attitudes of Islamic sects. After the minor occultation, the absence of the present Imam and the projection of the controversial questions about the absent Imam and the newly appeared ideals against the Imamates view caused the Imamates scholars, like Sheikh Tusi, to seek to answer these doubts. The present paper, with the descriptive-analytic method, has investigated Sheikh Tusi’s method in responding to the Mahdism doubts in the book “Al-Ghaybah”. The analysis of method of Sheikh prepares new grounds in deepening Mahdavi researches in addition to presenting appropriate models in accordance to the present era in answering the Mahdism doubts. Based on the findings of this paper, Sheikh Tusi’s approach to answering the doubts of various sects has profited consensus, rational reasons, the study of narrators, the contextual study of hadith, and Muslim theology in addition to the usages of the narrations. In addition to rational reasons, he has used history and the Qur’an’s verses and narrations in the supposed doubts.

  Keywords: Sheikh Tusi, Al-Ghaybah, Mahdism, methodology
 • AhmadReza Meftah, Bagher Talebi Darabi, Mehrab Sadiq Nia, Maryam Shahrzad * Pages 83-106

  “Jürgen Moltmann”, German Protestant theologian, proposed the “theology of hope” in order to solve the problems of Christian theology in the modern era. The “theology of hope” considers man to have an active role in paving the way for the realization of the celestial world in the last days. Due to its emphasis on the practical aspect (praxis), this theology was as influential in shaping political theology as the liberating theology was in the Latin America. The problem is that the possibility of applying Moltmann’s theology of hope should be investigated as a form and a format for the explanation of Mahdism teaching in the modern period. This paper has been carried out with a descriptive-analytic method and by citing library sources. It seems that with a discoursal look to the theology of hope, it is possible to emphasize the practical aspect more than the ideological and theoretical aspect in the Shiite Mahdism doctrine and awaiting the Promised, just as Imam Khomeini’s movement turned the awaiting to an effective discourse and led to the establishment of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: theology of hope, Jürgen Moltmann, last days. Christianity, Islam, Mahdism, awaiting
 • Saeed Omidiyan * Pages 107-131

  Examining and criticizing the views of Othman al-Khamis on the behavioral approach of Imam Mahdi (A.S) in his written works, which have resulted in the difference between the Shiite’s Mahdi (A.S), the Muslims’ Mahdi (A.S) and the fear of Mahdi (A.S), is the subject this paper will discuss. This paper, with a descriptive-analytic approach is organized based on library-centered study and deals with the method of using narrations by one of the Wahhabi theorists in the field of Mahdism. Studies show that by using selective and fragmented narrations from the Shiite sources, he tries to prove that the Shiite’s Mahdi (A.S) is different from the Muslims’ Mahdi (A.S) and portrays the Shiite’s Mahdi (A.S) as a violent and ruthless figure. This paper, by enumerating his method and criticizing the analysis of the proposed material, clarifies that the Shiite believe that Imam Mahdi (A.S)’s approach and behavioral teachings are based on the behavioral teachings of the Prophet of God (pbuh) and his sunnah and the image of the Shiite’s Mahdi (A.S) depicted by Othman al-Khamis is not accepted and is rejected considering his behavioral approach.

  Keywords: the Shiite’s Mahdi (A.S), Othman al-Khamis, behaviorology, critiques of doubts
 • Javad Es’Haghian Dorcheh, Hojjat Heidari Charati Pages 133-158

  The existing capacities in the Mahdism teachings can be efficient and effective in order to create an Islamic civilization. The deviant movements, with various tricks, seek to gradually change and distort the teachings of Mahdism by influencing the contexts of these teachings. Sometimes through scientific-cultural means, such as forging and distorting the clientship teachings, and sometimes through social means such as creating chaos and conflict under the name of Shiites and Mahdism. In this paper, with a descriptive0analytic method, and by using the results of library and field research on the subject matter of deviant movements, we investigate some of the common and effective strategies of infiltration graphically. Some of the results of research on the consequences of infiltration strategies of the deviant movements are as follows: infiltrating with various psychological, sociological means and making personality changes in people and employing them with seemingly Mahdavi missions, in order to achieve macro-deviant goals, creating despair and social rifts, transforming seeking justice into oppression and violence and monopoly and denying the unifying components of representation and vicegerency to achieve sectarian goals.

  Keywords: Mahdism teachings, infiltration strategies of deviant movements, threat, Mechanism