فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اسلامی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جعفر علیگلی، محمد مهدی صفورائی پاریزی* صفحات 7-37

  پذیرش نیازی جهان شمول است و گستره ی زندگی انسان را در بر می گیرد، ضربه به این نیاز طرح واره های ناسازگار ایجاد می کند و تامین این نیاز، احساس دریافت محبت، حمایت و معناداری را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم پذیرش و جستجوی منابع و سطوح تامین این نیاز در قرآن کریم است. به این منظور با شیوه توصیفی - تحلیلی، داده ها مورد بررسی و الگویابی قرار گرفتند. بررسی نشان داد که مفهوم پذیرش در اسلام از توصیف و توصیه به رحمت، محبت، بخشش و امیددهی برداشت می شود و به عنوان گام نخست برای ایجاد رابطه و رشد محبت طرفینی کاربرد دارد. پذیرش به معنای مهربانی و توجه مثبت به کسی است که روی آورده یا ارتباطی ایجاد شده و رفتار یا قصد دشمنی ندارد. نتایج  این تحقیق نشان داد که پنج سطح از ارایه ی پذیرش در قرآن وجود دارد؛ 1) برای کودکان 2) همسران نسبت به یکدیگر 3) پذیرش افراد در جامعه اسلامی 4) پیامبر و رهبران جامعه اسلامی. 5) پذیرش و مهربانی خداوند. در نتیجه بر اساس منابع اسلامی، انسان از محیط های مختلف نیاز خود به پذیرش و محبت را دریافت می کند و پس از رشد عاطفی می تواند این نیاز را در دیگران تامین کند.

  کلیدواژگان: نیاز بنیادین، پذیرش، رحمت، قرآن، منابع تامین نیاز
 • محبوبه شاهسوار، فرزانه کچویی* صفحات 35-54

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی و خردمندی زوجین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را زنان و مردان متاهل شهر قم تشکیل می دادند. از میان جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های کارآمدی خانواده صفورایی (1388)، مرزهای بیرونی خانواده هوشیاری (1399) و خردمندی اشمیت، مالدون و پاندرز (2012) استفاده شد و نتایج با کمک روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف) بین کارآمدی خانواده و ابعاد سه گانه آن با مرزهای بیرونی و خردمندی زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) دو متغیر پیش بین در مجموع به ترتیب 33/7، 20/7، 25/9 و 34/4 درصد از کارآمدی خانواده، بعد بینشی، حقوقی و اخلاقی را پیش بینی می کنند؛ ج) مرزهای بیرونی خانواده بیشتر از خرمندی در پیش بینی کارآمدی خانواده و ابعاد سه گانه آن نقش دارد.

  کلیدواژگان: کارآمدی خانواده، مرزهای خانواده، مرزهای بیرونی خانواده، خردمندی
 • سلیمان عباسی*، قاسم محسنی مری صفحات 55-76

  آدمی در هم کنشی با رویدادهای تنش زا در زیست اجتماعی افزون بر رواداری اخلاقی جهت تحمل سختی ها، با پی گیری منش زیستی بر پایه انگاره تاب آوری و عناصر همبسته به آن در پی ایجاد تعادل زیست روانی است. این انگاره با بن مایه روان شناسی مثبت نگر با خاستگاه تیوری دگرگونش، به دنبال سازواری، کشسانی در جهت چیرگی بر استرس و اضطراب برآمده از تنش ها و بازسازی شرایط زیسته می باشد. این پژوهه با رهیافت معناشناختی در پی برابرسنجی و تطبیق معنایی مفهوم روانشناختی تاب آوری با مفاهیم کاربستی قرآن کریم بسان استقامت، صبر و حلم و راهکار برون رفتی همانند هدفداری زندگی، ایمان، عزت نفس، هوش، خودکارآمدی و خودباوری، مهارت حل مساله و امیدواری است. فرآورده تاب آوری در آموزه قرآن افزون بر دستیابی به مطلوب های اجتماعی و بروز پیشرفت اجتماعی، شادکامی، عدم پریشانی و خویشتن داری با عینیت یافتگی در انسان تاب آور، روی آوری به منش خوش بینی و مثبت اندیشی، حس همبستگی، تسلط بر خود و رفتار عقلانی را پیش می نهد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، تاب آوری، استقامت، صبر، حلم
 • جعفر هوشیاری*، معصومه حلیمی صفحات 77-102

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه خوش بینی و شادکامی با نقش واسطه ای سبک زندگی اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 155 نفر از طلاب و دانشجویان شهر قم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های خوشبینی اسلامی نوری، جهات شادکامی آکسفورد و سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد: الف) بین متغیرهای خوش بینی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) بین خوش بینی و سبک زندگی اسلامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج) بین سبک زندگی اسلامی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ د) نتایج تحلیل مسیر نشان داد خوش بینی از طریق سبک زندگی اسلامی بر شادکامی اثر دارد و 33/0 از تاثیر خوش بینی بر شادکامی توسط سبک زندگی اسلامی واسطه گری و پیش بینی می شود. بنابراین تقویت خوش بینی اسلامی با محوریت بهبود سبک زندگی اسلامی، موجب ارتقاء شادکامی می شود.

  کلیدواژگان: خوش بینی، سبک زندگی اسلامی، شادکامی، مثبت نگری، نقش واسطه ای
 • احمدرضا فامیل دردشتی*، محمدرضا اسعدی صفحات 103-136

  هدف از این پژوهش بررسی انتقادی کتاب ضمیر ناخودآگاه اثر آیت الله علیرضا اعرافی است. نویسنده با روش استنطاقی به بررسی آیاتی از قرآن با هدف کشف نظریه قرآن درباره ضمیر ناخودآگاه، با تعریف فرویدی، می پردازد. این اثر با وجود نقطه های قوت روشی و محتوایی، در بعد مبنایی و روش شناختی قابل نقد است. پژوهش حاضر در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول، مهمترین و مطالب کلیدی کتاب به صورت اجمالی مرور شده است و در بخش دوم نقاط قوت و ضعف اثر با روش تحلیلی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اولا نویسنده در تفسیر آیات همه احتمالات را مورد توجه قرار نداده است. ثانیا در تحلیل برخی از آیات سیاق سوره و آیات مورد توجه جدی قرار نگرفته و به همین سبب معنای روشنی برای آیات به دست نیامده است. ثالثا نقد نویسنده نسبت به ابعاد مختلف نظریه فروید، دارای اشکالات روشی، مبنایی و محتوایی است.

  کلیدواژگان: قرآن، ضمیر ناخودآگاه، سیاق، روش شناسی
 • سلیمه صفورایی پاریزی، فائزه نادری، محمد مهدی صفورایی پاریزی* صفحات 137-159

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی انجام شد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه مردان و زنانی ایرانی است که کرونا را تجربه کرده اند. از جامعه مذکور 134 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده (1388)، حمایت اجتماعی واکس (1986) و اضطراب مرگ تمپلر (1970) استفاده شده است و نتایج با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد: الف) بین حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ رابطه منفی معنی دار وجود دارد. ب) بین هوش معنوی با اضطراب مرگ رابطه منفی معنی دار وجود دارد. ج) هوش معنوی در رابطه بین دو متغیر حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ نقش تعدیل کننده دارد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، حمایت اجتماعی، اضطراب مرگ، کرونا
|
 • Jafar Aligol, iMohammad Mahdi Safouraei Parizi* Pages 7-37

  Acceptance is a universal need and encompasses the scope of human life; any damage to this need creates inconsistent schemas and meeting this need increases the feeling of receiving love, support, and meaningfulness. The purpose of this study is to identify the concept and structure of acceptance in the Qur'an and to compare it with schema theory. For this purpose, the data were analyzed and coded by inductive content analysis. The findings showed that acceptance in Islam is taken from the description and recommendation of mercy, love, forgiveness and hope and is the first step to establish a mutual relationship. Acceptance is kindness, and positive attention to someone who has been approached or contacted and has no hostile behavior or intent. This research showed that there are five levels of acceptance in the Qur'an: 1- Children 2- Couples towards each other 3- Acceptance in the Islamic society (unless in the intention or act of hostility of the other party) 4- Prophet and leaders Islamic society towards any non-enemy 5- Acceptance and kindness of God (includes everyone, especially those who are more submissive). As a result, based on Islamic sources, human beings receive their need for acceptance from different sources, and after emotional development, they help promote this need in others. In Yang's schematic theory, however, the main source of acceptance is the family and the expressed treatment is limited.

  Keywords: acceptance, need, mercy, Quran, schema
 • Mahboubeh Shahsavar, Farzaneh Kachui* Pages 35-54

  The aim of this study was to predict the efficiency of the family based on the external boundaries of the family and the wisdom of the couples. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of study was couples of Qom. From the population, 120 people were selected through random sampling. To collect the research data, Safouraei’s (2009) efficiency of family questionnaire, Hooshyari’s family outer boundaries (1399), and Schmidt, Maldon and Panders’s (2012) wisdom questionnaire were used. The results were analyzed using correlation coefficient and linear regression statistical methods. The findings showed that: a) there was a significant positive relationship between family efficiency and its three dimensions with external boundaries and couples' wisdom, b) The two predictor variables together predicted 33.7, 20.7, 25.9 and 34.4% of family efficiency and dimensions of insightful, legal and moral respectively. C) The external boundaries of the family played a greater role than wisdom in predicting the efficiency of the family and its three dimensions.

  Keywords: family efficiency, family boundaries, externalfamily boundaries, wisdom
 • Suleiman Abbasi*, Qasim Mohseni Mary Pages 55-76

  In interact with stressful events in biosocial contexts, man in addition to moral tolerance to endure hardships seek to create a biopsychological balance by pursuing a biological character based on the idea of resilience and related elements. This idea, based on positive psychology with the origins of its transformation theory, seeks adaptation and resilience to overcome stress and anxiety and reconstruction of living conditions. Accepting a semantic approach, this study sought to equate and semantically adapt the psychological concept of resilience to the practical concepts of the Holy Quran such as endurance and patience exit. It also investigated exit strategies such as purposeful life, faith, self-esteem, intelligence, selfefficacy and self-confidence, problem-solving skills, and hope. The product of resilience in the teachings of the Qur'an, in addition to achieving social benefits, the emergence of social progress, happiness, non-anxiety and self-control with objectification in resilient human beings, leads into optimistic approach, positive thinking, a sense of solidarity, self-control and rational behavior.

  Keywords: Holy Quran, resilience, endurance, patience
 • Jafar Houshyari*, Masoumeh Halimi Pages 77-102

  The present study investigated the relationship between optimism and happiness and the mediating role of lifestyle. The research method was descriptive correlation. To conduct the study, 155 religious students of Qom that were selected through available sampling answered three instruments that were Noori’s Islamic optical optimism questionnaire, Oxford happiness questionnaire, and Kaviani’s Islamic lifestyle questionnaire. In data analysis, path analysis method was used. Findings showed that: a) There was a significant positive relationship between optimism and happiness b) There was a significant positive relationship between optimism and Islamic lifestyle c) There was a significant positive relationship between Islamic lifestyle and happiness d) The results of path analysis showed that optimism through Islamic lifestyle has an effect on happiness and 0.33 of the effect of optimism on happiness is mediated and predicted by Islamic lifestyle. Therefore, strengthening Islamic optimism with the focus on improving the Islamic way of life promotes happiness.

  Keywords: optimism, Islamic lifestyle, happiness, positivity, mediating role
 • AhmadReza Famil Dardashti*, Mohammadreza Asadi Pages 103-136

  This study reviewed critically the book of subconscious mind in Quran written by Ayatollah Alireza A'rafi. Employing an interrogative research method, the author studied some verses of the Qur'an with the aim of discovering the Qur'anic theory of the subconscious mind, as defined by Freud. Despite its methodological and content strengths, this work can be criticized in its basic and methodological dimensions. The present study is organized in two parts. In the first part, the most important contents of the book are briefly reviewed and in the second part, the strengths and weaknesses of the work are investigated through an analytical method. The research findings showed that, firstly, the author has not considered all the possibilities in interpreting the verses. Secondly, in the analysis of some verses, the context of the surah and verses has not been seriously considered; therefore, a clear meaning has not been obtained for the verses. Third, the author's critique of the various dimensions of Freud's theory has methodological, fundamental, and substantive flaws.

  Keywords: Quran, subconscious mind, Freud, context, methodology
 • Salimeh Safouraei Parizi, Faezeh Naderi, Mohammad Mahdi Safouraei Pariz* Pages 137-159

  The current study investigated the moderating role of spiritual intelligence in the relationship between social support and death anxiety in Covid-19 patients. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all Iranian men and women who have experienced Covid-19 virus. Employing snowball sampling, 134 people were selected from the population. To collect the research data, AbdullahZadeh’s (2009) spiritual intelligence questionnaire, Wax’s (1986) social support questionnaire, and Templer’s (1970) death anxiety questionnaire were employed. The results were analyzed using correlation coefficient and hierarchical regression methods. Findings showed that: a) there was a significant negative relationship between social support and death anxiety, b) there was a significant negative relationship between spiritual intelligence and death anxiety, and c) spiritual intelligence in the relationship between two variables of social support and anxiety death had a moderating role.

  Keywords: spiritual intelligence, social support, death anxiety, adjustment, Covid-19