فهرست مطالب

نشریه مدیریت تبلیغات و فروش
پیاپی 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/17
 • تعداد عناوین: 66
|
 • حمیدرضا رضوانی، افسانه علی آبادی، سارا دانیالی صفحات 1-12
 • ثریا فرج زاده، صفورا کیوانلو صفحات 4-12
 • ترجمه: سیاوش واشقانی فراهانی صفحات 5-7
 • سمیه لله گانی دزکی صفحات 6-25
 • مسعود کیماسی، مژده خش نویس صفحات 7-11
 • مهناز کرم پور، ماه منیر بیاناتی صفحات 8-17
 • یزدان رحمت آبادی* صفحات 10-23

  دنیای رقابتی امروز بر سازمان ها ایجاب می کند که از تکنیک های نو و کاربردی برای کسب موفقیت در تجارت و مزیت رقابتی پایدار در بازار استفاده کنند. در این راستا، استفاده از روش های نوین مانند برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بسیار ضروری است. به منظور موفقیت در پیاده سازی ERP ،نیاز است که عوامل موثر بر این تکنیک شناخته شده و در جهت تقویت آن اقدام شود. در این میان، یکی از عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی موفق ERP ،مدیریت دانش است. دانش ضمنی بخش عظیمی از دانش ERP را تشکیل می دهد و در موفقیت پیاده سازی ERP بسیار با اهمیت است. مدیریت دانش ERP منجر به افزایش هماهنگی، همکاری و سرعت در ارتباطات می شود که این عوامل دست به دست هم داده و به افزایش کیفیت محصول و افزایش سرعت در خدمت به مشتری منجر می شود که با تاثیر مثبت بر رضایت مشتریان، باعث افزایش اعتماد آنها نسبت به برند و در نهایت، وفاداری به برند و ایجاد ارزش برای مشتریان و سازمان خواهد شد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع سازمانی، مدیریت دانش ERP، دانش ضمنی، خلق ارزش
 • مسعود کیماسی، مژده خوش نویس صفحات 11-28
 • داوود قادرزاده صفحات 12-23
 • ابوالقاسم عربیون، علی عبدی جمایران، سعید محمد شاهی، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 13-27
 • فرید قادری* صفحات 14-31

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام با توجه به اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش به 4 گروه بزرگ، متوسط ، کوچک و ترکیبی بر اساس میزان دارایی شرکت که به عنوان فاکتور اندازه در نظر گرفته شده است، تقسیم شده اند و میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت نفت) بر روی بازده سهام این 4 گروه مقایسه شده است. بدین منظور و جهت برآورد و تخمین مدل ها از مدل مبتنی بر داده های پانل که ترکیبی از داده های سری زمانی (1389 – 1381) و داده های مقطعی (104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) می با شد، ا ستفاده شده است. نتایج حاصل ازپژوهش حاکی از این است که نرخ ارز در هر چهار گروه از شرکت ها رابطه منفی و معنی داری با بازده سهام دارد و تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام با افزایش اندازه ی شرکت بیشتر می شود. شاخص قیمت مصرف کننده در شرکت های متوسط ،کوچک وترکیبی رابطه منفی و معنی داری با بازده سهام دارد، اما در شرکت های بزرگ ارتباط معنی داری وجود ندارد، تاثیر این متغیر بر بازده سهام با افزایش اندازه شرکت کمتر می شودش قیمت نفت در شرکت های بزرگ رابطه ی منفی و در سایر شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری با بازده سهام دارد. نقدینگی در شرکت های بزرگ رابطه ی مثبت و در سایر شرکت ها رابطه منفی و معنی داری با بازده سهام دارد.

  کلیدواژگان: بازده سهام، نرخ ارز، نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت نفت، داده های پانل، متغیرهای کلان اقتصادی، بورس اوراق بهادار
 • دکتر حشمت خلیفه سلطانی، معصومه وکیلی منش صفحات 15-25
 • سعید صحت*، محسن توکلی خباز، الهام قلی نژاد صفحه 16

  انگیزه کاری کارکنان یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های کیفی کارکنان است که می تواند موجب افزایش عملکرد آنان در انجام وظایف شان گردد ضمن آنکه خود در افزایش بهره وری سازمان نقش اساسی دارد . پژوهش حا ضر با هدف برر سی تاثیر تکنیکهای خود انگیز شی بر خودکارآمدی کارکنان در حال تح صیل اداره ثبت اسناد امالک استان مازندران انجام گردید. تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری حاضر شامل کلیه شاغلین مشغول به تحصیل سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 1397 برابر با 603 نفر نیروی انسانی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 234 نفر به عنوان نمونه که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده انتخاب گردیده و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته تکنیک های خود انگیزشی و پرسشنامه خود کارآمدی می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با ا ستفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که پرورش اخلاق کاری، پرورش سطح انتظار از خود، باز خورد از عملکرد، قدرت انگیزش کاری، تعیین اهداف برای خود، بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری و آمادگی تغییر رفتار ، بر خودکارآمدی کارکنان تاثیر دارد و همه فرضیات تایید گردید.

  کلیدواژگان: تکنیک های خود انگیزشی، خودکارآمدی، سازمان ثبت اسناد و امالک
 • مژگان درویش*، مینا فراهانی صفحات 17-34

  هدف از پژوهش حاضر،آن است که با شناسایی مولفه های بازاریابی در صنایع غذایی داشبورد بازاریابی را طراحی نماید. پژوهش حاضر توصیفی و از شاخه پیمایشی است و همچنین از دیدگاه هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و به توضیح درباره نحوه ی پشتیبانی داشبوردها از فعالیت های بازاریابی مدیران ، در زمینه ی صنایع غذایی پرداخته شده است به منظور آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و جامعه ی آماری این پژوهش مدیران بازاریابی فعال در زمینه صنایع غذایی هستند که تعداد آنها 9 نفر است .داده ها از طریق پرسشنامه خبرگان از تکنیک AHP گروهی در نرم افزار Expert choice تحلیل شد. نتیجه یافته های پژوهش عوامل استراتژیک در طراحی داشبوردهای بازاریابی صنایع غذایی به ترتیب اولویت رضایت مشتری، طول عمر مشتری، سهم بازار، میزان فروش، میزان سفارش هفتگی ،تعداد شکایات مشتریان از کیفیت محصول، تعامل با مشتری، نرخ کلیلک در صفحه و مشاهده سایت از سوی مشتری ،و بودجه تبلیغات می باشد.

  کلیدواژگان: داشبورد بازاریابی، تعامل با مشتری، رضایت مشتری، سهم بازار
 • محمد مهدی رنجبر فردویی صفحه 20

  توسعه منابع انسانی شامل برنامه ها، سیستم ها و فعالیت هایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی می شود. مهم ترین هدف توسعه منابع انسانی شامل حل مشکلات فعلی عملکرد، جلوگیری از مشکالت و چالش های آتی عملکرد و توسعه دانش کارکنان است. توسعه منابع انسانی یکی از فرآیندها و ماموریت های اصلی و مهم در مدیریت منابع انسانی است. هدف از این تحقیق تدوین استراتژیهای توسعه منابع انسانی در امور مالیاتی شهر و استان تهران است. در این رابطه یک مدل اقتباسی از بامبرگر و مشولم طراحی و استفاده شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیماشی است و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مرور مقالات،کتابها، بانکهای اطلاعاتی و اینترنت میباشد. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان میدهد که استراتژی مناسب برای مشاغل مدیریتی، اصلی و خدماتی در امور مالیاتی شهر و استان تهران ، استراتژی متعهدانه و استراتژی مناسب برای مشاغل خدماتی، استراتژی ثانویه میباشد. استراتژیای که برای مشاغل خدماتی امور مالیاتی شهر و استان تهران مناسب است ساده، تکراری و استانداردپذیر میباشد. نیروی کار مورد نیاز برای استراتژی ثانویه به میزان کافی در بازار کار بیرون از سازمان موجود است و نیازی به پرورش و نگهداری این کارکنان وجود ندارد.

  کلیدواژگان: استراتژی توسعه منابع انسانی، مالیات، اداره مالیات، منابع انسانی
 • یزدان رحمت آبادی* صفحات 22-43

  اختاپوس شدن مدیر، پدیده ی رایجی در همه ی سازمان های سراسر دنیاست که همه ی مدیران را تهدید می کند. اما این به تازگی در مباحث مدیریتی مورد توجه واقع شده است. اختاپوس شدن یک مدیر به معنی این است که مدیر به دلایل مختلف از اخذ تصمیمات حیاتی و سرنوشت ساز برای سازمان سر باز زند و خود را با اخذ تصمیماتی که قابل تفویض هستند سرگرم کرده و زمانی برای رسیدگی به مسایل مهمتر سازمانی نداشته باشد. عوامل تاثیر گذار بر اختاپوس شدن مدیر اغلب ریشه ی روانشناسانه دارند و باید علل اختاپوس شدن را در ترس و فقدان اعتماد به نفس مدیران جستجو کرد. به طوری که ترس عامل از بین برنده ی اعتماد به نفس است و فقدان اعتماد به نفس هم در اختاپوس شدن مدیر نقش اصلی ایفا می کند. ترس و فقدان اعتماد به نفس تاثیر فزاینده بر روی هم داشته و عامل تشدید کننده هم به حساب می آیند؛ به طوری که پس از مدتی، تقویت کنندگی این دو عارضه باعث می شود مدیر اختاپوس شده و تصور خروج از حالت اختاپوسی را نداشته باشد.

  کلیدواژگان: ترس، اعتماد به نفس، مدیر اختاپوس
 • فاطمه گرجی پور صفحات 23-29
 • فاطمه گرجی پور صفحات 24-32
 • جعفر عباس پور، محبوبه رشیدی، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 26-43
 • مسعود کیماسی، مژه خوش نویس صفحات 27-40
 • سیده کبری حسینی، علی عبدی جمایران، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 28-48
 • شیرین محمودی شیرویه صفحات 30-40
 • فرید قادری* صفحات 32-48

  در این تحقیق وجود بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و برخی عوامل احتمالی موثر بر ان مورد بررسی قرار گرفت.برای محاسبه بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام از سه روش مختلف استفاده شده است.برای محاسبه بازده کوتاه مدت از روش بازده غیر عادی تعدیل شده بازار استفاده شده است.برای محاسبه بازده بلند مدت از معیار بازده خرید و نگهداری تعدیل شده و روش ثروت نسبی استفاده شده است.همچنین برای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده بلند مدت از روش رگرسیون مقطعی چند متغییره و آزمونهای آماری متناسب با آن استفاده شده است.نتایج حاصل از تحلیل داده ها از روش بازده غیر عادی تعدیل شده بازار بیانگر تفاوت معنادار بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام با بازده بازار در یک روز پس از عرضه اولیه است.همچنین نتایج حاصله از تحلیل داده ها از روش های بازده خرید و نگهداری تعدیل شده و روش ثروت نسبی در 36 ماه پس از عرضه نشان دهنده بازده بهتر بازار نسبت به بازده عرضه های اولیه سهام در این ماه است.بعبارتی بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام در 36 ماه بعد از عرضه کمتر از بازده بازار است.از میان شش متغیر مورد بررسی (عمرشرکت ، اندازه شرکت ، نسبت اهرمی ، نسبت قیمت به ارزش دفتری ، بازده کوتاه مدت و دوره گرم و سرد) تنها نسبت اهرمی اثر منفی و معناداری بر بازده غیر عادی داشت.

  کلیدواژگان: عرضه عمومی اولیه سهام، بازده بلند مدت، بازده بازار ثانویه، بازده غیر عادی تعدیل شده بازار، معیار بازده خرید و نگهداری تعدیل شده، ثروت نسبی
 • بهرام خیری*، شمیلا محبوب صفحات 35-56

  ژوهش حا ضر با هدف بومی سازی مدل خرید مد آنلاین با رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته و متشکل از دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی با استفاده از نظریه زمینه ای به ارایه مدل در رابطه با خرید آنلاین مد بر مبنای مطالعه و دسته بندی ادبیات نظری و در بخش کمی به دنبال مدلی بومی شده خرید حرفه ای آنلاین مد هستیم. مطالعه از نوع پیمایشی، توصیفی و همبستگی می باشد که این موضوع را از حیث آماری به جامعه مصرف کنندگان خرید آنلاین تعمیم داده ایم. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه عمیق و در بخش کمی پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاه و فروشندگان اینترنتی و در بخش کمی، مصرف کنندگان میباشند. پس از انجام مصاحبه ها، کدگذاری نموده و به ارایه مدل اولیه کیفی پرداختیم و فرضیات به دست آمده را مورد آزمون قرار دادیم، روش نمونه گیری در بخش کیفی، غیرتصادفی هدفمند و در بخش کمی در دسترس است و نمونه آماری مشتمل بر 123 نفر میباشد. در بخش کیفی با نرم افزار Maxqda و با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و گزینشی و تعیین مقوله مرکزی و در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل پرداخته ایم. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی بسته نرم افزاری SPSS نسخه 20 و بسته نرم افزاری SmartPLS نسخه 2 استفاده شده است. نتایج حاکی از تاثیر برخی از ابعاد خرید مد آنلاین از قبیل (قیمت و محیط خرید و گروه های مرجع) بر خرید آنلاین و تاثیر برخی از ابعاد خرید مد آنلاین از قبیل (قیمت و گروه های مرجع و انگیزه لذت جویانه) بر ارزش ویژه برند است. همچنین خرید آنلاین بر توصیه به دیگران تاثیرگذار است و ارزش ویزه برند نیز موجب تکرار خرید می گردد.

  کلیدواژگان: خرید مد آنالین، ارزش ویژه برند، تکرار خرید، توصیه به دیگران، داده بنیاد
 • مینا رامین، عاطفه گرج صفحات 40-57
 • فاطمه حاتمی، اکرم شمسی، علی عبدی جمایران، سمیه یزدی صفحات 41-56
 • ابولقاسم عربیون، خدیجه شهسواری علویجه، علی عبدی جمایران، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 42-51
 • علی صنایعی، آذرنوش انصاری صفحات 44-63
 • مجتبی پیرزاد* صفحات 45-65

  درک اهمیت نسبی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در تعیین نگرش به برند حایز اهمیت می باشد. با این حال، در تحقیقات گذشته در تمایز بین نگرش های مربوط به اخلاق کسب و کار و CSR قصوری وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی تحقیقات برند - مشتری در رابطه با اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی پرداخته و مطالعه ای را برای ارزیابی نگرش های مشتری انجام می دهد. چهار سناریو به تفاوت های موجود در رفتار شرکت ها در ارتباط با برخورد مثبت و منفی مشتری در قبال مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار می پردازد. یافته های مطالعه پنلی با 351 پاسخ دهنده، نکات جدیدی را درباره انتظارات مشتری و درک رفتار اخلاق کسب و کار و CSR شرکت ارایه می نماید. ما نتیجه گیری نمودیم که اگر چه نگرش های CSR همچنان مهم محسوب می شوند لکن، مشتریان برای اخلاق کسب و کار به عنوان یک رفتار حیاتی در درک نگرش به برند ارزش قایل می شوند.

  کلیدواژگان: نگرش به برند، مسئولیت اجتماعی، اخلاق کسب و کار
 • حشمت الله عسکری، جعفر عباس پور محبوبه رشیدی، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 49-61
 • علی اکبر اسماعیل آبادی صفحات 50-64

  سرمایه اجتماعی نقش مکمل،ملات و عامل پیوند سایر عوامل سرمایه نظیر سرمایه های اقتصادی (فیزیکی،مادی و پول و...) سرمایه فرهنگی و سرمایه انسانی و... می باشد.بنابراین در غیاب ویا نادیده گرفتن و بی توجهی به این منبع عظیم سرمایه، کارایی و اثربخشی (بهره وری) سایر منابع سرمایه از جمله سرمایه اقتصادی ،فیزیکی و مادی را کاهش داده و موجب اتلاف و هدر رفت آن می گردد. پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری واحدهای صنفی در استان مازندران می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 84 نفر از کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و همچنین کارشناسان اتحادیه ها و مجامع امور صنفی شهرستان های استان میباشند. حجم نمونه بر اساس فرمول آماری 70 نفر تعین گردید و اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی /پیمایشی و همبستگی بوده است. فرضیه اصلی پژوهش حاضر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری واحدهای صنفی و فرضیه های فرعی وجود رابطه بین هر یک از سه مولفه سرمایه اجتماعی با بهره وری واحدهای صنفی بوده است.برای آزمون فرضیه ها ؛به کمک نرم افزار Spss از روش پارامتری آزمون میانگین استفاده شده است و نتایج آزمونها حاکی از آن است که بین سه متغیر بعد شناختی و ارتباطی و ساختاری و بهره وری ، رابطه ای معنا دار وجود داردو همچنین فرضیه اصلی پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، بهره وری، واحدهای صنفی
 • سید مهدی میراحمدی باباحیدری، محمد گلناری عباسی صفحات 52-72
 • بررسی تاثیر ویژگی های فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی / مورد مطالعه : فروشگاه های مواد غذایی آذربایجان در شهر اردبیل
  سمیه صائب نیا، مقصود دشمن کش کورعباسلو صفحات 54-65
 • حامد بحران*، آرزو صالحی فر صفحات 57-67

  در سال های نه چندان دور غرب به وجود مفهومی پر ارزش برای کسب و کار و مدیریت سازمانهای خود پی برد .این واژه و مفهوم چیزی جز معنویت در محیط کار نبود که از آن به عنوان یک پارادایم جدید یاد شده است..در این تحقیق ابتدا به ادبیات معنویت مروری گذرا شده بعد به مفهوم این مهم در محیط کار پرداخته شده است سپس به رابطه آن با محیط زیست پرداخته ایم. هدف در این تحقیق مروری بر رابطه ی معنویت در محیط کار و رفتار طرفدار محیط زیست به شیوه ی توصیفی می باشد.پس از ارایه نظرات و گذر به پیشینه تحقیق نتیجه ای یافت شد که نشان می دهد ارتباط معقولی بین معنویت محیط کار با طبیعت،محیط زیست با انسان وجود دارد.

  کلیدواژگان: معنویت، معنویت محیط کار، رفتار طرفدار محیط زیست
 • سید علیقلی روشن، سمیه فولادی، طیبه مرادی، محبوبه رشیدی صفحات 58-72
 • الهه حسینی، علی عبدی جمایران، مسعود زوارئی، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 60-78
 • مصطفی جعفری، گیلدا معتمدنژاد صفحات 61-77
 • بررسی تاثیر وفاداری به نام تجاری در تجارت اجتماعی / مطالعه موردی: کارکنان ایران خودرو در جامعه مجزی لینکدین
  عارفه کرد، حسین جواهری صفحات 64-80
 • علی اکبر اسماعیل آبادی صفحات 65-81

  هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع و مشکلات استقرار نظام های اطلاعاتی مدیریت از دیدگاه مدیران است .بر این اساس، تالش شده است با شناسایی موانع در مراحل مختلف استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه راهکارهای مناسب ارایه و زمینه برای استقرار این ابزار مدیریتی فراهم شود .این موانع در قالب چهار متغیر کمبود میزان آشنایی مدیران با نظام اطلاعاتی مدیریت، کمبود نیروی انسانی متخصص، پایین بودن سطح آموزش و اطلاعات کارکنان،و مقاومت کارکنان در مقابل تغییر بررسی شده و ارتباط این متغیرها با استقرار نظام های اطلاعاتی مدیریت از دیدگاه مدیران مورد آزمون قرار گرفته است.بدین منظور از پرسشنامه هایی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است وازنرم افزارspss برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است که نتایجی به شرح ذیل حاصل گردید:بین کمبود آشنایی مدیران با نظام اطلاعاتی مدیریت و استقرار آن رابطه معنادا ری وجود دارد-ببن کمبود نیروی انسانی متخصص برای پشتیبانی اجرایی MIS و استقرار آن رابطه معنادا ری وجود دارد-بین کمبود سطح آموزش و اطلاعات کارکنان و استقرار MIS رابطه معناداری وجود دارد-بین مقاومت کارکنان در مقابل تغییر و استقرار MIS رابطه معناداری وجود دارد.استفاده از آزمون ها این نتیجه حاصل شد که بین جنس، سابقه کار، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و میزان اطلاع مدیران از MIS در درکارخانه نیشکرهفت تپه با استقرار آن رابطه معنا داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: نظام های اطلاعاتی مدیریت، داده ها، اطلاعات، موانع استقرار، نظام های اطلاعاتی مدیریت
 • مسعود حیدری کوچی، علی نوروزی مبارکه صفحات 66-78
 • نسیم روستا پیشه، حسین نباتی یزدی زاده، سید زمان موسوی میرکلایی* صفحات 67-82

  آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعه بیش از پیش احساس می شود، پرداختن به مقوله اساسی کارآفرینی است. مدیریت کارآفرینی به عنوان یک الگوی مدیریتی و متفاوت از مدیریت سنتی نگریسته و مطرح شده که فرایندها و ارزشهای کارآفرینی می تواند در هر سازمانی به وجود آید. در این راستا تحقیق و توسعه یکی از ابزارهای اصلی و کارآمد کارآفرینی سازمانی شناخته میشود. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تحقیق و توسعه در ویژگی های کارآفرینی کارکنان است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت ایران خودروی شهر تهران می باشد. برای بررسی و آزمون متغیرهای تحقیق از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است تحقیق و توسعه بر ویژگیهای کارآفرینانه کارکنان تاثیر غیر مستقیم دارد. همچنین متغیرهای میانجی یادگیری سازمانی و رضایت کارکنان بر ویژگیهای کارآفرینانه کارکنان شرکت ایران خودرد در سطح (0/01) اثر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، یادگیری سازمانی، رضایت کارکنان، ویژگیهای کارآفرینانه
 • محمد تقی پور*، محبوبه قهاری آهنگر، ابوطالب حبیبی ماچیانی، ادر شمامی صفحات 68-91

  امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در عر صه کسب وکار ، سازمان ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداس سازمانی باید چابک باشند. عوامل متعددی بر چابکی سازمانها موثر می باشتد که یکی از آنها بکارگیری فناوری اطلاعات به منظور انطباق با تغییرات محیطی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان می باشد. تحقیق حاضر با هدس برر سی تاثیر فناوری اطلاعات برچابکی با ا ستفاده از روش فازی درمدارس غیر انتفاعی تهران انجام شده است . جامعه آماری تحقیق 140 نفر بوده که با جدول نمونه گیری مورگان به حجم 103 نفر بر آورد شده است . از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتل نتایج گواه آن است بین فناوری اطلاعات و شاخص های چابکی رابطه معنا داری وجود دارد و نشان از تاثیر حدود 97 درصدی فناوری بر انعکاس پذیری داردل به ترتیب بر انعکاس پذیری،سرعت ،پاسخگویی و شایستگی تاثیر گذاشته است و همچنین با آزمون یانگ بر مبنای روش فازی م شخص گردید که دبیرستان های غیر انتفاعی مجهز به فناوری اطلاعات در سطح چابش ه ستند که سبب پیشبرد سریعتر سازمان به سمت هف های از پیش تعیین شده؛ خدمت ر سانی بهتر و آموزش سریعتر می شود.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، چابکی، روش فازی، غیرانتفاعی، سازمان
 • حسن حبیبی ماچیانی، دکتر محمد تقی پور *، سحر محمدی صفحات 73-80
 • نقش تمایلات سرمایه گذاران بر بازده دارایی ها و ویژگی های شرکت / مطالعه موردی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  شکوفه آذین مهر، علی اکبر نظر ی، علی هوشمندنیا، محمد تقی پور صفحات 77-92
 • شبنم فیضی خزائی، پیمان الله یاری، مبین کنعانیان صفحات 79-93
 • منیژه شکری، زهرا هوشمند نقابی، سودابه مرشدیان رفیعی صفحات 80-91
 • گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان / مورد مطالعه: شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
  حسن بیابانی، یاسر رستگار، نازیلا ارزانی صفحات 81-107
 • طیبه سزاری همانکوه، حمیدرضا پیکری *، حمیدرضا طلایی صفحات 82-101
 • حامد بحرانی*، مهدی فروزان فر، محمد حسینی صفحات 83-99

  در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی می باشد. همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. اندیشه مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند.به دلیل اهمیت تعهد کارکنان در سازمانها و تاثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، در این پژوهش به تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی بر اساس مدل کیفیت زندگی کاری پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی، به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار، ایجاد احساس مسئولیت و آگاهی از نتایج عملکرد برای فرد می گردد در او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی، بهبود عملکرد، ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد.این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه و پرسشنامه است.جامعه آماری تحقیق شامل 440 نفر و نمونه آماری تحقیق شامل 112 نفر از کارکنان توزیع برق شیراز شهرستان شیراز می باشد، که 36 %این افراد را زن و 64 %را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبقه دیپلم (31/4%) %فوق دیپلم (10/2%) %لیسانس (51/7%) و فوق لیسانس و بالاتر (6/8%) تقسیم شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص شد که کیفیت زندگی کاری چون تنوع مهارت، اهمیت وظیفه، هویت وظیفه، بازخورد و استقلال با تعهد سازمانی کارکنان با ضریب همبستگی (0/18) و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی (0/40) ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین کیفیت زندگی کاری تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان یافت نشد.در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی، تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی
 • علی اکبر اسماعیل آبادی صفحات 84-102

  هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع و مشکالت استقرار نظام های اطلاعاتی مدیریت از دیدگاه مدیران است. بر این اساس، تلاش شده است با شناسایی موانع در مراحل مختلف استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت در »بانک رفاه استان سیستان و بلوچستان«، راهکارهای مناسب ارایه و زمینه برای استقرار این ابزار مدیریتی فراهم شود. این موانع در قالب نه متغیر مدیریتی و ساختاری و فنی و فردی و اقتصادی وآموزشی و فرهنگی و مدیریت تغییر و محیطی بررسی شده و ارتباط این متغیرها با استقرار نظام های اطلاعاتی مدیریت از دیدگاه مدیران مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور، از پرسشنامه های بسته به صورت پنج گزینهای استفاده شده است. حجم نمونه 118 نفر از مدیران است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از آمار توصیفی (جدولهای فراوانی و نمودارهای ستونی) و استنباطی (آزمون دوجمله ای) استفاده شد .نمونه ها از طریق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پایایی مقیاس به کار رفته در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 70 ٪و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون در این تحقیق نشان داد که از بین نه مانع مورد بررسی موانع آموزشی و فردی و ساختاری و مدیریت تغییر از موانع اصلی استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت می باشد و در آخر پیشنهادات کاربردی ارایه شد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت، موانع فرهنگی، موانع محیطی، موانع مدیریتی، موانع ساختاری، موانع مدیریت تغییر، موانع آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع اقتصادی
 • حسین نوروزی*، محدثه قجاوند صفحات 92-104

  هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر ابعاد شخصیتی برند و دانش برند بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن تبلیغات کلامی بانک پاسارگاد تهران بود. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی و بصورت پیمایشی بود. در پژوهش حاضر برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ها از متخصصان و کارشناسان مدیریت استفاده به عمل آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک پاسارگاد ایران در شعب درجه یک و ممتاز شهر تهران بود و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی استفاده شده است که بعد از مشخص شدن تعداد اختصاص یافته به هر طبقه، روش تصادفی ساده از بین تعداد (401 مشتری) تعیین شد. برای نیل به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 39 سوالی با 9 مولفه استفاده شد. داده ها با روش آماری معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل و Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تاثیر مثبت و معناداری بین ابعاد شخصیتی برند، دانش برند بر تبلیغات کلامی وجود داشت. تاثیر مثبت و معناداری بین تبلیغات کلامی و ارزش ویژه برند وجود داشت. همچنین بین تبلیغات کلامی و ابعاد شخصیتی برند و ارزش ویژه برند؛ و همچنین بین تبلیغات کلامی و دانش برند و ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری وجود داشت.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، دانش برند، تبلیغات کالمی، عشق به برند، ارزش ویژه برند
 • آمنه مالمیر، علی میرزایی صفحات 93-115
 • حشمت الله عسگری، جعفر عباس پور، محبوبه رشیدی صفحات 94-106
 • علی اکبر اسماعیل آبادی صفحات 103-114

  یکی از ویژگیهای دنیای جدیدکسب و کار افزایش سطوح رقابت است. سازمانهایی که خواهان افزایش سهم بازار خود و یاا صوال بقادرچنین فضایی هستند باید خود را با تغییرشرایط محیط وفق دهند. از اینرو تغییرات زیادی در روش های کسب و  کاردرحال شکل گیری است . یکی از آنها مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار (BPR) است که مایکل همر، آنرا طراحی دوباره فرآیندهای کسب وکاربه گونهای انقالبی برای دستیابی به بهبود چشمگیر تعریف میکند. از آنجاکه نظریه مهندسی مجدد، نظریه نسبتا جدیدی برای بهبودکسب و کار است،روش ها و رویکردهای آن همچنان درحال توسعهاند و از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد میتواند شکل های مختلفی به خود بگیرد،روش های آن نیز از یکدیگر متمایزند،زیرا تاکید بر روی برخی فاکتورها در یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهد داشت .با داشتن چنین اندیشه ای در پژوهش حاضر مصمم شدیم تا در سازمان مورد مطالعه، تحلیلهای موشکافانه ای را در راستای مبحث مورد نظر، به انجام برسانیم. لذا ضمن مطالعه روش های علمی، تحلیلها و نظرات کارشناسان و متخصصان شاغل در سیستم مذکور را مورد توجه قرار دادیم (از طریق مصاحبه و پرسشنامه)، تا بتوانیم شناختی جامع و دقیق از فرآیندهای در حال اجرا پیدا کنیم و در شناسایی درست عوامل موثر در شکست استقرار سیستمهای مهندسی مجدد فرآیند از آنها بهره برداری کرده و مهمترین این عوامل را انتخاب و بر حسب درجه اهمیت شان اولویت بندی کنیم.سپس از میان انواع روش های اولویتبندی، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را مورد استفاده قرار دادیم. و با استفاده از درخت تصمیمگیری و مدل تحلیلی فرآیندها، انجام محاسبات اولویت بندی میسر شد. عوامل مهم، شاخصها و زیرشاخصها شناسایی و اولویتبندی شدند و این اولویتبندی ابزاری به دست داد جهت اخذ نتایج و ارایه پیشنهادها، که در پایان بحث به آن اشاره شده است.

  کلیدواژگان: مهندسی مجدد، تصمیم گیری چند معیاره، ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • بررسی نقش شهر هوشمند در توسعه شهری منطقه ای / نمونه مورد مطالعه شهر جدید هشتگرد
  فاطمه عزیزی صفحات 108-120
 • نسیم روستا پیشه، حسین نباتی یزدی زاده، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 116-131
|
 • Pages 1-12

  Yuhe can be used as a guide to capital and a means of capitalization, with the goal of overcoming the problems caused by the death of the head of the family and old age. In many Mujahideen living conditions, huge financial resources are available to the entire community from the rights of the experts at your disposal to achieve that you can own the industry for yourself and also from your specialized services. Use. With comprehensive progress and the ability to develop advanced services and even using the received services, providing commercial and health products and urgent need, daily life, in the consumer basket of Iranian families, not to gain virtual positions .Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of economic and social factors on the demand for life insurance in Iran Insurance. The present study is a survey-application type and is based on the methods of modeling structural equations in the field of grounding. The required data, through a questionnaire of social and economic factors, is asample of 483people from Iran Insurance customers, which was collected by random sampling method. Cronbach's alpha coefficient and combined reliability showed a good reliability for the questionnaire. The conceptual model test was performed using partialleast squares method and variable correlation test using SMART-PLS software. Several important findings have been observed.The tendency to demand life insurance affects economic and social factors. Economic factors affect low income, comparability of traditional life insurance with other investment activities and the tendency to demand life insurance, andیتفایهرهمانلصفیناگرزابتییردمدر،)ناتسبتالصف(مودهرود،سال 9911هحفص،9-912social factors have a significant effect on the lack of culture through social media and people's unfamiliarity with life insurance.

  Keywords: social factors, economic factors, tendency to demand life insurance, partial minimum squares, Iran insurance
 • Pages 2-11

  The present research seeks to overcome obstacles to the use of social networks (telegrams) in internal affairsAccording to the students and graduates of Tehran University of Communication Science, this study is a field survey and in terms of its application type. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study was 011students and graduates of the field of science The links between Islamic Azad University of Tehran and the sample is 01, which were determined through the Kerjes and Morgan table. Hypotheses were analyzed and tested using Chi-Square and the following results were obtained.There is a strong relationship between using the social network of the telegram and the possibility of promoting and accessing immoral films among the worker, the possibility of causing the country's criminal offenses, the possibility of the influence of the cybercriminals of foreigners and the possibility of disclosing confidential information and, hence, the security threat of the country.

  Keywords: social networks, telegram, internal affairs
 • Pages 3-8

  The aim of this study was to psychologically study the effect of parents' health education policies on children with the approach of developing children's gender health in 1911. The method of this research is documentary and library. Sex education for children and adolescents plays an important role in sexual health, fertility and Public health plays a role. School and family are usually responsible for providing gender education together, but the results are often undesirable. This study examined the evidence on the effectiveness of both school and parent-centered sex education programs and the determinants of families and family members related to sexual competence records, hazardous sexual behaviors, and sexual health in children and adolescents..

  Results

  There are a number of aspects and factors (eg, socioeconomic, genetic, psychological, educational, developmental, interpersonal, interpersonal) that can affect the effectiveness / success of a parental sexual health education program. To influence their children. Since gender education seems to be a multidimensional concept, we consider that similar multidimensional and interdisciplinary methods should be used in designing, implementing, and interpreting the results of parental sex education programs. Let's pay attention.

  Keywords: Gender, Health, Education, Parents, Children
 • Pages 4-12

  In today's changing organizational environment, only organizations will be able to hope for their survival and stability that have high job performance of employees and overall organizational performance. A variety of factors and elements individually or simultaneously affect the job performance of employees, which is important to study and identify. In this study, the effect of one of these factors, namely the provision of basic psychological needs (autonomy, communication, competence) on the jobperformance of employees has been investigated.

  Keywords: Psychological needs, job performance, staff
 • Pages 5-7

  Theories of Karl Marx about capitalism, class conflict, false consciousness, and alienation in bourgeois societies are explained and the way Marxist theorists approach everyday life and culture. It is asserted the capitalism shapes cultures and this must be kept in mind when thinking about marketing and advertising in capitalist countries. It is suggested that, until recently, marketers were able to channel alienation in the working classes into consumption and thus prevent the masses from recognizing the degree to which they were being exploited by members of the ruling class. Now thatthere is widespread concern about income inequality, marketers must rethink how they function in society

  Keywords: Marxism, capitalism, class conflict, false consciousness, alienation, income inequality
 • Pages 6-25

  Leadership and its presence in organizational change can affect the development and improvement of organizational performance management. The purpose of this study is to reflect on how to lead change, which was done qualitatively using phenomenological methods.In this regard, semi-structured interviews have been conducted using purposive approach and studies of primary and secondary data.In order to obtain the validity and reliability of the data, the methods of reviewing the participants and reviewing the non-participating experts in the research as well as confirmatory factor analysis were used. Citing the opinions of experts has also been important in this regard.Concealment of facts due to organizational considerations regarding change has been one of the limitations of this study. The findings of this study can be influential in the culture of welcoming constructive change.One of the most important tasks of today's organizations is to improve the internal and external conditions for employees and the surrounding community, which is effective in the process of change with effective leadership. happen.

  Keywords: leadership, change, organization, socialization
 • nvestigating the quality of foreign exchange services of Iranian banks during the sanctionperiod / Investigating the quality of foreign exchange services of Iranian banks during the sanctionperiod
  Pages 7-11

  Todays, financial institutes play an important role in countries' economy and banks can be pinpointed as the most important financial institutes. The factor that is considered in banks is their service quality. Banks are trying to gain customers' trust and lead to their loyalty by attracting their attention. This research has attempted to explore banks' exchange service quality in sanction times as well as the relationship between variables such as trust, satisfaction, customers' loyalty, employees' quality, tangible quality and performance quality. Statistical sample of the research includes exchange customers of banks in Isfahan city that were selected totally randomly. Then, in order to collect data, questionnaire was distributed among intended sample and 951questionnaires were collected intotal and data was analyzed by using PLS and SPSS software. Findings show that there is a positive and significant relationship between customer satisfaction and trust, between customer satisfaction and loyalty, between trust and loyalty, between tangiblequality and customer satisfaction, between tangible quality and trust, between performance quality and customer satisfaction, between employees' quality and customer satisfaction and between employees' quality and trust in financial institutes. Additionally, it has not been observed a positive and significant relationship between performance quality and trust in financial institutes.

  Keywords: service quality, customer satisfaction, trust, loyalty, sanction
 • Pages 8-17

  The purpose of this study is the effect of e-customer relationship management on customer satisfaction. This research is descriptive-survey in terms of the nature of data collection and is applied based on the purpose. The statistical population of the research includes Irancell customers. Due to the unlimited size of the population, the sample size according to Morgan table is 483people and sampling method is also available. Data collection tool In this research, the standard 01-item questionnaire of Boalhassani Salar (5102) was used.. Kolmogorov-Smirnov test was used to check for normality and in the step after regression. Spss software was also used for calculations. The results showed that the two dimensions of e-customer relationship management (customer relationship organization and knowledge management) have a significant effect on customer satisfaction.

  Keywords: E-customer relationship management, customer satisfaction
 • Pages 9-22

  This study aims to investigate and identify the growth factors of creative thinking and design thinking in children with the approach of the impact of educational components of future designers in 1911 . The method of this research is descriptive-qualitative. This study was conducted over a period of one year with the aim of evaluating the feasibility of the training course and the satisfaction of the participants, as well as obtaining feedback. These experiments were performed as follows: at home with five elementary school teachers, four Graduate with two children - in a real classroom with 22 children aged 11 to 12 - in a classroom setting with 22 elementary teachers assuming they play the role of children. In a school environment with 21 children aged 11 11 and their parents, as well as in a school environment with 22 older children (12 to 12 years old). The results of all experiments were very promising and showed that the "designers of the future" It is an engaging and engaging experience for people of all ages that can effectively use not only children but also adults in creative activities so that they can generate engaging design ideas.

  Keywords: Creative thinking, design thinking, future designers
 • Pages 10-23

  Today's competitive world, make it necessary for all of organizations using new and applicable techniques for succession in business and obtaining sustainable competitive advantage in their market. In this regard, the use of modern methods such as enterprise resource planning (ERP) is essential. In order to successfully implementation of ERP in organization, identifying the factors in this technique and strengthening them is needed. In the meantime, one of the factors affecting the implementation of ERP, is knowledge management. A large part of ERP knowledge is tacit knowledge that is very important in successful ERP implementation in organization. ERP knowledge management leads to increase of organizing, cooperating and communication speed and these factors altogether lead to quality improvement in products and speed servicing to the customers that influence customer satisfaction and increase their trust towards the brand and finally increase brand loyalty and create value for the customers and the organization.

  Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP), Knowledge Management, Tacit Knowledge, Value Creation
 • Pages 11-28

  Consumers seek unique and memorable experiences and their product choice is based more on the experience they have about that product. So, the main purpose of this study is exploring the way brand experience affects consumer's attitude and perceptions regarding brand reputation, brand attitude and consumer's mental involvement with fashion clothes and brand equity in a comprehensive model for clothes with different brands in Tehran. The statistical sample is 044brand clothes' consumers in Tehran. Questionnaire was used for data clollection and structural equation modelling with partial least square approach was employed for data analysis and testing hypothesis. Findings show that brand experience directly influences brand reputation, brand attitude and brand equity. On the other hand, brand experience can have a positive and significant effect brand equity through brand reputation but it cannot affect brand equity positively through mediator variable of brand attitude. Moreover, the moderator variable of mental involvement with fashion clothes influence positively the role of brand experience in consumers' brand attitude and brand reputation has the most impact on brand equity and brand attitude respectively. Furthermore, the relationship between brand attitude and brand equity is direct and significant. Plus, brand reputation can affect brand equity significantly through brand attitude but moderator variable of involvement with fashion clothes cannot affect significantly the role of brand reputation in consumers' brand attitude. Finally, brand attitude is stronger predictor of brand equity than brand experience and brand reputation.

  Keywords: Brand experience, brand attitude, brand credibility, brand equity
 • Pages 12-23

  Planning is the most important principle of management that all managers at all levels of the organization need. Planning has been considered throughout history to the extent that the Qur'an as a guide to humanity has paid special attention to it and the majority of Iranian and Persian poets and scientists have paid special attention to it in theirwritings. In this research, with a descriptive-analytical method with a comparative approach and using the library-documentary method, we have made a comparative study of the organizational planning process in the Quran and Persian literatureAnd by examining planning in the organization and its importance in the Qur'an and the writings of Iranian scientists, we came to the conclusion that planning as a main principle of management has been paid special attention to the Qur'an and at the same time with theQur'an paying special attention to it, Persian literature with its pen Special attention has been paid to it and in most works of Iranian thinkers even before Islam, the importance of planning and its necessity for human happiness can be seen.

  Keywords: Principles of management, organizational planning, Quran, literature
 • Pages 13-27

  The purpose of this article is to provide an article on academic entrepreneurship as an interface between industry and academia, as well as to provide academic entrepreneurship services. Indifferent years, academics are expected to play a more prominent role in the IFA industry. However, you can rarely represent a university entrepreneur in terms of service delivery. With the possibility that you can be provided, you can use more services, you can provide academic entrepreneurship, and we provide our services to you and you can use your services in Industry and government with their leadership management.Also in today's competitive world, there are successful organizations, universities andcountries that are able to make the most of information and knowledge. Academic support can dramatically increase the success rate of scientific and research institutions. Universities are the best place to identify entrepreneurs, although it takes time to develop entrepreneurship, but you need to be quick to use the potential and knowledge of university graduates. In this article, we will review the ways and means of expanding and developing entrepreneurship, taking into account the existing challenges and opportunities.

  Keywords: University Entrepreneurship, Industry, University, Government, Industrial Development, Entrepreneurship Education
 • Pages 14-31

  The purpose of this study is to investigate the relationship between macroeconomic variables and stock returns with respect to the size of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The companies studied in this study are divided into 4 groups: large, medium, small and combined based on the amount of company assets, which is considered as a size factor, and the effect of macroeconomic variables (exchange rate, liquidity, price index). Consumer, oil price) has been compared on the stock returns of these 4 groups. . For this purpose and for estimating and estimating the models, a model based on panel data has been used, which is a combination of time series data (9831-9831) and cross-sectional data (904 companies listed on the Tehran Stock Exchange). The results of the study indicate that the exchange rate in all four groups of companies has a negative and significant relationship with stock returns and the effect of exchange rates on stock returns increases with increasing company size. Consumer price index in medium, small and combined companies has a negative and significant relationship with stock returns, but in large companies there is no significant relationship. The effect of this variable on stock returns decreases with increasing company size. Oil prices in large companies have a negative relationship and in other companies have a positive and significant relationship with stock returns. Liquidity in large companies has a positive relationship and in other companies has a negative and significant relationship with stock returns.

  Keywords: Stock Return, Exchange Rate, Liquidity, Consumer Price Index, Oil Price, Panel Data, Macroeconomic Variables, Stock Exchange
 • Pages 15-25

  Corporate governance explains the relationships between company managers, shareholders and other stakeholders and outlines the survival of the organization in a broad perspective and its establishment leads to optimal resource allocation, quality and transparency, information disclosure and accountability, protection of stakeholder rights and thus It leads to economic growth and development. On the one hand, the risk-taking of organizationsand companies has played a significant role in determining more benefits and on the other hand, expanding market share. With components such as market forecast, competition level forecast, profit quality forecast and growth opportunity forecast, shows howmuch the manager accepts investments for a forecasted profit level.. In this paper, the consequences and effects of corporate governance on risk-taking in order to increase market share with respect to inspections and quality control have been studied. The results of the study show that there is a significant relationship between corporate governance and risk-taking, inspection and quality control performance, maintaining the interests of stakeholders, increasing market share and increasing corporate governance with the use of SPSS software and regression test. Variables increase. In order to prepare this article, the library method and documentary study and field research have been used.

  Keywords: Corporate governance, risk-taking, inspection, quality control, after-sales service, market share
 • Page 16

  Employee motivation is one of the most important and basic quality characteristics of employees that can increase their performance in performing their duties while also playing an essential role in increasing the productivity of the organization. The aim of this study was to investigate the effect of self-motivation techniques on self-efficacy of studying employees of Mazandaran Province Real Estate Registry. The research is descriptive-survey in terms of applied purpose and data collection method. . The present statistical population includes all employees studying in the Property and Deeds Registration Organization in 7321, equal to 303 human resources, which according to Cochran's formula, 932 people as a sample that was selected randomly and classified and measurement tools The researcher-made questionnaire is self-motivation techniques and self-efficacy questionnaire. Statistical analysis of data was performed using SPSS statistical software. The results showed that cultivating work ethic, cultivating self-expectation, performance feedback, work motivation, setting goals for oneself, improving skills related to work goals and readiness to change behavior, affect employee selfefficacy and all hypotheses were confirmed

  Keywords: Self-motivation techniques, self-efficacy, real estate registrar
 • Pages 17-34

  The purpose of this study is to design a marketing dashboard by identifying the components of marketing in the food industry. The present study is descriptive and survey branch and also from the perspective of the purpose of an applied research and explains how the dashboards support the marketing activities of managers in the field of food industry. A questionnaire was used to test the research hypotheses. The statistical population of this study is 1 active marketing managers in the food industry. Data were analyzed by expert questionnaire using group AHP technique in Expert choice software. Research Findings Strategic factors in designing food industry marketing dashboards, respectively, customer satisfaction priority, customer longevity, market share, sales, weekly order, number of customer complaints about product quality, customer interaction, click-through rate and site view From the customer, and the advertising budget.

  Keywords: Marketing dashboard, customer interaction, customer satisfaction, market share
 • Pages 18-35

  The purpose of this study is to survey and analyze the effect of intelligence and business analysis on the performance of Armin Beton Yazd Construction Company. The method of this research is practical in terms of purpose and library and field in terms of data collection. The statistical population of this study is the managers and engineers of Armin Beton Yazd Construction Company and their number is 48people, from which a sample of 73subjects was selected by possible random sampling. Hypothesis testing and analysis, validity and reliability of the model were performed using structural equation modeling by Smart PLS software and also, exploratory qualitative analysis method was used to interpret the information. The results showed that dynamic capabilities of intelligence and business analysis by the quality of technical infrastructure and the ability to manage business intelligence and analytics of employees have a positive and significant effect on organizational performance empowerment.

  Keywords: Dynamic Capabilities, Business Intelligence, Analytics, Organizational Performance
 • Page 20

  Human resource development includes programs, systems, and activities designed to improve employee performance. The most important goal of human resource development includes solving current performance problems, preventing future performance problems and challenges, and developing staff knowledge. Human resource development is one of the main and important processes and missions in human resource management. The purpose of this study is to develop human resource development strategies in the tax affairs of the city and province of Tehran. In this regard, an adaptation model of Bamberger and Masholm was designed and used. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey method and data collection is library and field method. . Data collection tools include browsing articles, books, databases, and the Internet. A questionnaire was used in this research. The results show that the appropriate strategy for managerial, main and service jobs in the tax affairs of the city and province of Tehran is a committed strategy and the appropriate strategy for service jobs is a secondary strategy. The strategy that is suitable for the service jobs of the tax affairs of the city and the province of Tehran is simple, repetitive and standardizable. The manpower required for the secondary strategy is sufficiently available in the labor market outside the organization and there is no need to train and maintain these employees.

  Keywords: Human resource development strategy, tax, tax administration, human resources
 • Yazdan Rahmatabadi* Pages 22-43

  Manager octopus is a common phenomenon in all organizations around the world that threatens all managers. But this has recently been considered in management discussions. Becoming an octopus of a manager means that the manager for various reasons refuses to make vital and crucial decisions for the organization and entertains himself by making decisions that can be delegated and does not have time to address the most important organizational issues. Factors influencing manager octopus often have psychological roots and the causes of octopus should be sought in managers' fear and lack of selfconfidence. . So that fear is the factor that destroys self-confidence and lack of selfconfidence also plays a major role in making the manager octopus. Fear and lack of selfconfidence have an increasing effect on each other and are considered as an aggravating factor; So that after a while, the amplification of these two complications makes the manager octopus and does not think of leaving the octopus mode.

  Keywords: Fear, confidence, octopus manager
 • Pages 23-29

  The purpose of this research is on educational strategies for culture building and research among Gachsaran urban teachers, which has been done for a practical purpose and using the proposed methods for all causal as well as temporal articles. The statistical population of the study of the employees of the lists, songs and officials of Gachsaran city can select 053people as an example by using Morgan table and give as an example. From the questionnaire and for the decision of this company in the real questionnaire, organizational solutions, socio-cultural solutions, ground solutions, implementation of services with cultural education and research that can be easily described.

  Keywords: Research, education, study, teacher
 • Pages 24-32

  The possibility of living in perfectly favorable conditions is not suitable for choosing the right place for different economic, cultural, social and cultural reasons.This will increase the distance between an individual's amusement and anxieties with the reality in his life and thus reduce the satisfaction of a resident.In the present day, the quality of urban space as one of themost important factors affecting the city on the quality of life of citizens has more than ever been considered by citizens and urban management.With increasing population over the past three decades, we have seen serious weaknesses in the quality of urban space, such as urban services weakness, housing shortages, green space constraints and educational spaces, lack of control over urban development and non-academic urban management.But now with the advancement of facilities, a suitable platform for improving the quality of urban space has been provided. In this study, the study of satisfaction of Gachsaran citizens from urban management using the AHP hierarchical process analysis as a tool for determining the weight of criteria for assessing the effective parameters on satisfaction People will understand the shortcomings.

  Keywords: Urban Space, Urban Management, Satisfaction, Quality, AHP
 • Pages 26-43

  Innovation has become organizations ‘s lifesaving factor in today ‘s competitive environment; and these organizations severely need innovation to survive, develop, edify, gain competitive advantage and reach perfection especially in today ‘s complicated changing environment. Talent management and intellectual capital are 2important predisposing factors of innovation in organizations, which has to be noticed more by managers of organizations especially educational organizations. The objective of this study is to survey the relationship among talent management and individual innovation emphasizing on intellectual capital in education organization of Mehran township. This study is practical from objective point of view and is descriptive-correlation from research type point of view. Data collection tool is a questionnaire which includes 3parts: talent management, intellectual capital, individual innovation and a sample of 222people from education organization managers and staff of Mehran township has been chosen through Morgan table and simple random sampling. masters and experts ‘s ideas has been used for content validity and content reliability is evaluated through Cronbach ‘s alpha factor. Structural Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and SPSS22and Lisrel 8.8softwares are used for data analysis. Results of the study indicatesthat there is a significant relationship between both talent management and intellectual capital, with staff innovation. In addition, there is a significant and positive relationship between all dimensions of talent management (absorption, selection, development, maintenance and utilization) and staff innovation.

  Keywords: talent management, intellectual capital, individual innovation, education organization
 • Pages 27-40

  Although competitive intelligence is an important tool for strategic planning and management in organizations, few studies have explored its impact on marketing effectiveness. The purpose of this paper is exploring the impact of competitive intelligence on marketing effectiveness through mediator variable of competitive advantage in food companies in Tehran. Statistical sample of this research is 231companies from 122food companies in Tehran. In this study, questionnaire was used for collecting data. Then, after collecting questionnaire from respondents, research data was analysed by using SPSS and LIZREL software. Findings show that there is a positive and significant relationship between competitive intelligence, marketing effectiveness and competitive advantage and the quality of competitive intelligence results in competitive advantage which in turn, increases marketing effectiveness in the organization.

  Keywords: competitive intelligence, competitive advantage, marketing effectiveness
 • Pages 28-48

  One of the factors that is effective in creating and increasing innovation capabilities in banks is the organizational atmosphere. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of organizational climate on innovation in the service sector. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of how to collect information. The statistical population of the study consists of 052employees of Sina Bank in Tehran branches, which was determined as a sample using the class sampling method with appropriate attribution and the Cochran's formula method.. The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed based on the collective opinion of the faculty members of the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran and relevant experts. Data were analyzed using SPSS software: win5.85and Lisrel.85. The results of the descriptive analysis showed that the situation of innovation in services and organizational climate in Sinai Bank is moderate. The results of inferential analysis showed that there is a positive and significant relationship between the components of managers 'behavior and organizational employees' behavior with innovation in the services of the bank under study. In order to summarize the variables in several factors, the factor analysis method was used.. The results of this analysis showed that in the field of organizational climate in Sina Bank, 5factors with 28..total variance explanation and in innovation in 3-factor services with 2860total variance explanation were obtained. Finally, the results of the analysis of the structural equation model also showed that the organizational climate with a path coefficient of 287533had a positive and significant effect on innovation in Sina Bank's services.

  Keywords: Managerial behavior, employee behavior, organizational climate, innovation in services, innovation in banks
 • Pages 29-40

  Performance appraisal is a formal management system that is designed to assess the quality of performance of individuals in the organization. In the traditional view, the most important goal is evaluation, judgment and performance evaluation, while in the modern view, the evaluation philosophy focuses on growth and development and improving the capacity of the evaluated. Performance appraisal and management, in addition to helping the organization to increase its competitiveness, also plays a prominent role in determining and implementing strategies.In this regard, it seems that according to the performance evaluation backgrounds and researches of other researchers, the balanced scorecard is a suitable model. The purpose of this study is to evaluate the performance of Sanandaj ABFA employees with the Balanced Scorecard (BSC) approach. The method of this research is descriptive and correlational and is considered as a case study. The statistical population includes all employees of Sanandaj Water and Wastewater and the size of the statistical populationthat consists of employees is 151people. Probabilistic sampling and stratified random sampling method.. The tool was a questionnaire. Findings were analyzed using regression correlation in SPSS software. The results showed that the performance evaluation of Sanandaj Water and Wastewater employees has a significant relationship with the four dimensions (financial, customer, internal processes, growth and learning) of the balanced scorecard.

  Keywords: Performance evaluation, Balanced Scorecard (BSC), Sanandaj AB-FAIOrganization employees
 • Pages 30-40

  Accounting, or in other words, the language of business, are methods that have been developed by professional accounting professors and experts and have been gradually accepted by everyone. Various definitions of accounting have been proposed, but the general definition of accounting is the process of collecting, measuring, identifying , Is the reporting and classification of financial numbers and information in an organization. The management of business units does not simply aim to increase profitability or product developmentAnd other issues such as fair pay to workers, quality observance, environmental pollution and ethical, social, political issues must also be considered and legally raised under the title of social accounting. This article tries to explain the general concept of social accounting and benefits. And express its problems.

  Keywords: Accounting, social accounting, environmental, and social accounting
 • Pages 32-48

  In this study, the existence of secondary market returns of initial public offerings in Tehran Stock Exchange and some possible factors affecting it were investigated. To calculate the secondary market returns of initial public offerings, three different methods have been used. To calculate short-term returns The adjusted abnormal market return method has been used. To calculate the long-term return, the adjusted purchase and maintenance return criterion and the relative wealth method have been used. Appropriate statistical tests have been used. The results of data analysis from the method of abnormally adjusted market returns show a significant difference between the secondary market return of the initial public offering and the market return on the day after the initial public offering. Also, the results of data analysis from adjusted purchase and maintenance return methods and relative wealth method in 36 months after offering show better market return than return on initial public offering this month. In other words, secondary market return on initial public offering. In 36 months after offering, the stock is less than the market return. Among the six variables studied (company life, company size, leverage ratio, price to book value ratio, short-term return and hot and cold period), only the leverage ratio had a negative and significant effect. It had an unusual return.

  Keywords: Primary stock offering, Long-term returns, Secondary market returns, Adjusted abnormalmarket returns, Adjusted buying, holding returns criteria, Relative wealth
 • Pages 33-45

  In this research, a participatory perspective on the urban development strategy process in the city of Gachsaran, July 6041has been reviewed. This research is an applied and correlational one. The research community is all citizens, officials and managers of the city of Gachsaran. According to Kregis Dermorgan's table, 753individuals have been selected as random samples. The research tool is a questionnaire. In this research, a researcher-made questionnaire on participatory perspectives on urban development development consists of 04questions that measures four dimensions of urban management, urban economics, socio-cultural, and tourism. For its reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, and the Cronbach's Alpha coefficient for urban, urban economic, socio-cultural, and tourism development was 4730, 4706, 4700and 4.37, respectively, indicating the reliability of the questionnaire. The results of the research indicate that the urban management perspective is the urban economy at a desirable level, but the socio-cultural landscape, tourism in Gachsaran is not at the desired level. Also, economic expansion, tourism development and socio-cultural development have an important role in the development and urban management strategy of Gachsaran city. It seems that at the beginning of the survey the prospects of the development of economic, managerial, and cultural development will be realized. The tourists will explore the tourist and social and cultural development of the future. Due to the capabilities and potential of the city of Gachsar, it can be implemented with a specific strategic plan and a common vision for the development of the city of Gachsaran and development of the city will be possible.

  Keywords: strategy, development, planning, vision, strategi
 • Pages 35-56

  The present study aims to provide a native model of online fashion shopping model with a hybrid approach. The method of this study is a mixed method and consists of two qualitative and quantitative parts. In the qualitative section, using the underlying theory to present a model in relation to online shopping on the basis of the study and classification of theoretical literature, and in the quantitative section, we sought a native model of professional online shopping. The present research is a survey, descriptive and correlational type that has been generalized by the statistical community to the online consumer shopping community. The data collection tool was deep in the qualitative stage of the interview, and in the quantitative part of the questionnaire. The statistical population of this study is in the qualitative section of the university professors and internet retailers, and in the small part, consumers. After the interviews, we encoded and presented a qualitative initial model and tested the assumptions. The sampling method was qualitative, non-random, purposeful and available in a quantitative section and the statistical sample consisted of 321 people. In the qualitative section with Maxqda software, using open coding, axial and selective coding and determining the central category, we have analyzed the descriptive and inferential statistics in a small section. The SPSS version 22 and the Smart PLS version 2 bundles were used to analyze the data. The results indicate the impact of some aspects of online shopping such as (price and shopping environment and reference groups) on online shopping and the impact of some aspects of online shopping such as (price and reference groups and pleasure incentives) on brand equity Is. Online shopping also influences the advice to others, and the brand's value also causes repeat shopping.

  Keywords: Online Fashion Shopping, Brand's Value, Repeat Shopping, Advice to Others
 • Pages 36-53

  The purpose of this study is to analyze the role of social capital and strategic entrepreneurship on sustainable supply chain management and organizational performance. The purpose of this study is descriptive-survey and causal in terms of purpose, applicable and data collection. The statistical population of this study consists of managers and engineers of Yazd construction companies with a total of 471persons. Testing and analyzing the hypotheses, validity and reliability of the model were performed using structural equation modeling using SMART PLS software. The results of the research hypotheses showed that strategic entrepreneurship on sustainable supply chain management, social capital on sustainable supply chain management, strategic entrepreneurship on organizational performance, social capital on organizational performance, strategic entrepreneurship on organizational performance with mediating role. Sustainable supply chain management has a positive and significant relationship with organizational performance as well as social capital with the mediating role of sustainable supply chain management.

  Keywords: Strategic entrepreneurship, Social capital, Sustainable supply chain management, Organizational performance
 • Pages 40-57

  Sudden buying, the factors that affect it and its results is an important issue that marketers today pay special attention to. One of the consequences of a sudden purchase is perceptual-cognitive incompatibility in customers. Cognitive incompatibility may occur when the consumer makes a post-purchase comparison with other alternatives available. If this comparison is not desirable, the consumer may feel uncomfortable, which is accompanied by feelings of anxiety, uncertainty or doubt, as well as feelings of regret or resentment.. This study بهلحاis a goal. The population of this study includes female students of Qom universities who have so far made a sudden purchase of cosmetics. Random sampling method and sample size based on Cochran's formula is estimated 483people. The data collection tool is a questionnaire and to analyze the data, structural equation modeling technique and Smart PLS software version 4were used. Findings of this study confirm the effect of emotional aspect, social aspect and financial aspect of sudden purchase on cognitive incompatibility.

  Keywords: Post-purchase behavior, impulsivebuying, cognitive incompatibility
 • Identifying the impact of human capital on the entrepreneurial process / Case study: companies active in the IT industry in Tehran"
  Pages 41-56

  The transition of societies from the industrial age to the information age caused the replacement of human capital as the most important capital of the organization with itsother assets (financial and physical). Small and medium-sized businesses in the knowledge-based economy today are responsible for most of the country's economic activities. Intellectual capital with a focus on human capital is an important resource for the development of entrepreneurship and innovation in starting a new business. The ability to use this human capital to identify opportunities and take advantage of opportunities in today's dynamic and complex environments is an essential resource for the formation, growth and development and gaining a competitive advantage for business. An advantage that enables the organization to innovate in the presentation of its products and services, to be active in the business environment and to entrepreneurially re-evaluate its resources.The main purpose of this study is to identify the impact of human capital on the entrepreneurial process in businesses operating in the IT sector in Tehran. The present research is applied in terms of the type of research and is a survey in terms of collecting the required data. To conduct this research, the opinions of experts and activists in this field were examined using a questionnaire. SPSS software was used to analyze the findings. The data collection tool was a questionnaire based on a 2111article by Unger et al. In a meta-analytic article. Finally, the results show that human capital, knowledge, education, experience and personality traits are effective in identifying opportunities and human capital, knowledge, experience and personality traits are effective in exploiting opportunities.

  Keywords: Human capital, entrepreneurial process, opportunity recognition, opportunity exploitation
 • Pages 42-51

  This study was conducted to investigate thefactors hindering the development of entrepreneurial factors of women of working age in Shahin Shahr, Isfahan. The research method is descriptive-analytical that documentary and field studies have been used to collect data. The statistical population of the study consists of all women of working age in Shahinshahr (22-25years) N = 24255who have been selected as the study sample using Cochran's formula and stratified sampling method 373people. Data collection tool Maidani was a questionnaire whose reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Using the theoretical foundations of research and factor analysis, three general factors were extracted and named as a factor hindering the development of women entrepreneurship. These factors are: individual-social, economic, educational and upbringing factor.

  Keywords: Entrepreneurship, deterrents, individual-social, economic, education, Shahinsh
 • Pages 44-63

  Based on customer experience, management is a complete understanding of the customer's sections and points of interaction with the company, from the beginning when he becomes acquainted with the products and finds a mental conflict with it, until he experiences the product in practice and his future interactions. Plans with the organization. The quality of the interaction at the company's best point of contact with the customer shapes how much he or she expects from the entire experience. In order to identify the factors affecting customer experience management, 51 managers of Mobarakeh Steel Company of Isfahan Province were interviewed. After the interview and the comments of the senior managers of Mobarakeh Steel, content analysis was performed and the important activities of the sales process were extracted in the three stages before, during and after the purchase. It was relied upon by 51 companies. According to the interview results, the main challenge was how to communicate, support the customer and be a pioneer of the company. Finally, the questionnaire was designed based on interviews with managers and customers and was distributed among the managers of selected customer companies of Mobarakeh Steel Company. The results of the study showed that focusing on customer-oriented and special customers, as well as event management and effective personal interaction with customers are among the main strategies to eliminate negative experiences. Positive experience is one of the most powerful factors that can cause the customer to return and buy back or recommend the organization to others around him. Customer experience management to implement in the organization, you must have a mechanism that stores all the interactions with the customer and can maintain his preferences and tastes. For most respondents, maintaining a relationship with steel has been valuable and has been the most important factor in customer experience. Also, the steel brand has been trusted and trustworthy by respondents. And these two factors have greatly influenced the positive experience of customers. The least factor that has been agreed in the experience of customers has been flexibility in terms of sales. It was also suggested that the customer travel plan be drawn up based on the customer knowledge management system in Mobarakeh Steel Company.

  Keywords: Satisfaction, loyalty, customer knowledge management, customer experience
 • Pages 45-65

  Understanding the relative importance of business ethics and social responsibility is important in determining brand attitude. However, in previous research there has been a flaw in the distinction between attitudes related to business ethics and CSR. The present study examines brand-customer research on business ethics and social responsibility and conducts a study to evaluate customer attitudes. Four scenarios address differences in corporate behavior in relation to positive and negative customer attitudes toward social responsibility and business ethics. Findings of a panel study with 151 respondents provide new insights into customer expectations and understanding of business ethics and corporate CSR behavior. We conclude that although CSR attitudes are still important, customers value business ethics as a critical behavior in understanding brand attitudes.

  Keywords: Brand attitude, social responsibility, Business ethics
 • Pages 49-61

  Because the growth of various research in the field of relational marketing and its role in consumer loyalty has led to the dissemination of information in this field; Therefore, it is very important to conduct combined research that puts the extract of research conducted in this field in a systematic and scientific way in front of researchers. The aim of this study was to quantify the results of research conducted in the field of the impact of marketing-related foundations on consumer loyalty, using meta-analysis method and comprehensive CAM2meta-analysis software. 01studies conducted in this field in Iran. Has set.The meta-analysis of the relationship between relational marketing foundations (including trust, conflict management, communication management, and commitment) showed that trust and commitment foundations were most affected by the size of the effects of 154.0and 15410, respectively; And the foundations of communication management and conflict management, with a size of 15321and 15310, respectively, have the least impact on the loyalty of Iranian consumers.

  Keywords: Relationship marketing, loyalty, meta-analysis, relationship marketing foundations
 • Pages 50-64

  Social capital is a complementary role, mortar and linking factor of other capital factors such as economic capital (physical, material and money, etc.), cultural capital and human capital, etc. Therefore, in the absence or ignoring and ignoring this A huge source of capital reduces the efficiency and effectiveness (productivity) of other sources of capital, including economic, physical and material capital, and causes its waste. The present study seeks to investigate the relationship between social capital and productivity of trade unions in Mazandaran province. The statistical population of the study includes 48 experts of the Industry, Mining and Trade Organization of the province as well as experts of unions and trade unions of the cities of the province. . The sample size was determined based on the statistical formula of 07 people and the sample members were selected by simple random sampling method. The research method used was descriptive / survey and correlation. The main hypothesis of the present study was the existence of a relationship between social capital and productivity of trade unions and sub-hypotheses. There was a relationship between each of the three components of social capital with the productivity of trade units. The mean has been used and the test results indicate that there is a significant relationship between the three variables of cognitive, communication, structural and productivity, and also the main hypothesis of the present study has been confirmed.

  Keywords: Social capital, productivity, trade unions
 • Pages 52-72

  The issue of intelligence as a fundamental feature that makes individual differences between human beings has long been considered. The field of attention to the intelligence factor can be seen in various sciences. Emotions and emotions play a role in all aspects of our behavior. Because the set of information we receive through sensory receptors is first converted into electrical signals, they enter the brain through the shock spinal cord and pass through the lateral or limbic apparatus to reach the cerebral cortex.This sensory information is produced in the peripheral apparatus of experience and emotional response. Emotional intelligence is the ability to understand the concept of emotions and the relationship between them and reasoningand problem solving based on these relationships, the ability to understand emotions, analyze emotions related to emotions and understand emotions and manage them. For this reason, in this article, we tried to study the theoretical foundations of intelligence and types of intelligence, as well as theories of intelligence, and the relationship between emotional intelligence and models of emotional intelligence.

  Keywords: Intelligence, emotional intelligence, intelligence theories, models of emotional intelligence
 • Pages 54-65

  Today, each customer has its own unique value, and companies must struggle to gain more market share in a fixedor declining market. Among these, the characteristics of the store and the quality of services as an integral part of these areas and has a key role in its implementation, and on the other hand, research shows that spatial attachment can help retain customers and thus profitability. Accordingly, the present study investigates the effect of store features and service quality on spatial attachment in Azerbaijani grocery stores. Customers of Azerbaijani stores in Ardabil constitute the statistical population of the research.The sample size is 483people. For this purpose, a simple random sampling method was used to distribute the questionnaire. Variables were measured by a standard questionnaire and its validity was assessed based on face and content methods to evaluate the adequacy of data from the KMO index and its reliability with Cronbach's alpha coefficient. The research model test was based on structural equation modeling using LISREL85.3software. The results show that store features have a positive andsignificant effect on spatial attachment. Also, the positive and significant effect of service quality on spatial attachment in Azerbaijani grocery stores was confirmed.

  Keywords: Shop features, service quality, spatial affiliation, Azerbaijan grocerystore
 • Pages 57-67

  In the not-so-distant years of the West, it recognized the existence of a valuable concept for business and the management of its organizations. This term and concept was nothing but spirituality in the workplace, which was referred to as a new paradigm. In this research Firstly, the literature on spirituality has been reviewed and then discussed in the context of the work. Then we focus on the relationship with the environment. The purpose of this research is to review the relationship between spirituality in the workplace and the supportive behavior of the environment in a descriptive way. After presenting the comments and moving to the research background, it was found that there is a meaningful relationship between the spirituality of the work environment and nature, There is an environment with humans.

  Keywords: Spirituality, workplace spirituality, pro-environmental behavior
 • Pages 58-72

  Discounts are an effective way to increase sales and motivateconsumers to buy. In many cases, in order to motivate the purchase or to create superiority in the mind of the buyer, discounts in different methods should be considered for the product, but which method is more effective is the main challenge. This research aims to determine what factor or factors chain stores are motivated to increase their sales and attract more customers.. In this study, the statistical population includes customers of Zahedan chain stores, which using the Krejcie and Morgan table, a sample of 384people was obtained. The research method is descriptive-survey. A standard questionnaire was used to collect data, which had a judgmental validity. Finally, the questionnaire was distributed among the sample based on random sampling. Data were analyzed through Smart PLS 3software. The results show that commodity bonuses and periodic price reductions affect consumer payment behavior and increase customer purchases.

  Keywords: Commodity prize, periodic cash discount, consumer payment behavior
 • Pages 60-78

  Believing that he can have more credibility, he can be interrogated by entrepreneurs. As an entrepreneurial service provider to people who can use it to guide, they can help and organize you by visiting other sites and be able to access their own collection, can help youto be able to To serve you. Recognizing that it is possible for you, you can offer a product, service provider or expert. According to others, they may show the diagnosis and are not allowed to use it. This article is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 0.3Unported license.

  Keywords: Opportunity, Entrepreneurship, Services, Business, Product
 • Pages 61-77

  Today, in the information age, the period of gaining sustainable competitive advantage based on the creation of knowledge of any organization seeks to look at knowledge as a strategic source of organization in the category of efficiency and productivity. In this regard, the present study aims to explain the relationship between stages. Knowledge cycle and their explanation based on Weber efficiency has been done based on a descriptive-correlational study. The statistical population of the research includes managers and employees working in companies active in the zinc industry of 044people.The sample size was calculated using Cochran's formula to 871people and the stratified sampling method was random. Data collection tool is a 18-item researcher-made questionnaire to measure research variables, the validity of which is multiplied by content and structure methods and the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha method (47178) has been confirmed. Data analysis has been performed using amos18software and structural equation modeling method.The results of the content validity of the positive hypothesis test showed that the knowledge cycle had a direct and significant positive effect on improving efficiency in companies operating in the industry. With an average rank (87.1), they have had the least effect on improving the efficiency of companies active in the zinc industry in Zanjan province.

  Keywords: Knowledge cycle, organizational efficiency, zinc industry
 • Pages 62-78

  For banks and financial institutions, it is important to pay attention to the phenomenon of reduced customer loyalty. Today's banks and financial institutions seek to identify and manage effective methods and patterns of creating andpromoting customer loyalty. The implementation of customer equity drivers (CED) as a crucial marketing tactic to surgecustomer loyalty intentions is very important. Also,the significance of customer emotionsas moderator between CED and customer loyalty intentionshas been ignored by the previous studies.Therefore, this research aims to fill the gaps of previous researchesin the field of customer loyalty of banks. In this study, considering customer emotions, as a mediator in the relationship between customer equity drivers and customer loyalty intentions, a structural equation model to explain the factors affecting customer loyalty intentions of Noor Credit Institution was presented. Sampling by random method is simple and the number of samples is 483. Partial least squares and hierarchical regression methods were used to analyze the research hypotheses. The results show that among the drivers of customer equity, value equity and relationship equity have a direct impact on customer loyalty intention. Negative emotions also have an adverse effect on customer loyalty. Finally, customer engagement has a direct effect on customer loyalty intention.

  Keywords: Relationship marketing, loyalty, meta-analysis, relationship marketing foundations
 • Pages 64-80

  Nowadays, customer loyalty has a special place and also the relationship with the customer causes the customer of an organization to support him inside and outside the organization. On the other hand, social networks are changing e-commerce and can help solve some of the problems of businesses. The present study investigates the effect of factors affecting customer loyalty to the brand in social business. The research method used is descriptive, survey and correlation. Also, the statistical population of the present study includes all employees of Iran Khodro Industrial Group in the LinkedIn social network. The sample size was determined using the formula of unlimited community of 483people and the sampling method of the present study is cluster sampling..Research data were collected by library and field methods and the instrument used was a questionnaire. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha method of 8438and the validity of the instrument was confirmed by the content method. The research data were analyzed using LISREL software using statistical, descriptive and inferential tests. The results of this study indicate that the effect of personal homogeneity variables is 35.4, social norms are 25.9and interaction is .5.6. Which has a positive and significant effect on communication quality, but the effect of information quality variable on communication quality is not .583In addition, the results show that the quality of communication with the statistic of 35..has a positive and significant effect on brand loyalty. Affects the brand in social business.

  Keywords: Brand loyalty, personal homogeneity, social norms, communication, interaction, communication quality
 • Pages 65-81

  The purpose of this study is to investigate and identify the obstacles and problems of establishing management information systems from the perspective of managers. Accordingly, efforts have been made to identify obstacles in the various stages of the establishment of management information system in the sugarcane factory Haft Tappeh to provide appropriate solutions and provide a basis for the establishment of this management tool. These barriers have been studied in the form of four variables: lack of familiarity of managers with management information system, lack of specialized manpower, low level of training and information of employees, and resistance of employees to change and the relationship between these variables and the establishment of management information systems from managers Has been tested. For this purpose, questionnaires have been used to collect information and SPSS software has been used to analyze the data. The results were as follows: There is a significant relationship between managers' lack of familiarity with the management information system and its deployment - there is a significant relationship between the lack of specialized manpower for MIS executive support and its deployment - between the lack of training and information There is a significant relationship between staff and the establishment of MIS - there is a significant relationship between staff resistance to change and the establishment of MIS. Using the tests, it was concluded that between gender, work experience, age, level of education, field of study and managers' knowledge of MIS in There is no significant relationship with Haft Tappeh sugarcane factory and its establishment.

  Keywords: Management information systems, data, information, deployment barriers, managementinformation systems
 • Masoud Heidary Koochi, Ali Noroozi Mobarake Pages 66-78

  Social media has become one of the largest environments for human interaction, and more than 577of people around the world check their social media pages at least once a day. Consequently, as social media use becomes increasingly common, firms seek to reach and interact with current and potential customers through social media platforms. One thing of particular growing interest for marketers is using personalized advertisements based on customers’ specific personal preferences, prior purchase histories,demographics, and recent searches on the Internet. Despite these benefits, little is known about the effects of personalization in the social media context.The aim of this study was to investigate the effect of social media personalization on increasing brand loyalty and quality. The statistical population of this study includes 477consumers of Ramak dairy brand in Shiraz who use social media. This research is descriptive-survey in terms of data collection. Also data were collected using questionnaire. Data analysis has been conducted in two parts including descriptive and inferential statistics. Moreover, hypothesis testing was done using structural equation modeling. Results suggest perceived personalization positively impacts consumer brand engagement and brand attachment, both enhance perceived quality and brand loyalty of brands advertised on social media.

  Keywords: Electronic communication, Consumer brand engagement, Personalized advertising, Dairy brand
 • Pages 67-82

  What is needed more and more in the current difficult situation in society is to address the basic issue of entrepreneurship. Entrepreneurship management is viewed as a management model and different from traditional management and it has been suggested that entrepreneurial processes and values can be created in any organization. In this regard, research and development is known as one of the main and efficient tools of organizational entrepreneurship. The purpose of this study is to investigate the role of research and development in the entrepreneurial characteristics of employees. The statistical population of the study includes all employees of Iran Khodro Company in Tehran. . Path analysis method has been used to examine and test the research variables. Research findings indicate that research and development has an indirect effect on the entrepreneurial characteristics of employees. Also, the mediating variables of organizational learning and employee satisfaction have a significant effect on the entrepreneurial characteristics of Iran Khodard employees at the level of (0/01).

  Keywords: Research, development, organizational learning, employee satisfaction, entrepreneurial characteristics
 • Pages 68-91

  Today, with increasing competition and unpredictable changes in the field of business, organizations must be agile in order to gain competitive advantage in achieving organizational goals. Several factors affect the agility of organizations, one of which is the use of information technology to adapt to environmental changes and meet the needs of customers. The statistical population of the study was 041 people, which is estimated to be 011 people by Morgan sampling table. A questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using SPSS software. The results show that there is a significant relationship between information technology and agility indicators and show that the impact of technology is about %79 on flexibility. It has affected flexibility, speed, responsiveness and competence, respectively. Also, with the Yang test based on the fuzzy method, it was found that non-profit high schools are equipped with information technology at an agile level, which causes the organization to move faster towards predetermined goals. ; Better service and training.

  Keywords: Information technology, agility, fuzzy method, non-profit, organization
 • Pages 73-80

  By intensifying competition in business and rapid technological change, as well as increasingthe power and choice of customers, success will be those companies that will be able to better understand and identify the expectations and values of customers and respond to them in a desirable way. One of the most valuable assets of any company is thebrand equity. Companies that have a high position in the minds of consumers in terms of brand equity can easily be considered more profitable among other companies in their own industry.. The brand equity of any organization is a reflection of their commitment to social responsibility. In this study, the relationship between disclosure of social responsibility and net profit margin in Tehran Stock Exchange has been investigated. In this study, we used the net profit margin to measure the brand. The results of this study show that there is a significant relationship between disclosure of corporate social responsibility and net profit margin.

  Keywords: Scholarship, social responsibility, net profit
 • Pages 77-92

  The main goal of this research is to investigate the investors' sentiments and the effect this variable has on the return on assets and other characteristics of the companies, including size, financial leverage and earnings per share. For this purpose, the natural logarithm of the annual volume of transactions was used to measure investors' inclination. In separate regression models, the effect of this variable on the return on assets, firm size, financial leverage, and earnings per share was investigated. The statistical population of this study is all companies active in the automobile industry of Tehran Stock Exchange during the period of 6years between 1122and 2931, using a census sampling method of 11companies and a total of 291companies. The present research is applied in a descriptive and post-event research. The method of data collection was used to study the hypotheses of multivariate linear regression models using Eviews8software. The results of this study show that investors 'tendencies have a positive and significant effect on the size of the company, and effect of investors' tendencies on financial leverage and earnings per share of the company was positive and significant. In addition, investors' inclination did not show a significant effect on the return on assets of automobile companies.

  Keywords: Investors' Sentiments, Return on Assets, Company Size, Financial Leverage, Earnings per Share
 • Pages 78-96

  In recent years, private banks have attracted a lot of attention due to their high growth potential. The growth and development of the Internet has changed private banks from traditional to online, and the number of online customers is increasing day by day, and private banks are trying to expand online services. Therefore, the main purpose of this study is to identify and rank the external patterns of Internet websites and itsimpact on consumer perception by emphasizing the internal states of customers.. The present research is applied and in terms of the nature of the research is descriptive and in terms of time, it is a cross-sectional research. The statistical population of this study includes all customers of Tabriz private banks (including Iran Zamin, Pasargad, Karafarin, Eghtesad Novin and Parsian banks). Therefore, the Cochran's formula for the infinite community has been used to calculate the sample size. According to the statistical population, the statistical sample size of this study was 383.. In this research, the structural equations method and Amos software have been used to investigate the relationships between the research variables, and the Chang fuzzy AHP method has been used to rank the patterns. The results obtained from the relationships between the variables of the research indicate that the design of Internet sites affects the emotional and cognitive state of online customers. Also, the performance of thecontent content of Internet sites affects the emotional and cognitive state of online consumers. Other results of the study also showed that the design of Internet sites has an effect on the desire to buy by emphasizing the mediating role of emotional andcognitive state of online customers. The efficiency of the content content of Internet sites also affects the willingness to buy by emphasizing the mediating role of the emotional and cognitive state of online consumers.

  Keywords: External patterns, websites, willingness to buy, internal states of buyers
 • Shabnam Feizkhazaee *, Peyman Allahyari, Mobin Kananian Pages 79-93

  The aim of this study is to Measuring the maturity of level of Kurdistan Gas Company to develop the knowledge management system based in the company and to check the existing knowledge processes based on the Asian productivity model.The research method is survey and its type is practical. In order to collect the data, the standard questionnaire of the Asian Productivity Organization and the more questions were usedand its reliability was confirmedaccording to the mean value of Cronbach's alpha coefficient (68.6). The statistical population of the study was 016managers and employees active in this field, and the sample size was 130people using Cochran's formula.Summarizing the scores for measuring the maturity of knowledge management shows a score of 16380.. Due to the fact that this score is between .4and 105, Kurdistan Gas Company is in the second level of knowledge management maturity, ie the beginning level. The focus of this level of maturity is on creating the first repetition of knowledge management activities in the organization.Also, the ranking results of the criteria groups using Friedmann's non-parametric test showed that the highest and lowestscores belongs to the information technology criteria and consequences. The results of the following study of knowledge cycle processes, which were assessedby asking more questions, showed that the highest rank was assignedto "knowledge retention" and the lowest rank was assigned to "knowledge application".The results of the multivariate linear regression coefficient test between the knowledge cycle processes and the 5criteria of the APO model also show that only the "staff" criterion plays a role in the knowledge storage and maintenance process. While the process of creating knowledge in the organization is relatedto the three criteria of "leadership", "process" and "learning and innovation". Also, the criteria of "process" and "learning and innovation" affect the process of knowledge sharing.

  Keywords: Evaluation, Knowledge Management Maturity, Gas Company, Kurdistan Province, Asian Productivity Organization Model
 • Pages 80-91

  Today, with the privatization of organizations and in an increasingly competitive environment in terms of increasing sales and market share, what is most important in the planning and marketing process is the use of competitive strategies. The purpose of this study was to investigate the effect of implementing Porter's competitive strategies on the company's performance from the perspective of Safflower Company customers. The statistical population of this study includes all customers of Safflower Company in Tehran, which is a total of 483people by random sampling Available. In this research, it has been used to assess the validity of the content based on the opinions of supervisors and consultants.. The reliability of all variables was in the acceptable range, using the Cronbach's alpha test, which has a total reliability of 29.0. Michael Porter's standard general strategy questionnaire was used to collect the necessary data to test the research hypotheses. For descriptive analysis of data, from the tables of graphs, scattering indices and for descriptive statistics analysis of mean-mean-frequency statistics, mean of research variables and Kolmogorov-Smirnov test in SPSS software package and for inferential analysis of hypotheses. And the partial least squares method has been used with the help of PLS software version 0. Findings and research results show that leadership strategy has a significant effect on cost, focus and differentiation on company performance and focus strategy has the highest correlation coefficient.

  Keywords: Marketing strategy, company performance, minor square
 • Pages 81-107

  Human is a social being, and by its own nature, it is inevitable to make relationship with others. In the context of this communication and social engagement, a significant part of human speeches and rumors is made by rumors. Rumor is one of the crisis making management functions that, with the help of modern tools, can affect the public opinion of society and the world. Regarding the possibility of rumors affecting job performance, this research isbased on the rumor typology and its relation with the job performance of the employees of the Industrial Development Company of Energybar Industries in Parsian. This research is applied in terms of the purpose and in terms of the method in exploratory blended research category and the type of tool development which has been done in two stages: qualitative and quantitative. In the qualitative stage, ethnographic or ethnographic methods have been used and in quantitative stage, survey tools have been used. The method of data collection in the first stage is the examination of documents, documentation and interviews and in the quantitative stage of the questionnaire. The statistical population of this research are the employees of this company. Validity of thequestionnaires with the opinion of the professors and experts and their reliability based on the calculation of alpha Cronbach (higher than 49percent). Data analysis was carried out in the first stage (qualitative) with the content analysis method (and in the second stage using the importance of performance matrix (IPA) matrix with MATLAB software and finally the descriptive statistics were calculated using SPSS software. Research findings in the qualitative stage indicate the identification of creeping, organizational, and reptile species of rumor, which, in accordance with the above, are important and effective in performance. While individual rumors and rumors of fast and quick organizational rumors have tended to be less common in the organization thanin other organizations, resulting in less impact on employee career performance.

  Keywords: Organizational rumors, Job performance, Content analysis, Importance matrix -(IPA)
 • Pages 82-101

  While numerous research has been done on the status of health tourism in Iran, a few research has been conducted on the factors influencing travel intention for health tourism. The objective was to study the impact of risk propensity on the travel intention for health tourism with the mediating role of word-of-mouth advertisement and destination trust. The sample size was 483 samples, based on the Krejcie and Morgan table and data was collected using non-random sampling method. Content and face validities as well as confirmatory factor analysis and reliability (Cronbach’s alpha) were confirmed. The reliability of the scale was obtained as 0. 88. The hypotheses were examined by partial least square path analysis, using SmartPLS 2. 0. M4. Risk propensity impacts intention for health tourism, word-of-mouth advertisement, and trust in destination. Moreover, word-of-mouth advertisement and trust in destination have a mediating role in this model.

  Keywords: Risk propensity, Word- of- Mouth, Destination trust, Intention for health tourism
 • Pages 83-99

  In recent research literature, the general attitude of organizational commitment is an important factor in understanding organizational behavior. Commitment can also have many positive consequences. Committed employees have more order in their work, stay longer in the organization and work harder. Managers must maintain employee commitment to the organization, and for this they must be able to increase employee commitment by using employee participation in decision-making and providing them with an acceptable level of job security. Management thinking is a major topic in management writing. . This idea is one of the core values on which the organization is based and employees are evaluated based on the criterion of commitment. Due to the importance of employee commitment in organizations and its effect on increasing performance, reducing absenteeism and leaving the service, in this study The relationship between quality of work life and organizational commitment We have dealt with the quality of work life model in order to increase the organizational commitment of employees and maintain this valuable resource for the organization. Because improving the dimensions of job characteristics, because it causes the work to be considered meaningful, creates a sense of responsibility and awareness of performance results for the person motivates him and this motivational force causes job satisfaction, performance improvement, leaving service and absence. Less and ultimately leads to more work commitment. This research is a descriptive survey research. The method of data collection in this research is a library and a questionnaire. The statistical population of the research includes 444 people and the statistical sample of the research includes 112 employees of Shiraz electricity distribution in Shiraz, of which 33% are women and 34% are men. According to education, they are divided into four categories: diploma (31.4%), master's degree (14.2%), bachelor's degree (11.7%) and master's degree and higher (3.8%). Regression was used to analyze the data. The analysis showed that the quality of work life such as skill diversity, task importance, task identity, feedback and independence with organizational commitment of employees with correlation coefficient (4.18) And has a significant relationship with employees' emotional commitment with correlation coefficient (4.44) . And no relationship was found between quality of work life and continuous commitment and normative commitment of employees. Finally, the managers of the organization have been suggested to increase the emotional commitment of employees and of course the organizational commitment of employees by upgrading the five job dimensions.

  Keywords: Quality of work life, organizational commitment
 • Pages 84-102

  The purpose of this study is to investigate and identify the obstacles and problems of establishing management information systems from the perspective of managers. Accordingly, an attempt has been made to identify obstacles in the various stages of the establishment of management information system in the "Welfare Bank of Sistan and Baluchestan Province", to provide appropriate solutions and provide a basis for the establishment of this management tool. These barriers have been studied in the form of nine managerial, structural, technical, individual, economic, educational, cultural and change management and environmental variables, and the relationship between these variables and the establishment of management information systems has been tested from the perspective of managers. . For this purpose, closed questionnaires in the form of five options have been used. The sample size is 111 managers who were selected using random sampling. Descriptive statistics (frequency tables and bar graphs) and inferential statistics (binomial test) were used to analyze the obtained data. The samples were interviewed through a questionnaire. The reliability of the scale used in this study with Cronbach's alpha value above %0٪ and the validity of the questionnaire was confirmed according to the opinions of professors and experts. The results of the test in this study showed that among the nine barriers studied, educational, personal and structural barriers and change management are the main barriers to the establishment of management information systems and at the end, practical suggestions were presented.

  Keywords: Management Information System, Cultural Barriers, Environmental Barriers, ManagementBarriers, Structural Barriers, Change Management Barriers, Educational Barriers, Individual Barriers, Technical Barriers, Economic Barriers
 • Pages 92-104

  The Purpose of this study was to The effect of brand personality and brand knowledge on brand equity by taking verbal advertising. The research method used was descriptive and correlational and just a survey. In the present study to determine the content validity of the questionnaire was used specialists and management experts. The statistical population of the study included branches of the bank customers a premium in Tehran Pasargad Iran and for sampling sampling method used is relative category After determining the number assigned to each class, randomly between a number of (104 customers) were determined. To achieve the objectives of the questionnaire 93 with 3 areas. Data statistical methods of structural equation modeling software Spss confirmatory analysis was performed. The results showed that there is a significant impact between brand personality, brand knowledge, a verbal advertising. there is a significant impact between verbal advertising and brand equity. there is a significant impact between Advertising verbal and dimensions of brand personality and brand equity & also between Verbal advertising and brand knowledge and brand equity.

  Keywords: Brand Personality, Brand Knowledge, Verbal Propaganda, Love the Brand, Brand Equity
 • Pages 93-115

  In this study, the effect of customer relationship management dimensions on financial performance was investigated. Thestatistical population of this research includes the employees of Sepah Arak Bank. The present study is applied in terms of purpose and causal in terms of method. In this regard, while reviewing the literature and using library resources, a questionnaire has been used to collect information that has been distributed among 561employees. The hypotheses of this research have been tested with LISREL software. The results of the research indicate that5) Customer relationship management has a positive effect on financial performance. 2) Customer orientation has a positive effect on financial performance. 3) Technology-based CRM has a positive effect on financial performance. 4) CRM organization has a positive effect on financial performance. Knowledge management has a positive effect on financial performance.

  Keywords: Customer relationship management, financial performance, knowledge management
 • Pages 94-106

  In most of the researches in tourism industry, tourists are in the center of attention and there are rather a few researches done about the role and the importance of tourism agencies ‘s staff. Internal marketing is a concept which implies the importance and the ways of stimulating staff in order to meet the customer needs. Therefore, this research studies internal marketing effects on organizational performance considering mediating variables of organizational commitment and citizenship behavior in tourism agencies. It also has collected data through questionnaire from 833persons of tourism agencies ‘s staff with the existing way of sampling from all over Tehran. Structural Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and SPSS and Lisrel software are used in data analysis. The results of data analysis has shown a positive effect of internal marketing on organizational performance and citizenship behavior , and also a positive effect of citizenship behavior and organizational commitment on organizational performance. However, the effect of internal marketing on organizational performance and the effect of organizational commitment on citizenship behavior weren’t meaningful in the level of significance of %59

  Keywords: Evaluation, Knowledge Management Maturity, Gas Company, Kurdistan Province, Asian Productivity Organization Model
 • Pages 100-116

  To develop a national brand, it is necessary to have products that have a good position in international markets. Therefore, some issues in branding should be addressed to international business owners. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of brand orientation and brand positioning on brand performance in international marketing. The statistical population of this study is all exporters who are members of Isfahan Chamber of Commerce and the census method was used for sampling. Brand orientation and brand positioning questionnaires of Wong and Merrilees (8002) were used to collect data and a researcher-made questionnaire was used for brand performance. Structural equation modeling with partial least squares approach was used to analyze the data and test the hypotheses. Research findings show that brand orientation affects brand performance in international marketing. Brand positioning also affects brand performance in exports and international markets. Therefore, it is recommended that exporters pay attention to the trends of the target market and the approval of their brand in the minds of target customers when exporting to other countries and take the impact of branding on exports seriously. Export marketing strategies will not work without considering the role of the brand (especially brand orientation and positioning).

  Keywords: brand orientation, brand position, brand performance, international marketing, export products brand
 • Pages 103-114

  One of the features of the new business world is increasing competition. Organizations that want to increase their market share or are able to adapt to such an environment must adapt to changing environmental conditions. Hence, many changes in business practices are taking shape. One of them is Business Process Reengineering (BPR), which Michael Hammer defines as business process redesign as a revolutionary way to achieve significant improvement. Because reengineering theory is a relatively new theory for improving business, its methods and approaches are still evolving, and since the application of reengineering concepts can take many forms, its methods are different because of the emphasis on certain factors in an engineering project. Again, it will be different for another project. Having such an idea in the present study, we decided to carry out a thorough analysis in the study organization in line with the desired topic. Therefore, while studying scientific methods, we paid attention to the analyzes and opinions of experts and specialists working in the mentioned system (through interviews and questionnaires), so that we can find a comprehensive and accurate knowledge of ongoing processes and correctly identify the factors affecting failure. Establish process reengineering systems to exploit them and select the most important of these factors and prioritize them according to their degree of importance. Then, among the various prioritization methods, we used the Analytic Hierarchy Process (AHP). Prioritization calculations were performed using the decision tree and the process analysis model. Important factors, indicators and sub-indicators were identified and prioritized, and this prioritization provided a tool for obtaining results and making suggestions, which is mentioned at the end of the discussion.

  Keywords: Reengineering, multi-criteria decision making, communications, informationtechnology
 • Pages 108-120

  What drives a city to be smart is not just the use of the city's electronics and communications system; Rather, it is how to plan and use this tool to improve the quality of life of the citizens of a city. The combination of information and communication technology with urban planning introduces the theory of smart city. But what plays a constructive role in developing the infrastructure and creating such a city is good urban management. Hashtgerd new city municipality, despite spending a lot of money on implementing new technologies, has not achieved much success and has not been able to take the first steps towards creating a smart city due to the lack of proper management and planning structure for technology selection and implementation.. The purpose of this study is to identify the effective indicators of urban management in creating a smart city as a new theory and to assess the priority and impact of these indicators. To identify the main indicators, a hierarchical analysis method based on the opinion of 01experts from the experts of Hashtgerd new city municipality has been used, which has led to the identification of 8main indicators by using the AHP model. The indicators of transparency, accountability, effectiveness, responsibility, legitimacy, participation, consensus and justice are among the 8indicators that have a higher weight than other indicators (above 1.0).

  Keywords: Effective indicators of urban management, smart city, Hashtgerd new city, hierarchical analysis
 • Pages 116-131

  The purpose of this study is to provide a model for the development of women's entrepreneurial activities in the field of technology. For this purpose, 651women entrepreneurs in Tehran participated in the study. A questionnaire was used to collect data. The research method was descriptive survey. Structural equation model with SMARTPLS software was used to analyze the data. The results showed that the effect of financial support, legal support and cultural context on empowerment of literacy, marketing capabilities and entrepreneurship skills training is positive and significant.The effect of financial support and cultural context on the development of innovation capabilities is positive and significant, but the effect of legal support on the development of innovation capabilities is not significant. The effect of literacy empowerment, development of innovation capabilities, marketing capabilities and entrepreneurship skills training on the development of women's entrepreneurial activities in the field of technology is positive and significant.

  Keywords: Marketing capabilities, entrepreneurship skills training, development of women entrepreneurial activities