فهرست مطالب

نشریه مدیریت فردا
پیاپی 64 (پاییز 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/10/17
  • تعداد عناوین: 17
|
  • ناهید ساروی مقدم*، علیرضا علی احمدی صفحات 3-22

    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارایه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. بعد از به انجام رساندن پژوهش با رویکرد کیفی، با مصاحبه عمیق 111 شاخص استخراج و برای کاهش تعداد متغیرهای موثر بر فرهنگ نوآورانه و تشکیل ساختار جدید بر آنها براساس همبستگی بین متغیرها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و در نهایت از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ نوآوری استفاده شد. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده 140 تا است که از مدیران و کارشناسان صنعت لبنی استان مازندران بصورت تصادفی طبقه ای جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی، استراتژی و زیرساختار لازم برای نوآوری بر فرهنگ نوآوری وجود دارد. همچنین نتایج از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری حمایت می کند.

    کلیدواژگان: فرهنگ نوآوری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل مسیر
  • مجتبی دشتی، * عادل آذر، میثم شهبازی، محمدحسن ملکی صفحات 23-38
    هدف

    هدف این تحقیق تجزیه وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است.

    روش

    این تحقیق از نوع کیفی می باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازیگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسایی شد و خروجی های به دست آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید. پس از انجام روش دلفی، بازیگران کلیدی تعیین و به وسیله ماتریس قدرت - علاقه در طول چرخه حیات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

    یافته ها:

     در این پژوهش 12 بازیگر کلیدی در بین 23 بازیگر شناسایی شده انتخاب گردیدند که عبارت اند از: «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان حفاظت محیط زیست»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی»، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران»، «معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران»، «سازمان های بیمه گر»، «وزارت نفت»، «پلیس راهنمایی و رانندگی»، «خودروسازان»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران».

    نتیجه گیری: 

    در این پژوهش بازیگران کلیدی در هر مرحله از چرخه حیات پروژه تغییر می کند و این در حالی است که در عموم پژوهش های مشابه این تغییر اساسی در طول زمان اجرای یک پروژه نادیده گرفته شده است. همچنین با بررسی اسناد رسمی، قوانین، طرح ها و استراتژی هایی که در گذشته به منظور حل بحران آلودگی هوا تدوین گردیده است مشخص شد «سازمان های بیمه گر»، به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل این بحران نادیده گرفته شده است.

    کلیدواژگان: چرخه حیات پروژه، کنترل آلودگی هوا، تحلیل ذینفعان، روش دلفی
  • ایمان عباسی، احمد جعفرنژاد چقوشی*، محمدرضا مهرگان صفحات 39-52

    هدف از مسایل طراحی چیدمان، یافتن کارآترین ترتیب قرارگیری تجهیزات، نیروی انسانی در دپارتمان ها و یا واحدها به نحوی است که حداکثر بهره وری در تولید محصول بدست آید. مدل های ابتکاری موجود، ضرورت جانمایی واحد ها در درون دپارتمان های معین را لحاظ نمی کنند ولی در عمل بسیاری از سازمان ها نیاز به طراحی چیدمانی دارند که محدودیت جانمایی واحد ها در دپارتمان های مربوط در آنها لحاظ گردد. بخصوص برای سازمان هایی که دارای ساختار سازمانی اجرایی می باشند و غالبا هرکدام از واحدهای هر دپارتمان اجرایی، می بایست در اداره مربوط به خود جانمایی گردند. در حال حاضر بسیاری از مسایل طراحی چیدمان با روش های ابتکاری و ریاضی برای حل مشکلات چیدمان مناسب نیستند زیرا برخی از تسهیلات لازم است با هم و در کنار هم قرار گیرند. هدف این مقاله آن است که در سازمانی که از چند دپارتمان اصلی تشکیل شده است و هر دپارتمان شامل چندین واحد می باشد، جانمایی بهینه به نحوی صورت پذیرد که محدودیت انجام جانمایی واحدها در داخل دپارتمان هایی که دارای مشابهت فرایند کاری می باشند برآورده گردد. از این رو محدودیت هایی به منظور طراحی چیدمان تسهیلات در دپارتمان های مشخص اضافه می شوند و مدل ریاضی برای بهینه سازی پیشنهاد می گردد. مزایای معرفی محدودیت های دپارتمانی عبارتند از: در مقایسه با مدل های موجود منطق عملگرایانه تری را برای طراحی چیدمان و تسهیلات ارایه می نماید و همچنین با کاهش محدودیت های همپوشانی در میان تسهیلات، می توان به بهبود کارایی محاسباتی کمک کرد.

    کلیدواژگان: طراحی چیدمان، مدل سازی ریاضی، جانمایی، بهینه سازی
  • رضا عباسی*، سمانه غیاثی، سعید صفری صفحات 53-72

    امروزه تقریبا تمامی شرکت ها و سازمان های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرآیندها (IM) پی برده اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در آغاز این راهند. به همین جهت مقاله ای در حوزه مدیریت فرآیندها و با هدف ارایه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای شرکت موردمطالعه به انجام رسید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی اکتشافی بوده است. در این پژوهش، با بهره گیری از مشاهده و مصاحبه، فرآیندهای جاری جامعه موردمطالعه، بررسی و با استفاده از زبان استاندارد مدل ها و نمادهای فرآیند کسب وکار (BPMN.2) و نرم افزار ویژوآل پارادایم ترسیم گردیدند. در مرحله بعد مشکلات موجود پس از استخراج از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان شرکت موردتحقیق که قبلا از مشتریان خود دریافت کرده بودند، در قالب نمودار علت ومعلول رسم شدند. سپس به استخراج راه حل ها از طریق پرسشنامه باز پرداخته شد. راه حل ها طی چند مرحله به روش دلفی تکمیل گردیدند. در ادامه به طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) و جدول خانه کیفیت پرداخته شد که با تکمیل آن ها توسط خبرگان شرکت، وزن نهایی مشکلات و راه حل ها به دست آمد. در نهایت با استخراج شاخص های ارزیابی به تجزیه وتحلیل فرآیندها پرداخته شد و پیشنهادهای اصلاح و بهبود در مدل فرآیندها پیاده شد و پژوهش به پایان رسید.

    کلیدواژگان: اصلاح فرآیند، بهبود فرآیند، QFD، تصمیم گیری چندمعیاره، BPMN.2
  • فاطمه حاج اسمعیلیان*، هوشنگ نظامی وند چگینی، طهمورث حسنقلی پور صفحات 73-92

    صنعت فناوری اطلاعات با پیروی از الگوی دیگر کشورها از سرمایه محور بودن به سمت خدمات محور بودن در ایران پیش می رود. این اتفاق سبب شده که مدل های سنتی کسب و کار به چالش کشیده شود. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت در دهه جدید، فعالیت های خود را آغاز کرده اند. فعالان صنعت نیز اتحادهای استراتژیک را یکی از مهمترین اشکال سازمانی مدرن، برای حفظ رقابت پذیری مدنظر دارند. در این تحقیق با هدف کمک به فرایند تصمیم سازی مدیران صنعت، با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب متحد استراتژیک و استراتژی نوآوری با رویکرد تحلیل فراترکیب بالغ بر 1400 پژوهش علمی، و بومی سازی عوامل با تکنیک دلفی فازی نشان داد که سرمایه گذاری، هزینه، سطح نوآوری، منابع ناملموس، منابع بازاریابی، ریسک تجاری سازی، پارامترهای مالی و عدم اطمینان زمانی موثرترین ها هستند. بعلاوه مدیران صنعت می توانند با مدل کمی ارایه شده در این پژوهش که مبتنی بر چانه زنی نش ارایه شده است، به نوع بهینه ایتلاف استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری از میان تسهیم سود، تسهیم تامین مالی، تسهیم نوآوری و یا تلفیق آن ها دست یابند.

    کلیدواژگان: اتحاد استراتژیک، تئوری بازی ها، استراتژی نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • سید مجتبی سجادی*، سید رضا حجازی، امیرهوشنگ کرمی، عسگر خادم وطنی صفحات 93-106

    با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی، شناسایی عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با رویکردکارآفرینانه بسیار حایز اهمیت می باشد. درپژوهش حاضرسعی برآن است تا با بهره گیری از تجارب و دانش خبرگان بازاربین المللی گاز مایع، این نوع عوامل شناسایی و ارایه شوند. این پژوهش، از نوع کیفی بوده وبا بهره گیری ازتکنیک تجزیه و تحلیل محتوا شکل گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحبان کسب وکار،مدیران عالی وکارشناسان شرکتهای مرتبط با صادرات گاز مایع ایران، منتخب به روش گلوله برفی،گردآوری گردیده وبااستفاده ازکدگذاری باز و محوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.با توجه به نتایج بهدست آمده، عوامل موثربربهره برداری از فرصتهای بین المللی ازدیدگاه خبرگان بازار بین المللی گاز ایران را میتوان در قالب چهارمحورکلی طبقهبندی نمودکه عبارتنداز: نگرش کارآفرینانه بین المللی، نوآوری و خلاقیت کارآفرینانه بین المللی، تمایزرقابتی کارآفرینانه بین المللی، و شبکه سازی کارآفرینانه بین المللی. هر یک از این چهار دسته عوامل خود شامل مقولات و زیرمقولاتی هستند که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: فرصتهای کارآفرینانه بین المللی، کسب و کارهای تامین انرژی، بازاربین المللی گاز، عملکرد صادراتی
  • ملیکا مهرکام *، محمدتقی تقوی فرد، اسفندیار جهانگرد، آمنه خدیور صفحات 107-120

    فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی به ویژه در عصر حاضر که عصر اینترنت و ارتباطات مخابراتی موبایل است ایفا می کند. با توجه به سیر صعودی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دنیا، این بخش از اقتصاد توجه زیادی می طلبد. سیاست های بهبود یافته به واسطه تاثیر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد یکی از برنامه های برتر دولت ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. بررسی ادبیات نشان می دهد پژوهش های اندکی با رویکرد سیستمی به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی پرداخته اند و نحوه تاثیر متغیرهای مختلف بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم روابط متقابل متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دسترسی به فاوا، توسعه فاوا، کاربری فاوا و غیره با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه فاوا، سهم ارزش افزوده فاوا از تولید ناخالص داخلی و غیره را مورد بررسی قرار داده و مدل مفهومی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی را ارایه می دهد. هدف از این پژوهش بهبود درک سیاستگذاران از ایفای نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه ریزی های کلان کشور است. مدل کیفی طراحی شده در این پژوهش می تواند مبنای پژوهش کمی آتی و شبیه سازی ریاضی با رویکرد سیستمی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی قرار گیرد.

    کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی، حسابداری رشد، پویایی شناسی سیستم
  • مجتبی فرخی، علی نصر اصفهانی*، علی صفری صفحات 121-134

    هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر روش شناسی الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان بخش ستادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت منابع انسانی سبز و دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی گالبریت (2010) و پرسشنامه مشروعیت دامین و همکاران(2013) استفاده گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(49/0)، مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی با ضریب مسیر(69/0) و همچنین مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(78/0) تاثیر دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی به عنوان میانجی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(53/0) تاثیر گذار است.

    کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، مشروعیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  • علیرضا حسین بیگی، سعیده نصرت ابادی *، عباس شول، حسین آرمان صفحات 135-146

    انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی می باشد که سطح و شدت آن می تواند بر عملکرد ‏کارکنان اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو ‏می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از 17 نفر از خبرگان اداره امور شعب بانک ملی استفاده شد. نتایج ‏این تحقیق اکتشافی نشان داد که عوامل اصلی وادارنده انرژی سازمانی بهره ور شامل شناخته شدن، حمایت مدیریت، پاداش، و ‏اعتماد بودند. عوامل اصلی بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور نیز شامل قوانین دست و پاگیر، بی نظمی ‏، کمبود منابع ‏، و عدم تعادل ‏بین کار / زندگی بودند. در ادامه پیامدهای این یافته ها نیزمورد بحث قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: انرژی سازمانی بهره ور، تحلیل میدان نیرو، عملکرد سازمانی
  • معبود عباس زاده*، سید محمد طباطبایی نسب صفحات 147-164

    هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی در حوزه نمادگرایی و شناسایی خلاء های پژوهشی در این حوزه و استفاده از یافته های مربوطه برای طراحی الگوی برند شرکتی است. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه همچون امرالد، ساینس آو دایرکت، سیج و غیره و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده 130 مقاله شناسایی و پس از حذف مقالات نامرتبط 56 مقاله برای بررسی متن اصلی انتخاب گردید. بمنظور شناسایی مقوله های محوری از نظریه داده بنیاد برای کدگذاری و جهت تسهیل در کدگذاری از نرم افزارMAXQDA استفاده گردید. مقوله های استخراج شده با نظریه های برندسازی شرکتی تطبیق و خلاء های این حوزه شناسایی گردید. نتایج حاصل از تطبیق در این پژوهش نشان می دهد که بین مقوله های محوری و نظریه های برندسازی شرکتی ارتباط ساختاری و ماهوی وجود دارد به گونه ای معنا، نماد و ارزش به عنوان سازه های به هم پیوسته اکوسیستم برند شرکتی را شکل می دهند. اکوسیستم برند دارای سه سطح ایدیولوژی بنیادین، ایدیولوژی سازماندهی و ایدیولوژی مصرف می باشد.

    کلیدواژگان: نمادگرایی برند معنای برند تعامل گرایی نمادین برند و نماد مصرف نمادین
  • نسیم بهشت خو، فخریه حمیدیان پور *، مجید اسماعیل پور صفحات 165-180

    در دنیای رقابتی امروزه، نوآوری یک ضرورت و شرط بقای سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انسانی سازمان یکی از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید که با نیروی تفکر و نوآوری خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سازمان به نوآوری تنها از طریق منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان خود امکان‌پذیر خواهد بود. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت انگیزه کارکنان جهت دستیابی به نوآوری کمک کند، فراهم کردن آسایش و رفاه روانی منابع انسانی توسط سازمان است. لذا هدف این پژوهش ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تاثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پتروشیمی فعال در استان بوشهر می‌باشد. به‌علت بزرگ بودن جامعه آماری، از نمونه‌گیری استفاده شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی ابزار گرداوری داده‌ها از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرزار گرفت. پرسشنامه‌ پژوهش در اختیار 315 نفر از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر قرار گرفت. روش تجزیه‌و تحلیل داده‌ها در این پژوهش روش معادلات ساختاری است. یافته های پژوهش نشان داد که از تمامی شش بعد متغیر رفاه روانی یعنی استقلال، خویشتن پذیری، سلطه محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی و روابط مثبت با دیگران بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

    کلیدواژگان: رفاه روانی، نوآوری، انگیزه برای نوآوری، خویشتن پذیری، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران
  • یزدان شیرمحمدی*، رمضان غلامی اواتی، مریم محمدی مقدم صفحات 181-194

    امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی برای دستیابی به این گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتری با مشتری از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عده ای معتقدند که تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های ایجاد وفاداری به سازمان است. پژوهش حاضر نیز به دنبال ارزیابی تاثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره ی تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران اروپایی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1398 هستند که با روش نمونه گیری ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد آن ها 370 نفر برآورد گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل های آماری نیز با استفاده از نرم افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه ها نیز از روش رگرسیونی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که لذت درک مقصد گردشگری، احساس سودمندی، هیجان درک شده مقصد گردشگری، جذابیت مقصد گردشگری و زیبایی شناختی تبلیغات گردشگری در شبکه های اجتماعی بر بازدید از مقصد گردشگری به واسطه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، شباهت درک شده گردشگر با مقصد گردشگری، تعامل با مقصد گردشگری، وفاداری نگرشی و وفاداری کنشی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

    کلیدواژگان: قصد بازدید گردشگران، تعامل مشتری با مشتری، جذابیت مقصد گردشگری و زیبایی شناختی تبلیغات گردشگری وفاداری نگرشی و وفاداری کنشی
  • پیام یاغلی، طهمورث سهرابی *، سید علیرضا درخشان صفحات 195-216

    دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان یک سازمان مالی که سرعت و کیفیت در تصمیم گیری در این نوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بررسی قرار گیرد.این معیارها شامل عوامل فرهنگی، استراتژیک، محیطی، منابع انسانی و ابزار هوش تجاری می باشد که تاثیر آنها بر روی متغیر "تاخیر در تصمیم گیری" در بخش های چهارگانه محیط تصمیم گیری سازمان بررسی شده است. روش شناسی تحقیق در این پژوهش آمیخته بوده و به این منظور در بخش کیفی با تکنیک دلفی با بهره مندی از روش مصاحبه و سوالات باز، طی سه مرحله و به روش گلوله برفی با نظرات 18 فرد خبره ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری در ارتباط با کیفیت تصمیم گیری استخراج شده ودر بخش کمی به کمک فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار Super Decision اولویت ها تعیین شده و در نهایت پرسش نامه اصلی جهت توزیع بین 90 پرسنل سطوح مختلف توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری و کاربران مستقیم این سیستم ها در سازمان مذکورنهایی شده است. با کمک نرم افزارSmart PLS ومعادلات ساختاری و همچنین بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر کاهش در تاخیر در تصمیم گیری، فروض مربوطه به شیوه توصیفی و پیمایشی با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل و مدل پیشنهادی جهت ارزیابی هوش تجاری ارایه شده در این مقاله، سازمان ها را و بخصوص سازمان های مالی که سرعت در تصمیم گیری درآنهااهمیت ویژه ای دارد در ارتقاء تصمیم گیری و به حداقل رساندن تاخیر احتمالی در تصمیم گیری، یاری می رساند

    کلیدواژگان: ابزارهای هوش تجاری، تاخیر، تحلیل شبکه ای، محیط تصمیم گیری، PLS
  • مهناز همتی نوعدوست گیلانی * صفحات 217-228

    بیمارستان ها برای توسعه و رقابت ،به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند تا کارایی و اثربخشی برنامه ها، فرآیندها و نیروی انسانی خودرا بسنجند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برای بیمارستان های خصوصی با استفاده از رویکرد ارزیابی متوازن و روش تحلیل شبکه ای انجام شد.در این تحقیق که از نوع استنباطی و از حیث هدف کاربردی است، جامعه آماری شامل هفت بیمارستان خصوصی استان گیلان و روش نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابتدا لیستی از شاخص های عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شد و پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تحت تکنیک دلفی، 16 شاخص در چهار بعد کارت امتیازی به عنوان سنجه ای مناسب در ورود به پرسشنامه مقایسات زوجی محرز گردید. سپس توسط نرم افزار سوپر دسیژن، داده هایی که توسط 4 خبره تصمیم گیری بدست آمد، در قالب سه ماتریس موزون، ناموزون و محدود شده محاسبه شد و وزن هر شاخص و منظر با نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 بدست آمد.براساس تحقیق، شاخص های افزایش درآمد l4)) و افزایش رضایت کارکنان (l7) همواره از موثرترین شاخص ها در تمام بیمارستان ها محسوب می شوند و همانطور که انتظار می رفت، افزایش درآمد زایی به جهت عدم وابستگی به بودجه دولتی و همچنین تلاش برای نگهداشت نیروی انسانی که بتواند با کیفیت کاری باعث جذب مشتریان به بیمارستان متبوع گردد، می تواند از جمله اهداف استراتژیک اکثر بیمارستان های خصوصی شود. این تحقیق یک رویکرد ترکیبی(ANP-BSC) را بمنظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان های غیردولتی پیشنهاد می کند و می تواند کیفیت تصمیم گیری برای مدیران و یافتن نقاط ضعف عملکردی و در نهایت افزایش رضایت بیماران و جامعه را به دنبال داشته باشد.

    کلیدواژگان: بیمارستان های خصوصی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن فرآیند تحلیل شبکه ای
  • مصطفی جعفرپیشه فرد*، محمدسعید جبل عاملی صفحات 235-252

    در ترکیب «دانش اسلامی» سخن از آن است که چه حقایق و گزاره‌های خبری را می‌توان از منابع اسلامی استنتاج و استخراج کرد به گونه‌ای که بر طبق معیارهای علمی و روش‌های صحیح پژوهش، قابل اسناد به دین اسلام باشد و اسناد به آن، مجاز و مشروع و صحیح تلقی شود. دراینجا، اشاره به آن دسته از علوم و دانش‌های اسلامی است که تنها معطوف به معرفت می‌باشد و به شناخت جهان هستی، می‌پردازد و از منابع کتاب و سنت قابل استخراج است. از این رو، به تفاوت میان دانش اسلامی بر مبنای معارف و گزاره‌های هستی‌شناسانه‌ی اسلام، و دانش اسلامی به معنای مطلق معارف و گزاره‌های مندرج در دین اسلام اعم از آنچه که مرتبط با هستی است و آنچه مرتبط با احکام و شریعت و قوانین و قواعد حقوقی آن است، توجه شده است . بنابراین قلمرو بحث از یک جهت محدودیت و از یک جنبه توسعه دارد. از جهت اکتفاء به دانش‌های هستی‌شناسانه‌ی اسلامی، قلمرو بحث محدود است و از جهت ورود به تمامی شاخه‌های دانش اسلامی مرتبط با هستی توسعه و گسترش دارد. در این مقاله، منظور از «دانش اسلامی» معرفت و علمی است که اولا از دین اسلام، قرآن و سنت منشا می‌گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است. ثانیا مرتبط با گزاره‌های هستی‌شناسانه و واقعیت‌های عالم هستی به طور عام و گسترده، اعم از عالم مادی و غیر مادی و اعم از علوم عقلی، تجربی، انسانی و غیرانسانی باشد. بنابر این گزاره‌های دستوری و توصیه‌ای قرآن و سنت به طور مستقیم، خارج از موضوع این مقاله است. تشریح ارزش دانش و ضرورت آن ، تعریف دانش اسلامی و امکان آن و تبیین جایگاه خرد ورزی و عقلانیت در نظام اندیشه اسلامی، شرایط را برای معرفی مبانی تصدیقی و اصول راهبردی دانش اسلامی با رویکرد اجتهادی در این مقاله فراهم ساخته است. این اصول می تواند مبنای فراگیری دانش اسلامی و گسترش آن باشد.

    کلیدواژگان: دانش اسلامی کتاب سنت معارف اسلامی گزاره&#172، های وصفی گزاره های توصیه&#172، ای
  • اکبر بهمنی* صفحات 253-262

    از عوامل موثر بر بروز پدیده‌هایی مانند رفتارهای انحرافی ،بدبینی و عدم رضایت شغلی در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعده‌های داده‌شده توسط سازمان است که با نقض قراردادهای روان‌شناختی اتفاق می‌افتد، یکی از عوامل اثرگذار بر این پدیده وجود اجحاف حاصل از بی‌عدالتی و رفتارهای سرپرستان در محیط کار است، بر این اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر اجحاف در محیط کار بر نقض قرارداد روان شناختی با نقش میانجی سایش اجتماعی انجام شده است ، پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است و شیوه اجرای آن پیمایشی محسوب میگردد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکتی یک سازمان دولتی به تعداد 400 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری با استفاده از جدول جوامع محدود 196 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده های اولیه و اطلاعات جهت تایید یا رد فرضیه های پژوهش از روش‌های میدانی استفاده شده است. از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد روایی صوری و روایی محتوایی برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در این پژوهش داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel برای انجام تحلیل های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اجحاف در کار به میزان 41/0 بر سایش اجتماعی؛ به میزان 71/0 بر نقض قرارداد روان شناختی و در نهایت سایش اجتماعی با ضریب مسیر 69/0 بر نقض قرارداد روانشناختی در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری دارند.

    کلیدواژگان: اجحاف در محیط کار، سایش اجتماعی، قرارداد روان شناختی، کارکنان
  • بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی و آمیخته در آموزش سازمانی
    معصومه کبریایی صفحات 263-278

    سازمان‌ها و موسسات در دنیای کنونی نیازمند مدیران و پرسنل تحصیل کرده و ماهری هستند که ضمن برخورداری از دانش بروز، قدرت تصمیم گیری داشته و بتوانند با تکیه بر توانایی در اندیشه و عمل و برقراری ارتباط با دیگران، تصمیمات خود را اجرایی نموده و همگام با انجام بهینه امور از طریق تصمیمات تخصصی و بروز، فرایند جانشین پروری برای نسل آتی را نیز در دستور کار قرار دهند که این موضوع با توجه به شرایط زندگی خصوصی و کاری امروزی دیگر در کلاس های فیزیکی صرف و یا کارآموزی تطویل المدت میسر نخواهد شد؛ بعبارتی می توان گفت روش‌های آموزشی سنتی دیگر به تنهایی ، پاسخگوی جهان متغیر و متحول امروز نیست و ضرورت دارد فضای یادگیری الکترونیکی در سازمان ها نهادینه گردد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان اثربخشی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانهاست که با استفاده از روش کمی و رویکرد زمینه یابی (پیمایشی) انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده و بمنظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ها در بین پرسنل استان تهران بانک ملت توزیع و اطلاعات گردآوری شده در قالب نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر آنست که عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی و آمیخته آموزش غیررسمی سازمان‌ها که شامل 5 بخش مدیریت آموزشی ، محتوای آموزشی ،شرایط مدرسان ، شرایط فراگیران و روش های آموزشی می باشند ، مورد تایید پاسخگویان بوده و پاسخ ها نشانگر اینست که انجام آنها به نحو مطلوب ، تاثیر بسزایی در اثربخشی آموزش سازمانی خواهد داشت.

    کلیدواژگان: آموزش سازمانی، یادگیری الکترونیکی، اثربخشی آموزشی
|
  • Alireza Aliahmadi *, nahid saravi moghadam Pages 3-22

    The purpose of this research is to identify the key components of innovation culture derived from expert experiences and literature review. The presentation of a conceptual model based on path analysis is based on the exploratory blend of model design. This research was carried out in a mixed way. In qualitative section, the method of grounded theories was used. After performing the research with a qualitative approach, we extracted 111 indexes with a comprehensive interview and the exploratory factor analysis method was used to reduce the number of variables affecting the innovative culture and the formation of a new structure based on the correlation between the variables. Finally, the path analysis was used to determine the direct and indirect effects on innovation culture were used. The number of questionnaires collected was 140, which was collected randomly from the directors and experts of the dairy industry of Mazandaran province. The results show that there is a positive and significant effect between the variables of supportive mechanism, leadership, technology, potential absorption capacity, organizational change and strategy and infrastructure necessary for innovation on innovation culture. The results also support the positive and significant impact of innovation culture on organizational ambidexterity, the acquisition of sustainable competitive advantage, and the implementation of innovation.

    Keywords: innovation culture, exploratory factor analysis, path analysis
  • mojtaba dashti *, meysam shahbazi, Adel Azar, mohammadhasan maleki Pages 23-38
    Objective

    This research aims to analyse key stakeholders in Tehran air pollution control project during its life cycle.

    Methods

    Since the research is qualitative, after librarian research and gathering research literature, the actors of Tehran air pollution control project were recognized and the outputs analyzed using Delphi method. Key actors were determined after Delphi method application and analyzed using power-interest matrix during life cycle.

    Results

    in the present study, 12 key actors identified and selected from 23 actors as follows: “Ministry of Industry, Mine and Trade”, “Environmental Protection Agency”, “Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization”, “National Standard Organization of Iran”, “Tehran Air Quality Control Company”, “Deputy of Transport and Traffic of Tehran Municipality”, “Insurance organizations”, “Oil Ministry”, “traffic police”, “Automakers”, “Ministry of Health and Medical Education”, “Environmental Protection and Sustainable Development Organization of Tehran Municipality”.

    Conclusion

    in the present study, key actors changed in each stage of projects life cycle while in almost all similar projects this fundamental change has been ignored in the project run time. also after reviwing formal documents, laws and strategies that have been written for solving air pollution crisis it was found that “Insurance organizations” have been ignored as a key actor in solving this crisis.

    Keywords: projects life cycle, air pollution control, Stakeholder analysis, Delphi Method
  • ahnad jafarnezhad chaghoshi, MohamadReza Mehregan, iman Abbasi Pages 39-52

    The purpose of the layout design is to find the most efficient arrangement of equipment, manpower in departments or units in order to maximize productivity in product production. Existing heuristic models do not consider the organizations need to locate units within certain departments, but in practice many organizations need to design a layout that limits the location of units in their respective departments. Particularly for organizations with an operational organizational structure, and often each of the units in each executive department should be located in their own office. The purpose of this article is that in an organization composed of several main departments and each department comprising several units, optimal placement is made in such a way that the limits of locating the units within the departments that are similar to the work process are met. Many layout design problems are not suited to solve mathematical problems because some of the facilities need to be put together. In this paper, constraints are added to design the facility layout in specific departments and a mathematical model is proposed for optimization. The benefits of introducing departmental constraints are: Compared to existing models, it provides more pragmatic logic for layout and facility design, and can help improve computational efficiency by reducing overlap constraints across facilities.

    Keywords: Layout design, mathematical modeling, Locating, Optimization
  • Reza Abasi *, samane ghiasi, saeed safari Pages 53-72

    Todays, almost all large companies and organizations have recognized the importance of the processes improvement and had experience in this field or started its application. Due to the fact that, the aim of this research is providing a framework for improving the processes. This research is practical in terms of purpose and is descriptive-exploratory in terms of method. In this researchthe intended processes have been investigated via interview, and mapped by using the standard language of models and symbols of the business process (BPMN.2) and Visual software paradigm. In the next stage, after extracting the existing problems, they were drawn up in the form of cause and effect diagram through interviewing with managers and experts.. Then, the solutions were extracted through the open questionnaire. The solutions were completed in a few steps using the Delphi method. Subsequently, the design of the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) and the Quality house Table were developed. The weight of the problems and solutions was obtained by the completion of the questionnaire by the company's experts. Finally, the processes were analyzed by extracting the evaluation indicators and improve suggestions have been proposed.

    Keywords: Continuous Improvement, Process Improvement, QFD, Multiple Attribute Decision Making, BPMN2
  • Fatemeh Hajesmaeilian *, hooshang Nezamivand Chegini, Tahmours Hasangholi Pouryasouri Pages 73-92

    The ICT industry is moving from a capital-centric towards a services-centric one. This is due to the emergence of technologies and infrastructures and businesses that challenge the business models of traditional players. Hence, the actors have begun their work with a different look at the innovation strategy of the new decade. On the other hand, industry activists have considered strategic alliances as one of the most important organizational forms in modern society in recent years. The purpose of this study is to help the managers by identifying the factors influencing the selection of strategic partners and, in particular, the factors based on the innovation strategy, through first analysis of more than 1,400 scientific researches and second customizing factors with the fuzzy Delphi technique. The results show that investment (financing), cost, level of innovation, intangible resources, marketing resources, commercialization risk, time uncertainty and financial parameters are the most effective ones. In addition, industry executives can come up with the type of optimal strategic alliance through profit sharing, financing sharing, innovation sharing, or a mixed of these three, with a quantitative model presented in this research based on Nash bargaining

    Keywords: Strategic Alliance, Game Theory, Innovation Strategy, Information, Communication Technology
  • amirhooshang karami, Seyed Mojtaba Sajjadi *, Seyedreza Hejazi, asgar khademvatani Pages 93-106

    International situation of Iran for providing energy sources to other countries, particularly Gas, it requires to pay serious attention for promoting the export supply efficiency of Gas products, and identifying factors which are affecting to exploit the international opportunities for such companies regarding entrepreneurial approach. In this research, we try to find out these factors thru experiences and knowledge of the experts in the international Gas market. This research is qualitative and has been developed by using content analysis technique. The data was collected through open and semi-structured interviews by 15 business owners, top managers and experts of Iranian Liquefied Petroleum (LPG) export companies, which were selected by Snowball sampling method, and analyzed by content analysis encoding. According to results, the effective factors of international entrepreneurial opportunities can be categorized in four main directions: international entrepreneurial attitude, international entrepreneurial innovation and creativity, international entrepreneurial competitive distinction, and international entrepreneurial networking. Each of these four classified factors includes their own categories and subcategories which are addressed in this study.

    Keywords: International Entrepreneurial Opportunities, Energy Supply Businesses, International Gas Market, Export Performance
  • mohammadtaghi taghavi fard, Esfandiar Jahangard, Ameneh Khadivar, melika mehrkam * Pages 107-120

    ICT plays an important role in accelerating economic growth, especially in today's age of the Internet and mobile telecommunications. Due to the upward trend in the use of information and communication technology in the countries of the world, this part of the economy demands a lot of attention. Improved policies due to the impact of information and communication technology on the economy are one of the top programs of governments in developed and developing countries.A review of the literature shows that few systematic studies have examined the role of information and communication technology in GDP growth and the impact of various variables on the role of information and communication technology has not been sufficiently studied.The present study uses systematic approach and system dynamics methodology and examine interactions of ICT variables including ICT access, ICT development, ICT usage etc. with macroeconomic variables such as GDP, total factor productivity, ICT Capital examines ICT's value-added share of GDP and so on and presents a conceptual model of the role of ICT in GDP growth. The qualitative model designed in this study can be the basis for future quantitative research and mathematical simulation with a systematic approach to information and communication technology and GDP.

    Keywords: [email protected]
  • mojtaba farrokhi, ali nasr esfahani *, ali safari Pages 121-134

    The purpose of this study is to investigate the effects of Green human resource management on the social legitimacy through mediating variable of the social responsibility. This study is applied and the method of data collection, descriptive and correlational and based on the methodology of structural equation modeling. The population consisted of 270 office workers were Esfahan,s Mobarakeh Steel Company has determined that the sample size by simple random sampling based on Grjsy and Morgan table, 159 individuals were determined. A questionnaire to collect information green human resource management and social responsibility are two standard questionnaires Galbraith (2010) and questioning the social legitimacy of a domain and colleagues (2013) were used. To assess the validity of the methods from teachers and experts and content validity using Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire. Test of hypotheses using structural equation modeling by AMOS software was used. The results of the study showed that green HRM social legitimacy with path (0/49), human resource management, social responsibility Green on a path coefficient (0/69) as well as social responsibility over social legitimacy with path (0/78) impact resulting social responsibility as a mediator in human resource management influence green social legitimacy with path (0/53) is effective.
    .

    Keywords: Green Human Resource Management, Social Legitimacy, Social Responsibility, Esfahan, s Mobarakeh Steel Company
  • Saiedeh Nosratabadi *, Abbas Shoul, Hossein Arman Pages 135-146

    Organizational energy is a renewable resource that is the basis for measuring organizational ‎performance whose its level and intensity can influence on employee performance. The purpose ‎of this study is to identify the factors that inhibits and forces the productive organizational ‎energy in the form of force field analysis. In this study, ‎‏17‏‎ experts of the office of Melli Bank ‎branch affaires were used by qualitative content analysis method. The results of this ‎exploratory study showed that the main factors of driving productive organizational energy ‎included recognition, management support, reward, and trust. The main barriers to productive ‎organizational energy were also cumbersome laws, disorder, lack of resources, and work / life ‎imbalances. The implications of these findings are discussed.‎

    Keywords: Productive Organizational Energy, Power Field Analysis, Organizational ‎Performance
  • maboud abbaszade *, Seyed mohammad tabatabaeenasab Pages 147-164

    The aim of this study is to systematically study the research literature in the field of symbolism, identify research gaps and and use the relevant findings to design a corporate branding model. This research is among secondary studies based on systematic review and grounded theory method. 130 articles were investigated through examining the keywords in the related databases as Emerald, sciencedirect, Sage, etc and according to the predetermined criteria. Quick review of the abstracts of the target articles helped delete the irrelevant articles, and then the content of reviewed, and finally the fulltext of 56 articles were selected to be reviewed. According to grounded theory approach, three coding steps were used in the present study: open coding, axial coding and selective coding for data analysis. In addition, MAXQDA software was used to organize the findings.The research findings were adapted with corporate branding theories and gaps in this field were identified. The results of adaptation in this study show that there is a structural and substantive relationship between the core categories and theories of corporate branding, in a way that meaning, symbol and value as interconnected constructs form the corporate brand ecosystem. The brand ecosystem has three levels of fundamental ideology, organizing ideology and consumption ideology.

    Keywords: Brand symbolism symbolism, brand meaning symbolic interactionism, symbolic consumption
  • Nasim Beheshtkhoo, fakhrieh Hamidianpour*, Majid Esmaeilpour Pages 165-180

    In today's competitive world, innovation is considered as a prerequisite for the survival of organizations. It is possible through human resources. In fact, the intellectual capital and human resources of the organization are one of the richest resources, which can bring growth and development for organization with the power of their thinking and innovation. Hence, the organization's access to innovation will be possible only through human resources and motivation of its employees. One of the factors, which can motivate employees to motivate, is providing psychological well-being and comfort for human resources by organizations. Thus, the objective of this study is to evaluate the employees' psychological well-being and its effect on motivating the employees to innovate. The present study is an applied research in terms of the objective and correlational type of descriptive-survey research in terms of data collection method. The research population included petrochemical companies operating in Bushehr province. Sampling was used due to large size of the research population. Data were collected using questionnaire. The validity of the data collection tool was confirmed through content validity and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha method. The research questionnaire was provided to 315 employees of the petrochemical companies of Bushehr province. The structural equation method was used for analyzing the data in this study. The results of this study revealed a positive and significant effect on all of the six dimensions of psychological well-being such as autonomy, self-esteem, environmental domination, personal growth, having goal life, and positive relationships with others on motivating the employees to innovate.

    Keywords: Psychological well-being, Innovation, Motivation to innovate, Self-esteem, Personal growth, Positive relationships with others
  • Yazdan Shirmohammadi *, Ramadan Gholami Awati, Maryam Mohammadi Moghaddam Pages 181-194

    Today, social media has become an opportunity for organizations and tourism destinations and regarding to the importance of Customer Loyalty, Organizations are always looking for ways to reach this kind of customers. Including; Customer-to-customer interactions are very important to marketers. To the extent that some researchers believe that positive interactions between customers with each other is one of the most effective and efficient ways to create loyalty to the organization. The present study seeks to evaluate the impact of passion on social media on the intention to revisit tourists with the mediating role of customer interaction with customer. The present research is practical in terms of purpose and descriptive survey in terms of method. The statistical population of the study is the tourists of Isfahan City in the first six months of 1398, whose number was estimated to be 210 by simple sampling method and through Cochran's formula. A researcher-made questionnaire was used in order to gathering information. Statistical analyzes were performed using SPSS and Amos software and the regression method was used in the hypothesis path analysis test. The findings show that, in general, the desire to work on the Facebook social media affects the intention of visiting tourists. And when the mediating role of the interaction of the tourist with each other is also considered, this effect still exists and in some cases this effect will be even greater. Among the research components; Customer satisfaction, perceived enjoyment, sense of usefulness and extraversion has a greater impact on the tourist's revisitability.

    Keywords: Passion, Facebook, Tourists' intention to visit a destination, Customer to customer Interaction, Hotel
  • Payam Yaghli Pages 195-216

    This article firstly tries to identify the various dimensions of successful implementation and development business intelligence as a set of technologies and processes that promote the procedure of the decision-making in the organization. Next, the effect of these dimensions on the process of decision-making in Eghtesad-e-Novin Bank, as a financial organization in which the speed of decision-making is of importance will be discussed. The criteria are the cultural, strategic and environmental factors, human resources and business intelligence tools the effects of which are discussed on the variable of "the latency in decision- making" in four divisions of organizational decision environment. The research methodology is mixed in this research and for this purpose in the qualitative part, the different dimensions of success in implementation and development business intelligence were extracted on the quality of decision-making with the Delphi technique by using the method of interviews and open questions in three stages and with the snowball method with the opinions of 18 experts. In the quantitative part, the priorities were determined with the help of the Analysis Network Process and Super Decision software. Finally, the main questionnaire has been finalized for the distribution among 90 personnel of different levels of the development and implement of business intelligence systems and the direct users of these systems in the organization. With the help of Smart Plus software and structural equations, as well as the effect of research variables on the reduction in the latency in decision-making, the relevant assumptions have been examined in a descriptive and survey manner with factor analysis. The proposed factors and models for evaluating business intelligence presented in this article help organizations, especially financial organizations in which speed in decision-making is of particular importance, to promote decision-making and minimize possible latencies in decision-making.

    Keywords: Business Intelligence Tools, Network Processing, Latency, Decision Environment, PLS
  • Pages 217-228

    Hospitals need performance evaluation systems for the development and competitiveness of the efficiency and effectiveness of programs, processes and human resources. This study aimed to design an evaluation system for private hospitals using the Balanced Scorecard and network analysis method was used.Hospitals in the study of inferential as is practical purpose. The population consisted of seven private hospitals Guilan province. The sampling method was census. First, a list of performance indicators was prepared with Balanced Scorecard approach. After holding several meetings with experts in the Delphi technique, 16 indicators in four dimensions scorecard as appropriate measures at the entrance to the questionnaire paired comparisons were demonstrated. The software Super Decision Software, based on the geometric mean of the data that was obtained Tuesday by four expert decision matrix Unweighted, weghited and limited offers and the share of each of the main indicators and details with regard to the inconsistency rate of less than 0.1 is calculated.According to the findings of the index rising incomes and increased employee satisfaction has always been considered the most effective measures in all hospitals. The increase in revenue due to the lack of dependence on the state budget and either And trying to maintain quality manpower that could be what attracts customers to the hospital air Can be one of the strategic goals of most private hospitals of the province.This research offers a hybrid approach (ANP-BSC) to further enhance performance evaluation for private hospitals. And this can enhance the quality of decision-making for managers and weak points and ultimately increase patient satisfaction and community action to be followed.

    Keywords: Private hospitals Performance evaluation Balanced Scorecard, ANP
  • Mostafa Jafarpishe * Pages 235-252

    In the composition of "Islamic knowledge" it is discussed what facts and news propositions can be deduced from Islamic sources so that they can be attributed to the Islamic religion according to scientific criteria and proper research methods and the documents are permitted and to be considered legitimate and correct. Here, it refers to the ontological knowledge that can be extracted from the sources of Qur'an and Sunnah. Hence, to the difference between Islamic knowledge based on the ontological statements of Islam, and Islamic knowledge in the absolute sense of theology (the statements contained in the Islamic religion, both related to existence and what relates to its laws and Shari'ah and its legal rules), has been paid attention. So the realm of discussion has a limitation in one aspect and a development in another. Relatively limited to Islamic ontological knowledge, the domain of debate is limited and expanded to include all branches of Islamic knowledge related to being. In this article, the term "Islamic knowledge" is the science that first derives from the religion of Islam, the Qur'an and the Sunnah and can be attributed to this religion. Secondly, it is related to the ontological propositions and the realities of the universe in general and extensively. Therefore, the descriptive and recommendation statements of the Qur'an and Sunnah are directly outside the scope of this article. Describing the value of knowledge and its necessity, defining Islamic knowledge and its possibility, and explaining the role of rationality in the system of Islamic thought, has provided the conditions for introducing the authentic foundations and strategic principles of Islamic knowledge with the Ijtihadist approach. These principles can be the basis for learning and developing Islamic knowledge.

    Keywords: Qur&#39, an Sunnah Islamic Education Descriptive statements Recommendation statements
  • akbar bahmani * Pages 253-262

    One of the effective factors on the occurrence of phenomena such as deviant behaviors, pessimism and job dissatisfaction in the organization is the perception of employees about the non-fulfillment of promises given by the organization, which occurs in violation of psychological contracts. Supervisors are in the workplace. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effect of Workplace Bullying on the violation of psychological contracts with the mediating role of social undermining. It is a survey. The statistical population of the present study is the corporate employees of a government organization of 400 people. Due to the limited number of statistical population, 196 people were selected as a sample using a simple random sampling table using a simple random method. Field methods have been used to collect initial data and information to confirm or refute the research hypotheses. Among the various methods used to determine the validity of the measurement, face validity and content validity were used for this study. Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used to assess the reliability. In this study, the data collected by the questionnaire were analyzed using SPSS and lisrel software for statistical analysis. The results show that Workplace Bullying is 0.41 on social undermining; 0.71 has a significant effect on psychological contract violation and finally social undermining with a path coefficient of 0.69 on psychological contract violation at 95% confidence level. psychological contract with a path coefficient of 0.36 on social wear at the 95% confidence level.

    Keywords: Workplace Abuses, Social Wear, Psychological Contract, Employees
  • The Effectiveness of Effective Factors on the Effectiveness of E-Learning and Interaction in Organizational Training
    Masoomeh Kebriaee Pages 263-278

    Organizations and institutions in the current world require well-trained and skilled managers and personnel who, while being knowledgeable, have the power to make decisions and can make their decisions based on the ability to think and act and communicate with others, and in line with Making optimal decisions through special decisions and upgrades will put the success of the next generation on the agenda, which will not be possible due to the current conditions of private life and today's work in physical classes or full-time apprenticeships. In other words, traditional teaching methods alone can not respond to the changing and changing world of today, and the e-learning environment needs to be institutionalized. This research seeks to investigate the effectiveness of effective factors on e-learning in organization training, which has been conducted using quantitative approach and survey approach. The data gathering tool was a questionnaire and in order to collect information, questionnaires were distributed among staff of Tehran Mellat province and the data were analyzed using SPSS software. The results of this study indicate that the factors influencing e-learning and the combination of informal education of organizations, which include 5 educational management departments, educational content, instructors 'conditions, learners' conditions and educational methods, are confirmed by respondents and their responses indicate that their performance Ideally, it will have a significant impact on the effectiveness of organizational education.

    Keywords: Organizational learning, e-learning, educational effectiveness