فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 192 (دی 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مهدی موحدی، آزاده آصف نژاد، محمد رفیعی نیا*، محمدتقی خراسانی صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  مطالعات نشان می دهد از مواد زیست سازگار و زیست تخریب پذیردر مهندسی بافت می توان برای بهبود زخم بهره گرفت. هدف از انجام این پژوهش ساخت داربست پلی یورتان و ژل رویال و هیالورونیک اسید با روش الکتروریسی، برای دست یافتن به داربستی است که در محیط برون تن و درون تن دارای ویژگی‏های مناسب بیولوژیکی ‏برای درمان زخم باشد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی- کاربردی، برای ساخت داربست نانوالیافی، ابتدا 10درصد وزنی/وزنی پلی یورتان در دمای محیط به مدت 2 ساعت حل شد. ژل رویال در نسبت های مختلف و هیالورونیک اسید (1 درصد وزنی/وزنی) به محلول پلی یورتان اضافه و الکتروریسی انجام شد. به منظور ارزیابی بیولوژیکی، آزمون برون تن و در نهایت آزمون درون تن انجام گرفت.

  یافته ها:

   داربست پلی یورتان با محتوی 1درصد وزنی هیالورنیک اسید و 6درصد وزنی ژل رویال به روش الکتروریسی ساخته شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الیافی یکنواخت و بدون گره نشان داد. قطر الیاف داربست 8/546 نانومتر به دست آمد. زاویه تماس داربست 61/51  درجه بود که نشان می دهد داربست خاصیت آبدوستی دارد. از نظر تست سمیت نیز داربست سمیتی نشان نداد. ژل رویال تکثیر و چسبندگی سلولی داربست بهبود بخشید. در آزمون درون تن، روند بهبود زخم در حضور داربست تهیه شده، پس از 14 روز 21/92 درصد ارزیابی شد.

  استنتاج

  داربست الکتروریسی شده پلی یورتان با محتوی 1درصد وزنی هیالورنیک اسید و 6 درصد حجمی ژل رویال برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل از مطالعات برون تن و درون تن این مطالعه نشان می دهد این داربست می تواند کاندیدای مناسبی برای مهندسی بافت پوست و بهبود زخم باشد.

  کلیدواژگان: پلی یورتان، هیالورونیک اسید، ژل رویال، مهندسی بافت پوست
 • علی رجبی، علی امامی، بهناز برزگرزاده نمرور، رضا صفرعلیزاده* صفحات 12-23
  سابقه و اهداف

   هدف از مطالعه حاضر ارزیابی بیوانفورماتیکی و تجربی تاثیر ملاتونین بر بیان ژن های UBE2W  و SSX2IP در رده سلولی HepG2 تیمار شده با داروی ملاتونین می باشد. UBE2W پروتئینی را رمزگذاری می کند که باعث افزایش یوبی کویتینه شدن پروتئین های گروه مکمل آنمی فانکونی شده و ممکن است در ترمیم آسیب DNA مهم باشد. SSX2IP متعلق به سیستم اتصال سلولی است که در حرکت سلول دخیل است و به عنوان یک عامل بلوغ سانتروزوم عمل می کند.

  مواد و روش ها

  در ابتدا، نرم افزار MATLAB 2018a برای ارزیابی میزان بیان ژن های  UBE2W  و SSX2IP از داده های میکرو آرایه مورد استفاده قرار گرفت. سپس، بعد از طراحی و تهیه پرایمرها، آزمایشات تجربی شامل تست MTT و Real-time PCR انجام گرفت.

  یافته ها: 

  نتیجه تست MTT نشان داد که زنده مانی سلول مورد مطالعه در گروه تیمار شده با ملاتونین بصورت معنی داری کاهش می یابد و میزان IC50 برای 48 ساعت برابر 450 میکرومولار تخمین زده شد. نتایج Real-time PCR  ثابت کرد که میزان بیان هر دو ژن مورد مطالعه در سلول های تیمار شده با ملاتونین در مقایسه با گروه شاهد افزایش (غیر معنی دار p≥ 0.05 در 24 ساعت و معنی دار p≤0.05 در 48 ساعت) می یابد که هم راستا با نتایج آنالیز بیوانفورماتیکی می باشد.

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که UBE2W  و  SSX2IP می توانند به عنوان ژن هدف در درمان هپاتوسلولار کارسینوما به کار گرفته شود، اگر چه برای تایید این نتایج نیاز به انجام مطالعات گسترده می باشد.

  کلیدواژگان: ملاتونین، کارسینومای هپاتوسلولار، بیوانفورماتیک، داده های میکرو آرایه
 • ملیحه باقری، قاسم مسیبی، مهدیه موندنی زاده* صفحات 24-34
  سابقه و هدف

  لوسمی لنفوبلاستیک حاد سلول T (T-ALL) نوعی بدخیمی خونی است که در اثر بروز تغییرات در پیش سازهای سلول های لنفوسیت T ایجاد می گردد. ژن PTEN یکی از شایع ترین ژن های سرکوبگر تومور است که در اکثر سرطان های انسانی از جمله T-ALL دچار جهش می شود. از این رو شناسایی miRNA هایی که ژن PTEN را در T-ALL هدف گیری می کنند، بسیار حایز اهمیت است. بدین منظور، در مطالعه حاضر، miRNA های هدف گیرنده ژن PTEN در بیماران T-ALL مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها: 

  miRNA های هدف گیرنده ژن PTEN با استفاده از پایگاه های بیوانفورماتیکی پیشگویی و انتخاب گردید. در مجموع 40 نمونه پلاسما از بیماران T-ALL و افراد سالم جمع آوری گردید. پس از استخراج RNA و ساخت cDNA، میزان بیان miRNA پیشگویی شده و ژن PTEN به وسیله Real time PCR در REST 2009 ارزیابی گردید. آنالیزهای آماری با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام و مقادیر 05/0 P< معنی دار در نظرگرفته شد.

  یافته ها:

   نتایج بیوانفورماتیک نشان داد که miR-1297 ژن PTEN را هدف گیری می کند. میزان بیان miR-1297 و ژن PTEN در پلاسمای بیماران T-ALL نسبت به افراد سالم به ترتیب به طور قابل توجهی افزایش (93/45، 001/0P=) و کاهش (191/0، 001/0P=) داشت.

  استنتاج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که miR-1297 احتمالا ژن PTEN را هدف گیری می کند. بنابراین، مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که miR-1297 می تواند احتمالا به عنوان یک بیومارکر جدید و غیرتهاجمی در تشخیص و درمان T-ALL به کار برده شود.

  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد سلول T، PTEN، miRNA، بیومارکر
 • مونا جعفری انارکولی، محمد آزادبخت*، حسین عسگری راد، قاسم رحمت پوررکنی، علی داوودی، علی فرموده صفحات 35-43
  سابقه و هدف

  گیاه مریم گلی Salvia virgata Jacq دارای اثرات آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریال، ضدتعریق، ضدالتهاب، ضدنفخ، ضد اسپاسم، بهبود زخم های پوستی و اثرات ضدباکتری می باشد. هدف از این مطالعه تهیه و بررسی بالینی فرمولاسیون ژل اندام هوایی این گیاه است

  مواد و روش ها:

   اندام هوایی گیاه در بهار سال 1396 از جنگل هزارجریب نکا جمع آوری شد. سپس خرد و خشک شده و با روش ماسراسیون با اتانول 70 درصد عصاره گیری شد. میزان فلاونویید تام در عصاره به روش اسپکتروفوتومتریک آلومنیوم کلراید با استاندارد کویرستین بررسی گردید. جهت مطالعه بالینی به عنوان ضد عرق، فرمولاسیون ژل 5 درصد از عصاره خشک شده تهیه شد. در فرمولاسیون ژل از کربوپل980، گلیسرین، متیل و پروپیل پارابن و تری اتانول آمین به همراه 5 درصد عصاره خشک اندام هوایی گیاه استفاده شد. سپس ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی فرآورده شامل پایداری، قوام، ویسکوزیته، پخش پذیری، شفافیت، رنگ و بو و رشد یا عدم رشد باکتری ها در محیط های کشت عمومی و اختصاصی بررسی شد. بعد از تهیه، فرآورده و دارونما (با میزان مصرف دو بار در روز) به همراه مقیاس Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) به صورت دو سویه کور تصادفی در اختیار داوطلبین قرار گرفت و شاخص های بالینی ارزیابی شدند.

  یافته ها: 

  در این مطالعه بازده عصاره گیری و میزان فلاوونویید تام عصاره به ترتیب 88/39 درصد و 83/49 میلی گرم بر گرم به دست آمد. همچنین فرمولاسیون دارای کربوپل 1 درصد دارای ویژگی های فیزیکوشیمیایی مناسبی بود. در مطالعه بالینی نیز اختلاف اثربخشی دارو با دارونما معنی دار بود (05/0< P).

  استنتاج

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، گیاه مریم گلی برای درمان تعریق زیاد مناسب است.

  کلیدواژگان: مریم گلی، Salvia virgata، ژل، ضد تعریق، فلاوونوئید، کارآزمایی بالینی
 • پگاه کتیبه، رزیتا بخشی زاده شیرازی، رامین شیرالی* صفحات 44-53
  سابقه و هدف

  داروهای مختلفی برای کنترل سردردهای میگرنی درکودکان پیشنهادشده، ولی تعداد کارآزمایی بالینی تصادفی شده جهت اثبات کارایی آنان محدود است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر داروی پروپرانولول به علاوه سیناریزین با پروپرانولول به علاوه دارونما در کنترل حملات سردرد در کودکان مبتلا به میگرن است.

  مواد و روش ها: 

  در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور کنترل شده با دارونما، 90 کودک واجد شرایط 14-6 ساله بطور تصادفی به دو گروه 45 نفره شامل گروه مداخله (پروپرانولول بعلاوه سیناریزین) و کنترل (پروپرانولول بعلاوه دارونما) اختصاص یافتند. فراوانی، مدت و شدت حملات سردرد در طی 2 ماه متوالی ثبت شدند. داده ها با تست تی زوجی و تی مستقل آنالیز شد.

  یافته ها: 

  میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 6/2 ± 10 سال  بود و بیش از 70 درصد آنان سابقه فامیلی مثبت میگرن داشتند. در طی دوره درمان، میانگین فراوانی حملات سردرد در هر دو گروه مداخله و کنترل در مقایسه با سطح پایه حدود 73 درصد کاهش یافت (متوسط فراوانی حملات در ماه در گروه سیناریزین از 15 به 4 و در گروه دارونما از 11 به 3 کاهش داشت). مدت و شدت حملات سردرد در هر دو گروه مداخله و کنترل پس از طی دوره درمان نسبت به ابتدای مطالعه، به طور متوسط بترتیب 60 و 50 درصد کاهش یافت (001/0<p). متوسط فراوانی، مدت و شدت حملات سردرد در ماه اول و دوم درمان بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (12/0>p).

  استنتاج

  ترکیب دارویی پروپرانولول و سیناریزین، تاثیر مضاعفی بر کاهش حملات سردرد در کودکان مبتلا به میگرن در مقایسه با پروپرانولول به تنهایی ندارد.

  کلیدواژگان: میگرن، پیشگیری، سیناریزین، پروپرانولول
 • بهاره افشار، لیلا امینی*، سید مسعود نبوی، مهشاد محمدنوری، شایسته جهانفر، مریم حسنی صفحات 54-67
  سابقه و هدف

  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) می تواند بر عملکرد جسمی و تصویر بدنی تاثیرگذار باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر بیان نوشتاری بر تصویر بدنی زنان مبتلا به MS بود.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی تصادفی همراه با گروه کنترل بود که با طراحی چهارگروهی سولومون بر روی 116 زن مبتلا به MS در سال 1398، در یک کلینیک تخصصی MS در شهر تهران انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی در دو زیرگروه کنترل (A1 و A2) و مداخله (B2 و B1) قرار گرفتند. زیرگروه های A2 وB2 دارای پیش آزمون و پس آزمون و A1 و  B1تنها پس آزمون داشتند. بیان نوشتاری به مدت 6 هفته در منزل شامل صفحات صبحگاهی، ملاقات با کودک درون و اجرای تکالیف خلاقانه انجام شد. تصویر بدنی با استفاده از پرسشنامه تصویر بدنی فیشر در پیش از مداخله (در دو گروه) و پیگیری های بلافاصله، 4 هفته و 8 هفته (در هر چهار زیرگروه) بعد از مداخله سنجیده شد. برای گروه های کنترل، مراقبت روتین انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS 26 انجام شد.

  یافته ها: 

  میانگین تصویر بدنی در گروه B2 در پیش آزمون (89/19±65/145)، در پیگیری بلافاصله (54/9±89/156)، 4 هفته (92/8±16/158) و 8 هفته (27/8±96/153) و در گروه کنترل A2 در پیگیری های فوق به ترتیب 17/7±96/144، 10/5±55/145، 84/7±28/145، 15/9±00/145 بود. بیان نوشتاری به طور معنی داری تصویر بدنی را در گروه B2 در پیگیری بلافاصله و 4 هفته بعد از مداخله نسبت به پیش آزمون بهبود بخشید (001/0˂p). تفاوت بین گروه آزمون وکنترل در دو پیگیری بلافاصله (002/0=P) و 4 هفته (03/0=P) بعد از مداخله نیز معنی داری بود.

  استنتاج

  بیان نوشتاری می تواند در ارتقای تصویر بدنی در زنان مبتلا به MS تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: بیان نوشتاری، تخلیه هیجانی، تصویر بدنی، مولتیپل اسکلروزیس
 • احسان بلوردی، وجیهه شایسته بیلندی، سید رضا حبیب زاده، نگار مروت دار، فریبا زمرشیدی، نوید کلانی، مهدی فروغیان* صفحات 68-76
  سابقه و هدف

  خونریزی درون مغزی (ICH) سوپراتنتوریال غیرتروماتیک یا خود به خودی یکی از بیماری هایی است که احتمال دارد تشخیص و درمان دشواری داشته باشد. پس بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی تعیین کرایتریای معینی برای بستری بیماران دچار ICH سوپراتنتوریال غیرتروماتیک در بخش مراقبت های ویژه(ICU) بپردازیم.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در سال 1398 در بیمارستان قایم شهر مشهد انجام شد. پرونده بیماران دچار ICH سوپراتنتوریال غیرتروماتیک اولیه بررسی شد. اطلاعات دموگرافیک، شکایت اصلی، بیماری های همراه و علایم همراه و سطح هوشیاری بیماران در بدو مراجعه (معیارهای FOUR و GCS) ثبت شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار21 SPSS انجام شد.

  یافته ها:

   126 نفر از بیماران به دو گروه بستری (84 نفر) و غیر بستری (42 نفر) در ICU تقسیم بندی شدند. سن بالاتر شانس نیاز به بستری در ICU را 955/0برابر و با افزایش سطح هوشیاری بدو مراجعه، شانس بستری در ICU، 812/0 برابر کاهش می یابد. خونریزی داخل بطنی شانس نیاز به بستری در ICU را 29/10 برابر افزایش می دهد. وجود رفلکس بابنسکی شانس نیاز به بستری در ICU را 14/0 و کاهش فورس چهار اندام، شانس بستری در ICU را 098/0 کاهش می دهد. میزان مرگ در بیماران گروه بستری در ICU (45 درصد) به طور معنی داری بیش تر از غیربستری در ICU (2/26 درصد) بود (036/0=p).

  استنتاج

  مطالعه ما قادر به ارایه مدلی برای پیش بینی بستری شدن این بیماران در ICU یا در بخش نبود و تصمیم گیری در مورد کرایتریای بستری بیماران در ICU هنوز نیاز به تحقیقات فراوانی دارد.

  کلیدواژگان: خونریزی درون مغزی، سوپراتنتوریال غیر تروماتیک، بخش مراقبت های ویژه
 • فرزانه بابایی*، سید حمزه حسینی، کاوه حدادی صفحات 77-86
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در بیماران آسیب تروماتیک مغزی جهت درمان موثرتر، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی بعد از آسیب تروماتیک مغزی با ویژگی های جمعیت شناختی، صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی کوهورت، جامعه آماری شامل 409 بیمار مبتلا به آسیب تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری در سال 1393-1389 بوده است که از این تعداد 97 بیمار بعد از پیگیری سه ساله وارد مطالعه شدند. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد و اطلاعات جمعیت شناختی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SPSS، نسخه 19 استفاده گردید.

  یافته ها: 

  از تعداد 409 بیمار مبتلا به آسیب تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بخش آسیب تروماتیک مغزی در طی سال 89 تا 93، 67 درصد مرد، 1/70 درصد متاهل، 8/59 درصد بالای 30 سال و 5/84 درصد ساکن شهر بودند. کیفیت زندگی بعد از آسیب تروماتیک مغزی ارتباط معناداری با جنسیت داشته است ولی با رده های مختلف سنی (366/0 =P)، تحصیلات (379/0 =P) تاهل (342/0=P) و محل سکونت (118/0 =P) ارتباط معنا داری نداشته است.

  استنتاج

  در مجموع قابل ذکر است که آثار آسیب تروماتیک مغزی، به عنوان یک درد طولانی مدت بر کیفیت زندگی مبتلایان قابل ملاحظه بوده و شایسته است در برنامه ریزی های بهداشتی- درمانی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آسیب مغزی تروماتیک، کیفیت زندگی، ویژگی جمعیت شناختی
 • سحر ستوده قربانی، حمید سوری* صفحات 87-96
  سابقه و هدف

  فرسودگی شغلی به عنوان عاملی اساسی باعث تغییر مکرر شغل و محل کار، کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی، تغییرات رفتاری و ایجاد مشکلات جسمانی و روانی در سازمان هاست. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان حوزه سلامت بوده است.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر برگرفته از مرحله اول کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که روی 1274 نفر انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی 26 سوالی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (1985) بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار STATA، آزمون شاپیرو ویلک، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان حوزه سلامت رابطه معکوس و معنی داری (001/0= P و 234/0- = r) وجود داشت. از میان ابعاد کیفیت زندگی فقط t متناظر با بتای سلامت جسمانی با ضریب 260/0- در سطح خطای کمتر از 5 درصد معنی دار بود (026/0= P). کیفیت زندگی با خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معکوس و معنی داری (001/0= P، 117/0- = r و 004/0= P، 080/0- = r) و با عملکرد فردی کارکنان حوزه سلامت رابطه مستقیم و معنی داری (001/0= P و 116/0= r) داشت.

  استنتاج

  با توجه به رابطه معنی دار و معکوس بین فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی، می توان با انجام مداخلات موثر و شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری به خصوص در بعد سلامت جسمانی از فرسودگی شغلی و در نهایت کاهش بهره وری آنان، توسط مدیران و متولیان این حوزه جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، کارکنان عرصه سلامت
 • طاهره ملانیا، شقایق زاهدپاشا، عباس مسگرانی، محمود موسی زاده، فاطمه رضیان، مائده صالحی* صفحات 97-106
  سابقه و هدف

  استوماتیت آفتی راجعه یا recurrent aphthous stomatitis (RAS) یکی از شایع ترین بیماری های مخاط دهان است. اتیولوژی آفت ناشناخته است با این وجود عواملی را در بروز آن دخیل می دانند که شامل عوامل ژنتیکی، تروما، قاعدگی، استرس، اضطراب و غیره می باشد. اختلالات روانی مثل استرس و اضطراب نقش مهمی را در شروع و عود ضایعات RAS دارد. هدف این مطالعه ارزیابی اثر سلامت دهان و سلامت روان مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه است.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مورد شاهدی از 270نفر شرکت کننده در مطالعه (135 مرد و 135زن)، 64 نفر مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه بودند که در گروه مورد (30 مرد و 34 زن) و در گروه شاهد 105 نفر سالم، قرار گرفتند. پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان ((OHIP-14 و سنجش سلامت روان (GHQ-28)توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با نرم افزار spss ver. 24 آنالیز شدند.

  یافته ها: 

  کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در گروه بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی راجعه در همه جنبه ها از نظر آماری به طور معنی داری پایین تر از گروه سالم بود (001/0<p)، به علاوه از نظر سلامت روان در تمامی جنبه ها به جز افسردگی (19/0 =p) تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (001/0<p).

  استنتاج

  نتیجه به دست آمده از این مطالعه بیانگر نقش سلامت روان در ایجاد استوماتیت آفتی راجعه می باشد و لذا توجه به سلامت روان در کنار دیگر عوامل مسبب ایجاد RASتوصیه می گردد.

  کلیدواژگان: استوماتیت آفتی راجعه، کیفیت زندگی، سلامت دهان، سلامت روان
 • محمدرضا شیران، مهدی چرمچیان لنگرودی*، لیلا نجفیان، فاطمه خالقی صفحات 107-117
  سابقه و هدف

  انباشت بی رویه ضایعات اثرات بسیار بدی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد، ولی اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند در افزایش ایمنی غذای جامعه موثر باشد. ترویج وآموزش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و پایه های کشاورزی نوین می تواند در بهره وری و ضایعات کشاورزی و در کل بهبود شرایط زندگی کشاورزان نقش به سزایی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی نقش آموزش بر مدیریت ضایعات برنج شهرستان ساری با تاکید بر حفظ محیط زیست و سلامت بود.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی همبستگی مبتنی بر معادله های ساختاری است که به صورت پیمایشی در شهرستان ساری از استان مازندران صورت گرفت. جامعه آماری تمامی شالیکاران شهرستان ساری بود که 290 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای بود. همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده (581/0< AVE > 506/0) و پایایی ترکیبی (953/0< CR > 946/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS V16 وSmartPLS 2.0.M3  بهره گرفته شد.

  یافته ها: 

  نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که مواردی مانند آموزش استفاده از کاه،کلش و دیگر پسماندهای برداشت محصول برنج بر بکارگیری عملیات مدیریت ضایعات برنج با تاکید بر حفظ محیط زیست و سلامت تاثیر دارد.

  استنتاج

  بدون آگاهی از عملیات مدیریت ضایعات برنج و آموزش درباره آن، نمی توان از شالیکاران انتظار داشت در زمینه مدیریت ضایعات با تاکید بر حفظ محیط زیست و سلامت موفق عمل نمایند.

  کلیدواژگان: ایمنی، سلامت، پسماند، برنج، ساری
 • فتح الله غلامی بروجنی*، حمزه رحیمی، معصومه اسلامی فر، جمشید یزدانی چراتی صفحات 118-125
  سابقه و هدف

  استفاده از وسایل تصفیه آب خانگی جهت بهبود کیفیت آب آشامیدنی، حذف بو، مزه، کدورت، رنگ، ارگانیسم های بیماری زا، مواد شیمیایی سمی، مواد آلی و سرطان زا بسیار رواج یافته است. در این مطالعه به بررسی شاخص باکتری های هتروترف در آب شهری و امکان رشد بیوفیلم در دستگاه های تصفیه آب خانگی شهر ساری در سال 1398 پرداخته شد.

  مواد و روش ها:

   در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، تعداد 50 نمونه از (ورودی و خروجی) از شبکه توزیع آب شرب شهری و خروجی دستگاه های تصفیه آب خانگی ساری در فصل تابستان با روش استاندارد برداشت و مورد آزمایش HPC با روش (R2A Agar) spread Plate قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج این مطالعه نشان داد 25 درصد (12 درصد بیش از حد استاندارد) از نمونه های آب شهری و 18 درصد از نمونه های خروجی سیستم تصفیه آب خانگی (4 درصد بیش از حد استاندار) HPC مثبت هستند. نتایج کاهش کلر باقیمانده در شبکه توزیع و خروجی دستگاه های تصفیه آب خانگی و وجود باکتری های هتروتروف در نمونه های مورد بررسی، احتمال رشد بیوفیلم در شبکه و همچنین بر روی فیلترهای دستگاه های مورد مطالعه را تقویت می کند. بر اساس نتایج مطالعه،ارتباط معنی داری بین مدت زمان کارکرد فیلترها، HPC و کلر باقیمانده وجود دارد (001/0< P).

  استنتاج

  وجود باکتری های هتروتروف در آب شهری و همچنین خروجی دستگاه های تصفیه آب خانگی و کاهش کلر باقیمانده آب، احتمال رشد بیوفیلم در شبکه آبرسانی و سیستم های تصفیه آب خانگی را هرچند به صورت ناچیز افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: باکتری های هتروترف، آب آشامیدنی، دستگاه تصفیه آب خانگی، رشد بیوفیلم، ساری
 • سیده کبریا نورانی، ویدا حجتی، مطهره روحی اردشیری*، اسماعیل اکبری صفحات 126-132
  سابقه و هدف

  مدارهای عصبی و سیستم های انتقال دهنده عصبی در بازولترال آمیگدال (BLA) در تشکیل حافظه هیجانی از طریق ارتباط با هیپوکامپ نقش دارند. بنابراین در این مطالعه نقش این مدارهای عصبی بر پلاستیسیتی سیناپسی با استفاده از تزریق آگونیست گیرنده های بتا آدرنرژیک به داخل بازولترال آمیگدال بررسی شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه تجربی، ثبت الکتروفیزیولوژی از هیپوکامپ بررسی شد. موش های نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنیgr 250-210 از دانشگاه علوم پزشکی مازندران تهیه شدند.سپس حیوانات به دو گروه کنترل (سالین با حجم 5/0میکرولیتر) و گروه درمان (کلنبوترول با دوز 10 نانوگرم درنیم میکرولیتر) تقسیم شدند. به علاوه، کلنبوترول  به صورت دوطرفه به ناحیه بازولترال آمیگدال تزریق شد. سپس اثر کلنبوترول بر فعالیت الکتریکی پایه سلول های گرانولار شکنج دندانه ای (DG) بررسی شد. پس از آن پروتکل تحریک فرکانس بالا، 200 هرتز برای القای تقویت سیناپسی طولانی مدت (LTP) اعمال شد. دامنه پتانسیل تجمعی (PS) و شیب پتانسیل تحریکی پس سیناپسی(EPSP) قبل و پس از تزریق کلنبوترول آنالیز شد.

  یافته ها: 

  نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق کلنبوترول با غلظت ng 10، بخش PS ازLTP  را در ناحیه DG نسبت به گروه درمان شده با سالین افزایش نداد. به علاوه، شیب EPSP نیز درگروه درمان شده با کلنبوترول در مقایسه با گروه درمان شده با سالین افزایش نداشت (05/0P<).

  استنتاج

  تزریق کلنبوترول در ناحیه بازولترال آمیگدال با غلضت μl5/0ng/10 اثر معنی داری بر فعالیت الکتریکی پایه و تقویت سیناپسی در سلول های گرانولار شکنج دندانه ای، در طول مدت زمان 90 دقیقه ندارد.

  کلیدواژگان: کلنبوترول، هیپوکامپ، بازولترال آمیگدال، تقویت سیناپسی طولانی مدت
 • علیرضا عزیززاده دلشاد*، زهرا بادکوبه هزاوه، محمدرضا جلالی ندوشن صفحات 133-138
  سابقه و هدف

  گواترمولتی نودولر، بزرگی خوش خیم غده ی تیرویید و کارسینوم پاپیلری تیرویید، شایع ترین نوع سرطان تیرویید است. امروزه می توان از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی در تشخیص و پیش آگهی تومورها استفاده نمود. در مطالعه ی حاضر در نمونه های گواتر مولتی نودولر و کارسینوم پاپیلری تیرویید، بیان مارکر CD117 و ارتباط آن با عوامل موثر در پیش آگهی مقایسه شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مقطعی، در 60 بیمار مبتلا به گواتر مولتی نودولر و 60 بیمار مبتلا به کارسینوم پاپیلری تیرویید، که طی سال های 97-1390 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران تحت جراحی تیروییدکتومی قرار گرفته بودند، بیان مارکر CD117 در بافت تیرویید با روش ایمونوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرارگرفت و از نمره صفر تا 3 درجه بندی شد.

  یافته ها: 

  در تمامی نمونه های خوش خیم و بدخیم CD117 بیان شد: در نمونه های بدخیم 95 درصد نمره 1 و 5درصد نمره 2 و در نمونه های خوش خیم حدود 52درصد نمره 1 و 48درصد نمره های 2 و 3 مشاهده شد، به طوری که نمره ی بیان آن در نمونه های بدخیم با اختلاف معنی دار کم تر بود (05/0< P). همچنین افزایش بیان CD117 با کاهش درگیری غدد لنفاوی و افزایش اندازه ی تومور ارتباط داشت (05/0<p)، ولی با دیگر عوامل موثر بر پیش آگهی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (081/0=p).

  استنتاج

  با توجه به نتایج متناقض در مورد ارتباط بیان CD117 با فاکتورهای موثر در پیش آگهی، انجام مطالعات بیش تر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: گواتر مولتی نودولر، کارسینوم پاپیلاری تیروئید، CD117، پیش آگهی
 • گلنار رحیم زاده، محمدصادق رضایی*، الهه احمدی صفحات 139-144
  سابقه و هدف

  اشریشیاکلی شایع ترین عامل عفونت دستگاه ادراری می باشد. استراتژی درمان با ظهور اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و مقاومت آن به اکثر آنتی بیوتیک ها با مشکل مواجه شده است. باکتریوفاژها به عنوان گزینه درمانی جایگزین پیشنهاد می شوند. به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی فعالیت لیتیک فاژ جداسازی شده از شیر پاستوریز نشده علیه اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف، انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی جهت آماده سازی باکتری، اشریشیاکلی از 9 نمونه عفونی ادرار جداسازی شد. سپس اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف با روش دیسک دیفیوژن (Kirby-Bauer) تایید شد. باکتریوفاژ نیز از
  نمونه شیر پاستوریزه نشده جداسازی شد. فعالیت لیتیک فاژ علیه اشرشیاکلی با Spot test تایید شد. تیتر فاژ با تکنیک
  DLA assay محاسبه شد. زمان نهفتگی فاژ تعیین و فنوتیپ فاژ با میکروسکوپ الکترونی مشخص شد.

  یافته ها: 

  فعالیت لیتیک فاژ علیه اشریشیاکلی تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع الطیف در شرایط In vitro با تشکیل هاله عدم رشد تایید شد. تیتر فاژ PFU/ml1010 × 15 محاسبه شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی کوکتل فاژ متعلق به خانواده های میوویریده و پودوویریده را تایید نمود. دوره نهفتگی فاژ 20 دقیقه بود.

  استنتاج

  براساس یافته های این مطالعه باکتریوفاژ جداسازی شده از شیر پاستوریزه نشده علیه اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در شرایط In vitro موثر است.

  کلیدواژگان: باکتریوفاژ، اشریشیاکلی، بتالاکتامازوسیع الطیف
 • سلمان غفاری، ریحانه جوادی*، سید مهران رضوی پور، مسعود شایسته آذر، شاهین طالبی صفحات 145-150
  سابقه و هدف

  از مهم ترین عوارض شکستگی های استخوانی عارضه جوش نخوردن است. در این مطالعه با بررسی دو گروه جراحی شده به روش تعویض میله و پلیت گذاری روی میله جهت درمان جوش نخوردگی های شفت فمور(ران)، میزان عوارض پس از جراحی و مدت زمان رسیدن به نتیجه  مطلوب ، مقایسه و بهترین روش معرفی شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 12 بیمار در فاصله سال های 1397-1390 با شکستگی شفت استخوان فمورکه به طور اولیه تحت جراحی میله گذاری قرار گرفته بودند، اما دچار عارضه جوش نخوردگی شده بودند، مجددا تحت جراحی تعویض میله یا پلیت گذاری حمایتی قرار گرفتند. خصوصیات دموگرافیک، نوع شکستگی و نوع جراحی آنان ثبت شد. حداقل یک سال پس از جراحی از بیماران گرافی رخ و نیمرخ ران تهیه و ارتوپد میزان جوش خوردن استخوان را ارزیابی کرد.

  یافته ها: 

  4 نفر (33/33 درصد) از بیماران تحت جراحی تعویض میله داخل استخوانی و 8 نفر (67/66 درصد) تحت جراحی پلاک گذاری روی میله قبلی قرار گرفتند. 2 نفر (67/16 درصد) از بیماران عارضه عفونت و 5 نفر (67/41 درصد) عارضه کوتاهی اندام داشتند. میانگین کوتاهی اندام در این افراد cm 22/0 ± 10/1 بود. میانگین مدت زمان جوش خوردن بعد از جراحی در گروه با پلاک گذاری روی میله کم تر از گروه با تعویض میله بود.

  استنتاج

  در بیماران با جوش نخوردن شکستگی های شفت فمور استفاده از پلیت احتمالا انتخاب مناسب تری باشد. نتایج حاصل از این مطالعه مانند جوش خوردگی سریع تر، بر مفید و کاربردی بودن این تکنیک دلالت دارند.

  کلیدواژگان: شفت فمور، جوش نخوردن استخوان، میله داخل استخوانی، پلیت گذاری
 • خدیجه ماجانی، معصومه خسروی، جمیله کیانفر، ابوالحسن نقیبی* صفحات 151-155
  سابقه و هدف

  تغذیه با شیر مادر در دو سال اول زندگی بیش ترین اثربخشی را در ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری ها دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تغذیه با شیر مادر تا 2 سالگی در شهر ساری با استفاده از سازه های مدل بزنف می باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی، تعداد 328 مادر دارای کودک کم تر از 2 سال شهر ساری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رفتار شیردهی براساس ساختارهای مدل بزنف جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون مجذور کای و آنالیز واریانس انجام شد.

  یافته ها:

   فراوانی تغذیه انحصاری با شیر مادر 4/74 درصد بود. از نظر آگاهی 41 درصد مادران در دسته خوب قرار گرفتند و 75 درصد از مادران نگرش خوب داشتند. بین سطح آگاهی (005/0 P=)، نگرش (02/0 P=) و عوامل قادرساز (02/0 P=) با رفتار شیردهی مادران ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. بین تحصیلات (002/0 P=) و شغل مادر (0001/0 P=) با میانگین نمره آگاهی و نگرش ارتباط معنی داری یافت شد.

  استنتاج

  نتایج نشان داد که آگاهی و نگرش مادر بر رفتار شیردهی او اثر معناداری دارد. بنابراین احتمالا می توان با افزایش آگاهی و نگرش مادران نسبت به فواید تغذیه با شیر مادر، رفتار شیردهی آن ها را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: تغذیه با شیر مادر، مدل بزنف
 • هدیه صولتی، محمد صاحب الزمانی*، فرهاد ادهمی مقدم صفحات 156-161
  سابقه و هدف

  بستری شدن کودک برای مادر یک واقعه استرس زا است و منجر به واکنش های هیجانی در او می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت خانواه محور به روش تله نرسینگ (مراقبت پرستاری از طریق تلفن) بر واکنش های هیجانی مادران انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در این کارآزمایی بالینی، 66 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و در گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان در هر دو گروه، در ابتدای مطالعه و 45 روز پس از ترخیص پرسشنامه  DASS-21 (اندازه گیری مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس) را تکمیل کردند. گروه آزمون در واتس آپ آموزش های بهداشتی و تغذیه ای، را گرفتند. گروه کنترل آموزش روتین هنگام ترخیص را دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  میانگین و انحراف استاندارد اضطراب، افسردگی و استرس در گروه آزمون قبل از مداخله به ترتیب 03/5 ±21/8، 3/13±09/28، 85/4±41/11 و بعد از مداخله 91/3±45/5، 78/11 ± 64/18، 86/4 ±33/8 بود و در گروه کنترل قبل از مداخله 14/5 ±01/7، 75/14±61/22، 91/8±64/5 و بعد از مداخله 64/5±91/8، 75/12 ± 00/22، 89/4 ±91/6. تفاوت معنادرای بین میانگین نمرات اضطراب و افسردگی و استرس قبل از انجام مداخله در دو گروه مشاهده نشد (05/0> P). پس از مداخله، نمرات افسردگی و استرس در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (05/0< P). اما، تفاوت معنی داری بین نمرات اضطراب در دو گروه مشاهده نشد (05/0> P). شیب رگرسیون 338/0F= می باشد که معنی دار نیست (05/0≥p).

  استنتاج

  آموزش مراقبت خانواده محور به روش مراقبت پرستاری به روش تله نرسینگ روشی موثر در کاهش آشفتگی های هیجانی مادران کودکان پس از پیوند مغز استخوان است.

  کلیدواژگان: تله نرسینگ، پیوند مغز استخوان، اضطراب، افسردگی، استرس
 • فاضل نجفی قادیکلایی، محمود موسی زاده، مهشید احمدی* صفحات 162-167
  سابقه و هدف

  امروزه سوانح و حوادث در کودکان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر(Mortality) می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های ناشی از حوادث در بخش اورژانس بیمارستان بوعلی شهر ساری انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مقطعی، کودکان کم تر از 16 سال که بدلیل حوادث به مرکز اورژانس بیمارستان بوعلی، در سال 1396 مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق چک لیستی که شامل متغیرهای سن، جنس، ساعت بروز حادثه، روز، ماه و فصل بروز حادثه، مکان وقوع حادثه (منزل، مدرسه، جاده)، پیامد حادثه (مرگ، تحت درمان و بهبودی) بود، انجام گرفت. داده ها با نرم افزار 22 SPSS آنالیز شدند.

  یافته ها:

   اطلاعات 108 بیمار کم تر از 16 سال وارد مطالعه شد. بیش ترین سوانح در پسرها (91 نفر) مشاهده شد. نیمه دوم روز (9/75درصد) بیش ترین زمان بروز حوادث بود. شایع ترین مکانیسم آسیب، زمین خوردن (7/47 درصد) بود و بیش تر در منزل و خیابان (بیش از 90 درصد) اتفاق افتاده بود. پس از تحلیل داده ها ارتباطی بین متغیرها یافت نشد و P در تمامی موارد بیش تر از 05/0 و از لحاظ آماری معنی دار نبود.

  استنتاج

  با توجه به یافته های مطالعه، توصیه می شود آموزش های لازم به والدین در مورد مراقبت بیش تر از فرزندان در برابر مکانیسم های مختلف آسیب از جمله زمین خوردن و تصادف داده شود و همچنین اقدامات لازم از طرف ارگان های مختلف اجرایی در جهت امن تر ساختن پارک ها و مکان های تفریحی انجام شود.

  کلیدواژگان: کودکان، سقوط، اپیدمیولوژی، حادثه
 • ایمان فرهی آشتیانی، داود خراسانی زواره*، میثم صفی کیکله، رضا غلام نیا، حمید صفرپور صفحات 168-170
|
 • Mehdi Movahedi, Azadeh Asefnejad, Mohammad Rafienia*, MohammadTaghi Khorasani Pages 1-11
  Background and purpose

  Studies showed that biocompatible and biodegradable materials in tissue engineering can be used to heal wounds. The aim of this study was to fabricate polyurethane/royal jelly/hyaluronic acid scaffold with suitable biological properties for wound healing using electrospinning method.

  Materials and methods

  In this applied experimental study, to make a nanofiber scaffold, 10% by weight/weight of polyurethane was dissolved at room temperature for 2 hours. Then, royal jelly (in different ratios) and hyaluronic acid (1% by w/w) were added to the polyurethane solution and electrospinning was performed. For biological evaluation, in vitro and finally in vivo analyses were performed.

  Results

  Polyurethane scaffold containing 1% w/w of hyaluronic acid and 6% w/w of royal jelly was fabricated by electrospinning method. Scanning electron microscope images showed bead-free uniform fibers. The diameter of scaffold fibers was 546.8 nm. The contact angle of the scaffold was 51.610 indicating the hydrophilic properties of the scaffold. Moreover, the scaffold did not show any toxicity. Royal jelly improved cell proliferation and increased the cell adhesion of the scaffold. In the in vivo analysis, the wound healing process in the presence of the prepared scaffold was 92.21% after 14 days.

  Conclusion

  Electrospun polyurethane scaffold containing 1% w/w of hyaluronic acid and 6% w/w of royal jelly was studied for the first time and in vitro and in vivo studies showed that this scaffold can be a suitable candidate in skin tissue engineering and wound healing.

  Keywords: polyurethane, hyaluronic acid, royal jelly, skin tissue engineering
 • Ali Rajabi, Ali Emami, Behnaz Barzegarzadeh Namarvar, Reza Safaralizadeh* Pages 12-23
  Background and purpose

  The aim of this study was to bioinformatically and experimentally evaluate the effect of melatonin on the expression levels of UBE2W and SSX2IP genes in melatonin treated Human Hepatocellular carcinoma G2 (HepG2) cancer cell line. UBE2W encodes a protein that promotes ubiquitination of Fanconi anemia complementation group proteins and may be important in the repair of DNA damage. SSX2IP belongs to an adhesion system, involved in cell movement and acts as a centrosome maturation factor.

  Materials and methods

  At first, as a bioinformatics tool, MATLAB 2018a software was employed to evaluate the UBE2W and SSX2IP genes expression levels using microarray data. Then, after designing and preparing the primers, MTT and Real-time PCR were carried out in three replicates.

  Results

  MTT assay showed that the viability of cancer cell significantly decreased in melatonin treated group (P≤0.01). The IC50 value was estimated to be 2080 µM for 48 hours, but no significant changes were seen in the survival of human normal cells (HUVEC-C) (P≥0.05). Real-time PCR proved that the expression levels of both genes increased (P≥0.05 in 24h and P≤ 0.05 in 48h) in melatonin treated cells compared to un-treated group, which was in accordance with bioinformatics analysis.

  Conclusion

  Our study showed that UBE2W and SSX2IP genes could be used as therapeutic target genes for Hepatocellular carcinoma. However, complementary studies are needed to prove current findings.

  Keywords: melatonin, Hepatocellular carcinoma, bioinformatics, microarray data
 • Malihe Bagheri, Ghasem Mosayebi, Mahdieh Mondanizadeh* Pages 24-34
  Background and purpose

  T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is a type of blood malignancy caused by changes in the precursors of T lymphocyte cells. The PTEN gene is one of the most common tumor suppressor genes that mutates in most human cancers, including T-ALL. Therefore, it is important to identify miRNAs that target the PTEN gene in T-ALL. For this purpose, in the present study, miRNAs targeting PTEN gene in T-ALL patients were examined.

  Materials and methods

  The miRNAs targeting PTEN was predicted and selected using bioinformatics. A total of 40 plasma samples were collected from T-ALL patients and healthy individuals. After RNA extraction and synthesis of cDNA, the expression levels of predicted miRNA and PTEN were assessed by Real time PCR in REST 2009. Statistical analysis was performed in SPSS V16 and P<0.05 were considered significant.

  Results

  Bioinformatics showed that miR-1297 target the PTEN gene. Compared to healthy individuals, in T-ALL patients, the expression levels of miR-1297 and PTEN gene in the plasma significantly increased (45.93, P= 0.001) and decreased (0.191, P= 0.001), respectively.

  Conclusion

  The present study showed that miR-1297 is likely to target the PTEN gene. Therefore, miR-1297 could serve as a new and non-invasive biomarker in diagnosis and treatment of T-ALL.

  Keywords: T-ALL, PTEN, miRNA, biomarker
 • Mona Jafari Anarloie, Mohammad Azadbakht*, Hossein Asgarirad, Ghasem Rahmatpour Rokni, Ali Davoodi, Ali Farmoudeh Pages 35-43
  Background and purpose

  Salvia virgata Jacq has antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, antinociceptive, antispasmodic, and healing effects. The aim of this study was to prepare and antiperspirant clinical evaluation of aerial gel formulation of this plant.

  Materials and methods

  The aerial parts of the plant were collected from Hezarjarib forest in Mazandaran, spring 2017. The samples were crushed, dried and extracted with 70% ethanol. The amount of total flavonoids of the extract was investigated by spectrophotometric method of Aluminum Chloride with Quercetin standard. For antiperspirant clinical study, 5% gel formulation of dried extract was prepared. The gel was formulated by carbopol 980, glycerin, methyl, propylparaben, triethanolamine, and 5% dried plant extract. Then, physicochemical and microbial properties of the product, including stability, consistency, viscosity, dispersibility, transparency, color, odor, and bacteria growth were investigated in general and specific culture media. After preparation, in this randomized double-blind study, the products and placebos were administered to the volunteers (twice daily). Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) was completed and clinical indicators were evaluated.

  Results

  In this study, the extract yield and total flavonoid content of the extract were 39.88% and 49.83 mg/g, respectively. In addition, 1% carbopol formulation had good physicochemical properties and significant difference was seen in the efficacy of the drug between the intervention and placebo group (P<0.05).

  Conclusion

  According to current study, Salvia virgata Jacq is suitable in treatment of hyperhidrosis.

  Keywords: common sage, Salvia virgata, gel, antiperspirant, flavonoids, clinical trial
 • Pegah Katibeh, Rozita Bakhshizadeh Shirazi, Ramin Shiraly* Pages 44-53
  Background and purpose

  Numerous drugs have been suggested to control pediatric migraine headaches, but there are limited numbers of randomized controlled trials to prove their efficacy. The aim of this study was to compare the efficacy of Propranolol + Cinnarizine and Propranolol + placebo in controlling migraine headaches in Children.

  Materials and methods

  A double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial was performed in 90 eligible children aged 6-14 years of age attending Shiraz Imam Reza clinic, 2018. They were randomly assigned into either an intervention group (n=45) or a control group (n=45). Intervention group received Propranolol + Cinnarizine and control group received Propranolol + placebo. The frequency, duration, and severity of headaches were recorded for two months.  Data analysis was carried out applying paired samples t-test and independent samples t-test.

  Results

  The mean age of children was 10 ± 2.6 years old.  A positive family history of migraine was found in more than 70% of the participants. There was about 73% decrease in monthly mean frequency of headaches in both groups compared to baeline (reduction from 15 times to 4 times in intervention group and from 11 times to 3 times in control group). Also, mean duration and intensity of headaches decreased by 60% and 50%, respectively, in both groups compared to the baseline (P<0.001). There were no significant differences in mean frequency, duration, and severity of headaches within the first or second month between the two groups (P>0.12).

  Conclusion

  Combination of Propranolol and Cinnarizine showed no additional effect on controlling pediatric migraine headaches compared to Propranolol alone.

  Keywords: migraine, prevention, cinnarizine, propranolol
 • Bahare Afshar, Leila Amini*, Seyed Massood Nabavi, Mahsahd Mohammadnouri, Shayesteh Jahanfar, Maryam Hasani Pages 54-67
  Background and purpose

  Multiple sclerosis (MS) affects own physical function and body image. The aim of this study was to determine the effect of expressive writing on body image in women with MS.

  Materials and methods

  In this randomized trial, the Solomon four-group design was employed. The study was carried out in 116 women attending an MS clinic in Tehran, Iran 2019. The participants were randomly assigned to two subgroups of control (A1 and A2) and two subgroups of intervention (B2 and B1). Pretest and posttest were done in A2 and B2 while for A1 and B1only posttest was performed. Expressive writing including morning pages, meeting the inner child, and creative assignments were carried out for six weeks. The control group received routine care. Fisher Body Focus Questionnaire was completed at pretest in A2 and B2 and at posttest in all groups (immediately after the intervention, and at weeks four and eight). Data analysis was done in SPSS V26.

  Results

  The mean scores for body image in B2 were 145.65±19.89 at pretest, 156.89±9.54 immediately after the intervention, 158.16±8.92 at week four, and 153.96±8.27 at week eight. In A2, the mean score at these times were 144.96±7.17, 145.55±5.10, 145.28±7.84, 145.00±9.15, respectively. Expressive writing significantly improved body image in B2 at immediately and four weeks after the intervention compared to pretest (P˂0.001). There were significant differences between the control group and intervention group at immediately after (P=0.002) and four weeks (P=0.03) after the intervention.

  Conclusion

  Expressive writing could be effective in improving body image in women with MS.

  Keywords: expressive writing, emotional disclosure, body image, Multiple Sclerosis
 • Ehsan Bolvardi, Vajiheh Shayesteh Bilandi, Seyed Reza Habibzadeh, Negar Morovatdar, Fariba Zemorshidi, Navid Kalani, Mahdi Foroughian* Pages 68-76
  Background and purpose

  Non-traumatic or spontaneous supratentorial hemorrhage (ICH) is a condition that may be difficult to diagnose and treat. In this study, ‎we decided to determine certain criteria for hospitalization ‎of patients with non-traumatic supratentorial ICH in Intensive Care Unit (ICU) ‏.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in Mashhad Ghaem Hospital 2019. Patients with primary non-traumatic supratentorial ‎ICH were studied. Demographic information, main complaint, comorbidities ‎and comorbid symptoms, and level of consciousness of patients at the time of ‎referral (FOUR and GCS criteria) were recorded‏.‏ Data analysis was carried out in SPSS V21.

  Results

  Patients (n=126) were studied based on the need for ICU admission (n= 84) or other admissions (n= 42). Older patients were 0.955 times more likely to be admitted to ICU and patients with increase in level of ‎consciousness at arrival were 0.812 times less prone to be admitted to ‎ICU. We found ICU admission 10.29 times higher in patients with intraventricular hemorrhage. Those with Babinski reflex were 0.14 times less likely to be admitted to ICU. Moreover, probability of ICU admission was 0.098 times less in patients with reduced four-limb ‎force. Mortality ‎rate was significantly higher in patients admitted to ICU (45%) than others (26.2%) (P= 0.036) ‎‏.‏

  Conclusion

  Current study could not provide a model for predicting the admission of ICH ‎patients to ICU or other wards, so, developing criteria for ICU admission in these patients requires further research.

  Keywords: intracerebral hemorrhage, non-traumatic supraventricular, Intensive Care Unit
 • Farzaneh Babaei*, Seyed Hamzeh Hosseini, Kaveh Haddadi Pages 77-86
  Background and purpose

  Quality of life among traumatic brain injury patients is of great importance in having more effective treatment. This study aimed at investigating the relationship between quality of life after traumatic brain injury and demographic characteristics.

  Materials and methods

  In this cohort study, the statistical population included 409 patients with traumatic brain injury attending Sari Imam Khomeini Hospital, 2010-2014, of whom 97 were selected via purposeful sampling after three years. The 36-Item Short Form Health Survey questionnaire (SF-36) was administered and demographic characteristics were recorded using a researcher-made questionnaire. Data analysis was carried out in SPSS V19.

  Results

  The patients (n=409) included 67% men and 70.1% were married. There were 59.8% over 30 years of age and 84.5% were living in city. Quality of life after traumatic brain injury was significantly associated with gender. But, there were no significant relationship between quality of life after traumatic brain injury and age groups (P=0.366), education (P=0.379), marital status (P=0.342), and place of residence (P=0.118).

  Conclusion

  Traumatic brain injury as a long-term pain influences the quality of life of patients, therefore, it should be considered in health-care planning.

  Keywords: traumatic brain injury, quality of life, emographic characteristics
 • Sahar Sotoodeh Ghorbani, Hamid Soori* Pages 87-96
  Background and purpose

  Job burnout is one of the major reasons for frequent job changes that creates physical and mental problems and reduces efficiency and at workplace. This study aimed to investigate the relationship between the quality of working life and job burnout in a large sample of health workers.

  Materials and methods

  The present study was part of the first stage of Health Cohort of Staff in Shahid Beheshti University of Medical Sciences, performed in 1274 participants. The WHOQOL-BREF and the Maslach Job Burnout Inventory (1985) were administered. Data were analyzed using STATA applying Shapiro Wilk, Spearman correlation coefficient, and Linear Regression Analysis.

  Results

  There was a significant inverse relationship between the quality of working life and
  job burnout (r = -0.234, P= 0.001). Among the dimensions of quality of life, only t corresponding to the beta of physical health (r= -0.260) was found to be significant at the error level of less than 5% (P=0.026). Significant inverse relationship were seen between quality of life, emotional fatigue, and depersonalization (r= -0.117, P= 0.001 and r= -0.080, P= 0.004, respectively) and a significant direct relationship was observed between quality of life and individual performance (r= 0.116, P= 0.001).

  Conclusion

  According to the inverse relationship between job burnout and quality of life, authorities should aim at identifying the factors associated with lower quality of working life, and especially improve physical health to prevent job burnout and ultimately increase productivity.

  Keywords: job burnout, quality of life, healthcare workers
 • Tahereh Molania, Shaghayegh Zahedpasha, Abbas Mesgarani, Mahmood Moosazade, Fatemeh Razian, Maedeh Salehi* Pages 97-106
  Background and purpose

  Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is one of the most common oral mucosal diseases. The etiology of RAS is unknown, however, some factors are considered to be involved in its occurrence, including genetic factors, trauma, menstruation, stress, anxiety, etc. Mental disorders such as stress and anxiety play a key role in the onset and recurrence of RAS lesions. The purpose of this research was to study the effect of mental health and oral health-related quality of life in patients with RAS.

  Materials and methods

  This case-control study was performed in 270 people, including 135 males and 135 females. The participants were investigated in two groups; the case group (n= 64 with RAS, 30 males and 34 females) and healthy controls (n=105). Oral Health Impact Profile (OHIP)-14 and General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) were completed by both groups. Data analysis was done in SPSS V24.

  Results

  Oral health-related quality of life in patients with RAS was significantly lower than the control group in all aspects (P<0.001). Mental health status was significantly different between the case group and controls in all aspects (P<0.001) except depression (P= 0.19).

  Conclusion

  The present study showed the role of mental health in incidence of recurrent aphthous stomatitis, so paying attention to mental health is recommended along with other factors that cause this condition.

  Keywords: recurrent aphthous stomatitis, quality of life, oral health, mental health
 • Mohammadreza Shiran, Mehdi Charmchian Langerodi*, Leila Najafian, Fatemeh Khaleghi Pages 107-117
  Background and purpose

  Waste accumulation has very negative impacts on human health and the environment, but if managed properly, it can help in increasing food safety of the community. Agricultural extension and education as one of the main pillars of modern agriculture can play an effective role in agricultural productivity and waste and in general improve the living conditions of farmers. The purpose of this study was to investigate the role of education on rice waste management in Sari, Iran with emphasis on environmental protection and health.

  Materials and methods

  This structural equation-based correlational survey was performed in 290 rice cultivators in Sari, north of Iran. The participants were selected based on Cochranchr('39')s formula. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Based on the average variance extracted (0.506 >AVE< 0.581) and composite reliability (0.946 >CR < 0.953), the questionnaire had convergent validity and appropriate reliability. SPSS V16 and SmartPLS 2.0.M3 were used to analyze the data.

  Results

  The study showed that trainings on the use of straw and other residues of rice positively affects rice waste management operations and is linked to environmental protection and better health status.

  Conclusion

  Without knowledge of rice waste management operations and proper trainings, rice cultivators cannot be expected to succeed in waste management while considering environmental protection and health.

  Keywords: safety, health, waste, rice, Sari
 • Fathollah Gholami Borujeni*, Hamzeh Rahimi, Masumeh Eslamifar, Jamshid Yazdani Charati Pages 118-125
  Background and purpose

  Household drinking water treatment devices are becoming commonplace to improve the quality of drinking water, remove odor, taste, turbidity and color, pathogenic organisms, toxic chemicals, organic matter, and carcinogenic pollutants. This study aimed at investigating the Heterotrophic plate count (HPC) in drinking water and possibility of biofilm formation in household drinking water treatment devices in sari, Iran.

  Materials and methods

  In a descriptive-analytical study, 100 samples were collected from the inlet and outlet reservoirs of urban drinking water distribution network and household water treatment systems according to the standard method in summer 2019. HPC culture was tested by spread plate method using R2A agar culture.

  Results

  Among the samples studied, HPC was 12% higher than the standard level in 25% of urban water samples and 4% higher than the standard level in 18% of home water treatment system samples. Low residual chlorine in network and effluent of treatment devices and presence of heterotrophic bacteria in these samples, reinforces the possibility of biofilm growth on the network system and devices. The study showed significant relationship between lifetime of the filters, HPC, and residual chlorine (P<0.001).

  Conclusion

  Presence of HPC in network and effluent samples of household drinking water treatment devices and low residual chlorine in samples increases the rate of biofilm formation in network and devices even by small amounts.

  Keywords: heterotrophic bacteria, drinking water, household drinking water treatment devices, biofilm growth, Sari
 • Seyedeh Kebria Noorani, Vida Hojati, Motahareh Rouhi Ardeshiri*, Esmaeil Akbari Pages 126-132
  Background and purpose

  Neural circuits and neurotransmitter systems within the basolateral amygdala (BLA) play roles in forming emotional memory through communication with the hippocampus. Therefore, in this study, the role of these neural circuits on synaptic plasticity was investigated by agonist injection of beta-adrenergic receptors into the BLA.

  Materials and methods

  In this experimental study, the electrophysiological recording from the hippocampus was investigated. Male Wistar rats (210-250 gr) were divided into two groups: control group that received saline (0.5 μl) and the treatment group that received clenbuterol (10 ng/0.5μl). Clenbuterol was also bilaterally injected into the BLA. Then, we studied the effect of clenbuterol on basal activity of the granular cells of the dentate gyrus (DG). Afterwards, a 200-Hz high-frequency stimulation protocol was applied to induce long-term potentiation (LTP). The amplitude of the population spike (PS) and the slope of the excitatory post synaptic potential (EPSP) were analyzed before and after the injection of clenbuterol.

  Results

  Injection of clenbuterol (10 ng) did not increase PS of the LTP compared to the control group in the DG region. Also, no significant increase was seen in the slope of EPSP in treatment group compared to the control group (P>0.05).

  Conclusion

  Clenbuterol administration into the basolateral amygdala (10 ng/0.5μl) did not affect basal electrical activity and synaptic reinforcement of the dentate granular cells in 90 minutes

  Keywords: clenbuterole, hippocampus, basolateral amygdala, long-term potentiation
 • Alireza Azizzadeh Delshad*, Zahra Badkoobeh Hazaveh, Mohammadreza Jalali Nadoushan Pages 133-138
  Background and purpose

  Multinodular goiter is a benign enlargement of thyroid gland and papillary thyroid carcinoma is the most common type of thyroid cancer. Today, immunohistochemical markers can be used in diagnosis and prognosis of tumors. The aim of this study was to compare the expression of CD117 in multinodular goiter and papillary thyroid carcinoma and its association with prognostic factors.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, samples of thyroid tissue from
  60 multinodular goiter and 60 papillary thyroid carcinoma cases who underwent thyroidectomy in
  Tehran Mostafa Khomeini Hospital during 2011-18, were evaluated for CD117 expression via immunohistochemistry. The expression intensity was scored 0-3.

  Results

  CD117 was expressed in all samples with generally lower expression scores in malignant samples: 95% and 5% of malignant cases showed scores 1 and 2, respectively. Almost 52% and 48% of benign cases showed score 1 and scores 2 and 3, respectively (P<0.05). Increased CD117 expression was associated with decreased lymph node involvement and increased tumor size (P<0.05), but there was no significant relationship between this marker and other prognostic variables (P=0.081).

  Conclusion

  There are contradictory findings on the relation between CD117 expression and prognostic factors in malignant cases, therefore, further studies are recommended to clarify the association.

  Keywords: multinodular goiter, thyroid papillary carcinoma, CD117, prognosis
 • Golnar Rahimzadeh, MohammadSadegh Rezai*, Elaheh Ahmadi Pages 139-144
  Background and purpose

  Escherichia coli (E.coli) is the most common cause of urinary tract infection. The treatment strategy has been hampered by the emergence of broad-spectrum beta-lactamase-producing E.coli and its resistance to most antibiotics. Bacteriophages are suggested as an alternative treatment option. This study aimed at evaluating the lytic activity of isolated phage from unpasteurized milk against Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBLs) E.coli.

  Materials and methods

  In this experimental study, E. coli was isolated from nine urinary tract infection samples and was confirmed as broad-spectrum beta-lactamase-producing by the Kirby-Bauer method. Bacteriophage was isolated from unpasteurized milk samples. Lytic activity of phage was determined by the spot test. Phage titer was calculated using the DLA assay. The phage latent period was detected and phenotype of the phage was determined by electron microscopy.

  Results

  Lytic activity of phage against E.coli was confirmed by the formation of an inhibition zone. The phage titer was 15×1010 PFU/ml. The images of electron microscopy confirmed the phage cocktail belonged to Myoviridae and Podoviridae families. The latent period of bacteriophage was 20 min.

  Conclusion

  Isolated bacteriophage from unpasteurized milk is effective on broad-spectrum beta-lactamase E. coli.

  Keywords: bacteriophage, E. coli, Broad-spectrum beta-lactamases
 • Salman Ghaffari, Reyhaneh Javadi*, Seyed Mehran Razavipour, Masoud Shayestehazar, Shahin Talebi Pages 145-150
  Background and purpose

  One of the most important complications of bone fractures is nonunion. This research aimed at comparing the effect of exchange nailing and plate augmentation on complications after surgery and the time to achieve desired outcomes.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was conducted in 12 femoral shaft nonunion cases treated operatively in 2011-2018 (eight patients were managed with plate augmentation and four patients were treated with exchange nailing). Demographic characteristics of the patients, type of fracture and type of surgery were recorded. A year after the surgery, anteroposterior and lateral view profiles were prepared from all patients and the extent of bone fusion was evaluated by orthopedic surgen.

  Results

  Four patients (33.33%) underwent intraosseous nail replacement surgery and eight (66.67%) underwent plate augmentation surgery. Two patients (16.67%) developed infections and five (41.67%) had a short limb complication. The average limb shortness in these patients was 1.10±0.22 cm. The average duration of union after discharge was lower in patients with plate augmentation than those with replacement of the intramedullary nail.

  Conclusion

  In current study, faster uninon achieved, so, augmentation plating could be a good choice in patients with femoral shaft nonunion.

  Keywords: femoral shaft, nonunion, plate augmentation, exchange nailing
 • Khadije Maajani, Masoumeh Khosravi, Jamileh Kianfar, Seyed Abolhassan Naghibi* Pages 151-155
  Background and purpose

  Breastfeeding in the first two years of life has great benefits in health promotion and preventing diseases. The aim of this study was to determine breastfeeding practices during the first two years of life based on BASNEF model in Sari, Iran, 2017.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 328 mothers with children younger
  than two years of age were selected by simple random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire according to BASNEF model. Chi-square test and ANOVA were performed to analyze the data.

  Results

  Prevalence of exclusive breastfeeding was 74.4%. Knowledge and attitude towards exclusive breastfeeding were found be good in 41% and 75% of mothers, respectively. Significant relationships were seen between breastfeeding practices and knowledge (P=0.005), attitude (P=0.02), and enabling factors (P=0.02). In addition, significant relationships were seen between the mean scores for knowledge and attitude and mother’s education level (P= 0.002) and employment status (P= 0.0001).

  Conclusion

  According to this study, mothers’ knowledge and attitude significantly affect their breastfeeding behavior. Therefore, breastfeeding practices could be promoted by increasing the attitude and knowledge of mothers towards the benefits of breastfeeding.

  Keywords: breastfeeding, BAZNEF model
 • Hedyeh Solati, Mohammad Sahebalzamani*, Farhad Adhami Moghadam Pages 156-161
  Background and purpose

  Child hospitalization is a stressful event for the mother and can cause emotional reactions in her. The aim of this study was to investigate the effect of family-based education by telenursing on emotional reactions in mothers.

  Materials and methods

  This clinical trial was performed in 66 individuals who were randomly assigned into experimental and control groups. Participants in both groups completed the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) at the beginning of the study and 45 days after discharge. The experimental group received training on health and nutrition through WhatsApp Messenger, while the control group received routine training at discharge. Data were analyzed using SPSS V24.

  Results

  There were no significant differences between the intervention and control group in mean scores for anxiety, depression, and stress (P>0.05). The mean scores in experimental group were 8.21±5.03, 28.09±13.3, and 11.41±4.85 before the intervention and 5.45±3.91, 18.64±11.78, and 8.33±4.86 after the intervention, respectively. In control group, the mean scores for anxiety, depression, and stress were 7.01±5.14, 22.61±14.75, and 8.91±5.64 before the intervention and 8.91±5.64, 22±12.75, and 6.91±4.89 after the intervention, respectively. The scores for depression and stress indicated significant differences between the two groups after the intervention (P<0.05). But, there were no significant differences between the experimental group and controls in the mean score for anxiety before and after the intervention (P>0.05). The regression slope was not found to be significant (F=0.338, P≥0.05).

  Conclusion

  Family-based care training by telenursing could be effective in reducing the emotional reactions in mothers of children with bone marrow transplantation.

  Keywords: telenursing, bone marrow transplantation, anxiety, depression, stress
 • Fazel Najafi Qadikolayi, Mahmood Moosazadeh, Mahshid Ahmadi* Pages 162-167
  Background and purpose

  Accidents are among the main causes of mortality in children. The aim of this study was to investigate the frequency and epidemiologic characteristics of injuries in children attending an emergency department in Sari, north of Iran. 

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, the records of children under 16 years of age attending Sari Bouali Hospital (2017) due to injuries were investigated. Data were collected through a checklist that included items on age and gender, as well as the time, day, month, season, and location (home, school, road) of accidents, and the results (death, treatment, and recovery). Data analysis was done in SPSS V22.

  Results

  The records of 108 children were studied. The majority of accidents occurred in boys (n=91). Almost 79.5% of the accidents happened after midday. Falling down (47.7%) in house and street (more than 90%) was found to be the main reason for attending emergency department. No significant relationship was found between the variables studied (P> 0.05).

  Conclusion

  Current study suggests that more trainings should be available to parents in order to decrease the causes of injuries and accidental falls. Also, the safety of parks and recreation areas is a key to increase children health and safety.

  Keywords: children, accidental falls, epidemiology, accident
 • Iman Farahi-Ashtiani, Davoud Khorasani-Zavareh*, Meysam Safi Keykaleh, Reaza Gholamnia, Hamid Safarpour Pages 168-170