فهرست مطالب

حسابدار - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 162، دی 1383)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 162، دی 1383)
 • بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • شفافیت و افشاگری در صورت های مالی موسسات مالی اسلامی
  دکتر کیهان مهام، امیر پوریانسب ترجمه: دکتر کیهان مهام ، امیر پوریانسب صفحه 3
 • بررسی حسابداری فروش اقساطی
  سلام طلوعی صفحه 8
 • حسابداری سبز
  سیدرضا سیدنژاد فهیم صفحه 12
 • آینده حسابداری
  رضا نعمتی کشتلی ترجمه: رضا نعمتی کشتلی صفحه 16
 • ارزیابی متوازن
  محمد مهدی حمیدی زاده، حسین کاظمی صفحه 21
 • گزارشگری مالی بین المللی
  دکتر محسن خوش طینت صفحه 24
 • اصول برترین تمهیدات حسابرسی
  ابوالفضل یوسف نژاد ترجمه: ابوالفضل یوسف نژاد صفحه 27
 • روش های تحلیلی در حسابرسی
  سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی صفحه 30
 • اخبار آیفک
  صفحه 44
 • نواندیشی در حسابداری مدیریت
  ابوالقاسم فخاریان صفحه 46
 • اخبار حرفه
  صفحه 55
 • حسابداری: اسطوره در مقابل واقعیت
  محمود ملکی پور ترجمه: محمود ملکی پور صفحه 68
 • اصطلاح شناسی
  صفحه 70
 • قوانین و مقررات
  صفحه 81
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 89