فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 40، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر شیروانی*، مریم راشکی صفحات 1-18

  کشور ایران ازنظر جغرافیای زیستی دارای تنوع شایان توجهی است. با توجه به اهمیت بسیار انجام مطالعات فونستیک و تاکسونومیک و شناسایی فون حشرات در اقلیم های مختلف کشور، این پژوهش به منظور شناسایی و بررسی تاکسونومیک شب پره های زیرخانواده Noctuinae طی سال های 1390 و 1391 در استان اصفهان انجام شد. نمونه های شب پره با تله های نوری از مناطق مختلف جغرافیایی جمع آوری، پس از انتقال به آزمایشگاه، اتاله و از دستگاه تناسلی آنها اسلاید تهیه شد. نمونه ها با کمک منابع علمی معتبر شناسایی شد. از میان 22 گونه و زیرگونه جمع آوری شده مربوط به این زیرخانواده، 17 گونه و زیرگونه متعلق به 8 جنس برای نخستین بار از استان اصفهان گزارش شدند. صفات تاکسونومیک گونه ها و زیرگونه ها و اطلاعات مربوط به پراکنش و زیست شناسی آنها و همچنین تصویر حشرات کامل ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اصفهان، شب پره، فون، Noctuinae
 • عزیزالله جعفری کوخدان*، هدا بهرامی صفحات 19-46

   در پژوهش حاضر، فلور منطقه تنگ خشک واقع در شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد، با وسعت تقریبی 10 هزار هکتار و محدوده ارتفاعی بین 2037 تا 2600 متر از سطح دریا و در موقعیت جغرافیایی '41 °51 تا '48 °51 درجه طول شرقی نصف النهار گرینویچ و '23 °30 تا '30 °30 درجه عرض شمالی خط استوا در طی سال های 1395 و 1396 با نمونه برداری به روش پیمایشی و ترانسکت خطی بررسی شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش در این منطقه 296 گونه، متعلق به 187 جنس و 56 تیره گیاهی می روید. یک گونه متعلق به شاخه بازدانگان و 295 گونه مربوط به شاخه نهاندانگان (44 گونه از رده تک لپه ای ها و 251 گونه از رده دولپه ای ها) است. مهم ترین تیره های گیاهی منطقه، تیره های کاسنی (Asteraceae) با 38 گونه، پروانه آسا  (Fabaceae) با 28 گونه و نعناع (Lamiaceae) با 23 گونه و مهم ترین جنس های گیاهی منطقه، جنس های گون (Astragalus) با نه گونه و فرفیون (Euphorbia) و گل گندم (Centaurea) هرکدام با پنج گونه است. بیشترین عناصر جغرافیایی فلور، مربوط به ناحیه ایران - تورانی (3/52 درصد) و مهم ترین اشکال زیستی عناصر گیاهی منطقه به ترتیب شامل همی کریپتوفیت ها (2/44 درصد) و تروفیت ها (1/33 درصد) است. درصد زیاد همی کریپتوفیت ها نشان دهنده اقلیم سرد و کوهستانی منطقه است. براساس نتایج این پژوهش و با توجه به غنی بودن پوشش گیاهی منطقه، بر حفظ و تکثیر گونه های بومی در زیستگاه های طبیعی یا خارج از زیستگاه های طبیعی، با اعمال مدیریت مناسب و حفاظت تاکید می شود.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، تنگ خشک، فلوریستیک، فلور، کهگیلویه و بویراحمد
 • نسرین نیک مهر، سهیل ایگدری*، هادی پورباقر، حمید فرحمند صفحات 47-58

  این پژوهش به منظور بررسی تبارزایی اعضای جنس Turcinoemacheilus براساس صفات استخوان شناسی در ایران انجام شد. درمجموع 25 قطعه ماهی از چهار گونه جنس Turcinoemacheilus در دو حوضه تیگریس و اصفهان در جایگاه درون گروه و گونه Cobitis linea در جایگاه برون گروه در نظر گرفته شد. اجزای اسکلتی نمونه ها پس از شفاف سازی و رنگ آمیزی بررسی شد. درمجموع 19 حالت صفت نشان دهنده تغییرات درون آرایه های مطالعه شده، توصیف شد. آنالیز تبارزایی با استفاده از صفات استخوانی برپایه روش بیشینه پارسیمونی انجام شد. طبق نتایج، پارسیمونی ترین درخت با طول درخت معادل 29، شاخص ثبات یک (1=CI) و شاخص بقای یک (1=RI) به دست آمد. گونه های T. hafezi و T. bahaii با پشتیبانی 76 درصد در یک گروه خواهری و دو گونه T. kosswigi و T. saadii با پشتیبانی 97 درصد در کلاد دیگر قرار گرفتند. وجود ملاج جانبی در T. hafezi، هم پوشانی دیواره جانبی داخلی خودکامی با دیواره جانبی خلفی استخوان ومر، تقارن در بخش خلفی استخوان خودکامی و واگرایی زایده های عصبی خونی نسبت به هم در T. kosswigi، نسبت برابر طول زایده بالارونده به زایده افقی در استخوان پیش فکی و رسیدن اولین پتریگیوفور باله پشتی به مهره 17 در T. bahaii ازجمله صفات استخوانی متمایزکننده در بین گونه های مطالعه شده است.

  کلیدواژگان: تیگریس، روابط تبارزایی، صفات استخوان شناسی، Turcinoemacheilus
 • نرگس قنبری نیا، نصرالله رستگارپویانی، رسول کرمیانی* صفحات 59-74

  سوسماران مانیتور (بزمجه ها) از خانواده وارانیده، گروهی اجدادی از خزندگان آنگویمورف و در کنار کروکودیل ها و پیتون ها، بزرگ ترین شکارچیان خونسرد زنده در جهان هستند. مانیتور ها ساکن آفریقا، خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا، مجمع الجزایر اندونزی و استرالیا هستند. جنس Varanus (بزمجه) در ایران دارای سه گونه است. گونه های مطالعه شده در این پژوهش، شامل دو گونه Varanus griseusو Varanus nesteroviمی شود. در این مطالعه از نمونه های نگهداری شده در آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه و یک نمونه جسد پیداشدهVaranus griseus  استفاده شد. برای بررسی جمجمه، از دو روش استفاده شده است: 1. خارج کردن اجزای اسکلتی و عکس برداری از آنها؛ 2. استفاده از روش CT-scan. جمجمه Varanus از 38 قطعه استخوان سازنده جعبه مغزی و 12 قطعه استخوان متصل به هم در آرواره پایین تشکیل شده است. نتایج این مطالعه نشان داد تفاوت شاخصی بین استخوان های جمجمه دو گونه Varanus griseus وVaranus nesterovi  به جز شکل انتهایی استخوان بینی وجود ندارد. ویژگی استخوان های جمجمه که در برخی از سوسماران ویژگی جداکننده بین گونه ای است، درباره گونه های ذکرشده تا حدود اندکی صادق است. شباهت در ساختار جمجمه، نشان دهنده خویشاوندی نزدیک دو گونه و روش تغذیه مشابه آنها است.

  کلیدواژگان: سوسماران وارانید، بزمجه بیایانی، ریخت شناسی مقایسه ای، جمجمه، ایران
 • رقیه فتحی، مهدی محب الدینی*، اسماعیل چمنی صفحات 75-90

  مرزه تابستانه با نام علمی Satureja hortensis L.، متعلق به خانواده نعناعیان است. این گیاه از گیاهان دارویی مهم است که به صورت زراعی وحشی استفاده می شود. در این پژوهش، 20 توده مرزه تابستانه از مناطق مختلف ایران و جهان جمع آوری و تنوع ژنتیکی آنها براساس صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی با تجزیه آماری تک متغیره و چندمتغیره بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها تفاوت معنی داری بین صفات بررسی شده نشان داد. ضریب تغییرات برخی صفات بالا بود که نشان دهنده تنوع زیاد در صفات است. نتایج بررسی مورفولوژیکی توده ها نشان داد صفاتی ازجمله تعداد برگ، تعداد برگه، وزن صد دانه و تعداد بذر در گیاه بسیار متنوع بود، در بیشتر صفات مورفولوژیکی، توده های ازبکستان و بلغارستان بیشترین عملکرد را داشتند و در صفت درصد اسانس، توده کرج بهترین بود. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد بیشترین ضریب همبستگی بین سطح مقطع بوته با تعداد برگ (99/0) بود و تعداد برگ با تمام صفات، همبستگی مثبت و معنی داری داشت. تحلیل عاملی، صفات را به شش عامل تقسیم کرد که 85/85 درصد واریانس را توجیه کردند؛ همچنین تجزیه خوشه ای، توده های بررسی شده را در چهار گروه طبقه بندی کرد؛ از این رو با توجه به نتایج گروه بندی، ارتباطی بین تنوع ژنتیکی و فاصله جغرافیایی توده ها مشاهده نشد که بیان کننده تاثیر سایر عوامل به غیر از الگوی پراکنش جغرافیایی در تنوع ژنتیکی این گیاه است. درمجموع، نتایج این پژوهش وجود تنوع ژنتیکی شایان توجهی بین توده های مرزه تابستانه موجود در جهان را تایید کرد.

  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی، مرزه تابستانه
 • بیتا شمس، محمد کابلی* صفحات 91-106

  تجزیه و تحلیل ویژگی های ساختار آواز در اعضای خانواده گنجشک شکلان (Passeriformes) در جایگاه شاخصی قوی برای رده بندی گونه های یک جنس یا زیرگونه های یک گونه استفاده شده است. دو گونه زرده پره سرسرخ و زرده پره سرسیاه در محل برخورد ثانویه خود در زیستگاه های نواحی جنوب شرقی دریای خزر دورگه شده اند و افراد حد واسط تولید می کنند. بروز این واقعه، احتمال تشابه بسیار زیاد آواز جنس نر در این دو گونه را مطرح می کند که سبب می شود جنس ماده در تفکیک آواز جنس نر گونه دیگر، دچار خطا شود. این مطالعه با هدف بررسی شباهت ها و تفاوت های سیگنال های آواز جنس نر در این دو گونه پرنده با استفاده از آواز های ثبت شده در بانک آواز پرندگان (Xeno-Canto) انجام شده است. به این منظور تعداد 30 آواز از این دو گونه برای تجزیه و تحلیل در بسته warbleR انتخاب و اسپکتروگرام ها و مولفه های اصلی آوازها استخراج شد. تجزیه مولفه های اصلی (PCA)، خوشه بندی نشدن سیگنال های تشخیص داده شده با این تکنیک و هم پوشانی زیاد در برخی از ویژگی های صوتی این دو گونه را نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد با وجود تکامل تفاوت های ریختی و رنگ پر و بال در بین این دو گونه، هنوز مکانیزم جدایی زادآوری بین آنها (ازجمله تکامل سیگنال های صوتی برای تشخیص صحیح نرها و ماده های هر گونه و تفکیک افراد سایر گونه های دیگر) کامل نشده است که این امر موجب جریان ژن و دورگه زایی بین این دو گونه می شود.

  کلیدواژگان: دورگه زایی، زرده پره سرسرخ، زرده پره سرسیاه، ناحیه تماس، بسته warbler
|
 • Asghar Shirvani *, Maryam Rashki Pages 1-18

   Iran, in terms of biogeography, has considerable diversity. Considering the importance of conducting faunistic and taxonomic investigations and identifying the fauna of insects in different climates of the country, in this study, which was conducted to identify and examine the taxonomy of the subfamily Noctuinae in Isfahan province during the years 2011 and 2012, moth specimens were collected by light traps from different geographic regions. The collected specimens were then transported to the laboratory and pinned, and slides were prepared from their genitals.  The samples were identified with the help of reliable scientific sources. Among the 22 collected species and subspecies belonging to this subfamily, 17 species and subspecies belonging to eight genera were reported for the first time in Isfahan province. Taxonomic characters of the species and subspecies and their distribution and biological information as well as the image of whole insects are presented.

  Keywords: Isfahan, Moth, Fauna, Noctuinae
 • Azizollah Jafari Kukhdan *, Hoda Bahrami Pages 19-46

  In the present research, the flora of Tang-e Khoshk region located in Boyer Ahmad city, Kohgiloyeh Boyer Ahmad province, with an approximate area of 10/000 hectares and an altitude range between 2037 and 2600 meters above sea level and in a geographical position between the eastern longitude 51˚41ʹ to 51˚48ʹ E and the northern latitude of 30˚28ʹ to 30˚30ʹ N have been investigated during the years 1395 and 1396 (2016 and 2017). The sampling techniques of survey and linear transect were used. The results showed that 296 species belonging to 187 plant genera and 56 families grew in this area. From 296 species, one species belonged to the genus Gymnospenrms and 295 species belonged to Angiosperms (44 species from the category of Monocotyledons and 251 species from the category of Dicotyledonds). The families of Asteraceae (with 38 species), Fabaceae (with 28 species), and Lamiaceae (with 23 species) were the most important in this region. The most important genera of the region were Astragalus (with 9 species) and Euphorbia and Centaurea (each with 5 species). Also, most of the geographical elements of the flora were related to the Iran-Turani region (52/3%) and the most important biological forms of plant elements in the region included Hemicryptophytes (44/2%) and Therophytes (33/1%), respectively. The high percentage of Hemicryptophytes indicated the cold and mountainous climate of the region. Based on the results of this study and due to the rich vegetation of the region, the conservation and reproduction of native species in natural habitats or out of natural habitats are emphasized with proper management and conservation.

  Keywords: Vegetation, Tang-e Khoshk, Floristics, Flora, Kohgiluyeh, BoyerAhmad
 • Nasrin Nikmehr, Soheil Eagderi *, Hadi Poorbagher, Hamid Farahmand Pages 47-58

   This study was conducted to examine the phylogenetic relationship of the genus Turcinoemacheilus in Iran based on osteological characteristics. A total of 25 fish specimens of four species belonging to the genus Turcinoemacheilus from Tigris and Isfahan basins were considered as in-group and Cobitis linea as out-group. The skeletal elements were examined after clearing and staining. A total of 19 character-states were described that showed differences between the studied taxa. Phylogenetic analysis was performed using osteological characters with the maximum parsimony method. Based on the results, the most parsimonious tree with a length of 29, the consistency index of 1, and a retention index of 1 was obtained. Turcinoemacheilus hafezi and T. bahaii with 76% support were in a sister group and the two species of T. kosswigi and T. saadii with 97% support were in another clad. The presence of the lateral fontanel in T. hafezi, the overlap of the internal lateral-wall of autoplatinii with posterior lateral-wall of the ethmoid, symmetry of the posterior part of the autoplatinii and divergence of the hemal spin’s process in T. kosswigi, ratio of the ascending process to the horizontal process of the maxillary, and beginning of the first dorsal-fin petrigiophore to vertebra 17 in T. bahaii were distinguishing osteological characters of the studied species.

  Keywords: Tigris, Phylogenetic Relationships, Osteological Traits, Turcinoemacheilus
 • Narges Ghanbarinia, Nasrullah Rastegar Pouyani, Rasoul Karamiani * Pages 59-74

   The monitor lizards (the Varanidae Family) are an ancestral group of the Anguimorph reptiles. The monitor lizards, crocodiles, and pythons are the largest living ectothermic predators. The varanid lizards are distributed in Africa, South and Southeast Asia, the Indonesian archipelago, and Australia. The genus Varanus encompasses three species in Iran. The species studied in this survey include Varanus griseus and Varanus nesterovi. In the present study, samples kept in the laboratory of Razi University of Kermanshah and a body of Varanus griseus were used. To study the skeleton, two methods of a) removing the skeletal components and photographing them, and b) using the CT-scan method were used. The Varanus skull contained 39 components of braincase as well as 12 elements of the lower jaw and hyoid apparatus. The comparison of the skulls showed that the skull of Varanus griseus and Varanus nesterovi had no significant difference except in the form of the nasal bones. The characteristic of the skull in some lizards is an important diagnostic key among various species including Varanus griseus and Varanus V. nesterovi. The similarity in skull structure in the two studied species is probably the result of their close relationship as well as the very similar method of nutrition.

  Keywords: VaranidLizards, Desert monitor, Comparative Morphology, Skull, Iran
 • Roghayeh Fathi, Mahdi Mohebbadini *, Esmaeil Chamani Pages 75-90

  Summer savory (Satureja hortensis L.), belonging to the Lamiaceae family, is one of the most important medicinal plants. This plant is used in the wild and cultivated forms. In this study, the genetic diversity of 20 accessions of S. hortensis from different places of Iran and other parts of the world were characterized by morphological, phytochemical, and essential oil yield traits. The data was analyzed using univariate and multivariate analyses. The results of the analysis of variance showed a significant difference between the studied characteristics. The results of the morphological analysis showed that traits such as the leaf number, bract number, 100-seed weight, and seed number per plant were very diverse. Bulgaria and Uzbekistan accessions were best in most of the traits and essential oil yield was higher in Karaj accession. The correlation coefficients among traits showed that the plant diameter had the highest correlation with the leaf number trait (0.99) and leaf number had a significant positive correlation with all traits. Factor analysis indicated that the six factors explained 85.85 of the variability among the accessions. Cluster analysis divided the accessions into four major groups. Considering the grouping, there was no relationship between genetic diversity and the geographical distance of the accessions. The results confirmed a considerable genetic variation among S. hortensis accessions.

  Keywords: Cluster analysis, Genetic Diversity, Morphological traits, Satureja hortensis
 • Bita Shams, Mohammad Kaboli * Pages 91-106

   Analysis of song structure characteristics in the passeriform can be used as a powerful index in determining the taxonomical status of species of genus or subspecies of a species. Black-headed bunting (Emberiza melanocephala) and red-headed bunting (E. bruniceps) meet in a hybrid zone southeast of the Caspian Sea, Iran, and produce hybrid bunting individuals. This phenomenon, which creates these hybrid individuals may originate from the fact that there is a high similarity in the male song of the two species which may cause females to make a mistake in identifying the species they choose to mate with. This study was conducted to investigate the similarities and differences of the male songs of these two species by downloading their songs from the open-access online repository Xeno-Canto. Thirty audio files were selected for analysis in the warbleR software. The spectrograms and principal components were extracted according to the offered functions of this package. The Principal Component Analysis (PCA) showed no clustering of signals detected by this technique as well as overlap in some of the sound characteristics of the two species. The results of the present study revealed that despite the evolution of plumage and morphometric differences between the two species, the mechanism of reproductive isolation between them (including the development of acoustic signals to correctly identify males and females of each species and exclude other species individuals) was still incomplete which may cause gene flow and consequently hybridization.

  Keywords: hybridization, Red-headed Bunting, Black-headed bunting, contact zone, warbleR Package