فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 21 (زمستان 1383)

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پیاپی 21 (زمستان 1383)

 • 208 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید کمیل طیبی، همایون رنجبر صفحه 1
  دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO)، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.
  کلیدواژگان: سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، الگوی تقاضای واردات، روش حداکثر درست نمایی، الگوی خطی مجموع، مقید، سازوکار تصحیح خطا (ECM)
 • عباس شاکری صفحه 23
  در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم. به این منظور، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است.
  کلیدواژگان: صادرات غیر نفتی، نرخ ارز، بهره وری، رقابت پذیری، تورم
 • منصور زراء نژاد صفحه 51
  دینار، واحد پول رایج دولت روم و درهم، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود. پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد. در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد. برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است. در این مقاله، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است. نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است.
  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، تاریخ اقتصادی مسلمانان، پول، دینار، درهم، مسکوکات اسلامی
 • آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام
  دکترسعید مشیری، فائزه فروتن صفحه 67
  این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: آشوب، شبکه های عصبی مصنوعی، قیمت نفت خام، مدل های غیر خطی، ARMA، GARCH
 • ابوالقاسم مهدوی، مهران ملکشاهیان صفحه 91
  یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند.
  برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی از سوی اقتصاددانان ارایه شده است که از آن جمله می توان به معیارهای بالاسا و ولراث اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از شاخص های مذکور به بررسی مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محصولات صنعت پتروشیمی ایران پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت پتروشیمی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سهم صادرات آن از صادرات کاللاهای صنعتی کشور در حال افزایش است.
  کلیدواژگان: تجارت خارجی، مزیت نسبی، صنعت پتروشیمی، مزیت نسبی آشکار شده، ایران
 • اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور کاربرد الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ال در دوره زمانی 1381-1358
  غلامرضا کشاورز حداد صفحه 115
  در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصادیک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.
  کلیدواژگان: بخش های مالی، جدول داده، ستانده، تعطیلی فرضی بخش ها، تولید، اشتغال، پیوندهای پیشین و پسین
 • عباس سیدیویند، سید ابراهیم حسینی نسب صفحه 135
  هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است
  کلیدواژگان: خدمات رسمی، گوه مالیاتی، همجمعی، تغییر ساختاری، مدل رگرسیون
 • نمایه مقاله ها
  صفحه 163
 • The Effects of Cutting Energy Consumption Subsidies on Industrial Air Pollution in Iran
  رضا ابراهیمی صفحه 9
|
 • Seyed Komail Tayyebi , Homayoun Ranjbar Page 1
  This paper tends to estimate the long-run import budget share, arising from various supplying resources for Iran. The formulation is based upon typical model of the Almost Ideal Demand System (AIDS). After estimating import demand, we test the hypothesises that import demand is homothetic, homogenous and symmetric. Using the dynamic adjustment process of the first order of Error Correction Model (ECM), the paper estimates the long-run balanced import budget shares, domestic sales share as well as long-run expenditure and compensated price elasticites over the 1978-2002 period. Estimation results obtained indicate that implementing trade liberalization policy can possibly lead the share of domestic sales to decline, while total import budget share to grow resulting in trade expansion, and particularly, trade flows to be deviate from other partners to Iran’s second ten major trading partners.
 • Abbas Shakeri Page 23
  The purpose of this paper has been to estimate the impact of price and non-price variables on non-oil exports of Iran. The non-oil exports are considred to be a function of monetary variables, such as the exchange rate, inflation rate, and two non-price variables, as productivity and competitiveness. We use the ARDL technique to estimate the relation. The results indicate that the non-price variables play a significant role in promoting non-oil exports in Iran. Free exchange rate and inflation rate, though had positive sign, are not very important. These findings indicate that in order to increase the non-oil exports, Iran has to remove the constraints on the efficient functioning of price variables and emphasis more on "productivity" and "competitiveness".
 • Mansour Zarra Nezhad Page 51
  Before the appearance of Islam, Dinar and Derham were the currencies of Byzantine and Iran, recpectively. These two currencies were current in pre-Islamic Arabia and continued to be the currencies of primary Islamic states. In 74 (AH) Islamic Dinar and Derham were coined. Estimating the value of Dinar and Derham is a matter of considerable importance to those doing research in Islamic Economics. The present article tends to estimate the value of these two currencies using two methods of purchasing power and natural value. The findings from the research show that each Dinar worths 293 to 350 thousand rials.
 • Forecasting Crude Oil Futures Prices
  Saeed Moshiri , Faezeh Foroutan Page 67
  The movements in oil prices are complex and, therefore, seem to be unpredictable. The traditional linear structural models have not been promising when applied to forecasting, particularly in the case of complex series such as oil prices. Although linear and nonlinear time series models have done much better job in forecasting oil prices, there is yet room for an improvement. If the data generating process is nonlinear, applying linear models could result in misleading forecasts. Model specification in nonlinear modeling can also be very case dependent and time-consuming. In this paper, we model and forecast daily futures oil price, listed in NYMEX, applying ARIMA, and GARCH models, for the period April June 1983 – Jan. 2003. Then, we test for chaos using BDS, Lyapunov exponent, Neural Networks, and Embedding Dimension methods. Finally, we will set up a nonlinear and flexible ANN model to forecast the series. Since the tests for chaos indicate that the oil price in futures markets is chaotic, the ANN model should make better forecasts. The forecasts comparison among the models approves that.
 • Abolghasem Mahdavi , Mehran Malekshahian Page 91
  To measure the comparative advantage, different indexes have been suggested by economists. In this paper we investigate the “revealed comparative advantage” for the products of the Iranian Petrochemical Industry using the Ballasa and Vollrath index. The results show that Iran gains comparative advantage in exporting the products of petrochemical industry. The share of these exports from the whole manufacturing exports of the country, based on the paper’s calculation results, is shown to be increasing.
 • Importance of Financial Sectors in the Iranian Economy;An Analytical Appraisal of Shutting Down Effects of Financial Industries on Output and Employment
  Gholamreza Keshavarz Haddad Page 115
  In this Paper financial services in the Iranian economy, which is portioned into 41 industries, is considered as a sector with a Leontief production function. Financial Sectors, buy inputs from other sectors, and provide services to expedite the cash fellows and risk transformation for other sectors. The former relations are called Backward Linkage and the later relations through which the sectors provide output to meet required cash fellow and risk reduction of economic activities are called Forward Linkage. In quantification of the linkages, employment and output elasticity, the forward index of value added, and backward linkage of final demand are used. Furthermore, direct and indirect effects of a hypothetical extraction of the sectors on output and employment are calculated. The results show that, although the linkages between financial sectors and the rest of the economic activities are not strong, their extraction will result in 225246.8 decrease in job opportunity, according to the 1370 input-output table produced by the Statistical Center of Iran.
 • Abbas Seyyedi Wiyand, Sayyed Ebrahim Husseiny Nasab Page 135
  This study analyzes the relationship between the household's demand for formal services and their close substitutes in the informal economy (including do-it-yourself activities). The tax wedge is included in the analysis as an explanatory variable, which is used as a proxy for the ratio of the formal services prices to the price in the informal market. Using the Iranian macroeconomic time-series data, the Johanson–Juselius cointegration method and error correction model are applied to estimate the demand, and then the long-run price elasticities and tax wedge elasticities calculated. The structural changes due to economic shocks are examined by the estimated model.