فهرست مطالب

توسعه پایدار محیط جغرافیایی - پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامرضا حسنی درمیان، حامد سیارخلج*، مجید فاطمی خصال صفحات 1-17

  با افزایش بیش از پیش جمعیت کره ی زمین و تاثیر انسان بر محیط زیست و توسعه ی شهرها کره ی زمین دچار بحران شده، آثار منفی محیط زیستی شهر تا آن اندازه افزایش یافته که بزرگترین تهدید در مقابل این زیست بوم ها شمرده می شود. مشکلات محیط زیستی تهران، بسیار موضوع برجسته ای است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رفتارهای مسیولانه ی محیط زیستی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر تهران با تاکید بر پیوستگی با طبیعت است. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی بوده و نمونه ی آماری شامل 450 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در مناطق 22 گانه ی آموزش و پرورش شهر تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار این تحقیق پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد رفتارهای مسیولانه ی محیط زیستی و پیوستگی با طبیعت دانش آموزان در سطح متوسط است؛ در حالی که ارزش های محیط زیستی دانش آموزان در سطح بالا می باشد. بین دختران و پسران، تفاوت معناداری در رفتارهای مسیولانه ی محیط زیستی، ارزش های محیط زیستی و پیوستگی با طبیعت وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان داد که پیوستگی با طبیعت و ارزش های محیط زیستی با رفتارهای مسیولانه ی محیط زیستی و پیوستگی با طبیعت با ارزش های محیط زیستی، دارای رابطه ی معنادار و مستقیم است. نتایج آزمون مدل میانجی جزیی نشان می دهد که پیوستگی با طبیعت بخشی از اثرش را توسط ارزش های محیط زیستی بر روی رفتارهای مسیولانه ی محیط زیستی می گذارد.

  کلیدواژگان: ارزش های محیط زیستی، پیوستگی با طبیعت، جنسیت، رفتارهای مسئولانه محیط زیستی، زیست گرایی
 • حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد*، یسرا صالحی، سمانه سلماسی صفحات 18-35
  شهرهای مرزی غرب ایران که همواره نماد استقامت و ایستادگی هستند و امنیت مرزهای غربی کشور را تامین می کنند، هماکنون شاهد به وجود آمدن شغل کاذب کولبری در میان مردمانش هستند. حال تا مادامی که در مناطق و شهرهای مرزی بیکاری،فقر، مهاجرت، عدم امکانات و نبود زیرساخت های لازم برای زیست اولیه حاکم باشد، تحقق توسعه پایدار امکانپذیر نیست. هدفاز انجام این پژوهش شناسایی عوامل و زمینه هایی است که باعث به وجود آمدن شغل کاذب کولبری شده است. این پژوهش درزمره روش های کیفی قرار می گیرد که از روش قوم نگاری بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کولبران شهر مرزی بانهتشکیل می دهند. انتخاب اعضای نمونه در مرحله اول به صورت هدفمند و در مرحله بعد به صورت نظری تا جایی که به اشباعبرسد ادامه پیدا کرد که این اشباع نظری در 25 نفر تحقق یافت و برای اطمینان بیش تر تا 20 نفر ادامه پیدا کرد. ابزار اصلی جمعآوری داده در این پژوهش مصاحبه عمیق است. پس از جمع آوری داده و تحلیل کدگذاری های مصاحبه ها به استخراج 50 عبارت،01 مفهوم و 0 مقوله اصلی پرداخته شده است. عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه شناختی،جغرافیایی و ژیوپلیتیکی مهم ترین مقوله های اصلی ایجاد این اشتغال کاذب است و پیشنهاد می شود که دولت با همکاریمرزنشینان و با در نظر گرفتن پتانسیل های درون منطقه ای به توسعه پایدار شهری بانه کمک کنند.
  کلیدواژگان: اشتغال پایدار، کولبر، مرزنشینی، قوم نگاری، توسعه پایدار
 • عامر نیک پور*، محمد سلیمانی، فاطمه اکبری، بهناز محمدیاری صفحات 36-50

  یکی از نیازهای اساسی و مشترک انسان ها شکل گیری نظام محله ای پایدار است. چرا که توسعه شهرنشینی و روند افزایش جمعیت شهری سبب بروز مسایلی چون استفاده بی رویه از منابع، آلودگی محیط زیست، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و کالبدی در سطح جوامع شهری شده است. از آنجا که محله های شهر بجنورد وضعیت مناسبی از پایداری را نشان نمی دهد، پژوهش حاضر با هدف سنجش و مقایسه سطح پایداری محله های بجنورد شکل گرفته است. برای بررسی وضعیت پایداری این شهر، از شاخص های مرتبط با پایداری در زمینه های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی بهره گرفته شد. سپس با توجه به تعداد زیاد شاخص ها، از تحلیل عاملی موجود در نرم افزار spss به منظور کاهش تعداد شاخص ها استفاده گردید و در محیط Arc Map، نقشه محله ها از نظر پایداری و ناپایداری ترسیم گردید. نتایج حاصل نشان داد که محله هایی با سطوح پایداری پایین در قسمت های شمالی، شمال غربی و شمال شرقی شهر قرار دارند، این محله ها 42 درصد جمعیت و 98/47 درصد مساحت شهر را شامل می شوند. در مقابل، محله های با سطوح پایداری بالا، بیشتر در بخش مرکزی شهر شکل گرفته اند که این محله ها در مجموع 52/45 درصد از جمعیت و 57/30 درصد از مساحت شهر را در بر گرفته اند.

  کلیدواژگان: توسعه شهری پایدار، تحلیل عاملی، رتبه بندی، محله های شهری، بجنورد
 • فاطمه پیری، محمدعلی فیروزی* صفحات 51-66

  با توجه به ماهیت پیچیده و پویای شهر، همواره انتقاداتی به طرحهای جامع شهری از لحاظ نظری و محتوایی وارد میشد. لذا طرحهای راهبردی بهعنوان الگوی جایگزین طرح های مذکور مد نظر قرار گرفت اما در اجرا و عمل با موانعی رو به رو شد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی موانع طرحهای راهبردی در ایران با تاکید بر دیدگاه نگرشی دانشی میپردازد. روش پژوهش - توصیفی - تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها، پیمایشی کتابخانه ای می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی در دسترس است. تعداد نمونه شامل 01 نفر از اساتید و پژوهشگران متخصص در این زمینه است. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد و از آمار استنباطی (آزمون فریدمن) برای رتبه بندی موانع شناسایی شده، استفاده شد. نتایج نشان داد، از مهمترین موانع در عامل نگرشی، ترس از تغییر، عدم آمادگی در برابر تغییر، از دست دادن جایگاه می باشند. و از مهمترین موانع در عامل دانشی، شکاف میان علم و دانش، توضیح ناکافی به کارکنان درباره دانش، نیاز به آموزش بود. همچنین نتایج آزمون ها، نشان داد که موانع نگرشی دانشی، در راستای تغییر رویکرد جامع به راهبردی، وضعیت منفی و نامطلوب را نشان می دهند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن عامل نگرشی دانشی از بین سایر عوامل بر تغییر رویکرد به راهبردی نقش کلیدی تری دارد.

  کلیدواژگان: : موانع تغییر، طرح جامع، طرح راهبردی، نگرشی- دانشی
 • افشین متقی دستنایی*، آرش قربانی سپهر، مهتاب امرایی، پریسا قربانی سپهر صفحات 67-86
  شهرها به عنوان مراکز ارتباطی و حمل و نقل جهانی، کانونهای اصلی مهاجرت داخلی، بین المللی، حمل و نقل، ارتباطات وفعالیت های اقتصادی هستند. بنابراین، امروزه با توسعه شهرها و تنوع و پیچیدگی مجموعه های متفاوت، لزوم توجه به فنآوری هایروز برای شناسایی و تجزیه و تحلیل این مسایل را ایجاب نموده است. در مورد مسایل شهری به ویژه توسعه امنیت پایدار شهری،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) میتواند در زمینه نظارت بر رشد و تحولات محیط شهری، شناسایی روند و جهات رشد،امکان سنجی و مسیریابی شبکه های حمل و نقل، مکانیابی کاربردهای مختلف شهری، طراحی منطقه بندی و تهیه طرح های جامع، تفضیلی و سیال کارکرد خوبی را ارایه دهد. لذا با توجه به اهمیت کاربرد GIS در پرداختن به مسایل توسعه پایدار شهری هدفاین پژوهش بررسی کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه امنیت پایدار شهر با تاکید بر کلانشهر تبریز است. با توجهبه ماهیت توصیفی پژوهش به منابع کتابخانهای و پژوهش های پیشین استناد شد. در اثنای پژوهش برای تایید بیشتر مطالب ازنقشه های کلانشهر تبریز، بصورت خروجی سیستم های اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. نتایج گویای آن است که از GIS درجهت دستیابی به اهداف پایداری و امنیت پایدار در این کلانشهر می توان بهره برد. پس واضح است، با بهره گیری فراگیر واندیشمندانه از فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی مدیران شهری در کلانشهر تبریز قادر به پرورش نیروهای انسانی متبحر ومجربی خواهند بود که با تاکید بر تخصص آنها، امکان مراقبت و مدیریت اصولی منابع ارزشمند وجود خواهد داشت.
  کلیدواژگان: امنیت شهری، توسعه پایدار شهری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، کلانشهر تبریز
 • صدیقه لطفی*، لیلا محمدی کاظم آبادی صفحات 87-105

  امروزه مدیریت شهرها با توجه به پیچیدگی های مسایل و مشکلات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بهره گیری از رویکردهای جدید می تواند تا حدودی به حل مشکلات کمک نماید. شهر اراک با مشکلات زیادی مانند آلودگی هوا، ترافیک شهری، و نظایر آن مواجه است. بنابراین هدف تحقیق حاضر؛ شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر توسعه مدیریت شهری در ایران و شهر اراک با استفاده از ابزار سناریونویسی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و میدانی و مصاحبه با کارشناسان (روش دلفی) جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از نرم افزار میک مک برای تعیین اثرگذاری متغیرها و از نرم افزار مورفولMorphol برای پیش بینی سناریوها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد؛ که متغیرهایی مانند؛ مدیریت کلان کشوری، تحریم های بین المللی، عدم توجه به شهروندمداری، بی ثبات مدیریت و سیاسی نگری مدیران(انتخابی) دارای بیشترین اثرگذاری بر عملکرد مدیریت شهری اراک و بالاترین امتیاز اثرگذاری مستقیم می باشند. همچنین از 5000 سناریوی خروجی دارای اعتبار 10 سناریو با بیشترین اینرسی (احتمال وقوع و تکرارپذیری) به عنوان سناریوهای نهایی ارایه شد. با توجه به نوع سناریوها وضعیت عملکرد مدیریت شهر در وضعیت بینابینی قرار دارد که با سوق دادن سناریوهای میانه به سمت خوش بینانه می توان وضعیت را بهبود بخشید و از وقوع سناریوهای فاجعه جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: سناریونویسی، شهر اراک، عملکرد مدیریت، مدیریت شهری
 • مازیار نبی زاده ذوالپیرانی* صفحات 106-126

  مذهب نقش مهمی در شکل گیری شهرهای ایرانی دوران اسلامی داشته است، از این رو لازم است مجددا در برنامه ریزی های توسعه در کنار سایر عوامل، مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به توسعه پایدارتری دست یافت. تحقیق حاضر با بررسی اسنادی و کتابخانه ای در ابتدا به مطالعه پیشینه تاثیرگذاری فرهنگ اسلامی در رشد و توسعه شهرهای دوره اسلامی پرداخته و سپس یک چارچوب مفهومی از توسعه شهری انجام شده در آن ارایه نموده و از این میان، عناصر و اصول بافت کالبدی شهرهای سرزمین های مسلمان نشین را استخراج کرده است. سپس با بهره گیری از مصاحبه، مشاهده و بررسی دقیق اسناد و اطلاعات تاریخی پیرامون محله ساغری سازان، نقش مذهب را در توسعه محله ساغری سازان شهر رشت مبتنی بر چهار مولفه بافت کالبدی، بازار، مساجد و امام زاده ها بررسی و تحلیل کرده است. تحلیل برآمده از تحقیق نشان می دهد که مذهب و عناصر مذهبی، نقش مهمی در شکل گیری توسعه شهر رشت داشته و محله ساغری سازان شهر رشت نیز متاثر از این عوامل و عناصر جایگاه مهمی را در شهر رشت یافته است. محله ساغری سازان متاثر از بقعه های موجود در آن به ویژه حرم مطهر خواهر امام رضا (س) بوده و مساجد متعدد موجود در آن، تاثیر به سزایی در بافت کالبدی محله داشته و در نقاط کانونی و گره گاهی محله واقع شده اند. همچنین این محله همچون سایر شهرهای اسلامی دارای بافتی فشرده، با تراکم بالا و بافتی ارگانیک و پیچ در پیچ است و بازار نیز به عنوان ستون فقرات این محله، تاثیر به سزایی در رشد و توسعه آن داشته است.

  کلیدواژگان: مذهب، شهر اسلامی، توسعه شهری، ساغری سازان
 • کیوان جوکار، احمد بخشایشی اردستانی*، فردین باقری، عبدالحسین الله کرم صفحات 127-144

  مساله تکثر قومی و مذهبی  در همه کشورها جزء دغدغه های اصلی سیاستمداران بوده و هست و زمانیکه این موضوع با امنیت ملی گره می خورد از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار می شود. اما وجود تمایزهای قومی همواره به طور بالقوه می تواند منشا بروز تنش های زودگذر یا شکل گیری تنش های وا گرا با پیامدهای درازمدت برای امنیت ملی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تاثیر شکاف قومی، مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر قوم کرد و بلوچ) انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی اجرا شده است. جمع آوری اطلاعات بخش پیمایشی پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی(از طریق نظر خبرگان) و پایایی(از طریق آلفای کرونباخ) سنجیده شده است، انجام گردید. برای تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و استنباطی (با استفاده از نرم افزار Spss) و همچنین از روش تحلیل swot استفاده گردید. نتایج نشان داد که قوم کرد واگرایی بیشتری نسبت به قوم بلوچ دارند و در مجموع میزان دهمگرایی این دو قوم با حکومت مرکزی ضعیف است. همچنین به نظر می رسد که چشم انداز شکافهای قومی و مذهبی در مناطق کرد نشین و بلوچ نشین از لحاظ امنیت پایدار بماند و به عنوان یک پازل فرهنگی در جامعه متکثر ایران، شرایط فعلی را حفظ نماید، و در این برهه نحوه اقدامات دولت در مهار این بحران و حفظ منافع و امنیت ملی کشور بسیار حیاتی است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، شکاف قومی مذهبی، امنیت ملی، قوم بلوچ، قوم کرد
 • سید محمد رضازاده* صفحات 145-160

  امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها به عنوان سرپناه و دارایی مهم تلقی می گردد. گسترش شهرنشینی در استان گیلان، با توجه به موقعیت اقتصادی و کشاورزی خاصی که دارد باعث شده تا کالای مسکن در این استان جایگاه مهمی پیدا کند. روش تحقیق در این مطالعه، رابطه علی بین متغیرهای تاثیرگذار مسکن، بر تقاضای مسکن با استفاده از داده های ترکیبی (پانل) در دوره 1398-1395 برای 8 شهر بزرگ استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش بررسی کاهش قیمت تمام شده مسکن و خانه دارشدن اقشار کم درآمد در محدوده مورد هدف است. متغیرهای مورد استفاده در این مدل شامل قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، خالص درآمد خانوار شهری، جمعیت و تعداد خانوار، نرخ سود تسهیلات، هزینه خانوار شهری و تعاونی های مسکن با نگاه ویژه به تعاونی های مسکن مهر و با رویکرد توسعه پایدار می باشند. نتایج کاربردی این تحقیق نشان داد که کشش درآمدی تقاضا برای مسکن مهر در این مطالعه منفی و کوچکتر از عدد یک است، به این معنا که کالای مسکن مهر در استان گیلان یک کالای پست می باشد و با افزایش درآمد خانوار، تقاضای مسکن مهر کاهش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: مسکن، تقاضای مسکن، تعاونی های مسکن مهر، مدل اقتصادسنجی، توسعه پایدااستان گیلان
 • علی اکبر عنابستانی*، مهدی جوانشیری، حمیدرضا قاسمی صفحات 161-177

  هدف شناسایی رابطه بین سرزندگی روستاییان و وجود فضاهای عمومی روستایی؛ بررسی وجود ضرورت شکل گیری و توجه به فضاهای عمومی در روستاها و شناسایی رابطه و اثر بین وجود فضاهای عمومی روستایی و کیفیت ذهنی زندگی روستاییان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. به منظور گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 9روستای شهرستان بینالود می باشد. جهت برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهای روستایی از روش نمونه گیری کوکران با سطح خطای 7% بنابر سهم جمعیت روستاها 190 نفر به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS و GIS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفته است و در اثبات و رد فرضیات از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و مثبت، بین نقش عوامل فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان در بین روستاهای نمونه مطابقت دارد. هرچند که ازنظر روستاییان سطح سرزندگی فضاهای عمومی روستایی در کل با میانگین 49/2 و کیفیت زندگی با میانگین 45/2، در روستاهای نمونه پایین است و در روستاهای ابرده علیا، ویرانی و جاغرق، سرزندگی فضاهای عمومی و روستاهای جاغرق، زشک و ده نو، کیفیت ذهنی زندگی بیشترین سطح را دارد. بررسی تاثیر شاخص های سرزندگی در فضاهای عمومی روستایی نشان داد که 39 درصد از تغییرات کیفیت ذهنی زندگی در روستاهای نمونه وابسته به شاخص-های سرزندگی در فضاهای عمومی روستا است. همچنین بیشترین تاثیر را شاخص سرزندگی اجتماعی (با ضریب تاثیر 0.292) دارد.

  کلیدواژگان: فضاهای عمومی، سکونتگاه های روستایی، سرزندگی روستایی، کیفیت زندگی، شهرستان بینالود
 • زهره فنی*، فتانه اصحابی، صدرالله گودرزی پور صفحات 178-192

  حفظ محیط زیست شهری امروزه یکی از مهم ترین و جدی ترین دغدغه های بشر است. محققانی که به مطالعه محیط زیست پرداخته اند، یکی از مسایل را کم رنگ بودن نقش جنسیت در حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست دانسته اند. بررسی ها نشان از رابطه ی ویژه زنان با محیط زیست دارد و اینکه زنان در زمینه ی تقویت پایداری محیط زیست و ارتقای آن، انگیزه بیشتری دارند. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش زنان در پویایی مدیریت محیط زیست کلانشهر تهران می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و همبستگی با هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق زنان ساکن شهر تهران هستند و با روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای بعد از تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران انجام شده است. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ برای ابعاد مربوط به محیط زیست شامل "میزان درک و آگاهی، میزان مشارکت و میزان موفقیت در مدیریت مسایل زیست محیطی" به ترتیب با ارزش عددی «869.، 715. و 817.» به تایید رسیده است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار EXCEL,SPSS و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد که عامل ادراک و آگاهی زنان با میانگین 93/3 بر پویایی مدیریت محیط زیست کلانشهر تهران تاثیرات موثری دارد. یعنی میزان تاثیرگذاری عامل ادراک و آگاهی زنان بر پویایی مدیریت محیط زیست کلانشهر تهران بیشتر بود در حالی که در بعد مشارکت و مدیریت محیط زیستی شهر تهران به ترتیب با میانگین 78/2، 82/2 ضعیف عمل کرده اند.

  کلیدواژگان: پایداری، زنان، کلانشهر تهران، مدیریت، محیط زیست شهری
 • حسین حاتمی نژاد، احمد حاتمی*، علیرضا صادقی، امید لطیفی، جمیله اسمعیلی صفحات 193-212

  جلوگیری از زوال و پژمردگی مناطق مرکزی شهرها یکی از مهمترین چالش های مدیریت شهری مطرح است. در سال های اخیر زندگی شبانه شهری، به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای تداوم حیات، در مناطق مرکزی شهرها در کشورهای پیشگام، مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تکنیک دلفی، اسنادی و میدانی، با هدف تعیین راهبردهای مناسب برای تداوم حیات شبانه در منطقه 12 کلانشهر تهران به ارزیابی پرداخته است. اعضای هییت دلفی شامل 15 نفر از متخصصین با سابقه پژوهشی و اجرایی (پرسنل شهر داری منطقه 12) و همچنین کارشناسان آشنا با منطقه از طریق روش گلوله برفی انتخاب شده اند. پس از شناخت وضعیت شاخص های زندگی شبانه شهری، به ارایه راهبردهای مناسب پرداخته است. ابتدا اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) طبقه بندی و مشخص شد که شاخص اختلاط کاربری با امتیاز235/0، شاخص فضاهای عمومی و گردشگری با امتیاز 198/0، شاخص خدمات و امکانات با امتیاز 178/0، شاخص حمل و نقل با امتیاز 157/0، شاخص نورپردازی با امتیاز 093/0، شاخص امنیت با امتیاز 081/0 و شاخص سیما و منظر با امتیاز 057/ به ترتیب بالاترین تا پایین ترین میزان را از نظر مطلوبیت، برای زندگی شبانه شهری کسب کردند. سپس در فرآیند برنامه ریزی راهبردی (SWOT)، برای امتیازبندی ماتریس عوامل داخلی و خارجی از نظر متخصصین بهره گرفته شد. در انتها مشخص شد موقعیت استراتژیک زندگی شبانه در منطقه 12، موقعیت بازنگری یا انطباقی(WO) است. بنابراین استراتژی های متناسب با این موقعیت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی کمی(QSPM)، از نظر میزان جذابیت اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: اقتصاد، برنامه ریزی راهبردی، شهر، زندگی شبانه، منطقه 12
|
 • Gholamreza Hasanidarmian, Hamed Sayar Khalaj *, Majid Fatemi Khesal Pages 1-17

  As the increase of the Earth's population and the human impact on the environment and the development of cities, the Earth has been seizing by the crisis, the negative environmental impacts of the city have grown to such an extent that the greatest threat to these ecosystems is counted. Environmental problems in Tehran are a very significant issue. The main aim of this research is to investigate environmental responsibly behaviors of high school students in Tehran with emphasizing on connectedness with nature. The research method was survey and a sample of 450 high school students in Tehran's 22 educational districts was selected by random cluster sampling. The research tool is a questionnaire. The results of the research show that responsibly environmental behaviors and the connectedness with nature of the students are moderate, while the environmental values of the students are high. There is no significant difference between girls and boys in responsibly environmental behaviors, environmental values, and connectedness with nature. Also, the findings showed that the connectedness with nature and environmental values with responsibly environmental behaviors and connectedness to nature with environmental values have a significant and positive relationship. The results of the partial mediator model test show that connectedness with nature part of its effect is made by environmental values on responsibly environmental behavior

  Keywords: Environmental values, Connectedness with nature, Gender Responsibly environmental behaviors, Biophilia
 • Haydar Mohammadi, Seyed Mohammad Mosavi Jad *, Yosra Salehi, Samane Salmasi Pages 18-35
  The border cities of western Iran, which have always been a symbol of endurance and security and provide security for the western borders of the country, are now witnessing the emergence of a Kulbar false. As long as unemployment, poverty, migration, lack of facilities and infrastructure for basic living conditions prevail in the border regions and cities, sustainable development will not be possible. The purpose of this study investigate, the reasons, contexts and conditions that have caused the emergence of such a job are examined. This research is among the qualitative methods that have used the ethnographic method. The statistical population of this research consists of Kulbars in the border city of Baneh. The selection of sample members in the first stage was purposeful and in the next stage theoretically continued until it reached saturation, which was reached in 25 people, which continued up to 27 people for more assurance. The main tool for data collection in this study is in-depth interviews. After collecting data and analyzing the interview coding, the researchers extracted 57 phrases, 16 concepts and 4 main categories. Economic, political, legal and security, social, cultural and sociological, geographical and geopolitical factors are the most important main categories of creating this false job. Finally, it has been suggested that the government with the cooperation of border residents and considering Intra-regional potentials contribute to the sustainable urban development of Baneh city.
  Keywords: Sustainable employment, Kulbar, Boundary, Ethnography, Sustainable development
 • Amer Nikpour *, Mohammad Soleymani, Fatemeh Akbari, Behnaz Mohammadyari Pages 36-50

  One of the basic and common needs of human beings is the formation of a stable neighborhood system. Because the development of urbanization and the trend of increasing urban population has caused issues such as improper use of resources, environmental pollution, increasing social anomalies and economic and physical problems at the level of urban communities. Since the neighborhoods of Bojnourd city do not show a good situation of sustainability, the present study has been formed with the aim of measuring and comparing the level of sustainability of Bojnourd neighborhoods. To assess the sustainability of the city, indicators related to sustainability in the fields of population, social, economic, cultural and physical were used. Then, in order to evaluate more accurately and reduce the number of indicators, factor analysis was used and the map of neighborhoods in terms of stability and instability was drawn in Arc Map. The results showed that neighborhoods with more unstable levels are located in the northeastern, northwestern, southern and southwestern parts of the city, these neighborhoods with 48% of the city area, about 42% of the population. In contrast, sustainable neighborhoods are mostly formed in the central part of the city, which also covers about 45% of the population with 31% of the area. The neglect of urban management to the considerations of sustainable urban development and the lack of organization of dysfunctional and worn-out structures are the most important reasons for this significant difference.

  Keywords: Sustainable Urban Development, Factor analysis, Ranking, urban neighborhoods, Bojnourd
 • Fateme Piri, Mohammad Ali Firoozi * Pages 51-66

  According to the complex and dynamic nature of the city, there were always criticisms of comprehensive urban plans in terms of theory and content. Therefore, strategic plans were considered as an alternative model of the mentioned plans, but in implementation and practice, they faced obstacles. In this regard, the present study examines the obstacles of strategic plans in Iran with emphasis on the attitude-knowledge perspective. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting information and data is survey-library. Non-probability-available sampling method was chosen. The number of samples includes 30 professors and researchers specializing in this field. Data were analyzed using SPSS software and inferential statistics (Friedman test) were used to rank the identified barriers. The results showed that the most important barriers in the attitudinal factor are fear of change, unpreparedness for change, and loss of status. And one of the most important obstacles in the knowledge factor was the gap between science and knowledge, inadequate explanation to employees about knowledge, and the need for training. Also, the test results showed that attitude-knowledge barriers, in order to change the comprehensive approach to strategic, show a negative and unfavorable situation. According to the results of Friedman test, the attitude-knowledge factor has a more key role in changing the approach to strategy among other factors.

  Keywords: barriers to change, master plan, Strategic planning, attitude-knowledge
 • Afshin Mottaghi *, Arash Ghorbani Sepehr, Mahtab Amraie, Parisa Ghorbani Sepehr Pages 67-86
  Cities, as centers of communication and global transportation, are the main centers of domestic and international migration, transportation, communications and economic activities. Therefore, today, with the development of cities and the diversity and complexity of different sets of systems, it is necessary to pay attention to modern technologies to identify and analyze these issues. In the case of urban issues, especially the development of sustainable urban security, GIS can monitor the growth and development of the urban environment, identify trends and directions of growth, feasibility and routing of transportation networks, location of various urban applications, zoning design and preparation Comprehensive, detailed and fluid designs provide good performance. Therefore, due to the importance of the use of GIS in addressing the issues of sustainable urban development, the aim of this study was and therefore in this study, the applications of GIS in the development of sustainable urban security with emphasis on the metropolis of Tabriz. Due to the descriptive nature of the research, library sources and previous researches were cited. During the research, maps (Tabriz metropolis) output of GIS were used to confirm more. The results show that GIS can be used to achieve the goals of sustainability and sustainable security in this metropolis. So it is clear, with comprehensive and thoughtful use of GIS technology, city managers in the metropolis of Tabriz will be able to cultivate skilled and experienced human resources that by emphasizing their expertise, it will be possible to take care and manage valuable resources.
  Keywords: Urban Security, Sustainable Urban Development, GIS
 • Sedigheh Lotfi *, Layla Mohammedi Kazem Abadi Pages 87-105

  Today, city management is of particular importance due to the complexity of its issues and problems. Using new approaches can help solve the problem to some extent. The city of Arak is facing many problems such as air pollution, urban traffic, etc. Therefore, the purpose of the present study is the identification and analysis of drivers affecting the development of urban management in the city of Arak using this tool (scenario writing). The required data and information were collected by library and field methods, and interviewing experts (Delphi method). To analyze the data, MICMAMC software was first used to determine the effect of variables and Morphol software was used to predict the scenarios. Finally, the obtained results showed variables such as macro-national management, international sanctions, lack of attention to citizenship, instability of management, politicization of managers have the most impact on the performance of Arak urban management and have the highest direct impact score. Also, out of 5000 valid output scenarios, 10 scenarios with the highest inertia (probability of occurrence and reproducibility) were presented as the final scenarios. According to the type of scenarios, the management performance of the city is in an intermediate state, which can be improved by moving the middle scenarios towards optimism and prevent the occurrence of catastrophic scenarios.

  Keywords: Scenario based approach, Arak City, Management Performance, Urban management
 • Maziyar Nabizadeh Zolpirani * Pages 106-126

  Religion has played an important role in the formation of Iranian cities during the Islamic era, so it is necessary to reconsider in development planning, among other factors, to achieve more sustainable development. The present study has studied the background of the influence of Islamic culture on the growth and development of cities in the Islamic period by examining documents and libraries. The present study then presents a conceptual framework of urban development of the Islamic era and extracts the elements and principles of the physical fabric of cities in Muslim-inhabited lands. Then, by using interviews, observing and carefully examining historical documents and information about Sagharisazan neighborhood, the role of religion in the development of Sagharisazan neighborhood, based on the four components of physical texture, bazaar, mosques and shrines, has been studied and analyzed. The analysis of the research shows that religion and religious elements have played an important role in shaping the development of Rasht and Sagharisazan neighborhood of Rasht has been affected by these factors and elements has found an important place in Rasht. Sagharisazan neighborhood is affected by the tombs in it and the numerous mosques in it, have a great impact on the physical fabric of the neighborhood and are located in the focal points of the neighborhood. Also, this neighborhood, like other Islamic cities, has a compact texture, high density and organic texture and winding, and the market as the backbone of this neighborhood, has had a great impact on its growth and development.

  Keywords: Religion, Islamic city, Urban Development, Sagharisazan
 • Keyvan Jokar, Ahmad Bakhshayeshi Ardestani *, Fardin Bagheri, Abdollah Allah Karam Pages 127-144

  The issue of ethnic and religious pluralism in all countries has been and is one of the main concerns of politicians, and it is extremely important and sensitive when it comes to national security. But ethnic divisions can always potentially be the source of transient tensions or the formation of divergent tensions with long-term consequences for national security. Accordingly, the present study aims to investigate the impact of ethnic and religious divisions on the national security of the Islamic Republic of Iran (with emphasis on the Kurdish and Baluch peoples). The research is descriptive-analytical with a combination of documentary and survey methods. The data were collected using a researcher-made questionnaire that its validity is measured by experts’ opinions and reliability is measured through Cronbach's alpha. Descriptive and inferential statistics (using Spss software) as well as swot analysis method were used to analyze the data. It also seems that the prospect of ethnic and religious divisions in the Kurdish and Baloch areas remains stable in terms of security and, as a cultural puzzle in Iran's pluralistic society and maintains the current situation. At this point, the government's efforts to contain the crisis and protect the country's national interests and security are vital.

  Keywords: Futurism, Ethnic-Religious Gap, National Security, Baluch people, Kurdish people
 • SEYED MOHAMMAD REZAZADEH * Pages 145-160

  Today, the impact and importance of housing and its role in the country's economy is not hidden from anyone and Housing is considered as one of the basic needs of households as a shelter and an important property. The expansion of urbanization in Gilan province, due to its special economic and agricultural situation, has caused housing goods to find an important place in this province. Research Method In this study, the causal relationship between the variables affecting housing on housing demand using composite data (panel) in the period 2016-2019 for 8 major cities in Guilan province has been investigated. The purpose of this study is to reduce the cost of housing and housing low-income groups in the target area. The variables used in this model include the price per square meter of housing unit, net urban household income, population and number of households, interest rate on facilities, urban household costs and housing cooperatives with a special focus on Mehr housing cooperatives and withe approach of sustainable development. The applied results of this study showed that the income elasticity of demand for Mehr housing in this study is negative and smaller than number one, meaning that Mehr housing in Gilan province is a low commodity and with increasing household income, the demand for Mehr housing decreases.

  Keywords: Housing, housing demand, Mehr housing cooperatives, econometrics model, . Gilan province
 • Aliakbar Anabestani *, Mahdi Javanshiri, Hamidreza Ghasemi Pages 161-177

  The low quality of life in rural areas and, as a result, the migration of rural people to cities has led to numerous social, economic and environmental problems in rural areas and in cities. Accordingly, the aim is to identify the relationship between the vitality of the villagers and the existence of rural public spaces; Investigating the necessity of forming and paying attention to public spaces in villages and identifying the relationship and effect between the existence of rural public spaces and the mental quality of life of villagers. The research method is descriptive-analytical and applied. Library and survey studies have been used to collect information. The statistical population of the study includes 9 villages of Binaloud County. In order to estimate the sample size in rural households, 190 people were obtained from Cochran sampling method with an error level of 7% according to the share of rural population. The collected data were statistically analyzed by SPSS and GIS software and one-sample t-test, regression test and Pearson correlation test were used to prove and disprove the hypotheses. Findings showed that there is a significant and positive relationship between the role of public spaces in improving the quality of life of villagers in the sample villages. However, according to the villagers, the vitality level of rural public spaces in general with an average of 2.49 and quality of life with an average of 2.45 is low in the sample villages and in the villages of Upper Abareh, Virani and Jagharq, the vitality of public spaces and Jagharq, Zoshk and Dehnov villages, the mental quality of life has the highest level. The study of the effect of vitality indices in rural public spaces showed that 39% of the changes in the mental quality of life in the sample villages depend on the vitality indices in rural public spaces. The social vitality index (with an impact factor of 0.292) also has the greatest impact.

  Keywords: Public spaces, Rural settlement, Rural vitality, life quality, Bonaloud county
 • Zohreh Fanni *, Fattaneh Ashabi, Sadrollah Goudarzi Pour Pages 178-192

  Preserving the urban environment is one of the most important and serious human concerns today. Researchers who have studied the environment have considered the role of gender in maintaining and improving the state of the environment as one of the issues. Studies show that women have a special relationship with the environment and that women are more motivated to strengthen and promote environmental sustainability. The present study investigates and analyzes the role of women in the dynamics of environmental management in Tehran metropolis. The research method is descriptive-analytical and correlation with the applied goal. The statistical population of the study is women living in Tehran who used stratified random sampling method and the sample size was obtained through Cochran's formula. The data required for the analysis were collected using a questionnaire whose validity was formally valid and its reliability was determined by Cronbach's alpha test for environmental dimensions including "understanding and awareness, participation and success in environmental management" in numerical order, respectively. "/869, /715 and /817" Confirmed. Data were analyzed using EXCEL, SPSS software’s and statistical tests. Findings showed that the factor of perception and awareness of women with an average of 3/93 has effective effects on the dynamics of environmental management in Tehran metropolis. That is, the effect of women's perception and awareness on the dynamics of environmental management in Tehran metropolis was greater. While in terms of participation and environmental management, Tehran has performed poorly with an average of 2.78 and 2.82, respectively.

  Keywords: Sustainability, Women, Tehran metropolis, management, Urban environment
 • Hossin Hataminejad, Ahmad Hatami *, Alireza Sadeghi, Omid Latifi, Jamileh Esmaeili Pages 193-212

  urban nightlife has been used as one of the most important strategies for survival in the central areas of cities in leading countries. The present study has been evaluated by descriptive-analytical method and based on Delphi, documentary and field techniques (direct observation), with the aim of determining appropriate strategies for the continuation of nightlife in the 12th metropolitan area of Tehran. The members of the Delphi delegation, including 15 specialists with scientific (research) and practical experience (municipal staff of District 12) as well as experts related to District 12, have been selected by the snowball technique. After recognizing the status of indicators of urban nightlife, it has presented appropriate strategies. First, the obtained data were classified using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model and it was determined that the user mixing index with a score of 0.235, the public spaces and tourism index with a score of 0.198, the services and facilities index with a score of 0.178, Transportation index with a score of 0.157, lighting index with a score of 0.093, security index with a score of 0.081 and landscape index with a score of / 057, respectively, the highest to the lowest level in terms of utility, for urban night life Earned. Then in the strategic planning process (SWOT), experts were used to score the matrix of internal and external factors. In the end, it was found that the strategic position of nightlife in area 12 is the revision or adaptive position (WO).

  Keywords: Night Economy, Strategic planning, Urban Nightlife, 24-Hour City