فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 7 (تابستان 1399)
 • پیاپی 7 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیر دیوانی* صفحات 5-24
  قانون علیتی و معلولیتی امکانی به دو بخش طبیعی و عقلی تقسیم می شود. بخش اول، بر جهان طبیعت و بخش دوم بر جهان عقل حاکم است. انسان ، از آن جهت که صاحب بدن و صاحب عقل است ، این دو جهان را در خود جمع کرده است، لیک در درون این اجتماع میان این دو جهان نبردی شکل می گیرد تا قلمرو هر یک در سیطره دیگری درآید. پیروزی عقل بر غرایز یا پیروزی اراده عقلی بر امیال طبیعی، جواز ورود انسان ساکن طبیعت را به جهان اول اخلاق می دهد. آنچه در این نوشتار می آید، تبیین حرکت عقل از جهان اول به جهان دوم اخلاق است؛ جهانی دورتر از جهان طبیعت و خطرهای آن و جهانی فراتر از جهان اول اخلاق در تعین اراده بر حسب قوانین اخلاق. در این جهان دوم ، همه قوانین جهان اول برقرار است ، لیک یک محتوا به همه آنها افزوده می شود که چونان فصل مقوم جهان دوم است و کسانی را در خود می پذیرد که آن فصل را در نیروی عقل خود فعال کرده باشند.
  کلیدواژگان: قانون طبیعت، قانون اخلاق، جهان های اخلاق، مبدا اخلاق، عمل نیک
 • عباس پسندیده* صفحات 25-46

  شناخت حقیقی خدا از اساسی ترین اهداف خلقت انسان است که از راه نشانه های توحیدی قابل دست یابی است ، اما برای هر کسی حاصل نمی شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش اخلاق در فهم نشانه های توحیدی بر اساس آیات قرآن کریم و دست یابی به مدل مفهومی آن است. نوع تحقیق کتابخانه ای و روش آن توصیفی۔تحلیلی از جنس روش کلاسیک در مطالعات دینی است. یافته های پژوهش نشان می دهد چهار صفت تقوا ، شکر و صبر ، موجب فهم نشانه ها از آیات الهی می شوند. این صفات ، در درجه نخست موجب فراهم کردن شرایط تفکر و تدبر و در درجه بعد موجب آمادگی برای پذیرش لوازم معرفت توحیدی می شوند. از این رو ، هنگام مواجهه با نشانه های توحیدی ، آمادگی های معرفتی و عملی توسط فرد ارزیابی می شوند و چنان چه نتیجه مثبت بود ، فرایند فهم و پذیرش توحید آغاز می گردد. نتیجه این پژوهش آن است که برای توسعه فهم نشانه های توحیدی در بین افراد ، باید صفات تقوا ، شکر و صبر را در آنان به وجود آورد.

  کلیدواژگان: نشانه های توحیدی، لآیه، لآیات، نشانه فهمی، صبر، شکر، تقوا
 • محمدرضا جباران* صفحات 47-66
  در همه حوزه ها، اصول اخلاقی بر اصول نظری و اصول نظری بر مبانی فرانظری تکیه دارند و به همین دلیل، کنش گر در صورتی به یک اصل اخلاقی ملتزم می شود که آن اصل و اعتقاد از  بینش های نظری و پارادایمی او برآمده باشد. اصول نظری اخلاق در مرحله دست یابی به نتیجه با دیگر مراحل پژوهش متفاوت است و به تبع ،  اصول اخلاقی پژوهش در این مرحله با دیگر مراحل پژوهش متفاوت اند. این اصول نظری اقتضا دارند که پژوهنده در این مرحله ، جانب مردم را بگیرد و مطابق با سود آن ها نتیجه خود را منتشر یا کتمان کند و فعل و رفتاری انجام دهد که جامعه از حاصل پژوهش او بیشترین منفعت و کمترین زیان را ببرد. بنابراین، پژوهشگر هنگام رسیدن به نتیجه پژوهش، از نظر اخلاقی موظف است اگر نتیجه کارش را برای جامعه انسانی زیان بار می داند، به صورتی آن را از دسترس خارج کند که راه زیان بسته شود و اگر چنین نیست، بدون هراس ، به زبانی آشنا ، با دقت و امانت داری نتیجه را منتشر کند و برای پذیرفتن نقدهای عالمان منتظر بماند. این تحقیق در صدد است اصول نظری اخلاق این مرحله را به دست آورد و اصول اخلاقی آن را تدوین و پیشنهاد کند.
  کلیدواژگان: اصول نظری، پژوهش، نتیجه پژو هش، اخلاق پژوهش، کتمان نتیجه، دست یابی به نتیجه
 • صادق میراحمدی* صفحات 67-88
  بر اساس معرفت شناسی فضیلت محور زاگزبسکی ، هدف فضیلت فکری تماس شناختی با واقعیت است و تمایزی بین فضیلت اخلاقی و فکری وجود ندارد. فضیلت فکری زیر مجموعه فضیلت اخلاقی است. به همین منظور او به دنبال ارایه تعریفی از فضیلت است که دربر گیرنده هر دو دسته فضایل شود. از نظر زاگزبسکی «فضیلت» یک ویژگی اکتسابی عمیق و پایدار است که مستلزم انگیزه ای خاص برای به وجود آوردن غایت مطلوب و موفقیت قابل  اعتماد در به وجود آوردن آن غایت است. مولفه «انگیزه» ، در این تعریف، بر ساختار درون گرایانه و مولفه «موفقیت قابل اعتماد »، بر ساختار برون گرایانه دیدگاه زاگزبسکی دلالت دارد و به همین دلیل، ساختار فضیلت فکری زاگزبسکی را «ترکیبی» می نامیم.  در این پژوهش تحلیلی، با استفاده از داده های معرفت شناختی و اخلاقی در ادبیات موضوع ، مولفه های اساسی  دیدگاه زاگزبسکی درباره ساختار فضیلت فکری ، استخراج و نقش هر کدام در شکل گیری این نظریه تبیین شده است. سپس نقاط ضعف و قوت هر یک از این مولفه ها مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ، این نتیجه به دست آمد که ساختار صحیح «فضیلت فکری» باید از سنت درون گرایی در معرفت شناسی که متاثر از «اخلاق فضیلت» است ، پیروی کند و ساختار برون گرایانه با مبانی معرفت شناسی فضیلت محور زاگزبسکی، سازگاری ندارد.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی فضیلت محور، فضیلت فکری، درون گرایی معرفتی، برون گرایی معرفتی، نظریه ترکیبی
 • امیر مرادی*، محمد آشوری، محمدعلی مهدوی ثابت، نسرین مهرا صفحات 89-112

  در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیار شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نایل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقق عناصرش ، صرفا قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسری توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، دروغ مصلحت آمیز، حقوق کیفری، عوام گرایی، دام گستری
 • علیرضا صیادمنصور* صفحات 113-140

  خشونت در رابطه های درون خانوادگی یا «خشونت خانگی» (به مثابه نوعی از خشونت خاموش که با اغماض نگریسته شده و کمتر به مرحله گزارش و شکایت رسمی می رسد)، پدیده ای منفی در ساخت اخلاقی و فرهنگی جامعه است که البته ، بنیان های فلسفی و متافیزیکی دارد. خانواده، نخستین شبکه نسبت های میان فردی را برمی سازد و در ذات خود حامل سلسله مراتبی از رابطه ها و ارزش های رابطه ای است که سامان مندی خانواده را تضمین می کند. وجه همبستگی اعضای خانواده رفتارها و کنش های رابطه ای است که متناسب با نقش های خانوادگی دریافت کرده اند. بنابراین ، بروز خشونت که در تحلیل نهایی، می تواند با غایت إعمال قدرت و گسترش سطح نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگر اعضای خانواده همراه باشد نیز از طریق رفتارهای مختلف خشونت آمیز - به نحو مثبت یا منفی - توجیه می گردد. در این مقاله، تلاش خواهم کرد در ابتدا و تا حد امکان، به پدیدارشناسی سازی فلسفی زوایا و جنبه های مختلف خشونت - به مثابه کنشی رابطه ای - بپردازم. سپس تلاش خود را به پدیدارشناسی خشونت در رابطه های درون خانوادگی، از منظری فلسفی، معطوف می کنم تا بافت تجربی۔احساسی تحقق آن در نخستین واحد اجتماعی آشکار شود و  در پایان نیز با پیشنهاد نظریه «رابطه گروی اخلاقی» راه حلی نظری برای تعدیل بنیادین این نوع خشونت فراپیش نهم.

  کلیدواژگان: اخلاق خانواده، پدیدارشناسی فلسفی، خشونت، خشونت خانگی، رابطه گروی اخلاقی
|
 • Amir Divani * Pages 5-24
  The law of contingent causation is divided into two parts: natural and rational, where the former governs the natural world and the latter governs the rational world. As having a body and reason, man combines both worlds, but this involves a conflict between the two worlds ‒ each seeks to dominate the other. The victory of reason over impulses or the victory of rational will over natural desires provides the nature-inhabitant person with a permission to enter the first moral world. In this paper, I offer an account of the reason’s move from the first to the second moral world ‒ a world far from the natural world and its dangers and a world above the first moral world in the determination of the will in terms of moral laws. In this second world, all the laws of the first moral world apply, albeit with a content added to each as a constitutive differentia of the second world, admitting those who have activated the differentia in their rational power.
  Keywords: Law of nature, law of morality, moral worlds, origin of morality, good deeds
 • Pages 25-46

  Genuine knowledge of God is one of the most basic goal of the human creation, which can be obtained through monotheistic signs, but it cannot be obtained by everyone. This research aims to consider the role of morality in understanding monotheistic signs in accordance with Quranic verses and construct a conceptual model for this. The research is of a library kind and its method is descriptive-analytic as per the classical method in religious studies. The research shows that the attributes of piety, thankfulness, and patience help one understand divine signs. In the first instance, these attributes prepare the ground for reflection and thoughts, and in the second, they prepare the acceptance of the implications of monotheistic knowledge. Thus, when confronted with monotheistic signs, epistemic and practical preparations are evaluated, and if such evaluation yields an affirmative result, the process of understanding and accepting monotheism will begin. This paper concludes that the attributes of piety, thankfulness, and patience should be developed in order to expand one’s understanding of monotheistic signs.

  Keywords: Monotheistic signs, signs, understanding of signs, thankfulness, piety.Research
 • Pages 47-66
  In all fields, moral principles rest upon theoretical principles, where these rest in turn upon meta-theoretical foundations. For this reason, the agent is committed to a moral principle when it arises from his or her theoretical and paradigmatic insights. Theoretical principles of morality at the stage of conclusion are different from those at the stage of research, and as a consequence, moral principles of research at this stage are different from those at other stages. These theoretical principles require the inquirer to prefer people’s interests and publish or conceal the conclusions of their research in accordance with people’s interests, and act in a way that the society gets maximal interests and suffer from minimal harms as a result of the research. On this account, when the researcher arrives at the results, he or she is morally obliged to make them unavailable if he takes them to harm the society, and to publish them courageously, in familiar words, and with faithfulness if they do not, and then wait for feedback from other scholars. This research seeks to extract the theoretical principles at this stage and propose its moral principles.
  Keywords: Theoretical principles, research, results of the research, research ethics, concealment of the results, arriving at the results
 • Pages 67-88
  According to Zagzebski’s virtue epistemology, an intellectual virtue aims at establishing a cognitive contact with the reality, and there is no distinction between moral and intellectual virtues. Intellectual virtues are subsets of moral virtues, which is why she seeks to find a definition of virtue which includes both. For Zagzebski, virtue is a deep and permanent acquired characteristic involving a particular motivation for the realization of the desired end and reliable success in bringing this end into existence. The “motivation” component in this definition indicates the internalist structure of her view and the “reliable success” component indicates the externalist structure of her view. For this reason, we shall refer to the structure of Zagzebski’s intellectual virtue as “composite.” In this analytic research, we draw on epistemological and ethical data in the literature to glean the main components of Zagzebski’s view of the structure of intellectual virtues and account for the role of each in the formation of the theory. I discuss the weakness and strength of each of these components, and conclude that the proper structure of “intellectual virtue” should follow the internalist tradition in epistemology which is influenced by “virtue ethics.” In fact, the externalist structure is not compatible with the foundations of Zagzebski’s virtue epistemology.
  Keywords: Virtue epistemology, intellectual virtue, epistemic internalism, epistemic xternalism, composite theory
 • Pages 89-112

  In this paper, we analyze the concept and nature of lies and their types with a focus on expedient lies, the criterion for identifying expediencies, and the conditions under which they are justified, as well as their implications and consequences in the field of criminal law. We conclude that expedient lies are justified in exceptional cases where the expediency is known and the rule of “the more important and then the less important” applies by someone who has intellectual virtues prior to moral virtues-someone whose practical reason can identify the expediency which is moral to be observed. In these exceptional circumstances, there is no right to telling lies. When the circumstances obtain, expedient lies are just morally justifiable. In principle, in the realm of criminal law, it is impermissible to extend such a justification about expedient lies to false testimonies as well as false complaints and defenses, and it is necessary to observe truthfulness in criminal trials, and particular in gathering evidence. Truthfulness in interrogation of the accused is an obligatory preliminary of the legitimacy of gathering evidence. Those in charge in criminal justice should also avoid any lies and deceptions in their jurisdiction.

  Keywords: Applied ethics, expedient lies, criminal law, populism, entrapment
 • Alireza Sayadmansour * Pages 113-140

  Violence in relationships within family or “domestic violence” (as a kind of silent violence which tends to be ignored and rarely is it officially reported) is a negative phenomenon at moral and cultural aspects of the society, which of course has its philosophical and metaphysical foundations. A family establishes the first network of inter-individual relationships, and in its essence, it carries a hierarchy of relationships and relational values which secure the organization of the family. What unifies the members of a family are behaviors and relational actions they have encounter in proportion to their family roles. In this way, the outburst of violence, which in final analysis might involve the end of exerting and expanding one’s influence over other family members, might be positively or negatively justified through a variety of violent acts. In this paper, I begin by a phenomenologicalization of violence within family from a philosophical perspective to disclose the experiential-emotional context of its occurrence in the first social unit, and in the end, I propose the theory of “moral relationalism” as a theoretical solution to fundamentally moderate this kind of violence..

  Keywords: Family ethics, philosophical phenomenology, violence, domestic violence, moral relationalism