فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 5 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهزاد اخزری*، مصطفی انصاری نژاد، مراد مقصودی، جبار اخزری صفحات 1-24
  انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تاکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می توان به قاعده ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی توان قاعده ی عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
  کلیدواژگان: انصاف، عدل، ضمانت اجرا، نقض قرارداد، حقوق ایران
 • پیمان همایی چراغی، حسین حبیبی تبار*، محمود قیوم زاده صفحات 25-63
  هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مولفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطیه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی(مجازات های تکمیلی و تبعی)، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای - اسنادی و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد.
  کلیدواژگان: مجرمین، کرامت ذاتی انسان، مجازات های محرومیت اجتماعی، حقوق اجتماعی، جرم انگاری
 • عبدالحسین شیروی*، محمدرضا مالکی صفحات 65-90
  ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسایل حقوقی متعدد، پیچیده و غالبا جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.
  کلیدواژگان: حل اختلافات الکترونیک، مقر داوری الکترونیک، قلمرو حاکم، قانون حاکم نظریه حاکمیت، نظریه استقلال
 • فردین مرادخانی*، پریسا شیخی صفحات 91-118
  هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزیی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.
  کلیدواژگان: هزینه دادرسی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، کمیته امداد، دادرسی مدنی
 • معصومه بنسبردی، سید محمد مهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی صفحات 119-145

  مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تیوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فایق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.

  کلیدواژگان: سلطنت بر اموال، لزوم احترام به مال و عمل دیگران، مبنای اخلاقی، مبنای اقتصادی، مبنای حمایت از مصرف کننده، نفی اضرار به غیر
 • متین لاله زاری*، رضا دریائی، رضا مقصودی صفحات 147-181

  کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل‌تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی مدت در زندگی آنها برجای می گذارد، خسارت معنوی می باشد. این نوشتار در پی شناسایی مصادیق خسارت معنوی وارد به کودک و حمایتهای لازم از او بر بنیاد مطالعه تطبیقی میان حقوق انگلیس و ایران به پیامدهای آسیب و راهکارهای حمایتگرانه موجود در دو نظام حقوقی مذکور پرداخته تا میزان جبران پذیری خسارت معنوی به کودکان را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق نشان میدهد در حقوق انگلیس و ایران بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نیافته است. قلمرو این مصادیق از تنوع قابل‌توجهی برخوردار است برای نمونه میتوان به خسارت معنوی در نتیجه از دست دادن والدین، زیان ناشی از تولد، محرومیت از حق آموزش‌وپرورش، ازدواج کودک، آسیب معنوی پسا حادثه و... اشاره داشت. نوشتار حاضر ضمن بیان شرایط خسارت معنوی قابل جبران در حقوق انگلیس و ایران، مصادیق متنوع خسارت معنوی وارد به کودک را در دودسته خسارت معنوی مستقل و خسارت معنوی در نتیجه آسیب بدنی، تقسیم و مورد تحلیل قرار میدهد.

  کلیدواژگان: حقوق کودک، خسارت معنوی به کودک، خسارت معنوی مستقل، خسارت معنوی در نتیجه آسیب بدنی
|
 • Behzad Akhzari *, Mostafa Ansarinejad, Morad Maghsodi, Jabar Akhzari Pages 1-24
  Fairness in law is the full and complete granting the right for every rightful and lacking any shortcoming and weakness in granting of individual rights. In Islam, however, the importance of justice in law has been emphasized and the purpose of sending divine prophets has been introduced as performing of justice. In other words, the justice is the spirit of Islamic law. So our question in this article is, can the principle of fairness be invoked in the performance warranties for breach of contract? Our hypothesis, which can be concluded as the general conclusion of this article, is that the acceptance of the rule of justice as a documentary and source of judgment in the performance warranties for breach of contract, although it is accepted in some international law and arbitrations, but in Iranian law, the rule of justice cannot be cited as a source of judgment, although this rule can be applied to the interpretation and application of the provisions of the law to the circumstances of the litigation.
  Keywords: fairness, Justice, performance warranty, Breach of contract, Iranian Law
 • Peyman Homaee Cherage, Hossein Habibitabar *, Mahmud Qaumzade Pages 25-63
  The aim of this study is the study of the convicts after applying the original penalties and the beginning of penalties for Social exclusion and ignoring the principle dignity of criminals by his community and his friends because of applying the penalty.In fact,a criminal is experiencing negative consequences of social components by having a negative background. In the perspicuous religion of Islam, retaliation and discretionary punishments are not about to violate humanity’s dignity but instead,it purifies the criminal from contaminations of crime,and it provides the grounds for his return to the community But the Social punishments that have been mentioned in the Islamic Penal Code, include the exclusion of the criminal from their natural rights within the framework of Subsidiary punishments(subordinate and supplemental punishments)and has been a threat to the underlying inherent dignity, and basic actions of comfort,welfare and minimal principle of dignity of the offender is exposed to Social punishments,and Bard explains this theory by citing reason.Considering the nature and purpose of the issue,the research method is the gathering information in the library–documentary method and its of the descriptive–analytical method kid.
  Keywords: Criminals, Human in herent dignity, Penalties for Social exclusion, Social Rights, criminalization
 • Abdolhossein Shiravi *, Mohammadreza Maleki Pages 65-90
  The advent of information technology has changed many of the rules and regulations that govern their business relationships, and has created numerous, complex, and often new legal issues regarding the lack of a clear domain in cyberspace. In proportion to this metamorphosis, the realm of dispute resolution in cyberspace has also been affected, and the rules of the arbitral tribunal have also changed, challenging us to place communication servers in a location other than The physical location of the parties and the arbitrators in the light of what parameters the international conventions and laws of electronic arbitration follow in identifying the amount of arbitration. However, the complexity of the scope of legal authority is an obstacle to establishing an international body to legislate to resolve disputes online. However, in this article, we have come to the conclusion that the need to formulate international laws and conventions regarding the resolution of electronic disputes by UNCITRAL and the accession of countries can provide a suitable and safe environment in electronic proceedings.
  Keywords: electronic dispute resolutions, Headquarters of Electronic Arbitration, Territory governing, Law on Electronic Contracts, Theory of sovereignty, Theory of Independence
 • Fardin Moradkhani *, Parisa Sheikhi Pages 91-118
  The cost of civil litigation is required to be paid by the claimant, the method of payment of which is determined by law. Notwithstanding the provision of such a requirement in Iranian law, such as Article 529 of the Code of Civil Procedure, Some Public Non-Governmental Organizations institutions such as Imam Khomeini Relief Committee under Section One of the Law on the Use of Certain Devices in the Judicial Authorities of 1995, exempt from payment of civil litigation. Given the many differences of opinion regarding the creation of such exemptions in this study, we try to answer this question by descriptive-analytical method; What are the ambiguities regarding the exemption of the Relief Committee as a part of public non-governmental organizations from paying court fees in the Iranian legislative system? The findings of this study indicate that in the Iranian legislative system, any proceedings require the payment of costs. However, it can be acknowledged that the creation of some legal gaps, such as the lack of a clear demarcation line between non-governmental organizations and institutions that are part of the government, has led to ambiguities regarding the inclusion or non-inclusion of relevant laws on these institutions.
  Keywords: costs of litigation, Exemption from costs of litigation, Public Nongovernmental Organizations, Relief Committee. Civil proceedings
 • Masoumeh Benasbordi, Sayyed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni Pages 119-145

  According to most US jurists, the right of publicity is the inherent right of every human to control the commercial exploitation of his or her own identity. This research applying a descriptive, analytical, and comparative method seeks to examine the foundations of this right in the law of the US and Iran. The results of the study indicate that the labor and incentive theories, among the foundations discussed, have attracted widespread attention of the US thinkers. despite all criticisms, the recognition proponents of this right have been able to overcome the opponents, and convince state legislatures to enact protection laws, so that more than half of the states have so far recognized this right by law, Common law, or both. Also, in Iran, the grounds for recognizing the right can be provided by rules such as the need to respect the property and labor of others, the prohibition of detriment to others and the dominion over property.

  Keywords: Dominion over Property, Necessity of Respecting the Other Property, Labor, Moral Foundation, Economic Foundation, Consumer Protection Foundation, Prohibition of Detriment to Others
 • Matin Lalehzari *, Reza Daryaei, Reza Maghsoodi Pages 147-181

  As a vulnerable person, children always deserve special protection from the legal system in the face of damage to their physical or mental body. One of the conceivable losses to children, which has countless and often long-lasting consequences in their lives, is Spiritual damage. Following the identification of instances of Spiritual damage to the child and the necessary support based on a comparative study between English and Iran law, this article deals with the consequences of harm and protectionist solutions in the two legal systems to determine the extent of compensation for Spiritual damage to children. Check. Research shows that there is no independent discussion of this issue in English and Iran law. Hence, there are scattered examples of moral damages that have considerable variety and for example can be Spiritual damages as a result of parental loss, Wrongful birth, deprivation of the right to education, child marriage, Posttraumatic Stress Disorder and… pointed out; In both cases, independent spiritual damages and spiritual damages as a result of bodily injury, while expressing the conditions of compensable spiritual damages in English and Iran law, are analyzed.

  Keywords: Child Rights, spiritual Damage to Child, Independent spiritual Damage spiritual Damage, Due to Physical Injury