فهرست مطالب

اسلام و سلامت - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399)

نشریه اسلام و سلامت
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرضیه جعفری، محسن رضایی* صفحات 7-12
  سابقه و هدف

  میزان الکل در نمونه های مواد غذایی هم از دیدگاه علم سم شناسی و هم از بعد مذهبی بسیار حایز اهمیت می باشد. با توجه به کاربرد فراوان سرکه در صنایع غذایی و احتمال وجود الکل در محصول نهایی طی فرایندهای تخمیر الکلی و استیکی، در این پژوهش میزان الکل سرکه در نمونه های صنعتی و سنتی اندازه گیری شد.

  مواد و روش ها

  جهت سنجش میزان الکل در سرکه ها، نمونه های جمع آوری شده پس از رقیق سازی و فیلتر شدن به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شدند. به منظور آگاهی از تاثیر زمان بر میزان تولید و تبدیل  الکل، اندازه گیری الکل در بازه های مختلف زمانی نیز صورت گرفت.

  یافته ها

  مقادیری از اتانول هم در سرکه های صنعتی و هم در سرکه های سنتی وجود داشت. البته، درصد الکل سرکه های سنتی نسبت به نوع صنعتی بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  بالا بودن محتوی الکل در سرکه های سنتی نسبت به نوع صنعتی می تواند مربوط به تفاوت در روش های تهیه این دو نوع سرکه باشد. همچنین از آنجا که با گذشت زمان تفاوت معناداری در میزان الکل موجود در سرکه مشاهده می شود، در تهیه هر نوع سرکه صنعتی و به خصوص سنتی، بهینه سازی زمان عرضه محصول نهایی در راستای به حداقل رساندن درصد الکل ضروری می باشد. این امر خصوصا در مورد سرکه های سنتی که عمدتا به صورت خانگی و بدون نظارت سازمان های ذیربط تهیه می شوند اهمیت بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: الکل، سرکه صنعتی، سرکه سنتی، صنعت غذایی حلال
 • حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، محمدجواد کبیر، بهرام طهماسبی، رضا ممتهن، سید داود نصرالله پور شیروانی*، اصغر رعیت زاده، حمیده رمضانی صفحات 13-22
  سابقه و هدف

  سال هاست که ترویج و توسعه طب سنتی در کنار طب نوین مورد توجه سازمان جهانی بهداشت می باشد. در ایران هنوز ارایه طب سنتی در سطوح اجرایی نظام سلامت قرار نگرفت. این مطالعه به منظور شناخت دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده ی ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی با برگزاری 16 پانل خبرگان در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش 481 نفر از مدیران و مجریان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در 28 شهرستان استان فارس بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها در نرم افزار اکسل وارد و در SPSS 23 در سطح معناداری 0/05<P تحلیل شد.

  یافته ها

  از 481 نفر مورد بررسی، 56/5% مرد، بیشترین افراد دارای لیسانس بودند. سطح آشنایی 64/9% افراد از طب سنتی خیلی کم و کم، 28/3% متوسط، 6/8% زیاد و خیلی زیاد بود. میانگین کلی نگرش افراد 0/7±2/98 از 5 بود. بالاترین سطح نگرشی افراد در خصوص پرهیز از شتا ب زدگی، تاثیر مثبت توانمندسازی و پایین ترین سطح نگرشی افراد در خصوص نظارت کافی بر ارایه کنندگان طب سنتی و برخورداری پزشکان خانواده از دانش و مهارت لازم بود. بین سن، مقطع و رشته تحصیلی، محل و سمت افراد با سطح آشنایی و نگرش به بهره مندی از طب سنتی تفاوت معنی دار وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که سطح آشنایی افراد از طب سنتی کم و نگرش آنان در سطح متوسطی قرار دارد. بنابراین اجرای برنامه های مداخله ای ضروری است.

  کلیدواژگان: طب سنتی، بهره مندی طب سنتی، دیدگاه مدیران، نگرش مدیران، پزشک خانواده
 • عاطفه امراللهی بیوکی*، پگاه فرخزاد صفحات 23-30
  سابقه و هدف

  معنویت شاخصی پیچیده و دارای ابعاد چندگانه می باشد. معنویت و دین، منبع مهمی جهت دستیابی به حس معنا و هدف در زندگی می باشد. مطالعات قبلی نشان داده که برخی از سازه های دینداری با شدت نشانگان اختلالات روانی ارتباط دارد. از سوی دیگر این سازه می تواند با هوش معنوی و رضایت از زندگی مرتبط باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص هوش معنوی در پیش بینی دینداری و رضایت از زندگی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی در قالب پژوهشی مبتنی بر طرح همبستگی، در خلال برهه زمانی مهرماه 1396 لغایت اردیبهشت 1397، از میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، 237 دانشجو بر اساس فرمول کوکران براورد و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پس از احراز ملاک های لازم وارد فرایند مطالعه شدند. سه پرسشنامه هوش معنوی، دینداری و رضایت از زندگی در یک برهه زمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها توسط آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون در محیط نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد چهارگانه دینداری ارتباط معناداری وجود دارد (0/01all Ps=). همچنین بین ابعاد چهارگانه هوش معنوی با رضایت از زندگی ارتباط معناداری مشاهده شد (0/01all Ps=). علاوه بر این، هوش معنوی 0/212 از واریانس دینداری و 0/042 درصد از واریانس رضایت از زندگی را پیش بینی نمود. این دو شاخص در مجموع 0/255 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را تبیین نمودند.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر گویای نقش هوش معنوی در پیش بینی دینداری و رضایت از زندگی در دانشجویان بود. این یافته ها می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی با کاربست های بالینی همراه باشد.

  کلیدواژگان: معنویت، رضایت مندی، دینداری، هوش معنوی
 • محمد عظیمی* صفحات 31-41
  سابقه و هدف

  دوره ابتدایی، یکی از مهم ترین دوره های تحصیلی می باشد و نقش مهمی در آشنا شدن دانش آموزان با عقاید دینی و به ویژه آموزش قرآن دارد. بنابراین هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های آموزش قرآن کل دوره ابتدایی بر اساس مولفه های نظام سلامت است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کل کتاب های آموزش قرآن دوره ابتدایی سال تحصیلی 1398-1397 است. ابزار پژوهش "آنتروپی شانون (Shanon Entropy)" می باشد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که در بررسی کل 6 کتاب آموزش قرآن دوره ابتدایی، مولفه ی مربوط به سلامت روانی با 212 مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین مقدار مربوط به محیط زیست با 2 فراوانی است.

  نتیجه گیری

  در تحلیل محتوای کل کتب آموزش قرآن، مولفه های سلامت روان و سلامت تغذیه در مولفه های تحول نظام سلامت از محوریت مرکزی برخوردار است؛ اما توجه به سلامت محیط زیست، تحرک بدنی، حوادث ایمنی، رفتارهای پرخطر، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و معلولیت در حد مطلوب نیست و لازم است این مولفه ها مورد توجه دست اندرکاران و مولفان کتب درسی قرار گیرد. لذا برنامه ریزی و تدوین دروس و کتاب های تکمیلی مرتبط با قرآن و مفاهیم قرآنی و مولفه های آن در دوره های ابتدایی برای دبیران دروس تخصصی این پایه در ارتباط با قرآن، مفاهیم قرآنی و مولفه های نظام سلامت پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، ارتقای سلامت، آموزش قرآن، نظام سلامت، دوره ابتدایی
 • زینب خسروی، پگاه فرخ زاد* صفحات 42-49
  سابقه و هدف

  ارتباط بین شاخص پیچیده معنویت با سازه های روان شناختی همچون سلامت روان از حمایت پژوهشی برخوردار می باشد. با این وجود نقش معنویت در پیش بینی شاخص های روان شناختی در جامعه ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی و سلامت روان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی بود که در قالب طرحی مبتنی بر همبستگی انجام شد. داده های این مطالعه در خلال سال تحصیلی 1397-1396 جمع آوری شد. در این راستا 242 دانشجو با استفاده از فرمول کوکران براورد و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پس از احراز ملاک های لازم وارد فرایند مطالعه شدند. چهار پرسشنامه معنویت، شادکامی، خودکارآمدی و سلامت روان در یک برهه زمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها توسط آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون در محیط نرم افزار SPSS 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین معنویت و ابعاد چهارگانه آن با خودکارآمدی ارتباط مثبت و معناداری برقرار می باشد (0/01P’s all=). همچنین ارتباط منفی معناداری بین معنویت و ابعاد چهارگانه آن با مخاطرات سلامت روان، بعد جسمانی سلامت، بعد اضطراب، بعد اجتماعی و بعد افسردگی مشاهده شد (0/01P’s all=). همچنین بین شاخص معنویت و ابعاد آن با شادکامی ارتباط معناداری مشاهده شد (0/01P’s all=). علاوه بر این، معنویت 29 درصد و خودکارآمدی 36 درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کنند. همچنین، معنویت 26 درصد و خودکارآمدی 30 درصد از واریانس سلامت روان را پیش بینی نموده است.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر گویای نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی و سلامت روان می باشد. این یافته ها می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی با کاربست های بالینی همراه باشد. انجام یک کارآزمایی بالینی در راستای بهره مندی از مداخلات مبتنی بر معنویت می تواند مسیر مناسبی برای مطالعات آتی باشد.

  کلیدواژگان: شادکامی، سلامت روان، خودکارآمدی، معنویت
 • میلاد عبدالملکی، امیر زارعی، بهاره کنعانی، سیروان زارعی* صفحات 50-57
  سابقه و هدف

  رضایت شغلی به واکنش های شناختی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به شغل شان اطلاق می گردد. سلامت معنوی به عنوان احساسی درونی و رضایت بخش توام با ارتباطات سازنده با خود و دیگران و وجود متعالی در چهارچوب فرهنگی خاص هر جامعه است که به معنادار کردن زندگی و مرگ می انجامد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رضایت شغلی و سلامت معنوی در پرستاران بوده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به صورت مقطعی در سال 1398 بوده و جامعه ی آماری آن را همه ی پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکیل دادند. در پژوهش حاضر 110 نفر به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ی سلامت معنوی پولتزین و الیسون (SWBS) و پرسشنامه ی رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل، پیرسون و آنوا) در نرم افزار SPSS 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت معنوی پرستاران و رضایت شغلی آن ها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (0/05>P). میانگین نمرات سلامت معنوی و رضایت شغلی پرستاران به ترتیب 86/42 و 48/86 بوده و این عدد برای انحراف معیار به ترتیب 18/56 و 14/59 به دست آمد که بیانگر ارزیابی بالاتر از سطح متوسط می باشد. بین نوع استخدام، سنوات خدمت، سن و جنسیت با رضایت شغلی رابطه ای معنی دار وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  بین رضایت شغلی و سلامت معنوی، رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد؛ به طوری که با افزایش ابعاد سلامت معنوی پرستاران، رضایت شغلی آن ها افزایش می یابد؛ لذا مسیولین بهداشتی- درمانی بایستی تصمیمات لازم جهت کنترل عوامل مختلف موثر بر افزایش رضایت شغلی را اخذ نموده و همچنین با ایجاد دوره های آموزشی کوتاه مدت، زمینه را برای افزایش دانش و سلامت معنوی کارکنان فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: پرستار، رضایت شغلی، سلامت معنوی، بیمارستان، کردستان
 • سیده رقیه جعفریان امیری، علی ذبیحی*، مجتبی قنبری قلعه سری صفحات 58-65
  سابقه و هدف

  حمایت از بیمار یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات حرفه پرستاری در دهه های اخیر می باشد. رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری منجر به بهبود خدمات پرستاری می گردد که لازم است در راستای بهبودی و آرامش بیماران بستری مورد توجه جدی قرار گیرد. پرستاران در ایفای نقش حمایت از بیمار با چالش های متعددی مواجه هستند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر حمایت پرستاران از بیماران و اخلاق حرفه ای می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر از پایگاه های الکترونیکی SID، Magiran، Iran Medex، Google Scholar وPubMed ، کلیدواژه های اخلاق حرفه ای، حمایت از بیمار، کادر پرستاری، بیمارستان و بیمار مورد جستجو قرار گرفت. مطالعات طی دو مرحله بازبینی شد و بر اساس معیارهای ورود و خروج که در مرحله اول عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله مورد بررسی قرار گرفت، نهایتا 28 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  عوامل محیطی- سازمانی، فردی- مراقبتی و مدیریتی از عوامل موثر بر حمایت از بیماران و اخلاق حرفه ای شناسایی گردید. مسئولیت پذیری پرستاران، کمبود وقت و فشار کاری پرستاران، کمبود پرسنل، عدم حمایت از پرستاران، شناخت ناکافی پرستاران از نقش حمایتی، پزشک سالاری، ارتباط محدود، مخاطرات حمایت و کمی انگیزه از مهمترین عوامل موثر بر حمایت پرستار از بیمار و اخلاق حرفه ای بوده اند.

  نتیجه گیری

  عوامل متعددی بر حمایت پرستار از بیمار و اخلاق حرفه ای تاثیر می گذارد. این عوامل شامل عوامل محیطی- سازمانی، فردی- مراقبتی و مدیریتی می باشد. بنابراین جهت تسهیل در حمایت از بیمار و رعایت اخلاق حرفه ای مدیران، برنامه ریزان حیطه سلامت و پرستاران باید توجه بیشتری به این حیطه ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، حمایت از بیمار، کادر پرستاری، بیمار
 • محسن عارفیان*، محمدرضا تقوی صفحات 66-75
  سابقه و هدف

  مراتب مختلف توکل به خدا نه تنها در منابع دینی، بلکه در پژوهش های تجربی نیز از جمله مولفه های مرتبط با ارتقاء سلامت روان شناخته شده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مراتب توکل بر اساس منابع اسلامی بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور و پس از استخراج گویه ها از قرآن کریم و روایات، با همکاری 15 نفر از متخصصان و اساتید حوزوی و دانشگاهی، 16 گویه طی چند مرحله تدوین شد. به منظور بررسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه 150 نفر از دانشجویان دانشگاه جهرم در این مطالعه شرکت کردند که از مقیاس شکرگزاری و تعلقات دنیوی به منظور بررسی روایی آن استفاده شد.

  یافته ها

  پایایی این پرسشنامه از دو روش بازآزمایی نمونه 40 نفره در فاصله 2 هفته ای و همسانی درونی بررسی گردید که ضرایب پایایی به ترتیب 0/87 و 0/82 به دست آمد. ضرایب همبستگی بین این پرسشنامه و مقیاس شکرگزاری و تعلقات دنیوی به ترتیب 0/55 و 0/58- به دست آمد (0/001p<). تحلیل عامل اکتشافی، سه عامل را مشخص کرد که به ترتیب حسن ظن به خدا، رضا به قضا و توکل عملی نام گرفت. همچنین مطالعه حاضر نشان داد که نمره تمام گویه های پرسشنامه مراتب توکل با نمره کل و تمام خرده مقیاس ها با یکدیگر و با نمره کل، همبستگی معناداری دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، پرسشنامه مراتب توکل از لحاظ روان سنجی برای سنجش مراتب سه گانه توکل مناسب و قابل اطمینان است.

  کلیدواژگان: توکل، سنجش توکل، پرسشنامه، اعتباریابی، روان شناسی اسلامی
 • طاهره امامی، حسن عبدالله زاده* صفحات 76-86
  سابقه و هدف

   مراقبت معنوی یکی از شیوه‌های درمان است که با مداخله‌ی معنویت برای بهبود بیماران اعم از جسمی و روانی به کار برده می‌شود. مطالعات بسیاری در مورد نقش مراقبت معنوی در بهبود وضع روحی و جسمی بیماران مزمن جسمانی انجام شده است. تحقیق پیش رو با هدف پیدا کردن تبیینی برای ساختار مفهومی بعد جسمانی مراقبت معنوی بر اساس آیات و روایات انجام شد تا از این ساختار مفهومی به دست بیاید و بتوان آن را با بیماری‌های مزمن جسمانی (سرطان، بیماری‌های مزمن کلیوی) تطابق داد.

  مواد و روش‌ها:

   این پژوهش به صورت تحلیل محتوای کیفی انجام شد، بدین صورت که آیات و روایاتی که بیش ترین مطابقت را با مفهوم بعد جسمانی مراقبت معنوی داشته‌اند، به دست آورده و پس از آن مقولات و رده های تحقیق مشخص و کدگذاری شدند. واحد تحلیل در این تحقیق مضمون است.

  یافته‌ها: 

  یافته‌های تحقیق نشان داد که بر اساس کدگذاری در مقوله‌ی جسمی مراقبت معنوی و بیماری مزمن جسمانی 13 مفهوم کدگذاری و 4 مقوله به دست آمد. یافته‌ های به دست آمده شامل تغذیه (6 مفهوم)، خواب (2 مفهوم)، رعایت بهداشت (2 مفهوم) و تفریحات سالم (3 مفهوم) است.

  نتیجه‌گیری:

   در نتیجه بر اساس آیات و روایات استنتاج شده، بعد جسمی مراقبت معنوی (تغذیه، خواب، تفریحات سالم و رعایت بهداشت) را می توان به ‌عنوان رفتارهایی به کار بست که در درمان بیماری‌ های مزمن جسمانی موثر است. شایسته است سیاست گذاران پزشکی به آموزه ‌های دینی برای تامین سلامت بیماران مزمن جسمی توجه نمایند.

  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، ساختار مفهومی، آیات و روایات، بیماری های مزمن جسمانی
 • پروین عزیزنژاد روشن، فاطمه شاکر زواردهی* صفحات 87-95
  سابقه و هدف

   تولد نوزاد نارس، به‌ عنوان یک رویداد استرس ‌زا و یک بحران سخت عاطفی، باعث اختلال در عملکرد والدین می‌ شود و سلامت جسمی و روحی مادران را به خطر می‌ اندازد. مادران مسلمان تمایل دارند در چنین شرایطی قرآن کریم را تلاوت کنند. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر تلاوت قرآن بر بهبود وضعیت سلامتی مادر و نوزاد می‌ پردازد.

  مواد و روش‌ها: 

  در این مطالعه ‌ی مروری، با استفاده از پایگاه‌ های اطلاعاتی SID، Magiran، Google Scholar،PubMed  و Science Direct کلیدواژه ‌های مادر، نوزاد، تلاوت قرآن و سلامتی به فارسی و انگلیسی در مطالعاتی که بین سال ‌های 2010 تا 2020 انتشار یافته ‌اند، مورد جستجو قرار گرفت. از 243 عنوان به دست آمده طی دو مرحله بازبینی بر اساس معیارهای ورود و خروج که در مرحله اول عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله بررسی گردید، نهایتا 15 مقاله وارد مطالعه شد.

  یافته‌ها: 

  مقالات مورد استفاده در این مطالعه از نظر نوع مطالعات به روش کارآزمایی بالینی (11 مقاله)، مروری (1 مقاله)، کیفی (3 مقاله) بودند. تمرکز مطالعات بر روی تاثیر تلاوت قرآن بر جنبه‌ های مختلف سلامتی مادر و نوزاد نارس بود. بر اساس مطالعات بررسی شده تلاوت قرآن در نوزاد باعث تثبیت پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش سطح درد و تسهیل سطح راحتی و رشد نوزاد می‌ گردد. همچنین در مادر منجر به کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و درد و بهبود شاخص‌ های جسمی، روحی- روانی و توانمند شدن مادر در ایفای نقش مادری و کنترل بر موقعیت ‌های استرس‌ زای زندگی می ‌شود.

  نتیجه‌گیری:

   تلاوت قرآن کریم به ‌عنوان یکی از راهکارهای قدرتمند در تامین نیازهای سلامتی و تسریع بهبودی مادران و نوزادان پیشنهاد می ‌گردد.

  کلیدواژگان: تلاوت قرآن، مادر، نوزاد، سلامتی
 • احمد محمودیان*، سینا مرادی زاده فرد، سید روح الله موسوی زاده صفحات 96-105
  سابقه و هدف

  در حال حاضر 121 میلیون نفر در سراسر دنیا دچار افسردگی هستند و تقریبا 11 درصد کل بیماری‌ها را تشکیل می‌دهد. عزاداری (Mourning) فرآیند رفتاری است تحت تاثیر فرهنگ و اعتقادات معنوی و مذهبی که داغداری را تغییر می‌دهد. اگرچه عزاداری راهکار مناسبی برای مواجهه با بینش‌ها و ارزش‌ها است، ممکن است تهدیدی برای سلامت فرد در مواجهه با چالش‌های جدید نیز باشد. در پاسخ به این سوال، نظرات روان‌پزشکان را با توجه به برخورد بالینی با بیماران و آگاهی از فیزیوپاتولوژی افسردگی، درباره اثرات مراسم عزاداری در ابعاد شناختی، معنوی، سازگاری و علایم بیماری بررسی نمودیم.

  مواد و روش‌ها

  روش پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه پژوهش شامل 104 نفر روان‌پزشک شهرستان اصفهان است که با استفاده از روش هدفمند/ در دسترس انتخاب شدند. با توجه به شرایط پاندمی کرونا 2019 پرسشنامه معتبر شده را از طریق فضای مجازی برای شرکت ‌کنندگان ارسال و پاسخ آن دریافت گردید. پس از ورود اطلاعات به رایانه، داده ‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 و از روش‌های آماری خی دو X2 و t.test تحلیل شده است.

  یافته‌ها

  نگرش افراد مورد مطالعه درباره آثار کلی مراسم عزاداری مذهبی بر بیماران مبتلا به افسردگی مثبت بود. 53/9 درصد معتقد بودند که مراسم عزاداری مذهبی اثرات خوبی بر علایم بیماران افسرده دارد. 64/4 درصد با آثار معنوی، 71/7 درصد با آثار مثبت شناختی آن و 58/9 درصد با سازگاری بیماران موافق بودند. تفاوت نمره نگرش روان‌پزشکان مرد و زن درباره اثرات عزاداری مذهبی معنادار نبود.

  نتیجه‌گیری

  طبق یافته ‌های این پژوهش و مطالعات مرتبط، به نظر می‌رسد عموما نگرانی درباره شرکت بیماران در برنامه معنوی- سیاسی منطبق با فرهنگ آنان نیست و لزومی ندارد آن‌ها را منع کرد.

  کلیدواژگان: نگرش، روان پزشکان، بیماران افسرده، سوگواری
 • عبدالله اصفهانی*، پروانه فلاحیان، فرحناز محمدی صفحات 106-113
  سابقه و هدف

  عیون اخبار الرضا (ع) میراث گران‌سنگی است که همواره از سوی مسلمانان و عالمان به چشم تکریم نگریسته شده؛ چنان‌چه اعتبار علمی و رجالی، ویژگی‌های مثبت حدیث‌نگاری و کاربست 33 منبع حدیث مشهور، این تالیف را از شاخصه‌های ویژه‌ای بهرمند نموده است. پژوهش حاضر به هدف اعتبارسنجی سندی-رجالی روایات پزشکی این کتاب، به عنوان یکی از شیوه‌های فهم و نقد احادیث طبی انجام شده است.

  مواد و روش‌ها

  پرسش اساسی مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و نقلی نگارش یافته است، ارزیابی اعتبار سندی-رجالی روایات پزشکی کتاب فوق و دستیابی به درصد اعتبار آن ‌ها، به عنوان یکی از شیوه‌های فهم و نقد احادیث پزشکی است. در این پژوهش با روش نقلی، توصیفی، تحلیلی و آماری و با استفاده از نرم‌ افزار «درایه النور» به گردآوری اطلاعات در خصوص اعتبارسنجی روایات پزشکی عیون اخبار الرضا (ع) پرداخته شده است.

  یافته‌ها

  دستاورد نوآورانه مقاله حاضر، کشف 53 حدیث پزشکی ذیل باب 28 جلد اول و باب‌های 31 و 33 جلد دوم و دست‌یابی به 39 حدیث «مسند و معتبر» یعنی 73/58 درصد روایات پزشکی، 6 حدیث «مسند و صحیح» یعنی 11/32 درصد و 8 حدیث «مسند و ضعیف» یعنی 15/09 درصد روایات این باب در این باب و استخراج 354 راوی موثق یعنی 71/65 درصد راویان؛ 13 راوی ضعیف یعنی 2/63 درصد و 127 راوی مجهول الحال و توصیف نشده یعنی 25/70 درصد روات در سلسله راویان احادیث پزشکی این کتاب است.

  نتیجه‌گیری

  روایات پزشکی عیون از قوت سندی- رجالی بیش از دو سوم روایات و راویان برخوردارند. ضعف سندی- رجالی کمتر از یک سوم روایات و راویان حوزه پزشکی عیون قابل انکار نیست هرچند علت تامه ضعف صدوری و مفاد احادیث فوق محسوب نمی‌شود.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، سند و رجال، احادیث پزشکی عیون اخبار الرضا (ع)
|
 • Marzieh Jafari, Mohsen Rezaei* Pages 7-12
  Introduction

  The amount of alcohol in food samples is very important from the point of view of toxicology and religion. Due to the frequent use of vinegar in the food industry and the possibility of alcohol in the final product during alcoholic and acetic acid fermentation processes, the present study measured the amount of vinegar ethanol in industrial and traditional samples.

  Methods

  To measure the amount of alcohol in vinegars, the samples were diluted and filtrated, then injected into a gas chromatography. In order to investigate the effect of time on the amount of alcohol production and conversion, the measurements were carried out at different time intervals.

  Findings

  Some amounts of alcohol were found both in industrial and traditional vinegar. The alcohol percentage was higher in traditional than industrial vinegars.

  Conclusion

  The high alcohol content of traditional vinegars compared to the industrial ones can be related to the difference in the methods of preparation of these two types of vinegars. Moreover, since over time, there is a significant difference in the amount of alcohol in vinegar, in the preparation of any type of industrial vinegar, especially traditional, it is necessary to optimize the supply time of the final product in order to minimize the percentage of alcohol. This is important especially for traditional vinegars, which are mostly made at home without the supervision of relevant organizations.

  Keywords: Alcohol, Traditional vinegar, Industrial vinegar, Halal food industry
 • Hasan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Mohammad Javad Kabir, Bahram Tahmasbi, Reza Momtahen, Seyed Davoud Nasrollahpour Shirvani*, A Rayatzadeh, H Ramezani Pages 13-22
  Introduction

  For many years, the promotion and development of traditional medicine along with modern medicine has been the main focus of the WHO. In Iran, traditional medicine is not provided at the executive level of the health system. The aim of this study was to determine the viewpoints of managers and executors regarding the use of traditional medicine in the Iranian family physician program (FPP).

  Methods

  This cross-sectional study was conducted by holding 16 panels of experts in the winter of 2017. The research population including 481 managers and executers of the implementation of the urban family physician program in 28 cities of Fars province were selected by census. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Data were entered in Excel and analyzed in SPSS 23 at the significant level of p<0.05.

  Findings

  Among the 481 subjects, 56.5% were male and most of them had a bachelorchr('39')s degree. The familiarity level of 64.9% of people with traditional medicine was very low and low, 28.3% moderate as well as 6.8% high and very high. The mean viewpoint of the subjects was 2.98±0.7 in 5. The highest level of attitude was about avoiding haste and positive effect of empowerment. The lowest level of individuals’ attitude was regarding adequate supervision of traditional medicine providers and family physicians having the necessary knowledge and skills. There was a significant difference between age, level and field of study, residence and occupation of people with their familiarity and attitude toward the use of traditional medicine (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that the familiarity level of people with traditional medicine was low, and their attitude was moderate. Therefore, it is essential to implement the intervention programs.

  Keywords: Traditional medicine, Use of traditional medicine, Managers’ viewpoints, Managers' attitude, Family physician
 • Atefeh Amrollahi Buiki*, Pegah Farokhzad Pages 23-30
  Introduction

  The spirituality is a complex index with multiple dimensions. Spirituality and religion are an important source for achieving a sense of meaning and purpose of life. Previous studies have shown that some structures of religiosity are associated with the severity of the symptoms of mental disorders. On the other hand, this structure can be associated with spiritual intelligence and life satisfaction. The aim of this study was to investigate the role of spiritual intelligence index in predicting religiosity and life satisfaction.

  Methods

  In a cross-sectional study, in the form of a research based on a correlation design, from October 2017 to May 2018, among the students of Azad University, North Tehran Branch, 237 students were estimated based on Cochran’s formula and were selected based on cluster sampling method and after confirming the necessary criteria, they entered into the study process. Three questionnaires of spiritual intelligence, religiosity and life satisfaction were completed by the participants at one time. Data were analyzed by Pearson correlation and regression tests using SPSS 21.

  Findings

  The results indicated that there was a significant relationship between spiritual intelligence and the four dimensions of religiosity (all Pchr('39')s= 0.01). Moreover, a significant relationship was observed between four dimensions of spiritual intelligence and life satisfaction (all Pchr('39')s= 0.01). In addition, spiritual intelligence predicted 0.212% of the variance of religiosity and 0.042% of the variance of life satisfaction. These two indicators explained 0.255% of the changes in spiritual intelligence.

  Conclusion

  The findings of the present study suggest the role of spiritual intelligence in predicting religiosity and life satisfaction in students. These results can be correlated to clinical implications in the development of preventive and therapeutic interventions.

  Keywords: Spirituality, Satisfaction, Religiosity, Spiritual intelligence
 • Mohammad Azimi* Pages 31-41
  Introduction

  Elementary period is one of the most important periods and plays a vital role in acquainting students with religious beliefs, especially Qurchr('39')an teaching. Therefore, the aim of this study was to analyze the content of textbooks teaching Qurchr('39')an in all elementary schools based on the components of the health system.

  Methods

  In this descriptive study, the content analysis method was used. The statistical population of the current study was all textbooks teaching Qurchr('39')an in the elementary schools during academic year of 2018-2019. The research tool was "Shanon Entropy".

  Findings

  The results of “Shannon Entropy” content analysis of all 6 textbooks teaching Qurchr('39')an in the elementary schools showed that the component related to mental health had the highest frequency (n=212), and the lowest frequency (n=2) was related to the environment.

  Conclusion

  In analyzing the content of all textbooks teaching Qurchr('39')an, the components of mental health and nutritional health are central in health system transformation; however, paying attention to the environmental health, physical activity, safety accidents, control and prevention of diseases, high-risk behaviors and disabilities is not desirable, and these components need to be considered by the authorities and authors of textbooks.  Hence, planning and compiling courses and supplementary books related to the Qurchr('39')an and Qurchr('39')anic concepts and its components during elementary periods are recommended for teachers who teach these technical courses including Qurchr('39')an, Qurchr('39')anic concepts and components of the health system.

  Keywords: Health education, Health promotion, Qur'an teaching, Health system, Elementary school
 • Zeynab Khosravi, Pegah Farokhzad* Pages 42-49
  Introduction

  The relationship between the complex index of spirituality and psychological constructs such as mental health is supported by research. However, the role of spirituality in predicting the psychological indicators in Iranian society has not been addressed. The aim of this study was to investigate the role of spirituality and self-efficacy in predicting happiness and mental health.

  Methods

  The present study was a cross-sectional study conducted in a correlational design. The data of this study were collected during the academic year of 2017-2018. Totally, 242 students were estimated using Cochran formula and selected based on the cluster sampling method and entered into the study process after obtaining the necessary criteria. Participants completed four questionnaires of spirituality, happiness, self-efficacy and mental health at one period of time. Data were analyzed by Pearson correlation and regression tests using SPSS 21.

  Findings

  The results showed that there was a positive and significant relationship between spirituality and its four dimensions with self-efficacy (Pchr('39')s all = 0.01). There was also a significant negative relationship between spirituality and its four dimensions with mental health hazards, physical health dimension, anxiety dimension, social dimension and depression dimension (Pchr('39')s all= 0.01). Moreover, there was a significant relationship between spirituality index and its dimensions with happiness (Pchr('39')s all= 0.01). In addition, spirituality and self-efficacy predicted 29% and 36% of happiness variance, respectively. Besides, spirituality and self-efficacy predicted 26% and 30% of mental health variance, respectively.

  Conclusion

  The findings of this study indicated that the role of spirituality and self-efficacy in predicting happiness and mental health. These findings can be combined with clinical implications in formulating preventive and therapeutic interventions. Performing a clinical trial to benefit from spirituality-based interventions can be a good way to do further study.

  Keywords: Happiness, Mental health, Self-efficacy, Spirituality
 • Milad Abdolmaleki, Amir Zareei, Bahareh Kanani, Sirvan Zareei* Pages 50-57
  Introduction

  Job satisfaction refers to peoplechr('39')s cognitive, emotional, and evaluative responses to their job. Spiritual health defined as the inner and satisfying feeling associated with constructive communication with oneself and others and the transcendent existence within the specific cultural framework of any society, leading to meaningful life and death. The purpose of this study was to investigate the relationship between job satisfaction and spiritual health of nurses.

  Methods

  In this descriptive-analytical and cross-sectional study, the statistical population was all nurses of the selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences, and among them 110 nurses were selected through simple random sampling. Data were collected using Paloutzian and Ellison’s spiritual well-being scale (SWBS) and Minnesota job satisfaction questionnaire (MSQ) and analyzed through descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (independent data, Pearson and ANOVA) using SPSS 22.

  Findings

  Results showed that there was a direct and significant relationship between nurseschr('39') spiritual health and job satisfaction (P<0.05). Average scores of spiritual health and job satisfaction of nurses were 86.42 and 48.86 with standard deviation of 18.56 and 14.59, respectively, indicating an evaluation above the average level. There was a significant relationship between the type of employment, years of service, age and gender with job satisfaction (P <0.05).

  Conclusion

  There was a positive and significant relationship between job satisfaction and spiritual health as the dimensions of spiritual health of nurses increased, their job satisfaction enhanced, too. Therefore, health officials should take the necessary decisions to control various factors affecting job satisfaction and also provide short-term training courses to increase the knowledge and spiritual health of employees.

  Keywords: Nurse, Job satisfaction, Spiritual health, Hospital, Kurdistan
 • Seyedeh Roghayeh Jafarian Amiri, Ali Zabihi*, Mojtaba Qanbari Qalehsari Pages 58-65
  Introduction

  Patient’s support is one of the most controversial issues of nursing profession in recent decades. Observing the standards of professional ethics in nursing practice leads to improvement of nursing services, which needs to be considered seriously in order to improve patientschr('39') well-being. Nurses face a number of challenges to support patient. The purpose of this study was to determine the factors affecting nurseschr('39') support of the patient and professional ethics.

  Methods

  In this review study, the key words of professional ethics, patient’s support, nursing staff, hospital and hospitalized patients were searched in SID, Magiran, Iran Medex, Google Scholar and PubMed. The studies were reviewed in two stages based on inclusion and exclusion criteria so that the title and abstract were firstly reviewed, and the whole article was secondly reviewed. Finally, 28 articles were selected in the study.

  Findings

  The environmental-organizational, individual-care and managerial factors were identified as effective ones on patient’s support and professional ethics. Responsibility of nurses, lack of time and work pressure of nurses, shortage of personnel, lack of nurseschr('39') support, nurseschr('39') inadequate knowledge of support role, medicocracy, limited communication, support risks and lack of motivation were the most important factors influencing nurse’s support of the patient and professional ethics.

  Conclusion

  Several factors affect the nursechr('39')s support of the patient and professional ethics. These factors include environmental-organizational, individual-care and managerial factors. Therefore, in order to facilitate patient’s support and observe the professional ethics of managers, the health planners and nurses should pay more attention to these areas.

  Keywords: Professional ethics, Patient’s support, Nursing staff, Patient
 • Mohsen Arefian*, Seyed Mohammad Reza Taghavi Pages 66-75
  Introduction

  Different levels of trust in God have been introduced in both religious sources and experimental research as one of the components of mental health promotion. In this regard, the present study aimed to construct and validate the Trust in God Questionnaire (TGQ) based on Islamic sources.

  Methods

  For this purpose, after extracting the items from the Holy Quran and religious sources, with the cooperation of 15 experts in religious and academic sciences, 16 items were selected in several stages. To evaluate the psychometric properties of this questionnaire, 150 students of Jahrom University participated in this study. Islamic-Iranian Gratitude Questionnaire (IIGQ) and Attachment Scale (AS) were used to check the validity.

  Findings

  The reliability of TGQ was evaluated by two methods of retesting a sample of 40 people at 2-week intervals and internal consistency, the reliability coefficients were 0.87 and 0.82, respectively. Correlation coefficients between TGQ with IIGQ and AS were 0.55 and -0.58, respectively (p<0.001). Exploratory factor analysis identified three factors, which were called “Good impression and Trust”, “Satisfaction with fate” and “Operational Trust”, respectively. Moreover, the results of the present study showed that the scores of all items of TGQ were significantly correlated with the total score and all subscales with each other and with the total score.

  Conclusion

  Therefore, the TGQ is psychometrically appropriate and reliable for measuring the three levels of trust.

  Keywords: Trust in God, Trust in God measurement, Questionnaire, Validation, Islamic psychology
 • Tahere Emami, Hasan Abdollahzadeh * Pages 76-86
  Introduction

   Spiritual care is one of the treatment methods used with spiritual intervention to improve patients both physically and mentally. Many studies have been done on the role of spiritual care in improving the physical and mental well-being of chronic physical patients. The present study aimed to find out the conceptual structure of the spiritual dimension of spiritual care based on verses and narrations to obtain this conceptual structure and adapt it to chronic physical diseases (cancer and chronic kidney disease).

  Methods

   This study was conducted as a qualitative content analysis. In the current study, the verses and narrations that were most consistent with the concept of spiritual care were extracted, then the research categories were identified and coded. The unit of analysis in this research was the theme.

  Findings

   The results of the study showed that based on the coding in the physical category of spiritual care and chronic physical illness, 13 coding concepts and 4 categories were obtained. Findings included nutrition (6 concepts), sleep
  (2 concepts), observing hygiene (2 concepts) and healthy recreation (3 concepts).

  Conclusion

   Inferred verses and narratives suggested that the physical dimension of spiritual care (nutrition, sleep, healthy recreation and observing hygiene) can be used as behaviors that are effective in the treatment of chronic physical illnesses. Medical policymakers should pay attention to religious teachings to ensure the health of chronically ill patients.

  Keywords: Spiritual care, Conceptual structure, Verses, narrations, Chronic physical diseases
 • Parvin Aziznejadroshan, Fatemeh Shaker Zavardehi * Pages 87-95
  Introduction

   The birth of a premature infant as a stressful event and severe emotional crisis disrupts the functioning of parents and endangers the physical and mental health of mothers. Muslim mothers tend to recite the Holy Qur’an in such circumstances. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of Qur’an recitation on improving the health status of mother and infant.

  Methods

   In this review study, by using SID, Magiran, Google Scholar, PubMed and Science Direct databases, the keywords including mother, infant, Qur’an recitation and health in Persian and English were searched in studies published from 2010 to 2020. Out of 243 titles obtained during two stages of review based on inclusion and exclusion criteria including reviewing a) the title and abstract and b) the whole article, 15 articles were finally selected for the current study.

  Findings

   The articles used in the present study were categorized as clinical trial (11), review (1) and qualitative (3) articles. The focus of the studies was on the effect of reciting Qur'an on various aspects of maternal and preterm infant health. According to the studies, reciting Qur'an for infant stabilized physiological parameters, reduced pain level and facilitated comfort and growth levels of infant. For mother, it declined stress, anxiety, depression and pain, improved physical, mental and psychological characteristics as well as empowered mother to play her role and control stressful life situations.

  Conclusion

   Recitation of the Holy Qur’an is suggested as one of the powerful strategies in meeting the health needs and accelerating the improvement of mothers and infants.

  Keywords: Qur’an recitation, Mother, Infant, Health
 • Ahmad Mahmoudian *, Sina MoradizadehFard, Ruhollah Mosavizadeh Pages 96-105
  Introduction

  Nowadays, 121 million people all around the world suffer from depression and they are about 11% of all patients. Mourning is a behavioral process which changes bereavement affected by culture as well as spiritual and religious beliefs. Although the mourning is an appropriate alternative to face insights and values, it might be a threat for people’s health in dealing with new challenges. In answering to this question, the current study evaluated the psychiatrists’ views regarding to clinical treatment with patients and awareness of the physiopathology of depression on the effects of mourning ceremony in symptoms of the disease dimension as well as cognitive, spiritual and adaptive dimensions.

  Methods

  In this descriptive-survey study, the population was 104 psychiatrists of Esfahan City, selected through purposive and convenience methods. Considering the pandemic conditions of COVID-19, through virtual mode, the valid questionnaire was sent to the participants and the responses were received. After entering the data into the computers, it was analyzed using SPSS 21 via statistical methods like X2 (chi-square test) and T-test.

  Findings

  The attitudes of the participants about the general effects of religious mourning ceremonies on patients with depression were positive. Totally, 53.9% of psychiatrists believed that religious mourning ceremony had good effects on symptoms of depressed patients. Moreover, 64.4, 71.7 and 58.9% agreed on its positive spiritual, cognitive and adaptive effects in patients. The difference in scores between male and female psychiatrists on the effects of religious mourning was not significant.

  Conclusion

  According to the findings of this and related studies, it seems that generally, concern about patients’ participation in spiritual-political program is not in accordance with their culture and it is not necessary to forbid them to participate.

  Keywords: Attitude, Psychiatrists, Depressed patients, Mourning
 • Seyyed Abdollah Esfahani *, Parvaneh Falahian, Farahnaz Mohammadi Pages 106-113
  Introduction

  Uyun Akhbar Al-Ridha as a precious heritage has been revered by Muslims and scholars. In addition, the scientific and Rejali validation, positive features of hadith writing and use of thirty-three well-known hadith sources have marked this work. The aim of this study was to evaluate the Sanadi-Rejali validity of medical hadiths in Uyun book as one of the methods of understanding and criticizing these hadiths.

  Methods

  The main question of this descriptive, analytical and narrative study was to evaluate the Sanadi-Rejali validity of medical hadiths in Uyun book and to reach their validity percentage as one of the methods of understanding and criticizing these hadiths. In the current study, the data related to the validation of Sanadi-Rejali medical hadiths of Uyun Akhbar Al-Ridha were collected using Dirayat al-Noor software through narrative, descriptive, analytical and statistical methods.

  Findings

  The innovative achievement of the ongoing study was the discovery of 53 medical hadiths in Chapter 28 of the first volume and Chapters 31 and 33 of the second volume including 39 (73.58%) musnad and valid hadiths, 6 (11.32%) musnad and correct ones and 8 (15.09%) musnad and weak hadiths. Moreover, the present study found 354 (71.65%) reliable narrators, 13 (2.63%) less reliable narrators and 127 (25.70%) unknown narrators of the medical hadiths in this book.

  Conclusion

  The medical narrations of Uyun book have the Sanadi-Rejali validity with more than two-thirds of the narrations and narrators. The Sanadi-Rejali invalidity with less than one-third of the narrations and narrators of Uyun’s medical hadiths is inevitable although it is not the complete cause of the weakness in issuing hadiths and their contents.

  Keywords: Validation, Sanadi, Rejali, Medical hadiths of Uyun Akhbar Al-Ridha