فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1399)

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مهدی ملکی، بهمن حاجی پور* صفحات 13-38

  در این تحقیق سعی شده است مدل زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه طراحی و تبیین شود. تحقیقات  نشان داده اند شرکت هایی که سطوح بالایی از گرایش کارآفرینانه دارند، عملکرد بهتری نیز از خود به جای می گذارند. بنابراین، در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی زمینه های سازمانی ایجاد و تداوم گرایش کارآفرینانه هستیم. پس از بررسی مطالعات قبلی در خصوص زمینه های گرایش کارآفرینانه، مطالعه موردی چندگانه شامل چهار شرکت ایرانی برای کشف زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل محتوا ابعاد اصلی شناسایی و با بهره گیری از معادلات ساختاری تفسیری روابط میان ابعاد مشخص و مدل اولیه تحقیق حاصل گردید. در نهایت با آزمون کمی مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پژوهش آزمون و به تایید رسید. یافته ها نشان می دهد که زمینه های سازمانی تداوم گرایش کارآفرینانه عبارتند از مربیگری ، جانشین پروری، یادگیری سازمانی، مدیرعامل، کارمندان حرفه ای، همسویی استراتژیک و منابع و قابلیت های کلیدی. تمامی روابط فرض شده در مدل اولیه تحقیق پس از آزمون کمی مدل مورد تایید رسید و تنها یک مورد رابطه جانشین پروری و مدیرعامل تایید نشد. یافته های پژوهش برای محققان و مدیران فعال در کسب و کارها قابل بهره برداری خواهد بود.

  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، تداوم گرایش کارآفرینانه، زمینه های سازمانی، معادلات ساختاری، مطالعه چندموردی
 • فاطمه حق وردی زاده، علی کاظمی*، آذرنوش انصاری صفحات 39-62

  هدف این پژوهش آزمون الگوی طراحی شده مهارت برند در شرکت های فعال در حوزه بورس فلزات فولادی ایران است. روابط میان اجزای الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی تبیین شده است. به علت نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفری از مشتریان شرکت های فعال در بورس فلزات انتخاب و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مستخرج از مرحله کیفی پژوهش جمع آوری شد. در بخش کیفی پژوهش عوامل ایجادکننده مهارت برند در سه طبقه عوامل ویژگی های کارکردی برند، بازارمحوری و قابلیت بازاریابی؛ عوامل زمینه ای شامل حاکمیت دولت و نقش و مشکلات صادرات؛ و در نهایت پیامدها یا عملکرد مهارت برند در چهار طبقه ارزش ویژه برند، عملکرد بازاری برند، عملکرد مالی برند، عملکرد صادراتی برند دسته بندی شد. بخش کمی پژوهش نشان داد که ویژگی های کارکردی برند به میزان (55/0)، بازارمحوری به میزان (57/0)، قابلیت بازاریابی به میزان (66/0)، حاکمیت دولت به میزان (74/0)  بر مهارت برند و مهارت برند بر ارزش ویژه برند به میزان (66/0)، عملکرد بازاری برند به میزان (87/0)، عملکرد مالی به میزان (62/0)، عملکرد صادراتی به میزان (83/0) تاثیرگذار هستند. همچنین مشکلات و نارسایی های صادرات به میزان (86/0-) به صورت منفی بر مهارت برند تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: مهارت برند، عملکرد برند، عملکرد صادراتی برند، حاکمیت دولت
 • مینا رنجبرفرد*، الهه سلیمان پور صفحات 64-85

  < p>پژوهش های متعددی به ارتباط بین بنگاه و مشتری پرداخته است اما مطالعات کمتری به جنبه تعاملات مشتریان با یکدیگر و پیامد های حاصل از آن به ویژه در سایت های خرید آنلاین پرداخته است. در تحقیق پیش رو در یک مدل جامع به بررسی اثر تعاملات مشتری با مشتری بر شاخص های مشتری مداری شامل رضایت و تعهد پرداخته شده است. همچنین در این مدل، نقش میانجی متغیر رضایت در رابطه بین تعاملات مشتری با مشتری و وفاداری به علاوه نقش میانجی متغیر تعهد بر رابطه میان تعاملات مشتری با مشتری و متغیرهای همکاری، مشارکت و وفاداری بررسی شده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای مطالعه ادبیات، فرضیه های پژوهش و مدل پژوهش تشکیل شد. سپس 384 نفر از مشتریان فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا و بامیلو به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه به صورت اینترنتی توزیع و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که تعاملات مشتری با مشتری بر شاخص های رضایت و تعهد تاثیر مستقیم دارد، از طرفی تعهد منجر به همکاری، مشارکت و وفاداری می شود. نتایج این تحقیق با نشان دادن اهمیت و اثرات تعاملات مشتری با مشتری در سایت های خرید آنلاین، مفاهیمی برای مدیران سایت های خرید آنلاین و بازاریابان ارایه می کند.

  کلیدواژگان: تعاملات مشتری با مشتری، شاخص های مشتری مداری، سایت های خرید آنلاین
 • سهیل پیرفکر، علی داوری*، یوسف وکیلی، احمد راه چمنی صفحات 87-108

  هدف از این پژوهش اکتشافی ارایه مدلی برای بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران است.  برای رسیدن به این هدف، طی روش دلفی فازی سه مرحله ای ابتدا با «مرورسیستماتیک» مطالعات و تحقیقات انجام شده، ابعاد، مولفه ها، فلسفه و اهداف بین المللی شدن زودهنگام در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران شناسایی و توسط 17 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مورد تایید قرار گرفتند. این عوامل به صورت همگن در 3 رکن سازمان، محیط و فرد و 6 بعد ساختاری، مدیریتی، فرهنگی، فضای رقابتی، محیط نهادی صنعت و ویژگی های روانشناختی طبقه بندی گردید. سپس با نظرسنجی، توسط 107 نفر از مدیران صنایع غذایی به عنوان نمونه آماری، 61 مولفه ی تاثیرگذار در بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط شناسایی شد که بر اساس نگرش آنان، قیمت رقابتی محصول، مهارت های ارتباطات بین المللی مدیر(دانستن زبان های خارجی)، وجود فرهنگ سازمانی صادرات محور در شرکت، شرکت در نمایشگاه های تخصصی بین المللی، پاسخ به سفارشات غیرمنتظره خارج از کشور، ساختار متناسب با بیمه، بانک، مالیات و نظام مالی پشتیبانی صادراتی از شرکت های صادرات محور و داشتن روحیه پیشگامی در مدیر، مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در هر یک از این ابعاد بودند.

  کلیدواژگان: بین المللی شدن زودهنگام، شرکت های کوچک و متوسط، صنایع غذایی
 • مرتضی رجوعی*، زهره نخعی مقدم صفحات 110-128

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کانال های ارتباطی بر تبلیغات کلامی با نقش میانجی ریسک اجتماعی و انتشار سریع اطلاعات و نقش تعدیلگر خود ابرازی برند است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت بیمه رازی در شهر مشهد هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 396 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار آماریSPSS23 و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که کانال های ارتباطی تاثیر معناداری بر ریسک اجتماعی، سرعت انتشار اطلاعات و تبلیغات کلامی دارند. همچنین تاثیر ریسک اجتماعی بر تبلیغات کلامی و سرعت انتشار اطلاعات بر تبلیغات کلامی معنادار بود. نقش میانجی ریسک اجتماعی و سرعت انتشار اطلاعات در رابطه بین کانال های ارتباطی و تبلیغات کلامی نیز مورد تایید قرار گرفت. همچنین نقش تعدیل گر خودابرازی برند در رابطه بین ریسک اجتماعی و تبلیغات کلامی و سرعت انتشار اطلاعات و تبلیغات کلامی مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می توان گفت که با کاهش میزان ریسک اجتماعی و افزایش سرعت انتشار اطلاعات در سایه ارتقای کانال های ارتباطی می توان تبلیغات کلامی را در خصوص بیمه رازی از مشتریان انتظار داشت. همچنین عنصر خود ابرازی برند نیز می تواند نقش مهمی در ارتقای تبلیغات کلامی مشتریان داشته باشد.

  کلیدواژگان: کانالهای ارتباطی، ریسک اجتماعی، سرعت انتشار اطلاعات، تبلیغات کلامی، خود ابرازی برند
 • بهاره عابدین*، شهناز اکبری، اسماعیل جلیلی، محمدعلی دلخون صفحات 130-151

  با توجه به مطالعات بسیاری، که نشان می دهند اجرای موفق، همبستگی زیادی با عوامل داخلی سازمان دارد، در این پژوهش، به کشف پیشران های داخلی اجرای موفق، پرداخته شده است. در نتیجه با این هدف که نشان دهیم با داشتن یک رویکرد منسجم، پیش ران های داخلی اجرای موفق استراتژی ها، چه می توانند باشند، به گردآوری داده های کیفی از مصاحبه با 11 خبره علمی و اجرایی شامل مدیران، معاونان بانک و اساتید دانشگاهی، پرداخته شد. براساس دستورالعمل کد گذاری استراتژی داده بنیاد، چارچوبی متشکل از سه دسته عوامل فردی-شخصی، گروهی- مدیریتی و سازمانی به دست آمد. در ادامه با استفاده از تحلیل فرایندی سلسله مراتبی، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. عامل گروهی- مدیریتی بالاترین رتبه و عامل سازمانی و عامل فردی- شخصی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: انسجام درون سازمانی، اجرای استراتژی، پیش ران های اجرا، پژوهش ترکیبی
 • کاظم جوان دوست*، غلامحسین خورشیدی صفحات 153-172

  شرایط محیطی عصر حاضر از جمله تغییرات روزافزون عوامل محیطی و پیچیدگی بیش از حد محیط فعالیت و همچنین تغییر نیاز و انتظارات مشتریان، لزوم پاسخگویی به نیازهای بازار و ارتقاء توان رقابتی جهت حضور فعال در فضای رقابتی را بیش از پیش برای بنگاه های اقتصادی ضروری ساخته است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود و حضور فعال در بازارها انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان 56 شرکت صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است  که با استفاده از روش کوکران تعداد 275 و 30  نفر  در دو مرحله به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه ساخت محقق و استاندارد شده که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته و مصاحبه با خبرگان  جمع آوری گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و تست مدل از آزمونهای تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره ، ضریب هبستگی ،آزمون تی  و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق ده استراتژی برای مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری  به همراه راهکارهای اجرایی که بتوانند شاخص های تولیدی ، مالی و هزینه ای صنایع غذایی استان را بهبود دهند شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی نیز ارایه شده است .

  کلیدواژگان: استراتژی- بازاریابی مبتنی بر همکاری، صنایع غذایی، استان آذربایجان غربی
|
 • Mohamad Mehdi Maleki, Bahman Hajipour * Pages 13-38
  Objective

  In this research, an attempt has been made to design and explain the organizational context model of the continuation of entrepreneurial orientation. Research has shown that companies with high levels of entrepreneurial orientation also perform better. Therefore, in the present study, we seek to identify the organizational contexts for the creation and continuation of entrepreneurial orientation.

  Methodology

  After reviewing previous studies on the fields of entrepreneurial orientation, a multiple case study involving four Iranian companies was examined to discover the central organizational context of entrepreneurial orientation. Then, using content analysis, the main dimensions were identified and by using interpretive structural equations, the relationships between the specified dimensions and the initial research model were obtained. Finally, with a quantitative test, the initial research model was tested and confirmed using the structural equation model equation method.

  Findings

  Findings show that the organizational contexts of continuing entrepreneurial orientation include coaching, succession, organizational learning, CEO, professional staff, strategic alignment, and key resources and capabilities. All the assumed relationships in the initial research model were approved after a quantitative test of the model, and only one case of the relationship between succession and CEO was not confirmed.

  Conclusion

  The research results show well the areas of continuity of entrepreneurial orientation and the relationship between them. Coaching leadership style is identified as the cornerstone of this important and other areas are affected by this variable. The research will be useful for researchers and business executives.

  Keywords: entrepreneurial orientation, Sustainable entrepreneurial orientation, Organizational Antecedents, mixed method
 • Fatemeh Haghverdizadeh, Ali Kazemi *, Azarnoush Ansari Pages 39-62
  Objective

  This study seeks to design and test the brand skill model in companies active in the field of Iranian steel metals exchange.

  Methodology

  This research has been done qualitatively-quantitatively. The qualitative part of the data was collected from semi-structured interviews with 18 experts. Due to the unlimited statistical population, 384 customers of companies operating in the metal exchange were selected and a researcher-made questionnaire was extracted from the qualitative stage of the research. Thematic analysis was used to analyze the qualitative data and structural equations were used for the quantitative part.

  Findings

  In the qualitative part of the research, the factors that create brand skills in three categories of factors: functional characteristics of the brand, market orientation and marketing capability; Underlying factors include government sovereignty and the role and problems of exports; Finally, the consequences or performance of brand skills were classified into four categories: brand equity, brand market performance, brand financial performance, and brand export performance.

  Result

  The results of the model test showed that the functional characteristics of the brand, market orientation, marketing capability, government governance, brand skills and brand skills affect brand equity, market performance, financial performance, export performance. Export problems and shortcomings also have a negative impact on brand skills.

  Keywords: Brand Skill, Brand Performance, Brand export performance, government sovereignty
 • Mina Ranjbarfard *, Elaheh Solimanpour Pages 64-85
  Objective

  Because of the widespread use of the Internet in e-commerce, research on online shopping is urgently needed. In this regard, numerous studies have been conducted on the relationship between firm and customer, but a few studies have focused on the interactions of customers with each other and the consequence of that especially on online shopping websites. This research studies the most effective and impressionable factors on customer interactions. 

  Methodology

  In this research, 384 customers of Dijikala and Bamilo online stores were studied by random sampling method using online questionnaire. Structural equations through AMOS software was used to analyze the data. 

  Finding

  The findings of this study showed that customer to customer interactions have a direct impact on satisfaction and commitment. On the other hand, Commitment leads to partnership, cooperation and loyalty. Also loyalty have a direct impact on satisfaction.

  Results

  The results of this research provide concepts for managers of online shopping websites and marketers and help them to better manage interactions among customers.

  Keywords: Customer to customer interaction, Customer-Oriented Indicators, Online Shopping websites
 • Soheil Pirfekr, Ali Davari *, Yousef Vakili, Ahmad Rahchamani Pages 87-108
  Objective

  The purpose of this exploratory study is to provide a model for early internationalization of small and medium food industries in Iran.

  Methodology

  To achieve this goal, first in the qualitative section, with a "systematic review" of studies and research conducted, the dimensions and components of early internationalization of SME are identified and approved by a group of experts in three stages by fuzzy Delphi method. Then, in a quantitative part, by surveying food industry managers, the most important influential components in the early internationalization of small and medium-sized companies were calculated by SPSS software and then analyzed.

  Findings

  The early internationalization of SME ensures the stability of businesses in global markets, access to low-cost resources, and the rapid return on investment.

  Result

  Factors affecting the early internationalization of SME were classified in three pillars of organization, environment and individual and six dimensions of structure, management, culture, competitive environment, institutional institutional environment and psychological characteristics and proposed model was presented.

  Keywords: Early internationalization, small, medium enterprises, food industry
 • Morteza Rojuee *, Zohreh Nakhaei Moghaddam Pages 110-128
  Objective

  The purpose of the present study was to evaluate the impact of communication channels on word of mouth: examining the mediating role of social risk and the faster diffusion and the moderating role of self-brand connection.

  Methodology

  The purpose of the study is applied and descriptive - survey type. The statistical population of the study consisted of customers of Razi Insurance Company in Mashhad who were selected by random sampling method from 396 individuals based on Cochran formula. Data was collected using a standard questionnaire whose validity and reliability was confirmed.

  Findings

  The findings showed that communication channels had a significant effect on social risk, faster diffusion and word of mouth ads. There was also a significant effect of social risk and faster diffusion on word of mouth ads. The mediating role of social risk and faster diffusion in the relationship between communication channels and verbal advertising were also confirmed. The moderating role of self-brand connection in the relationship between social risk and verbal advertising and the speed of disseminating information and word of mouth was also confirmed.

  Result

  It can be said that by reducing the social risk and increasing the faster diffusion in the light of promotion of communication channels, one can expect customers to offer word of mouth.

  Keywords: Communication Channels, Word of mouth Marketing, Social risk, Faster Diffusion, Self-Brand Connection
 • Bahareh Abedin *, Shahnaz Akbari Emami, Esmaeil Jalili, Mohammad Ali Delkhon Pages 130-151
  Objective

  the purpose of this study is to examine the internal drivers of successful implementation of strategies, based on a coherent approach.

  Methodology

  The present study is an exploratory and descriptive research and is a a kind of mixed method research. The qualitative part is based on the Glaser approach of Grounded theory data in this part are collected from interviews with 11 scientific and executive experts including managers, bank deputies and University professors And in the quantitative part, using hierarchical process analysis (AHP), the mentioned factors are ranked.

  Findings

  according to Grounded theory guidelines, a framework consisting of three categories of individual level, interpersonal level and organizational level was obtained.

  Results

  Among the three categories of strategy proponents, the interpersonal level factors received the highest rank. Also, the results of the study showed that "management support" followed by "flexibility" have a higher position in this category. Then, the organizational level was ranked second, in which "the establishment of a meritocracy system" has the highest score, and in the end, from the factors related to the individual level, the factor of "belief in cooperation" and "Belief in strategy" had the highest score.

  Keywords: Inter-organizational cohesion, strategy execution, implementation proponents
 • Kazem Javandoost *, Gholam Hossein Khorshidi Pages 153-172
  Objective

  The present study aims to develop a marketing model based on cooperation in small and medium businesses to enter and actively participate in markets.

  Metodology

  The research method is applied and descriptive research and the statistical sample includes 275 and 30 people in two stages of managers and experts of 56 food companies of West Azerbaijan, which has been determined using a simple random method. The required data were collected using two researcher-made and standardized questionnaires that the face, content and structural validity of the questionnaires were confirmed and its reliability was confirmed according to Cronbakh's alpha equal to 0/844 and for analysis.

  Finding

  Data and model fit of factor analysis, multivariate regression, correlation coefficient, t-test and Friedman test using SPSS and LISRE software. Based on the research results, ten strategies including production, distribution, suppliers, pricing, promotion measures, experiences, investment, processes and joint consortium for a collaborative marketing model with executive solutions that can produce, financial and cost indicators of industries.

  Result

  Improve the province's food were identified and approved. Finally, suggestions are made for the implementation of the developed model

  Keywords: Strategy, Cooperative Marketing, food industry, West Azerbaijan Province