فهرست مطالب

زیست شناسی کاربردی - سال سی و سوم شماره 3 (پاییز 1399)

نشریه زیست شناسی کاربردی
سال سی و سوم شماره 3 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ناصر جعفری*، سیده مبارکه حسینی، محمدعلی ابراهیم زاده صفحات 9-24

  گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.) یکی از گیاهان دارویی مهم بوده که در سراسر دنیا در طب سنتی به کار می رود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد موثره ی این گیاه صورت گرفت. برای این منظور گیاه فرفیون از 3 منطقه با ارتفاع متفاوت (1861، 949 و 236 متر) و با 3 تکرار جمع آوری گردید. سپس عصاره با استفاده از متانول اسیدی تهیه و میزان فنول آن بر اساس منحنی استاندارد گالیک اسید و فلاونویید بر اساس منحنی کویرستین بدست آمد. هم چنین فعالیت آنتی اکسیدانی به 3 روش بدام اندازی DPPH، نیتریک اکساید و قدرت احیاکنندگی بررسی شد. این مطالعه به وضوح نشان داده است که فعالیت زیستی عصاره به میزان فنول و فلاونویید آن بستگی دارد. نتایج حاصله از این مطالعه نشان می دهد که گیاه فرفیون منطقه ی چالو، بهترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در آزمون نیتریک اکساید و در بالاترین غلظت (800 میکروگرم بر میلی لیتر) نسبت به دو منطقه ی دیگر دارا می باشد. هم چنین نتایج نشان داد که توانایی عصاره های گیاه فرفیون در سه منطقه ی مورد بررسی در مهار رادیکال های آزاد نیتریک اکساید وابسته به غلظت است و با افزایش غلظت فعالیت ضد رادیکالی آن ها افزایش می یابد.نتایج این مطالعه نشان داد که گونه ی فرفیون، دارای محتوای فنول و فلاونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی نسبتآ بالایی  است که می توان از آن به عنوان یک گونه ی گیاهی دارویی بهره برد.

  کلیدواژگان: عوامل اکولوژیکی، فرفیون، قدرت احیاکنندگی، ترکیبات ثانوی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • رضا چنگیزی*، حامد منوچهری، سید مهدی حسینی فرد، شایان قبادی صفحات 25-36

  این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت سینبیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Buttikoferi cichlidae) به مدت 60 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0 ، 1 ، 5/1 گرم سین بیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون آکواریوم های 200 لیتری که با 170 لیتر آب پر شده بود انجام گرفت. تعداد 10 عدد بچه ماهی سیکلید زندانی با میانگین وزنی 62/3± 39/20 گرم درون مخازن، ذخیره سازی و تا حد سیری تغذیه شدند. بر اساس نتایج میزان ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی پروتئین در ماهیان تغذیه شده با سطح 5/0 گرم در کیلوگرم سینبیوتیک از پیشرفت معنی داری نسبت به تیمار شاهد برخوردار بود (05/0p <). همچنین میزان افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و میزان بیومس افزایش معنی داری را در تیمار 1 گرم در کیلوگرم سینبیوتیک از خود نشان دادند (05/0p <). از نظر بازماندگی تفاوت معنی داری در بین تیمارها مشاهده نگردید (05/0).

  کلیدواژگان: سین بیوتیک بایومین ایمبو، رشد، بازماندگی، ماهی سیکلید زندانی
 • علی حیدری، امید صفری*، حمیدرضا احمدنیای مطلق صفحات 37-51

  پژوهش حاضر با هدف استفاده از ارزیابی هم زمان شاخص های کیفی حاصل از اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب، شاخص های زیستی و جمعیتی به بررسی وضعیت سلامت تالاب بزنگان پرداخته است. با توجه به آلودگی آلی زیاد ناشی از حجم رسوبات و شرایط پرتنش محیط در این منطقه، خانواده های Chironomidae و Ephydridae (خانواده های مقاوم به آلودگی)بیشترینفراوانینسبی بزرگ بی مهرگان کف زی را به خود اختصاص داده اند و خانواده های حساس به آلودگی در محیط دیده نشده اند. بافت دانه بندی رسوبات درون تالاب در فصول گرم و سرد نمونه برداری به صورت لومی سیلتی، لوم رسی- شنی و لومی- رسی تعیین شد. بیشترین میانگین مقدار ماده آلی (54/18 درصد) در فصل زمستان و کمترین میزان ماده آلی (65/4 درصد) در فصل بهار درون ایستگاه ها ثبت شد. بر اساس داده های بدست آمده شاخص های زیستی و جمعیتی و شاخص کیفی به دلیل همبستگی بیشتر با سایر شاخص و پارامترها، شاخص های مناسب تری برای ارزیابی سلامت تالاب بزنگان بودند.

  کلیدواژگان: بزرگ بی مهرگان کف زی، تالاب بزنگان، سلامت بوم سازگان، شاخص های ارزیابی
 • فائزه ربانی، وهب جعفریان*، احمد آسوده صفحات 52-69

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ژنتیکی ژن 16S rDNA جدایه های برتر باکتری در حذف فنول به منظور زیست پالایی فنول انجام شد. دو جدایه برتر از نظر فعالیت بالای فنولازی گزینش و در محیط کشت با pH ها و دما، منابع کربنی و نیتروژنی مختلف بررسی شدند. جدایه اول در محیط کشت حاوی 3/. گرم در لیتر فنول به عنوان منبع کربن،2/.درصد پپتون و آمونیوم کلرید به عنوان منابع نیتروژن، 100 درصد فنول را پس از 24 ساعت در دمای 35 درجه سیلسیوس و 7 = pH حذف کرد و جدایه دوم در محیط کشت حاوی یک درصد ساکارز، 3/.گرم بر لیتر فنول به عنوان منبع کربن و 2/.درصد عصاره مخمر آمونیوم کلرید به عنوان منبع نیتروژن، 100 درصد فنول را پس از 24 ساعت در دمای 30 درجه سیلسیوس و 7 = pH حذف کرد. نتایج تعیین توالی و همردیفی توالی 16S rDNA نشان داد که جدایه اول باکتری Aneurinibacillus migulanus و جدایه دوم باکتری Paenarthrobacter nitroguajacolicusاست. دو جدایه ی گزینش شده در این پژوهش می توانند به عنوان گزینه های مناسبی در اهداف زیست پالایی فنول مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: Aneurinibacillus migulanus، Paenarthrobacter nitroguajacolicus، تجزیه فنول، زیست پالایی
 • فرناز رفیعی*، پریسا نجاتخواه معنوی، حدیثه کرمانشاهی صفحات 70-83

  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی، جلبک سارگاسوم از ساحل بندر لنگه در خرداد 1390 نمونه برداری و در آکواریوم های 40×30×60 (20 لیتر) با روش معلق در سه تکرار پرورش داده شد. شرایط استاندارد شامل نور 4700 لوکس و دمای 25 درجه سانتیگراد و دوره نوری12 ساعت تاریکی 12 ساعت روشنایی بود. تیمارهای مورد بررسی دما (15، 20 و 25 درجه سانتی گراد) ، شدت نور (4700، 5700 و 6700 لوکس) و دوره نوری (12:12، 14:10 و 16:8، تاریکی : روشنایی) بودند. تیمار استاندارد دما 25 درجه، شدت نور 4700 لوکس و دوره نوری 12:12 بود و در تیمارهای آزمایشی این شرایط در نظر گرفته شد. جلبک ها در روزهای7، 14، 21، 28، 35 پس از کشت برداشته و وزن آنها اندازه گیری شد و دوباره در آکواریومها قرار داده شدند. در پایان جلبک ها وزن و خشک گردیدند و پس از استخراج آلژینات، درصد آلژینات در وزن خشک محاسبه شد. بیشترین توده زنده در تیمار 25 درجه سانتی گراد با 12/48 گرم، 4700 لوکس با 48/42 گرم و 12:12 (تاریکی: روشنایی) با 34 گرم بود. بیشترین میزان آلژینات (67/29) در تیمار 25 درجه سانتی گراد، نور 4700 لوکس و دوره نوری 12:12 (تاریکی: روشنایی) بدست آمد. نتایج نشان دادند که در کشت دریایی، فصل بهار با دما، شدت نور و دوره نوری مناسب بهترین زمان پرورش است و میزان آلژینات بدست آمده نسبت به تحقیقات دیگر از مقدار بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: Sargassum، عوامل محیطی، توده زنده، آلژینات
 • احمد ریاسی*، ربابه عباسی، امیرحسین مهدوی، اردشیر طالبی، سعیده عبدالله زاده صفحات 84-98

  در شرایط تنش، غلظت کورتیکوییدهای خون افزایش می یابد که می تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام های حیاتی از جمله کبد و کلیه ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی اکسیدان های گیاهی احتمالا می تواند بر آسیب های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس های رازیانه و زنیان بر متابولیت های خون و آسیب های بافتی ناشی از تنش القایی در موش صحرایی بود. از 40 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار در پنج تیمار استفاده شد: 1- بدون تنش، بدون مصرف مکمل، 2- تنش بدون مصرف مکمل، 3- تنش با مصرف اسانس رازیانه، 4- تنش با مصرف اسانس زنیان، 5-تنش با مصرف مخلوط اسانس های رازیانه و زنیان. برای القای تنش، دگزامتازون تزریق شد (داخل ماهیچه ی ران، 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس های رازیانه، زنیان و مخلوط آن ها گاواژ شدند. در پایان، نمونه خون موش های صحرایی گرفته شد و سپس از کبد و کلیه ها نمونه برداری انجام شد. القای تنش، فعالیت ALT و AST خون را افزایش داد، اما مصرف هر یک از اسانس ها و مخلوط آنها فعالیت این آنزیم ها را کاهش داد. با مصرف اسانس رازیانه، واکویل های بافت کبد بشدت کاهش یافت و ادم و تجمع چربی کمتر شد. در گروه تنش آثار دژنره شدن هیدروپیک در سیتوپلاسم سلول های جدار توبول ها مشاهده شد. اما، در گروه مصرف کننده ی اسانس رازیانه گلومرول ها ظاهر طبیعی داشتند و ادم سلولی کاهش یافت. مصرف اسانس های گیاهی (بویژه رازیانه) بر بهبود سلامت کبد و کلیه ها و رفع آسیب های بافتی ناشی از تنش در موش صحرایی اثر مثبت داشت. در شرایط تنش، غلظت کورتیکوییدهای خون افزایش می یابد که می تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام های حیاتی از جمله کبد و کلیه ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی اکسیدان های گیاهی احتمالا می تواند بر آسیب های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس های رازیانه و زنیان بر متابولیت های خون و آسیب های بافتی ناشی از تنش در شرایط تنش، غلظت کورتیکوییدهای خون افزایش می ی یابد که می تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام های حیاتی از جمله کبد و کلیه ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی اکسیدان های گیاهی احتمالا می تواند بر آسیب های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس های رازیانه و زنیان بر متابولیت های خون و آسیب های بافتی ناشی از تنش القایی در موش صحرایی بود. از 40 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار در پنج تیمار استفاده شد: 1- بدون تنش، بدون مصرف مکمل، 2- تنش بدون مصرف مکمل، 3- تنش با مصرف اسانس رازیانه، 4- تنش با مصرف اسانس زنیان، 5-تنش با مصرف مخلوط اسانس های رازیانه و زنیان. برای القای تنش، دگزامتازون تزریق شد (داخل ماهیچه ی ران، 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس های رازیانه، زنیان و مخلوط آن ها گاواژ شدند. در پایان، نمونه خون موش های صحرایی گرفته شد و سپس از کبد و کلیه ها نمونه برداری انجام شد. القای تنش، فعالیت ALT و AST خون را افزایش داد، اما مصرف هر یک از اسانس ها و مخلوط آنها فعالیت این آنزیم ها را کاهش داد. با مصرف اسانس رازیانه، واکویل های بافت کبد بشدت کاهش یافت و ادم و تجمع چربی کمتر شد. در گروه تنش آثار دژنره شدن هیدروپیک در سیتوپلاسم سلول های جدار توبول ها مشاهده شد. اما، در گروه مصرف کننده ی اسانس رازیانه گلومرول ها ظاهر طبیعی داشتند و ادم سلولی کاهش یافت. مصرف اسانس های گیاهی (بویژه رازیانه) بر بهبود سلامت کبد و کلیه ها و رفع آسیب های بافتی ناشی از تنش در موش صحرایی اثر مثبت داشت.   القایی در موش صحرایی بود. از 40 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار در پنج تیمار استفاده شد: 1- بدون تنش، بدون مصرف مکمل، 2- تنش بدون مصرف مکمل، 3- تنش با مصرف اسانس رازیانه، 4- تنش با مصرف اسانس زنیان، 5-تنش با مصرف مخلوط اسانس های رازیانه و زنیان. برای القای تنش، دگزامتازون تزریق شد (داخل ماهیچه ی ران، 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس های رازیانه، زنیان و مخلوط آن ها گاواژ شدند. در پایان، نمونه خون موش های صحرایی گرفته شد و سپس از کبد و کلیه ها نمونه برداری انجام شد. القای تنش، فعالیت ALT و AST خون را افزایش داد، اما مصرف هر یک از اسانس ها و مخلوط آنها فعالیت این آنزیم ها را کاهش داد. با مصرف اسانس رازیانه، واکویل های بافت کبد بشدت کاهش یافت و ادم و تجمع چربی کمتر شد. در گروه تنش آثار دژنره شدن هیدروپیک در سیتوپلاسم سلول های جدار توبول ها مشاهده شد. اما، در گروه مصرف کننده ی اسانس رازیانه گلومرول ها ظاهر طبیعی داشتند و ادم سلولی کاهش یافت. مصرف اسانس های گیاهی (بویژه رازیانه) بر بهبود سلامت کبد و کلیه ها و رفع آسیب های بافتی ناشی از تنش در موش صحرایی اثر مثبت داشت.

  کلیدواژگان: ادم بافتی، دژنره شدن هیدروپیک، رازیانه، زنیان، موش صحرایی
 • حمیدرضا شهرادنیا، عاطفه چمنی*، مهرداد زمانپور صفحات 99-110

  بی مهرگان کفزی می توانند به عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه ی قره آغاج یکی از مهم ترین رودخانه های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه  نمونه برداری  در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه برداری از رسوب در 8 مرحله به صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از  شاخص های BMWp ،ASPT و شانون وینر  استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه های رودخانه به سمت خلیج فارس(ایستگا های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه ها به وسیله زمین های کشاورزی احاطه شده اند که از آفت کش ها و علف کش ها در مقیاس گسترده در آن ها استفاده می شود و در نتیجه ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده ها را به رودخانه سرازیرمی کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه ی قره آغاج به طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می گیرد.     بی مهرگان کفزی می توانند به عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه ی قره آغاج یکی از مهم ترین رودخانه های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه  نمونه برداری  در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه برداری از رسوب در 8 مرحله به صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از  شاخص های BMWp ،ASPT و شانون وینر  استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه های رودخانه به سمت خلیج فارس(ایستگا های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه ها به وسیله زمین های کشاورزی احاطه شده اند که از آفت کش ها و علف کش ها در مقیاس گسترده در آن ها استفاده می شود و در نتیجه ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده ها را به رودخانه سرازیرمی کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه ی قره آغاج به طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: بزرگ بی مهرگان کفزی، رودخانه ی قره آغاج، کیفیت آب
 • نسیبه فیروزی، جواد قاسم زاده، محمدصادق علوی یگانه* صفحات 111-121

  کفال ماهیان از گونه های ارزشمند تجاری هستند که در آبهای شمال و جنوب کشور زیست نموده و از بازارپسندی خوبی برخوردارند. شناخت گونه های مختلف کفال ماهیان اهمیتی حیاتی حفاظت از آنها دارد .در این تحقیق صفات ریختی مرتبط با فلس به طور مقایسه ای در 10 گونه از کفال ماهیان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری طی دو سال از صیدگاه های چهار استان ساحلی جنوبی و دو استان ساحلی شمالی کشور جمع آوری شدند. شناسایی گونه ها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر موجود انجام شد. فلس ها از قسمت پهلوی سمت چپ حداقل 5 نمونه از هر گونه جدا شده و پس از شستشو با استفاده از استریومیکروسکوپ مجهز به دوربین عکسبرداری شدند. نتایج نشان داد فلس ها در گونه های شناسایی شده با استفاده از ویژگیهای توصیفی و اندازشی شامل شکل ظاهری، تعداد شعاع های فلس، موقعیت کانون، ساختار های دندانه ای و زبانه های شعاعی، مساحت فلس، طول فلس، عرض فلس، فاصله بین کانون تا حاشیه بالایی و پایینی فلس قابل تمایز از یکدیگر می باشند. کوچکتر بودن معنی دار(p≤0.05) مساحت و طول فلس در دوگونه کفال ماهی دریای خزر یعنی کفال طلایی Chelon aurata و کفال پوزه باریک Chelon saliens، و همچنین طول بزرگتر معنی دار (p≤0.05) فلس در گونه های Ellochelon vaigiensis، Planiliza macrolepis و Planiliza subviridis از جمله اختلافات بارز درمقایسه صورت گرفته بود.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، ریخت شناسی فلس، کفال ماهیان
 • محمد محمدی، سحر جلالی، زهرا توکلی، فرخ قهرمانی نژاد* صفحات 122-134

  شناخت گیاهان دارویی برای انسان همواره مفید و کاربردی است. در مناطق متعددی از ایران مطالعات گیاهان دارویی صورت گرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه بازرجان مطالعه شدند. ابتدا بررسی فلوریستیکی منطقه صورت پذیرفت. سپس مهمترین گونه های شناسایی شده جهت کسب اطلاعات دارویی از طریق مطالعات میدانی و بهره گیری از منابع معتبر علمی مشخص شدند. اطلاعات دارویی این گونه ها  از افراد بومی جمع آوری شد. نمونه های هرباریومی گیاهان مورد مطالعه در هرباریوم دانشگاه خوارزمی  نگهداری می شوند. در این پژوهش 33 گونه گیاه داروییاز 18 تیره شناسایی شدند. بیشترین تعداد گونه ها به ترتیب مربوط به تیره های کاسنیان، کلمیان و نعناییان هستند. گیاهان دارویی 54/10 درصد از کل فلور منطقه را شامل می گردند. از جمله موارد عمده ی مصرف گیاهان دارویی در منطقه ی بازرجان می توان به کاربرد آن ها به عنوان تب بر، مدر، خلط آور، اشتها آور و مقوی بودن اشاره کرد. وجود این تعداد گونه ی گیاه دارویی در منطقه بازرجان نشان دهنده ی غنای متوسط گیاهان دارویی آن است. پیشینه ی مردم منطقه نشان می دهد که زمینه ی مناسبی برای استفاده ی بیشتر از گیاهان دارویی از جنبه های مختلف وجود دارد.

  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، استان مرکزی، دارویی
 • مجید مروتی شریف اباد*، الهام صالحی، زهرا لطفی صفحات 135-153

  دیازینون یکی از پرکاربردترین حشره کش های ارگانوفسفره است که به طور وسیعی برای کنترل آفات نباتی در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک آلاینده ی زیست محیطی مضر در دنیا شناخته شده است. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره ی الکلی گل ختمی در حفاظت از کبد آسیب دیده توسط دیازینون در همسترهای بالغ نر انجام شد.برای انجام این مطالعه 42 سر همستر نر به شش گروه تقسیم شدند: گروه کنترل مثبت، آب مقطر دریافت کردند،گروه کنترل منفی، سم دیازینون دریافت کردند، گروه دریافت کننده ی عصاره ی گل ختمی (mg/kg 300) و گروه دریافت کننده ی عصاره ی گل ختمی (mg/kg 600)، عصاره ی الکلی گل ختمی را به ترتیب با دوزهای mg/kg 300 و mg/kg 600 وزن بدن دریافت کردند، گروه دریافت کننده ی دیازینون و عصاره ی گل ختمی (mg/kg 300) و گروه دریافت کننده ی دیازینون و عصاره ی گل ختمی (mg/kg 600)، ابتدا سم دیازینون و سپس عصاره ی الکلی گل ختمی را به ترتیب با دوزهای mg/kg 300 و mg/kg 600 وزن بدن دریافت کردند. همسترها به مدت 15 روز به صورت خوراکی روزانه تیمار شدند. در پایان آزمایش نمونه ی خون حیوانات اخذ گردید و سطوح آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کل (Total) بیلی روبین، کل (Total) پروتئین و آلبومین سرم اندازه گیری شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی به کمک نرم افزارSPSS تحلیل شد. داده ها حاکی از آن بود که گروه دریافت کننده ی دیازینون افزایش قابل توجه ی در سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارت ات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کل (Total)بیلی روبین و کاهش قابل توجهی در سطوح سرمی کل (Total)پروتئین و آلبومین سرم در مقایسه با گروه کنترل مثبت داشت. عصاره ی الکلی گل ختمی باعث کاهش معنی دار و متناسب با دوز سطوح آنزیم های کبدی و کل (Total)بیلی روبین و افزایش معنی دار در سطوح کل (Total)پروتئین و آلبومین سرم گردید. نتایج این مطالعه نشان داد گل ختمی دارای اثرات حفاظتی و درمانی در برابر مسمومیت کبدی ناشی از دیازینون در همستر است.

  کلیدواژگان: آنزیم های کبدی، ارگانو فسفره، گل ختمی، مسمومیت کبدی
|
 • Naser Jafari *, Sayed Mobarakeh Hossaini, Mohamad Ali Ebrahimzadeh Pages 9-24

  Euphorbia helioscopia L. is one of the important medicinal plants used in traditional medicine all over the world. This study was conducted to investigate the effect of ecological and edaphic factors on the active ingredients of this plant. For this purpose, the Euphorbia plant was collected from 3 different altitudes (1861, 949 and 236 m) with 3 replications. The extract was then prepared using acidic methanol and its phenol content was calculated according to the standard curve of gallic acid and flavonoid based on the quercetin curve. Its antioxidant activity was also investigated in 3 methods of DPPH, nitric oxide and reducing power. This study has clearly shown that the biological activity of the extract depends on the amount of phenol and its flavonoids. The results of this study show that Euphorbia plant in Challufe region has the best antioxidant activity in the nitric oxide test and at the highest concentration (800 μg/ml) compared to the other two regions. Our results also showed that the ability of the extracts of Euphorbia in the three studied areas to inhibit nitric oxide free radicals was concentration dependent and increased with increasing concentration of their anti-radical activity. The results of this study showed that the species of Euphorbia had a high total phenol and flavonoid content and antioxidant activity. Which can be used as a medicinal plant species.

  Keywords: Ecological factors, Euphorbia helioscopia, Reducing power, Secondary compounds, antioxidant activity
 • Reza Changizi *, Hamed Manouchehri, Seyed Mehdi Hosseinifard, Shayan Ghobadi Pages 25-36

  This research was carried out to evaluate the effects of different levels of Siberian Bimini Immo on growth, nutrition and survival indices in Convict cichlid fish (Amatitlania nigrofasciata) for 60 days. The experiment was designed by using randomized method including control, 0.5, 1 and 1.5 g of Biomin Imbo synbiotic per kg of diet in four treatments with three replications. Based on the results, BWI, PBWI, SGR, and PER and FCR in 1 g / kg synbiotic had a significant improvement compared to other treatments (P <0.05). Also, the amount of CF significantly increased in treatment of 0.5 g / kg synbiotic (P <0.05). In terms of survival, no casualties were observed among treatments. According to the results of this study, it can be concluded that the addition of synbiotic to diet, especially at 1 g / kg, can be effective in some of the growth and feeding factors of Green Terror fish, and as a supplement Suitable for the diet of this species.

  Keywords: Synbiotic (Biomin Imbo), Growth, Survival rate, Convict Cichlid
 • Ali Heydari, Omid Safari *, Hamidreza Ahmadnia Motlagh Pages 37-51

  The study was aimed to evaluate simultaneously the qualitative indices derived from the measurement of physicochemical parameters of water, as well as biological and demographic indices of the Bazangan wetland. Regarding to the high organic contamination from sediment amount and the stressful conditions of environment in this area, the highest relative frequency of macrobenthos was belonged to Chironomidae and Ephydridae families (resistant families to pollution) and the sensitive families to contamination (EPTs) were absent. The results of studying grading analysis and the total organic matter content in the sediments of samples stations during warm and cold seasons showed the texture  of loam-silty, clay-sandy-loam and loam-clay. The maximum amount of organic matter (18.54%) in winter and the lowest amount of organic matter (4.65%) in spring was recorded in the stations. Finally, regarding the high correlation between biological and demographic indices and qualitative index with other indices, the parameters are more suitable indices to evaluate the ecosystem health of Bazangan wetland.

  Keywords: macrobenthos, Bazangan wetland, Ecosystem Health, Evaluation Indices
 • Faeze Rabbani, Vahab Jafarian *, Ahmad Assodeh Pages 52-69

  This study was conducted to identify 16S rDNA in the superior phenol-degrading bacteria for phenol bioremediation purposes. Two strains were selected as superior ones with higher phenolase activity and investigated in culture media with different pHs, temperatures, and carbon and nitrogen sources. The first strain removed 100% phenol in the medium contained 0.3 g/L phenol as carbon source, 0.2 % peptone and ammonium chloride as nitrogen source after 24 h, at 35 ºC in pH 7. While the second strain removed 100% phenol in the medium contained 1 % sucrose, 0.3 g/L phenol as carbon source, 0.2 % yeast extract and ammonium chloride as nitrogen source after 24 h, at 30 ºC in pH 7. The results of sequencing and alignment of 16S rDNA sequence revealed that the first strain belongs to Aneurinibacillus migulanus and the second one to Paenarthrobacter nitroguajacolicus. Overall, the two selected strains from the research could be considered as an appropriate candidate in phenol bioremediation purposes.

  Keywords: Aneurinibacillus migulanus, Bioremediation, Paenarthrobacter nitroguajacolicus, Phenol degradation
 • Farnaz Rafiee *, Parisa Nejatkhah Manavi, Hadise Kermanshai Pages 70-83

  Effect of temperature, irradiance and photoperiod on biomass and the alginate content of Sargassum boveanum was evaluated for 42 days under laboratory conditions. The seaweed samples were collected from coast lines of Bandae-e-Lengeh in Hormozgan province (South of Iran) in June 2009. The algae were suspended in aquariums,40.30.60 cm (20 litter) in 3 replicates. The algae were cultured under temperatures gradients ( 15,20 and 25 ºC ), irradiances levels (4700,5700 and 6700 Lux) and three photoperiods (12;12, 14;10 and 16:8 hours, Light:Dark) . The algae were weighted once a week . After 6 weeks of experiments, the algae were collected, dried and weighed. The highest biomass of S. boveanum was obtained at 25° c (48.12 gr.) ,4700 Lux (42.48 gr) 12:12, light: dark (34 gr). Maximum content of alginate (29.67%) was extracted in temperature of 25 ºC. As the results showed, mariculture of this algae should done in spring with optimum of temperature and photoperiod. The alginate content of S. boveanum in this project is high in compare with the other studies.

  Keywords: Sargassum, Environmental Factors, biomass, alginate
 • Ahmad Riasi *, Robabeh Abasi, Amir Hossein Mahdavi, Ardeshir Talebi, Saeedeh Abdollahzadeh Pages 84-98

  In stress condition, the blood corticoides increases which can affect general health of body as well as the function of some vital organs such as liver and kidneys. Consumption of herbal antioxidants may improve metabolic defects caused by stress. The aim of this study was to evaluate the effect of Foeniculum vulgare and  Trachyspermum ammi essenses on blood metabolites and histopathological damages which is created by dexamethasone due to stress induction. Total of 40 mature Wistar male rats were randomly assigned to 5 treatments: 1- No stress, without supplementation, 2- Stress, whitout supplementation, 3- Stress, with receiving Foeniculum vulgare essense, 4- Stress, with receiving Trachyspermum ammi essense, 5- Stress, with receiving both of Foeniculum vulgare and Trachyspermum ammi essense. Dexamethasone injection was done for stress induction and essential oils of  Foeniculum vulgare and Trachyspermum ammi and the mixture of them were gavaged. At the end, the blood samples were collected and then the samples of liver and kidneys were prepared. Stress induction, increased ALT and AST activities, but, feeding each essential oil and the mixture decreased activities of these enzymes. By treatment of Foeniculum vulgare, liver tissue vacuoles decreased significantly as well as edema and fat accumulation. In the stress group, hydropic degeneration and water accumulation were observed in cytoplasm of the tubular cells, but in Foeniculum vulgare treatment group kidney glomerului had normal appearance and cells edema significantly decreased. Treatment of herbal essential oils (especially foeniculum vulgare) had positive effect on liver and kidney health recovery and prevented from tissue damages due to stress induction in rat.

  Keywords: Ajwain, Fennel, Histopathology, Hydropic degeneration, Rat, Tissue edema
 • Hamidreza Shahradnia, Atefeh Chamani *, Mehrdad Zamanpoore Pages 99-110

  Macrobenthos can serve as a bioindicator for natural or anthropogenic environmental changes. Ghareh-Aghaj River is one of the most important rivers in Fars province that supply potable, agricultural and industrial water. This study aimed to investigate the changes of macrobenthos in different months and stations for one year from September 2018 to August 2019 to determine the water quality of Ghareh-Aghaj River in Fars province. For this purpose, 10 stations were selected from 190 kilometers of river length and sediment samples collected once every 45 days. Identifications were done using binocular stereomicroscope and benthic identification keys. BMWP, ASPT and Shannon Wiener indices were used to evaluate water quality. From the midstream zone to the Persian Gulf (stations 7 to 10) has severe pollution. These stations are surrounded by extensive farmlands that use pesticides and herbicides in a large scale, resulting agricultural runoff containing a variety of contaminants flowsinto the river. In addition, in the downstream stations, especially in ​​Kavar (Station 7), the effluent of sand mines flows into the river, which has caused a severe change in the ecosystem of the lake. According to the results, the water quality of Ghareh-Aghaj River is relatively badand placed in the category of moderate to severe polluted.

  Keywords: Ghareh-Aghaj River, macrobenthos, water quality
 • Nasibeh Firouzi, Javad Ghasemzadeh, Mohammad Sadegh Alavi-Yeganeh * Pages 111-121

  Mullets are among commercial species with good marketing condition which inhabit southern and northern coastal waters of Iran. Understanding of the diversity of mullets is a vital for their conservation. In this study, morphological characters of scale in ten mullet species from Iran are investigated. Specimens were collected from southern and two northern provinces of Iran during two years. Identification verified by reliable available identification keys. Minimum 5 scales were collected from left side of each specimen then photographed by stereomicroscope after rinsing. Results revealed that scales in different ten mullet species are distinguishable base on morphometric and meristic characters including General shape, number of Radii on scale, position of focus, Ctenii and Interradial tongue-like projection shape, scale area, scale length, scale width and distance between focus and up or low margin of scale. Among diagnostic characters, Two species of the Caspian Sea; Chelon aurata and Chelon saliens revealed significant smaller scale area and length (p≤0.05) while significant bigger scale length (p≤0.05) appeared in Ellochelon vaigiensis, Planiliza macrolepis and Planiliza subviridis .

  Keywords: Persian Gulf, Scale morphology, Mugilidae
 • Mohammad Mohammadi, Sahar Jalali, Zahra Tavakkoli, Farrokh Ghahremaninejad * Pages 122-134

  The identification of medicinal plants has always been of practical use for human or people. Such studies have already been carried out in several areas of Iran. In this research, the medicinal plants used in Bazarjan area were investigated for the first time. First, the floristic survey of Bazarjan was carried out. Then, the species from which medicinal knowledge would be obtained were identified. The methods included field methods and the use of reliable scientific resources. To gather medicinal properties of plants local in habitats of the whole area for uniformity. The herbarium sampled of the studied plants are deposited in Kharazmi University. In this research, 33 species of medicinal plants were idetified. The biggest families included Asteraceae, Brassicaceae and Lamiaceae in turn. The medicinal plant species were found to comprise 10.54 % of the whole flora of the area. Of the different applications of medicinal plants in Bazarjan, we could point to antipyretic, diuretic, expectorant, stomachic and tonic could be mentioned.

  Keywords: Ethnobotany, Markazi province, Pharmaceutical
 • Majid Morovatisharifabad *, Elham Salehi, Zahra Lotfi Pages 135-153

  Diazinon is one of the most widely used organophosphorus insecticides, to control plant pests in agricultural fields and is known to be a harmful environmental pollutant in the world. Therefore, the study aimed to investigate the hepatoprotective effects of alcoholic extract of Althaea officinalis against Diazinon-induced liver damage in adult male hamsters. 42 male hamsters were divided into six groups: The positive control group received distilled water, The negative control group received Diazinon poison, The group receiving the Althaea officinalis extract (300 mg/kg) and the group receiving the Althaea officinalis extract (600 mg/kg) received alcoholic extract of Althaea officinalis at doses of 300 mg/kg and 600 mg/kg of body weight, The group receiving Diazinon and the Althaea officinalis extract (300 mg/kg) and the group receiving Diazinon and the Althaea officinalis extract (600 mg/kg) received Diazinon toxin first and then alcoholic extract of Althaea officinalis at doses of 300 mg/kg and 600 mg/kg of body weight. Daily the hamsters were treated orally for 15 days. At the end of the experiment, blood samples were taken and serum levels of Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Alkaline phosphatase, the whole (total) Bilirubin, the whole (total) protein and serum Albumin were measured. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test using SPSS software. In Diazinon group, there was a significant increase in serum levels of Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Alkaline phosphatase, the whole (total) Bilirubin and a significant decrease in serum (total) protein and Albumin levels compared with the positive control group. Alcoholic extract of Althaea officinalis caused a significant and dose-dependent decrease in the levels of hepatic enzymes and the whole (total) Bilirubin and significant increase in the whole (total) protein and serum Albumin levels. The result of this study showed that Althaea officinalis has a protective and therapeutic effect against Diazinon-induced hepatotoxicity in hamster.

  Keywords: Althaea officinalis, Hepatotoxicity, Liver enzymes, Organophosphate