فهرست مطالب

نشریه آموزه های نوین کلامی
پیاپی 4 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی حسینی سی سخت*، علیرضا نجف زاده صفحات 1-24

  پرسش از ماهیت وحی و نحوه تحقق آن از دیرباز موردتوجه اندیشمندان مسلمان قرار داشته که دو دیدگاه عمده درباره آن ارایه نمودهاند: زبانی بودن وحی (دیدگاه مشهور) و غیرزبانی بودن وحی. در این جستار دیدگاه قرآن پژوهانی همچون نصر حامد ابوزید (قرآن پژوه مدرن) و صدرالمتالهین (قرآن پژوه سنتی) که به وحی «غیرزبانی » قایل هستند به نحو تحلیلی- تطبیقی بررسی میشود. هر دو اندیشمند، مبدا وحی را الهی و فرا بشری میدانند، اما در رویکرد و روش تفاوتهایی دارند. ابوزید با رویکرد مطالعات زبانشناسی و هرمنوتیکی و با روشی تجربی به تبیین سرشت وحی میپردازد و بر این باور است که حقیقت خارجی وحی، از فرهنگ زمانه و تجربه پیامبر (ص) متاثر است و ایشان در نزول و ابلاغ وحی به مردم، نقش فاعلی دارد. وی فهم صحیح متن قرآن را تنها در پرتو شناخت صحیح از «تعامل وحی با واقعیت » ممکن میداند. در مقابل، ملاصدرا با روشی عقلی، نقش پیامبر (ص) در تحقق وحی را تنها قابلی میداند، به این بیان که نفس پیامبر (ص) بر اثر نزاهت و پاکی به عالم عقل متصل شده و در مرحل ابلاغ، معانی در مرتبه خیال (برای ایشان) تجسمیافته و بر زبان وحی جاری میشود؛ ه براین اساس، متن وحیانی به مقتضای جهان مادی به صورت حروف و کلمات ظاهر میشود.

  کلیدواژگان: نصر حامد ابوزید، وحی غیرزبانی، تاریخمندی وحی، تعامل وحی و واقعیت، انسان کامل
 • محمدرضا شریفی*، عبدالحمید واسطی صفحات 25-50

  مسئله نظام احسن یکی از مسایل مهمی است که پیوسته مورد بحث و دقت نظر فلاسفه قرار گرفته است. عموم فلاسفه اسلامی برای اثبات احسن بودن نظام هستی به عنایت الهی بهعنوان دلیل عقلی و آیه هفتم سوره سجده به عنوان دلیل نقلی تمسک جسته اند. در نوشتار پیشرو تلاش شده است با روش توصیفی-تحلیلی و رجوع به آیات قرآن و تکیه بر مبانی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، آیاتی که بر احسن بودن نظام هستی دلالت میکنند، تحلیل و بازخوانی شوند. در پایان این نتیجه به دست آمده است که با توجه به دیدگاه علامه طباطبایی در ملاک حسن موجودات و تطبیق آن با سخنان وی ذیل آیات مختلف در تفسیر المیزان، هفت آیه دیگر غیر از آیه هفتم سوره سجده، احسن بودن نظام هستی را نشان میدهند.

  کلیدواژگان: نظام احسن، ملاک حسن موجودات، آیات قرآن، علامه طباطبایی
 • محمد تشکری آبقد*، غلامحسین حسین زاده شانچی صفحات 51-74
 • محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند* صفحات 75-99

  در جستار حاضر، نگارنده کوشیده است براهین فلسفی اثبات وجود خدا و صفات ذاتی او را به شیوهای نوین بازنویسی نماید. در گام نخست، مقدماتی درباره چرایی بحث از خدا و روش های اثبات خدا بیان میشود و در گام دوم، وجود خدا از راه برهان عقلی و با بهره گیری از اصل علیت، اثبات میگردد و در گام سوم با مبنا قرار دادن مفاهیم اثبات شده، مفاهیم دیگری که به صفات کمالی خدا اشاره دارد، از مقدمات پیشین نتیجه گرفته میشود. نخست، صفت «بی نیاز » و سپس از راه تحلیل مفهوم «بینیاز »، صفت «نامحدود » برای خدا اثبات میگردد و در ادامه نیز با همین شیوه صفاتی مانند یگانه، بسیط، امل مطلق، علم، اراده ک ذاتی، قدرت و حیات، اثبات میشود. این شیوه را میتوان «انتقال از ملزوم به لوازم بین » نام نهاد؛ زیرا در این روش، اگر صفت پیشین اثبات شود، تنها با تحلیل و ارایه تصور درست از آن، میتوان صفت پسین را به دست آورد.

  کلیدواژگان: ذات خدا، صفات ذاتی، لازم بین، برهان عقلی
 • محمد دانش نهاد*، محمدحسن وکیلی، حمیدرضا صادقی صفحات 101-124

  اختیار یکی از مباحث مهمی است که از دیرباز حکما و متکلمان درباره آن بحث کرده اند. این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، تحلیل داده ها، مقارنه و تجمیع آرا می کوشد دیدگاه متقن و دقیق دین اسلام در رابطه با حقیقت اختیار را تبیین نماید. برخی از متکلمان امامیه همچون خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی اگرچه به اثبات اختیار انسان پرداخته اند، اما دچار دو اشتباه شده اند: خود را در دامن تفویض انداخته اند و نیز به وجود تعارض میان برخی از آیات قرآن کریم قایل گردیده اند. اگرچه نظریه صحیح در این رابطه اختیار داشتن انسان است، ولی التزام به آن هیچ ملازمه ای با نظریه تفویض ندارد. دیدگاه اسلام در اینباره امربین الامرین است که براساس آن افعال انسانی در عین انتساب به انسان، به خداوند نیز منتسب هستند و افعال انسان در طول افعال الهی قرار میگیرد. بنابراین ضرورتی ندارد که برای اعتقاد به اختیار، افعال انسانی مستقل از افعال الهی تلقی شود. از سوی دیگر با تبیین حقیقت اختیار، تعارض بدوی آیات هدایت و ضلالت مضمحل میگردد. در این تحقیق به رابطه اختیار با جبر و تفویض، علم الهی و قضا و قدر الهی پرداخته شده و در پایان ثمرات تربیتی اختیار بررسی میگردد.

  کلیدواژگان: اختیار، جبر، تفویض، آثار تربیتی اختیار، آثار اعتقادی اختیار
 • سید علی جعفریان خیرآبادی*، ده زار رستمی، سید مجید ظهیری صفحات 125-138

  منطق سیستماتیک چهارچوب فکری است که گسسته ای منطق تعریف ارسطویی را همراه ندارد و با جایگزینی آن در تعریف و تغییر نوع نگاه میتوان به گونه ای مطلوبتر به تعاریف لفظی و حقیقی پی برد. این نوشتار با آگاهی از معظلات منطق تعریف، میکوشد رویکرد منطق سیستماتیک را در مبحث تعریف بررسی کند. تعریف حقیقی را باید در شبکه ای از رویکردهای گوناگون پیدا کرد که این نوشتار به چگونگی نگرش سیستمی در منطق تعریف با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی پرداخته است. پرسش اصلی این است که روش تعریف سیستمی چیست؟ «تفکر سیستمی » بهعنوان یک روش منطقی کارآمد میتواند پاسخ این پرسش باشد. نتیجه آن که تعریف، شب های از رویکردهای که لازم برای شناخت در جوانب به هم پیوسته است؛ هر یک از رویکردها، زاویه ای از مجهول تصوری را روشن میکند و بر پایه این نگرش، تعریف حقیقی در سه سطح لفظی، مفهومی و مصداقی بررسی شده که در واقع الگویی نوین برای تعریف به شمار میرود.

  کلیدواژگان: تعریف، رویکرد شبکه ای، سیستم، نگرش سیستمی
|
 • Ali Hosseini Sisakht*, Alireza Najaf Zadeh Torbati Pages 1-24

  The question of the nature of revelation and its occurring ways has long been considered by Muslim thinkers. In this regard, two major viewpoints are presented: linguistic revelation (famous view) and non-linguistic revelation. In this research the Quranic Scholars' viewpoints that believe in non-linguistic revelation like Nasr Hamid Abu Zayd (modern Quranic scholar) and Mulla Sadra (traditional Quranic scholar) will be analytically - comparatively investigated. Both thinkers consider the source of revelation to be divine and superhuman, but they have differences in approach and method. Using linguistic studies and hermeneutical approach, Abu Zaid explains the nature of revelation through the experimental method and believes that the external truth of revelation is influenced from the prophet's (saww) contemporary culture and his experience and he has an agency role in descending and delivering of revelation. In his view, a correct understanding of the Qur'an is possible only in the light of a correct understanding of "revelation interaction with reality". In contrast, using an intellectual method Mulla Sadra considers that in the occurring of revelation the prophet (saww) has only a receptacle role with this explaining that the prophet's (saww) soul due to piety and purity has been connected to the world of intellect, and then in the phase of conveying the received meaning are imagined in his imagination level, and spread on the revelation language. Accordingly proportionating to the material world, the revealed text is disclosed in the form of letters and words.

  Keywords: Nasr Hamid Abu Zayd, Non-Linguistic Revelation, Revelation Being Historical, Revelation interaction with Reality, Perfect Man
 • Mohammad Reaza Sharifi*, Abdolhamid Vaseti Pages 25-50

  The issue of the best divine system is one of the most important issues that has consistently been discussed and considered by the philosophers. For proving that the existing system is the best system, all Islamic philosophers have used the divine providence as intellectual evidence and referring to the seventh verse of Surah Sajdeh as traditional proof. In the following writing has been tried to analyze and revisit the verses that prove the system of existence is the best, using a descriptive-analytic method, referring to Quran verses and relying on Allameh Tabatabaei's fundamentals in Almizan. In the end, considering Allameh Tabatabei's view about the criterion of the being-good of creatures and comparing this view with his interpretation of different verses in Almizanin, this conclusion is achieved that in addition to the seventh verse of Surah Sajdah, seven other verses also show that the existing system is the best.

  Keywords: The best system, Criterion of the Being-Good of Creatures, Quran Verses, Allameh Tabatabaei
 • Mohammad Tashakori Abghad*, Gholam Hossain Hosseinzadeh Shanechi Pages 51-74

  The problem of Imam's knowledge is one of the important theological issues that Islamic theologians have discussed in two general approaches. Most of the theologians are in favor of the maximal approach and others also believe in a minimal approach. Some contemporary new-thinkers like Modarresi Tabatabaei, Kadivar, Soroush, Salehi Najafabadi with a historical look at Shi'a beliefs are from the followers of minimal approach and believe that the maximal approach i.e. the first group's belief in Imam's knowledge has no record in the era of Imams but have been appeared among some external currents of thought like Ghulat. This group's main reason for proving this claim relies on expressing historical evidence. They try to show that from the viewpoint of the companion of Imams (PBUH) the Imam's knowledge is limit and any maximal approach to Imam's knowledge has been denied by them. This research has been tried to analyze and critic the new thinkers' viewpoint about the scope of Imam's knowledge relying on traditions and historical evidence and using the descriptive-analytic method and critical approach.

  Keywords: Imam's knowledge, Contemporary New-Thinkers, Ghulat, Companions of Imams (PBUH)
 • Mohammad Ali Vatandoost* Pages 75-99

  In this research, the author has tried to rewrite the philosophical proofs of God's existence and His essential attribute in a new way. At the first step, some necessary preparations about discussing God and ways of God proving have been raised and in the second step, God's Existence has been proved by the intellectual argument using causal principle. And in the third step, based on the proved conceptions, other concepts that refer to God's attributes of perfection have resulted from the previous premises. First, the attribute of "self-sufficient" has confirmed, and then through analyzing the concept of "self-sufficient" the quality of "infinite" is proved for God and also in the following some attributes like "unified", "simple", "absolutely perfect", "knowledge", "essential will", "power" and "life" are authenticated. This method can be named as "transition from implicants to obvious requirements" because if the prior attribute is proved in this way the next attribute could be achieved only through analyzing and giving the correct concepts.

  Keywords: God's essence, essential attributes, obvious requirement, intellectual argument
 • Mohammad Danesh Nahad*, Mohammad Hasan Vakili, Hamid Reza Sadeghi Pages 101-124

  Free will is one of the important issues that philosophers and theologians have debated for a long time. This research tries to explain the convincing and accurate Islam viewpoint in connection with the truth of free will based on the library method, analyzing data, comparative and collecting views. Even though some Imamiyyah theologians like Khajeh Nasir al-Din al-Tusi and Allameh Helli have proofed human's free will but they have made two mistaken: first, believing Tafwid and second accepting paradox between some Quran verses. Although the correct theory in this regard is human's free will but a commitment to this issue has no concomitance with Tafwid. Islam's viewpoint in this issue is Amr bayn al-amrayn and according to this theory, human's actions are ascribed to God and human at the same time in such a way that human's works are in line God's actions. So for explaining free will there is no necessary to assume the human actions are independent of God's actions. On the other hand, explaining the truth of free will eliminate the first conflict between guidance and misguidance verses. In this research, the relationships between free will and delegation, God's knowledge and divine destiny and providence are considered and at the end, the educational fruits of free will are examined.

  Keywords: Free will, Predestination (Jabr), Delegation (Tfwid), Educational Effects of Free Will, Belief Effects to Free Will
 • Sayyed Ali Jafarian Kheyrabadi*, Dehzar Rostami, Sayyed Majid Zahiri Pages 125-138

  The systematic logic is a framework of thought that doesn't have the breaks of Aristotelian logic of definition. Considering the problems of the logic of definition, this research tries to investigate the systematic logic in the matter of definition. The real definition must be found in a network of various approaches and this research has dealt with the circumstance of systematic attitude to the logic of definition using library method and descriptive-analytic approach. The main question is'' what is the way of the systematic definition"? The result is that the definition is a network of necessary approaches for the knowledge in connected aspects. Each of the approaches clarifies one aspect of unknown conceptual and based on this attitude the real definition is examined in the three verbal, conceptual, and instance levels which in fact is considered as a new model for identification.

  Keywords: Definition, systematic approach, system, systematic attitude