فهرست مطالب

مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 63، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/08/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرتضی شکری*، جلال دهقانی فیروزآبادی صفحات 13-42

  غالب نظریه های به کاررفته در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر انسان شناسی «مادی گرا» یا «عقل محور» استوار هستند. این در حالی است که منطق سیاست خارجی ایران در پاره ای از موضوعات مثل منازعه هسته ای با غرب را نمی توان صرفا بر مبنای انگیزه های مادی و عقلی مثل امنیت طلبی و کسب قدرت تحلیل کرد. در این راستا نظریه فرهنگی روابط بین الملل با توجه به اینکه مبنای سیاست بین الملل را علاوه بر انگیزه های مادی و عقلانی، در انگیزه روح انسان جستجو می کند، می تواند چارچوبی مناسب برای تحلیل وجه معنایی سیاست خارجی ایران فراهم می آورد. سوال این است که مبنای برخی از رفتارهای متهورانه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و به طور خاص منازعه هسته ای با غرب که مفاهیمی چون کسب قدرت و امنیت را تحت شعاع خود قرار داده است چیست؟ با کاربست انسان شناسی فلسفی نظریه فرهنگی روابط بین الملل، فرضیه را می توان این گونه مطرح کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طورکلی و دیپلماسی هسته ای به طور خاص، متاثر از سه عنصر تجربه تاریخی، آموزه های اسلامی و شیعی و گفتمان انقلاب اسلامی، هویتی منزلت طلب و افتخار جو یافته و این مسئله محاسبات استراتژیک و مادی حاکم بر آن را متاثر ساخته است. در چنین شرایطی، می توان منطق و اساس دیپلماسی هسته ای را بر مبنای انگیزه و روح منزلت طلبی و افتخار جویی تحلیل کرد.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، نظریه فرهنگی روابط بین الملل، دیپلماسی هسته ای، منزلت طلبی، افتخار جویی و عزت نفس
 • الهه کولایی*، سعید انوری صفحات 43-66

  کارل اشمیت و  الکساندر دوگین، دو متفکر دولت گرا (etatist) به شمار می روند که با ایجاد سنتزی از ناسیونالیسم و دیانت، و برساختن نوعی الهیات سیاسی ملی به دنبال تثبیت دولت، و تقویت قدرت ملی هستند. هر دو باور دارند که فرد می بایست در سازه ای به نام «ملت» معنا یابد. این سازه (ملت) تنها زمانی می تواند بر سرنوشت خود حاکم شود که بر اساس ویژگی های خویشتن، مرز میان «ما» و «دیگری» را ترسیم نماید و با تکیه بر دولتی قدرتمند، از این مرز که همانا مرزی سیاسی و حاکمیتی است با تمام وجود دفاع کند. الکساندر دوگین با وام گرفتن مفاهیم اصلی و اساسی منظومه نظری متفکر محافظه کار انقلابی آلمانی، کارل اشمیت، و ترکیب و تلفیق آن را مقتضیات ژیواستراتژیک روسیه در دوران انحطاط و ضعف این کشور پس از فروپاشی شوروی، یک مکتب ژیوپلیتیکی ضدلیبرال برساخته است که هدف آن تحکیم پایه های دولت-ملت روسیه با تکیه بر خاص بودگی ها و ویژگی های منحصر به فرد این کشور است. نواوراسیاگرایی روسیه به روایت الکساندر دوگین، در حیطه مفاهیم بنیادین کاملا تحت تاثیر محافظه کاری انقلابی آلمان و کارل اشمیت قرار دارد.

  کلیدواژگان: کارل اشمیت، الساندر دوگین، اوراسیا گرایی، دولت گرایی، محافظه کاری انقلابی، آلمان، روسیه
 • جواد اطاعت* صفحات 67-94

  سیوالی که مطرح میشود این است که بر اساس مبانی فقهی شیعه در بین فقهایی که به حاکمیت سیاسی فقیه در عصر غیبت اعتقاد دارند، مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی ناشی از شرع انور است یا از رای،نظر و اراده مردم ناشی می شود؟ نسبت رای مردم و ولایت فقیه چیست؟ پاسخ های سه گانه یا فرضیه های جانشین یا رقیب در قالب سه گفتمان فقهی مطرح میشون؛ 1مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی، ناشی از قوانین شرع است وجمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی دخالت ندارند (نظریه انتصاب).2 در نظام اسلامی جمهور مردم مسلمان بنا بر خرد جمعی این نظام را آزادانه بر سرنوشت خویش حاکم می کنند3- در نظام سیاسی دولت - امامت مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهورمردم مسلمان است. براساس این نظریه فقهی همانند دوره حاکمیت معصوم مشروعیت همانند ضرورت وجود حکومت در حوزه فلسفه سیاسی و عامل توجیه کننده اعمال قدرت است و زمانی که سیاست و عملکرد نظام سیاسی مورد قبول مردم قرار گیرد مقبولیت هم حاصل می شود. مشروعیت ولایت همانند نظریه نصب از ناحیه قانون شرع است و بیعت و رای مردم همانند نظریه وکالت، ولایت را از قوه به فعل در آورده و مبسوط الید می کند.توضیح و تبیین فرضیه های فوق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی انجام پذیرفته است و داده ها هم با استفاده از شیوه اسنادی و کتابخانه ای عمدتا از منابع و متون دست اول مورد بهره برداری قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مشروعیت، مشارکت سیاسی، مقبولیت، جمهوریت
 • روح الله طالبی آرانی*، احسان شیخون صفحات 95-124

  در نظام بین الملل همواره با طیفی ازروابط همگرایانه-واگرایانه روبرو هستیم. به این ترتیب، وضعیت روابط همگرایانه و واگرایانه میان کنشگران بین المللی در گذشته و حال بر آینده روابط آن ها اثرگذار است و می تواند روابط آنها را به سمت همکاری منجر به منطقه گرایی یا واگرایی سوق دهد. بنابراین وضعیت های مطلوب، محتمل و ممکن آینده را می توان در قالب سناریوهای متفاوت مطرح کرد که متاثر از سه دسته عوامل «سدکننده ها، پیشران ها و شگفتی سازها» شکل می گیرند؛ از این رو نگارندگان با طرح این سوال که سناریوهای مطلوب، محتمل و ممکن در زمینه امکان یا عدم امکان شکل گیری منطقه گرایی نوین در خلیج فارس کدام است؟، تلاش دارند با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از انباشته های نظری مطالعات منطقه ای در چارچوبی آینده پژوهانه، هر کدام از این آیندها را شناسایی و چشم اندازسازی نماید. از آنجا که نگارندگان در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن(اکتشاف) سناریوها هستند، قادر به ارایه فرضیه نیستند. پس از یافتن سناریوهاست که می توان اقدام به شناسایی دورنمای منطقه گرایی نوین در خلیج فارس نمود. یافته های پژوهش نشان می هد، حداقل تا آینده نزدیک زمینه همگرایی میان تمامی کشورهای منطقه وجود نخواهد داشت و غالبا منطقه گرایی در شکل جنینی و کم مایه پایدار خواهد ماند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریوسازی، خلیج فارس، منطقه گرایی نوین، جمهوری اسلامی ایران
 • باقر شاملو، عارف خلیلی پاجی* صفحات 125-152

  ارزهای مجازی را می توان نمونه ای از فن آوری های نوظهور دانست که از چالش های حقوقی-اقتصادی بسیاری برای نظام های سیاسی برخوردارند. بخش عمده ای از این چالش ها، به کارکردهای متنوع این ارزها بازمی گردد که قابلیت جایگزینی با ساختارهای موجود را دارند. یکی از کارکردهای مهم ارزهای مجازی، از جمله بیت کوین، کارکرد پولی آنها است. در این راستا، توسعه دهندگان این ارز مجازی در چارچوب «نظریه جایگزینی» در تلاش اند تا با ایجاد زمینه های لازم، ساختار این رمزارز را جایگزین ساختار پولی موجود در سطح ملی و فراملی نمایند. امری که می تواند با توجه به جایگاه تحولات اقتصادی در زندگی جمعی، زمینه ساز مناقشات اساسی در بدنه نظام های حاکم باشد. بر این اساس، پاسخ به پرسش های مهمی انجام پژوهش حاضر را اجتناب ناپذیر کرده است. نخست؛ آیا اساسا از حیث مفهومی می توان ارزهای مجازی، از جمله بیت کوین، را پول محسوب کرد؟ دوم؛ مواجهه این چنین ارزهایی با انتقادات موجود به چه صورتی خواهد بود و مزیت های پولی آنها چیست؟ پاسخ به این پرسش ها در چارچوب نظام های سیاسی می تواند در تبیین و بررسی مخاطرات واقعی و احتمالی برای نظام های حاکم راه گشا باشد. امری که نه تنها از بعد سیاسی حتی از بعد امنیتی نیز قابل توجه است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با روشی کیفی و گردآوری و تحلیل داده های کتابخانه ای به تحلیل مباحث مزبور پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: ارزهای مجازی، بیت کوین، نظریه جایگزینی، خلق پول، چالش های سیاسی
 • طیبه محمدی کیا* صفحات 153-172
  قدرت چهره های متفاوتی دارد: چهره های آشکار و نهان. در این میان مطالعه چهره پیدای قدرت از اقبال بیشتری برخوردار است و عموما در علم سیاست مطالعه این چهره از قدرت دنبال می شود اما برای شناخت منطق عمل سیاسی جوامع مطالعه چهره پنهان قدرت می تواند بسیار کارآمد ظاهر گردد. نوشتار پیش روی می کوشد قدرت پنهان را در نگرش شیعی مورد واکاوی قرار دهد و قدرت نهفته در باور آخرالزمانی اندیشه سیاسی شیعی را تجزیه و تحلیل نماید.مطالعه قدرت پنهانی که به تحرک و کنش سیاسی آشکار منتهی می گردد. واکاوی حرکت این سنخ از قدرت از ذهن/باور به کردار روزمره و کنش سیاسی تلاشی است که ذیل مطالعه قدرت غیبت در این نوشتار به انجام می رسد. قدرت غیبت مترادف با دولتی ذهنی در درون اعضای یک جامعه مومنانه است که به مثابه شکل آرمانی زمامداری متصور می گردد هم از این روی می توان از آن تعبیر به دولت انتظار نمود. کوشش ما تحلیل تاثیرهای قدرت باور به امام معصوم غایب به مثابه حاکم مشروع از یک سوی بر ذهنیت سیاسی و از سوی دیگر بر کنش های سیاسی جامعه شیعی است. این نوشتار ضمن بهره گیری از روش شناسی پدیدار شناسی و روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است.
  کلیدواژگان: غیبت، انتظار، قدرت، تشیع
 • علی باقری دولت ابادی صفحات 173-201

  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آ گاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص گروه ویژه اقدام مالی و کنوانسیون های مربوطه و عوامل موثر بر آ گاهی آنها است. فرضیه پژوهش بر آ گاهی سیاسی باالی دانشجویان درباره موضوع پژوهش تاکید دارد. برای سنجش این مساله از روش پیمایشی استفاده شده است. بدین ترتیب که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 400 تن انتخاب شد و 24 سوال بسته در اختیار آنها قرار گرفت. پرسش نامه شامل چهار بخش و هر بخش دارای شش سوال درباره گروه ویژه اقدام مالی، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم،کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی وکنوانسیون مبارزه با فساد بود. یافته های پژوهش نشان داد میزان آ گاهی سیاسی دانشجویان در حد متوسط قرار دارد. بیشترین آ گاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی و کمترین آ گاهی سیاسی مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد بود. همچنین دانشجویان پسر به نسبت دانشجویان دختر و دانشجویان دانشکده علوم انسانی به نسبت سایر دانشکده ها آ گاهی سیاسی بیشتری داشتند. عالوه بر این میزان آ گاهی سیاسی دانشجویان با دو متغیر سن و میزان مصرف رسانه ای ارتباط معنادار داشت، اما هیچ ارتباطی بین دو متغیر وضع اقتصادی خانواده ها و محل سکونت دانشجویان مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: گروه ویژه اقدام مالی، دانشجویان، آگاهی سیاسی، تروریسم، کنوانسیون
|
 • Morteza Shokri *, Seyed Jalal Dehghani Firooz Abadi Pages 13-42

  Most of the theories used in analyzing foreign policy of the Islamic Republic of Iran are based on “Appetite " or "Reason" anthropology. While the logic of Iran's foreign policy in certain issues, such as the nuclear conflict with the West, cannot be analyzed solely on the basis of Appetite and Reason drives such as security and power. In this regard, “A cultural theory of international relations” can provide a framework for analysis of the Ideational aspects of Iran’s foreign policy as it seeks the basis of the international politics in the spirit drive. The question is that, what is the basis of some courageous behaviors of Iran’s foreign policy, in particular it’s nuclear dispute with the West, which has affected the impulses of gaining power and security? By applying of the philosophical anthropology of “A cultural theory of international relations”, we can state this hypothesis that Iran’s foreign policy particularly its nuclear diplomacy is spirit-based. On this basis, the logic and basis for nuclear diplomacy can be analyzed on the basis of two instruments of, aimed at Self-esteem.

  Keywords: Foreign Policy, cultural theory of international relations, nuclear diplomacy, Honor, standing, Self-Esteem
 • ELAHEH KOOLAEE *, Saeed Anvari Pages 43-66

  Carl Schmitt and Alexander Dugin are considered statist thinkers who synthesized nationalism and religiosity in order to construct a national political theology to consolidate the state and empower national strength. They both believe that the individual must derive meaning from the construct of «nation». This construct (nation) can only achieve sovereignty when, based on its distinct characteristics, it creates a border between «us» and «them» and, relying upon a powerful state, to protect this political and sovereign border by all means. Alexander Dugin has borrowed the fundamental concepts of Carl Schmitt›s philosophy, the German conservative thinker, and he has mixed it with the geopolitical needs of Russia in its era of decline and weakness after the dissolution of the Soviet Union. Thus he has constructed a geopolitical anti-liberal school of thought which aims to consolidate the Russian nation-state by emphasizing upon its unique and sui generis characteristics. Russian Neo-Eurasianism, as understood by Dugin, is heavily influenced by German revolutionary conservatism and Carl Schmitt.

  Keywords: Neo-Eurasianism, German revolutionary conservatism, Carl Schmitt, Alexander Dugin
 • Javad etaat* Pages 67-94

  A key important factor in Muslim countries and in relation to public domain, especially with regards to democracy is religious scholars’ viewpoints. Their jurisprudential perceptions which are based on Islamic resources (the Quran and narrations form the Prophet) and influenced by contextual elements such as time and geography have resulted in a wide spectrum of various and even contradictory positions. Given this, different questions arise about origins of legitimacy, compliance and political participation, e.g. how does Islam compromise with republicanism? And also; in an Islamic society the ruler is people’s representative who is appointed by them to govern the society on their behalf or he has custodianship over people? On what basis does an Islamic political system gain its legitimacy; people’s vote or religious authorities? And finally, what relationship does exist between people’s vote and the Guardianship of an Islamic Jurist or Wilayate Faqih? Some Shia-Muslim scholars in answering the above questions believe that the religious political authority is only for the prophet Muhammad and his infallible successors (P.B.U.T) and there is no such a right for anyone else. They restrict a faqih’s social-political authority only to the area which is known as Hesbiyah affairs in the Islamic literature. In contrast, those scholars who believe in the same authority with the prophet for the jurists have created three different discourses in this field. First: An Islamic political system obtains its legitimacy from the law of sharia and therefore people has no interference or contribution in this ground (the appointing theory or the law of sharia). Second: People freely and in accordance with collective wisdom choose an ئIslamic system to govern them (the representative theory). Third: those Islamic laws accepted by majority of Muslims is the basis of legitimacy in an Islamic political system (state-Imamat theory). In other words, the third discourse with differentiating between legitimacy and compliance stress on this fact that an Islamic political system will be actualized only if people’s vote meet with the law of sharia. According to this jurisprudential verdict, while the custodianship aspect of a ruler (wilayat) receives its legitimacy from the sharia- that is similar to the appointing theory- but it is the public vote that makes applicable the custodianship in the social-political arena; like the representative theory.

  Keywords: legitimacy, political participation, compliance, republicanism
 • Roohallah Talebi Arani *, Ehsan Sheikhoun Pages 95-124

  In the current international system, we are always face with a range of Convergent-divergent relations, each of which can be considered as a continuum of inter-actor complex relationships, and of course it is possible to move between these significant situations and move towards promoting or decreases comprehensive cooperation between actors. On this basis, the state of Convergent and divergent relations between international actors in the past and the present certainly will affect the future of their relations and can lead their relations to regionalism or a conflictual situation and potentially war. Therefore, desirable, probable and possible future situations can be plan in different scenarios that are affected by three noticeable categories of factors, such as "barriers, Propellants, and surprises"; In the meantime, explaining the future prospects in this area will require an appropriate approach and method. In doing so, having presenting this question that, what are the most desirable, probable, and possible scenarios for the possibility or impossibility of new regionalism in the Persian Gulf? We will attempt to identify and analyse each of these futures drawing on Futures studies knowledge / methods. Since the authors in this study first will seeks to find scenarios using a forward-looking method, ti is not relevant to provide a hypothesis. In other words, the main purpose of a future research is to identify a situation in which there is no necessary awareness. In this type of research, the researcher seeks access to information that can help them to understand the research topic well in order to scenario building. After finding scenarios, it would be possible to identify the future of new regionalism in the Persian Gulf. The findings show that there will be no convergence among all countries in the region, at least until the near future, and that regionalism will often remain primitive and underdeveloped.

  Keywords: Futures Studies, Scenario Building, Persian Gulf, New regionalism, Islamic Republic of Iran
 • Bagher Shamloo, Aref Khalili Paji * Pages 125-152

  Virtual currencies can be seen as an example of emerging technologies that have many legal-economic challenges for political systems. Most of these challenges are due to the diverse functions of these currencies, which can be replaced by existing structures. One of the important functions of virtual currencies, including bitcoin, is their monetary function. In this regard, the developers of this virtual currency are trying to replace the cryptocurrency structure with the existing monetary structure at the national and transnational levels by creating the necessary contexts within the framework of "alternative theory". Which, given the place of economic change in collective life, can be a source of fundamental controversy in the body politic. Accordingly, answering important questions makes the present study unavoidable. First; Can virtual currencies, including bitcoin, be considered fundamentally conceptual? Second; What will be the face of such currencies with the existing criticisms and what are their monetary advantages? Answering these questions in the context of political systems can be helpful in explaining and examining the real and potential risks to the ruling systems. This is significant not only politically but also security-wise. Accordingly, in the present study, the mentioned topics are analyzed by qualitative method and collection and analysis of library data.

  Keywords: Virtual currencies, bitcoin, alternative theory, money creation, political challenges
 • Tayebeh Mohamadikia * Pages 153-172
  Power has different faces: appearance/explicit and unseen/absence faces. The emerging face of power is further studied and generally in political science, this figure of power is studied but to understand the logic of political action in societies studying the hidden face of power can be very effective. The paper seeks to analyze the hidden power in the Shiite view and analyze the power behind apocalyptic belief in Shiite political thought. Our goal is to study parts of the hidden power which leads to obvious political action. An analysis of the movement of this kind of power from the mind / belief to everyday behavior and political action is an attempt will be done. We want to study the effects of power of absenteeism in terms of political mentality and political action. The power of absence is the same mental state, as the ideal form of government, within faithful members of a society. We interpret government of Expectation. We will analyze the political effects of the power of Faith in the absent Imam, as the most legitimate ruler, In the Shiite society with emphasis on justice, peace and collective identity. This paper studies the idea of the government of Expectation and the power of Absence Through phenomenological methodology.
  Keywords: Absence, Expectation, Power, Shiite
 • Ali Bagheri Dolatabadi Pages 173-201

  The purpose of this study is to investigate the political awareness of the students of Yasouj University about the Financial Action Task Force (FATF) and related conventions and also factors affecting their knowledge. Research hypothesis emphasizes students› awareness of the subject of research. A survey method was used to measure this issue. Using the Cochran formula, the sample size was 400 people and 24 Closed questions were given to them. The questionnaire consisted of 4 sections and each section had 6 questions about the United Nations Conventions on Combating the Financing of Terrorism, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and the Financial Action Task Force (FATF). The findings showed that the students› political awareness was moderate. The most political awareness belonged to FATF and the least political awareness was about the United Nations Convention against Corruption. Also, male students compared to girls and students of humanities faculty compared to other faculties had more political awareness. In addition, there was a significant correlation between student›s political awareness with age and media consumption, but there was no relationship between the two variables of household economic status and the student›s residence.

  Keywords: FATF, students, political awareness, Terrorism, Convention