فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1399)

نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران
سال هفتم شماره 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سلیم فرزانه*، رئوف سید شریفی، شهرام خدادادی صفحات 129-145

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر روکش بذر با مکمل‏های حاوی عناصر غذایی و محرک‏های رشد فسنوترن، آمینول‏فورته، هیومی‏فورته و هیومیکا بر استقرار و رشد گیاهچه چغندرقند در سال 1395 در دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط مزرعه‏ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل شستشوی بذر (شستشو و عدم شستشو)، رقم (شکوفا و پارس) و مقادیر مختلف فرآورده‏های فسنوترن (62/12، 24/25 و 5/50 میلی‏لیتر در کیلوگرم بذر)، آمینول‏فورته (62/12، 24/25 و 5/50 میلی‏لیتر در کیلوگرم بذر)، هیومی‏فورته (62/12، 24/25 و 5/50 میلی‏لیتر در کیلوگرم بذر) و هیومیکا (10، 20 و 30 میلی‏لیتر در کیلوگرم بذر) به همراه تیمار شاهد (بدون روکش) بودند. نتایج نشان داد که شستشوی بذر اختلاف بین هیبریدها را از نظر رسیدن به 90 درصد سبزشدن کاهش داد و هر دو هیبرید به طور همزمان و سریع تر سبز شدند. نتایج نشان داد که روکش بذر با هیومیکا در هر دو هیبرید باعث افزایش درصد استقرار بوته شد و تیمار روکش بذر با فسنوترن نسبت به دیگر تیمارها دارای کم ترین درصد استقرار بوته بود. نتایج این تحقیق نشان داد که روکش‏دارکردن بذر بعد از شستشوی بذر کارایی روکش‏‏دارکردن بذر چغندرقند را افزایش داد. به‏طوری که درصد استقرار بوته در تمامی تیمارهای روکش بذر بعد از تیمار شستشوی بذر در مقایسه با روکش بذر بدون شستشوی قبلی بذر، به طور قابل توجهی بیش تر بود. وزن خشک برگ در تمامی تیمارهای روکش بذر به غیر از روکش بذر با فسنوترن (50/50 میلی‏لیتر در کیلوگرم بذر) نسبت به تیمار شاهد بیش تر بود و در بین تیمارها نیز تیمار روکش بذر با هیومیکا (30 میلی‏لیتر در هر کیلوگرم بذر) دارای بیش ترین وزن خشک برگ بود. در بین تیمارهای مختلف، روکش بذر با هیومیکا و آمینول‏فورته در هیبرید پارس و بعد از شستشوی بذر از بیش ترین وزن خشک ریشه برخوردار بود. در این تحقیق حداکثر شاخص کلروفیل کل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II در سطح 30 میلی‏لیتر هیومیکا در هر کیلوگرم بذر مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: بذر منوژرم، زمان سبزشدن، شاخص کلروفیل، وزن خشک
 • مجید عبدلی* صفحات 147-159

  به منظور بررسی اثر پیری تسریع شده و هیدروپرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه ذرت (سینگل کراس 701)، آزمایشی طی سال 1394 در آزمایشگاه پژوهشی دانشگاه مراغه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح پیری تسریع شده بذر (صفر (شاهد)، 2 و 4 روز) و سه سطح پیش تیمار بذر (بدون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ به مدت 12 و 24 ساعت) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود ولی فقط اثر متقابل پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز، میزان نشت یونی، درصد و سرعت جوانه زنی معنی دار بود. در این بین، اثرات ساده و متقابل پیری بذر و هیدروپرایمینگ بر نسبت طولی ساقه چه به ریشه چه غیرمعنی دار بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که در اثر پیری بذر، کلیه صفات مورد مطالعه کاهش یافتند به طوری که میزان پروتئین های محلول، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، طول ساقه چه، طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر در اثر پیری 2 روزه به ترتیب به میزان 7/13، 9/10، 8/14، 8/14 و 2/33 درصد و در اثر پیری 4 روزه به ترتیب به میزان 8/36، 4/33، 4/32، 0/35 و 9/67 درصد نسبت به بذر شاهد (بدون پیری) کاهش یافتند. نتایج نشانگر این مطلب بود که با افزایش مدت زمان هیدوپرایمینگ بذور از 12 به 24 ساعت بر میزان پروتئین های محلول، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، طول ساقه چه، طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر افزوده شد. بر اساس نتایج حاصل از اثرات متقابل مشخص گردید که در بذور شاهد اعمال هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت بیش ترین و در بذور پیرشده (به مدت 4 روز) عدم هیدروپرایمینگ کم ترین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و درصد و سرعت جوانه زنی را داشتند. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد که هیدروپرایمینگ (مخصوصا به مدت 24 ساعت) می تواند برخی از اثرات مخرب و جزیی که طی پیری بذر رخ می دهند را کاهش دهد و از این تکنیک می توان برای کاهش خسارات ناشی از پیری بذور ذرت بهره گرفت.

  کلیدواژگان: بنیه بذر، پیش تیمار بذر، پیری تسریع شده، ذرت، طول گیاهچه
 • مریم اکبری، مهدی برادران فیروزآبادی*، محمدرضا عامریان، ناصر فرخی صفحات 161-177

  کیفیت پایین بذر ناشی از فرسودگی از عوامل عمده کاهش کیفیت و کمیت تولید در بخش کشاورزی می باشد. به کارگیری ترکیباتی نظیر اسید سینامیک که بهبوددهندگی آن در تنش های محیطی ثابت شده، برای کاهش اثرات مخرب فرسودگی مهم می باشد. تاثیر پیش تیمار پنج غلظت CA بر جوانه زنی و بنیه بذر با چهار تکرار در یک آزمایش  فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه بذر دانشگاه وخنینگن و اثر سه غلظت بر صفات فیزیولوژیک و زراعی لوبیا چشم بلبلی در آزمایش مزرعه ای دو ساله در قالب طرح فاکتوریل سه عاملی بر پایه بلوک های کامل تصادفی بررسی گردید. بر اساس نتایج پیش تیمار CA در بذرهای غیرفرسوده تاثیری بر درصد جوانه زنی نداشت اما پیش تیمار غلظت های 15 و 30 میکرومولار سبب بهبود بنیه آن ها شد. پیش تیمار بذرهای فرسوده با غلظت های 45 و 60 میکرومولار سبب بهبود 13درصدی جوانه زنی و 45 میکرومولار موجب افزایش 38 درصدی بنیه گردید. گیاهان حاصل بر حسب کیفیت اولیه بذر واکنش متفاوتی به CA داشتند. هرگاه CA سبب بهبود صفتی گردید آن صفت در گیاهان حاصل از بذرهایی با کیفیت متفاوت کاهش داشت. در مجموع، در گیاهان حاصل از بذرهای فرسوده محلول پاشی CA در مقایسه با پیش تیمار برای افزایش عملکرد و اجزای آن مفید تر بود. اما در گیاهان حاصل از بذرهای غیرفرسوده برعکس بود. در تجمع ماده خشک، پیش تیمار بذرهای فرسوده در مقایسه با محلول پاشی مفید تر بود. در گیاهان حاصل از بذرهای غیرفرسوده پیش تیمار سبب کاهش این صفت گردید.

  کلیدواژگان: بنیه بذر، تجمع ماده خشک، تکنیک های بهبوددهنده بذر، جوانه زنی، رنگیزه های فتوسنتزی، فرسودگی بذر، مسیر فنیل پروپانوئید
 • حمیدرضا عیسوند*، الهام لطیفی نیا صفحات 179-190

  با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در درمان بیماری ها و همچنین محدودبودن رویشگاه های طبیعی و کمی زادآوری، برنامه ریزی برای کشت و اهلی کردن آن ها اهمیت زیادی دارد. یکی از موانع تکثیر این گیاهان، وجود خواب در بذر آن ها است. بنابراین یافتن تیمارهای کم هزینه و کارآمد جهت شکستن خواب بذر درمنه به عنوان گیاه دارویی مهم، ضروری به نظر می رسد. استفاده از روش های بیوفیزیکی و پرایمینگ می تواند بر کاهش خواب و افزایش پارامترهای جوانه زنی تاثیر داشته باشد. به منظور بررسی اثر امواج فراصوت و هیدروپرایمینگ بر روی جوانه زنی بذر درمنه کوهی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان اجرا شد. بذرها به دو صورت هیدورپرایم شده و پرایم نشده، تحت تاثیر امواج فراصوت (به مدت 0، 2، 4، 6، 8، 10 دقیقه و شدت امواج 50 کیلوهرتز) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد مطالعه به طور معنی داری (در سطح یک درصد) تحت تاثیر تیمار امواج فراصوت قرار گرفتند. همچنین پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک گیاه چه و هدایت الکتریکی معنی دار بود. با افزایش مدت زمان قرارگیری بذر تحت امواج فراصوت، نشت یون ها از بذر کاهش یافت که این کاهش در بذور پرایم شده نسبت به عدم پرایم مشهودتر بود. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در بذرهای پرایم شده در 10 دقیقه تحت تاثیر امواج فراصوت به دست آمد. با توجه به زمان بر بودن روش های متداول شکستن خواب بذر، استفاده از امواج فراصوت به عنوان یک فناوری نوین در شکستن خواب بذر به عنوان جایگزینی برای روش های قدیمی قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، سرعت جوانه زنی، شکستن خواب بذر، گیاه دارویی
 • فاطمه دوروشی، آیدین حمیدی*، شهرام شعاعی صفحات 191-203

  این پژوهش به منظور بررسی همبستگی قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه لاین‏های اینبرد والدینی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر و مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایش بذرهای لاین‏های MO17، B73rfc و B73cms با قابلیت جوانه زنی اولیه 87،90 و 93 درصد بودند. با انجام آزمون جوانه زنی استاندارد درصد گیاهچه های عادی، متوسط زمان، ضریب سرعت، سرعت جوانه زنی روزانه، متوسط جوانه‏زنی روزانه، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه با آزمون جوانه‏زنی استاندارد تعیین شدند. در آزمایش مزرعه ای درصد ظهور نهایی، متوسط زمان، سرعت، شاخص ظهور و شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با افزایش قابلیت جوانه زنیاولیه درصدگیاهچه‏های عادی، سرعت و متوسط جوانه‏زنی روزانه افزایش یافتند. بذرهای دارای قابلیت جوانه زنی اولیه 93 درصد تمامی لاین های مورد بررسی و بذرهای لاین MO17 به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین متوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه بودند. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش قابلیت جوانه زنی اولیه بذر شاخص های مورد بررسی جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه بهبود یافتند و کشت بذرهای با قابلیت جوانه زنی اولیه بالاتر، موجب ظهور نهایی و شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه بیش تری شد. همچنین بذرهای لاین MO17 و B73CMS از شاخص های مورد بررسی جوانه زنی بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه برتری برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: بنیه بذر، ذرت، قابلیت جوانه زنی، لاین اینبرد
 • فاطمه رسولی*، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری، محبوبه حجتی صفحات 205-215

  پیش تیمار بذرها با امواج فرا صوتی یکی از روش های بیوفیزیکی پرایمینگ بذر می باشد، پیش خیساندن بذر در آب نیز یکی از روش های بهبود جوانه زنی می باشد. از این رو به منظور بررسی اثر پیش تیمار مدت آبنوشی و امواج فراصوتی بر جوانه زنی و خصوصیات بیوشیمیایی بذر سرخارگل آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار انجام شد. نتایج جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اعمال تیمار بر تمام صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیش ترین و کم ترین میزان جوانه زنی به ترتیب در پیش تیمار امواج فراصوتی و شش ساعت آبنوشی با میانگین 3/97 و تیمار شاهد با میانگین 84 درصد مشاهده شد. بیش ترین میزان پروتئین محلول در پیش تیمار امواج فراصوتی - شش و نه ساعت آبنوشی با میانگین های 6/43 و 8/42 و کم ترین میزان آن نیز در تیمار شاهد با میانگین 27 میلی گرم بر گرم وزن تر مشاهده شد. پیش تیمار امواج فراصوتی و آبنوشی در همه موارد میزان قند کل بیش تری را نسبت به عدم پیش تیمار امواج فراصوتی و آبنوشی نشان داد، پیش تیمار امواج فراصوتی صفر و آبنوشی صفر، پیش تیمار امواج فراصوتی و آبنوشی صفر به ترتیب بیش ترین مقادیر نشاسته را با میانگین های 5/6 و 2/5 میلی گرم بر گرم وزن تر و کم ترین میزان آن نیز در تیمار پیش تیمار امواج فراصوتی و شش ساعت آبنوشی با میانگین 02/3 میلی گرم بر گرم وزن تر مشاهده شد، در نهایت پیش تیمار امواج فراصوتی بذر ها به همراه آبنوشی توانست درصد و سرعت جوانه زنی بذر سرخارگل را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: پروتئین محلول، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، قند ها
 • رضا کیانی*، وحیده ناظری، کرامت الله رضایی، رمضان کلوندی صفحات 217-228

  کتان سفید (Linum album Ky. Ex Boiss) گیاهی چندساله از تیره کتان حاوی ترکیبات لیگنانی دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد. بذرهای این گیاه مانند بسیاری از گیاهان دارویی دیگر به دلیل قرارگرفتن در شرایط اکولوژیک خاص دارای خواب است. بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیک موثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر و استقرار این گیاهان جهت تولید و پرورش آن یک امر ضروری است. به همین منظور جهت انجام سه آزمایش بررسی تاثیر 15 تیمار مختلف جهت خواب شکنی (طرح کاملا تصادفی)، بررسی جوانه رنی (طرح کاملا تصادفی) و استقرار گیاهچه جمعیت های مختلف (طرح بلوک های کامل تصادفی)، بذور این گیاهان در تابستان 1393 از 13 رویشگاه جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تیمار های مختلف بر درصد جوانه زنی و سایر شاخص های جوانه زنی در سطح 1 درصد معنی دار بود. در تیمار شاهد هیچ گونه جوانه زنی مشاهده نشد. استفاده از تیمار جیبرلین به غلظت 1000 میلی گرم در لیتر با 33/88 درصد جوانه زنی بهترین نتیجه را در پی داشت. بیش ترین درصد جوانه زنی و استقرار گیاهچه در جمعیت های رزن (4A) و جوکار (10A) به ترتیب به میزان 08/78 و 33/41 درصد مشاهده شد. با توجه به نتایج جهت برطرف کردن خواب بذر کتان سفید تیمارهای ترکیبی جیبرلین با سرمادهی مرطوب پیشنهاد می شود. همچنین بر اساس شاخص های مورد مطالعه استفاده از جمعیت های جوزان (1A) و باباعلی (6A)، برای پیشبرد برنامه های اصلاحی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تنوع، جیبرلین، شکستن خواب
 • لمیا وجودی مهربانی، رعنا ولیزاده کامران * صفحات 229-240

  به منظور بررسی تاثیر تیمارهای پرایمینگ بذر (جیبرلین، نیترات پتاسیم، دما و خیساندن) بر جوانه زنی و برخی فعالیت های فیزیولوژیک و آنزیمی لگجی و کرفس کوهی دو آزمایش جداگانه بر مبنای طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان دهنده تاثیرمعنی دار تیمارهای مورد استفاده بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، محتوای آنزیم آلفا آمیلاز و پروتئین در هر دو گیاه بود. تیمارهای یک و دو میلی گرم در لیتر جیبرلین موجب افزایش طول ریشه چه و تیمار 2 میلی گرم در لیتر جیبرلین موجب افزایش طول ساقه چه در لگجی و کرفس کوهی گردید. تیمارهای 1 و 2 میلی گرم در لیتر نیترات پتاسیم تاثیر مثبت بر محتوای پروتئین هر دو گیاه داشت در کرفس کوهی همچنین تیمار خیساندن بذر و نگهدای آن در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 30 و 60 روز موجب افزایش محتوای پروتئین گردید. بیش ترین میزان آنزیم آلفا آمیلاز در کرفس کوهی در دمایی 4 درجه سلسیوس به مدت 90 روز و تیمارخیساندن و نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 30، 60 و 90 روز و در گیاه کور در دمای 6 درجه سلسیوس و نگهداری به مدت 60 روز مشاهده شد. خیساندن بذر و نگهداری بذرها در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 30 روز بهترین تیمار برای درصد جوانه زنی بذر کرفس کوهی و به مدت 30 و 60 روز برای کور بود. تیمار دمای 4 و 6 درجه به مدت 90 روز موجب افزایش محتوای آنزیم کاتالاز شد. تیمار 2 میلی گرم در لیتر جیبرلین و تیمار خیساندن و نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 90 روز موجب افزایش محتوای پرولین در کرفس کوهی گردید. در کل چنین می توان نتیجه گیری نمود که پرایمینگ بذر با جیبرلین و خیساندن در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 30 و 60 روز تاثیر مثبت بر صفات مورد بررسی در بذر کرفس کوهی و لگجی دارد.

  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، پراکسیداز، پروتئین، کاتالاز
 • بتول زارعی*، آرش فاضلی، زهرا تقی پور صفحات 241-252

  به منظور بررسی تاثیر پیش‌تیمار اسید سالسیلیک بر ویژگی‌های جوانه‌زنی در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل اسید سالسیلیک در سه سطح (صفر، 75/0و 5/1 میلی‌مولار) و تنش شوری در پنج سطح (صفر، 100، 200، 300 و 400 میلی‌مولار) بودند. اثرات ساده اسید سالسیلیک و تنش شوری بر صفات شاخص بنیه بذر، وزن تر و وزن خشک گیاهچه معنی‌دار بودند. اثرات متقابل اسید سالسیلیک و شوری بر سایر صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که شوری به طور معنی‌داری جوانه‌زنی و رشد گیاهچه را کاهش، اما اسید سالسیلیک شاخص‌های جوانه‌زنی را بهبود بخشید و در تیمارهای تنش دیده سبب افزایش جوانه‌زنی شد. با افزایش سطح تنش شوری سرعت و درصد جوانه‌زنی کاهش یافت. بیش ترین سرعت جوانه‌زنی در تیمار 5/1 میلی‌مولار اسید سالسیلیک در شرایط بدون شوری حاصل شد. پیش تیمار موجب افزایش معنی‌دار میزان فعالیت آنزیم کاتالاز نسبت به بدون پیش تیمار و کاهش میزان مالون دی‌آلدیید در تیمارهای دارای اسید سالسیلیک گردید. پیش تیمار با غلظت 5/1 میلی‌مولار ضمن این که تاثیر بیش تری بر جوانه‌زنی داشت، سبب افزایش مقاومت گیاهچه‌های سیاه‌دانه تحت تنش شوری نیز شد.

  کلیدواژگان: اسید سالسیلیک، تنش شوری، جوانه زنی، کاتالاز، مالون دی آلدئید
 • شیلان داودی *، بهرام میر شکاری، تورج میرمحمودی، سامان یزدان ستا، فرهاد فرح وش صفحات 253-264

  به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، آزمایشی در طی سال های زراعی 95-1394 به‌صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل با سه تکرار در شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی انجام شد. فاکتور اول آبیاری در دو سطح (نرمال و تنش کم آبی) در کرت های اصلی و ترکیب فاکتوریل سطوح اسید آسکوربیک (شاهد، 50 و 100 ppm) و سطوح اسید سالیسیلیک (شاهد، 100 و 200 ppm) در کرت‌های فرعی قرار گرفت. تنش کم آبی تعداد دانه در طبق (44/18 درصد)، وزن هزاردانه (04/17 درصد)، عملکرد دانه (86/40 درصد) و عملکرد روغن را (53/63 درصد) کاهش داد. در بین تیمارهای اثر متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید بالاترین تعداد دانه در طبق (1/1197)، عملکرد دانه (10/10 تن در هکتار) و عملکرد روغن (98/4 تن در هکتار)، به پرایمینگ بذر با سطح 200 ppm سالیسیلیک اسید در شرایط نرمال اختصاص داشت، در بین تیمارهای اثر متقابل آبیاری و آسکوربیک اسید بالاترین تعداد دانه در طبق (9/1121) و عملکرد دانه (13/9 تن در هکتار) به تیمار پرایمینگ با سطح  100ppm در شرایط آبیاری نرمال اختصاص داشت، همچنین در بین تیمارهای اثر متقابل سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید پرایمینگ بذور با سطح 200 ppm سالیسیلیک اسید همراه با سطح 100 ppm آسکوربیک اسید بالاترین تعداد دانه در طبق (6/10/91)، عملکرد دانه (98/8 تن در هکتار) و عملکرد روغن (58/4 تن در هکتار) را به خود اختصاص دادند. بنابراین جهت دستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادی در هر دو شرایط پرایمینگ با سطوح پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، پرایمینگ، درصد روغن، عملکرد دانه، کم آبی
|
 • Salim Farzaneh *, Raouf Seyed Sharifi, Sahram Kadihodad Pages 129-145

  This study aimed to evaluate the effect of seed coating with fertilizer containing nutrients and growth stimulants of Fosnotron, Aminol-forte, Humi-forte and Humica on the establishment and growth of sugar beet seedlings at Mohaghegh Ardebil University in 2017 under field conditions. The experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with four replications.  Seed washing (washing without washing), hybrid seeds (Shokoufa-Pars), and seed coating with various amounts of fertilizer containing nutrients and growth stimulants of Fosnotron (12.62, 25.24 and 50.50 ml /kg seed), Aminol-forte (12.62, 25.24 and 50.50 ml /kg of seed), Humi-forte (12.62, 25.24 and 50.50 ml /kg of seed) and Humica (10, 20 and 30 ml /kg of seed), which contains 12 treatments, were treated with a control (no cover-up) were the experimental factors. The results showed that seed washing reduced the difference between hybrids in terms of time to 90 % emergence and both hybrids grew simultaneously and faster. Seed coating with Humica increased the percentage of plant establishment in both hybrids. Seed treatment with Fosnotron had the lowest percentage of plant establishment compared to other treatments. The results of this study showed that seed coating after seed washing increased the effectiveness of sugar beet seed coating. So, the percentage of plant establishment in all treatments of seed coating after seed washing treatment was significantly higher than that of seed coating without washing. Dry weight of leaf was higher in all seed treatments other than seed coating with Fosnotron (50.50 ml / kg seed) compared to control treatment. Among treatments, seed coating with Humica (30 ml / kg seed) with dry leaf weight of 19.89 g had the highest leaf dry weight. Among different treatments, Seed coating with Humica and Aminole-Forte in Pars hybrid and after seed washing had the highest root dry weight. In this study, maximum chlorophyll index and quantum function of Photosystem II at 30 ml Humeika per kg of seed were observed.

  Keywords: Chlorophyll index, Dry weight, Monogerm seed, Time of emergence
 • Majid Abdoli * Pages 147-159

  In order to investigate the effects of accelerated aging and hydro-priming of seed on germination and growth characteristics of corn seedling (cv. single cross 701), a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications in the research laboratory of University of Maragheh, Iran in 2015 year. Factors included three level of accelerated aging of seed (zero (control) and 2 and 4 days) and three level of pre-treatment of seed (Non-priming and hydro-priming for a period of 12 and 24 hours). The results of analysis of variance (ANOVA) showed that the simple effect of aging of seed and hydro-priming on all studied traits was significant at 1% probability level, but only the interaction of aging of seed and hydro-priming was significant on ascorbate peroxidase activity, electrolyte leakage rate, germination percent and germination rate. Simple and interaction effects of aging of seed and hydro-priming on the ratio of plumule to radicle were non-significant. The results of the mean comparison showed that all of the traits were reduced due to aging of seed. The soluble proteins contents, superoxide dismutase activity, plumule length, radicle length and seed vigor index due to seed aging of 2 days were 13.7, 10.9, 14.8, 14.8 and 33.2%, respectively, and due to seed aging of 4 days, they decreased by 36.8, 33.4, 32.4, 35.0 and 67.9%, respectively, relative to the control (without aging of seed). The results indicated that by increasing the duration of the hydro-priming of seeds from 12 to 24 hours, the soluble proteins contents, superoxide dismutase activity, plumule length, radicle length and seed vigor index were increased. Based on the results of interaction effects it was found that in the non-aged seed (control) applying hydro-priming for 24 hours was the highest and in the aged seeds (for 4 days), no hydro-priming had the least ascorbate peroxidase activity and percentage and germination rate. According to the results of this research, it can be stated that hydro-priming (especially for 24 hours) can decrease some of the destructive and minor effects of seed aging, and this technique can be used for reduction of the damage caused by the aging of corn seeds.

  Keywords: Accelerated aging, Corn, Seedling length, Seed pre-treatment, Seed vigor
 • Maryam Akbari, Mehdi Baradaran Firozabadi *, Mohammad Reza Amerianuk, Naser Farrokhi Pages 161-177

  Low quality of seeds resulting from seed deterioration is of major concerns underlying reduction in both quality and quantity of production in agricultural sector. Therefore, applying compounds like CA to alleviate seed aging deleterious effects and eventually to ensure final crop yield is important. Effects of five different CA on germination percentage and seed vigor were assessed as a factorial based on completely randomized design in seed lab of plant physiology group in Wageningen University.  Effects of three different concentrations of CA on physiological traits, yield and yield components of cowpea plants from seeds with different primary qualities were assessed in a two-year field experiment as factorial based on completely randomized blocks in three replications. Results indicated that CA had no significant effect on germination of unaged seeds, but concentrations of 15 and 30 µM improved seed vigor. In aged seeds CA pretreatment induced a 13-percent (45 and 60 µM) and 38-peercent (45 µM) in germination and seed vigor, respectively. Assessed characteristics differently responded to CA application based on their primary seed quality. So that when the CA application improved a trait, the trait was reduced in plants of different seed primary quality. In total, CA foliar application in plants from aged seeds was more effective to enhance yield and yield components while the reverse result was obtained for plants from unaged seeds.In case of dry matter accumulation, aged seed pretreatment was more effective than foliar application while a reverse result was obtained for plants from unaged seeds.

  Keywords: Dry matter accumulation, Germinations, Phenylpropanoid pathway, Photosynthesis pigments, Seed deterioration, Seed improvement techniques, Seed vigor
 • Hamidreza Eisvand *, Elham Latifinia Pages 179-190

  Due to the importance of using medicinal plants in curing diseases in one hand and disturbance of natural habitats in the other hand, their domestication and intensive cultivation are necessary. One of the problems in the propagation of these plants is seed dormancy. Therefore, finding low cost and efficient breaking seed dormancy treatments for Artemisia (Artemisia aucheri) is necessary. In this research, effects of ultrasonic waves and hydropriming on seed germination of Artemisia were evaluated in an experiment as factorial in the base of completely randomized design with three replications in the faculty of agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran. Both primed (hydro-priming for 7 hours) and non-primed seeds exposed to ultrasonic waves (0, 2, 4, 6, 8 and 10 min of 50 KH) and germination test were done. Results showed that all studied germination and seedling parameters were affected by ultrasonic waves significantly. Effect of hydro-priming was significant on germination percentage and speed, root and radicle lengths, seedling dry weight and seed electrical conductivity. Ion leakage was decreased by increasing in duration of ultrasonic waves; this phenomenon was more obvious in hydro-primed seed in comparison to non-primed one. The highest germination percentage and speed were obtained by hydro-priming +10 min ultrasonic waves. Therefore, according to the conventional time-consumed seed dormancy breaking methods, the use of ultrasound as a new technology to break dormancy as an alternative to older methods is recommended.

  Keywords: Breaking seed dormancy, Germination Speed, Medicinal plant, Priming
 • Fatemeh Dorroshi, Aidin Hamidi *, Shahram Shoaei Pages 191-203

  This research was conducted in order to study correlationof hybrid maize single cross SC704 parental inbred lines seed germination ability and vigour and seedling field emergence in seed analysis laboratory research field of Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI) at Karaj. Experiment treatments were hybrid maize single cross SC704 parental inbred MO17, B73rfc and B73cms by 87, 90 and 93 percent initial germination ability. By standard germination test conducting normal seedlings percent, mean germination Time, coefficient of velocity of germination, daily germination speed, mean daily germination, seedling  length and dry weight and seedling length and weight vigour indices determined. In field experiment final seedling emergence percent, mean seedling emergence time, seedling emergence rate, seedling field emergence index and seedling vigour index in field measured. Results indicated that by increasing initial germination ability normal seedling percent, daily germination speed and mean daily germination increased. Seeds have 93 percent of all studied lines and MO17 line had the most and lowest mean seedling emergence time in field respectively. Generally this research results indicated by increasing initial seed germination ability studied seed germination and seedling emergence indices improved and seeds having high germination ability planting, caused more final seedling field emergence and seedling vigor index in field. Also MO17 and B73CMS lines have better studied seed germination and seedling field emergence indices.

  Keywords: Inbred line, Germination ability, maize, Seed vigour
 • Fatemeh Rasouli *, Manochaher Gholipour, Hamid Asghari, Mahboobeh Hojjati Pages 205-215

  Seed pre-treatment with ultrasound wave is a bio-physical method of seed priming, seed imbibition with water is also a way to improve germination, so in order to investigate the effect of ultrasound pretreatment and 4 imbibition hours' time (0, 3, 6 and 9 hour) on germination and biochemical feature of Echinacea purpureaL., A completely randomized design experiment with 8 treatment and 3 replications was conducted. Treatments including 4 imbibition time (I) and ultra-sonic wave (W) with this arrangement (I0W0, IW, I3W0, I3W, I6W0, I6W, I9W0 and I9W). The results of analyses of variance showed that the effect of imbibition times and ultrasonic wave on total characteristics was significant. Ultra-sonic wave and imbibition times in most treatment increased germination percentage then to control. The highest and lowest amount of germination percentage respectively in I6W and control (I0W0) with means of 97.3 and 84% observed. The highest amount of solution protein in treatments I6W and I9W with average of 43.2 mgg-1 FW and the lowest amount of it in control with average of 27 mgg-1 FW was observed. Ultra-sonic wave and imbibition times in total treatment could show higher amount of total sugar then to control. The highest amount of starch in control and I0W treatment with average of 5.8 mgg-1 FW and the lowest amount of it in treatment IW6 with average of 3.02 mgg-1 FW observed, and the end imbibition with ultra-sonic wave could improve germination percent and germination rate in Echinacea purpurea seeds.

  Keywords: Germination percentage, rate, Soluble protein, Sugars
 • Reza Kiani *, Vahideh Nazeri, Keramat-O-Llah Rezaei, Ramezan Kelvandi Pages 217-228

  Linum album Ky. Ex Boiss. is a perennial herb from Linaceae family, which have lignans that are anti-cancer compounds. Like other medicinal herbs the seeds of Linum album due to exposure to particular ecological conditions have dormancy, therefore, identification of ecophysiological factors that affecting on dormancy and determining the optimal conditions for seed germination and establishment of plants is essential to produce them. So in order to perform three experiments includes: investigation the effect of 15 different treatments on dormancy breaking (completely randomized design), germination (completely randomized design) and seedling establishment of different populations (randomized complete block design), seeds of these plants were collected in June 2014 from 13 sites. The results of this study showed that the effect of different treatments on germination percentage and other germination indices was significant at 1% level. In the control treatment, no germination occurred. The best results observed in 1000 ppm GA with 88.33 percent germination. The highest percentage of germination and seedling establishment observed in populations A4 (78.08%) and A6 (41.33%). To remove dormancy in Linum album it is proposed that we use combined GA treatment with stratification. Also, based on the indices studied, the use of populations A1 and A6 is recommended for improvement of breeding programs.

  Keywords: Diversity, Dormancy breaking, Gibberellin
 • Lamia Vojodi Mehrabani, Rana Valizadeh Kamran * Pages 229-240

  In order to study the effects of seed priming (GA3, KNO3, temperature and soaking) on seed germination and some physiological characteristics (protein content and prolin cantent) and enzymitc activity (catalase, peroxidase, α-amilaze ) of Capparis spinosa and Kelussia odoratissima, two Separate experiment were conducted as completely randomized design. Treatments used in this experiment had significant effects on seed germination percentage, shoot and root length, protein content and α-amylase enzyme content in both plants. The results showed that 1 and 2 mg L-1 GA3 increased root length and 2 mg L-1 GA3 increased shoot length in both plants. 1 and 2 mg L-1 KNO3 had positive effects on protein content. one and 2 mg L-1 KNO3, soaking and keeping at 40c for 30 and 60 days increased protein content in Capparis spinosa. The highest amount of α-amilaze enzyme in Capparis spinosa was obtained from keeping seeds at 60c for 60 days and in Kelussia odoratissima, the highest data was recorded at maintenance at 40c for 90 days and soaking and keeping at 40c for 30, 60 and 90 days. The top quantities of seed germination percentage were obtained from soaking, then maintenance at 40c for 30 days in Kelussia odoratissima and for 30 and 60 days in C. spinosa. In Kelussia odoratissima, the highest data for Catalase enzyme was recorded at 40c and 60c after 90 days. The highest data for Proline content was obtained from 2 mg L-1 GA3 and soaking and keeping at 40cfor 90 days. Finally, our results showed that seed priming with GA3 and soaking, then maintenance at 40c for 30 and 60 days had positive effects on seed germinations in both studied plants.
   

  Keywords: α-amylase, Catalase, Protein, Peroxidase
 • Batool Zarei *, Arash Fazeli, Zahra Taghipour Pages 241-252

  In order to investigate the effect of salicylic acid on germination properties under salinity conditions, a factorial design based on complementary randomized design with three replications. The test factors consisted of salicylic acid at three levels (zero, 0.75 and 1.5 millimolar) and salinity stress at five levels (0, 100, 200, 300 and 400 millimolar). The effects of salicylic acid and salinity stress on seed vigor index, fresh weight and seedling dry weight were significant. The effects of salicylic acid and salinity on other traits were significant at 1% probability level. The results showed that salinity significantly reduced germination and seedling growth, but salicylic acid improved germination indices and increased germination in stressed treatments. With increasing salinity stress, the rate and germination percentage decreased. The maximum rate of germination was obtained in saline silicic acid (1.5mM) treatment under non salinity conditions. Pre-treatment significantly increased the activity of catalase enzyme compared to pretreatment and decreased malondialdehyde in salicylic acid treatments. Pre-treatment at a concentration of 1.5 (mM), while also having more effect on germination, increased the resistance of seedlings of Nigella sativa under salinity stress.

  Keywords: Catalase, Germination, Malondialdehyde, Salicylic acid, Salinity stress
 • Shilan Davodi *, Bahram MirShakari, Touraj MirMahmoodi, Saman Yazdan Seta, Farhad Farah Vash Pages 253-264

  In order to study the effects of seed priming with salicylic acid and ascorbic acid on grain yield and yield components of sunflower under water deficit conditions, an experiment was conducted in a split plot factorial experiment with three replications, at 2014-2015 crop season. First factor was irrigation in two levels (normal and water deficit condition) in the main plots and the factorial combination of ascorbic acid levels (control, 50 and 100 ppm) and salicylic acid levels (control, 100 and 200 ppm) were in subplots. The results of the treatments mean comparison showed that the water stress decreased seeds number of head (18.44%), 1000 grain weight (17.44%), grain yield (40.86%) and oil yield (63.53%). Among treatments of interaction between irrigation and salicylic acid, the highest rate of Number of seeds per capita (1197.11), grain yield (10.10 ton/ha), oil yield (4.98 ton/ha), was belonged to seed priming with 200ppm salicylic acid in normal condition. Among irrigation and ascorbic acid treatment interactions, the highest number of seeds per head (1121.9) and grain yield (9.13 ton/ha) was allocated to level of 100ppm ascorbic acid under normal irrigation condition. Among the interactions of salicylic acid and ascorbic acid treatment the highest value of  seeds number of head (1091.6), grain yield (9.98 ton/ha) and oil yield (4.58%), was recorded in seeds priming with 200ppm salicylic and 100ppm ascorbic acid. Therefore, to achieve maximum economic yield in both conditions, seeds priming with salicylic acid and ascorbic acid was recommended.

  Keywords: Grain yield, Oil percentage, Priming, Sunflower, Water deficit