فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1397)

فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر
سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اصغر ثقفی، نسیم عینی *، معصومه عیسی زاده صفحات 217-230

  آبگرانبها ترین ثروتی است که دراختیار بشرقرارگرفته،به خصوص درایران،که سطح وسیعی ازآنرامناطق خشک وکویریدربرگرفته است.باتوجه به اقلیم خشک وشکننده کشوروبادرنظرگرفتن خشکسالی های اخیراهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش ازپیش  مشخص می شود. امروزه بشر در جریان شتابان توسعه برای تامین آب با مشکلات زیادی روبرو است. این وضعیت در اقلیم های خشک کم بارش که اکوسیستم های دخیل در تامین آب شکننده تر است با وقوع خشکسالی ها و برداشت بی رویه از ذخایر آب، برنامه ریزان را با شرایط بحرانی تر روبرو ساخته است. محدودیت منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به تولید بیشتر، سبب شده است که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های مصرف کننده آب، تقاضای بیشتری برای مصرف داشته باشد. بنابراین، مهم ترین چالش بخش کشاورزی این مناطق در شرایط کنونی چگونگی تولید بیشتر غذا از آب کمتر است.نتایج نشان می دهد که بخش آب یکی از بخش های زیر بنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن گردد و همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیرت پایدار منابع آبی وجود دارد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بودو از تکنیک تحلیل عاملی استفاده نمود. این تحقیق به شیوه اسنادی و میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای تعیین عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب زراعی در زمین های کشاورزی اطراف تهران انجام شد. جامعه آماری در این تحقیق تمامی مدیران، کارشناسان و صاحبنظران بخش کشاورزی اطراف شهر تهران بود. پس از مطالعه کتابخانه ای و میدانی، اطلاعات جمع آوری و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آب، اکوسیستم، کشاورزی، اقلیم و مدیریت
 • جواد حسن پور*، منصوره خلعتبری، لاله دهقان صفحات 231-246

  این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی روی و سطوح مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم بهاران در سال زراعی 96-1395 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. قالب آماری طرح به صورت فاکتوریل در پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود. عوامل طرح شامل کود گوگرد در سه سطح (صفر، 250 و 500 کیلوگرم در هکتار از منبع بیو گوگرد یا کود حاوی تیوباسیلوس) و محلول پاشی عنصر روی از منبع سولفات روی(ZnSo4, 2H2o) در سه سطح (محلول پاشی با آب خالص، محلول پاشی روی با غلظت 5/0 درصد و محلول پاشی روی با غلظت 1 درصد) بود. سولفات روی مصرفی حاوی 34% روی خالص بود. نتایج نشان داد که مصرف بیو گوگرد اثر معنی داری بر عملکرد و اجزای کمی رشد گندم داشت. همچنین اثر مصرف این عنصر بر میزان گلوتن، پروتئین و میزان روی دانه معنی دار بود. محلول پاشی عنصر روی نیز بر صفات وزن هزار دانه، تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص سطح برگ اثر معنی دار داشت. همچنین کلیه صفات کیفی دانه تحت تاثیر معنی دار این عنصر قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه از تیمار مصرف 500 کیلوگرم گوگرد به همراه محلول پاشی روی با غلظت یکدرصد و به میزان 6789 کیلو گرم در هکتار به دست آمد. کاربرد توام بیو گوگرد و روی سبب افزایش 36 درصدی عملکرد دانه گندم گردید. بیش ترین وزن هزار دانه از مصرف 500 کیلو گرم در هکتار گوگرد و محلول پاشی روی با غلظت یکدرصد و به میزان 6/49 گرم به دست آمد. حداکثر گلوتن دانه به ترتیب از مصرف 500 کیلو گرم در هکتار کود بیو گوگرد و محلول پاشی روی با غلظت یکدرصد حاصل شد. در شرایط مصرف گوگرد اثر مثبت محلول پاشی روی بر این صفت افزایش یافت. مصرف روی سبب افزایش درصد پروتئین به میزان 3/10 و 7/17 درصد به ترتیب برای دو غلظت 5/0درصد و یکدرصد محلول پاشی گردید. بیش ترین درصد پروتئین در تیمار مصرف 500 کیلو گرم در هکتار بیوگوگرد حاصل شد. بیش ترین مقدار روی دانه از تیمار مصرف گوگرد به میزان 500 کیلوگرم در هکتار به همراه محلول پاشی روی با غلظت یک درصد و به میزان 30/63 میلی گرم بر کیلو گرم ثبت شد. افزایش شاخص سطح برگ برای مصرف هر دو عنصر گوگرد و روی در مقایسه با شاهد معنی دار بود.

  کلیدواژگان: گندم، گوگرد، محلول پاشی روی، گلوتن، عملکرد گندم
 • منوچهر عظیمی*، پورنگ کسرایی، آرش برزو صفحات 243-259

  به منظور بررسی گیاه پالایی گلرنگ علوفه ای تحت شرایط آلودگی فلز سنگین کادمیوم با استفاده از برگ پاشی محرک رشد دالجین، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکراردر دانشکدهکشاورزیدانشگاهآزاداسلامیواحدورامین-پیشوا اجرا گردید. تیمار های اعمال شده شامل کادمیوم در سطوح صفر (شاهد)، 50 و 100 میلی گرم در کیلو گرم خاک و برگ پاشی دالجین در سطوح صفر (شاهد)، یک و دو در هزار بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر اصلی کادمیوم در سطح احتمال یک درصد بر صفات اندازه گیری شده تاثیر معنی دار داشت، همچنین اثر اصلی دالجین بر طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای نسبی آب برگ، مالون دی آلدیید، پرولین و کادمیوم اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد و بر کادمیوم ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود، ولی تاثیر معنی داری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز نداشت. اثرات متقابل کادمیوم با دالجین بر مالون دی آلدیید، پرولین و کادمیوم اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد و بر طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد که کادمیوم باعث کاهش طول اندام هوایی (28/31 درصد)، طول ریشه (35/41 درصد)، وزن خشک اندام هوایی (69/44 درصد)، وزن خشک اندام هوایی ریشه (11/58 درصد)، محتوای نسبی آب برگ (74/39 درصد) و فعالیت آنزیم کاتالاز (73/10 درصد) و افزایش پرولین (38/164 درصد)، مالون دی آلدیید (1/88 درصد) و غلظت کادمیوم اندام هوایی و ریشه شد. بیشترین تاثیر کادمیوم در تیمار 100 میلی گرم در کیلوگرم خاک به دست آمد. همچنین مشاهده شد که کاربرد دالجین توانست موجب افزایش طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای نسبی آب برگ و غلظت کادمیوم اندام هوایی و ریشه و کاهش پرولین و مالون دی آلدیید شود، به طور کلی بیش ترین تاثیر مثبت در کاربرد یک در هزار دالجین حاصل گردید. می توان از نتایج به دست آمده به اثرات مثبت دالجین به خصوص در شرایط حضور کادمیوم و کاهش اثرات منفی ناشی از آن تنش در گیاه پالایی گلرنگ علوفه ای پی برد. بنابراین کاربرد یک در هزار دالجین برای افزایش گیاه پالایی تنش فلز سنگین کادمیوم توسط گلرنگ علوفه ای پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: دالجین، فلز سنگین، کادمیوم، گلرنگ، گیاه پالایی
 • فرخ فرزانه*، بابک عندلیبی، اسکندر زند، علیرضا یوسفی صفحات 257-266

  به منظور تاثیر علف ش های کلودینافوپپروپارژیل(تاپیک) و تری بنورون متیل(گرانستار) با ماده افزودنی کوداساید بر کنترل علف های هرز گندم آزمایشی در سال 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور در کرج در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 13 تیمار و 4 تکرار انجام شد.فاکتورهای آزمایش شامل علفکش تری بنورون متیل در سه دوز(14، 17 و 20گرم در هکتار بدون ماده افزودنی)،علفکش تری بنورون متیل در سه دوز(14، 17 و 20 گرم در هکتار+بیست و پنج صدم درصدحجم به حجم کوداساید) وعلفکش کلودینافوپ پروپارژیل در سه دوز(6/0،8/0،1 لیتر در هکتار بدون ماده افزودنی)، کلودینافوپ پروپارژیل در سه دوز(6/0،8/0،1 لیتر در هکتار +بیست و پنج صدم درصد حجم به حجم کوداساید)درزمانپنجه زنی و شاهد با وجین(حذف علف های هرز) در مزرعه گندم بودند.نتایج تحقیق نشان داد برترین تیمار تریبنورون متیل به مقدار 17 گرم ماده تجاری در هکتار + کداساید به مقدار 25/0 درصد به منظور کنترل علف های هرز پهن برگ غالب مناسب بودو بیشترین تاثیر را در کنترل علف های هرز داشت.

  کلیدواژگان: علف کش، باریک برگ کش، پهن برگ کش، تراکم، وزن خشک
 • عاطفه قراچه*، شهلا روانگرد صفحات 265-277

  این پژوهش جهت بررسی اثر قطع آبیاری و کاربرد زیولیت (10تن در هکتار) و سوپر جاذب (یک کیلو گرم در هکتار)در مراحل رشدی حساس کلزا، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده (اسپیلت پلات) در سه تکرار و در شهرستان شیراز اجرا شد.عامل اصلی در سه سطح قطع آبیاری (A) شامل:1 - قطع آبیاری در مرحله ی ساقه دهی 2- قطع آبیاری درمرحله ی گلدهی 3- قطع آبیاری در مرحله ی خورجین دهی و عامل فرعی در چهار سطح زیولیت و سوپرجاذب(B) شامل: 1- عدم مصرف زیولیت و سوپرجاذب 2- مصرف زیولیت (10 تن در هکتار) 3- مصرف سوپرجاذب (یک کیلوگرم) 4- مصرف زیولیت (10 تن در هکتار) و سوپر جاذب (یک کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده قطع آبیاریکاربرد زیولیت و سوپر جاذب سبب اختلاف معنی داری بر صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ در سطح یک و پنج درصدبود. اثر متقابل قطع آبیاری و کاربرد زیولیت و سوپر جاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی و کاربرد 10 تن در هکتار زیولیت + یک کیلو گرم در هکتار سوپر جاذب به میزان 4/3528 کیلو گرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار قطع آبیاری در مرحله گل دهی و عدم مصرف زیولیت و یا سوپر جاذب به میزان 2/1678 بود. قطع آبیاری موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشت، ولی کاربرد زیولیت و سوپر جاذب تاثیر معکوس داشت و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. می توان گفت که مرحله گل دهی و خورجین دهی،از مراحل حساسدر گیاه کلزا بوده و کاربرد زیولیت (10 تن در هکتار) و سوپر جاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.

  کلیدواژگان: کلزا، قطع آبیاری، زئولیت، سوپر جاذب، عملکرد دانه
 • هانیه هدایتی فرد*، فرناز رفیعی، محمدرضا اردکانی صفحات 279-295

  این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و زمان محلول پاشی عصاره جلبک Sargassum بر وزن اندام هوایی و ریشه و میزان جذب عناص ریز مغذی در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط گلخانه با استفاده از فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1394 اجرا شد. تیمار ها عبارتند از: استفاده از غلظت های مختلف عصاره جلبک سارگاسوم در تیمار های شاهد،10، 20 ، 30 و40 درصد و زمان های مختلف محلول پاشی به صورت پنج روز یک بار و 10 روز یک بار بود. نتایج نشان دادند که غلظت های عصاره سارگاسوم مورد استفاده در این پژوهش بر ویژگی های مورفولوژیک مانند ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقچه، تعداد گره ، وزن تر و خشک اندام هوایی اثر مثبت نداشت. به کارگیری غلظت های مورد استفاده در این پروژه عصاره جلبک در تولید نعناع فلفلی به دلیل کاهش میزان رشد مناسب تشخیص داده نشد و می توان از غلظت های20 درصد به بالا به عنوان علف کش استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نعناع فلفلی، جلبک قهوه ای، محلولپاشی، غلظت و صفات کمی
|
 • aliasghar Saghafi, nasim einy *, masoumeh Issazadeh Pages 217-230

  Water is the most precious wealth available to mankind, especially in Iran, a large area of which is covered by arid and desert areas. Due to the dry and fragile climate of the country and considering the recent droughts, the importance of water as a vital input is becoming more and more clear. Today, human beings are facing many problems in the process of accelerating development to supply water. This is the case in arid climates where ecosystems involved in water supply are more fragile. With droughts and uncontrolled depletion of water resources, it has put planners in a more critical position. Limited water resources, rapid population growth and the need for more production have made the agricultural sector more in demand than other water-consuming sectors. Therefore, the most important challenge for the agricultural sector in these areas in the current situation is how to produce more food than less water. The results show that the water sector is one of the basic infrastructure sectors of the country that can act as an engine of growth in the economy and cause the growth of other sectors, especially the agricultural sector and related activities. Also the results showed that there is a significant relationship between individual characteristics of farmers and the desire for sustainable management of water resources. The present study was an applied research by descriptive and correlation methods and used factor analysis technique. This research was conducted by documentary and field methods using a questionnaire to determine the factors affecting the sustainable management of agricultural water resources in agricultural lands around Tehran. The statistical population in this study was all managers, experts and experts in the agricultural sector around the city of Tehran. After library and field study, were collected data and then they obtained information was analyzed using SPSS software.

  Keywords: Water, ecosystem, agriculture, climate, management
 • Javad Hasanpour *, Mansoureh Khalatbari, Laleh Dehghan Pages 231-246

  This experiment was conducted in order to investigate the effect of zinc foliar application and different levels of sulfur fertilizer on yield and wheat yield components of Baharan cultivar in 2016-2017 in Tehran Agricultural and Natural Resource Research Center. The statistical format of the design was factorial based on random complete blocks in 3 replications. The factors include sulfur fertilizer at three levels (zero, 250 and 500 kg.ha-1 from biosulfur or thiobacillus sulfur) and zinc element foliar application of zinc sulfate source (ZnSo4, 2H2o) at three levels (pure water spraying, solution Zinc spraying with a concentration of 0.5% and 1%). Zinc sulfate contained 34% pure zinc. The results showed that sulfur consumption had a significant effect on yield and quantitative components of wheat growth. The effect of consumption of this element on gluten, protein and grain content was also significant. Foliar application of zinc also had a significant effect on the weight characteristics of one thousand seeds, number of fertile tillers, grain yield, biological yield and leaf surface index. Also, all the qualitative traits of the grain were significantly affected by this element. The highest grain yield was obtained from the treatment of 500 kg of sulfur with 1% solution of zinc spraying at 6789 kg.ha-1. The combined use of biofuels and zinc increased the yield of wheat grains by 36%. The highest weight of 1000 grains was obtained from the consumption of 500 kg.ha-1 of sulfur and zinc foliar application with a concentration of 1% and a rate of 49.6 g. The maximum gluten in the grain was obtained from the consumption of 500 kg.ha-1 of sulfur and zinc foliar application with a concentration of 1%, respectively. Under the conditions of sulfur consumption, the positive effect of zinc foliar application on this trait increased. Zinc consumption increased the protein content by 10.3% and 17.7% for two concentrations of 0.5% and 1% of foliar application, respectively. The highest percentage of protein was obtained in the treatment of 500 kg.ha-1 of biofuels. The highest amount of zinc was recorded in the treatment of sulfur consumption of 500 kg.ha-1 along with 1% solution of zinc spraying at a rate of 63.30 mg.kg-1. The increase in leaf area index for both sulfur and zinc was significant compared to control.

  Keywords: Wheat, sulfur, Zinc, gluten, Protein, Spraying
 • Manouchehr Azimi *, Pourang Kasraei, Arash Borzou Pages 243-259

  This study in order to investigate the purification of forage safflower plant under heavy cadmium metal contamination conditions by foliar application using of dalgin growth stimulant in a completely randomized design with four replications in the Faculty of Agriculture of Islamic Azad University, Varamin - Pishva Branch in 2019 was conducted.  The applied factors in this study were included cadmium at zero (control), 50 and 100 mg/kg soil levels and dalgin foliar application at zero (control) levels was 1 and 2 per thousand. The results showed that cadmium was decreased shoot length (%31.28), root length (%41.35), wet and dry weight of shoot (%60.46 and %44.69), wet and dry weight of root (%26.77 and %58.11), leaf surface index (%52.05), relative leaf water content (%39.74), chlorophyll (%22.54) and catalase enzyme activity (%10.73) and was increased proline (%164.38), malondialdehyde (%88.1) and cadmium of aerial and root organs concentrations. The most effect of cadmium was obtained in the treatment of 100 mg.kg of soil. It was also observed that the using of dalgin could increase shoot length, root length, wet and dry weight of the shoot and root, leaf surface index, relative leaf water content, chlorophyll and cadmium concentration of aerial and root organs and could decrease proline and malondialdehyde. In general, the most positive effect in using of one per thousand of dalgin was obtained. From the obtained results, it can be found the positive effects of dalgin, especially in the presence of cadmium, and the reduction of the negative effects of stress in the forage safflower. Therefore, the using of one per thousand of dalgin to increase the plant refining of heavy metal cadmium stress by forage safflower is recommended.

  Keywords: Dalgin, Heavy metal, Cadmium, Safflower, Refining Plant
 • Farakh Farzane *, Babak Andalibi, Eskandar Zand, Alireza Yousefi Pages 257-266

  In order to investigate of the effects of topic and granstar herbicides with codacide adjuvant to weeds control of wheat fields an experiment was carried outwith 13 treatment and 4 replication  in 2012-2013, in Karaj. Experiment factor were granstar herbicide 3 dose (14,17,20 g/ha), granstar herbicide (14,17,20 g/ha+0.25% V/V Codacide) and topic herbicide(0.6,0.8,1 lit/ha) and topic herbicide (0.6,0.8, 1 lit/ ha+ 0.25% V/V codacide). These treatments were used in tillering time. The result of this experiment indicated that Granstar 17 gr/ha+ 0.25% herbicide had the best of effect on weed control.

  Keywords: Herbicides, Density, herbicide, Wheat, dry weight
 • Atefeh Qaracheh *, Shahla Ravangard Pages 265-277

  This study was conducted to investigate the effect of Cut irrigation and application of zeolite (10 T.ha) and superabsorbent (1 Kg.ha) in rapeseed in Shiraz city. The statistical format of the design was Split plotsbased on random complete blocks in 3 replications. The main factor in the three levels of cut irrigation (A) includes: 1- cut Irrigation in the stem stage 2- Cut Irrigation in the flowering stage 3- Cut Irrigation in the podding stage and the Sub-factor in the four levels of zeolite and superabsorbent (B) Includes: 1- Non-use of zeolite and superabsorbent 2- Use of zeolite (10 t.ha) 3- Use of superabsorbent (1 kg.ha) 4- Use of zeolite (10 t.ha) and superabsorbent (1 kg.ha).The results of analysis of variance showed that the simple effects of cut irrigation and zeolite , superabsorbent were caused on grain yield, oil yield and leaf chlorophyll content significant differences at the level of one and five percent.The interaction effect of cut irrigation and application of zeolite and superabsorbent were significant on all traits.Maximum grain yield as the most important trait was obtained from cut irrigation treatment at the stage of stemming and application of 10 t.ha of zeolite + 1 Kg.ha of superabsorbent at the rate of 3528.4 kg. ha.And the lowest grain yield belonged to the cut irrigation treatment in the flowering stage and no zeolite or superabsorbent at the rate of 1678.2 kg. ha.Cut irrigation increased the amount of antioxidant enzymes,But the application of zeolite and superabsorbent had the opposite effect and the traits showed a significant decrease.It can be said that flowering and podding stages are sensitive stages in rapeseed and the use of zeolite (10 t.ha) and superabsorbent (1 Kg.ha) to reduce drought effects as the best treatment It was found.

  Keywords: Rapeseed, cut irrigation, zeolite, Superabsorbent, Grain yield
 • Hanieh Hedayatifard *, Farnaz Rafiei, Mohammadreza Ardakani Pages 279-295

  This research was accomplished in 2016 at greenhouse for study of effect of different concentrations of seaweed (Sargassum) extract on growth of Menthapiperita. Present research was done in a factorial design with a completely randomized four replications. The factors were different concentrations of seaweed extract with 0, 10, 20, 30 and 40 percent, different spray time in two period types of every 5 and 10 days.Results in this study showed that Sargassum extract concentrations had no positive effects on morphological characteristics including stem high, the number of shoot, number of leaves, number of nodes, fresh and dry weight.In general it can be concluded that, the use of this alga in the production of peppermint because of the decline in growth rates is not recommended and the concentration of the alga more than 20% can be used as herbicide.

  Keywords: Menthapiperita, Essence, Morphological traits, Yield