فهرست مطالب

نشریه تاریخ ادبیات
سال سیزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طاهره ایشانی، علی جان محمدی* صفحات 5-28

  طنز موقعیت با واژگون کردن حقیقت موقعیت ها و چیدن موقعیت های متناقض در کنار هم ایجاد می شود و صحنه ای را می آفریند که تصور آن خنده دار است. در میان داستان نویسان معاصر، علی اشرف درویشیان در آثار خود از ساخت موقعیت های طنزآمیز برای بیان مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سود جسته است. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش می شود تا انواع موقعیت های طنزآمیز در یکی از مجموعه داستان های کوتاه درویشیان، با عنوان مجموعه داستان آبشوران که دربرگیرنده یازده داستان کوتاه است، بررسی شود. در جستار پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و آماری، در پی پاسخ به این سه پرسش هستیم: اول آنکه بر اساس نظریه طنز موقعیت، درویشیان با چه ابزاری موقعیت های طنزآمیز را در داستان های کوتاه خود ایجاد کرده است؟ دیگر آنکه کدام مولفه طنز موقعیت را می توان به عنوان شاخص سبکی درویشیان در این مجموعه داستان کوتاه در نظر گرفت؟ همچنین، نویسنده با بهره گیری از موقعیت های طنز در پی دستیابی به چه اهدافی بوده است؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که درویشیان به کمک چهار شگرد «شخصیت پردازی، پیرنگ، رفتار، صحنه» و چند خردشگرد، موقعیت های طنزآمیز را در داستان هایش آفریده و مقصود او از ایجاد طنز موقعیت، بیان مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (معیشتی) مردم روستای آبشوران به طور خاص و مردم ایران به طور عام بوده است. همچنین، عامل اصلی ایجاد موقعیت های طنزآمیز، مولفه «رفتار» به ویژه در کاربست خردشگردهایی همچون «تکرار یک کنش، غافلگیری، ناسازگاری رفتار با موقعیت و حرکات مضحک» است. بنابراین، می توان آن را به عنوان شاخص اصلی سبک نویسندگی درویشیان به شمار آورد.

  کلیدواژگان: آبشوران، طنز موقعیت، داستان کوتاه
 • نسرین تارویردی زاده، مجتبی منشی زاده*، علی شهیدی صفحات 29-46
  مقاله حاضر به بررسی اعداد در متن‎های پیشگویانه در زبان پهلوی پرداخته است که مطالبی را مربوط به آینده پیش‏بینی می ‏کنند؛ آینده‏ ای که ممکن است آخرزمان باشد و یا وقایع مربوط به دوره پادشاهی باشد که بعد خواهد آمد و یا حتی وقایع بعد از مرگ. در این مقاله موضوع اعداد و تفاوت‏ های آن در متون زبان پهلوی بررسی شده است. در متون پهلوی و در آثاری مانند بندهش، گزیده‏های زادسپرم، زند وهومن ‏یسن، ارداویراف نامه و آثاری که جاماسب در آن‏ها حضور دارد، اشاراتی درباره پیشگویی وجود دارد. از شاخصه ‏های مهم این متون، اشارات به اعداد مختلف و یا تکرار برخی از این اعداد است و گاهی اشاره به اعدادی که در متون مختلف برای یک واقعه ذکر می‏ شود؛ درحالی که باهم تفاوت دارند. این مقاله به روش کتابخانه ‏ای و توصیفی نوشته شده و هدف این بوده که در آن اعدادی که در حوزه پیشگویی مهم بوده ‏اند، بررسی شوند و این نتایج حاصل شده است: برخی از اعداد تکراری هستند مانند هزاره‏ های سوشیانت، سه، چهار، هفت و یا سی و چهل. برخی از اعداد در متون مختلف برای یک واقعه متفاوتند مانند دوره ‏های آفرینش و یا سختی ‏های پایان هزاره. این تفاوت ‏ها از یک متن به متن دیگر غالبا به این دلیل ایجاد شده ‏اند که نویسندگان متون ناگزیر شده ‏اند برای تطبیق پیشگویی‏ ها برخی مطالب را تغییر دهند و یا دلایل دیگری که در این مقاله بررسی شده ‏اند.
  کلیدواژگان: اعداد، پیشگویی، زبان پهلوی
 • سعیده خجسته پور* صفحات 47-71

  زنانه نویسی، یکی از مباحث مورد توجه پژوهشگران متون ادبی و سبک شناسان است که به سوال هایی از قبیل زنانه نویسی چیست و چه مشخصه هایی دارد، می پردازد. در این زمینه«سارا میلز» الگویی بر اساس «سبک شناسی فمینیستی» که از جمله رویکردهای فرهنگی-اجتماعی دانش سبک شناسی است ارایه داده است و این اصطلاح را فشرده ترین تعبیر برای بررسی و تحلیل موضوع فمینیسم با استفاده از روش های زبان شناختی و تجزیه و تحلیل زبانی در متون دانسته است. در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهیم که مشخصه های زنانه نویسی چیست و در رمان مورد بحث چگونه نمود پیدا می کند. میلز معتقد است نویسندگان زن، گزینه های متفاوت زبانی را در ساختار و محتوای آثارشان با تاثیرپذیری از ویژگی های زنانه، عواطف و دیدگاه های زنانه به کار می برند که در تحلیل زبانی باید به سه سطح تحلیل بر اساس واژگان، جملات و گفتمان توجه داشت. در سطح واژگان باید به واژگان بیانگر حالات و عواطف زنان، تعابیر زنانه، تعدد شخصیت های زن و رنگ واژه ها؛ در سطح جملات به جمله های ساده، توصیفی، کوتاه؛ و در سطح گفتمان به عناصر مهم داستان از جمله، پیرنگ، شخصیت، زاویه دید، لحن، درون مایه و راوی پرداخت. لذا این نوشتار بر مبنای سبک شناسی عملی و با روش توصیفی-کتابخانه ای انجام گرفت و رمان «سگ و زمستان بلند» اثر شهرنوش پارسی پور، به عنوان نمونه ای از متون شاخص ادبیات داستانی معاصر ایران، با توجه به الگوی میلز در سه سطح مذکور بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که  مشخصه های زنانه نویسی در اثر مذکور با بهره گیری از این موارد نمایان است: در سطح واژگان استفاده از تعابیر زنانه، تعدد شخصیت های زن، کاربرد رنگ واژه ها و بسامد بالای آنها؛ در سطح جملات به کارگیری جملات کوتاه، توصیفی، خبری و جزیی نگری. در سطح گفتمان، زوایه دید اول شخص ناظر، لحن مودبانه، روای زن، شخصیت اصلی پویا و درون مایه ای با اندیشه های فمینیستی.

 • محسن روستایی*، سید کاظم موسوی، اسماعیل صادقی، پرستو کریمی صفحات 73-101

  از دیرینه ایام، دیوان رسایل در شمار مهم ترین دواوین سلسله های حاکم در ایران بوده و همواره، منشات نویس جایگاهی معتبر و مقامی ارزشمند را در میان درباریان داشته است. دبیران و کاتبان که معمولا به پشتوانه خانواده های صاحب فضل و ادب وارد تشکیلات دیوانسالاری می شدند و به یاری کیاست خویش مراتب ترقی را می پیمودند، عاقبت مسئولیت خطیر انشای مکاتباتی را بدست می آوردند که سرنوشت مملکت را تعیین می کرد. اغلب، ترسل نویسانی «منشی خاصه دیوان اعلی» می شدند که از دانش نویسندگی، علوم ادبیه و هنر خوشنویسی توامان برخوردار بوده و در نگارش فرمان نویسی و عریضه خوانی مهارت ویژه داشته باشند. از قرن ششم هجری، در میان صاحبان قلم که در دارالإنشا اشتغال داشتند، فرهیختگانی به دستورنامه نویسی و منشآت نگاری روی آوردند. دستورنامه یا دستور دبیری حاوی قواعد و موازین مرسوم و متداول انشا نویسی و منشآت هم به سوادنامه های سلطانی- دیوانی و اخوانی اطلاق می شد. از این روی منشآت نویسان دیوانسالار با تدوین سندنوشته های منثور توانستند مختصات تغییرات زبانی و تحولات ساختاری نثر فارسی را با گذر زمان امکان پذیر سازند و اطلاعات دقیقی از انواع نوشتار و واژگان کاربردی و ناشناخته را ارایه نمایند. پژوهش حاضر، به واکاوی منشآت نویسانی پرداخته که از دوره زندیه تا میانه عصر ناصرالدین شاه قاجار، نثر دبیری و دیوانی را تعالی بخشیده اند.

  کلیدواژگان: ادبیات دیوانی، بازگشت ادبی، نثر فارسی، منشآت و منشآتنویسی، دستورنامه
 • پریسا صالحی * صفحات 103-126

  بازتاب مولفه‌های تعلیمی در ادبیات تمدن‌ها رواج بسیار داشته است. این موضوعات تعلیمانه در متون تاریخی فارسی نیز مورد توجه قرار گرفته که با آموزه‌های اخلاقی عارفان نیز قرابت بسیار دارد، اگرچه متون تاریخی و متون عرفانی از دو نوع ادبی جداگانه هستند، اما نضج و شکل‌گیری این مولفه‌های اخلاقی سبب بوجود آمدن اشتراکاتی بین این متون شده که این مقاله قرار است به یکی از این اشتراکات یعنی شیوه اندرز دادن بپردازد. در میان مورخان، آنکه ماهرانه‌تر آموزه‌های تعلیمی را بیان می‌کند، ابوالفضل بیهقی است و در میان عرفا، مولانا شاخص‌ترین فرد در ارایه پندهای غیر مستقیم است. شباهت شیوه این دو در ساختار روایی و کاربرد شگرد قصه در قصه برای بیان آموزه‌های اخلاقی، نگارنده را بر آن داشت که در این پژوهش به قرایت بینامتنی تاریخ بیهقی و مثنوی معنوی، بپردازد. به نظر می‌رسد که نویسندگان این متون اهدافی تعلیمی داشته و به اندرز‌های اخلاقی مستقیم و غیرمستقیم پرداخته‌اند. در بیان مضامین اخلاقی شگردهای مشترکی بین آنها دیده می-شود که احتمالا از آبشخورهای واحد نیز سرچشمه می‌گیرد آنان با کاربست اندرزگویی به دنبال بیان اندیشه‌های خود هستند؛ نگاه بیهقی دربردارنده اهداف سیاسی مورخانه اوست و منظر مولوی از چشم‌انداز عارفانه او مایه می‌گیرد.

  کلیدواژگان: اشتراک انواع ادبی، بینامتنیت، تاریخ بیهقی، مثنوی مولوی، اندرزگویی
 • سید مهدی طباطبائی* صفحات 127-146

  هرگونه کتابت یا ضبط نادرست واژه و ترکیب از سوی کاتب و مصحح، می تواند به ابهام معنایی متن منجر شود و مخاطب را در درک مفهوم دچار مشکل کند. افزون بر این، نگاشتن شرح و تعلیقات بر این ضبط های نادرست، به پیچیده تر شدن مفهوم ابیات می انجامد. تاثیر این مسایل در تصحیح یک متن، هنگامی چند برابر می شود که متن مصحح، از متون کهن ادب فارسی بوده، واژگان کم کاربرد و گاه متروک و مهجور در آن به کار رفته باشد. مصداق این ادعا را می توان در حدیقه الحقیقه سنایی سراغ گرفت؛ متنی که به خودی خود دشوار است و کتابت ها و تصحیح های مختلف، بر دشواری آن افزوده اند تا جایی که مشاهده می شود در متن های مصحح، شکل ضبط شده برخی ابیات، مفهوم روشنی ارایه نمی دهد. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از نسخه های کهن حدیقه و به شیوه توصیفی تحلیلی، ضبط نادرست یا بدخوانی برخی ابیات این منظومه را برجسته سازد. مهم ترین دستاورد پژوهش، پیشنهادهایی برای ضبط درست یا خوانش صحیح برخی واژگان، ترکیبات و ابیات در حدیقه سنایی است که بر آن اساس، گره مفهومی ابیات مورد بحث، گشوده خواهد شد.

  کلیدواژگان: سنایی غزنوی، حدیقه الحقیقه، نسخه های خطی حدیقه الحقیقه، شروح و تصحیح های حدیقه الحقیقه
 • مریم کسائی، رحمان ذبیحی*، محمدتقی جهانی صفحات 147-167

  نقد و تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو چکیده بنمایه دنیا یکی از مهمترین تصویرهای کانونی در آثار ناصرخسرو است. تجارب خاص، گستره دانش و رسالت اجتماعی شاعر ، سبب شده است تا تامل درباره جهان و انسان در مرکز اندیشه و هنر او قرار بگیرد. ناصرخسرو گاه از دیدگاه حکمی به جهان نگریسته و از آفرینش، مراتب هستی، عقل و نفس کلی، جایگاه آسمان و زمین، تاثیر افلاک بر جهان فرودین و آفرینش انسان سخن گفته است. در سطحی دیگر جهان محسوس را نکوهش کرده و آن را دشمن انسان دانسته است. سیمای مثبت جهان به عنوان جایگاه اندوختن توشه سفر و دهلیز رهایی، سطح دیگری از برخورد او با جهان است. مساله اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل کلان تصویر دنیا در آثار ناصرخسرو است که تنها در شعر او بیش از 700 بار طرح شده و نقد آن علاوه بر تبیین شیوه منحصر به فرد تصویرآفرینی وی، نقش مهمی در شناخت ذهنیت و جهان بینی او دارد.

  کلیدواژگان: آثار ناصرخسرو، تصویر مرکزی دنیا، باورهای جهان شناختی، تصاویر نکوهیده، سیمای مثبت جهان
 • امیرحسین مدنی* صفحات 169-191

  قرن پنجم هجری از لحاظ رشد کمی و کیفی در حوزه هایی چون: تصوف، تفسیر، حدیث، فقه، کلام، وعظ و خطابه، نقطه عطفی در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر محسوب می شده، بویژه در دو شاخه تصوف عاشقانه با تاکید بر «محبت و عشق و جوانمردی» و تصوف عالمانه با محوریت «آشنایی با معارف اسلامی»، اهمیت بسزایی دارد. ابوعلی فارمدی (م 477) یکی از عارفان همین قرن است که منظومه فکری وی را مجمع البحرینی از اندیشه های صوفیانه و معارف اسلامی تشکیل می داد. مهارت و استادی فارمدی در سخنوری و مجلس گویی و برپایی مجالس وعظ و تذکیر، زبانزد خاص و عام بوده و القابی چون: «لسان الوقت» و «زبان خراسان» را برای وی به ارمغان آورده است. فارمدی به همراه پنج عارف دیگر به نام های: «ابوعلی رودباری، ابوالقاسم نصرآبادی، ابوعلی دقاق، ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم کرکانی»، زنجیره تصوف عاشقانه و عالمانه خراسان را در قرون چهارم و پنجم تشکیل می داده، در منظومه عرفانی مشترک خود بر مضامین و بن مایه هایی چون: «مجلس گویی، تبحر در معارف اسلامی، رعایت حرمت و ادب نسبت به پیر و استاد، شریعت مداری و احیای شیوه زاهدانه سلف، اعتقاد به محبت و لطف و رحمت خداوند، تسامح و خوش رفتاری و  بی تعصبی، حریت و فتوت و سرانجام نظام تفکر حلاجی»، تاکید می ورزیدند. در این مقاله کوشیده ایم ضمن مختصری در احوال و زندگی فارمدی، به نقش و اهمیت او در تکمیل و به سامان رساندن میراث و جریانی که از ابوعلی رودباری شروع شده و به شخص فارمدی ختم می شد، بپردازیم تا زوایای پنهان و جذابیت و هنرسازه های تصوف خراسان، بیش از پیش آشکار شود.

  کلیدواژگان: ابوعلی فارمدی، تصوف خراسان، قرن پنجم، مجلس گویی
 • مهدی نجاتی آتانی، مصطفی ناصری راد*، نصرالله پورمحمدی املشی، بشری دلریش صفحات 193-212

  امیر سیف الدوله حمدانی (حک: 355-333ق)، موسس حکومت حمدانیان در حلب، که دربار وی محل تجمع شعرا و ادبا بود، در زمره  افراد موثر در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه منابع تاریخی و ادبی با هدف واکاوی چگونگی و پیامدهای تعامل و ارتباط شعرا با سیف الدوله در جستجوی پاسخ به این سوال است که چه عواملی در تجمع شعرا در شهر حلب و دربار امیر حمدانی موثر بوده است و این حضور و تعامل چه پیامدهایی در زمینه علمی و ارتقاء فکری و فرهنگی داشته است؟ در دوره ضعف و فترت خلافت عباسی سیر شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی با پویایی حکومت های مستقل و نیمه مستقل از جمله حمدانیان ادامه یافت که در این بین امیر سیف الدوله حمدانی با ایجاد فضای امن، آزادی بیان، حمایت مادی و معنوی و کرم و بخشش بی نظیر زمینه حضور شعرای زیادی را در دربار خود فراهم کرد که این حضور علاوه بر مدح امیر توسط شعرا، پیامدهای مختلف فکری و فرهنگی داشته است که می توان به خلق آثار علمی و ادبی، تقویت روحیه حماسی و مقاومت در مقابل تهاجم روم، ترویج باورهای شیعی و بیان حقانیت اهل بیت و نقد دستگاه خلافت اموی و عباسی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: تعامل سیف الدوله، شعرا، ارتقاء فرهنگ
 • محمدعلی نوری خوش رودباری*، سمانه جعفری صفحات 213-225

  مرزبان نامه کتابی است مشتمل بر حکایت ها و تمثیل ها که مرزبان آن را به زبان قدیم تبرستان نوشت. در سال 598 ه.ق. محمدبن غازی ملطیوی و در نیمه نخست قرن هفتم، سعدالدین وراوینی آن را به فارسی برگرداندند و یکی از مهم ترین آثار ادب فارسی ساختند. اثری که با وجود ارزش و شهرت فراوان، همچنان در هویت نگارنده آن جای تردید است؛ عنصرالمعالی کیکاوس، صاحب قابوس نامه و ابن اسفندیار، صاحب تاریخ تبرستان، مولف مرزبان نامه را «مرزبان بن رستم بن شروین» می دانند اما سعدالدین وراوینی، مولف آن را «مرزبان بن شروین» ذکر می کند که داعیه سلطنت نداشت اما پدرش شروین همان پادشاه پنجم باوندیه کیوسیه است. قدما و متاخرین نیز هریک نظراتی در این باب داده اند. پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده، پس از تحلیل و نقد نظریات مطرح شده، با استناد به منابع تاریخ تبرستان به اثبات می رساند که گفته وراوینی در ذکر نام مولف مرزبان نامه درست است؛ نه قول عنصرالمعالی کیکاوس و ابن اسفندیار.

  کلیدواژگان: مرزبان نامه، مولف مرزبان نامه، مرزبان بن رستم بن شروین، مرزبان بن شروین
|
 • Tahereh Ishany, Ali Janmohammadi * Pages 5-28

  Situational humor is created by overturning situations and juxtaposing contradictory situations, producing a scene that is funny to imagine. Among contemporary novelists, Ali Ashraf Darvishian uses humorous situations in his works to express social, cultural and economic problems. Therefore in the present study we attempt to investigate the types of situational humors in one of Darwishian’s collections of short stories, entitled “Abshouran”, which includes eleven short stories. In the present paper, by using descriptive-analytical methods, we seek to answer three questions: first, according to the theory of situational humor, by what means does Darvishian create humorous situations in his short stories? Second, which component of situational humor can be considered as an indicator of Darvishian’s style in this short story series? Third, what goals did the author pursue by using humorous situations? The results of this research indicate that with the help of four tricks, "characterization, plot, behavior, scene" and a few subtricks, Darvishian creates situational humor in his stories and in creating such humor he means to express the social, cultural and economic problems of Abshouran village people in particular and the people of Iran in general. Also, the main factor in creating situational humor is the component of "behavior", especially in the use of microtechniques such as "repetition of an action, surprise, incompatibility of behavior with the situation and ridiculous movements." Therefore, it can be considered as the main indicator of Darvishian’s writing style.

  Keywords: Abshooran, situational humor, short story, Darvishyan
 • Nasrin Tarverdizadeh, Mojtaba Monshizadeh *, Ali Shahidi Pages 29-46
  This Article is about  Transformation’s Predictiontexts in Pahlavi language refer to works that predict future events, a future that may be end of the world, or events related to the period of a kingdom that will comein future, or even to the events after death. This article critically studies the issue of numbers and its transformation in Pahlavilanguage texts. There are references to prediction in works such as Bundahishn, Zadspramselections, Zand-i Wahman Yasn, Book of Arda Viraf,and works that Jamasp.in many cases because they work with the unit of time which is important, and it also requires a measure forevents thatit expects to predict, for example if referring to people, how many are they or, if referring to a natural occurrence, how much or how many peripheral issues are involved. Repeated numbers, such as the Saoshyant millennium, are three, four, seven, or thirty and forty. Some numbers vary in different contexts for an event, suchas periods of creation or the hardship of ending the millennium. These differences are often caused from one text to another because the authors of the texts have had to change some contentstomatch predictions or make other reasons that research at this Article.
  Keywords: Number, PredictionTextsof, Pahlavi Language
 • Saiedeh Khojastepour * Pages 47-71

  Feminine writing is one of the topics of interest to literary scholars and stylists, which deals with questions such as feminine writing and what characteristics it has. In this context, Sara Mills has presented a model based on "feminist stylistics", which is one of the socio-cultural approaches to stylistic knowledge, and is the most widely used term for examining and analyzing the subject of feminism using linguistic and linguistic analysis methods. He knows the texts. In the present study, we answer the question of what are the characteristics of feminine writing and how does it appear in the novel in question. Mills argues that women writers use different linguistic options in the structure and content of their work, influencing feminine traits, emotions, and feminine perspectives. In linguistic analysis, three levels of analysis based on vocabulary, sentences and discourse should be considered. At the vocabulary level, the words should express the states and emotions of women, feminine interpretations, the multiplicity of female characters and colors; at the level of sentences in simple, descriptive, short sentences; and at the level of discourse, important elements of the story, such as; The tone, theme and narrator paid off. Therefore, this paper is based on practical stylistics and descriptive-library method and Shahrnoush Parsipour's novel "Dog and Long Winter", as an example of contemporary Iranian fictional literature, was studied according to Mills' model in these three levels. The findings of the study indicate that the feminine characteristics of the work are illustrated by the use of: At the vocabulary of the use of feminine expressions, the multiplicity of female characters, the use of colors and their high frequency; at the level of sentences using short, descriptive, news And partiality. At the level of discourse, the perspective of the first observer, the polite tone, the woman's narrative, the dynamic main character and the thematic of feminist ideas.

  Keywords: Dog, Long Winter Novel, Feminine Writing, Sara Mills, Feminist Stylistics, Shahrnoush Parsipour
 • Mohsen Roustaei * Pages 73-101

  During the period of literary return, the epistemology of the secretary and the teachings of epistemology writing flourished, and abiding works emerged in the form of social-court literature. Understanding the concept of epistemology writing and the introduction of stylistic epistemology writers in Iranian court literature is one of the main objectives of this study, which is revealed through biographies, literary status and stylistic and individual characteristics. This article is descriptive-analytical and where necessary, discusses practical definitions, types of correspondence, epistemology writers (stylist), etc. In order to match the title and content of this article with a historical and literary perspective, we have used all available sources and references, epistemology books, court documents and correspondences. One of the main findings of this study is the causes and factors that have influenced the stylistic characteristics of epistemology writers during Zand and Qajar dynasties. Literary device mastery, gaining posts in state (court), thinkers’ appraisal on their style and following orders on correspondence formats are factors that influenced their particular writing style. Another result of this article is the association with the genre of court literature, in which epistemology writing and epistemology writers can make a significant contribution to the evolution of scribe's prose and social and court lexicography.

  Keywords: Court Literature, Literary Return, Persian Prose, correspondence, correspondence writing, Dostur Naame
 • parisa salehi* Pages 103-126

  The reflection of educational components has been very common in the literature of civilizations. These didactic issues have also been considered in Persian historical texts, which are closely related to the moral teachings of mystics. Although historical texts and mystical texts are two separate literary types, the maturation and formation of these moral components give rise to There are commonalities between these texts, and this article is supposed to address one of these commonalities, namely the method of giving advice. Among historians, the one who most skillfully expresses the teachings is Abolfazl Beyhaqi, and among mystics, Rumi is the most prominent figure in providing indirect advice. The similarity of the two methods in the narrative structure and the application of the story-by-story technique to express moral teachings, led the author to read the intertextual history of Bayhaqi and the spiritual Masnavi in ​​this research. The authors of these texts seem to have had educational purposes and to have addressed direct and indirect moral advice. In expressing moral themes, there are common tricks between them, which probably also originate from single sources. They seek to express their thoughts by using counseling; Beyhaqi's view embodies the political goals of his history, and Rumi's view draws on his mystical perspective.

  Keywords: Sharing literary genres, Intertextuality, history of Bayhaqi, Rumi's Masnavi, advice
 • Seyed Mehdi Tabatabaei * Pages 127-146

  Any misinterpretation of the word or combination by the scribe and "correction" can lead to semantic ambiguity of the text, and it makes it difficult for the audience to understand the meaning of the poem. In addition, writing descriptions and suspensions on these inaccurate recordings leads to a more sophisticated concept of verses. The effect of these issues on correcting a text is multiplied when the book is corrected from ancient Persian literature, and the use of inappropriate and sometimes derogatory words is used. This claim can be traced back to Sana'i's Hadiqat al-Haqiqa; text that is difficult in itself, and various books and corrections have added to its difficulty, as far as can be seen in the corrected texts, the recorded form of some verses does not provide a clear meaning. This study seeks to highlight the inaccurate recording of some of the verses of this poem by using ancient manuscripts in a descriptive-analytical manner. The most important achievement of the research is suggestions for correctly recording or correctly reading some of the words, combinations and verses in the Sana'i Hadiqat al-Haqiqa, whereby the conceptual node of the verses in question will be resolved.

  Keywords: Sana'i Ghaznawi, Hadiqat al-Haqiqa, manuscripts of Hadiqat al-Haqiqa, commentaries, corrections to Hadiqat al-Haqiqa
 • Maryam Kasaee, Rahman Zabihi *, Mohamd-Taghi Jahani Pages 147-167

  The theme of the world is one of the most important central images in Neser Khosro’s works. The poet’s special experiences, the extend of his knowledge and dedication to the society put contemplation on the world and human at the center of his art and thinking. Sometimes he considers the world from a judgmental point of view and points to the creation, intelect, general soul, the position of the sky and earth, the effects of the heavens on the lower world and the creation of the humankind. Nevertheless on another level, he deprecates the material world and regards it as the enemy of the mankind. However the posive face of the world, as a venue to store provisions for the journey and a corridor of liberation, is again another level of his enccounter of the world. This study purports to be an evaluation and a macro-analysis of the world image, the clusters of which have been set forward for 700 times in Neser Khosro’s poem. Such an account will shed light on Neser Khosro’s unique image-creation style as well as recognizing his mentality and worldview.

  Keywords: Neser Khosro’s works, central image of the wold, cosmological belief, deprecating images, the positive face of the world
 • Amir Hossien Madani * Pages 169-191

  The fifth HA century was a turning point in Khorasan and Transnistria in areas like mysticism, interpretation, hadith, jurisprudence, speech, preaching and sermon, regarding both the quality and quantity of progress; particularly in two branches of romantic mysticism emphasizing "affection, love, and chivalry" and wise mysticism based on acquainting with Islamic educations. AbuAli Farmadi (dead 477) is one of the erudite of this century full of mystic thoughts and Islamic educations. Skill and mastery of Farmadi in speaking and holding preaching ceremonies was known to almost everybody and gave him such titles as "the tongue of time, and the tongue of Khorasan". Farmadi accompanied by five other mystics namely "AbuAli Rudbari, AbolGhasem Nasrabadi, AbuAli Daghagh, AbuSaied Abulkheyr, and AbulGhasem Korrakani" made the chain of romantic and wise mysticism in Khorasan in 4th and 5th century, and they shared the concern about such contents as elements as "preaching, mastery of Islamic educations, being polite and respecting the old and the teacher, shari'a, and revitalizing the ascetic ways of ancestors, believing in affection, favor, and kindness of God, tolerance, being good tempered, and not being fanatic, generosity and chivalry and finally Hallaji thinking system".In this article, we have tried to briefly point out to the life of Farmadi and elaborate on his role and significance in completing and regulating the legacy and the trend that had started from AbuAli Rudbari and ended with Farmadi, so that hidden aspects, attraction, and the art of mysticism in Khorasan is manifested more than before.

  Keywords: Khorasan mysticism, 5th century, AbuAli Farmadi, elocution
 • Mahdi Nejati.Atani, Mostafa Naserirad *, Nasrollah Poormohammadi, Boshra Delrish Pages 193-212

  The Hamedanian government with a Shiite orientation was formed in the golden age of Islamic civilization with two branches, Mosul and Aleppo. Ali ibn Abdullah ibn Hamdan, known as Sayf al-Dawlah, the founder of the Hamdanids Aleppo branch, who himself knew poetry and the literature, played an important role with the financial and spiritual support of the poets and literates to provide suitable bases for the creation of numerous literary works. This research method has been studied by descriptive-analytical method and by studying historical and literary sources, peruses the ways and means of linking Sayf-al-Dawlah Hamdani with poets and its intellectual and cultural consequences. The communication and interaction of Saif al-Dawlah Hamdani with the poets during the period of weakness of the Abbasid caliphate led to scientific development and intellectual and cultural  promotion of society, and the poets, in addition to the creation of literary and scientific works, strengthened the epic and resistance spirit against invasion of Rome, promoted Shiite beliefs, such as defense The legitimacy of the Ahlul-Bayt (as) and the censure of the system of the Umayyad and Abbasid caliphs.

  Keywords: Hamdanian, Saif al-Dawlah, poets, Aleppo
 • MohammadAli Koori Khushrodbari *, Samaneh Jafari Pages 213-225

  Marzbanname is the name of a book which includes narrations and allegories and marzban wrote it in old tabari language. Mohammad Ibn Ghazi maltivi in 598 A.H. and sadoddin varavini in the first half of seventh century translated it to farsi. Onsorolma' ali keykavos, the writer of Ghaboosname and Ibn Esfandyar, the writer of tarikhe – Tabarestam believe that marzban ibne Rostam ibne shervin (the 13th king of Bavandiya kiyosiye chain) in the real writer of marzbanname. But sa'daddin varavini believes that marzban ibne shervin (shervin = 5th king of Bavandiye kiyosiye) is the writer of it. Reza Gholi khane – hedayat knows marzban- Ibn – e – rostam as the outher of marzban-e-Deylami in some other books. Among the contemporaries, shefer knows marzban-ibn –e-rostam-ibn –e- sorkhab – ibn – e- Gharan as the author of marzban name, but Allame Ghazvini rejects this hierarchical order. Allame Dehkhoda, Esmaeil mahjouri, Ardeshir Barzegar and Hossein Eslami believe that marzban- ibn- e- Rostam wrote maezban name. mohammad Roshan reject all and say that there is no book named marzban name tabari.This article believes that varavini's speech about the writer of marzbanname is correct but not of onsorolma' ali keykavoos and ibne Esfandyar's speech.

  Keywords: Marzbanname, The author of Marzbanname, marzban ibne rostam ibne shervin, marzban ibne shervin