فهرست مطالب

نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
پیاپی 41 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میلاد اسماعیلی، رسول حمایت طلب*، کامبیز کامکاری صفحات 255-270
  هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس انگیزه ورزشی-6 بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه تهران بودند که 241 نفر (132 مرد و 109 زن) با دامنه سنی 18 تا 30 سال ابزار موردنظر را تکمیل کردند. ابزار اندازه گیری مقیاس انگیزه ورزشی-6 بود که داری شش خرده مقیاس و 24 گویه هفت لیکرتی است. به منظور محاسبه ثبات از روش آزمون-بازآزمون و برای تعیین همسانی درونی از آلفای کرونباخ، برای تعیین روایی سازه از تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی و برای تعیین روایی همزمان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد مقیاس انگیزه ورزشی-6 از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و در نتیجه برای ارزیابی سازه انگیزه ورزشی می توان از آن بهره برد.
  کلیدواژگان: انگیزه ورزشی، پایایی، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، روایی
 • شقایق محمدی، حمید صالحی* صفحات 271-292
  هدف این پژوهش بررسی قدرت پیش بینی تکواندوکاران در زمان رویارویی با ضربات پای راست و چپ بود. بدین منظور، برای تکواندوکاران برتر (تعداد= 40؛ سن = 12/5± 93/20 سال، سابقه مبارزه کیوروگی در تکواندو = 49/4 ± 58/7 سال) شبیه سازی های ویدیویی کاملا همسانی از ضربات پای چپ و راست نمایش داده شد. پخش این ویدیوها در چند نقطه مختلف -از آغاز تا تکمیل ضربات- متوقف شد. از شرکت کنندگان خواسته شد نوع ضربه (حمله هایی با پای جلو و پشت به سوی سر یا تنه) را پیش بینی کنند. نتایج نشان داد پیش بینی ضربه های پای راست به میزان معناداری دقیق تر از ضربات پای چپ بوده است. آشکارترین زمان برای مشاهده اثر برتری پا هنگامی بود که فیلم ضربات 120 هزارم ثانیه پیش از تکمیل ضربات متوقف شده بود. بنابراین، به نظر می رسد برتری پای حریف بر پیش بینی بینایی نوع عمل اثرگذار بوده است. درصد پیش بینی های درست بیانگر این است که شاید تکواندوکارهای کیورگی هنگامی که با ضربات پای چپ روبه رو شده اند، یک راهبرد جست وجوی بینایی بهینه اتخاذ نکرده اند و این وضعیت سبب شده است بیشتر موارد در شناسایی نشانه های سینماتیکی معتبر و مربوط به حرکت، پیش از تکمیل ضربات پای چپ (نزدیک 120 هزارم ثانیه یا بیشتر پیش از پایان ضربه) ناتوان باشند. به نظر می رسد ضعف توانایی بازشناسی نوع ضربات پای چپ در برابر پای راست حریف به آشنایی کمتر مشاهده گر با حرکات چپ برترها مربوط باشد.
  کلیدواژگان: انسداد زمانی، پیش بینی بینایی، برتری جانبی، ورزش های تعاملی
 • زهرا نقی زاده، احمدرضا موحدی*، مهدی نمازی زاده، مطهره میردامادی صفحات 293-312
  استفاده از تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS) برای بهبود حالات خلقی، یادگیری دروس، بازتوانی همواره سال ها مورد توجه بوده و آزمایش کاربرد آن در اجرای مهارت های واقعی ورزشی در مرحله ابتدایی است. در این مطالعه تاثیر tDCS آندی بر اجرای مهارت پرتاب منطقه ای در بسکتبالیست های ماهر بررسی شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی است و با طرح تکرار سنجش با دو گروه کنترل و شم انجام گرفت. 26 بازیکن بسکتبالیست مرد ماهر به طور تصادفی در دو گروه تجربی و شم قرار گرفتند و به مدت 3 جلسه در 3 روز متوالی تحت مداخله tDCS قرار گرفتند. شرکت کنندگان الگوی نورانی مهارت پرتاب منطقه ای بسکتبال مربوط به دو بازیکن نخبه را مشاهده کردند. بعد از آن، شرکت کنندگان گروه تجربی به مدت 20 دقیقه tDCS با شدت یک و نیم میلی آمپر در محل قشر پیش حرکتی دریافت کردند، درحالی که برای گروه شم تحریک ساختگی ایجاد شد. پس از مداخله، شرکت کنندگان هر دو گروه به اجرای مهارت پرتاب منطقه ای پرداختند. پس آزمون و پیگیری به ترتیب یک و هفت روز پس از مداخله اخذ شد. از آزمون تحلیل واریانس مختلط دوعاملی، t مستقل و t همبسته برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که tDCS تفاوتی در اجرای مهارت بین دو گروه در مرحله مداخله ایجاد نکرد، ولی در مرحله آزمون موجب بهبود چشمگیر مهارت در گروه تجربی در برابر گروه شم شد. یافته ها نشان می دهد که tDCS این پتانسیل را دارد که به عنوان مداخله مفید برای بهبود اجرای مهارت پرتاب منطقه ای در بسکتبال مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بسکتبال، پرتاب منطقه ای، تحریک جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه، مهارت، نقاط روشن
 • داود حومنیان*، ایوب اسدی، مهدی تختائی، زهرا جهانبانی، مجتبی رحمانی صفحات 313-327
  در تحقیقات زیادی تاثیرکانون توجه و چشم ساکن بر عملکرد حرکتی بررسی شده است، با وجود این تاثیر این دو در شدت های مختلف بار تکلیف مبهم است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی بر چشم ساکن و دقت پرتاب دارت در دو شدت تکلیف ثانویه بود. شرکت کنندگان 20 فرد مبتدی در پرتاب دارت بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند و در چهار شرایط تکالیف دوگانه شامل توجه درونی- بدون برآورد تن صدا، توجه بیرونی- بدون برآورد تن صدا، توجه درونی- با برآورد تن صدا و توجه بیرونی- با برآورد تن صدا به صورت کانتربالانس مهارت پرتاب دارت را انجام دادند که به طور همزمان اطلاعات خیرگی آنها نیز به وسیله دستگاه ردیاب بینایی دوچشمی ثبت شد. نتایج دقت نشان داد که شرکت کنندگان در شرایط توجه بیرونی نسبت به توجه درونی و در شرایط شدت بار تکلیف ثانویه پایین نسبت به بالا خطای شعاعی کمتری داشتند. همچنین نتایج چشم ساکن نشان داد تنها اثر اصلی تکلیف ثانویه معنا دار بود که شرکت کنندگان در شرایط بار تکلیف ثانویه بالا نسبت به پایین مدت زمان چشم ساکن بیشتری داشتند. این نتایج اهمیت کانون توجه بیرونی را در شرایط بار تکلیف ثانویه بالا و پایین برای عملکرد پرتاب دارت برجسته و تحقیقات آینده را به منظور بررسی عمیق تر نقش تاثیرات چشم ساکن و کانون توجه در عملکرد پرتاب دارت جهت دهی می کند.
  کلیدواژگان: بار تکلیف، تکلیف دوگانه، توجه، رفتار خیرگی، هدف گیری
 • حمیده جهانبخش، مهدی سهرابی*، علیرضا صابری کاخکی، عزت خداشناس صفحات 329-347
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی منتخب در شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگری با گروه کنترل بود. بدین منظور 39 دانش آموز پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 3 گروه 13 نفره تمرین در شرایط دوگانه، تمرین در شرایط منفرد و کنترل تقسیم شدند. دو گروه تجربی به مدت 8 هفته تحت مداخله تمرینات منتخب تعادلی در دو شرایط مختلف دوگانه و منفرد قرار گرفتند. شرکت کنندگان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگری (دو ماه بعد از پس آزمون) با استفاده از آزمون بلوک های تپنده کورسی ارزیابی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر و همچنین تحلیل کوواریانس یکراهه نشان داد که در پس آزمون، حافظه کاری در گروه تکلیف دوگانه برتر از هر دو گروه تکلیف منفرد و کنترل بود (05/0P<). همچنین تفاوت معناداری از پیش آزمون تا پس آزمون در همه گروه های آزمایشی جز گروه تکلیف منفرد در شاخص گسترده بلوک و گروه کنترل مشاهده شد. در آزمون پیگری، این برتری تنها در شاخص نمره کلی و کل کوشش های صحیح مشاهده شد. همچنین، گروه تکلیف منفرد در پس آزمون از گروه کنترل برتر بود (05/0P<). به دلیل اهمیت کارکردهای اجرایی، استفاده از این برنامه تمرینی منتخب به منظور بهبود حافظه کاری می تواند ابزار مفیدی برای این گروه از کودکان باشد.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، تکلیف دوگانه، تکلیف منفرد، حافظه کاری
 • امینه لشکری زاده*، وحید روح اللهی، مهشید زارع زاده، امین خدابخش زاده صفحات 349-364
  ورزش و فعالیت جسمانی تاثیرات مثبتی بر عملکردهای جسمی و روانی دارند، اما نیاز است تاثیر آنها بر عملکردهای شناختی با جزییات بیشتری توضیح داده شود. این پژوهش به بررسی تاثیر فعالیت های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی 76 دختر 12-10 ساله شهرستان بم، با میانگین و انحراف استاندارد شاخص توده بدن 5/1±73/18 و میانگین هوش 1/9±5/109 می پردازد که براساس نمره به دست آمده در پیش آزمون، به صورت تصادفی در چهار گروه (شناختی بالا- حرکتی بالا، شناختی پایین- حرکتی بالا، شناختی بالا- حرکتی پایین و شناختی پایین - حرکتی پایین)، قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمرینات شناختی بالا-حرکتی بالا بر مولفه توجه و حافظه کاری کارکردهای اجرایی دختران 12-10 ساله تاثیر معنا داری دارد (05/0≥P). همچنین تمرینات شناختی پایین -حرکتی بالا بر مولفه های توجه، بازداری تاثیر معناداری دارد (05/0≥p). بین چهار گروه آزمودنی ها در مولفه توجه تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0 P= و  257/4=(4،71)F). ولی در مولفه حافظه کاری و بازداری تفاوت معناداری دیده نشد (373/0 = P و  057/1=(4،71)F). با استناد به نتایج این پژوهش، تمرینات شناختی -حرکتی در قالب فعالیت های بدنی بر مولفه های توجه و حافظه کاری و بازداری به عنوان سه مولفه از کارکردهای اجرایی بر دختران 10 تا 12 تاثیر معنا دار دارد، بنابراین، با جایگزین کردن و طراحی تمرینات شناختی -حرکتی به جای فعالیت های سنتی کلاس تربیت بدنی می توان بهبود کارکردهای اجرایی را در دختران 10 تا 12 ساله فراهم کرد.
  کلیدواژگان: تاثیر، تداخل شناختی-حرکتی، دختران، فعالیت بدنی، کارکرد اجرایی
 • آمنه هنرمند، شیلا صفوی همامی* صفحات 365-378
  استفاده از دستورالعمل های توجه، از متغیرهای مهم در روند یادگیری مهارت حرکتی است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نوع دستورالعمل های توجه، بازخورد و خودمختاری در یادگیری حرکتی کودکان بود. بدین منظور از 36 کودک (میانگین سنی 45/0 ± 05/7 سال) خواسته شد که با دست غالب خود، تکلیف بولینگ را انجام دهند. آنها به 3 گروه (توجه بیرونی، توجه درونی و کنترل) تقسیم شدند. شرکت کنندگان در مرحله اکتساب، براساس بازخورد و شرایط انتخاب (خودمختاری)، تکلیف خود را در 4 حالت به شکل موازنه متقابل انجام دادند. 24 ساعت بعد از مرحله اکتساب در هریک از حالات (1. بدون دریافت بازخورد و بدون داشتن شرایط خودمختاری، 2. دادن بازخورد، 3. داشتن خودمختاری، 4. دادن بازخورد و داشتن خودمختاری)، آزمون یادداری انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های واریانس و کوواریانس تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمون ها نشان داد نوع تمرکز توجه بدون دادن بازخورد و خودمختاری از دقت بیشتری در بولینگ برخوردار بود، به طوری که گروه توجه بیرونی در حالت بدون داشتن شرایط خودمختاری نتایج بهتری را کسب کردند. همچنین گروه توجه بیرونی در حالت خودمختاری، یادگیری بهتری نسبت به سایر شرایط داشتند. مطالعه حاضر، تاثیر مفید نوع دستورالعمل توجه، بازخورد و خودمختاری در یادگیری حرکتی کودکان را نشان نداد.
  کلیدواژگان: بازخورد، خودمختاری، دستورالعمل توجه
 • شیما شهیدی، علی شفیع زاده*، بهنام قاسمی صفحات 379-395
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکته مغزی تحت حاد بود. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران سکته مغزی تحت حاد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی سکته مغزی تبسم تهران بود. نمونه شامل30 بیمار تحت حاد دارای شرایط ورود به پژوهش بودند که با رضایت و داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. گروه تجربی تحت حاد شامل 10 آزمودنی با میانگین سن 4 ±40/55 سال و وزن 5/11 ± 39/68 کیلوگرم و گروه کنترل تحت حاد دارای 12 آزمودنی با میانگین سن 4/7 ± 92/54 سال و وزن 8/9 ± 50/70 کیلوگرم بود. هر دو گروه در پیش آزمون، میان آزمون که پس از 4 هفته و پس آزمون مقیاس تعادل برگ که پس از 8 هفته برگزار شد، شرکت کردند. برنامه تمرین دو گروه مشابه و شامل 8هفته هر هفته 2 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه شامل60 دقیقه تمرین معمول توانبخشی و 30 دقیقه تمرین با آینه در گروه تجربی و بدون استفاده از آینه در گروه کنترل بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط و با نرم افزار spss23 تحلیل شد. نتایج نشان داد هر سه عامل تعادل (001/0=P)، گروه (001/0=P) و اثر تعاملی تعادل و گروه (008/0=P) اثر معناداری داشت. تعادل در هر سه مرحله پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری داشت (001/0=P). اثر تعاملی تعادل و گروه در هر دو گروه تجربی و کنترل بین سه مرحله آزمون تفاوت معناداری داشت (001/0=P). در مجموع تمرین با آینه، تعادل بیماران گروه تجربی تحت حاد سکته مغزی را در مقایسه با گروه کنترل به طور موثری بهبود بخشید. بنابراین تمرین با آینه به عنوان راهکاری ساده، کم هزینه و موثر در عملکرد اندام پایین تنه و بهبود تعادل این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آینه، تحت حاد، تعادل، تمرین، سکته مغزی
|
 • Milad Esmaeili, Rasoul Hemayat Talab *, Kambiz Kamkari Pages 255-270
  Scholars believe that if a society encourages its people to do physical exercise, in fact, it has contributed to its own self-esteem and physical and spiritual health as well .The aim of the present study was to investigate validity and reliability of Persian version of Sport Motivation Scale (SMS-6). This was a descriptive- correlational research whose statistical population consisted of all students of Tehran University included 241 students (132 men and 109 women) with 18 to 30 years old. The measurement tool of the research was Sport Motivation Scale (SMS-6) included six subscales and 24 questionnaires. This scale follows Self-Determination Theory that in one spectrum from amotivation to intrinsic motivation determines the type of sport motivation of a person which includes the following subscales namely amotivation, extrinsic regulation, identified regulation, self-determined regulation, mixed regulation, and intrinsic regulation. Test-retest method was applied in order to calculate the stability and Cronbach’s Alpha was used for determining internal consistency, and for establishing the validity and reliability of the construct, Confirmatory Factor Analysis, exploratory Factor Analysis and Pearson correlation test were applied, respectively. The result showed that Persian version of sport motivation scale provided support structure of original form and validity and reliability were confirmed. According to results, Persian version of Sport Motivation Scale (SMS-6) has acceptable validity and reliability and suggested to evaluate motivation in sport settings. In fact people motivational factors can be indicated by researchers to find best way for increasing rate of participation in physical activity settings.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Exploratory Factor Analysis, reliability, sport motivation, Validity
 • Shaghayegh Mohammadi, Hamid Salehi * Pages 271-292
  The purpose of this investigation was to examine the anticipation of taekwondo athletes when facing right- and left-footed kicks. Expert taekwondo athletes (n = 40; age = 20.935.12 years; Taekwondo Kyorugi competition experience = 7.584.49years) were shown identical video simulations of right-footed and left-footed chagi kicks. The videos were temporally paused at five different time occlusion points from the start to the end of the kicks. The participants were required to make prediction of kick types (front vs. back leg to head or trunk of opponent in kick attacks). The results indicated that anticipation of right-footed kicks was significantly more accurate than that of left-footed kicks. The footedness effect was found to be most pronounced when kicks videos were paused at 120 ms prior to the kick completion. Thus, the opponent’s footedness seems to affect visual anticipation of the type of an action. Mean percentages of correct predictions suggest that kyorugi taekwondo players may not adopt an optimal visual search strategy when facing left-footed kicks, resulting in fails in the detection of anticipation-relevant kinematic cues before the end of left-footed kicks in most instances (i.e., about 120 ms and more before the kick completion). It seems that the lower ability of recognizing the type of left- vs. right-footed opponents' kicks were due to the observers’ reduced perceptual awareness with left-footed actions
  Keywords: temporal occlusion, visual anticipation, laterality, interactive sports, Taekwondo
 • Zahra Naghizadeh, Ahmadreza Movahedi *, Mahdi Namazizadeh, Motahareh Mirdamadi Pages 293-312
  The Effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) has been studied in descriptive and laboratory tasks in the field of motor and sport skills. It is necessary that tDCS effects on real sport skills are investigated. The aim of the current study was to examine the Effect of tDCS on performance of basketball two point field throws (BFT) in skilled basketball players. In this quasi- experimental study, we used a repeated measure design including a pretest, intervention, posttest and follow. A total of 26 male basketball players were randomly divided into either an experimental or a sham group. Both groups watched the point light model of the performance of two elite basketball players. Then, the participants of the exercise group received tDCS over their pre-motor cortex for 20 minutes. The participants of the sham group underwent identical tasks performance except that tDCS was artificially applied for them. BFT was assessed at baseline (pre-intervention), one day post-intervention and 7 days post-intervention. For analyzing data, two factor Mixed model ANOVA, independent and paired t-tests were used. Results showed that anodal tDCS created no between group's differences in BFT in the intervention phase while tDCS lead to significant improvement of BFT in experimental group skills compared to sham group in test phase. Results showed that tDCS could be considered as a useful intervention for the improvement of BFT in skilled basketball players.
  Keywords: basketball, point light, skill, two point field throws, Transcranial direct current stimulation
 • Davood Homanian *, Ayoub Asadi, MEHDI TAKHTAEI, Zahra Jahanbani, Mojtaba Rahmani Pages 313-327
  Numerous studies have examined the effects of focus of attention and quiet eye on motor performance, however the effects of these two variables in different load of task are ambiguous. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of the internal and external focus of attention instructions on quiet eye and accuracy of dart-throwing in two intensity of the secondary task. participants were 20 novice persons in dart-throwing that selected by convenience sampling; and in four dual-task conditions of internal attention-without tone estimation, external attention-without tone estimation, internal attention-with tone estimation, and external attention-with tone estimation performed dart throwing in counterbalance form that at the same time their gaze data recorded by binoculars eye tracking system. The result of accuracy showed that participants in external rather than internal attention condition and low- intensity rather than high-intensity condition had less radial error. The result of quiet eye showed that only the main effect of the secondary task was significant that participants in high-intensity of the secondary task rather low had more quiet eye duration. These results highlight the importance of external focus of attention in low and high secondary task load conditions for dart-throwing performance and direct the future research to explore more deeply the role of the quiet eye and attentional focus effects in dart-throwing performance.
  Keywords: attention, dual-task, Gaze behavior, targeting, Task load
 • Hamideh Jahanbakhsh, Mehdi Sohrabi *, Aireza Saberi Kakhki, Ezzat Khodashenas Pages 329-347
  The aim of this study was to investigate the effect of a selected balance training program under dual and single-task conditions on working memory of children with developmental coordination disorder. The research method was semi-experimental and a pre-test-post-test- follow-up design with a control group. In this study, 39 boys with DCD were selected by the available sampling method and randomly assigned to three groups: Dual-task training (n=13), single-task training (n=13), and control (n=13). The two experimental groups performed a selected training program with two different conditions for 8 weeks. All subjects were evaluated in three stages of pre-test, post-test and follow-up test (two months after post-test) by the Corsi block-tapping test (working memory test). Data analysis using ANOVA with the repeated measure as well as one-way ANCOVA showed that in the post-test, working memory in dual-task group was superior to both single and control groups (P <0.05). Also, a significant difference was observed from pre-test to post-test in all experimental groups except the single task group in the extended block index and the control group. In the follow-up test, this superior was maintained only in the overall score index and the overall effort. Also, the single-task group was superior to the control group in the post-test (P <0.05). Due to the importance of executive function, using this selected exercise program to improve working memory can be a useful tool and is suggested for this group of children.
  Keywords: Dual Task, Single Task, work memory, Developmental Coordination Disorder, executive function
 • Amine Lashkarizade *, Vahid Roohollahi, Mahshid Zarezade, Amin Khodabakhshzade Pages 349-364
  Exercise and physical activity have positive effects on physical and mental performance, but their effect on cognitive function needs to be explained in more detail. This study examined the effect of selected physical activities with different levels of cognitive-motor interaction on the executive functions of 76 girls aged 10 to 12 years in Bam city, with mean and standard deviation of body mass index of 18.5 1 1.5 and average intelligence of 10.5 9 9.9. Based on the pre-test score, they were randomly divided into four groups (high cognitive-high motor, low cognitive-high motor, high cognitive-low motor and low cognitive-low motor). The results of covariance analysis showed that high cognitive-motor lifting exercises have a positive effect on attention and memory function of executive functions of 10 to 12-year-old girls and low cognitive-high-motor and low-cognitive-high-motor cognitive exercises have a positive effect on attentional and inhibitory components. There was a significant difference between high-motor, high-motor, low-motor, low-cognitive, high-motor, and low-cognitive-motor cognitive exercises in the attention component, but no significant difference was found in the component of working memory and inhibition. Therefore, based on the results of this research, by designing high-mobility cognitive exercises in the educational environment, it is possible to provide improvement of executive functions. Therefore, it is hoped that researchers will use the results of this research to improve the executive functions of children .
  Keywords: Impact, Physical Activity, cognitive-motor interaction, executive function, girls
 • Ameneh Honarmand, Shila Safavi * Pages 365-378
  The use of attention instructions type is one of the most important variables in the process of motor skill learning. The aim of this study was to examine the combined effects of attention instruction type feedback, and autonomy on children's motor learning. For this purpose thirty-six children (M±SD 7.05 ± 0.45 years) were asked to perform a bowling task with their dominant hand. They divided into 3 groups (external focus, the internal focus of attention, and control). Participants in the acquisition phase practiced tasks in a counterbalanced order based on feedback and choice (Autonomy) conditions and after 24 hours they take part in retention test without feedback and instructional attention and autonomy .The acquisition phase in each condition(1-without feedback and autonomy,2-with feedback,3- with autonomy,4-with feedback, and autonomy). The data were analyzed by ANOVA and ANCOVA. The results of the retention phase showed that the type of attention focus without feedback and autonomy had a greater bowling accuracy and the external focus of attention with autonomy was better than other conditions. The present study did not show the beneficial effects of attention instruction type feedback, and autonomy on children's motor learning.The results showed that motor learning in children was different from adults.Based on our results in children external attention focus and feedback with autonomy have not similar effects with adult motor learning.
  Keywords: Attention instruction, Autonomy, Children, Feedback, motor learning
 • Shima Shahidi, Ali Shafizadeh *, Behnam Ghasemi Pages 379-395
  The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of mirror training on balance in patients with subacute stroke. The statistical population included subacute stroke patients referring to Tabassom stroke rehabilitation clinic in Tehran. The sample consisted of 30 subacute patients with inclusion criteria who participated in the study with their consent and volunteering. The Samples were randomly divided into experimental and control of mirror training. Both groups participated in the pre-test and intermediate test, which was performed after four weeks and post-test of Berg Balance Scale after eight weeks. The training program of two groups was the same and included eight weeks, each week, two sessions, each session 90 minutes Consist 60 minutes of normal rehabilitation and 30 minutes of training with mirror in experimental group and without mirror in control group. Data were analyzed by mixed analysis variance (2 * 3) with SPSS23 software. The results showed that all three factors of balance (p = 0.001), group (p = 0.001) and balance and group interaction (p=0.008) had significant effect. Balance was significantly different in all three stages of pre, mid and post-tests (P=0.001). The interactive effect of balance and group in the two experimental and control groups was significantly different between the three stages test (P = 0.001). Overall, mirror training improved the balance of patients with subacute stroke. Therefore, it is recommended to using a mirror training in the subacute stroke patient.
  Keywords: balance, mirror, Subacute, Stroke, Training