فهرست مطالب

مطالعات امنیت اقتصادی - پیاپی 1 (پاییز 1399)

نشریه مطالعات امنیت اقتصادی
پیاپی 1 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نعمتی، یاسر سلیمانی*، محمدرضا کایینی، سعید فولادی صفحات 1-28
  مسئله اصلی مقاله حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه پیشرفت از منظر پدافند اقتصادی و ارایه راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ازاین رو، در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر بر کلیات تدابیر سند پایه الگو، به بررسی و تحلیل آن دسته از تدابیر اقتصادی پرداخته شده است که زمینه مصونیت بخشی اقتصاد کشور را از تهدیدهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر بر آن، پیشنهادهای جایگزین یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، ارایه و تحلیل شده است. درنهایت، تدابیر پیشنهادی با مولفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشتر تدابیر سند الگو فاقد ارایه راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است. همچنین با درنظرنگرفتن نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی کشور را فراهم نخواهند کرد. ازاین رو، سعی شده است با اصلاح این دسته از تدابیر، به اهداف و سیاست های نظام حکمرانی اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  دست یافت و با استفاده از حاکم بودن مولفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تدابیر پیشنهادی، اقتصاد کشور را از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصونیت بخشید.
  کلیدواژگان: تدابیر الگو، مصون سازی اقتصادی، پدافند اقتصادی، حکمرانی اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی. طبقه بندی: D53، E52
 • سیدمجید امامی* صفحات 29-64
  مناسبات مشترک دفاع غیرمسلح یا مصونیت بخشی پیشابحران به جامعه با سیاست گذاری اجتماعی، موضوع محوری این مقاله است. براساس تین، تلاش شده تا مسایل سیاستی در توسعه اجتماعی استخراج و مبتنی بر پژوهش های دست اول، ادبیات و نظریات مرتبط مرور شود. سپس، عالی ترین سند کلان پیشرفت و توسعه مدنظر جمهوری اسلامی ایران که در مرحله نقد و ارزیابی نخبگانی قرار دارد، براساس بایسته ها و شایسته های سیاست اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرارگرفته و موارد مغفول و معیوبی ازنظر پژوهشگر شناسایی شده است. روش این مقاله اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است.
  کلیدواژگان: دفاع غیرمسلح، توسعه اجتماعی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 • علی اصغر سعدآبادی*، زهره رحیمی راد صفحات 65-92
  دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبه روست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تاثیرات بلندمدت آنهاست. در این راستا، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یک الگوی عملی است که به تعبیر مقام معظم رهبری به ما می گوید که به کدام سمت و برای کدام هدف داریم حرکت می کنیم. به وسیله این الگوست که وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم باید بیان شود. در همین راستا در دنیای امروز پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل ثابت برای اداره کشور و صیانت از مردم در برابر هر تهدید مطرح شده و بدیهی است کم توجهی به اهمیت آن در اسناد بالادستی کشور، شرایط دشواری را در زمان بروز بحران های امنیتی و تهدیدهای سخت و نرم دشمن بر کشور تحمیل خواهد کرد. بنابه تعریف، پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود که تحقق این موضوع به یک راهبرد علمی و عمیق پیش دستانه علی الخصوص در مورد مفاهیم نوظهور نیازمند است.
  کلیدواژگان: سیاست گذاران علم و فناوری، نوآوری، بحران های امنیتی، تهدیدهای سخت و نرم دشمن، پایداری ملی، مدیریت بحران
 • ابوذر گوهری قدم*، محمد اسلامی مجد صفحات 93-118
  سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی در محورهای متعدد دارای کاستی ها گوناگونی است. مسئله ای که این پژوهش پرداختن به آن را مدنظر دارد، کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی در محور امنیت و دفاع از منظر پدافند غیرعامل است (مسیله). اهمیت این مسئله در جایگاه بالای سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت به عنوان نقشه راه پنجاه سال آینده جمهوری اسلامی ایران نهفته است (اهمیت). ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از کاستی های موجود در متن سند در حوزه امنیت و دفاع و از منظر پدافند غیرعامل و لزوم رفع این کاستی هاست (ضرورت). هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقص های موجود در متن سند در حوزه امنیت و دفاع و ارایه راهکارهای اصلاحی برای کمک به سیاست گذاری در این حوزه است (هدف). پدافند غیرعامل مهم ترین مفهوم این پژوهش است که تعریف مختاری از آن ارایه شده است (مبنای مفهومی). پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه کاستی های سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی  پیشرفت در حوزه امنیت و دفاع از منظر پدافند غیرعامل چیست؟ (پرسش اصلی). داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است (روش). این پژوهش با توجه به لزوم بومی بودن الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، از منظر منابع اسلامی و مبتنی بر علوم انسانی اسلامی انجام شده و در پایان به این نتیجه رسیده که مقوله وجودی دفاع و امنیت در سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی  پیشرفت بسیار کم بها بوده و نگاه به این حوزه از منظر پدافند غیرعامل اساسا مغفول واقع شده است (نتیجه گیری). در این مقاله با الهام از منابع اسلامی و بومی (قرآن، روایات، اندیشه امام و رهبری) پیشنهادهایی برای پر کردن خلاها و رفع کاستی ها ارایه شده است.
  کلیدواژگان: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، پدافند غیرعامل، سند الگوی پایه، بازدارندگی، تاب آوری، پایداری ملی
 • بهروز صادقی عمروآبادی صفحات 119-148

  امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسایل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: ثبات، امنیت اقتصادی، GARCH، شاخص ترکیبی، علیت گرنجر
 • عاطفه مزینانی، نجمه محمدیان* صفحات 149-176
  عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تاثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل اجتماعی در بسیاری از پژوهش های پیشین موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما در مورد تاثیر متغیرهای نااطمینانی اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی می توان به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاها اشاره کرد که به فزایش هزینه های تولیدی شرکت ها می انجامد. این امر فشار تورم را افزایش می دهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. همچنین می توان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بی ثباتی مالی بانک ها نام برد. اخیرا نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک عامل تعیین کننده باروری شناخته شده است که در تحقیقات قابل توجه است. بر همین اساس اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست. نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره زمانی و مکانی موردبررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر این شاخص بر نرخ باروری معنی دار است. براین اساس می توان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات و چترفراگیر بیمه های درمانی تکمیلی، آموزش و مشاوره مستمر و مسیولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذیربط نیز است. این مطالعه به روش اسنادی یا کتابخانه ای بوده و تمامی داده ها از طریق سایت بانک جهانی جمع آوری شده است. جامعه آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی 1378-1398 و بعد مکانی 22 استان هایی که براساس افت جمعیت انتخاب شده اند موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی و روش ARCH و GARCH استفاده شد است.
  کلیدواژگان: نااطمینانی اقتصادی، نرخ باروری، روشARCH وGARCH. طبقه بندیJEL : .J13، D33، D12
|
 • Mohammad Nemati, Yaser Soleymani *, Mohammd Reza Kaeni, Saeed Fooladi Pages 1-28
  The main issue of this article is to analyze and critique the economic measures of the document of the basic model of progress from the perspective of economic defense and to provide alternative and complementary solutions to achieve the goals of economic defense in the document of the Iranian model of progress. Therefore, at first, with a descriptive-analytical method with a critical approach, using expert criticisms on the general measures of the basic document, the economic measures have been studied and analyzed that will not provide the country's economy with protection from internal and external threats. After proposing these measures and using the criticisms related to it, alternative or complementary proposals for achieving the goals of economic defense have been presented, presented and analyzed within the time frame of the Iranian Islamic model document. Finally, the proposed measures have been adapted to the main components governing a resistance economy. Findings of the article indicate that most of the measures of the model document do not provide a policy solution in various economic areas. Also, by not considering the vulnerabilities of the country's economy in the long run, they will not provide grounds for economic protection. Therefore, by reforming this group of measures, the goals and policies of the economic governance system have been achieved within the time frame of the Iranian Islamic model document, and by using the main components of the general policies of the resistance economy over the proposed measures, the country's economy is in crisis. Internal and external threats.
  Keywords: Model Measures, Economic Hedging, Economic defense, Economic Cooperation, General Policies of Resistance Economy
 • Seyyed Majid Emami * Pages 29-64
  The common relationship of unarmed defense or pre-crisis immunity to society with social policy is the central theme of this article. Therefore, an attempt has been made to extract policy issues in social development and review them based on first-hand research, literature and related theories. The highest macro-document of progress and development considered by the Islamic Republic of Iran, which is in the stage of elite criticism and evaluation, has been analyzed and analyzed based on the requirements and merits of social policy, and the neglected and defective points have been identified by the researcher. The method of this article has been documentary and based on library resources.
  Keywords: Unarmed Defense, Social Development, Iranian Islamic Model of Progress
 • Ali Asghar Saadabadi *, Zohreh Rahimi Rad Pages 65-92
  The development of science, technology and innovation as the main components of the current and future authority of our country, Requires simultaneous attention to passive defense. In this regard, the document of Islamic-Iranian Model of Progress document as an upstream document of all the country's documents in the next 50 years, should be able to provide a clear picture of Iran's desirable future in this field as one of its authoritative parts. The present study seeks to evaluate the issues related to science, technology and innovation in this document by cutting the passive defense in order to pave the way for policy makers. The results of the present study showed that although 10 measures have directly or indirectly addressed the field of science and technology, but these measures are more like a goal than an operational action in that generally no mechanism has been introduced to achieve them. Also, despite the existence of threats and technological surprises that will completely endanger the islami-Irani civilization in the future, No premeditated and futuristic steps have been taken to move in this space. Finally, according to the analysis, two corrective measures and 5 proposed measures to eliminate the mentioned gaps have been proposed.
  Keywords: The Islamic-Iranian Model of Progress Document, Science, technology, Innovation, Passive defense
 • Abuzar Gohari Moghaddam *, Mohammad Islami Majd Pages 93-118
  The document of the basic model of Iranian-Islamic progress has various shortcomings in various areas. The issue that this study intends to address is the shortcomings and shortcomings of the document of the basic model of Iranian-Islamic progress in the field of security and defense from the perspective of passive defense (issue). The importance of this issue lies in the high position of the document of the Iranian Islamic model of progress as a roadmap for the next fifty years of the Islamic Republic of Iran (importance). The need to address this issue stems from the shortcomings in the text of the document in the field of security and defense and from the perspective of passive defense and the need to address these shortcomings (necessity). The purpose of this study is to highlight the shortcomings in the text of the document in the field of security and defense and to provide corrective solutions to help policy in this area (Objective). Passive defense is the most important concept of this research, which is defined voluntarily (conceptual basis). The question of this research is what are the shortcomings of the document of the basic Iranian Islamic model of progress in the field of security and defense from the perspective of passive defense? (Main question). The data of this research have been collected in the form of libraries and evaluated in a descriptive-analytical manner (method). Due to the indigenous nature of the Iranian Islamic model of progress, this study was conducted from the perspective of Islamic sources and based on Islamic humanities. Looking at this area from the perspective of passive defense is fundamentally overlooked (conclusion). Inspired by Islamic and indigenous sources (Quran, narrations, Imam's thought and leadership), this article offers suggestions for filling gaps and eliminating shortcomings.
  Keywords: Iranian Islamic Model of Progress, Passive defense, Basic Model Document, deterrence, resilience, National Stability
 • Behrouz Sadeghi Amrabadi Pages 119-148

  Economic security is the maintenance and promotion of the way of life of the people of a society through the provision of goods and services, as well as through internal operations and presence in international markets, hence economic security is one of the most important issues of Iran's economy today. The purpose of this study was to analyze the relationship between economic stability and economic security in Iran during time series data of the period 1357 to 1397. In this study, using a combined index of Iran's economic security is calculated based on two indicators of production and investment. The economic stability index is also calculated based on the GARCH model. This research is correlational in terms of applied purpose and descriptive research in terms of type and method. In this study, the causal relationship between the two variables was investigated using Granger causality. According to the results of Granger causality and the significance of Granger causality statistics from economic stability to economic security, it can be said that economic stability is a determining factor of economic security. Also, considering the insignificance of the probability of Granger causality statistics from economic security on economic stability, it can be said that economic security does not have Granger causality on economic stability. Also the regression results showed that the effect of economic stability on economic security in Iran is positive and significant and this suggests that increasing economic instability will reduce economic security in the country.

  Keywords: stability, economic security, GARCH, composite index, Granger Causality
 • Atefe Mazinani, Najmeh Mohammadian * Pages 149-176
  Social, economic and demographic factors are among the factors affecting fertility, among which social factors have been studied in many previous studies; However, no research has been done on the effect of economic uncertainty variables. Among the "causes of economic uncertainty" are the increase in oil prices and commodity prices, which leads to an increase in companies' production costs. This increases the pressure of inflation and the supply-side shock will lead to a recession, which is a combination of high inflation and low economic growth. There are also two other factors of economic uncertainty, the global recession and the financial instability of banks. Recently, economic uncertainty has been identified as a determinant of fertility, which is significant in research. Accordingly, measuring economic uncertainty is difficult and unclear. The results of the study indicate that the increase in economic uncertainty of the government has reduced the fertility rate in the time and place studied. So that in long-term and short-term models, the effect of this index on fertility rate is significant. On this basis, it can be suggested to the government that by supporting the promotion of successful and easy marriage, childbearing through legal arrangements, work and facilities, and the provision of supplementary health insurance, continuous education and responsible counseling for adolescents, young people and low-income families. The year after marriage is also studied by all relevant agencies. This study is by documentary or library method and all data are collected through the World Bank website. The statistical population was studied in Iran. For the period 78 1378-1398 and the location of 22 provinces  which  are based on  population-population-selectedincluding will be examined. In this study, panel data were used due to more information, more variability, less alignment, higher degree of freedom and higher efficiency than time series and cross-sectional data and ARCH and GARCH methods.
  Keywords: Uncertainty Economic, Fertility Rate. JEL Classification: D12, D33, J13