فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا رفیعی راد*، مهدی محمدزاده صفحات 1-16

  زنان افغانستان در سال‌های اخیر، برخلاف گذشته، حضور گسترده‌ای در تاریخ هنر این کشور و نقش مهمی در تعیین سمت ‌و ‌سوی حال و آینده این جریان داشته اند. نحوه تعامل این گروه پرشمار، نوظهور و موثر بر تاریخ هنر افغانستان، در مواجهه با ورود مبانی هنر مدرن به این کشور از حدود 1300ش و حمایت نهادهای غربی از یک‌طرف و از طرف دیگر سابقه سنت‌ دیرپای بصری، قبل و بعد از اسلام، آغازگاه مسئله این پژوهش است. سوال این است که بانوان نقاش معاصر افغانستان با تکیه‌بر ویژگی‌های نگارگری، چه راهبردهای انحصاری را جهت بازآفرینی و احیای نگارگری در نقاشی معاصر ارایه نموده‌اند؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی آثار نقاشان معاصر افغانستان، نتایجی را حاصل نمود و مشخص شد که نقاشان مرد و زن معاصر افغانستانی، با تکیه‌بر وجه ساختاری نگارگری، راهبردهایی جهت بهره‌گیری از امکانات آن در تلفیق با مبانی هنر مدرن، ابداع نموده‌اند که برخی از این راهبردهای بازآفرینی و احیای نگارگری در نقاشی معاصر افغانستان، تنها در آثار نقاشان زن دیده می‌شود. ازجمله می‌توان به کاربست سنت تصویری شکستن کادر در نگارگری، همراه با تقسیم‌ بندی اثر به کادرهای کوچک‌تر در آثار ندیما یوسفی، به‌کارگیری ابژه‌های معاصر مانند پرچم و یا صورت‌های اینترنتی، در آثار نقاشانی همچون صالحه وفا جواد و صغری حسینی، تغییر رنگ هاله دور سر در آثار حمیرا مستور و همچنین استفاده از مبانی نگارگری، جهت ارایه نقاشی ژانر در آثار نقاشانی چون زهرا باقری و حنیفه جعفری اشاره نمود.

  کلیدواژگان: تاریخ هنر افغانستان، نقاشی معاصر افغانستان، نگار گری، زنان نقاش
 • بهزاد وثیق، مجتبی بذرافشان* صفحات 17-32

  بررسی مفهوم پایداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحقیقات حوزه معماری و شهرسازی در دهه های اخیر می باشد و سنجش کالبد بومی برمبنای شاخص های پایداری یکی از حوزه های شناخت ابنیه بر اساس این مفهوم است. بررسی معماری تاریخی و بومی بر اساس سنجه های پایداری از این ضرورت سرچشمه می گیرد که معماری بومی حاوی راهبردهایی زمینه گرا در ساخت است که می توان با اتکا به آن راهکارهایی نوین در معماری معاصر تدوین نمود. سه سنجه اصلی شامل مولفه فرهنگی-اجتماعی، همسازی با محیط و اقلیم و بهینگی اقتصادی هسته مفهومی معماری پایدار هستند. در این میان خراسان بزرگ حاوی میراث معماری باارزش تاریخی ازجمله خانه های سنتی می باشد. این پژوهش در پی درک اصول معماری پایدار در کالبد خانه های تاریخی بشرویه است. در این راستا، به بررسی عناصر معماری پایدار در دوازده بنای مسکونی متعلق به دوره های صفوی، قاجار و پهلوی در این شهر پرداخته می شود. به این منظور، روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت ترکیبی از روش های تفسیری-تاریخی در مرحله شناخت نمونه های موردی و روش تیوری زمینه‌ای در مرحله تدوین چارچوب نظری است و براساس استنتاج منطقی مولفه‌های پایداری در ابعاد کالبدی خانه های تاریخی بشرویه بررسی شود. اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی مانند بازدید و حضور مستقیم محقق در محدوده موردمطالعه، گردآوری شده است. نتایج نشان می‌دهد مواردی از قبیل نوع بافت، نسبت فضای خالی و پر، شکل ایوان، میزان درونگرایی، عناصر ایجاد سایه و المان های سبز، جهت گیری عمومی ابنیه، نحوه ایجاد تهویه طبیعی، نوع انتخاب مصالح بومی در پایداری خانه های بشرویه تاثیرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: معماری پایدار، معماری مسکونی، خراسان بزرگ، بشرویه
 • آمنه فتاحی، امیر اکبری، محسن طبسی* صفحات 33-52

  اقلیم به‌عنوان عاملی تاثیرگذار در آسایش انسانی، همواره موردتوجه و ساختمان‌ها و بافت شهری عمدتا همساز با آن بنا می شده اند. کوشش معماران سنتی نیز در آفرینش فضایی بوده است که با توجه به شرایط دوران خود، بتواند آسایش کالبدی انسان را به همراه داشته باشد. بنابراین چنین فرضیه ای مطرح می‌شود که چه‌بسا اقلیم بیشتر از آنچه تصور می‌شود، در شکل گیری معماری بنا، نقش دارد. با توجه به اینکه رمزگشایی پایداری معماری بومی از گذشته تا به امروز، همواره از موضوعات موردتوجه محققان بوده است و به‌منظور سنجش فرضیه مذکور، این پژوهش سعی دارد ردپای تاثیرگذاری اقلیم را در مدرسه غیاثیه خرگرد در خراسان جستجو کند. مدرسه غیاثیه یادگاری از دوران تیموری و بنایی جاودان، واقع در روستای خرگرد از توابع شهرستان خواف ‌محسوب می گردد. منطقه‌ای که از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای کویری با تابستان های گرم و زمستان‌های سرد و نسبتا خشک می‌باشد. با اذعان به شرایط سخت این حوزه اقلیمی، به نظر می‌رسد تنها راه مقابله با آن، برای دستیابی به رفاه و آسایش کاربران مدرسه، توجه ویژه به‌خصوصیات آب و هوایی منطقه است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که اقلیم در شکل‌گیری کالبدی و سازماندهی فضاهای مدرسه غیاثیه به چه میزان نقش داشته است؟ و آیا این تاثیرپذیری را می‌توان عاملی برای جاودانگی این مدرسه برشمرد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به‌ویژه مشاهده میدانی، به بررسی و تحلیل معماری بنای موردمطالعه بر مبنای شاخصه‌های اقلیم می‌پردازد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این شاخصه‌ها در اکثر مواقع، تنها عامل مهم شکل‌گیری کالبد و فضا بوده و در برخی موارد نیز تاثیر بسزایی داشته است. در واقع معمار بنا با توجه به ویژگی‌های اقلیمی منطقه، راهکارهای معماری هوشمندانه‌ای ارایه داده است تا آسایش حرارتی ساکنان را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: اقلیم گرم و خشک، مدرسه غیاثیه خرگرد، ساختار کالبدی، آسایش حرارتی انسان
 • حسن باصفا، محمدصادق داوری*، فرشید مسیح نیا، مهدیه رحمتی صفحات 53-66

  در حوزه خراسان مرکزی ازدوره نوسنگی با سفال تا دوران معاصر سفالگری از هنرها و صنایع رایج و بسیار بااهمیت بوده است. در خلال بررسی‌های باستان‌شناسی انجام شده در این حوزه، تکنیک ساخت سفالیشناسایی‌شده که نشان از تداوم سنت‌های فرهنگی در هزاره‌های ذکرشده دارد. این تکنیک ساخت و فرم‌دهی به‌وسیله قالب پارچه‌ صورت می‌گرفت که در دوره نوسنگی سبدهای گیاهی جایگزین آن بوده است. نمونه‌های متعدد این تکنیک از هزاره ششم تا هزاره اول ق.م در دشت مشهد و آسیای مرکزی و نیز در دوران ساسانی در دشت نیشابور گزارش‌شده است و اهمیت آن در این می باشد که تداوم آن تا روزگار معاصر و در بافت روستایی چکنه نیشابور ادامه یافته است. از جنبه‌های پنهان این پدیده، ارتباط سازمان تولید این نوع ظروف با بافت جوامع است که در پژوهش حاضر به کمک روش قوم باستان‌شناسی و رویکرد انسان‌شناسی نمادین و تفسیری مطالعه و تشریح شده است. اگر بتوان الگوی معاصر را به‌پیش از تاریخ نسبت داد،می‌توان عنوان کرد که زنان در فعالیت‌های تولیدی این دست‌ساخته نقش مهمی داشته‌اند. در بافتار معاصر، این ظروف کارکرد ذخیره‌سازی مواد غذایی و لبنی داشته است و برخواسته از اقتصاد معیشتی مبتنی بر دامداری هستند. این ظروف در مقیاس خانگی تولید و ساخت آن اهداف اقتصادی نداشته است. به نظر می‌رسد این تکنیک بومی، طی هزاره‌ها به‌عنوان میراثی ماندگار تداوم‌یافته و مواد اولیه آن متناسب با بوم و همچنین الگوی مصرف آن متناسب با نوع فعالیت‌ها در ادوار مختلف، متفاوت بوده است.

  کلیدواژگان: قوم باستان شناسی، سازمان تولید، سفالگری، ظروف قالب پارچه
 • علی اکبر وحدتی* صفحات 67-84

  نقوش صخره ای به شکل نقش کنده در بسیاری از نقاط ایران ازجمله در مناطق وسیعی از خراسان بزرگ وجود دارد، اما رنگین نگاره ها یا نقوشی که با رنگ ترسیم‌شده است، به دلیل آسیب پذیری در برابر عوامل جوی، فقط در شرایط خاصی ازجمله داخل غارها و اشکفت ها در چند منطقه از ایران حفظ‌شده است و قدیمی ترین مجموعه آن، در خراسان وجود دارد. در اغلب رنگین نگاره های کشف‌شده در ایران، ازجمله نقوش غارهای پیش از تاریخی کوهدشت لرستان و سایر مناطق ایران، موضوع اصلی نقوش، صحنه شکار است و بر اساس وجود نقش ابزارهایی چون تیر و کمان یا تفنگ و یا صحنه هایی مانند اسب و سوار در بین این نقوش معیار روشنی برای تاریخ گذاری نسبی این مجموعه ها وجود دارد. بیشتر رنگین نگاره های شناسایی‌شده در ایران به دلیل نمایش معیارهای مشخصی همچون موارد مذکور نمی‌تواند از هزاره های اول یا دوم پیش از میلاد قدیمی تر باشد و برخی از آن‌ها نیز به دلیل ویژگی های کاملا غیرمعمول نگاره شناختی، آشکارا جدید و مربوط به چند سده پیش یا حتی دهه های اخیر هستند. رنگین نگاره های متاخر، پیش از آنکه برخوردار از ارزش تاریخی باشند، از دیدگاه مردم شناختی و جامعه شناسی اهمیت دارند. در این پژوهش پس از مرور برجسته ترین رنگین نگاره های شناسایی‌شده در محدوده خراسان بزرگ و مناطق مجاور -از ازبکستان گرفته تا پامیر و آلتای در مغولستان- مجموعه رنگین نگاره های پناهگاه صخره ای تکه در حوالی بجنورد معرفی شده است. چنین به نظر می رسد که رنگین‌نگاره های تکه به دلایل فنی و نگاره شناختی، احتمالا قدیمی ترین مجموعه نقوش صخره ای شناسایی‌شده در خراسان بزرگ و ایران است و با توجه به موقعیت قرارگیری در نقاط کوهستانی، احتمالا به دست جمعیت‌های متحرک یا نیمه کوچرو ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: سنگ نگاره، رنگین نگاره، پیش از تاریخ، شکار، تنوع گیاهی، بزکوهی، مس و سنگ، عصر مفرغ
 • مرضیه فاریابی*، علی زارعی، حسن هاشمی زرج آباد، مفید شاطری صفحات 85-99

  حسینیه نواب یکی از مهم‌ترین حسینیه‌های بافت تاریخی بیرجند به لحاظ معماری، قدمت و وسعت ساخت می باشد که به‌عنوان گونه‌ای از بناهای آیینی-مذهبی احداث شده است. با توجه به این‌که از سوی محققان نظری واحد به همراه شبهات در خصوص بازه زمانی احداث این بنا و نام سازنده آن مبنی بر این‌که این بنا متعلق به دوره صفوی و بانی آن بی‌بی نواب همسر امیر اسماعیل‌خان دوم است وجود دارد، بااین‌وجود نگارندگان به نتایجی غیر از آن، دست‌یافته‌اند. این تحقیق بر آن شد تا بار دیگر ماهیت تاریخی این بنا را که بر پایه مطالعات با رویکرد تاریخی و با روش گردآوری اطلاعات بر مبنای اسناد وقفی، کتابخانه‌ای و تحقیقات پیمایشی صورت پذیرفته است، نمایان سازد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بازه زمانی ساخت این بنا بر مبنای باور همگان مبنی بر این‌که متعلق به دوره صفوی است، متعلق به دوره قاجار و بانی آن بی‌بی نواب، والده امیر علم خان سوم، همسر امیر اسدالله خان حسام الدوله و دختر میرزا رفیع خان است و علت شبهات در خصوص نام بانی و بازه زمانی ساخت این بنا، تعدد نام نواب در میان خاندان خزیمه و مرمت و یا خوانش اشتباه کتیبه سردر ورودی بنا می‌باشد که سبب به خطا رفتن در مطالعات تاریخی این بنا شده است.

  کلیدواژگان: حسینیه نواب، بیرجند اسناد وقفی، سفرنامه، کتیبه
|
 • Reza Rafieirad*, Mehdi Mohammadzadeh Pages 1-16

  In recent years, Afghan women, unlike in the past, have played a major role in the history of the country's art and have played an important role in determining the current and future direction of the country's art. How this large, emerging and influential population of women contemporary Afghan painters in the history of art in this country interacts with modern art introduced to Afghanistan since the 1300, and , on the other hand, having a history of visual tradition, both before and after Islam was the starting point of the present research. . The question is: What are the exclusive strategies of women contemporary Afghan painters, relying on miniature features, to recreate and revive miniatures in contemporary painting? This article draws conclusions using a descriptive-analytical method using library resources and archives of works by contemporary Afghan painters. It turned out that contemporary Afghan male and female painters, relying on the miniature structural aspect, have devised strategies for using miniature features, combining them with the basics of modern art. But some of these strategies for recreating and reviving miniatures can be seen in contemporary Afghan painting, only in the works of female painters, like the application of the visual tradition of breaking the frame in the miniature, along with the division of the work into smaller frames, in the works of "Nadima Yousefi", the use of contemporary objects such as flags or Internet Small Faces in miniatures in the works of painters such as "Saleha Vafa Javad" and "Soghra Hosseini"., and the change in the color of the halo around his head, in the works of "Homeira Mastoor" and also the use of painting basics, to present the genre painting in the works of painters such as "Zahra Bagheri" and "Hanifa Jafari". Keywords: Afghanistan Art History, Contemporary Afghanistan Painting, Miniature, Afghanistan Women Painter, Iranian Painting

  Keywords: Afghanistan Art History, Contemporary Afghanistan Painting, Miniature, Afghanistan Women Painter, Iranian Painting
 • behzad vasiq, mojtaba bazrafshan* Pages 17-32

  Iran The examination of sustainability is a major part of architecturl research in recent years. The main stream of this kind of research is oriented to the traditional or historical architecture. Cultural-social factors, ecological and climate-oriented strategy and economical efficiency are the central core of sustainable architrcture. Thus, the concept of sustainability or any other concept contained in the literature should be interpreted in accordance with the customs of the country, so that it is possible for society and culture to understand it. This article seeks to understand the predominant principles of architecture in traditional-historical houses of Boshroyeh. These houses belong to three eras including Safavid, Gajarid and Pahlavid eras. The research method in this article is a combination of historical descriptive and the grounded theory methods. Data were collected by the individual observation and library method. The research was performed on six sustainability principles in the twelve case studies And the sustainable architecture elements in twelve houses were investigated. The authors tried to analyze the principles of architecture consistent with warm and dry climate in these case studies. The results showed that some issues such as context of the old part of city, the amount of vacant and occupied spaces, the shape of the porch, the enclousment, the presence of the shadow and green elements in yard and building façade, the method of natural ventilation, the method of vernacular materials, have been influential in sustainability of residential architecture of Boshroyeh. 

  Keywords: Sustainable Architecture, ResidentialArchitecture, Great Khorasan, Boshroyeh
 • Ameneh Fatahi, Amir Akbari, Mohsen Tabasi* Pages 33-52

  Climate, as an influential factor in human comfort, has always been a focus of attention, and urban buildings and textures have largely been aligned with it. Traditional architects have also sought to create a space that, given the conditions of its time, can bring about human physical comfort. Therefore, the role of climate in the formation of the body can be acknowledged. The Ghiasiye School is a reminder of the Timuri era, located in the village of Khargerd, a suburb of Khawaf. Khawaf city in Razavi Khorasan has a desert climate with hot summers and cold and relatively dry winters. Recognizing the harsh conditions of this climate, it seems that the only way to deal with it, for the sake of human thermal comfort, is to pay special attention to the climate characteristics of the region. Given that decoding the sustainability of indigenous architecture from past to present has always been a topic of interest to scholars, the main research question is to what extent climate has played a role in the physical formation and organization of Ghiasiye school spaces? This paper reviews and analyzes the architecture of the school based on climatic characteristics using a descriptiveanalytical method and a library data collection tool, and in particular a field survey. The results of this study showed that these characteristics are, in most cases, the only important factor in the formation of body and space and in some cases have had a significant impact. In fact, according to the climate characteristics of the area, the architect has provided smart architectural solutions to optimally provide the residents with thermal comfort. 

  Keywords: Hot arid climate, Ghiasiye School, Khargerd, Human thermal comfort
 • Hassan Basafa, Mohamad Sadegh Davari*, Farshid Masihniya, mahdiye Rahmati Pages 53-66

  eriod with pottery to the contemporary period, pottery has been a common and significant art and industry. During the archeological studies carried out in this area, the technique of creating pottery was identified, which shows the continuation of cultural traditions in the mentioned millennia. This technique of making and shaping was done by fabric mold, which was replaced by plant baskets in the Neolithic period. Numerous examples of this technique have been reported from the sixth millennium to the first millennium BC in the plains of Mashhad and Central Asia, as well as during the Sassanid period in the plain of Neyshabour. One of the hidden aspects of this phenomenon is the relationship between the organization of production of this type of utensils and the texture of societies, which has been studied and described in the present study with archeological ethnography and symbolic and interpretive anthropological approach. If the contemporary model can beattributed to prehistory, it can be said that women played an essential role in this hand-made production activity. In the modern context, these containers have the function of storing food, and dairy and originate from the livelihood economy based on animal husbandry. These vessels are produced on a home scale and their production has no economic purposes. It seems that this indigenous technique has continued for millennia as a lasting heritage, and its raw materials have been different according to the canvas and also its consumption pattern according to the type of activities in different periods.

  Keywords: Archaeological Ethnography, Production Organization, Pottery, Cloth Molding vessel
 • Ali Akbar Vahdati* Pages 67-84

  The mountainous region of northern Khorasan, north-eastern Iran, is rich in rock art complexes, including several petroglyphic and rock-painting sites. Rock paintings at Takke rock-shelter near Bojnord are one of the four recorded pictographs in the Atrak River Basin depicting a hunting scene. The panel shows a human with a spear accompanied by several hunting dogs pursuing various wild animals’ species in a hilly and wooded landscape. Most of the animals are depicted between the trees on steep footpaths. The Takke pictograms are the only identied rock paintings in Iran and the neighboring regions representing a dog-assisted hunting scene in a forest zone characterized by several plants and animals. The plant and animal diversity in the panel as, specific landmarks such as animal trails, could perhaps be interpreted as an attempt to illustrate features of the local natural landscape, which is a rare phenomenon in the corpus of Iranian rock art. Based on the analogies with other rock art complexes in Central and Southwestern Asia, the examination of specific elements in the panel, and the available archaeological data from the whole region, the author proposes a Chalcolithic to early Bronze Age dating for the pictograms at Takke rock-shelter. 

  Keywords: Petroglyphs, Rock-Paintings, PreHistory, Hunting Scene, Plant Diversity, MountainGoat, Chalcolithic, Bronze Age
 • Marzieh Faryabi*, Ali Zarei, Hasan Hashemi zarjabad, Mofid Shateri Pages 85-99

  Hosseinieh Navab, as a religious-ritual monument, is one of the most important Hosseiniehs in Birjand's historical context in terms of architecture, age, and extent. Despite a general agreement, along with some doubts among researchers on the time of construction (the Safavid era) and the name of the founder (Bibi Navab, the wife of Amir Esmail Khan II), the authors of this paper reached different results. This research aimed to reveal the history of this building based on some studies with historical approaches and data collected from endowment documents, bibliography, and surveys . The results showed that contrary to popular belief, its construction time dates back to the Qajar era and it was founded by Bibi Navab, the mother of the Amir Alam Khan III, the wife of the Amir Asadullah Khan Hesam al-Dawlah, the daughter of Mirza Rafi' Khan. To the authors, the existing doubts regarding the name of the founder and construction time were due to the high popularity of the name Navab among the Khazimeh's family, and improper restoration and/or incorrect reading of the entrance inscription, which probably misled the historical studies. 

  Keywords: Hosseinieh Navab, Birjand, endowment documents, Travel literature, Inscription