فهرست مطالب

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1399)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منصوره ابوالحسنی*، احمدرضا اخوت، معصومه اسماعیلی، هادی بهرامی احسان صفحات 5-28

  هدف از پژوهش حاضر این است که باتوجه به اشراف خداوند به ساختارهای وجودی انسان، مولفه های مفهومی استعداد از قرآن کریم استخراج شده و تعریفی جامع و متفاوت از آن ارایه شود. برای این منظور تک تک واژگان قرآن کریم به روش تحلیل مضمون استقرا شده و شبکه ای از واژگان مرتبط با مفهوم استعداد شکل گرفت. درنهایت این شبکه واژگان با چینشی منطقی کنار هم قرار گرفته و تعریف جامعی از استعداد پدید آمد. جامعه مطالعاتی، تمام آیات مرتبط با استعداد در قرآ ن کریم است و همه آیاتی که به نحوی مرتبط با استعداد بودند، به عنوان نمونه بررسی شدند. یافته ها نشان می دهد تعریف به دست آمده از قرآن کریم، تفاوت منحصر به فردی با سایر تعاریف استعداد داشته که از آن جمله می توان به نگاه کل نگرانه قرآن به انسان، چند مولفه ای و فرایندی بودن، جهت مندی و هم راستایی آن با خداوند صاحب فضل و ماهیت اجتماعی و مسئولیت آور بودن استعداد اشاره کرد. به این ترتیب به واسطه نگاه کل نگرانه و جامع قرآن به انسان می توان ادعا کرد که نقص و محدودیت سایر نظریه ها که هرکدام از زاویه ای به انسان نگاه می کنند ، در این تعریف مشهود نبوده و همچنین فرایندی بودن آن می تواند همزمان اشاراتی نیز به گام های ایجاد و شکوفایی استعداد در انسان داشته باشد.

  کلیدواژگان: مفهوم استعداد، تحلیل مضمون، تحلیل شبکه واژگانی، تحقیق کیفی، قرآن کریم
 • مرضیه محصص* صفحات 29-53

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مبانی و مولفه های اثرگذار بر بروز رفتار آوایی از دیدگاه امام علی (ع) درقالب یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بوده است. چرا که رفتار آوا به معنای بیان دیدگاه های مغایر با وضع موجود و مشارکت در فرایند تصمیم گیری ها، در دستیابی به اهداف سازمانی و بالندگی سازمان های آموزشی نقش مهمی ایفا می کند. بدین منظور پس از بررسی ادبیات نظریه رفتار آوایی، ابتدا مولفه های بروز رفتار آوا شناسایی شد، سپس با روش تحلیل مضمونی ازطریق نمونه گیری هدفمند، گفتارهای امام علی (ع) در نهج البلاغه، در شبکه ای از مفاهیم ترسیم شد و مضامین مهم تر در جایگاه مرکزی قرار گرفت و سایر مضامین، پیرامون این مضامین اصلی سازمان یافت. براساس یافته ها، باور به محوریت الهی، نیک سرشتی انسان، آزادمنشی انسان و نیز باور به حیات اخروی در زمره مهم ترین مبانی اسلامی اثرگذار در این رویکرد شناسایی شد و خوانش اسلامی این نظریه را از رهیافت های فردگرایانه غربی، متمایز کرد. دراین راستا بر سبک رفتار مشارکتی اسلامی با مولفه های تقویت همدلی، مسئولیت پذیری، نظارت اجتماعی و انصاف ورزی نیز تاکید شد. از این رهگذر، تشویق کارکنان در سازمان های آموزشی به تبادل نظر با مدیران و ایجاد فضایی برای طرح و اشتراک گذاری ایده ها و تعدیل نظرات بدون هرگونه تبعات منفی، امری بایسته محسوب می شود.

  کلیدواژگان: رفتار آوایی، ایده گرایی، رفتار سازمانی مشارکتی، همدلی، نهج البلاغه
 • معصومه راشدی، زهره موسی زاده *، خدیجه ابوالمعالی الحسینی، فریبرز باقری صفحات 53-76

  هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه متخصصان درخصوص عوامل موثر بر شکل گیری هویت ایرانی اسلامی جوانان براساس تجربه زیسته آنان است. روش پژوهش، پدیدارشناسی توصیفی است و جامعه آماری در برگیرنده اساتید و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش در سال 1398 است. 11 نفر از متخصصان به‌روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به‌منظور گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری به‌عمل آمد. داده ها با روش کلایزی و با کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در فرایند تحلیل متن و انجام مراحل کدگذاری، 5 مفهوم کلی و 12 زیرمقوله احصاء شد. یافته های پژوهش بیانگر مفاهیم و مقوله های متعددی ازجمله عوامل فردی (تکالیف رشدی و خودباوری)، عوامل خانوادگی (کارکرد رشدمحور خانواده، ویژگی‌های خانواده کارآمد و ناکارآمدی روابط در خانواده)، عوامل فرهنگی (فرصت ها و تهدیدهای نظام آموزشی و عوامل تسهیل کننده فرهنگی)، عوامل اجتماعی (احترام به خرده فرهنگ ها و الگوهای هویت‌ساز) و عوامل سیاسی اقتصادی (ضعف اعتماد سیاسی و حمایت های کلان‌سیستم) بود. نتایج این پژوهش مورد استفاده اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران نظام آموزش عالی و سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و مشاوران حوزه جوانان قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: هویت ایرانی- اسلامی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی اقتصادی
 • علی بیرمی پور*، شیدا اچرش صفحات 55-73

  هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوال است که نگاه تفکیکی به مقوله تربیت، ممکن است چه آسیب‏هایی برای جامعه ایران اسلامی به دنبال داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات نیز، اسنادی است. اسناد که شامل کتاب‏ها و مقالات مربوط به موضوع پژوهش به شیوه موضوعی است، استخراج و در بحث به آن ها استناد شده است. براساس یافته‏های این پژوهش، تفکیک این دو امر واحد به دو جریان متمایز مانند آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، مشکلات نظری و عملی فراوانی را به وجود می‏آورد. نگاه تفکیکی، این تصور نادرست را در اذهان کارگزاران نظام تربیت ایجاد می‏کند که کار مدرسه و نظام تربیت رسمی و عمومی در عمل شامل دو فعالیت متفاوت و متمایز است. این تلقی منجر به گسست فعالیت‏های تربیتی شده و نوعی دوگانگی در فعالیت‏ها، برنامه‏ها، سازوکارها و ناکارآمدی نظام و مدرسه می‏شود که درنهایت نبود انسجام و وحدت در هویت و شخصیت دانش‏آموزان را در پی خواهد داشت. گسترش بحث و جدل درخصوص تقدم تربیت بر تعلیم که حاصل این نگاه نامیمون است نیز باعث هدر رفت تلاش‏ها و سرمایه‏ها می‏شود. همچنین مسئولیت‏پذیر نبودن معلمان در ایفای نقش تربیتی خود و کنکور و تمرکز بر نقش محوری آموزش در فرایندها و فعالیت‏های مدرسه از دیگر پیامدهای این نگاه تفکیکی است. درمجموع تفکیک این دو مقوله از هم، افرادی را به جامعه اسلامی تحویل می‏دهد که اگر چه ممکن  است به ابعاد شناختی و مهارتی ارزش‏های دینی و اخلاقی دست یابند، اما به حیطه نگرش ها و ارزش‏ها که عالی‏ترین هدف هر نظام تربیتی است دست نخواهند یافت. به عبارت بهتر، این افراد ممکن است مناسک دین خود را بشناسند و نسبت به اجرای آن ها نیز پایبند باشند، اما تا وقتی دین داری در این افراد به نگرش و ارزش بدل نشود، آثار آن در زندگی فردی و جامعه دینی افراد ساری و جاری نخواهد شد.

  کلیدواژگان: تربیت، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، ارزش های دینی و اخلاقی، برنامه درسی پنهان
 • معصومه باقرپور*، سامیا دوجی صفحات 71-89

  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی فضیلت گرایی معلمان براساس مولفه های «سرمایه معنوی» و مولفه های «التزام حرفه ای» در سال1398 ‏است که به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 278 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان ترکمن است که حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 162 نفر از معلمان با روش تصادفی طبقه ای براساس جنسیت انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد سرمایه معنوی گل پرور، مصاحبی، عابدینی، ادیبی و عبدلی (1394)، التزام حرفه ای معلمان ایمانی (1389) و فضیلت گرایی سازمانی کمرون، برایت و کازا (2004) است. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بااستفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس 18 صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد بین مولفه های ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و اثرگذاری معنوی با فضیلت گرایی معلمان مدارس ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفه های مشارکت شغلی، پایبندی به ارزش های کاری، وابستگی سازمانی و وابستگی حرفه ای با فضیلت گرایی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان می دهد همه مولفه ها به جز مولفه های ارزش گرایی معنوی، اهمیت معنویت و وابستگی سازمانی در فضیلت گرایی معلمان اثرگذار هستند. مولفه خلوت با خدا، اثرگذاری معنوی، پایبندی به ارزش های کاری و مشارکت شغلی بیشترین نقش را در پیش بینی فضیلت گرایی معلمان‏ دارند. بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که با رشد و افزایش سرمایه معنوی و التزام حرفه ای معلمان، فضیلت گرایی آنان نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سرمایه معنوی، التزام حرفه ای، فضیلت گرایی، شهرستان ترکمن
 • باقر سرداری*، رضا احمدزاده صفحات 91-114

  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر باورهای معرفت شناختی و راهبردهای فراشناختی بر یادگیری خودراهبر در دانش آموزان در سال تحصیلی 991398 است. پژوهش ازنوع مطالعات توصیفی همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر چایپاره به تعداد 1900 نفر است. از این جامعه، نمونه ای به حجم 320 نفر بااستفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه معرفت شناختی شومر (2005)، مقیاس یادگیری خودراهبر فیشر، کینگ و تاگو (2001) و پرسش نامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی (1996) است. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روش های تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی قادر به تبیین 19 درصد از واریانس راهبردهای فراشناختی به شیوه منفی و همچنین متغیرهای باورهای معرفت شناختی به شیوه منفی و راهبردهای فراشناختی به شیوه مثبت به طور هم زمان قادر به تبیین 34 درصد از واریانس یادگیری خودراهبر هستند. همچنین راهبردهای فراشناختی نقش میانجی معنی داری دررابطه بین باورهای معرفت شناختی و یادگیری خودراهبر ایفا می کنند (05/0P<). باتوجه به یافته ها چنین نتیجه گیری می شود که مسیر مستقیم از باور معرفت شناختی به یادگیری خودراهبر و راهبردهای فراشناختی و مسیر مستقیم از راهبرد فراشناختی به یادگیری خودراهبر از نظر آماری معنی دار هستند. بنابراین باورهای معرفت شناختی به شیوه منفی و راهبردهای فراشناختی به شیوه مثبت قادر به پیش بینی یادگیری خودراهبر دانش آموزان هستند.

  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، راهبردهای فراشناختی، یادگیری خودراهبر
 • لیلا خسروی مراد*، زهره جعفری فر، زهرا فیضی صفحات 115-140

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی آسیب های موجود برنامه های آموزش قرآن در بعد برنامه درسی مدارس ابتدایی کشور در سال تحصیلی 1379 است. با وجود اینکه آموزش قرآن در جامعه امروز نسبت به گذشته پرشتاب پیش رفته، اما هنوز ضعف های زیادی در این حوزه وجود دارد. به همین دلیل پژوهش حاضر قصد دارد به این آسیب ها بپردازد. روش تحقیق، کیفی از نوع پدیدار شناسی داده بنیاد است. نمونه مطالعاتی شامل 8 نفر از متخصصان علوم قرآنی و آموزش قرآنی، به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تحقیق بااستفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری اشتراوس و در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها حاکی از پنج دسته آسیب است: 1 آسیب مربوط به اهداف (تناسب اندک اهداف آموزش قرآن با اصول تنظیم اهداف آموزشی و تاکید صرف بر اهداف اولیه آموزش قرآن (مانند روخوانی) و نه اهداف عمیق تر قرآن (مانند درک معنا))، 2 آسیب مربوط به محتوا (تناسب اندک محتوای آموزش قرآن با اصول تهیه و تنظیم محتوای آموزش و قالب های ارایه محتوای کتاب)، 3 آسیب مربوط به امکانات (ضعف سیستم تولید و توزیع امکانات مناسب و ضعف کیفیت نرم افزارهای تولید شده)، 4 آسیب مربوط به روش تدریس (غیراصولی بودن روش های تدریس قرآن) و 5 آسیب مربوط به روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (ضعف مهارت معلمان در ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در درس قرآن و کم اهمیتی ارزشیابی آموخته های دانش آموزان). در پایان باتوجه به نتایج بیشتر آسیب ها در دو حوزه اهداف و محتوا، امید است مسیولین و متولیان امور آموزش قرآنی با هدف گذاری صحیح و انسجام محتوایی متناسب با اهداف مذکور بتوانند زمینه کیفیت بخشی دوره های آموزش قرآنی را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: برنامه های آموزش قرآن، آسیب شناسی، مدارس ابتدایی
 • محمدحسن میرزامحمدی، سید علی حسینی*، شادی نصرتی صفحات 141-160

  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استفاده از کتاب «داستان راستان» به منظور تقویت اندیشه ورزی کودکان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی در چهار مرحله «کدگذاری باز»، «گروه بندی»، «مقوله بندی» و «کشف انتزاع» استفاده شده است. به طورکلی، یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که کتاب داستان راستان می تواند به عنوان یک محتوا برای تقویت اندیشه ورزی کودکان مورد توجه قرار بگیرد. ازطرفی باتوجه به اینکه برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از برنامه های مهم تقویت اندیشه ورزی کودکان شناخته می شود، می توان مضامین فلسفی کتاب داستان راستان را با تمامی رویکردهای برنامه فلسفه (فرایندی، محتوایی، پیوند فلسفه با ادبیات و توجه به فرهنگ) برای کودکان مطابقت داد. همچنین باتوجه به موضوع داستان ها می توان ویژگی های داستانی فبکی (فلسفه برای کودکان) را در آن ها جست وجو کرد. این ویژگی ها گاهی پرنگ تر و گاهی کمرنگ تر در داستان های داستان راستان وجود دارند. درپایان چنین نتیجه گیری می شود که آشنایی دانش آموزان با مبانی اصلی این داستان ها، همچون معصومیت، حکمت و علم لدنی ایمه اطهار (ع) که با آموزش های معارف اسلامی در کتب درسی دانش آموزان گره خورده است ، می تواند ضمن فهم بهتر داستان ها توسط خواننده، زمینه ای جدید در کمک گرفتن از داستان های بومی برای تقویت اندیشه ورزی کودکان فراهم کند.

  کلیدواژگان: داستان راستان، اندیشه ورزی، برنامه فلسفه برای کودکان، حکمت امامان، شهید مطهری
 • زهرا صالحی متعهد، هاجر باختری، زهرا سادات سیدین* صفحات 165-189

  هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های مسئولیت اجتماعی در نهج البلاغه و انطباق آن با محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 1399 بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای تلفیقی بود. در بخش اول مولفه های مسئولیت پذیری از نهج البلاغه (به روش تحلیل و تفسیر مفهومی) استخراج شد و سپس براساس مولفه های احصاء شده به تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی به شیوه قیاسی پرداخته شد. مولفه های مستخرج از نهج البلاغه (شامل13 مولفه و25 زیرمولفه) عبارتند از: ملاطفت با حیوانات، محافظت از محیط طبیعی و انسانی، مودت و مهربانی با مردم، دگرخواهی، تاب آوری، عدالت ورزی، تکلیف محوری، حمایت گری، موعظه گری، سازگاری اجتماعی، همکاری و تعاون، نظم اجتماعی و مشارکت اجتماعی. در بخش دوم جامعه آماری جهت تحلیل محتوا، کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم و ششم) بود. مولفه های احصایی از نهج البلاغه به کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی عرضه شد. در نتیجه تحلیل محتوای این کتاب به شیوه کمی، در مجموع 605 مولفه در حوزه مسئولیت اجتماعی یافت شد، که از پراکندگی یکسانی در پایه های مختلف برخوردار نبود. در این بین پایه پنجم تعداد بیشتری از مولفه ها را در خود جای داده است. یافته ها نشان می دهد که هرچند میزان توجه به مولفه های مختلف در کتاب متفاوت است اما تمامی مولفه های مستخرج از نهج البلاغه در کتاب درسی مطالعات اجتماعی انعکاس دارند. براساس نتایج پژوهش توازن محتوی کتب مطالعات اجتماعی براساس مولفه های مسئولیت پذیری از نظرتصاویر، فعالیت ها و متن و همچنین میزان توجه به مهارت ها و محتوی دانشی، نگرشی در طراحی کتب مذکور پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی، تربیت اجتماعی، کتاب مطالعات اجتماعی، نهج البلاغه
 • مرزبان ادیب منش صفحات 183-199

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل و تبیین مبانی فلسفی مولفه های برنامه درسی معنوی در دوره ابتدایی و متوسطه و تحلیل آن براساس نظرات اساتید حوزه برنامه درسی معنوی انجام شده است. روش این پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی است. شرکت کنندگان در پژوهش شامل ده نفر از اساتید حوزه برنامه درسی معنوی بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده بااستفاده از روش مقوله بندی و کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برنامه درسی معنوی در دوره ابتدایی و متوسطه با تاکید بر زوایای معرفت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی شامل هفت بعد اصلی اخلاق، اعتقاد به ماوراءالطبیعه، تعقل گرایی، زیباشناسی، انسان‌گرایی، طبیعت دوستی و کل‌نگری و 40 مولفه در زمینه برنامه درسی معنوی است. یافته ها نشان داد که گنجاندن معنویت در قالب برنامه های درسی مراکز آموزشی به همراه تعامل این مراکز با سایر نهادهای اجتماعی شرایط لازم را برای پرورش اخلاقی و عقلانی متربیان فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: دوره ابتدایی و متوسطه، مبانی فلسفی، برنامه درسی معنوی
 • زهره صانعی مهری*، پری رزم ازما صفحات 185-201

  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به دو مولفه «هویت ملی» و «هویت دینی» در کتاب های جدیدالتالیف مطالعات اجتماعی ابتدایی در سال تحصیلی 981397 است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و واحد تحلیل، کلمه و تصویر است. در این پژوهش مولفه های هویت ملی شامل نمادها و سمبل های ملی، مشاهیر، اسطوره ها و شخصیت های ملی، میراث فرهنگی، ارزش ها و هنجارهای ملی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ ملی و رخدادها و حوادث ملی است و مولفه های هویت دینی شامل اعتقادات، اعمال و احکام دینی، آشنایی با روش زندگی اسلامی، اماکن و اسطوره های دینی مذهبی است. جامعه آماری، کتب مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم مقطع ابتدایی است که حجم نمونه برابر با جامعه آماری و شامل 198 پاراگراف و 436 عکس از متون کتاب های مذکور است. ابزار پژوهش، سیاهه تحلیل محتواست که روایی پژوهش بااستفاده از نظر صاحب نظران و پایایی آن بااستفاده از روش ویلیام اسکات انجام و ضریب توافق 90% حاصل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی و نرم افزار excel استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در 76 درصد از متون درسی و 64 درصد از عکس ها، به مولفه های هویت توجه شده است. همچنین مولفه های هویت ملی در متن و تصاویر در مقایسه با هویت دینی به میزان بیشتری به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، هویت ملی، هویت دینی، کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
 • مریم رضازاده، زهره مراد نجف آبادی، اباذر کافی موسوی * صفحات 229-240

  هدف پژوهش حاضر، تبیین معیارها و مولفه‌های شاگردپروری «بانو امین» براساس سیره و سخنان ایشان در سال 1399 است. رویکرد این پژوهش کیفی است و برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیل و توصیف سیره، سخن و آثار این بانوی ایرانی بهره گرفته ‌شده است. اطلاعات ازطریق نمونه گیری هدفمند و در سطح کد گذاری باز و مفهومی، احصاء و دسته‌بندی شده. براساس یافته‌های تحقیق، مولفه‌های شاگردپروری بانو امین در دو بعد علمی و اخلاقی طبقه‌بندی شده است. در بعد علمی، مولفه‌هایی همچون الگوی علمی، ایجاد روحیه علمی و انگیزه تحقیق و همچنین ایجاد نظام صحیح فکری و در بعد اخلاقی، مولفه‌هایی نظیر تبیین مسایل اخلاقی و معنوی، دعوت شاگردان به مبارزه با هوای نفس، تحریک ایمان و اعتقادات دینی متربیان، ایجاد تعادل بین مادیات و معنویات مطرح است. انجام این مولفه‌ها از وظایفی است که یک استاد متعهد بر دوش دارد و بانو امین در هریک از این زمینه ها به بهترین وجه ممکن، عمل کرده است. نتیجه اینکه معرفی سبک زندگی، شیوه تربیتی و نوع فعالیت های ایشان می تواند راهنمای اساتید، معلمان و مادرانی باشد که در عرصه تعلیم و تربیت تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: بانو مجتهده امین، مولفه های علمی، مولفه های اخلاقی، شاگردپروری
|
 • Mansoureh Abolhasani *, Ahmadreza Okhovat, Masoome Esmaeili, Hadi Bahrami Pages 5-28

  One of the most important issues in the success and development of the individual and society is the discussion of talent and its recognition. There are many definitions of talent in psychology, each of which deals with different aspects, such as intrinsic or acquired. But so far no comprehensive definition has been provided, and there is much ambiguity. Since the complete aristocracy defining the subject has a special effect on the finality of the definition, this study seeks to identify and discuss the components in the definition of talent from the perspective of the Qur'an by the method of Qur'anic semantics. For this purpose, each word of the Qur'an has been studied through total induction, a semantic network of words related to the concept of talent has been formed. Then, by lexical study and semantic analysis of these words, paying attention to their Quranic usage and extracting verses containing these words, the semantic components of the concept of talent in the Holy Quran were discovered. These components are arranged in a logical order next to each other according to the context of the verses and the position of the words in them, and provide a comprehensive and different definition of the existing definitions. Among the characteristics of this definition, we can point to a holistic view of man, multi-component and process-oriented, orientation and alignment with God, the possessor of grace and social nature, and the responsibility of talent.

  Keywords: The concept of talent, content analysis, lexical network analysis, Qualitative research, The Holy Quran
 • Marzieh Mohases * Pages 29-53

  Voice behavior means expressing views that are contrary to current situation and participating in the decision-making process, plays an important role in achieving organizational goals and the growth of educational organizations. The purpose of this study was to identify the principles and components affecting the occurrence of voice behavior from the perspective of Imam Ali (AS) in the form of a qualitative research of content analysis. For this purpose, after reviewing the literature of voice behavior theory, first the components of voice behavior were identified, then by thematic analysis method through purposive sampling, Imam Ali (AS) speeches in Nahj al-Balagheh were drawn in a network of concepts and the most important themes in position It was centralized and other themes were organized around these main themes. Based on the findings, belief in divine centrality, human goodness, human freedom and belief in the afterlife were identified as among the most important Islamic principles influencing this approach and the Islamic reading distinguished this theory from Western individualistic approaches. Islamic participatory behavior was emphasized with the components of strengthening empathy, responsibility, social supervision and fairness. In this way, encouraging employees in educational organizations to exchange views with managers and create a space for designing and sharing ideas and modifying opinions without any negative consequences is a necessary issue.

  Keywords: Voice Behavior, idealism, Participatory Organizational Behavior, Empathy, Nahjul Balagha
 • masoumeh Rashedi, ZOHREH MOUSAZADEH *, Khadijeh Abolmaali Alhosseini, Fariborz Bagheri Pages 53-76

  The purpose of this study was to investigate the views of experts on the factors affecting the formation of Iranian-Islamic identity of young people based on their lived experience. The method of this research was descriptive phenomenology.The research method was descriptive phenomenology and society including professors and experts related to the field of research in 2019. 11 experts were selected by purposive sampling method and in order to collect data, semi-structured interviews were conducted to achieve theoretical saturation. Data was analyzed by Colaizzi method and MAXQDA software. In the process of text analysis and coding steps, 5 general concepts and 12 subcategories were counted. The research findings express several concepts and categories including individual factors (developmental tasks, self-confidence), family factors (family growth-oriented function, efficient family characteristics and inefficiency of family relationships), cultural factors (opportunities and threats of the education system and cultural facilitators), social factors (respect for petty cultures and identity-making patterns) and political-economic factors (weak political trust and macro system supports). The results of this research can be used by professors, students and those involved in the higher education system and policy makers, planners and consultants in the field of youth.

  Keywords: Iranian-Islamic identity, Individual factors, Social factors, Family factors, Cultural factors, Political-economic factors
 • Ali Beiramipur *, Sheyda Echresh Pages 55-73

  One of the main reasons for the failure in the higher institutionalization of the education system in students is a different view of education and the separation of education from Instruction from the highest levelsto the lowest levels, ie the classroom and even In the students' transcripts. The main purpose of this study is to find the root and pathology of this problem and provide solutions to solve the educational problems caused by this problem. The present study has dealt with the pathology of the issue of separation of "education" and "upbringing" with a descriptive-analytical method and has provided solutions to solve the educational problems resulting from this separation. According to the findings of this study, the separation of these two units into two distinct streams such as education raises many theoretical and practical problems. A discriminatory view creates the misconception in the minds of the agents of the system that the work of the school and the formal and public education system in practice include two different and distinct activities. This perception leads to the rupture of educational activities and a kind of dichotomy in the activities, programs, mechanisms and inefficiencies of the system and the school, which will ultimately lead to a lack of coherence and unity in the identity and personality of students. The irresponsibility of teachers in playing their educational role, entrance exam and focusing on the central role of "education" in school processes and activities are other consequences of this discriminatory view.

  Keywords: Education, Instruction, Training, Religious, Moral Values, Hidden curriculum
 • Masumeh Bagherpur *, Samieh Davagi Pages 71-89

  The present study aims to predict the virtue of teachers causes the component of spiritual capital and components of professional commitment to be done in 2019. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included 278 primary school teachers in Turkmenistan and the sample size was selected based on Krejcie and Morgan table to 162 teachers by stratified random sampling method based on gender. Data collection tools included the standard questionnaires of spiritual capital Golparvar, Masahebi, Abedini, Adibi and Abdoli (2015), professional commitment of faith teachers (2010), Cameron's organizational virtue, Bright and Casa (2004). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate regression using SPSS 18 software. Findings showed that there is a positive and significant relationship between the components of spiritual value-orientation, privacy with God, the importance of spirituality, spiritual effectiveness, and the virtues of elementary school teachers. The components of job participation, adherence to work values, organizational dependence and professional affiliation have a positive and significant relationship with teachers' virtue. The results of multivariate regression also showed that all components except the components of spiritual value, the importance of spirituality and organizational dependence were effective in teachers' virtue. The component of solitude with God, spiritual influence, adherence to work values ​​and job participation played the most important role in predicting teachers' virtue. It is concluded that with the growth and increase of spiritual capital and professional commitment of teachers, their virtue increases.

  Keywords: spiritual capital, professional commitment, virtualism, Turkmen city
 • Bagher Sardary *, Reza Ahmadzade Pages 91-114

  The aim of this study was to determine the effect of epistemological beliefs and metacognitive strategies on self-directed learning in students in the academic year 1398-99. The research was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study included all high school students in Chaypareh city with 1900 people. From this population, a sample of 320 people were selected using Morgan table using stepwise cluster sampling. Data collection tools included Schumer (1993) Epistemological Questionnaire, Fisher, King & Tago (2001) Self-Guided Learning Scale and O'Neill & Abedi (1996) Metacognitive State Questionnaire. Data analysis was performed using regression analysis and path analysis methods. Findings showed that epistemological beliefs can explain 19% of the variance of metacognitive strategies in a negative way and also, variables of epistemological beliefs in a negative way and metacognitive strategies in a positive way can simultaneously explain 34% of the variance of self-directed learning; Also, metacognitive strategies play a significant mediating role in the relationship between epistemological beliefs and self-directed learning (P <0.05). According to the findings, it can be raised. The direct path from epistemological belief to self-directed learning and metacognitive strategies as well as the direct path from metacognitive strategy to self-directed learning are statistically significant. Therefore, it can be argued that epistemological beliefs in a negative way and metacognitive strategies in a positive way are able to predict students' self-directed learning.

  Keywords: epistemological beliefs, meta-cognitive strategies, self-directed learning
 • Leila Khosravi Morad *, Zohre Jaafari Far, Zahra Feizi Pages 115-140

  The teaching of the Qur'an in today's society is faster than in the past, but there are still many weaknesses in this field.Therefore, the aim of this study was to identify the disadvantages of Quran education programs in the curriculum dimension in primary schools in the academic year 2018.The method of qualitative research was data phenomenology of the foundation. The study sample consisted of 8 experts in Quranic sciences and Quranic education by purposeful sampling method and the research was conducted using semi-structured interview tools. Data analysis was performed by Strauss coding method in three stages: open, axial and selective. The findings identified five categories of harms: 1. Objective-related harms - little proportion of the goals of teaching the Qur'an to the principles of setting educational goals and emphasizing only the basic goals of teaching the Qur'an - such as reading - and not deeper goals of the Qur'an - such as understanding meaning). 2. Content-related damage (small proportion of Quran teaching content with the principles of preparing and arranging educational content and book content presentation templates), 3 Facility-related damage (weakness of appropriate production and distribution system and poor quality of produced software), 4 Damage related to the teaching method (unprincipled teaching methods of the Qur'an) and 5. Damage related to methods of evaluating students' academic achievement (weak teachers' skills in evaluating what students have learned in the Quran lesson and insignificance of evaluating students' learning). In the end, considering the results of most of the injuries in the two areas of goals and content, it is hoped that the officials and those in charge of Quranic education can provide the quality of Quranic training courses with the right goal setting and content coherence in accordance with the mentioned goals.

  Keywords: Quran training, pathology, elementary schools
 • Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Seyyed Ali Hosseini *, Shadi Nosrati Pages 141-160

  The purpose of this study is to investigate the possibility of using the book "True Story" to strengthen children's thinking. To achieve this goal, the method of qualitative content analysis in four stages of "open coding", "grouping", "categorization" and "discovery of abstraction" has been used.      In general, the findings of the present study show that the book of true stories can be considered as a content to strengthen children's thinking. On the other hand, considering that the philosophy program for children is known as one of the important programs for strengthening children's thinking, the philosophical themes of the book can be matched with all approaches of the philosophy program (process, content, connection of philosophy with literature and attention to culture) for children.Also, according to the subject of the stories, one can search for the characteristics of the P4C (philosophy for children) story. These features are sometimes more vivid and sometimes less so in true storytelling. In the end, it is concluded that students 'familiarity with the main principles of these stories, such as innocence, wisdom and physical knowledge of the Imams (AS) - which is tied to the  eachings of Islamic knowledge in students' textbooks - can provide a better understanding of new stories by the reader. Provide help from indigenous stories to strengthen children's thinking.

  Keywords: Truth story, Thought thinking, Philosophy program for children, Wisdom of Imams, Shahid Motahhari
 • Zahra Salehi Motaahed, Hajar Bakhtari, Zahra sadat Seyedin* Pages 165-189

  The purpose of present research was to investigate the components of social responsibility in Nahj al-Balagha and its conformation with the content of social studies textbook in second grade school. The research method in this study was quantitative and qualitative content analysis. In the first part the categories were extracted from Nahjul-Balagha. Then, based on the calculated components, the content analysis of the social studies book was done with a quantitative approach in a deductive way. The samples were selected in a purposeful way until they reached a category saturation.The components derived from Nahj al-Balaghah (including 13 components and 25 sub-components) are: kindness to animals, protection of natural and human environment, kindness and kindness to people, altruism, submission, fairness, central task, support, preaching , Social adjustment, cooperation and cooperation, social order and social participation. The statistical population was the social studies textbooks of the second elementary (fourth, fifth and sixth-grade schools).In the second step, these components were introduced to the second grade elementary social studies textbook. As a result of quantitative analysis of the content of this book. In the meantime, the fifth grade has more components. The findings show that the amount of attention to different components in the book is different, all the components extracted from Nahj al-Balaghah are reflected in the textbook of social studies.Based on the research results,

  Keywords: Responsibility, Social Responsibility, Social education, Social Studies textbook, Nahj al-Balagha
 • Marzban Adibmanesh * Pages 183-199

  The aim of this study is to analyze and explain the philosophical foundations of the components of the spiritual curriculum in primary and high school and its analysis is based on the opinions of professors in the field of spiritual curriculum. The method of this qualitative research was phenomenological. Participants in the study included ten professors in the field of spiritual curriculum who were purposefully selected. Semi-structured interviews were used to collect information. The obtained data were analyzed using thematic categorization and coding. Findings indicated that the spiritual curriculum in elementary and high school with emphasis on epistemological, ontological and axiological angles including: seven main dimensions: ethics, belief in the supernatural, rationalism, aesthetics, humanism, Nature-friendliness and holism; And 40 components in the field of spiritual curriculum. The findings also showed that the inclusion of spirituality in the curriculum of educational centers along with the interaction of these centers with other social institutions provides the necessary conditions for moral and intellectual development of educators. Keywords: dimensions, components, spiritual curriculum.

  Keywords: elementary, high school, philosophical foundations, spiritual curriculum
 • Zohre Saneii Mehri *, Pari Razmazma Pages 185-201

  AbstractThe purpose of this study was to analyze the content of newly compiled social studies textbooks of elementary schools in Iran in terms of national and religious identities. For this purpose, two components of national identity and religious identity in all the social science textbooks of primary schools in the 20172018-2018 2019 school year were analyzed. A quantitative method based on the analysis of words and images was used. The components of national identity in this study were comprised of national symbols, national celebrities, myths and personalities, cultural heritage, national values and norms, Persian language and literature, national history and national events. Also, religious identity components in the present study included religious beliefs, praying and worships, familiarity with the Islamic lifestyle, myths and religious landmarks. The sample size was 198 paragraphs of textbooks and 436 pictures in elementary school social textbooks. The research tool was a content analysis checklist, and its validity was established using expert opinion while its reliability was established using the William-Scott method with a 90% coefficient of agreement. Descriptive statistics and Excel was used for data analysis. The findings indicated that 76% of all texts and 64% of all images were focused on identity components. The results of this study indicated that in the textbooks under study, the components associated with national identity were more frequent in comparison to those associated with religious identity.

  Keywords: Content Analyses, National Identity, Religious Identity, Social Studies text books of Elementary school
 • maryam rezazadeh, Zohreh morad, abazar kafimosavi * Pages 229-240

  The purpose of this study was to explain the criteria and components of " Ms Amin" internship based on her life and words in The year is 1399. The approach of this research is qualitative and to achieve the objectives of the research, the method of analysis and Biography, words and works of this Iranian Ms have been used. Information through targeted sampling and At the open and conceptual coding level, it is counted and classified. Based on the research findings, m components components Ms Amin's followers are classified into two scientific and moral dimensions. In the scientific dimension, components such as the scientific model, creating the scientific spirit and motivation for research, as well as creating the correct intellectual system and in the moral dimension, Components such as explaining moral and spiritual issues, inviting students to fight against the breath, stimulating faith and The religious beliefs of educators are to create a balance between materialism and spirituality. Doing these components is one of the tasks Which has a committed teacher and Ms. Amin has acted in the best possible way in each of these areas. Is. The result is that the introduction of their lifestyle, educational style and type of activities can guide professors, Be teachers and mothers who are influential in the field of education.

  Keywords: Ms Mojtahed Amin, Scientific components, Ethical components, Apprenticeship