فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 68 (آذر و دی 1399)

مجله پژوهش پرستاری ایران
پیاپی 68 (آذر و دی 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجیده ادیب، محسن جدیدی*، طهمورث آقاجانی هشجین صفحات 1-8
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تبیین امیدواری دانشجویان بر اساس سبک های مقابله ای و معنا در زندگی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 99-1398 میباشد. برای تعیین حجم نمونه بر اساس پژوهش های انجام شده مشابه و مرتبط، 200 نفر از دانشجویان کارشناسی این دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مقیاس امید اسنایدر (SHS)، پرسشنامه ی معنای زندگی (استگر2010) و پرسشنامه ی راهبردهای مقابله ای (لازاروس و فولکمن ، 1980) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام شد. در فرضیه اول نتایج به دست آمده نشان داد بین متغیر امیدواری و سبک مقابله ای مساله مدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (Sig<0.05) و بین متغیر امیدواری و راهبردهای هیجان مدار رابطه منفی و معنادار وجود دارد (Sig<0.05). در فرضیه دوم نیز نتایج به دست آمده نشان داد  بین امیدواری و حضور معنا در زندگی و بین امیدواری و جستجوی معنا در زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (Sig<0.05). در فرضیه سوم نتایج مربوط به سبک های مقابله ای نشان می دهد راهبرد مساله مدار به میزان 13% قادر است تغییرات امیدواری را به صورت مثبت و معناداری پیش بینی نماید (Sig<0.05). اما متغیر راهبرد هیجان مدار نمی تواند به صورت معناداری متغیر امیدواری را تبیین نماید (Sig>0.05) و مولفه های معنا در زندگی نیز نشان داد متغیر حضور معنا در زندگی و جستجوی معنا به ترتیب می تواند 24% و 13% از تغییرات متغیر امیدواری را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی نماید (Sig<0.05).

  کلیدواژگان: امیدواری دانشجویان، سبک های مقابله ای، معنا در زندگی
 • مهرنوش کاکاوند، مسعود فلاحی خشکناب*، ابوالفضل رهگوی، اکبر بیگلریان صفحات 9-19
  مقدمه

  اضطراب شایع ترین واکنش روانی زنان به زایمان است. بخصوص در زنان نخست زا که به دلیل عدم تجربه بارداری و زایمان قبلی نسبت به زنانی که این تجربیات را داشته اند آماد گی لازم را برای مادر شدن ندارند.  این پژوهش با هدف تاثیر مراقبت معنوی بر اضطراب  زایمان زنان نخست زا انجام گردید.

  روش کار

  این مطالعه  نیمه تجربی مورد شاهدی با پیش آزمون و پس آزمون است که در سال 1397 بر روی  40 زن نخست زا مراجعه کننده به درمانگاه پریناتال بیمارستان کمالی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز با روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه به صورت کدگذاری انجام شده است به این صورت که به هر شرکت کننده یک کد داده شد و بر اساس قرار قبلی در صورت زوج بودن کد،  نمونه در گروه مداخله و در صورت فرد بودن کد در گروه شاهد قرار گرفتند . ابزار پژوهش پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر بود.ابتدا اضطراب  هردو گروه در 28هفتگی بارداری،یعنی قبل از انجام مراقبت معنوی وبعد پس از مداخله در 32 و 34 هفتگی بارداری با پرسشنامه اشپیلبرگر سنجیده شد.در این پرسشنامه میزان اضطراب بین 20 تا 80 مقیاس بندی شده است گروه مداخله  علاوه بر شرکت  در کلاس های آمادگی بارداری،   8 جلسه 45 دقیقه ای تحت مراقبت معنوی قرار گرفتند.سپس داده ها با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس (نسخه 20) و آزمون های تی مستقل و کای اسکور و تحلیل واریانس، تحلیل شدند.

  یافته ها

  بر اساس داده های مطالعه ، میزان اضطراب اشکار و اضطراب پنهان گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد، بعد از مداخله در (32هفتگی بارداری)، نسبت به قبل ازمداخله در (28هفتگی بارداری)، از نظر آماری معنادار بوده است (p <0/05). همچنین میزان اضطراب آشکار  و اضطراب پنهان گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد در 34 هفتگی بارداری، نیز از نظر آماری معنا دار بوده است (p <0.05).
  نتیچه گیری

    پیشنهاد می گردد با توجه به نتیجه این تحقیق، از روش مراقبت معنوی، به عنوان روشی برای کاهش اضطراب زایمان زنان نخست زا، استفاده گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب، زایمان نخست زا، مراقبت معنوی، زایمان، اضطراب زایمان
 • آرپی مانوکیان، الهام نواب، محبوبه زمردی* صفحات 20-28
  مقدمه

  با توجه به اینکه نوع نگرش افراد نسبت به سالمندی می تواند حس خوب بودن، ارتقاء کیفیت زندگی و پیامدهای سلامتی دراز مدت را در دوره سالمندی به دنبال داشته باشد؛ می توان قبل از شروع سالمندی و در دوره میانسالی، با شناسایی عوامل قابل تعدیل در جهت آغاز یک دوره سالمندی مثبت کمک نمود. خودشفقت ورزی یکی از متغیرهای ارتقاء دهنده رفاه و رضایت از زندگی در سالمندان می باشد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-همبستگی بود که با هدف تعیین ارتباط بین خودشفقت ورزی با نگرش نسبت به سالمندی در افراد میانسال شهر تهران در سال 1397-98 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه مردان و زنان میانسال (30تا 59 سال) ساکن شهر تهران مراجعه کننده به مراکز بهداشت منطقه شمیرانات شهر تهران بود. تعداد113شرکت کننده که با روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب با تعداد مراجعین به مراکز مربوطه انتخاب شدند. محیط پژوهش شامل مراکز بهداشت منطقه شمیرانات شهر تهران بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 3 قسمتی شامل: الف) مشخصات دموگرافیک ب) پرسشنامه خودشفقت ورزی ج) پرسشنامه نگرش به سالمندی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار 16spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد (69%) واحدهای مورد پژوهش از خودشفقت ورزی سطح متوسط برخوردار بودند. در رابطه با ابعاد خودشفقت ورزی بیشترین میانگین نمره برای زیر مقیاس احساس مشترکات انسانی (0.58±3.58) و کمترین میانگین نمره برای زیر مقیاس قضاوت در مورد خود (0.68±2.83) به دست آمد. در خصوص ارتباط بین خودشفقت ورزی و نگرش نسبت به سالمندی، یافته ها بیانگر وجود ارتباط معنی دار آماری بین دو متغیر بود (P-Value<0.05).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر مبنی بر وجود ارتباط معنی دار آماری بین خودشفقت ورزی و نگرش نسبت به سالمندی در افراد میانسال شهر تهران؛ می توان از نتایج این مطالعه در حوزه آموزش خودشفقت ورزی به میانسالان در راستای سازگاری با چالشها و نیازهای در حال تغییر دوران سالمندی و آغاز یک دوره سالمندی مثبت استفاده نمود.

  کلیدواژگان: خودشفقت ورزی، نگرش به سالمندی، میانسال
 • مریم ممتاز بخش، علی زارعی*، فریده اشرف گنجویی، مریم دانش پژوه صفحات 29-39
  مقدمه

  بیماری پمفیگوس ولگاریس یک بیماری پوستی مخاطی تاولی خود ایمنی و مزمن است، که بر روی کیفیت زندگی بیماران تاثیر منفی دارد. در مطالعات مختلف خصوصا بیماریهای مزمن اثر ورزش و فعالیتهای بدنی اوقات  فراغت بعنوان یک روش مفید و بی ضرر بر بهبود کیفیت زندگی و بهبود علایم بیماری گزارش شده است این مطالعه هدف بررسی تاثیر فعالیت ورزشی اوقات فراغت به عنوان یک روش مفید و بدون عارضه برکیفیت زندگی و علایم بالینی بیماران پمفیگوس می باشد.
   

  روش کار

   این مطالعه  یک کار آزمایی بالینی  تصادفی بوده که 76  بیمار مبتلا به بیماری پمفیگوس ولگاریس وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی به دو گروه مساوی شاهد و مداخله تقسیم شدند. پرسشنامه های DLQI، اطلاعات دموگرافیک توسط بیماران و شاخصPDAI توسط پزشک متخصص پوست در دو زمان قبل و بعد از مداخله ثبت گردید. مداخله، شامل فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت به صورت پیاده روی در پارک بمدت 60 دقیقه به طول 8 هفته، هر هفته سه جلسه و بصورت یک روز در میان  اجرا شد. برای مقایسه دو نمونه کمی از آزمون تی مستقل و برای مقایسه دو نمونه کمی وابسته از آزمون تی زوجی و در موارد غیر نرمالاز معادل های ناپارامتری آنها استفاده شد. تمام تحلیل های آماری توسط نرم افزارSPSS نسخه 25 انجام شده است. 

  یافته ها

  فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت باعث بهبود معنی دار کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد پس از 8 هفته شد (P-value=0.045, 2.97±5.2 vs 6.45±7.5) ولی درشاخص شدت علایم بالینی PDAI اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. (P-value=0.066, 1.89±4.97 vs 4±6.1).

  نتیجه گیری

  انجام فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت میتواند به عنوان یک روش مفید و بدون عارضه برای بهبود کیفیت زندگی بیماران پمفیگوس ولگاریس توصیه شود ولی تاثیری بر میزان بهبود علایم بالینی در دوره دو ماهه مداخله تجربی در مقایسه دو گروه ندارد. البته در طول زمان هر دو گروه بطور معنی دار تغییر در بهبود کیفیت زندگی و بهبود علایم بالینی  بترتیب داشته اند (P-value=0.004) (P-value<0.001)

  کلیدواژگان: فعالیت های بدنی اوقات فراغت، پمفیگوس ولگاریس، کیفیت زندگی، شدت علایم بالینی
 • فرحناز محمدی، نرگس ارسلانی، مهدی نوروزی، ام کلثوم تقی پور* صفحات 40-48
  مقدمه

  درد در سرطان یک امر شایع بوده که ذهنی بودن ماهیت آن می تواند موجب تفاوت میان درک پرستاران و بیماران شود. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه برآورد شدت درد بیماران سالمند مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان های منتخب شهر تهران توسط پرستاران در سال 95 می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی و تحلیلی، سالمندان مبتلا به یکی از انواع سرطان ها و همچنین پرستاران شاغل در بخش انکولوژی با سابقه کاری بیش از سه ماه وارد مطالعه شدند. پرسشنامه مک گیل توسط بیماران و معیار عددی درد توسط بیماران و پرستاران تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با بکارگیری روش های آمار توصیفی انجام شد. سطح معناداری 5 درصد در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 28 پرستار و 115 بیمار مبتلا به سرطان بررسی شدند. تمام پرستاران زن بودند و میانگین سن آنان 31/4 ± 37/30 بود. بیشتر (1/73%) بیماران مرد بودند و میانگین سن آنان 01/5± 91/65  سال بود. میانگین وانحراف معیار  پرسشنامه مک گیل 05/10 ± 33/25 بدست آمد. همچنین، میانگین گزارش نمره معیار عددی درد در بیماران 83/1 ± 27/8 و در پرستاران 7/1 ± 10/8 بود. همبستگی مستقیم و معنی داری بین شدت درد گزارش شده توسط پرستاران و بیماران در هر دو پرسشنامه وجود داشت (001/0(P<.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که بین برآورد شدت درد توسط بیماران مبتلا به سرطان و پرستاران همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. بعبارتی بین درک درد پرستاران و بیماران تفاوتی وجود ندارد و پرستاران قادر به تخمین مناسبی از درد بیماران سالمند مبتلا به سرطان می باشند.

  کلیدواژگان: درد، سالمندی، سرطان، پرستار، بیمار
 • حسین کیایی راد، رضا پاشا*، پرویز عسگری، بهنام مکوندی صفحات 49-60
  مقدمه

  زنان مبتلا به طلاق عاطفی بیشتر در معرض خطر روابط فرازناشویی و خشونت قرار دارند و یکی از روش های موثر در پیشگیری و کاهش مسایل وابسته به طلاق عاطفی و بهبود روابط زوجی، درمان رفتاری-شناختی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان رفتاری- شناختی بر نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت در زنان مبتلا به طلاق عاطفی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گرو ه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به طلاق عاطفی مراجعه کننده به کلینیک های خدمات روانشناختی شهر دزفول در سال 1397 بودند که از میان آنان 40 نفر با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 16 جلسه 120 دقیقه ای به مدت سه ماه درمان رفتاری-شناختی دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده ها با پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، طلاق عاطفی، خشونت علیه زنان و مقیاس نگرش به خیانت زناشویی جمع آوری و با روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر در نرم افزار SPSS-24  تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که قبل از درمان بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت زناشویی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<P)، اما بعد از درمان بین گروه ها از نظر هر دو متغیر تفاوت معنی داری وجود داشت و تغییرات در طول زمان از پس آزمون تا پیگیری در گروه آزمایش پایدار ماند (001/0>P). بر اساس نتایج، درمان رفتاری-شناختی باعث کاهش نگرش به روابط فرازناشویی (018/0=P، 278/6=F) و خشونت عیله زنان (0001/0=P، 987/21=F) در زنان مبتلا به طلاق عاطفی شده است. 

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از تاثیر درمان رفتاری شناختی بر کاهش نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت زناشویی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی بود. بنابراین، توصیه می گردد که مشاوران و روانشناسان خانواده برای کاهش نگرش به روابط فرازناشویی و خشونت زناشویی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی در کنار سایر روش ها همچون زوج درمانی وخانواده درمانی از درمان رفتاری شناختی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: درمان رفتاری شناختی، خانواده درمانی، خشونت، طلاق
 • منصوره کافی زاده، علی اکبر شیخی فینی*، عبدالوهاب سماوی صفحات 61-70
  مقدمه

  تعهد تحصیلی یک عامل مهم در پایبندی دانشجویان به ادامه تحصیل و پیشرفت تحصیلی آن ها است، در این بین نقش باورهای شناختی و راهبردهای یادگیری در تبیین آن قابل بررسی می باشد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری با تعهد تحصیلی در دانشجویان انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را تشکیل می دادند. به روش نمونه گیری سهمیه ای و با استفاده از فرمول کوکران 300 دانشجو در این مطالعه مشارکت داشتند. داده ها با استفاده از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اوون و فرومن، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت و مقیاس تعهد تحصیلی هیومن-ووگل و رابه گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) استفاده شد.

  یافته ها

  ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که تعهد تحصیلی با خودکارآمدی (0001/0=P، 469/0=r)، راهبردهای یادگیری شناختی (0001/0=P، 604/0=r) و راهبردهای یادگیری فراشناختی (0001/0=P، 642/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار دارد (05/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای پیش بین (ß) خودکارآمدی (11/0)، راهبردهای یادگیری شناختی (26/0) و فراشناختی (39/0) در مجموع 46/0 از واریانس متغیر تعهد تحصیلی را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  با افزایش خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی میزان تعهد تحصیلی در دانشجویان افزایش پیدا می کند. توصیه می شود برنامه ریزان آموزش پزشکی به برنامه های آموزشی در این زمینه توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، یادگیری، شناخت، فراشناخت، موفقیت تحصیلی
 • اصغر محمدی، آزاده سید عالی نژاد*، سیروس احمدی صفحات 71-83
  مقدمه

  در هزاره سوم، پیری و سالمندی بیش از گذشته بصورت یک واقعیت عمده ی جهانی جلوه گر شده است. یکی از عوامل موثر سلامتی انسان بویژه در دوران سالمندی ورزش می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش مشارکت ورزش سالمندان در قالب یک مدل انجام گرفته است.

  روش کار

  روش تحقیق از نوع ترکیبی(کیفی و کمی) می باشد که در بخش کیفی از 17 نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش سالمندی به صورت هدفمند نظرخواهی شد و 10 عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر افزایش مشارکت ورزش سالمندان شناسایی گردید. در بخش کمی نیز، 324 نفر از سالمندان به روش نمونه گیری در دسترس، از طریق پرسشنامه حضوری و آنلاین به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی [hr1] و تاییدی پرسشنامه محقق ساخته پژوهش حاضر را تایید نمود.

  یافته ها

  آزمون تحلیل معادلات ساختاری الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که، بجز عوامل فرهنگی و شهرت، تمامی متغیرهای شناسایی شده در پژوهش، اثر مثبت و معناداری (01/0p<) بر افزایش مشارکت ورزش سالمندان می گذارند بود،  ده عامل مورد شناسایی شامل عوامل پزشکی، سرگرمی، آمادگی جسمانی، فرهنگی، محیطی و امکاناتی، اجتماعی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی، سلامتی و تندرستی، شهرت و مالی و اقتصادی بودند. و در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به عامل سلامتی و تندرستی با 40 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

  توجه به عوامل موثر در افزایش مشارکت ورزشی سالمندان  موجب ارتقای سلامت در جنبه های مختلف زندگی سالمندان می شود این امر موجبات تسهیل و ارتقای کیفیت پرستاری سالمندی می شود. به مسیولان و مدیران پیشنهاد می گردد اولویت بندی های شناسایی شده در این پژوهش را مدنظر قرار داده و سرمایه گذاری و برنامه ریزی لازم را انجام دهند تا سالمندان برنامه های ورزشی بیشتری برای گذران ادامه زندگی خود طراحی نمایند.

  کلیدواژگان: مطالعه ترکیبی، مدل معادلات ساختاری، سالمندان، ورزش، مشارکت
 • زهره زاهدی راد، سیمین دخت رضاخانی*، پریوش وکیلی صفحات 84-98
  مقدمه

  استرس موضوع رایج در زندگی صنعتی جهان امروز است و تعداد زیادی از افراد به نوعی دچار استرس هستند. پرستاران بیمارستان های روان پزشکی طیف وسیع تری از این استرس را تجربه می کنند و این امر بر ابعاد زندگی و سلامت جسمی - روانی آنان تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس پرستاران بیمارستان های روان پزشکی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، پلاسیبو و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل پرستاران شاغل در سه بیمارستان روان پزشکی در سال 1398 بود که به صورت تصادفی از بین بیمارستان های تخصصی روان پزشکی شهر تهران انتخاب شد. 363 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد. از بین 73 نفر که دارای ویژگی نشانگان استرس پس از اعمال معیارهای ورود و خروج بودند 60 نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه (دو گروه آزمایش، گروه پلاسیبو و گروه کنترل) گمارش شدند که از این تعداد، 8 نفر ریزش داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه نشانگان استرس "Stress Sign Questionnaire" بود. بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه 5/1 ساعته، هر روش برای یک گروه آزمایش اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 25 انجام شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمره استرس هر دو گروه آزمایش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به گروه پلاسیبو و کنترل در مرحله پس آزمون افزایش معناداری پیدا کرده و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی اثرگذاری بیشتری بر روی نشانه های روانی- هیجانی استرس نسبت به شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دارد و این افزایش در مرحله پیگیری نسبتا ثابت مانده است(p>0/05).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مرحله پس آزمون و پیگیری به طور معناداری موجب کاهش نشانگان استرس در پرستاران بیمارستان های روان پزشکی شدند و روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانگان روانی- هیجانی استرس روش موفق تری بود. لذا این آموزش ها را می توان برای سایر پرستاران نیز به کار برد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، استرس، پرستاران، بیمارستان های روان پزشکی
 • ناهید عیسوند طهماسبی، مرضیه ضیایی راد*، مینا جوزی صفحات 99-109
  مقدمه

  از مهم ترین حوزه های توسعه پایدار سلامتی در جوامع بشری، بخش بهداشت و درمان است در این بین پرستاران به عنوان بزرگ ترین ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، 70 درصد تیم سلامت و درمان را تشکیل می دهند. جهت حفظ استانداردهای مراقبت پرستاری، شناخت روش های توسعه و ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران الزامی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و نجف آباد بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 112نفر از دانشجویان کارآموزی در عرصه وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز توسط دو پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه صلاحیت بالینی جمع اوری گردید. تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استباطی  با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد.انجام شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، میانگین امتیاز صلاحیت بالینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و نجف آباد به ترتیب 36/34 ±59/209 و 59/18 ±09/234 بود. در مجموع میانگین امتیاز صلاحیت بالینی دانشجویان این دو دانشگاه مقدار12/30 ±84/221 به دست آمد و 3/72 درصد آن ها از نظر صلاحیت بالینی در سطح عالی بودند. همچنین نتایج مطالعه حاضر در زمینه ابعاد صلاحیت بالینی نشان داد که صلاحیت بالینی اکثریت دانشجویان در ابعاد مراقبت بیمار محور (9/42 درصد)، پذیرش و ایفای نقش حرفه ای (3/72 درصد)، مستندسازی ارایه مراقبت ایمن (5/70 درصد)، توانمندی در رعایت اصول اخلاقی (7/77 درصد)، توانمندی در مدیریت مراقبت (2/65 درصد) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (1/74 درصد) در سطح عالی بودند.

  نتیجه گیری

  نظر به اهمیت موضوع صلاحیت بالینی ضروری است تا حمایت پرسنل از دانشجویان، استقلال و درگیر نمودن دانشجو در بخش، حمایت از دانشجو در زمینه خلاقیت و نوآوری، مدنظر مربیان قرار گیرد و تمهیدات لازم در خصوص کاهش موانع صلاحیت بالینی اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، پرستار، بهداشت و درمان
|
 • Adib M, Jadidi M*, Aghajany Hashjin T Pages 1-8
  Introduction

  The aim of study was to explain studentschr('39') hope based on coping styles and meaning of life. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study included all undergraduate students of  Tehran University of Medical Sciences (TUMS) who were studying in the academic year 2009-2010. To determine the sample size, similar research studies was used. 200 students were collected for sample size. In order to collect research data from Snyder Hope Scale (SHS), Meaning of Life Questionnaire and Coping Strategies Questionnaire (Lazarus and Folkman, 1980) and to analyze the data from correlation coefficient and regression analysis using SPSS20 software was performed. In the first hypothesis, the results showed that there is a positive and significant relationship between the variable of hope and problem-oriented coping style (Sig <0.05) and there is a negative and significant relationship between the variable of hope and emotion-oriented strategies (Sig <0.05). In the second hypothesis, the results showed that there is a positive and significant relationship between hope and the presence of meaning in life and between hope and the search for meaning in life (Sig <0.05). In the third hypothesis, the results related to the beta of coping styles show that the problem-oriented strategy at 13% is able to predict meaningful changes in life in a positive and significant way (Sig <0.05). But the emotion-oriented strategy variable could not significantly explain the hope variable (Sig> 0.05) and the components of meaning in life also showed that the variables of meaning in life and meaning search can account for 24% and 13% of the changes in the hope variable, respectively. Predict a positive and significant face (Sig <0.05).

  Keywords: Students' hope, Coping styles, Meaning of life
 • Mehrnoosh Kakavand, M Fallahi-Khoshknab*, A Rahgoi, A Biglarian Pages 9-19
  Background

    Anxiety is the most prevalent psychological reaction to childbirth in women, especially in primiparous ones who are not well prepared for assuming the maternal role. Given the importance of maintaining and improving health in women and reducing their psychological complications during pregnancy and childbirth as well as the costs of care and treatment, paying attention to accessible and cost-effective spiritual care-giving methods with fewer complications is crucial. The present study was conducted to investigate the effect of spiritual care on anxiety about childbirth in primiparous women.

  Methods

  The present quasi-experimental case-control study with a pretest posttest design was conducted on 40  primiparous women selected using random sampling and presenting in 2018 to the perinatal clinic of Kamali Hospital. The research was affiliated to Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran. The data collection tools consisted of a demographic questionnaire and the Spiel Berger state-trait anxiety inventory, which was used to evaluate anxiety in both groups first before The performing spiritual care at 28 weeks of gestation and then at 32 and 34 weeks of gestation. The score of anxiety was 20-80 in this inventory. The intervention group received spiritual care through eight 45-minute sessions and participated in childbirth preparation classes. The data collected were analyzed in SPSS-20 using the independent t-test, the Chi-squared test and  Methods ANOVA.

  Results

  The data obtained suggested statistically-significant differences in state and trait anxiety levels between before the intervention (28 weeks of gestation) and afterwards (32 weeks of gestation) in the intervention group compared to in the controls  (P<0.05). Statistically-significant differences were also observed in the levels of state and trait anxiety in the intervention group compared to in the control group at 34 weeks of pregnancy (P<0.05).

  Conclusion

  Spiritual care can be used to reduce anxiety about childbirth in primiparous women.

  Keywords: Anxiety, primiparous, childbirth, spiritual care
 • Arpi Manookian, Elham Navab, Mahbubeh Zomorodi* Pages 20-28
  Introduction

  Since a favorable attitude toward old age may be associated with a feeling of well-being, improved quality of life, and long-term helth outcomes in the elderly population, it is possible to identify the related modifiable factors before entering old age to start a positive elderly life. Self-compassion is a variable that improves well-being and life satisfaction in elderly.

  Methodes

  This cross-sectional, descriptive-correlation study was conducted to determine the relationship between self-compassion and attitude towards ageing in the middle-aged population of Tehran in 2018-2019. The research population was all middle-aged women and men (30-59 years old) presenting to the health centers of Shemiranat District. One hundred and thirteen participants were selected through stratified sampling, with appropriate allocation to the number of referrals. The research setting was all health centers of Shemiranat District. The data collection tool was a three-part questionnaire, including a) demographic characteristics, b) Self-compassion Scale c) Attitudes to Ageing Questionnaire. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics in the SPSS software version 16.

  Results

  According to the results, the highest percentage of the research units had a moderate level of self-compassion (69%). The results indicated that the highest mean score achieved in common humanity component (3.58±0.58) and the lowest mean score obtained in self-judgment component (2.83±0.68). The results showed a significant correlation between self-compassion and attitudes to ageing (P value˂0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicated a significant correlation between self-compassion and attitude to ageing in the middle-aged population of Tehran. The result of this study can be used to teach self-compassion to the elderly to improve the coping capabilities to meet the ever-changing challenges and needs of healthy ageing and start a positive elderly life.

  Keywords: Self-compassion, Attitude to ageing, Middle aged
 • Maryam Momtazbakhsh, Ali Zarei*, Farideh Ashraf Fanjouie, Maryam Daneshpajouh Pages 29-39
  Introduction

  Pemphigus vulgaris is an autoimmune and chronic blistering mucocutaneous disease that has a negative effect on patients quality of life and also leisure sports activities are useful and uncomplicated method to improve the quality of life of both patients and healthy people as we have seen in relevant litertures. We wanted to investigate whether leisure time physical activities are effetive on quality of life and clinical symptoms of pemphigus vulgaris patients.

  Methods

  Present study is a randomised clinical trial and 76 patients with pemphigus vulgaris were included in the study and were randomly divided into two equal control and intervention groups. DLQI questionnaires, medical and personal demographic information were recorded by patients and PDAI index was recorded by a dermatologist at both before and after the intervention. The intervention included leisure sports activities such as walking in the park for 60 minutes for 8 weeks, three sessions per week and one day in between. Independent t-test was used to compare two quantitative samples and paired t-test was used to compare two dependent quantitative samples and their nonparametric equivalents test were used. All statistical analyzes were performed by SPSS software version 25.

  Results

  Leisure sports activities improved the quality of life of patients in the intervention group compared to the control group after 8 weeks. (P-value = 0.045, 2.97 ± 5.2 vs 6.45 ± 7.5) But no significant difference was observed between the two groups in the PDAI clinical symptom severity index.

  Conclusions

  Leisure sports activities can be recommended as a useful and uncomplicated method to improve the quality of life of patients with pemphigus vulgaris, although it has no effect on the improvement of clinical symptoms in two mounths comparing between intervention group and control group. (P-value = 0.066, 1.89 ± 4.97 vs 4 ± 6) of course comparing each group to itself during the time of intervention both clinical symptoms and qulity of life are significantly improved (P-value<0.001) (P-value=0.004) resepectively.

  Keywords: Leisure activities, Pemphigus vulgaris, Quality of life, PDAILeisure time, physical activities, PDAI
 • Farahnaz Mohammadi, Narges Arsalani, Mahdi Norozi, Om Alkolsom Taghipour* Pages 40-48
  Introduction

  Pain in cancer is a common occurrence, which the subjective nature of it can make the difference between nurse and patient perception. The aim of this study was to determine and compare the estimation of pain intensity by Nurses and Elderly Patients with Cancer in Selected Hospitals in Tehran.

  Methods

  In this descriptive and analytical study, elderly patients with one type of cancer as well as nurses working in the oncology department with more than three months work experience were included. McGill questionnaire was completed by patients and numerical pain scale was completed by patients and nurses. Data were analyzed by SPSS software version 22. A significant level of 5% was considered.

  Results

  In this study, 28 nurses and 115 patients with cancer were investigated. All nurses were female and their mean age was 30.37 ± 4.13 year. Most (73.1%) patients were male and the mean age was 65.91 ± 5.01 year. The mean score of McGill questionnaire was 25.33 ± 10.05. Also, the mean score of numerical pain scale in the patients was 8.7 ± 1.83 and in the nurses was 8.1 ± 1.7. There was a direct and significant correlation between pain intensity reported by nurses and patients in both questionnaires (P <0.001).

  Conclusion

   This study showed that there is a direct and significant correlation between the estimation of pain intensity reported by patients with cancer and nurses. Therfore, there is no difference between the perception of the pain of nurses and patients, and the nurses were able to estimate the pain of the elderly patients with cancer.

  Keywords: Pain, Elderly, cancer, nurse, patient
 • Hosein Kiaeerad, Reza Pasha*, Parviz Asgari, Behnam Makvandi Pages 49-60
  Introduction

  Women with emotional divorce are more at risk of extramarital relationships and violence, and the cognitive-behavioral therapy is one of the most effective ways to prevent and reduce emotional divorce issues and improve marital relationships. The aim of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral therapy on attitudes toward extramarital affairs and violence in women with emotional divorce.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up design with experimental and control groups. The statistical population was women with emotional divorce who referred to psychological services clinics in Dezful in 2018, from which 40 people were selected by convenience Sampling method and randomly replaced in two equal groups (20 people in each group). The experimental group received cognitive-behavioral therapy for 16 sessions of 120 minutes in three months and the control group was placed on a waiting list for training. Data were collected using by Demographic Characteristics Questionnaires, Emotional Divorce Scale, Domestic Violence Against Women Questionnaire and Attitudes Toward Infidelity Scale and analyzed by repeated measures analysis of variance in SPSS-24 software.

  Results

  The results showed that before treatment there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of attitudes toward extramarital relationships and marital violence (P <0.05), but after treatment there was a significant difference between the groups in terms of both variables and changes remained stable in the experimental group over time from post-test to follow-up (P <0.001). According to the results, cognitive-behavioral therapy reduces attitudes toward extramarital relationships (F = 6.278,P = 0.018) and violence against women (F = 21.987, P = 0.0001) in women with emotional divorce.

  Conclusions

  The results showed the effect of cognitive behavioral therapy on reducing attitudes to extramarital relationships and marital violence in women with emotional divorce. Therefore, it is recommended that counselors and family psychologists use cognitive behavioral therapy along with other methods such as couple therapy and family therapy to reduce attitudes to extramarital relationships and marital violence in women with emotional divorce.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Family Therapy, Violence, Divorce
 • Mansoure Kafizade, Aliakbar Shaikhi Fini*, Abdolvahab Samavi Pages 61-70
  Introduction

  Academic commitment is an important factor in studentschr(chr('39')39chr('39')) commitment to further education and their academic achievement, among which the role of cognitive beliefs and learning strategies in explaining it can be examined. Accordingly, the present study was conducted to investigate the relationship between self-efficacy and learning strategies with academic commitment in students.

  Methods

  This research is a descriptive cross-sectional study that was conducted in the academic year 2019-2020. The study population consisted of students of Rafsanjan University of Medical Sciences. 300 students participated in this study by quota sampling method and using Cochranchr(chr('39')39chr('39'))s formula. Data were collected by using the Owen and Fromman Student Academic Self-Efficacy Scale, the Pintrich and DeGroot Motivated Strategies for Learning Questionnaire, and the Human-Vogel and Robe Academic Commitment Scale. Data were analyzed by using SPSS version 19 with descriptive and analytical statistics (Pearson correlation and linear regression).

  Results

  Pearson correlation coefficient shows that academic commitment with self-efficacy (r = 0.469, P = 0.0001), cognitive learning strategies (r = 0.604, P = 0.0001) and metacognitive learning strategies (r = 0.642, P = 0.0001) has a positive and significant correlation (P <0.05). Also, the results of regression analysis showed that the predictor variables (ß) predict self-efficacy (0.11), cognitive (0.26) and metacognitive learning strategies (0.39) in a total of 0.46 of the variance of the academic commitment variable.

  Conclusions

  With increasing self-efficacy and cognitive and metacognitive learning strategies, the level of academic commitment in students increases. It is recommended that medical education planners pay attention to training programs in this area.

  Keywords: Self Efficacy, Learning, Cognition, Metacognition, Academic Success
 • Asgar Mohammadi, Azadeh Seyed Ali Nejad*, Sirous Ahmadi Pages 71-83
  Introduction

  In the third millennium, aging and elderly has become more and more a major global reality. One of the effective factors of human health, especially in old age, is exercise. The current research intended to identify the influential factors on enhancing the elderly sports participation in the framework of a model.

  Method

  It was a mixed-method (Qualitative, quantitative) research. In the qualitative section, 17 teachers and sports experts were interviewed purposefully, and accordingly, 10 influential factors enhancing the elderly sports. With respects to the quantitative section, based on convenience sampling, 324 elderly people responded to a questionnaire, both online and non-online. The validity of the questionnaire was accounted for based on experts’ views and confirmation and the reliability was done based on Alpha Cronbach, which amounted to be 95%.  The exploratory factor analysis also affirmed the researcher-made questionnaire.

  Results

  The structural equation analysis test of the proposed model illustrated that, except for the cultural and reputation factors, all other factors would leave a significant and influential impact on the elderly sports (p<0.01). Were 10 factors identified, including medical, entertainment, physical fitness, cultural, environmental, facility, social, advertising, health, reputation, and financial factors. Meanwhile, the most influential factor was health, with the record of 40 percent.

  Conclusions

  Paying attention to the effective factors in increasing the sports participation of the elderly will promote health in various aspects of the elderlychr('39')s life. This will facilitate and improve the quality of nursing care for the elderly. Officials and managers are encouraged to consider the priorities identified in this study and to make the necessary investments and planning so that seniors can design more exercise programs to survive.

  Keywords: Combined study, structural equation model, the elderly, sports, sport participation
 • Zohreh Zahedirad, Simindokht Rezakhani*, Parivash Vakili Pages 84-98
  Introdaction

  Stress is a common issue in todays industrial life and many people have some forms of stress. Nurses in psychiatric hospitals experience a wider range of stress affecting their aspects of life as well as physical and mental health. The aim of this study was to compare mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction on the stress of nurses in psychiatric hospitals.

  Methods

  The present study was a quasi-exprimental pertest-posttest with the control group, Placebo and a three months follow up. The statistical population included nurses working in three psychiatric hospitals in 1398 which was randomy selected among specialized psychiatric hospital in Tehran. 363 questionnaires were completed and received. Among the 73 people who had stress symptoms after entering and exiting the criteria, 60 people were selected by voluntery sampling and randomly assigned to four groups (two experimental groups, placebo group and control group) 8 people of which were omitted. The research tools were a demographic questionnaire and a stress sign questionnaire. Mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction package was held in 8 sessions of 1:30 hours each procedure was performed for one experimental group. Data analysis was performed using spss 25 software.

  Result

  The results showed that the main stress score of both experimental groups mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction contented a significant increase in the posttest group than placebo and control group and mindfulness-based stress reduction has a greater effect on the psycho-emotional signs of stress than mindfulness-based cognitive therapy and this increase has remined relatively constant during the follow-up phase.

  Conclusions

  The findings of the present study indicate that mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction in the posttest and follow-uo phase, significantly reduced stress signs in psychiatric hospital nurses, and mindfulness-based stress reduction has a greater effect on the psychological-emotional signs of stress than mind-based cognitive therapy.

  Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Mindfulness-based stress reduction, Nurses, Psychiatric hospital
 • Nahid Eisvand Tahmasebi, Marzieh Ziaei Rad*, Mina Jozi Pages 99-109
  Introduction

  One of important circle of sustainable health development in humanity general is the part of health and medical health care and nursechr('39')s constitute70 present and are a biggest renderer of service for sanitary and therapeutic of health and therapeutic team. For preservation of standards observation care, cognition of manners of development and gradation clinical competence for nurses is obligatory. The aim of this study was specify clinical competence for nurses in Azad university-Isfahan bray (Khorasghan) and Najaf Abad.

   Method

  In this descriptive and inferential analysis study 112 person of trainer students are enter in to study. All of slightly information are accumulation with two questionnaire demographic questionnaire. Analysis are accomplished in two level of descriptive and inference and with SPSS APP. Version 22.

  Detective

  In this study, the score of average for clinical competence of nurses in Azad university-Isfahan branch and Najaf Abad was 09123459/18 and 59/20986/34 in sequence. In the sum of average of score of clinical competence in two university the value 84/22112130 was get and 8/72 percent was in super quality. Also, the result of this study in clinical competence dimension was indicate the clinical competence of students in lookout of patient center were (9/42) percent acceptance and perform of professional duty (3/72) percent, documentation of safe observation (5/70) percent, capability in ethical principles (7/77) percent, capability in care management (2/65) percent, and in social accountability and responsibility were (1/74) percent. That were in super quality.

  Conclusion

  As regards of importance in the subjects of clinical competence, it is necessary that hospital staff supper the students be independent and involve in creativity and innovation and all of them consult with teachers and think about necessary measures for decrease of obstacles for clinical competent.

  Keywords: Clinical competence- health, medical (health care)