فهرست مطالب

نشریه حقوق اساسی
پیاپی 33 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منوچهر توسلی نایینی* صفحه 1

  یکی از مسایل مهم مورد بحث در رشته حقوق عمومی مبحث مصونیتهای   شغلی است.  این مبحث در حقوق ایران بدلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد. از یک طرف، بر اساس موازین اسلامی، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار براصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید نموده است. از طرف دیگر، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس،باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. بررسی چگونگی حل این تعارض  در حقوق ایران نشان می دهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله ،روسای کشورها وسایر مقامات حکومتی، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و ماموران و کارمندان سازمانهای بین المللی در قلمرو ایران، بر اساس سنتهای اسلامی و تعهدات بین المللی ایران از مصونیتی مشابه با همقطاران خود در قلمرو سایر کشورها برخوردار شده اند. این مصونیتها به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضایی و اجرایی پیش بینی شده است. در مقابل، دارندگان داخلی مصونیت، بدلیل اسلامی بودن نظام با محدودیتهایی روبرومی باشند. با توجه به تاکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای رهبر، رییس جمهور و سایر مقامات حکومتی مصونیت اداری وجود ندارد. لیکن برای سه گروه از افراد ازجمله نمایندگان مجلس، قضات و  وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. مصونیت پارلمانی درایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهار نظر و رای، مصونیت قضات به صورت  منع عزل وانتقال و تغییرشغل این افراد بدون رضایت آنان و مصونیت وکلای مدافع به صورت برخورداری از همان احترام وتامینات قضات، در موضع دفاع است.

  کلیدواژگان: مصونیت شغلی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت اداری، مصونیت پارلمانی، مصونیت قضات
 • فرید خلخالی* صفحه 2

  آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است. نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است. اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند. عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است. نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود. منبع مدون آن عبارت از قوانین ومقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است ؛ اگر چه در جایی از قوانین ومقررات  قید نشده باشد. منابع مدون نیز خود دراغلب موارد،پای منابع غیر مدون را  به صورت ارجاع به عرف وعدم احصاءمصادیق به میان کشیده اند. مقوله نظم عمومی درتنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد ؛ که در این نوشتار مختصرامورد بحث قرار میگیرد.

  کلیدواژگان: نظم عمومی، آزادی تجمعات، حقوق شهروندی
 • مهدی منصوری سلوانق، علی حاجی پور کندرود* صفحه 3

  آرمانها و خواسته های سردمداران و نخبگان حکومتی کشور اکوادور در جهت برقراری نظام حکومتی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی، منجر به ابتکارات خاص تقنینی و اجرایی در نظام جدید حکومتی این کشور شده است. این ابتکارات که سرمنشاء آن قانون اساسی جدید کشور اکوادور است، می تواند راهنمای مناسبی برای مطالعه و ایجاد تغییر در ساختار سنتی تفکیک قوا در جهت تضمین بیشتر حق های اساسی ملت باشد. از اینرو، در مقاله پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی، مبانی، ساختار و کارکرد قوای چهارم و پنجم کشور اکوادور که با عناوین «قوه انتخابات» و «قوه حقوق شهروندی» در کنار قوای سه گانه سنتی مستقر گردیده اند مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در این کشور از یکسو قوه انتخابات که به موجب قانون اساسی مسئولیت تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات را بر عهده دارد، ضمن نظارت بر انتخابات ملی و محلی، شوراهایی برای بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مغایر حقوق شهروندی و تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات تاسیس نموده است و از سوی دیگر، قوه پنجم نیز وظیفه گسترش و نهادینه کردن حقوق شهروندی و جلوگیری از تصویب قوانین متضاد با آن را بر عهده دارد. این در حالی است که کارکردهای مذکور در اغلب کشورها از طریق نهادهای دورن قوه ای یا فراقوه ای اعمال می گردد.

  کلیدواژگان: تفکیک قوا، حقوق شهروندی، اکوادور، قوه چهارم، قوه پنجم
 • میرسجاد سیدموسوی، سیاوش اصلانی* صفحه 4

  سازمان جهانی بهداشت، در یک رویکرد جامع نگر و فراخ اندیشی، دسترسی انسانها را به سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی به رسمیت می شناسد. از این منظر، سلامت فقدان بیماری نیست و حق بر سالمت حق بر سالم بودن نیست و حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت یک هدف دوردست ولی دست یافتنی و مستلزم پیش شرط های تقنینی، قضایی و اجرایی است. سازمان بهداشت جهانی به عنوان نهادی فراملی با مرجعیتی جهانی برای حق بر سالمت از مولفه های اساسی نام برده است که جنبه راهبردی و تعیین گرا دارد. به طوری که عوامل موثر و تعیین کننده سالمت از منظر سازمان بهداشت جهانی از سطح عناصر صرفا جسمانی و روانی به سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی معنوی ارتقاء یافته است. که به نظر می رسد طرح نظریه »دسترسی به بالاترین سطح قابل حصول سالمت« در کنار توجه به نظریه »حداقل های رفاهی در تامین بهداشت برای همه« از یک گفتمان صرفا نظری به یک الگواره عملی و از یک حق ناپذیرفتنی به یک حق - ادعای پذیرفتنی وقابل مطالبه تبدیل شده است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی وبا رویکردی حقوقی به واکاوی وتبیین آن می پردازد. 

  کلیدواژگان: حق بر سلامت، سازمان جهانی بهداشت، شاخص، تعیین کننده های حق برسلامت
 • علی دارایی*، علی اکبر گرجی صفحه 5

  ظاهرا اجماعی میان صاحب نظران حقوقی در خصوص اهداف و کارکردهای حاکمیت قانون شکل گرفته است. مهم ترین این اهداف و کارکردهای بنیادین و کلی را می توان در سه مفهوم خیر عمومی، عدالت و صلح تقسیم بندی کرد. در سال 1358 خبرگان قانون اساسی نظم سیاسی و حقوقی نوینی را پی ریزی کردند که منشا و بنیاد قوانین و ساختارهای پسینی قرار گرفت. از همین رو، مهم است که بدانیم قانون گذاران اساسی نوین چه برداشت ها و نظراتی درباره اهداف و کارکردهای مذکور داشته اند. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مستند به شیوه جمع آوری کتابخانه ای از طریق بررسی مبانی تیوریک خیرعمومی، عدالت و صلح، دیدگاه های قانون گذاران اساسی که مرتبط با مفاهیم مزبور بودند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق حاضر این است که گرچه از سویی آراء موافق با اهداف و کارکردهای مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی بیان شدند و اصولی در این رابطه تصویب گشتند لکن از سوی دیگر، برداشت های ناسازگار با اهداف و کارکردهای بنیادین حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات وجود داشت که سبب شد، محتوای خیرعمومی، عدالت و صلح در قانون اساسی به طور حداکثری و تمام عیار جلوه گر نشود.

  کلیدواژگان: حاکمیت قانون، خیرعمومی، عدالت، صلح، مقننان اساسی
 • عطا پورحسین*، محمد مظهری، ابوالفضل رنجبری صفحه 6

  تامین امنیت غذایی و رفاه شهروندان از  مسئولیت های  مهم  دولت است.  تامین نیازهای حیاتی بشر از جمله حقوق بنیادینی است که برای حفظ و استمرار حیات ضروری است. غذا از اصلی ترین عوامل حفظ و استمرار حیات انسان بوده و از نیازهای اولیه و بنیادی بشر برای زندگی است. در حال حاضر  یکی از چالش های اساسی کشورها دسترسی به غذای کافی، سالم و رفاه شهروندی می باشد. امنیت غذایی زمانی حاصل  می شود که  افراد در همه زمان ها به مقدار کافی مواد غذایی با کیفیت متناسب با احتیاجات خود مصرف کنند. دولت در قبال این دو مقوله مسیول است، چرا که در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر و خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. دولت  در قالب سند چشم انداز و همچنین با تصویب قوانینی مدون تا حدی  توانسته است که امنیت غذایی و رفاه شهروندی را برآورده کند.تامین غذا و تغذیه مناسب از پیش شرط های توسعه و سلامت جامعه است. امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا از مهم ترین اولویت های دولت است. اهمیت امنیت غذایی مسئله اساسی است که  دغدغه  اصلی مردم می باشد و دولت  در قبال تامین مواد غذایی و امکانات رفاهی مسیول می باشد که این مقاله با نظرات محققینی همچون رهبر و اجلالی همسو می باشد. هدف این مقاله پاسخ به پرسش هایی است که در مقاله به آن ها اشاره شده است. مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان چیست؟ مسئولیت دولت ها در خصوص حق بر غذا چیست؟

  کلیدواژگان: مسئولیت دولت، امنیت غذایی، رفاه شهروندان
 • آیت مولائی* صفحه 7

  یکی از واژگان سهل و ممتنع در حقوق عمومی، واژه «عدالت» است. این شرط در مورد رییس قوه قضاییه، با عنوان شرط «عادل» بودن ذکر شده است. بنظر می رسد بررسی معنای ادبی و عرفی این واژه بتواند به فهم حقوقی این کلمه و در نتیجه فهم معنای اصطلاحی کمک کند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی معنای عدالت نزد رییس قوه قضاییه بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سوال پاسخ می دهد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرط «عادل» بودن رییس قوه قضاییه چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولا؛ حقوق از ظرفیت اولیه برای معناسازی و معنایابی واژه عدالت برخوردار نیست. ثانیا؛ برای فهم معنای حقوقی این واژه باید به سراغ معنای ادبی و عرفی این کلمه رفت و با استعانت از چنین ظرفیتی به تبیین معنای حقوقی این کلمه پرداخت. ثالثا؛ با در نظر گرفتن ظرفیت ادبی و عرفی این واژه، مهمترین وجوه معنایی این کلمه در مفاهیم: انصاف، تساوی، توازن، اعتدال و نفی ستم نهفته است. بر این مبنا، رییس قوه قضاییه در مقام عملکرد ریاست قوه قضاییه باید این مفاهیم را در عمل پیاده سازد.

  کلیدواژگان: عدالت، رئیس قوه قضاییه، انصاف، تساوی، حقوق اساسی ایران
 • محمد احمدی*، سید محمد هاشمی صفحه 8

  برای رسیدن به هر گونه توافقی حقوقی و انعقاد پیمان بین دو یا چند دولت لازم است به حقوق کشور یا کشور های مورد توافق آشنایی داشته و نکاتی که می تواند مورد اختلاف هر یک از آنها قرار گیرد مورد شناسایی قرار گرفته و برای آنها راه حلی ارایه داد،برای حصول به چنین توافقی باید حقوق کشور های ذینفع مورد تطبیق قرار گرفته و به اجماعی دست یافت .بدیهی است برای رسیدن به حقوق عام جهانی مورد نظر پرفسور سالی چنین تطبیقی لازم است در سطح نظام های حقوقی شناخته شده صورت گیرد و از هر نظام کشوری مورد مطالعه واقع شود.در این مقاله ایالات متحده آمریکا از نظام حقوقی کامن لو و جمهوری اسلامی ایران از نظام حقوقی مذهبی مد نظر قرار گرفتند. ارزش های بنیادین می تواند گره گشای دست یابی به حقوق اساسی عام جهان شمول باشد،لذا بخشی از ارزش های بنیادینی که در قانون اساسی دو کشور از آنها سخن به میان آمده است مورد بررسی قرار گرفت در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ارزش های بنیادین در قوانین اساسی ایران وایالات متحده چه می باشند.پس از بررسی ماهیت هر کدام از ارزش های بنیادین خواهیم دید که کدام نظام حقوقی با خواسته عامه مردم همگرایی و سازگاری بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: حقوق تطبیقی، ارزش های بنیادین، قانون اساسی، نظام حقوقی دینی، نظام حقوقی کامن لو
 • محمدامین ابریشمی راد*، علیرضا جلالی صفحه 9

  یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا، همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی تقنینی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده ی قوانین مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. برخلاف همه پرسی تقنینی در ایران که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، در ایتالیا به دفعات از همه پرسی ملغاکننده استفاده شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و با مقایسه ی ضوابط برگزاری همه پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا در پی کشف موانع برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران و حل ابهامات راجع به نظارت شورای نگهبان بر این نوع از همه پرسی بوده است. مبتنی بر یافته های این تحقیق، عدم پیش بینی صلاحیت ابتکار همه پرسی برای مردم، منوط بودن برگزاری همه پرسی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و همچنین ابهام درخصوص برخی از مراحل همه پرسی تقنینی مانند «صدور فرمان همه پرسی توسط مقام رهبری»، عملا مانع از برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران بوده اند و حال آنکه این اشکالات و ابهامات در نظام حقوقی ایتالیا قابل مشاهده نیستند. همچنین، در هر دو نظام حقوقی، نظارت پیشینی دادرس اساسی بر مصوبه ی همه پرسی امری پذیرفته شده بوده و تنها نظام حقوقی ایتالیا در این زمینه دارای محدودیت های شفاف تر و بیشتر و البته تکامل یافته تر است.

  کلیدواژگان: همه پرسی تقنینی، همه پرسی ملغاکننده، اصل 59 قانون اساسی، نظارت دادرس اساسی، شورای نگهبان
 • علی مشهدی* صفحه 10

  در حقوق فرانسه برخلاف بخش اعظمی از قوانین اساسی دنیا، سالیان متمادی فقدان هرگونه ارجاع به محیط زیست ولزوم حفاظت از آن در قانون اساسی فرانسه احساس میگردید . این مسئله برای نخستین بار با تصویب منشور اساسی محیط زیست در سال 2005 و اصلاح موادی از قانون اساسی جبران گردید.این اقدام ضرورت شناسایی، تحکیم وارتقاء یک حقوق بنیادین و اولیه را برای شهروندان در زمینه محیط زیست مطرح می نماید.در این مقاله بصورت مختصر به بررسی  ونقد جایگاه،کارکرد، برد حقوقی و فرآیندی  خواهیم پرداخت  که در فرانسه عنوان اساسی سازی حق بر محیط زیست را به خود گرفته است.براین اساس درقسمت نخست به بررسی مفهوم،ضرورتها و تحولات اساسی سازی حق بر محیط زیست ودر قسمت دوم اختصاصا به تحلیل محتوای منشور اساسی محیط زیست که امروزه جزیی از قانون اساسی فرانسه است خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: حق بر محیط زیست، اساسی سازی، منشور اساسی محیط زیست، حقوق فرانسه، حقوق اساسی محیط زیست
 • هوشیار ویسی* صفحه 11

  شاید در حال حاضر تاکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی - حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست که  در قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروه های ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949  موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رییس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن (ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهنده  جایگاه آن در نظام حقوقی - سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند

  کلیدواژگان: قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی آلمان، باندستاگ
 • جواد تقی زاده* صفحه 12

  این تحقیق بررسی وضعیت حق رای در ایران را منظور دارد. ضمن تحلیل وضعیت حق رای در ایران، نگارنده تلاش مینماید تا تاملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه نیز ارایه گردد. در ایران، ویژگی هایی که برای رای در نظر گرفته شده، حداقل در محدوده تیوری، بسیار مناسبند در حالیکه چگونگی اعمال حق رای، به جهت کاستی های موجود در قوانین و مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط زیاد مطلوبی به سر نمی برد. برخی از ویژگی های رای در قوانین و مقررات موضوعه بصراحت ذکر شده و برخی دیگر در عمل و یا تلویحا مورد پذیرش قرار گرفته اند. خصیصه های موضوعه عبارتند از اینکه رای در ایران مستقیم، مخفی و همگانی است. اختیاری بودن و شخصی بودن نیز از ویژگی های غیر موضوعه رای میباشند. در بررسی اعمال حق رای، شرایط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق ایران توجه ما را به خود جلب می نمایند. شرایط عمومی برخورداری از حق رای عبارتند از : تابعیت، بلوغ سیاسی و آمادگی روانی. با توجه به شرایط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر شهروند به راحتی می تواند از این حق بهره مند شود. لیکن نهاد انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. در این راستا میتوان از : عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهلیت اخلاقی و نیز، عدم امکان مشارکت همیشگی ایرانیان مقیم خارج، نام برد.

  کلیدواژگان: رای، حق رای، انتخابات، حقوق انتخاباتی
|
 • Manouchehr Tavasolli Naiini * Page 1

  One of the important issues discussed in the field of public law is the issue of occupational safety. This issue has special features in Iranian law due to the Islamic nature of the system. On the one hand, according to Islamic standards, no official enjoys immunity, and the legislature has emphasized the principle of equality of the people before the law. On the other hand, it is necessary that some people working in sensitive jobs should have job security in order to perform their duties well and maintain their job independence. An examination of how to resolve this conflict in Iranian law shows that international holders of occupational immunity, including heads of state and other government officials, diplomatic and consular agents, and agents and employees of international organizations in Iranian territory, in accordance with Iranian Islamic traditions and international obligations. They enjoy the same immunity as their counterparts in other countries. These immunities are provided in the form of immunity from aggression, immunity of residence and private property, and judicial and executive immunity. In contrast, internal holders of immunity face limitations due to the Islamic nature of the system. Due to the emphasis of the holy Sharia of Islam and domestic laws, including the constitution on the equality of individuals before the law, there is no administrative immunity for the leader, the president and other government officials. However, for some groups of people, including members of parliament, judges and lawyers, some job security is provided. Parliamentary immunity in Iran is in the position of defense only in the form of irresponsibility in expressing opinions and votes, immunity of judges in the form of prohibition of dismissal and transfer of these people without their consent and immunity of defense lawyers in the form of having the same respect and security of judges.

  Keywords: Occupational immunity, Diplomatic immunity, Administrative immunity, Parliamentary immunity, Judges' immunity
 • Farid Khalkhali * Page 2

  What has always stood in the way of freedom as a barrier, and wherever it has manifested itself and given itself a name in order to restrict freedom and prevent the individual from moving in front of society and the state, is nothing but public order - in the sense of Its expander - has not been. Public order is used in both broad and narrow meanings. But most jurists accept its full generality. A generality that indicates its inclusion in all matters of public and private law and in any public place and to the general public. Public order is fed by both codified and non-codified sources. Its codified source is the laws and regulations of the subject and its non-codified sources include the legal principles and foundations of the cultural, social and political life of a society; Although it is not mentioned anywhere in the rules and regulations. Codified sources themselves, in most cases, have referred to non-codified sources in the form of references to custom and lack of examples. The category of public order is active in regulating the freedom of assembly and organization; Which is briefly discussed in this article.

  Keywords: Public Order, Freedom of Assembly, civil rights
 • Mahdi Mansouri Salvanagh, Ali Haji Pour Kondroud * Page 3

  The ideals and aspirations of Ecuador's leaders and elites to establish a system of government based on respect for Citizenship rights and public freedoms have led to specific legislative and executive initiatives in the country's new system of government. Initiated by Ecuador's new constitution, these initiatives could be a good guide for studying and changing the traditional separation of powers structure to further guarantee the nation's fundamental rights. Therefore, in the present descriptive-analytical method, the principles, structure and function of the fourth and fifth powers of Ecuador, which are entitled "Electoral power" and "Citizenship Rights power" alongside the traditional three powers, have been studied. And it has been concluded that in this country, on the one hand, the electorate, which according to the constitution is responsible for guaranteeing the observance of Citizenship rights in elections, while monitoring national and local elections, councils to review and amend laws and regulations that are against the law It has established citizenship and ensuring the observance of citizenship rights in elections, and on the other hand, the fifth branch is responsible for expanding and institutionalizing citizenship rights and preventing the enactment of laws that contradict it. However, in most countries, these functions are exercised through intra-power or supra-power institutions.

  Keywords: Separation of Powers, citizenship rights, Ecuador, fourth power, fifth power
 • MirSajjad Seyyed Mousavi, Siavash Aslani * Page 4

  The World Health Organization, recognizes, human access to physical, mental and social health in a comprehensive approach. In this sense, health is not the absence of disease, and the right to health is not the right to be healthy, and the right to the highest attainable standards of health is a distant but achievable goal. That requires legislative, judicial and executive preconditions. The World Health Organization, as a transnational Institute, has identified key components with a global authority for the right to health, which have a strategic and deterministic aspect. So that the effective and determining factors of health, have been upgraded in the perspective of the World Health Organization from the level of purely physical and psychological elements to social, economic, cultural and even spiritual levels. It seems that the proposition of the theory of "access to the highest attainable level of health" along with the theory of "minimum welfare in providing health for all" It has become acceptable and demanding from a purely theoretical discourse to a practical paradigm and from an unacceptable right to a right – claim. This article analyzes and explains it with a descriptive-analytical method and a legal approach.

  Keywords: right to health, World Health Organization, Indicator, determinants of the Right to Health
 • Ali Darayi *, AliAkbar GORJI Page 5

  There seems to be a consensus among legal scholars about the aims and functions of the rule of law. The most important of these fundamental goals and functions can be divided into three concepts: public good, justice and peace. In the year 1979, the constitutional experts drew up a new political and legal order that became the source and foundation of the posterior laws and structures. Therefore, it is important to know what modern constituents have perceived and interpreted about these goals and functions. In the present article, using the descriptive-analytical and documentary method of library collection through the study of the theoretical foundations of benevolence, justice and peace, the views of the key legislators related to these concepts have been evaluated and evaluated. The result of the present study is that although opinions were expressed in accordance with the stated aims and functions in the Constituent Assembly of Experts and the principles were adopted in this regard, on the other hand, there were inconsistencies with the fundamental aims and functions of the rule of law in the legislature. That made the constitutional content, justice, and peace of the constitution not to the fullest extent possible.

  Keywords: Rule of law, Benevolent, Justice, Peace, Basic Laws
 • Ata Pour Hosein *, Mohammad Mazhari, Abolfazl Ranjbari Page 6

  The present article examines the government responsibility in the domain of food security and the welfare of citizenship. One of the most important responsibilities of every state is to ensure food security and associated well-being of their citizens. These responsibilities include but are not limited to providing human’s vital needs in order to fulfill their most basic and fundamental right to maintain and sustain life.One of the main challenges of most countries in the world at the moment is availability and reachability of adequate, healthy and nutritious food for their citizens. Food security will be achieved when every person at any time consumes food in sufficient quantity and proportional quality to meet basic dietary requirements. The government is responsible for these two categories because in a scenario that a government neglects the mentioned responsibilities, the health of citizens will be jeopardized and it will cause irreparable damages. The purpose of the article is to address the following questions. Providing proper nutrition and nutrition is a prerequisite for community development and health. Food security is one of the most important priorities of the government. The importance of food security is a major concern of the people, and the government is responsible for providing food and amenities, which is in line with the views of Babaei and Sheikh al-Islam.What is the government's responsibility in the rights of food security and welfare of citizens? What are the responsibilities and commitments of governments with regards to food right?

  Keywords: government responsibility, Food Security, welfare of citizens
 • Ayat Mulaee * Page 7

  One of the easy and restrained words in public law is the word "justice". This condition is referred to as being "justice" in the case of the head of the judiciary. It seems to examining the literal and customary meaning of the word be able to help understand the legal meaning of the term and thus understand the meaning of the term. Understanding this importance, the present paper seeks to explore the meaning of justice.So in answer to the question that: In the constitution of the Islamic Republic of Iran, what is the condition of a "just" to head of the judiciary?Using the Research

  Method

  The descriptive-analytical approach the following is the

  conclusion

  First, law do not have the primary capacity to meaning and Meaningfulness the word justice.Secondly, to understand the legal meaning of this word one has to go to the literal and customary meaning of the word and by claiming this capacity, he explained the legal meaning of the word. Thirdly, given the literal and customary capacity of the term, the most important semantic aspects of the word lie in the concepts of fairness, equality, equilibrium, moderation and rejection of oppression. Accordingly, the head of the judiciary should, as the function of the head of the judiciary, implement these concepts in practice.

  Keywords: Justice, Head of the Judiciary, Fairness, equality, Iranian Constitutional Law
 • Mohammad Ahmadi *, Seyed Mohammad Hashemi Page 8

  In order to reach any legal agreement and conclusion of a treaty between two or more governments, it is necessary to be familiar with the Laws of the country or countries that have agreed and identify points that can be disputed by each of them and provide a solution for them. In order to reach such an agreement, the Laws of the interested countries must be applied and a consensus must be reached. Obviously, in order to achieve the worldwide universal law desired by Professor Sali, such an adaptation needs to be made at the level of well-known legal systems and studied from any country system. In this article, the United States of America from the common law legal system and the Islamic Republic of Iran from the religious legal system are considered. Fundamental values can be the key to achieving worldwide universal Laws, so some of the fundamental values enshrined in the constitutions of the two countries were examined. In this article, using descriptive-analytical research method and information gathering method in the form of a library, the question of what are the fundamental values in the constitutions of Iran and the United States has been answered. After examining the nature of each of the fundamental values, we will see which legal system is more convergent and compatible with the public will.

  Keywords: Comparative Law, fundamental values, Constitution, Religious Legal System, Common Law System
 • MohammadAmin Abrishami Rad *, Alireza Jalali Page 9

  Legislative referendum is one of the ways people directly participate in public decision making in Iran and Italy.Among the types of legislative referendums in Italy, theabrogating referendum the laws is similar to the referendum on Article 59 of the Constitution of Iran. Unlike the legislative referendum in Iran that has not been used yet, in Italy it has been frequently used. This study, in a descriptive-analytical format and with comparing the rulse about holding a legislative referendum and supervision over it in Iran and Italy, try to discover the barriers to holding a legislative referendum and resolve theambiguities about the Guardian Council supervision over this type of referendum in Iran. Based on the findings, the lack of predicting referendum initiative for the public, depending the holding the referendum to two-thirds approval of the parliament representative and also the ambiguity of some legislative referendum procedures, such as "referendum decree by leadership", are preventing holding the legislative referendum in Iran, though these flaws and ambiguities are not visible in the Italian legal system. Also, in both legal systems, the prior supervision over the referendum has been accepted, and only the Italian legal system has clearer and more limits and, of course, more developed in this regard.

  Keywords: Legislative Referendum, Abrogating Referendum, Article 59 of Iran's constitution, Supervision of the Constitutional Judges, Guardian Council
 • Ali Mashhadi * Page 10

  Contrairement la plupart des constitutions de monde, dans le droit français ,  depuis longtems la  loi constitutionnel n’avait pas pris en compte la question de  l’environnement  et le droit a l’environnement sain. mais c’est faite premirèrement  en 2005 par adoption  de  Charte  de  l’environnement  par le Parlement. Cette insertion dans la Constitution  marque l’émergence  de nouveaux droits fondamentaux et la perméabilité des ordres juridiques s’agissant de l’affirmation des droits.Il s’agit plus précisément de processus, situation,effectivité, fonction et portee juridique de la constitutionnalisation de droit de l’environnement en  France.alors dans cette étude nous examinons tout d’bord la natione et néccssité de La constitutionnalisation de droit de l’environnement  et son évolution dans le system de droit costitutionnel français. Ensuit dans le deuxième parti nous etudions le contenu de Charte constitutionnelle de l’environnement.

  Keywords: Droit de l’environnement, constitutionnalisation, Charte constitutionnelle de l’environnement, Droit français, Droit constitutionnelle de l’environnement
 • Hooshyar Veysi * Page 11

  Perhaps the emphasis on the constitution is not as important now as in previous periods, because for the vast majority of people, having a written constitution is a matter of course, and its importance for framing the political-legal system of society is obvious. Is wet. Despite such improvisation, can it be argued that the constitution is of little value because the way of governing in the countries of the world is not what is stated in their constitutions and there are institutions such as political parties, authorities and influential groups that are in the law? They are not fundamental, but they monitor and participate in the government. The high importance of the Constitutional Court requires special supervision, control and sensitivity. The necessity of the existence of constitutional courts shows that public opinion and belief are the only necessary condition for respecting the constitution, and its sufficient conditions include many cases in which the constitutional court is perhaps the most important position and key role of the German Federal Constitutional Court in The Basic Law of 1949 confirms the above arguments. A powerful and effective institution that is not overseen by any of the organs, institutions and high-ranking persons (President Judges). A look at its broad powers and jurisdiction (Article 13 of the German Federal Constitutional Court Law Fcc) clearly shows its place in the German legal-political system after World War II. The purpose of this study is not to address the various aspects of such a trial, but merely to examine it legally.

  Keywords: Constitution, German Constitutional Court, Bundestag
 • Javad Taghi Zadeh * Page 12

  This study aims to investigate the situation of suffrage in Iran. While analyzing the situation of suffrage in Iran, the author tries to provide a comparative reflection on the subject in French law. In Iran, the characteristics of voting are very appropriate, at least in theory, while how to exercise the right to vote is not very favorable due to shortcomings in laws and regulations as well as electoral procedures. Some features of the vote are explicitly mentioned in the rules and regulations of the subject, and others are accepted in practice or implicitly. The characteristics of the subject are that the vote in Iran is direct, secret and public. Optional and personal are also non-subjective features of the vote. In examining the exercise of the right to vote, the conditions for exercising this right as well as the inadequacies of its exercise in Iranian law attract our attention. General conditions for exercising the right to vote are: citizenship, political maturity and mental fitness. Due to the easy conditions of having the right to choose, every citizen can easily enjoy this right. But the electoral institution faces shortcomings in practice. In this regard, we can name: no electoral lists, no residency requirement, no moral qualification requirement and also, the impossibility of permanent participation of Iranians living abroad.

  Keywords: Voting, suffrage, elections, Electoral Rights