فهرست مطالب

خشک بوم - سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

نشریه خشک بوم
سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فهیمه هلالی سلطان احمدی*، محمدرضا عامریان، مهدی قیاسی، حمید عباس دخت صفحات 1-13

  به منظور کاهش اثرات تخریبی تنش خشکی پیش تیمار بذر بر روی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به صورت مرکب (تکرار در مکان) در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه و سلماس اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل رژیم های آبیاری و پیش تیمار بذر بودند که فاکتور اول آبیاری در دو سطح آبیاری منظم و قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی و فاکتور دوم تیمار پیش از کاشت بذر در هفت سطح شامل بذور پرایم شده با کودهای نانو (اکسید آهن، اکسید روی، اکسید بر با غلظت دو در هزار) و پرایم شده با مواد آلی (اسید هیومیک 72 میلی گرم در لیتر، اسید سالیسیلک 2000 میکرو مول و اسید آسکوربیک 200 پی پی ام) و شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل پیش تیمار بذر با مواد آلی و نانو در تنش خشکی بر روی کلیه صفات مورد مطالعه به استثنای پروتئین محلول در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین داده ها، درصد روغن، عملکرد روغن و وزن هزار دانه با کاربرد پیش تیمار نانواکسید روی نسبت به تیمار شاهد، در شرایط تنش خشکی به ترتیب 16، 12 و 8 درصد افزایش یافت. همچنین کاربرد تیمار اسید سالسیلیک باعث کاهش قابل توجهی در تجمع پرولین به مقدار 13 درصد و افزایش پروتئین محلول به مقدار 18 درصد نسبت به شاهد شد. با کاربرد پیش تیمار نانواکسید آهن فعالیت آنزیم های کاتالاز 39 درصد و پراکسیداز 57 درصد نسبت به شاهد (عدم تیمار) افزایش نشان داد. به طورکلی، پیش تیمار بذر با سطوح مختلف سالسیلیک اسید و نانواکسید آهن و روی به طور معنی داری باعث کاهش تاثیر منفی ناشی از تنش خشکی بر اغلب صفات مورد بررسی شد. بوته های حاصل از بذرهایی که با سالسیلیک اسید و نانواکسید روی و آهن تیمار شده بودند از تحمل به تنش بالاتری برخوردار بودند. نتایج این تحقیق بیانگر افزایش توان مقاومت به تنش خشکی و بهبود عملکرد گیاه همیشه بهار در شرایط تنش با اعمال پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و نانواکسید آهن و نانواکسید روی بود که در کشاورزی پایدار قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: اسیدهای آلی، پراکسیداز، پرایمینگ، پرولین، کاتالاز، نانو کود
 • هادی پیراسته انوشه*، غلامحسن رنجبر، سید علی طباطبایی صفحات 14-30

  باتوجه به کمبود منابع آبی، استفاده از آب های شور برای کشت گیاهان شورزی علوفه ای راهکاری کاربردی است، هرچند مشکل اصلی علوفه گیاهان شورزی محتوای انرژی کم و نمک بالای آن ها است. در این شرایط کشت و مصرف مخلوط گیاهان شورزی-زراعی می تواند مفید باشد. آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم و کوشیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط، در مرکز ملی تحقیقات شوری اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح تنش شوری 2، 7 و 14 دسی زیمنس بر متر در کرت های اصلی و پنج سامانه کشت: سورگوم خالص، 3/2 سورگوم (2 قسمت سورگوم، 1 قسمت کوشیا)، 3/1 سورگوم (1 قسمت سورگوم، 2 قسمت کوشیا) و 2/1 سورگوم (1 قسمت سورگوم، 1 قسمت کوشیا) و کوشیا خالص در کرت های فرعی بود که به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی طراحی گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری بسته به شدت آن، موجب تغییرات معنی داری در رشد و ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم و کوشیا شد. شوری 14 دسی زیمنس بر متر با کاهش وزن خشک (62%) و غلظت پتاسیم (22%) و افزایش غلظت سدیم (427%) و کلر (175%) و فعالیت آنزیم های کاتالاز (88%)، پراکسیداز (77%)، سوپراکسیددیسموتار (86%) و آسکوربیک پراکسیداز (154%) در سورگوم گردید. این افزایش و کاهش برای کوشیا کمتر بود (به ترتیب 23%، 22%، 37%، 105%، 237%، 77%، 406% و 294%) که نشان دهنده تحمل به شوری بالاتر کوشیا بود. شیوه بهینه کشت مخلوط برای سورگوم تیمار 3/2 سورگوم و برای کوشیا تیمارهای 3/1 سورگوم و 2/1 سورگوم بود، که بیانگر حساسیت بالاتر سورگوم به رقابت بین گونه ای در سامانه های کشت مخلوط نسبت به کوشیا بود. بر اساس واکنش های متفاوت دو گیاه به تنش شوری احتمالا سورگوم با تحریک سیستم آنتی اکسیدان در جهت تعدیل تنش اکسیداتیو و کوشیا با توزیع یونی در بافت ها از طریق کاهش انتقال به شاخساره و/یا کده بندی یونی در اندامک ها به شوری تحمل داشتند. به نظر می رسد که تراکم مناسب از کوشیا (3/1) تحمل به شوری سورگوم را افزایش دهد، و بنابراین برای شرایط شور قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: پتاسیم، سدیم، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، کلر
 • ایرج کوچمی ساردو، حسین شیرانی*، عیسی اسفندیارپور بروجنی، علی اصغر بسالت پور صفحات 31-45

  فرسایش بادی به عنوان یک پدیده طبیعی موثر در تخریب سرزمین و بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، تحت تاثیر مولفه های گوناگونی قرار دارد، به گونه ای که درک ما از فرآیند فرسایش بادی اغلب به سبب تعدد و پیچیدگی عامل های موثر بر آن محدود می شود. پژوهش حاضر در راستای شناسایی مهم ترین مولفه های موثر بر شدت فرسایش بادی با استفاده از الگوریتم ترکیبی الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی (GA-ANN) و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) انجام شده است. به منظور دستیابی به یک مجموعه داده مناسب و قابل اطمینان، با طرح ریزی یک الگوی تصادفی نظارت شده، نمونه های خاک از 51 نقطه مشاهداتی در بخشی از دشت نرماشیر استان کرمان جمع آوری و ویژگی های مختلف خاک اندازه گیری شد. علاوه بر آن، در هر نقطه مورد مطالعه، شدت فرسایش بادی با استفاده از یک دستگاه تونل باد قابل حمل تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل از اجرای الگوریتم GA-ANN، ویژگی های شن، رس، پوشش سنگریزه ای، پایداری خاکدانه ها، مقاومت سله سطحی، رطوبت و ماده آلی به عنوان موثرترین مولفه ها در ارتباط با تغییرات مکانی شدت فرسایش بادی تشخیص داده شدند. در مقابل، زیرمجموعه انتخاب شده توسط الگوریتم NSGA-II، ویژگی های شن، پوشش سنگریزه ای، پایداری خاکدانه ها، مقاومت سله سطحی و رطوبت را به عنوان موثرترین متغیر ها معرفی نمود. میزان خطای محاسبه شده برای الگوریتم GA-ANN برابر با 58/3 درصد بود؛ در حالی که میزان این خطا برای الگوریتم NSGA-II برابر با 70/1 درصد بود. با توجه به نتایج به دست آمده، هر دو الگوریتم، عملکرد قابل قبولی در راستای دستیابی به هدف پژوهش حاضر نشان دادند. بنابراین، الگوریتم های توسعه داده شده در این پژوهش می توانند در راستای شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر شدت فرسایش بادی در سایر مناطق با چالش های مشابه، مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، تونل باد، داده کاوی، شبکه عصبی مصنوعی
 • اسماعیل عباسی*، هانا اعتمادی، محمدحسن ماهوتچی صفحات 46-61

  پدیده گرد و غبار خطرهای فراوانی را برای جامعه بشری داشته و اهمیت ویژه ای برای ساکنان در کمربند گرد و غبار یعنی غرب و جنوب غرب ایران، دارد. پژوهشگران مختلف از زوایای متفاوت این پدیده را مورد مطالعه قرار داده اند و از نظر اهمیت موضوع و مخاطرات ناشی از آن، همچنان در صدر موضوع های مورد علاقه پژوهشگران در سراسر جهان قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی الگوهای گردشی متوسط مقیاس موثر بر رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر است. ایستگاه های مورد مطالعه در این پژوهش شامل ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی بوشهر، دیلم، دیر، جم و عسلویه در یک بازه ی آماری 17 ساله (2001 تا 2017) است. در این پژوهش از داده های سازمان هواشناسی (کد 06 برای شناسایی غیر محلی بودن پدیده گرد و غبار) و داده های مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جو استفاده شده است. همچنین مولفه های مورد بررسی شامل فشار تراز دریا، مولفه مداری و نصف النهاری باد، سرعت قایم و سرعت باد در ارتفاع 10 متری است. نتایج این مطالعه نشان داد که در طی دوره آماری مورد بررسی، در مجموع 177 رخداد گرد و غبار در تمامی ایستگاه های مورد مطالعه به ثبت رسیده است. پدیده گرد و غبار در طی بازه زمانی پژوهش در قالب شش الگوی گردشی متوسط مقیاس، استان بوشهر را متاثر می سازد. این الگوها شامل سه الگوی زمستانی، یک الگوی بهاره و دو الگوی تابستانی است. سهم فراوانی وقوع هر الگو در رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر شامل الگوی اول زمستانه 6/7 درصد، الگوی دوم زمستانه 9/9 درصد، الگوی سوم زمستانه 3/9 درصد، الگوی بهاره 39 درصد، الگوی اول تابستانه 18 درصد و الگوی دوم تابستانه 2/16 درصد از فراوانی وقوع است.

  کلیدواژگان: پدیده گرد و غبار، الگوی گردشی جو، کانون های گرد و غبار، الگوی فصلی، بوشهر
 • مصطفی زارع، اردوان قربانی*، مهدی معمری، حسین پیری صحراگرد، رئوف مصطفی زاده صفحات 62-77
  این پژوهش با هدف ارزیابی کارآیی روش رگرسیون لجستیک در تعیین عوامل محیطی موثر بر حضور گونه Dorema ammoniacum D. DON.و شناسایی شرایط رویشگاهی این گونه انجام شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش سیستماتیک-تصادفی از طریق پلات گذاری در امتداد 9 ترانسکت در منطقه حضور و 9 ترانسکت در منطقه عدم حضور انجام شد. سطح پلات ها با توجه به نوع گونه های موجود به روش سطح حداقل و تعداد آن با توجه به روش آماری 10 پلات در امتداد هر ترانسکت تعیین شد. داده های مربوط به حضور و عدم حضور گونه (180 پلات نمونه از هر کدام) جمع آوری و عوامل محیطی محل نمونه برداری شامل پستی و بلندی، اقلیم و خاک بررسی شد. برای نمونه برداری خاک اقدام به حفر پروفیل در ابتدا، انتها و وسط هر ترانسکت، از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتری شد، سپس نمونه های هر عمق با هم مخلوط و به عنوان یک نمونه مرکب آماده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در آزمایشگاه بر اساس روش های معمول اندازه گیری شد. مدل سازی پیش بینی رویشگاهی به روش رگرسیون لجستیک انجام گرفت و نقشه پیش بینی رویشگاه گونه وشاء D. ammoniacum با استفاده از مدل پیش بینی تهیه شد. بر اساس نتایج مدل پیش بینی، شیب رویشگاه، آهک و رس عمق دوم خاک بیشترین تاثیر در پراکنش گونه را دارند. بعد از تعیین آستانه بهینه حضور، میزان تطابق نقشه پیش بینی با نقشه واقعی با استفاده از ضریب کاپا اندازه گیری شد. با توجه به آستانه بهینه حضور (5/0) و ضریب کاپای به دست آمده (5/0) نتایج نشان دهنده توافق خوب ارزیابی است. نتایج نشان داد که روش رگرسیون لجستیک قادر است رویشگاه گونه D. ammoniacum را پیش بینی کند، بنابراین پراکنش این گونه مهم و با ارزش به همراه اطلاعات استخراج شده از این تحقیق می تواند در مکان یابی مناطق برای جهت احیای رویشگاه آن در منطقه مورد مطالعه و مناطق اکولوژیکی مشابه کمک نماید.
  کلیدواژگان: مدل سازی گسترش گونه، تناسب رویشگاهی، رگرسیون لجستیک، عوامل محیطی، وشاء
 • مرضیه رضایی*، حمید مسلمی صفحات 78-91
  یکی از 18رویشگاه های انحصاری در جیرفت با خاک های آتشفشانی آذرین، رویشگاه جنگلی انارشیطان Tecomella undulata  در گلپرک دلفارد است که به علت های متعدد دستخوش تخریب و کاهش وسعت جنگل شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی روش های اندازه گیری فاصله ای تراکم گونه درختچه ایانارشیطاندلفارد جیرفت است. در پژوهش حاضر، روش های نمونه برداری نزدیکترین فرد، نزدیکترین همسایه، دومین نزدیکترین همسایه، روش ترکیبی و نقطه مشترک مورد مقایسه قرار گرفت. پس از تعیین حداقل سطح پلات، سه منطقه معرف در رویشگاه با تراکم بالا، تراکم متوسط و تنک تعیین در هر منطقه 5 ترانسکت 500 متری مشخص و  پنج نقطه به تفکیک 100 متر روی هر ترانسکت اجرا شد. در هر منطقه معرف پلات 100×200 متر به عنوان شاهد قرار داده شد. در سه منطقه معرف نتایج نشان داد که میانگین تراکم در مناطق معرف متراکم، نیمه متراکم و تنک به ترتیب 7/45، 89/17 و 09/11 و میانگین درصد تاج پوشش 84/19، 32/15 و 5/12 بوده و بین روش های مختلف نمونه برداری فاصله ای در برآورد تراکم اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده در منطقه متراکم، روش دومین همسایه نزدیک با برآورد 9827/0، دارای کم ترین صحت و روش نزدیک ترین همسایه با برآورد کننده Cottam & Curtis 2 ، 0017/0-  دارای بیش ترین صحت بود. همچنین در منطقه تنک، روش نقطه مشترک با برآورد 0057/0 و روش نزدیکترین دومین همسایه با برآورد 305/0 به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین صحت است. پیشنهاد می شود که در مناطق متراکم انار شیطان از روش نزدیکترین همسایه و در مناطق کم تراکم از روش نزدیک ترین فرد استفاده شود.
  کلیدواژگان: انار شیطان، نزدیک ترین فرد، نزدیک ترین همسایه، روش ترکیبی، نقطه مشترک
 • معصومه منظمی*، محمدرضا پورمجیدیان، سید محمد حجتی، علیرضا مشکی صفحات 92-108

  شوری آب و خاکی کی ازعوامل مهم محدودکننده توسعه فضای سبزدر مناطق گرم و خشک ایراناست .در این مطالعه برخی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی نهال های سرو شیراز، توت و ایلان به تنش شوری آب در نهالستان سوکان سمنان بررسی شد. تعداد هشت سطح تیمار شوری آب صفر، 2، 4، 6، 8، 10، 12 و  14 dS/m در نظر گرفته شد. هفته ای دو بار به مقدار چهار لیتر آبیاری از تیر ماه تا شهریورماه انجام و در طول دوره آزمایش ویژگی های مورفولوژیکی مانند ارتفاع نهال، قطر یقه هر 15 روز یک بار پس از شروع اعمال تیمار اندازه گیری گردید. در پایان آزمایش نمونه های برگ نهال ها جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال و صفات وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، محتوی نسبی آب برگ و میزان عناصر سدیم و پتاسیم برگ به روش شعله سنجی، کلسیم و منیزیم برگ به روش کمپلکسومتری، میزان نیتروژن برگ با استفاده از روش تیتراسیون و فسفر برگ به روش آمونیوم مولیبدات در آزمایشگاه اندازه گیری شدنتایج نشان داد که برای صفات ارتفاع نهال، قطر یقه، تعداد برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی و محتوی نسبی آب برگ، میزان عناصر سدیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، نیتروژن و پتاسیم برگتیمارهای شوری و گونه در سطح یک درصد معنی دار بود. ولی اثر متقابل گونه و شوری برای کلیه صفات فوق در سطح یک درصد معنی دار و برای صفات قطر یقه و عناصر نیتروژن و پتاسیم برگ معنی دار نبود. بررسی نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش شوری میزان سدیم برگ افزایش ولی باقی صفات فوق کاهش یافت. نقطه حساس تغییرات صفات فوق اغلب در شوری 6 تا 8 dS/m به بالا بود که نشان می دهد گونه های مورد مطالعه می توانند شوری تا حد مذکور را تحمل نمایند. در مقایسه از نظر کلیه صفات ارتفاع نهال، قطر یقه، تعداد برگ، وزن ‎تر و خشک ریشه و اندام هوایی و محتوی نسبی آب برگ، میزان عناصر سدیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، نیتروژن و پتاسیم برگ در بین سه گونه به ترتیب گونه های توت و ایلان و سپس سرو شیراز بیشترین مقاومت به شوری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: آب شور، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، گونه های درختی
 • جواد میری سلیمان*، مجید اونق، حسین بارانی صفحات 109-125
  خشکسالی به عنوان یکی از مهم ترین بلایای طبیعی، هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. با توجه به ایرادهای وارد به مدیریت بحران و لزوم تغییر رویه از مدیریت بحران به سمت مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک خشکسالی در سامانه های عرفی عشایر،  هدف اصلی این تحقیق است. ریسک خشکسالی به صورت تابعی از شاخص خطر و شاخص آسیب پذیری تعریف می شود. در این تحقیق شاخص دهک ها به عنوان شاخص خطر خشکسالی در نظر گرفته شده است. برای محاسبه آن ابتدا آمار بارش ماهانه 27 ایستگاه هواشناسی، در دوره آماری 26 ساله جمع آوری شد، سپس نقشه پهنه های خشکسالی در بازه سالانه تهیه و در آخر نقشه شاخص خطر خشکسالی به دست آمد. تحلیل آسیب پذیری از طریق شاخص های اقتصادی اجتماعی و شاخص های فیزیکی انجام شد. روش مورد استفاده برای تلفیق لایه های آسیب پذیری روش ترکیب خطی و برای استانداردسازی و وزن دهی به معیارها به ترتیب روش توابع فازی و روش تحلیل ساختار سلسله مراتبی است. بر اساس نتایج، خطر وقوع خشکسالی متوسط با 6/54 درصد از مساحت سامان های عرفی در مقام اول و خطر وقوع خشکسالی شدید و کم به ترتیب در مقام های بعدی قرار می گیرند. از نظر متخصصین اهمیت عامل ظرفیت نگهداری آب در خاک با 2244/0 بیشترین وزن تاثیر را در بین عوامل دارد. نقشه شاخص آسیب پذیری نشان داد که بیشترین آسیب پذیری در سامانه های واقع در غرب، جنوب شرقی استان و همچنین واقع در شمال غرب شهرستان شیروان دیده می شود. در مجموع حدود 2/43 درصد از مساحت سامان های عرفی استان در طبقات ریسک شدید و خیلی شدید قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: خشکسالی، مدیریت ریسک، آسیب پذیری، سامان های عرفی، عشایر
 • منصوره ملکیان*، حسن توکلی صفحات 126-135

  مناطق حفاظت شده از جمله مهم ترین مناطقی هستند که برای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در درازمدت دارای حایز اهمیت هستند. شناخت فرصت ها و تهدید ها در این مناطق جهت برنامه ریزی راهبردی به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت ها (SWOT) یکی از کاربردی ترین رویکردهای شناخت و سنجش وضعیت است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت ها در منطقه حفاظت شده کهیاز با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی نظیر SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و ارایه راهکار مدیریتی مناسب برای توسعه پایدار در این منطقه است. نتایج نشان داد که بالا بودن تنوع زیستی، حضور گونه های شاخص نظیر هوبره و چشم اندازهای زیبا و بکر مهم ترین نقاط قوت این منطقه و نزدیکی به منطقه گردشگری زواره و پناهگاه حیات وحش خارو و نزدیکی به مراکز جمعیتی مهم ترین فرصت های منطقه است. مهم ترین نقاط ضعف، کمبود نیروی انسانی و تجهیرات حفاظتی، حضور دامداران در منطقه و نبود مدیران آگاه و ضعف مدیریت آنها و مهم ترین عوامل تهدید کننده در منطقه کهیاز، چرای بی رویه دام، شکار غیرمجاز و نامناسب بودن زیر ساخت و عدم سرمایه گذاری در منطقه شناسایی شد. ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان داد بهترین راهبرد مدیریتی در این منطقه، توسعه گردشگری است. تنوع چشم اندازهای طبیعی و بکر و تنوع حیات وحش منطقه شرایط مناسبی برای برگزاری تورهای طبیعت گردی فراهم می کند. توسعه زیرساخت ها و امکانات موردنیاز، تبلیغات موثر با استفاده از فناوری های جدید و سرمایه گذاری مناسب در این حوزه ضروری است.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل راهبردی، تحلیل سلسله مراتبی، ماتریس کمی راهبردی، توسعه گردشگری، طبیعت گردی
 • مینا اسماعیلی*، کامران شایسته، پیمان کرمی صفحات 136-149
  سدها یکی از بزرگ ترین ساخته های دست بشر هستند که چرخه هیدرولوژی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. درمجموع می توان تاثیر آن ها را به دودسته مثبت و منفی تقسیم نمود. آشکارسازی تاثیر این سازه ها بر روی زیستگاه حیات وحش، یکی از جنبه های مهم توسعه محسوب می شود. سد مخزنی تنگ حمام واقع در غرب استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب دارای اثرهایی بر روی زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella S.Subgutturosa) است. ازاین رو، این مطالعه به منظور کمی سازی این اثرها روی زیستگاه گونه مذکور انجام گرفته و اثر مثبت و منفی آن با تاثیر بر روی تراکم پوشش گیاهی و مطلوبیت زیستگاه، بررسی شده است. مطلوبیت زیستگاه با استفاده از روش آنتروپی بیشینه انجام گرفت. از حد آستانه TSS برای ایجاد نقشه های باینری استفاده شد. کمی سازی اثر بر روی پوشش گیاهی نیز با استفاده از میانگین شاخص تراکم پوشش گیاهی (NDVI) سال های 2014 تا 2019 در فواصل مختلف بین صفر تا 500 متری از پهنه های آبی انجام گرفت. درمجموع از سال 2014 تا 2019، مساحت زیستگاه های زیرپوشش آب در محدوده موردمطالعه افزایش پیدا کرده است. در صورت افزایش پهنه های آبی در سال های آتی، لکه های مرکزی منطقه و ارتباط با کشور عراق تهدید می شوند؛ اما اثر بر تراکم پوشش گیاهی، حاکی از افزایش میانگین شاخص تراکم در فواصل مختلف تا 500 متر نسبت به سد است. نتایج نشان داد که در شرایط فعلی، سد دارای اثر مثبت بیشتری است اما این افزایش آب پشت سد در آینده، اثر مثبت برای آهوان منطقه نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: تکه تکه شدن زیستگاه، سازه های آبی، پایش محیط، شاخص تراکم پوشش گیاهی
 • امیر انصاری* صفحات 150-162
  پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر مطلوبیت زیستگاه حیات وحش برای حفاظت و مدیریت آنها ضروری است. این مطالعه با هدف پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر مطلوبیت زیستگاه گونه گوسفند وحشی، به عنوان یکی از گونه های بومی ایران، با استفاده از مدل سازی اجماعی در استان مرکزی انجام شد. پنج روش مدل سازی مطلوبیت زیستگاه در چارچوب روش اجماعی و با استفاده از بسته biomod2 در نرم افزار R انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که همه مدل های مورد استفاده در این مطالعه مقادیر AUC بالاتر از 9/0 و عملکرد عالی دارا بودند. میانگین دمای سالانه و میانگین مجموع بارندگی سالانه در حدود 14/113 تغییرات مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی را توجیه نمودند، و بیشترین سهم را در تعیین مطلوبیت زیستگاه گونه داشتند. بر اساس نتایح حاصل از اجماع مدل ها، 55/41 درصد معادل 2/1211316 هکتار از مساحت استان مرکزی برای گونه گوسفند وحشی مطلوبیت زیستگاهی دارد. تغییرات مطلوبیت زیستگاه گونه در سال 2050 تحت سناریو های اقلیمی RCP2.6 و RCP8.5  نشان داد که وسعت زیستگاه مطلوب گونه به ترتیب 3/50 و 4/73 درصد کاهش می یابد. بیش تر کاهش زیستگاه در مناطق حفاظت شده مربوط به مناطق ورسان، بازرجان، موته، جاسب و هفتادقله و کم ترین کاهش زیستگاه مربوط به مناطق رازقان و چال خاتون است. همچنین در برخی قسمت ها شاهد بروز زیستگاه مطلوب و حضور گونه به ترتیب 1/4 و 1/12 درصد خواهیم بود. از نتایج این مطالعه می توان در برنامه ریزی های حفاظتی گوسفند وحشی و مدیریت مناطق حفاظت شده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مطلوبیت زیستگاه، گوسفند وحشی، تغییر اقلیم، مناطق حفاظت شده، استان مرکزی
 • محمدحسین ایران نژاد پاریزی*، زینب یعقوبی مقدم، حمید سودایی زاده صفحات 163-172

  شکار یک پدیده ی اجتماعی است. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست، ایجاد فرهنگ زیست محیطی در جامعه شکارچیان است. این افراد به عنوان بخشی از جامعه می توانند نقش کلیدی برای حفظ و احیای حیات وحش داشته باشند. جامعه آماری این تحقیق، 52 نفر از شکارچیان استان یزد را تشکیل می دهد. یافته های مربوط به انگیزه ی ترک شکار از طریق پرسش نامه به دست آمد. نوع تحقیق پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت تعیین نقش عوامل موثر در ایجاد رفتار شکارچیان نادم از آزمون ویلکوکس تک نمونه ای و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS23 استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین انگیزه های مختلف و شکار توسط شکارچی وجود دارد. انگیزه های فردی و خانوادگی، انگیزه های معنوی، دولت، عوامل اجتماعی و جایگزین های شکار از دیدگاه پاسخ گویان نقش مثبتی در ترک شکار آنان داشته است. با افزایش دانش زیست محیطی شکارچیان نسبت به موضوعات حفاظت حیات وحش، گونه ها، زیستگاه ها و طبیعت، انگیزه های اقدام به شکار کاهش می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش قانون تاثیری در ترک شکار آنان ندارد. انگیزه ی اصلی اکثر شکارچیان این تحقیق برای شکار کردن تفریح و سرگرمی بوده است و بودن فرد در خانواده ای که سابقه شکار دارد میل به شکار را افزایش داده است. همچنین نتایج نشانگر سطح بالای دانش شکارچیان نسبت به محیط زیست می باشد. پوستر آموزشی، نصب تابلو آموزشی، نوع رفتار محیط بانان، فیلم، نمایشگاه عکس، تشویق عکاس عکس خوب از یک گونه ی حیات وحش، برگزاری همایش، فرهنگ سازی از کودکی در مدارس در تغییر رفتار یک شکارچی اثر گذاشته و منجر به تثبیت رفتار آنان می گردد.

  کلیدواژگان: شکارچی، حفاظت، ترک شکار، انگیزه، یزد
|
 • Fahimeh Helali Soltanahmadi *, MohamadReza Amerian, Mahdi Giyasi, Hamid Abbasdokht Pages 1-13

  In order to reduce the damaging effects of drought stress under pretreatment of Marigold seed (Calendula officinalis L.), a factorial experiment under randomized complete block design with three replicates (in place replication) in the field of Urmia Agricultural Research Center and Salmas performed. Experimental factors included irrigation regimes and seed pretreatment, with the first factor irrigated at two levels of regular irrigation and non- irrigation at the beginning of flowering stage and the second factor are seed pretreatment at pre-planting at seven levels including primed seeds with nano fertilizers (Iron oxide, Zinc oxide, Bor oxide was concentrated at 2% per thousand) and primed with organic matter (72 mg humic acid, 2000 μmol salicylic acid and 200 ppm ascorbic acid) and control. Results of analysis of variance showed that the simple effects of seed pretreatment with organic and nano materials on drought stress were significant at 1% probability level. Based on the results of comparison of mean data, oil percentage, oil yield and the weight of one thousand seeds increased with Zinc nano oxide pretreatment by 16, 12 and 8% respectively under drought stress conditions compared to control treatment. Salicylic acid treatment significantly reduced proline accumulation by 13% and soluble protein by 18% compared to control. By applying pre-treatment of nano iron oxide the activity of catalase and peroxidase enzymes increased by 39% and 57% compared to control (non-treated), respectively. Generally, seed pretreatment with different levels of salicylic acid and iron and zinc nano oxide significantly reduced the adverse effects of drought stress on most of the studied traits. Shrubs obtained from seeds treated with salicylic acid, iron nano oxide and zinc nano oxide had higher drought stress tolerance. Results showed that drought tolerance and increase yield of Marigold under drought stress with seed priming with salicylic acid, iron nano oxide and zinc nano oxide are recommended in sustainable and organic farming.

  Keywords: Organic acids, Peroxidase, Priming, Proline, Catalase, Nano fertilizer
 • Hadi Pirasteh Anosheh *, Gholamhassan Ranjbar, S.A .Tabatabaei Pages 14-30

  Due to the scarcity of water resources, the use of saline water to cultivate forage halophytes is a practical solution. However, the main problem of forage of halophytes is their low energy content and high salt. In these conditions, mixed consumption and halophytes-crops intercropping can be useful. The current research was carried out in order to evaluate the effect of salinity of irrigation water on growth and some physiological characteristics in different ratios of sorghum-kochia intercropping in the National Salinity Research Center. The treatments included three levels of salt stress: 2, 7 and 14 dS m-1 in the main plots and five planting systems: sole sorghum, ⅔ sorghum (2 parts sorghum, 1 part kochia), ½ sorghum (1 part sorghum, 1 part kochia), ⅓ sorghum (1 part sorghum, 1 parts kochia) and sole kochia in the sub plots arranging in a split plot experiment based on randomized block design. Results showed that salinity, depended on the severity, significantly changed growth and physiological characteristics in both sorghum and kochia. Salinity at 14 dS m-1 was associated with reduction in dry weight (62%) and K+ concentration (22%) and increasing Na+ concentration (427%), Cl- concentration (175%) and activity of catalase (88%), peroxidase (77%), superoxide dismutase (86%) and ascorbic peroxidase (154%) in sorghum. These increasing and decreasing were less in kochia (23%, 22%, 37%, 105%, 237%, 77%, 406% and 294%, respectively); which indicated higher salinity tolerance of kochia. The optimum intercropping system for sorghum was ⅔ sorghum and were ½ and ⅓ sorghum for kochia; which reflected more sensitivity of sorghum to intra species completion in intercropping systems than kochia. According to the different reactions of two plants to salt stress, sorghum tolerated the salt stress probably via induced antioxidant system in order to ameliorate oxidative stress and kochia tolerated the salinity probably through ionic distributions in tissues via reduced transport to shoots and/or ions compartmentation in organelles. It seems that proper kochia density (⅓) enhanced salinity tolerance of sorghum, therefore, it is recommendable for saline conditions.

  Keywords: Catalase, Chlorine, Potassium, Sodium, Superoxide dismutase
 • Iraj Kouchami Sardoo, Hossein Shirani *, Isa Esfandiarpour Boroujeni, AliAsghar Besalatpour Pages 31-45

  Wind erosion is an important cause of land degradation and desertification in arid and semi-arid regions of the world. This phenomenon occurs more severely in dry and bare soils. During wind erosion, soil particles are transported by three mechanisms known as creeping, saltation and suspension, which result in numerous on- and off-site damages. Wind erosion as a natural phenomenon, is affected by many factors. Our understanding of wind erosion is commonly constrained by the multiplicity and complexity of factors in this process. In recent years, solving pattern recognition and optimization problems with metaheuristic algorithms has received considerable attention among researchers. Genetic algorithms is a search technique inspired by the process of natural selection, which is well applied to multimodal, non-linear, and non-derivable objective functions. In the current research, for identifying the most important parameters affecting wind erosion rate, two GA-ANN and NSGA-II hybrid algorithms were developed using genetic algorithm and artificial neural networks. In order to prepare a suitable and reliable data set; after designing a grid sampling strategy, soil samples were collected from 51 study sites in the Narmashir plain, Kerman and then some soil parameters were measured. In addition, wind erosion rate was determined at each study site using a portable wind tunnel device. Based on the GA-ANN algorithm results, gravel coverage, sand, clay, aggregate stability, surface crust, moisture, and organic matter were identified as the main determinant features affecting spatial variation of wind erosion rate. However, the selected feature subset by NSGA-II algorithm included gravel coverage, sand, aggregate stability, surface crust, and moisture. The calculated error function for the GA-ANN algorithm performance was 3.58%. It was 1.70% for the NSGA-II algorithm performance. According to the results, both algorithms had acceptable performance to achieve the purpose of the present study. Therefore, the algorithms developed in this study can be applied to identify the most important parameters affecting wind erosion rate in other areas with similar challenges.

  Keywords: Genetic Algorithm, Wind tunnel, Data mining, Artificial Neural Networks
 • Esmaeil Abbasi *, Hana Etemadi, MohammadHassan Mahoutchi Pages 46-61

  Dust storms create hazards for human society in numerous ways and are particularly significant to people who are living in the dust belt which stretches in the west to the southwest of Iran. Numerus studies have been performed by scholars in various ways on this phenomenon which is still hot research topics throughout the world because of its critically importance and adverse consequent impacts. The present research purpose is to identify the synoptic scale circulation patterns responsible for dust storm in Bushehr province. The studied stations include Bushehr synoptic Station, Deylam, Dayyer and Jam during a 17-year (2001-2017). Meteorological data (code 06 to identify the dust locality) and data from the ECMWF are used. Also, sea level pressure, Uwind, Vwind component, vertical velocity and wind velocity at 10 m as the meteorological parameters are considered. The number of recorded dusty days across all studied stations were 177 events during the study period. The results revealed that six synoptic scale circulation patterns influence Bushehr province in dusty days from 2001 to 2017. These patterns include one spring pattern, three winter and two summer patterns. Each pattern contribution to the occurrence of dust in Bushehr province was as follows: The spring pattern was 39%, the first, second and third winter patterns were 7.6%, 9.9%, 9.3% respectively, and also the first and second summer patterns were 18% and 16.2% respectively.

  Keywords: Dust phenomenon, Circulation pattern of atmosphere, Dust sources, Seasonal pattern, Bushehr
 • Mostafa Zare, Ardavan Ghorbani *, Mehdi Moameri, Hossain Piri Sahragard, Raoof Mostafazada Pages 62-77
  The aim of this study was to evaluate the efficiency of logistic regression method in determining of the environmental factors effecting on the presence of Dorema ammoniacum D. DON, and to identify the habitat conditions of this species. Vegetation sampling was conducted random-systematically with establishment of plots along 9 transects in the presence region and 9 transects in the absence region. The size of plots was determined according to the type of existing species and using minimum area method and the number of plots (10 plots along each transect) was determined using statistical method. Data related to the presence and absence of the selected species (180 plot samples of each) was collected and environmental factors of the sampling sites including: topography, climate and soil were investigated. For soil sampling, profiles were drilled at the beginning, middle and end of each transect from two depths of 0-30 and 30-60 cm, then samples of each depth were mixed together and prepared as a composite sample, and the physical and chemical properties of the soil were measured at the laboratory according to the usual methods. Habitat prediction modeling was performed using logistic regression method and D. ammoniacum habitat predicted map was derived using the prediction model. According to the prediction model, slope of habitat, lime and clay of the second soil depth have the highest effect on the species distribution. After determining the threshold of optimal presence, the accuracy of the predicted map with the actual map was measured using the kappa coefficient. According to the optimal presence threshold (0.5), and the amount of kappa coefficient (0.5), the result of model evaluation was concluded as a good agreement. Results show that the logistic regression method is able to predict the habitat of D. ammoniacum, thus the distribution of this important and valuable species, and derived information from this study can be used in the locating of the areas prone to restoration of this species at the study area and the areas with the same ecological conditions.
  Keywords: Modeling species distribution, Habitat suitability, Logistic regression, Environmental Factors, D. ammoniacum
 • Marzeyh Rezai *, Hamid Moslemi Pages 78-91
  Jiroft has different climate and special plant habitat. One of the 18 habitat in Jiroft with special edaphic caracteristic is Tecomella undulata in Golparak Dalphard that these habitats was degraded because of any reasons. If we monitor density and vegetative characteristic, it is an important step in more protection in these habitat. At first with minimal area we determine minimum area of plat in key area. Three key areas in habitat with High, moderate and low density, in every key area we put 5 transect with 500 meters and we determine our point in every 100 meters. The plot size was 100*200 meter such as control. Results show that the mean densities in high, moderate and low density areas were respectively 45.7, 17.89 and 11.09 and the average percentage of canopy cover was 19.84, 15.32 and 12.5 and there is a statistically significant difference between different sampling methods in estimating density. Based on the results obtained in the area with high density, the method of the second nearest neighbor with an estimate of 0.9827, had the lowest accuracy and the method of the nearest neighbor with an estimate of Cottam and Curtis 2, -0.0017 had the highest accuracy. Also in area with low density, the common point method with an estimate of 0.0057 and the nearest second neighbor method with an estimate of 0.305 have the highest and lowest accuracy, respectively. It is suggested to use the nearest neighbor method in areas with high density of Tecumella undulata and the nearest point method in low density areas.
  Keywords: Tecomella undulata, nearest point, nearest neighbor, second nearest neighbor, combined method, common point method
 • Maesoumeh Monazami *, MohammadReza Pormajidian, Seyed Mohammad Hojati, AliReza Moshki Pages 92-108

  Water and soil salinity is one of the important factors limiting the development of green space in arid regions of Iran .In this study, some morpho-physiological characteristics of Morus alba, Ailanthus altissima and Cupressus Sempervirens seedlings to water salinity stress in Sokan nursery of Semnan were investigated.Eight levels of water salinity treatment were considered as 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 ds/m and irrigation was performed twice a week in the amount of four liters from July to September.During the experiment, morphological characteristics such as height and collar diameter of seedling were measured every 15 days after the start of treatment.At the end of the experiment, leaf samples of seedlings were collected and transferred to laboratory and dry and fresh weight of roots, shoots, leaves, Rwc, amount of Na+ and K+ leaf with flammimetric method, Ca+2 and Mg+2 leaf was measured by the complexometry method, the leaf nitrogen level using titration and phosphorous leaf method by ammonium molybdate in the laboratory.The results showed that the traits of seedling height, collar diameter, number of leaves, fresh and dry roots and shoots and, Rwc, content of Na+, Ca+2, P, Mg+2, N and K+ of leaf in salinity and species treatments were significant at 1% percent level. However, the interaction effect of species and salinity were not significant for all the above traits at the level of 1% and for the trait diameter of the collar and the elements nitrogen and potassium of leaf were not significant. Results of comparison of means showed that with increasing salinity, the amount of leaf sodium increased, but others factor decreased. The critical point for the changes in the above traits was often at salinity 6 to 8 dS/m and above, which indicates that the studied tree species can tolerate salinity up to this level.In comparison, in terms of all seedling height, collar diameter, number of leaves, fresh and dry weight of roots and shoots and, Rwc, the amount of Na+, Ca+2, P, Mg+2, N and K+ in the leaves among the three species, respectively, Morus alba and Ailanthus altissima then Cupressus Sempervirens showed the highest salinity resistance.

  Keywords: Saltwater, morphology, Physiology, Tree species
 • Javad Mirisoliman *, Majid Ownegh, Hossein Barani Pages 109-125
  Drought, as one of the most important natural disasters, has many economic, social and environmental costs. In this research, considering the problems of crisis management and the need to change the procedure from crisis management to risk management, assessment of drought risk in customary Kormanj nomadic territories of North Khorasan, is the main purpose of the research. Basically, drought risk is defined as a function of the risk index and vulnerability index. In this research, DI index is considered as a drought risk indicator. To calculate the index, monthly rainfall data were collected from 27 meteorological stations of the province during the statistical period of 26 years. A drought zone map was prepared on an annual basis. Finally drought hazard index map for the Kormanj nomads allotments were produced. Vulnerability analysis was carried out through socio-economic indicators and physical indicators. Weighted Linear Combination Method was used to integrate the vulnerability layers. For standardization and weighing, the criteria were used, respectively, fuzzy logic and analytical Hierarchy process. Based on the results, on an annual scale, the risk of occurrence of moderate droughts with 54.6% of the customary territories is first and the danger of severe and low drought occur in subsequent positions. According to experts, the factor of water holding capacity in the soil with 0.2444 has the highest impact weight among the factors. The map of vulnerability index showed that the most vulnerability is in the customary territories in the west, south-east of the province as well as in the northwest of Shirvan city. Altogether about 43.2% of the area of the customary territories of the province is in severe and very intense categories.
  Keywords: Drought, Risk Management, Vulnerability, Customary territories, Nomads
 • Mansoureh Malekian *, Hasan Tavakoli Pages 126-135

  Protected areas are important for long-term conservation of plant and animal species. Understanding the opportunities and threats in these areas is essential for strategic planning to achieve sustainable development. Strengths, Weaknesses, Threats, and Opportunities (SWOT) is one of the most widely used strategic planning technique. The current study aimed to investigate the most important internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (threats and opportunities) in Kahyaz protected area, Isfahan, using a combination of qualitative and quantitative approaches including, SWOT, analytic hierarchy process and quantitative strategic planning matrix and to present the best management strategies to improve the status of the region. Results showed that high biodiversity, presence of key species such as Asian bustard and beautiful and unique landscapes were the most important strengths, and the proximity of Kahyaz to Kharoo wildlife refuge and Zawarah tourist area and its proximity to population centers were the most important opportunities. Lack of staff and protective guards, the presence of livestock and the lack of knowledgeable managers and conservation programs were the most important weaknesses. Illegal hunting and grazing, inadequate infrastructure and the lack of investments were the major threats in Kahyaz protected area. Quantitative strategic planning matrix showed that the best management strategy in this region is tourism development. The presence of ecotourism attractions in the region and a variety of natural and unique landscapes, provide suitable conditions for ecotourism tours in Kahyaz. While the lack of infrastructure and facilities, effective advertisement and the lack of appropriate investments were recognized as obstacles to sustainable ecotourism development in the area.

  Keywords: Strategic planning, Analytic Hierarchy Process, Quantitative strategic matrix, Tourist development, Ecotourism
 • MINA ESMAEILI *, KAMRAN SHAYESTEH, Peyman Karami Pages 136-149
  Dams are one of the largest man-made structures that severely affect the hydrology cycle. In general, their effects can be divided into positive and negative categories. Detecting the effects of these structures on wildlife habitat is one of the important aspects of development. Tang Hammam Reservoir dam located in west of Kermanshah province and Sarpol-e-Zahab country has effects on the Persian gazelle (Gazella S.Subgutturosa) habitat. This study aimed to quantify these effects on the habitat of the mentioned species and positive and negative effects were evaluated by affecting vegetation density and habitat suitability. Habitat suitability was determined using maximum entropy method. The TSS threshold was used to create binary maps. Quantification of the effect on vegetation was also performed using the normalized different vegetation index (NDVI) for the years 2014 to 2019 at different intervals between 0 and 500 m from the water body. Totally, from 2014 to 2019, the area of underwater habitat has increased in the study area. If water zones increase in the coming years, central patches of the region and communication with the Iraq country will be threatened. However, the effects on vegetation density indicate an increase in mean density index at distances up to 500 m relative to dam. Results showed that in the current conditions the dam has more positive effects but this increase of water behind the dam in future will not have any positive effects for the region.
  Keywords: Habitat fragmentation, Hydraulic structures, Environmental monitoring, Normalized difference vegetation index
 • Amir Ansari * Pages 150-162
  Predicting the habitat suitability of wildlife in response to climate change is essential for their conservation and management. Wild sheepis a wildlife species native to Iran. Therefore, this study aimed at predicting the effect of climate change on wild sheep (Ovis orientalis) habitat suitability using ensemble modeling in Markazi Province. In this regard, Five modeling approaches suchas Surface Range Envelop (SRE), Multiple Adaptive Regression Splines (MARS), Random Forest (RF), Classification Tree Analysis (CTA), Flexible Discriminant Analysis (FDA) were used to determine relationships between the occurrence of species and environmental factors under the ensemble framework by using Biomod2 and R software. R results showed that AUC values greater than 0.9 and functioning of all models been excellent. The mean temperature annual range and Annual precipitation had the most important role for habitat suitability of this species and 113.1% changes in O. orientalis habitat suitability was justified. R results of the model showed that 1211316.19 ha, (41.55%) of in Markazi province for the O. orientalis have had high habitat suitability. Under RCP2.6 and RCP8.5 climate scenario O. orientalis might lose respectively 50.30% and 73.42% of its climatically suitable habitats due to climate change factors, by 2050, while in a number of areas 4.1% and 12.1%, the current unsuitable habitats may be converted to suitable. More habitat reduction in protected areas related to Varsan, Bazarjan, Mouteh, Jasb and Haftad-Gholeh areas. The lowest habitat reduction in the Razeghan and Chal-khaton areas. The results of this study can be used in planning, conservation and rehabilitation of O. orientalis and protected areas managemen.
  Keywords: Habitat suitability, Ovis orientalis, Climate Change, Protected areas, Markazi Province
 • Mohammad Irannezhad Parizi *, Zeinab Yaghoobi Moghadam, Hamid Sodaeizadeh Pages 163-172

  Hunting is a social phenomenon. One way to protect the environment, create an environmental culture in the community is remorseful predators. These people as part of the community can have a key role to protecting and restoring wildlife. The population of this research, hunters in Yazd province. The findings related to motivation to quit hunting was made through a questionnaire. Type of survey research. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. To determine the factors influencing the behavior of one-sample Wilcoxon test was used remorseful predators. SPSS 23 was used for data analysis software. The results showed that no significant relationship exists between hunters and hunted by different motives. Motivated individual and family, spiritual motivations, government, social factors and alternatives to hunting the view of respondents had a positive role in leaving their prey. With increasing environmental science hunters to protect wildlife, species, habitats and wild reduced. The law does not quit hunting.

  Keywords: Hunter, Conservation, leaving hunt, Motivation, Yazd