فهرست مطالب

آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اصغر چیت بند*، محمدعلی باغستانی، محبوبه نبی زاده نقندر صفحات 82-101

  امروزه آلودگی های ناشی از کاربرد آفت کش ها در اکوسیستم های آبی، به یک معضل بزرگ در بخش کشاورزی تبدیل شده است. به منظور بررسی سمیت ده ترکیب علف کش تجاری مورد استفاده در اراضی گندم و جو کشور روی گیاه عدسک آبی، آزمون سم شناسی گیاهی استاندارد (Lemna Test)، به صورت دز-پاسخ و در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل هشت غلظت مختلف از ماده موثر هر یک از علف کش های کلودینافوپ-پروپارژیل، پینوکسادن، پینوکسادن + کلودینافوپ-پروپارژیل، دیکلوفوپ-متیل، فنوکساپروپ-پی-اتیل، مزوسولفورون-متیل + یدوسولفورون سولفورون-متیل سدیم، مت سولفورون-متیل + سولفوسولفورون، 2,4-D، بروموکسینیل + ام سی پی ای و شاهد بدون مصرف علف کش بود. ارزیابی کارآیی، براساس بازدارندگی سرعت رشد نسبی سطح برگ (RGR) عدسک آبی، بعد از هفت روز انجام شد. نتایج مقادیر EC50 ترکیبات مورد مطالعه روی گیاه عدسک آبی در محیط کشت حاصل از برازش معادلات لگاریتم لجستیک، نشان داد علف کش بروموکسینیل + ام سی پی ای با EC5051/0 میکروگرم بر لیتر،بیش ترین کاهش را در سرعت رشد نسبی سطح برگ عدسک آبی در مقایسه با سایر علف کش ها ایجاد کرده است. سمیت بالای بروموکسینیل+ ام سی پی ای را می توان به خصوصیات فیزیکوشیمیایی و جذب سریع آن به درون سلول گیاهی نسبت داد. 2,4-D با EC5097/87 میکروگرم بر لیتر، کم ترین کارآیی را روی عدسک آبی از خود نشان داده است. میزان سمیت ده علف کش مورد بررسی به این ترتیب است: بروموکسینیل + ام سی پی ای > مزوسولفورون-متیل + یدوسولفورون سولفورون-متیل سدیم > پینوکسادن > پینوکسادن + کلودینافوپ-پروپارژیل > دیکلوفوپ-متیل > مت سولفورون-متیل + سولفوسولفورون > کلودینافوپ-پروپارژیل > فنوکساپروپ-پی-اتیل > 2,4-D. اطلاعات به دست آمده از نتایج مطالعه حاضر می تواند برای اتخاذ ضوابط لازم جهت مدیریت اکوسیستم آبزی مفید باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی آفت کش، ارزیابی سمیت، رشد نسبی سطح برگ، غلظت موثر، مدیریت اکوسیستم آبزی
 • احمد حیدریان*، کاووس کشاورز، محمد محمدی پور صفحات 102-110

  بیماری سفیدک پودری یکی از مهم‏ترین و شایع‏ترین بیماری‏های سیب درختی است که باعث کاهش کمیت و کیفیت میوه می‏شود. کارآیی قارچ‏کش تری‏فلو‏میزول (تریفمین® EC 15%) به‏عنوان قارچ کش هدف در کنترل سفیدک پودری سیب در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 4 تکرار و با 7 تیمار شامل: غلظت‏های 5/0، 75/0، 1 و 25/1 در هزار تری‏فلومیزول، غلظت 3/0 در هزار تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو® WG 75%) به‏عنوان قارچ‏کش مقایسه‏ای و شاهدها (بدون هرگونه عملیات و محلول‏پاشی با آب) بررسی شد. آزمایش در سه استان اصفهان (سمیرم)، کهگیلویه ‏و بویراحمد (یاسوج) و آذربایجان شرقی (تبریز) روی رقم حساس گلدن دلیشز (پایه بذری) با سابقه آلودگی اجرا گردید. سم‏پاشی در سه نوبت (تورم جوانه‏های گل، بعد از ریزش کامل گل‏برگ‏ها و دو هفته بعد از نوبت دوم) انجام شد. ارزیابی کرت های آزمایشی در نیمه دوم شهریور و هم‏زمان با کامل‏شدن جوانه‏های انتهایی، با انتخاب تصادفی پنجاه برگ از 10 شاخه و با محاسبه درصد وقوع و درصد شدت بیماری بر اساس الگوی اسپنسر انجام شد. داده ها در برنامه آماری SAS تجزیه واریانس و میانگین ها به طریق آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.  مقایسه میانگین ها نشان‏دادکه غلظت‏های 1 و 25/1 در هزار تری‏فلومیزول و غلظت 3/0 در هزار تری‏فلوکسی‏استروبین + تبوکونازول به ترتیب با 78 تا 93 درصد و 79 تا 95 درصد کاهش وقوع و شدت بیماری نسبت به شاهد بدون محلول‏پاشی در یک گروه آماری قرار گرفتند. بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه داده‏ها، یک در هزار تری‏فلومیزول، برای مدیریت بیماری سفیدک پودری سیب قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: گلدن، سفیدک، ناتیوو، کنترل شیمیایی
 • وحیده مهدوی*، محمد زمان نوری صفحات 111-124

  ارایه یک روش طبقه بندی موثر در جهت تمایز بین گیاهان بدون آلودگی و نمونه های قرار گرفته در معرض آفت کش، می تواند برای افزایش کنترل کیفیت در محصولات کشاورزی و ایمنی مواد غذایی بسیار مهم و کارآمد باشد. روش پیشنهادی در این مطالعه، الگویی برای تمایز بین نمونه های گیاه برنج (Oryza sativa L.) بدون آلودگی و تیمارشده با حشره کش دیازینون است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات متابولیتی رقم شیرودی برنج (رایج ترین رقم در ایران) در پاسخ به حشره کش دیازینون و ارزیابی پویا (داینامیکی) تغییرات سطوح غلظتی متابولیت ها در طول زمان است.برای این منظور، پس از تیمار گیاه برنج با دیازینون، متابولیت های غیر فرار گیاه با مشتق سازی به فرم فرار و قابل آنالیز با کروماتوگرافی گازی درآمد و پروفایل متابولیتی حاصل، با استفاده از کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC−MS) مورد بررسی قرار گرفت. پیرو شناسایی متابولیت های گیاه برنج، دارای بیش ترین تغییر در معرض تنش دیازینون؛ برای نخستین بار، با استفاده از تجزیه درخت طبقه بندی و رگرسیون(CART) ، برای مدل سازی و پیش بینی تغییرات متابولیت های گیاه برنج تحت تنش دیازینون استفاده شد. نتایج آنالیز نشان داد بیش ترین تغییرات، مربوط به اسیدهای آمینه، به ویژه فنیل آلانین و پرولین بوده است. هم چنین نتایج حاکی از این است که CART می تواند ابزار بسیار قدرتمندی برای تمایز بین گیاهان در معرض آفت کش و گیاهان به دور از تنش باشد.

  کلیدواژگان: متابولومیکس، دیازینون، برنج، درخت طبقه بندی و رگرسیون
 • عزیز شیخی گرجان*، رویا ارباب تفتی، عبدالنبی باقری، محمدرضا نعمتیان، نیره حامدی صفحات 125-135

  موریانه ها ازجمله آفاتی هستند که سبب خسارت به محصولات کشاورزی، گیاهان جنگلی، غذای ذخیره شده و لوازم چوبی منازل می شوند. استفاده از حشره کش های شیمیایی، رایج ترین و موثرترین راه کار کنترل موریانه ها به شمار می رود. در این تحقیق تعیین دز بهینه سه حشره کش از سه گروه مختلف به روش سد محافظتی انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش شامل 5/0 و 1 درصد از فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ شده آفت کش فیپرونیل (SC 2%)، 50 گرم از فرمولاسیون گرانول آفت کش فیپرونیل (G 0.2%)، 1 درصد از آفت کش کلرپیریفوس (EC 40.8%)، 5/0 و 1 درصد از آفت کش لامبدا سای هالوترین (SC 5%)، 50 گرم ازفیپرونیل(G 0.2%) و شاهد (آب) بودند. آزمایش ها در استان هرمزگان انجام شد. هر کرت آزمایشی، شامل محیط اطراف هر نخل به شعاع یک متر از سایه انداز در نظر گرفته شد و مقدار 20 لیتر محلول حشره کش در پای هر نخل ریخته شد. در راستای ارزیابی، در اطراف هر درخت تعداد 2 عدد تله ی ردیابی نصب شد به طوری که یکی از تله ها در داخل و تله دیگر در بیرون کرت قرار داشت. شاخص ارزیابی کنترل موریانه ها، میزان مقوای خورده شده توسط موریانه در هر تله تعیین گردید. جهت تعیین طول مدت تاثیر تیمارها، بررسی تله های 16-6 ماه بعد از تیمار ادامه یافت. داده ها به شیوه غیرپارامتریک تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد که تله های خارج از کرت از لحاظ آلودگی با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. تیمار فرمولاسیون گرانول فیپرونیل با 19 تله آلوده کارآیی قابل قبولی برای کنترل موریانه ندارد. در حالی که تیمار یک درصد از لامبدا سای هالوترین با 5 تله آلوده، بیش ترین تاثیر را در کنترل موریانه در طول 6 ماه پس از تیمار داشت.

  کلیدواژگان: پایریترویید، فنیل پیرازول، فسفره آلی، موریانه کش
 • علی اکبر کیهانیان*، حسن براری، سید وحید فرهنگی، غلامعلی امین، عزیز شیخی گرجان صفحات 136-145

  کرم میوه خوار گوجه فرنگی  Helicoverpa armigera Hubاز آفات کلیدی گوجه فرنگی در ایران است. برای ارزیابی کارآیی حشره کش جدید آلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون (ایمونیت® 15% SC)، این پروژه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار در سه استان مازندران، قزوین و فارس در سال 93-1392 به اجرا درآمد. تیمارها شامل آلفاساپرمترین + تفلوبنزورون با دو غلظت 250 و 300 میلی لیتر در هکتار، ایندکساکارب (آوانت® SC 15%) به مقدار 250 میلی لیتر در هکتار، کرموفنوزید (ماتریک® SC 5%) به میزان 2000 میلی لیتر در هکتار و شاهد (آب پاشی) بودند. در هر نوبت نمونه برداری تعداد 10 بوته از وسط هر کرت به طور تصادفی انتخاب و تعداد لارو کرم میوه خوارگوجه فرنگی، تعداد میوه ی سالم و کرم زده شمارش شد. هم چنین در هر نوبت برداشت محصول، تعداد میوه های آفت زده و سالم در هر کرت تعیین و ثبت گردید. یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز پس از محلول پاشی، نمونه برداری انجام گرفت. نتایج نشان داد در منطقه مازندران در 7 روز بعد از سم پاشی، تیمار ایندوکساکارب با میانگین کارآیی 96/6±  13/78 درصد و پس از آن آلفاسایپرمترین + تفلوبنزورون با دز 300 میلی لیتر در هکتار با میانگین کارآیی 24/5±  89/73 درصد در گروه نخست قرار گرفتند. هم چنین در منطقه قزوین تیمار ایندوکساکارب با میانگین کارآیی 89/7±  71/88 درصد و پس از آن آلفاسایپرمترین + تفلوبنزورون با دز 300 میلی لیتر در هکتار با میانگین کارآیی 74/5±  54/83 درصد بیش ترین تاثیر را داشتند. در منطقه فارس تیمار ایندوکساکارب با میانگین کارآیی 73/1±  20/78 درصد و پس از آن تیمار آلفاسایپرمترین + تفلوبنزورون با دز 300 میلی لیتر در هکتار با میانگین کارآیی 81/1±  40/71 درصد در گروه اول قرار داشتند. در این مناطق اختلاف تعداد میوه های آفت زده در تمام تیمارها، فقط 14 روز بعد از کاربرد حشره کش ها در سطح احتمال 1% معنی دار بود.

  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، ایمونیت، آوانت، ماتریک، Helicoverpa armigera
 • سمانه سلیمی*، غلامحسین قرخانی صفحات 146-158
  شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات کلیدی و خطرناک گیاهان تیره بادمجانیان در دنیا و ایران است که برای کنترل آن از حشره کش های مختلفی استفاده می شود. استفاده بیش از حد از حشره کش های شیمیایی به سرعت منجر به بروز مقاومت آفت می شود. استفاده از ترکیباتی با منشاء پروتیینی مانند آنزیم کلسترول اکسیداز جایگزین مناسبی برای حشره کش های شیمیایی محسوب می شوند. در تحقیق حاضر، اثر آنزیم کلسترول اکسیداز روی ترجیح تخم ریزی، استقرار لاروها و وزن شفیره های شب پره مینوز گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. سه رقم گوجه فرنگی نیوتن، ازمیر و ارگون طی سه مرحله فنولوژی 30 و 45 و 60 روز گی تحت تیمار آنزیم کلسترول اکسیداز در غلظت های 08/0 ، 2/0 و 6/0 میلی گرم بر لیتر قرار گرفتند. آزمایش در 5 تکرار، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دمای 8 ± 25 درجه سیلسیوس در شرایط گلخانه ای صورت گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت آنزیم، تخم ریزی افراد ماده، استقرار لاروهای نیونات و وزن شفیره های نر و ماده کاهش یافت. بیش ترین میزان تخم گذاشته شده در روی رقم ارگون در غلظت 08/0 میلی گرم بر لیتر، در مرحله 60 روز گی گیاه میزبان و کم ترین تعداد تخم گذاشته شده رویرقم ازمیر در غلظت 6/0 میلی گرم بر لیتر و در مرحله 30 روز گی گیاه میزبان ثبت گردید. بیش ترین استقرار لارو در روی رقم های نیوتن و ارگون در غلظت 08/0 میلی گرم بر لیتر و کم ترین میزان استقرار روی رقم ازمیر در غلظت 6/0 میلی گرم بر لیتر ثبت گردید. نتایج نشان داد که آنزیم کلسترول اکسیداز توانایی کنترل و دورکنندگی برای شب پره مینوز گوجه فرنگی دارد.
  کلیدواژگان: آنزیم کلسترول اکسیداز، شب پره مینوز گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، مدیریت تلفیقی آفات
 • حسین عظیمی*، شهرام نعیمی صفحات 159-171
  قارچ کش ها و هم زیست های بیولوژیک از ابزارهای موثر در مدیریت تلفیقی بیماری های بوته میری و مرگ گیاهچه خیار، از جمله مهم ترین بیماری های خیار هستند. در این تحقیق کارآیی فرمولاسیون صنعتی پودر با قابلیت ترشوندگی Pythium oligandrum  (پلی ورسوم®) در کنترل بیماری گیاهچه میری خیار با عاملPythium ultimum ، در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار در شرایط گلخانه، در تهران و کرج بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل: غلظت های 2/0، 25/0، 3/0، 35/0 و 4/0 در هزار از پلی ورسوم (WP, 17.5%) به عنوان عامل بیولوژیک هدف، 40 گرم جدایه تجاری قارچ Trichoderma harzianum T-22 (PW) (تریانوم-پی®)  برای هر 1000 گیاه، به عنوان عامل بیولوژیک مرجع، غلظت 3 در هزار پروپاموکارپ هیدروکلراید + فوزتیل آلومینیم (SL 84%) (پرویکور انرژی®) و غلظت 2 درهزار ریدومیل + مانکوزب (WP 72%) (رزالاکسیل®) به عنوان قارچ کش های مرجع بودند. استفاده از مواد بیولوژیک در کرج بلافاصله بعد از کاشت و در تهران 48 ساعت قبل از کاشت انجام و در هر دو آزمایش در مرحله بعد از دو برگی تکرار شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پلی ورسوم با غلظت های 2/0، 25/0، 3/0، 35/0 و 4/0 در هزار به ترتیب 5/25، 4/28، 6/30، 9/42 و 8/45 درصد در کرج و 49، 6/54، 5/62، 7/61 و 9/64 درصد در تهران وقوع بیماری را نسبت به شاهد آلوده کاهش دادند. در این آزمایش ها تریانوم-پی® به ترتیب 32 و 5/62 درصد وقوع بیماری را در کرج و تهران نسبت به شاهد آلوده کاهش داد. پرویکور انرژی® و رزالاکسیل® در کرج به ترتیب 2/90 و 8/96 و در تهران 9/79 و 6/88 درصد وقوع بیماری را نسبت به شاهد آلوده کاهش دادند. این نتایج نشان داد که ایجاد فرصت استقرار برای عوامل بیولوژیک در خاک قبل از کاشت در کارآیی آنها نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: پروپاموکارپ هیدروکلراید، کنترل بیولوژیک، فوزتیل آلومینیم، تریانوم، مانکوزب، متالاکسیل
|
 • A. A. Chitband *, Mohammad Ali Baghestani, Mahboubeh Nabizade Noghondar Pages 82-101

  Nowadays, the pollution in aquatic ecosystems caused by the application of pesticides has become a serious problem. To evaluate the phytotoxicity of ten herbicides used in wheat and barley fields by duckweed (L. minor) test, a dose-response experiment was carried out in completely randomized design with four replications. The treatments consisted of eight different concentrations of various active ingredients of herbicides including clodinafop-propargyl, pinoxaden, pinoxaden + clodinafop-propargyl, diclofop- methyl, fenoxaprop-p-ethyl, mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium, metsulfuron-methyl+ sulfosulfuron, 2,4-D and bromoxynil + MCPA with herbicide-free control treatment. Toxicity assessment index was based on inhibition of the relative leaf surface growth rates (RGR) of the plants after seven days. The EC50 values which were derived by fitting the log-logistic curves, showed that bromoxynil + MCPA with EC50 equal to 0.51 microgram/l had the highest effect in reduction of the relative leaf surface growth rate of Lemna compared with other herbicides. This high toxicity probably is attributed to its physicochemical properties and rapid uptake by the plant cells. 2,4-D with EC50 equal to 87.97 µg/l showed the lowest toxicity on Lemna. The phytotoxicity of the nine herbicides tested could be ranked as follows: Bromoxynil +MCPA > Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium > Pinoxaden > Pinoxaden + Clodinafop-propargyl > Diclofop- methyl > Metsulfuron-methyl+ sulfosulfuron > Clodinafop-propargyl > Fenoxaprop-P-ethyl > 2,4-D.  The information obtained from the results of the present study can be useful for adopting the necessary criteria for aquatic ecosystem management.

  Keywords: Aquatic ecosystem management, effective concentration, pesticide contamination, relative leaf area growth rate (RGR), toxicity assessment
 • Ahmad Heidariyan *, Kavous Keshavarz, Mohammad Mohammadi Pour Pages 102-110

  Apple powdery mildew is one of the most important and common fungal disease of apple trees that reduces the quantity and quality of this fruit. The efficacy of Triflumizole (Trifmin® EC 15%) as a target fungicide in controlling apple powdery mildew was evaluated in a randomized complete block design with seven treatments including:  0.5/1000, 0.75/1000, 1/1000 and 1.25/1000 of Triflumizole, 0.3/1000 of Trifloxystrobin + Tebuconazole (Nativo® WG 75%) as control fungicide, control with water spraying and control with no spraying in four replications. The field trials were undertaken in three provinces of Isfahan (Semirom), Kohgiloyeh Va Boyerahmad (Yasuj) and eastern Azerbaijan (Tabriz). Three commercial orchards of susceptible cultivar Golden delicious (seedling rootstock) with a history of infection were selected. Sprayings were done three times (at swelling flower buds stage), at the end of flowering time and two weeks later. The sampling of leaves was carried out at the end of the summer. The evaluation of experimental plots was performed in the second half of September and at the same time with the completion of the apical buds, by random selection of 50 leaves from 10 branches and by calculating the percentage of occurrence and the percentage of disease severity based on Spencer's scales. Data were analyzed for variance and mean comparison with SAS program through Duncan Multiple Test at 5% probability level. Comparison of Mean showed that concentrations of 1/1000 and 1.25/1000 of Triflumizole and 0.3/1000 of Trifloxystrobin + Tebuconazole with 78%-93% and 79%-95% reduction in incidence and severity of the disease compared with the control with no foliar spraying in one group respectively Therefore based on the results Triflumizole with the concentration of 1/1000 is recommended for the management of apple powdery mildew.

  Keywords: Golden, Powdery, Nativo, Chemical control
 • Vahideh Mahdavi *, Mohammad Zaman Nouri Pages 111-124

  Presenting an effective classification procedure that discriminates between unexposed and exposed plant samples with pesticide, can be very important and efficient to increase quality control in agricultural products and food safety. The proposed method shows a pattern for discriminating between rice plant without contamination and those treated with diazinon. The aim of this study was to investigate the metabolic changes of shiroodi cultivar rice plant (the most common cultivar in Iran) in response to diazinon and to evaluate the dynamic changes in the concentration levels of metabolites over time. For this purpose, after treating the rice plant with diazinon, un-volatile metabolites were derivatized to make volatile and analyzable compounds with gas chromatography, and the metabolite profile was investigated using GC-MS. Using Classification and Regression Tree (CART), the metabolites that showed the most changes under diazinon stress were identified. For the first time, CART was used to model and predict the metabolic changes of control and under diazinon stress rice plant. The results of the analysis showed that, the most intensive changes were related to amino acids particularly phenylalanine and proline. The results obtained, also, show that CART   can be a very powerful tool for discriminating between exposed and un-exposed plants.

  Keywords: Metabolomics, DIAZINON, rice, Classification, regression tree
 • Aziz Sheykhi Garjan *, Roya Arbab Tafti, Abdol Nabi Bagheri, Mohammad Reza Nematian, Nayereh Hamedi Pages 125-135

  Termites are among the pests that cause damage to crops, forests, stored food and home wooden appliances. The use of chemical insecticides is the most common  and effective method to control  termites  In this research three insecticides from three different groups were evaluated to determine the optimal dose as a protective barrier. The treatments included: fipronil (SC 2%) 0.5% and 1%, chlorpyrifos (EC 40.8%) 1%, lambda cyhalothrin (SC 5%) 0.5% and 1%, 50 g of fipronil (G 0.2%) and control (water). The experiment was conducted in Hormozgan province. One meter of each palm canopy was considered as a plot and 20 liters of insecticide solution was poured around each tree. In order to evaluate, two tracking traps were installed around each tree, so that one trap was installed inside and the other outside the plot. Termite control index was determined based on the amount of cardboard eaten in each trap. To determine the duration of the effect of treatments, trapping studies were continued for 6-16 months after treatment. Data were statistically analyzed non-parametrically. The results showed that the outside bait traps were not significantly different from each other in terms of infection. The treatment of Fipronil with granular formulation (with 19 infested traps) was not effective in termite control whereas lambda cyhalothrin 1% had the least termite infested traps (5 infested traps) during 6 months after treatment.

  Keywords: pyrethroid, phenylpyrazole, organophosphorus, termiticide
 • Ali Akbar Keyhanian *, Hassan Barari, S. Vahid Farhangi, Ghilam Ali Amin, Aziz Sheykhi Garjan Pages 136-145

  Helicoverpa armigera is one of the key pests of tomato in Iran. To evaluate the efficacy of new insecticide α-cypermethrin + teflubenzuron (Imunit SC 15%) against this pest,  present research was carried out in a Randomized Complete Block Design with five treatments and four replications in three provinces  of Mazandaran, Qazvin and Fars in 2013 -14. The treatments were α-cypermethrin + teflubenzuron with two doses of 250 and 300 ml/ha, indoxacarb (Avant® SC 15%) with the dose of 250 ml/ha, chromafenozide (Matrik® SC 5%) with the dose of 2000 ml/ha and control (spraying water). At each sampling time, 10 plants from the middle of each plot were randomly selected. The number of larvae of tomato fruit worms, the number of healthy and damaged fruits and the number of infected and healthy fruits in each plot were determined and recorded at each harvest. Sampling was done 1 day before and 3, 7, and 14 days after the treatment The results showed that -  7 days after application, indoxacarb (250 ml/ha) and cypermethrin + teflubenzuron (300 ml/ha) with 78.13±6.96 % and 73.89±5.24% efficacy ranked first in the group in Mazandaran province. Indoxacarb (250ml/ha) and cypermethrin + teflubenzuron (300 ml/ha) with 88.71±7.89 % and 83.54±5.74% efficacy ranked first in the group in Ghazvin province. In Fars province indoxacarb (250 ml/ha) and cypermethrin + teflubenzuron (300 ml/ha) with 78.2±1.73 % and 71.40±1.81% efficacy ranked first in the group.  In all these locations, the number of infested fruits in all treatments were significantly different (α=1%) 14 days after treatments.

  Keywords: tomato, Imunit, Avant, Matric, Helicoverpa armigera
 • Samaneh Salimi *, Gholm Hossein Gharkhani Pages 146-158
  Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is one of the key and dangerous pests of Solanaceae plants in the world, especially in Iran which is controlled by various insecticides. Excessive use of chemical insecticides can quickly lead to pest resistance. The Use of protein-based compounds such as the enzyme Cholesterol oxidase, is a good alternative to chemical insecticides. In this research, the effect of cholesterol oxidase enzyme on the oviposition preference, larval establishment and weight of pupa of Tuta absoluta was investigated. The three tomato cultivars including Newton, Izmir and Ergon were treated with cholesterol oxidase enzyme at concentrations of 0.08, 0.2 and 0.6 mg/L during three phenological stages of 30, 45 and 60 day old plants. This experiment was carried out at 16:8 D: L and 60 ± 10% relative humidity and 25 ± 8 0C under greenhouse conditions. The results showed that by increasing the enzyme concentration, the oviposition, establishment of larva and weight of male and female pupa decreased. The highest amount of oviposition was on the Ergon cultivar at 0.08 mg/L and the lowest was recorded on the Izmir cultivar at the concentration of 0.6 mg/L. The highest establishment of larvae was recorded on Newton and Ergon cultivar at the concentration of 0.08 mg/L and the lowest was recorded on Izmir variety at the concentration of 0.6 mg/L. The results indicated that the cholesterol oxidase enzyme has the ability to control and repel the tomato leaf miner.
  Keywords: Cholesterol oxidase enzyme, Integrated pest management, Lycopersicon esculentum, Tomato leaf miner
 • Hossein Azimi *, Shahram Naeimi Pages 159-171
  Fungicides and biological symbionts are effective tools in integrated management of damping-off disease of cucumber, which is one of s the most important disease of this crop. In this study the efficacy of the commercial product of Pythium oligandrum (Polyversum®) to control cucumber damping-off disease caused by Pythium ultimum was studied. The experiment was carried out in a Completely Randomized Design with 10 treatments and 4 replications   under greenhouse conditions in Tehran and Karaj. Treatments  included 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 and 0.4 gL-1  of Polyversum (WP 17.5%) as the target bio-fungicide, 40 g/1000 plants of commercial product of Trichoderma harzianum T-22 (Trianum-P®)  as standard bio-fungicide, PrevicurEnergy 3 mlL-1 and Rosalaxil® 2 gL-1 as standard fungicides. Bio-fungicides were used immediately after planting in Karaj and 48 hours before planting in Tehran, and in both the regions treatments were repeated at two-leaf stage. Mean comparisons revealed that Polyversum® at the rate of 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 and 0.4 gL-1  decreased the disease incidence by 25.5, 28.4, 30.6,42.9 and 45.8%  in karaj and 49, 54.6, 62.5, 61.7 and 64.9%  in Tehran s compared with the  inoculated control respectively. In these trials TrianumP® decreased the disease incidence by 32 and 62.5% compared with the inoculated control in Karaj and Tehran respectively. PrevicurEnergy® and Rosalaxil® decreased the disease incidence by 90.2 and 96.8% in Karaj and 79.9 and 88.6% in Tehran trials respectively. This study revealed that the creation of an opportunity for the establishment of the biocontrol agents in the soil could increase their efficacy.
  Keywords: biocontrol, Fosetyl aluminum, mancozeb, metalaxil, Propamocarb hydrochloride, Trianum