فهرست مطالب

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399)

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/09
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امین الله شمسایی، مهدی آران*، براتعلی فاخری صفحات 127-140

  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی سلنیم بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری تحت تیمارهای آبیاری، آزمایشی در سال 97-1396 در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تیمارهای آبیاری در دو سطح (30 و 80 درصد ظرفیت زراعی) و محلول پاشی سلنیم در چهار سطح (صفر، 50، 75 و 100 میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج نشان داد که میزان محتوای نسبی آب برگ، کاروتنویید، پروتئین و آنزیم آسکوربات پراکسیداز در شرایط تنش با محلول پاشی سلنیم افزایش یافت و بیشترین میزان این صفات با محلول پاشی سلنیم در غلظت های 75 و 100 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. محلول پاشی سلنیم خصوصا در غلظت 75 میلی گرم بر لیتر در شرایط تنش میزان کربوهیدرات محلول، فنل کل، آنزیم گایاکول پراکسیداز، آنزیم پلی فنل اکسیداز و درصد اسانس را افزایش داد. میزان نشت یونی، پرولین و آنزیم کاتالاز با اعمال تنش افزایش و میزان کلروفیل a، b و کل کاهش یافت. میزان کلروفیل a، b و کل، پرولین و آنزیم کاتالاز با محلول پاشی سلنیم خصوصا در غلظت 75 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت و میزان نشت یونی با محلول پاشی سلنیم خصوصا در غلظت های 75 و 100 میلی گرم بر لیتر کاهش یافت. به طورکلی محلول پاشی سلنیم با افزایش ترکیبات آنتی اکسیدانی (فنل، فلاونویید و آنزیم های آنتی اکسیدان)، تنظیم کننده های اسمزی (پرولین و کربوهیدرات محلول) و رنگیزه های فتوسنتزی باعث تعدیل اثرات تنش و افزایش مقاومت به خشکی در گیاه رزماری شد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین، درصد اسانس، گیاه دارویی
 • مهدی کریمی*، محمدحسین بناکار، رستم یزدانی بیوکی صفحات 141-154

  این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شورپسند  A.canescens به مدت سه سال زراعی در مرکز ملی تحقیقات شوری انجام گرفت. طرح آماری مورد استفاده کرت های خردشده با سه تکرار بود که اثر سال به عنوان فاکتور اصلی و کود های شیمیایی نیتروژنه (از منبع نیترات آمونیوم) و فسفره (از منبع سوپر فسفات تریپل) هر یک در 3 سطح (0، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. آبیاری گیاهان در طول دوره رشد با آب شور دارای هدایت الکتریکی 14dSm-1 از طریق سیستم آبیاری بابلر انجام گرفت. ضمن تعیین شوری خاک، میزان علوفه تولید شده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که علوفه تولیدی با افزایش سن گیاه به طور معنی داری کاهش یافت. علوفه تر تولیدی در سال اول معادل 19/21ton/ha  بود که در سال دوم و سوم به ترتیب به 14/18 و 11/49ton/ha کاهش یافت. همچنین نشان داد که مصرف  25 و 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه میزان علوفه تر تولید شده را به ترتیب به میزان 91 و 176 درصد افزایش داد که معادل 15/13 و 21/85 تن در هکتار بود. روند مشابهی از تاثیر مثبت کود نیترات آمونیوم بر عملکرد علوفه خشک، عملکرد خشک ساقه و برگ مشاهده گردید، لیکن کود نیتروژنه تاثیر معنی داری بر نسبت برگ به ساقه نداشت. همچنین، گیاه آتریپلکس پاسخی به مصرف کود فسفری نشان نداد. در مجموع، مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن خالص به منظور بهبود عملکرد علوفه A.canescensبا استفاده از منابع آب شور و در راستای پروژه های شورورزی و به شرط رعایت مسایل زیست محیطی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شورورزی، کود شیمیایی، گیاهان هالوفیت
 • عباس یعقوب زاده، محمد آرمین*، متین جامی معینی صفحات 155-166
  کاربرد مواد پلیمری سوپرجاذب می تواند سبب جلوگیری از کاهش تولید در برخی گیاهان زراعی تحت شرایط کم آبی گردد. به منظور بررسی اثر مصرف پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه شخصی واقع در کیلومتر 20 شهرستان سبزوار در سال 93-1392 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی، دور آبیاری (12 و 24 روز) و مقادیر مختلف سوپرجاذب (0، 30، 60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه، تعداد دانه در طبق، درصد بذور پوک، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک به صورت معنی داری تحت تاثیر دور آبیاری قرار گرفت. افزایش دور آبیاری از 12 روز به 24 روز سبب کاهش 26/3 درصدی ارتفاع گیاه، 39/5 درصدی تعداد دانه در طبق، 17/9 درصدی وزن هزار دانه، 13/2 درصدی عملکرد اقتصادی و 17/9 درصدی عملکرد بیولوژیک شد. بالاترین عملکرد و اجزای عملکرد در مصرف خاکی 120 کیلوگرم در هکتار پلیمرهای سوپرجاذب و کمترین آن در تیمار شاهد به دست آمد. اگرچه واکنش عملکرد به مصرف سوپرجاذب ها در دور آبیاری 12 روزه بیشتر بود، اما مصرف پلیمرهای سوپرجاذب سبب کاهش اثرات منفی تنش خشکی شد. در دور آبیاری 12 روزه مصرف 120 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپرجاذب و در دور آبیاری 24 روزه مصرف 30 کیلوگرم در هکتارسبب تولید حداکثر درآمد خالص شد. در مجموع، بالاترین عملکرد دانه و درآمد اقتصادی با مصرف 120 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و دور آبیاری 12 روز به دست آمد.
  کلیدواژگان: استرس خشکی، رژیم آبیاری، سوپرجاذب، گیاهان روغنی
 • علی آذری نصرآباد*، سید محسن موسوی نیک، محمد گلوی، سید علیرضا بهشتی، علیرضا سیروس مهر صفحات 167-177

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و پارامترهای دخیل در انتقال مجدد مواد ذخیره ای در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1393 در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل آبیاری نرمال (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (مرحله رویت آخرین برگ به صورت لوله ای) و قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (50 درصد بوته ها در مرحله آغاز گلدهی) و فاکتور فرعی شامل ژنوتیپ های KGS29،MGS2 ،KGS33 ، سپیده، KGFS27،MGS5 ،KGFS5 ،KGFS17، KGFS13 و KGFS30 بودند. نتایج نشان داد تنش خشکی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در پانیکول داشته و سبب کاهش آنها گردید. میزان کاهش عملکرد دانه در بالاترین سطح تنش خشکی (قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی) نسبت به تیمار شاهد معادل 42 درصد بود. ژنوتیپ KGFS13دارای بالاترین عملکرد دانه بود. اثر تنش خشکی بر پارامترهای ARDM (میزان مواد ذخیره ای انتقال یافته) و %REP  (سهم دانه از انتقال مجدد مواد ذخیره ای) در سطح احتمال 5 درصد معنی دار گردید و این اثر در مورد %REE (بازدهی انتقال مجدد) معنی دار نشد ولی هر سه پارامتر با اعمال تنش رطوبتی و افزایش شدت تنش خشکی افزایش چشمگیری نشان دادند. به طورکلی می توان گفت که فرایند انتقال مجدد به عنوان یکی از مکانیزم های مطلوب و انتخابی در ارقام و ژنوتیپ های سورگوم به ویژه در شرایط مواجهه با تنش خشکی قلمداد می شود.

  کلیدواژگان: راندمان انتقال، رشد زایشی، سورگوم، عملکرد، قطع آبیاری
 • مهرداد محلوجی* صفحات 179-188
  تغذیه گیاه مادری نقش بسزایی در جوانه زنی و بنیه بذور تولیدی دارد. به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی بذرهای گیاه مادری جو حاصل از کاربرد تیمارهای محلول پاشی در شرایط مصرف آب آبیاری شور (12ds/m)، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان در سال زراعی 97-1396 انجام گرفت. فاکتور اول، پنج تیمار محلول پاشی: بدون محلول پاشی (آب)، محلول پاشی با سولفات روی (نیم درصد)، سولفات پتاسیم (نیم درصد)، سالیسیلیک اسید (1/5 میلی مولار) و سوپراکسید دیسموتاز (3 در هزار) که در مرحله شروع پنجه زنی با فاصله 7 روز و در 3 نوبت روی گیاه مادری محلول پاشی شدند. فاکتور دوم، سه رقم گوهران، مهر و ارمغان بود. صفاتی از قبیل درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، شاخص وزنی بنیه گیاهچه، یکنواختی جوانه زنی و ضریب آلومتری اندازه گیری شد. در شرایط مصرف آب شور و محلول پاشی های مختلف انجام شده بر گیاه مادری، رقم مهر طول ریشه چه، طول ساقه چه و شاخص طولی بنیه گیاهچه (بجز سولفات روی) بیشتری را تولید نمود. به نظر می رسد صفات طولی بذر (طول ریشه چه، طول ساقه چه و شاخص طولی بنیه گیاهچه) در انتخاب ارقام متحمل به شوری کارایی خوبی دارند. در محلول پاشی سولفات پتاسیم، یکنواختی جوانه زنی و سرعت جوانه زنی رقم مهر بیشتر از رقم ارمغان بود. بیشترین ضریب آلومتری بذر مربوط به تیمار محلول پاشی سولفات پتاسیم (0/85) و سولفات روی (0/84) در ارقام مهر (0/81) و ارمغان (0/83) بدست آمد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، روی، سالیسیلیک اسید، سوپراکسید دیسموتاز، مولفه های جوانه زنی
 • حسن مکاریان*، عباس نصیری دهسرخی، آی بی بی میری زاده، مهدی برادران فیروزآبادی، منوچهر قلی پور صفحات 189-205
  به منظور بررسی اثر اختلاط علف کش نیکوسولفورون با اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر برخی خصوصیات رشدی، عملکرد و کنترل علف های هرز ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل روش کنترل علف هرز (A) در چهار سطح شاهد (a1)، وجین علف هرز (a2)، مصرف یک لیتر علف کش (نیکوسولفورون) (a3) و مصرف دو لیتر علف کش (a4) به عنوان عامل اول، کاربرد اسید سالیسیلیک (B) در دو سطح مصرف 0/7 میلی مولار اسید سالیسیلیک (b1) و عدم مصرف اسید سالیسیلیک (b2) به عنوان عامل دوم و کاربرد کوکووت (C) در دو سطح مصرف دو لیتر در هکتار کوکووت (c1) و عدم مصرف کوکووت (c2) به عنوان عامل سوم بودند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (143/2 سانتی متر) و شاخص سطح برگ (7/76) در مصرف توام اسید سالیسیلیک و کوکووت بدست آمد. همچنین بیشترین عملکرد دانه (7528 کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیک (20490 کیلوگرم در هکتار) در تیمار وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک مشاهده گردید. استفاده از دز کاهش یافته علف کش نیکوسولفورون در اختلاط با مویان کوکووت توانست مانند دز کامل علف کش، جمعیت علف های هرز را کاهش دهد و عملکردی معادل دوز کامل این علف کش تولید نماید. بر اساس نتایج این آزمایش، کاربرد کوکووت در ترکیب با دوز کاهش یافته علف کش نیکوسولفورون می تواند در کنترل مطلوب علف های هرز و افزایش رشد و عملکرد ذرت موثر بوده و سبب کاهش مصرف علف کش گردد.
  کلیدواژگان: دوز کاهش یافته علف کش، کارایی علف کش، کشاورزی پایدار، وجین علف هرز
 • زهره محمدیان، احمد غلامعلی زاده*، مریم قربانی، زینب محکمی صفحات 207-218
  هدف از این پژوهش بررسی اثر منابع مختلف پتاسیم در خاک های آلوده به سرب و کادمیوم و تاثیر آن ها بر فرآیند فتوسنتز از طریق بررسی تغییر محتوای کلروفیل در گیاه دارویی اسطوخودوس می باشد. این پژوهش شامل دو آزمایش مستقل به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار می باشد. در آزمایش اول دو فاکتور کودهای پتاسیمی (کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم در دو سطح 55 و 110 میلی گرم بر کیلوگرم خاک به همراه شاهد) و کلرید کادمیوم (سطوح: صفر و 15 میلی گرم بر کیلو گرم خاک) اعمال گردید. فاکتورها در آزمایش دوم شامل کودهای پتاسیمی، مشابه آزمایش اول و نیترات سرب (سطوح: صفر و 100 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کودهای پتاسیمی اثر معنی داری بر میزان کلروفیل a، b و کل دارند. نتایج نشان داد در خاک آلوده به کادمیوم و سرب، محتوای کلروفیل به طور معنی داری نسبت به خاک غیرآلوده کاهش می یابد، نتایج همچنین بیانگر آن است که در خاک آلوده به کادمیوم، بیشترین میزان کلروفیل کل در سطح 110 میلی گرم بر کیلوگرم کلرید پتاسیم به دست آمد که نسبت به سطح شاهد 70% افزایش معنادار نشان داد. نتایج تجزیه های آزمایشگاهی موید آن است که در خاک آلوده به سرب، بیشترین میزان کلروفیل a در سطح 110 میلی گرم بر کیلوگرم کلریدپتاسیم حاصل شد که نسبت به سطح شاهد 71% افزایش معنادار نشان داد؛ بنابراین به نظر می رسد کاربرد کودهای پتاسیمی می تواند در افزایش میزان کلروفیل موثر باشد که دراین بین، تاثیر کود کلریدپتاسیم بیشتر از دو کود دیگر است.
  کلیدواژگان: کلروفیل های a و b، کلریدپتاسیم، کلریدکادمیوم، گیاهان دارویی، نیترات سرب
 • طاهره اکبری، مجید رستمی*، مهدی قبولی، زهرا موحدی صفحات 219-229

  بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) گیاهی دارویی از خانواده نعناعیان است که بوی لیمو از مشخصات بارز آن است. جهت بررسی اثر همزیستی قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ملایر در سال 1396 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل روش های مختلف استفاده از قارچ (میسیلیوم، کاربرد اسپور در یک نوبت، کاربرد اسپور در دو نوبت و شاهد بدون قارچ) به عنوان فاکتور اول و دو سطح تنش شوری (شوری صفر و چهار دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که برهم کنش تیمارهای قارچ و تنش شوری بر ارتفاع ساقه، طول ریشه، وزن خشک برگ، کلروفیل a ، محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشاء و میزان پروتئین محلول برگ در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین میزان ارتفاع بوته، طول ریشه و وزن خشک برگ مربوط به تیمار کاربرد اسپور در دو نوبت و در شرایط بدون تنش بوده است. درحالیکه بیشترین میزان کلروفیل a و همچنین بیشترین پایداری غشاء با استفاده از میسیلیوم قارچ و در شرایط بدون تنش شوری و بیشترین محتوای نسبی آب برگ با یک نوبت استفاده از اسپور و بدون اعمال تنش شوری حاصل شد. به طورکلی و باتوجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد که استفاده از این قارچ برای تعدیل اثرات منفی تنش شوری قابل توصیه است و از بین تیمارهای مختلف قارچ کاربرد اسپور قارچ در دو نوبت قابلیت بیشتری در کاهش اثرات منفی تنش شوری دارد.

  کلیدواژگان: اسپور، کلروفیل، گیاهان دارویی، میسیلیوم، همزیستی
 • حسن حیدری*، علی حسینی، ایرج نصرتی، محمود خرمی وفا صفحات 231-240
  خشکی یکی از مهم ترین تنش های محیطی در بوم نظام های زراعی است. به منظور تعیین بهترین سطح از سوپرجاذب رطوبت که بتواند اثرات خشکی را بر خصوصیات رشدی ارزن دم روباهی کاهش دهد، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکی شامل عدم تنش (دور آبیاری کوتاه مدت) و تنش خشکی (دور طولانی مدت آبیاری) بود. مقادیر مختلف سوپر جاذب شامل 0، 0/2، 0/4 و 0/8 گرم در کیلوگرم خاک بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک برگ، ساقه و گیاهچه مربوط به تیمار عدم تنش و کاربرد 0/8 گرم در کیلوگرم سوپر جاذب و کم ترین وزن خشک برگ، ساقه و گیاهچه مربوط به تیمار خشکی و عدم مصرف سوپر جاذب بود. مصرف سوپرجاذب رطوبت باعث افزایش محتوای نسبی رطوبت برگ ارزن دم روباهی شد. خشکی باعث افزایش شاخص کلروفیل برگ ارزن دم روباهی شد، درحالی که مصرف سوپرجاذب باعث کاهش این شاخص گردید. در مجموع این نتایج اثر مثبت سوپرجاذب رطوبت بر رشد و تولید ماده خشک ارزن دم روباهی در شرایط خشکی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تخفیف تنش، شاخص کلروفیل، غلات، کم آبیاری، وزن خشک گیاه
 • محمدجواد ارشدی*، مهدی پارسا، امیر لکزیان، محمد کافی صفحات 241-254

  به منظور بررسی تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. فاکتور اول شامل دو نوع خاک استریل شده (قراردادن خاک در دمای 121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه در اتوکلاو) و استریل نشده، فاکتور دوم شامل سه سطح میکوریزا (میکوریزای آرباسکولار Glomusmosseae، شبه میکوریزای داخلیPiriformosporaindica  و عدم مصرف قارچ) و فاکتور سوم شامل دو سطح ریزوبیوم (مصرف ریزوبیوم Mesorhizobiumciceri و عدم مصرف ریزوبیوم) بود. نتایج نشان داد که میکوریزای آرباسکولار به طور معنی داری باعث افزایش وزن، سطح و میزان کلونیزاسیون ریشه گردید؛ اما اثر آن بر تعداد گره های ریزوبیومی معنی دار نشد. همچنین مصرف ریزوبیوم به طور معنی داری باعث افزایش وزن، سطح و تعداد گره های ریزوبیومی ریشه گردید؛ لکن کاربرد آن تاثیری بر میزان کلونیزاسیون ریشه نداشت. در شرایط خاک غیراستریل، تعداد گره های ریزوبیومی و میزان کلونیزاسیون ریشه به طور معنی داری افزایش نشان دادند. بررسی اثرات متقابل نشان داد که اعمال شرایط خاک استریل و مصرف میکوریزا در صفات سطح و میزان کلونیزاسیون ریشه نسبت به سایر تیمارها بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. همچنین کاربرد تلفیقی میکوریزا و ریزوبیوم سبب برتری معنی دار طول و سطح ریشه گردید. کاربرد ریزوبیوم درشرایط خاک غیراستریل، نسبت به شرایط خاک استریل و عدم کاربرد ریزوبیوم، تعداد گره های ریزوبیومی را به طور معنی داری و به میزان 90/5 درصد افزایش داد. به نظر می رسد که استفاده از میکوریزا در زراعت نخود می تواند در بهبود ویژگی های ریشه موثر باشد.

  کلیدواژگان: اتوکلاو، سطح ریشه، کلونیزاسیون ریشه، گره های ریزوبیومی
 • عبدالواحد هودیانی مهر، مهدی دهمرده، عیسی خمری*، محمدرضا اصغری پور صفحات 255-265

  به منظور بررسی شاخص های رقابتی و عملکرد دو گونه چای ترش و ماش در کشت مخلوط، آزمایشی در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل، به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی در سه سطح شامل خاک ورزی بدون شخم، شخم کاهش یافته (دیسک)، شخم مرسوم (گاوآهن و دیسک) و عامل فرعی نسبت های کشت مخلوط در پنج سطح شامل کشت خالص چای ترش، کشت خالص ماش،50 درصد چای ترش  بعلاوه 50 درصد ماش، 75 درصد چای ترش بعلاوه 25 ماش، 25 درصد چای ترش  بعلاوه 75 درصد ماش در نظر گرفته شد. شاخص های مورد بررسی در این آزمایش شامل نسبت برابری زمین؛ شاخص رقابت، شاخص غالبیت و تزاحم نسبی بودند. بیشترین تزاحم نسبی از سیستم بدون خاک ورزی (02/3) و کمترین تزاحم نسبی چای ترش از سیستم خاک ورزی مرسوم (51/2) به دست آمد. بیشترین شاخص تزاحم نسبی مربوط به کشت مخلوط 75 درصد ماش  بعلاوه 25 درصد چای ترش (63/4) بدست آمد. در بین سیستم های مختلف خاک ورزی حداکثر ضریب غالبیت چای ترش از سیستم بدون شخم (79/0) به دست آمد. مقایسه برهم کنش  سیستم خاک ورزی در نسبت های مختلف کشت مخلوط نشان داد که بیشترین شاخص غالبیت برای چای ترش از سیستم بدون خاک ورزی و کشت مخلوط 75 درصد ماش بعلاوه  25درصد چای ترش (69/1) به دست آمد.  بالاترین مقدار نسبت برابری زمین در تیمار 75 درصد ماش بعلاوه 25درصد چای ترش حاصل گردید. با اندازه گیری سایر شاخص های رقابتی چای ترش با عملکرد اقتصادی بیشتر از قابلیت رقابت بیشتری نسبت به ماش برخوردار بود.

  کلیدواژگان: شاخص رقابت، شاخص غالبیت، ضریب تزاحم نسبی، نسبت برابری زمین
 • فاطمه کاظمی*، منصوره جوزای صفحات 267-279
  باتوجه به وضعیت اقلیمی ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است، بررسی روش های کاهش مصرف آب و بهره‎وری بیشتر از منابع آبی، از مهم ترین اولویت‎های پژوهشی می‎باشد. به همین منظور در این تحقیق تاثیر مالچ‎های آلی و غیر آلی بر عملکرد گیاه گل دار رعنا زیبا (Gaillardia aristata) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش، اثر چهار نوع مالچ چیپس چوب، پوکه معدنی، پلی اتیلن، برگ کاج و عدم استفاده از مالچ به عنوان شاهد بر روی صفات مورفوفیزیولوژیک گونه زینتی - دارویی رعنازیبا بررسی شد. نتایج نشان داد که مالچ بر روی تعداد روز تا گلدهی، دوره گلدهی، قطر گل، ارتفاع گیاه، وزن خشک و تر ریشه و شاخساره، کیفیت بصری، درصد علف هرز، کارایی مصرف آب، شاخص کلروفیل، کلروفیل a و کلروفیل b تاثیر معنی داری داشت. محتوای آب برگ و قطر ساقه تحت تاثیر مالچ قرار نگرفت. نتایج همچنین نشان داد که مالچ پلی‎اتیلن و برگ کاج نسبت به بقیه مالچ‎ها بهترین تاثیر را در اکثر صفات داشت. باتوجه به نتایج به دست آمده می‎توان مالچ پلی‎اتیلن و برگ کاج را برای کشت رعنا زیبا رقم آریستاتا در مناطق خشک و نیمه خشک توصیه نمود.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مالچ، کارایی مصرف آب، گیاه زراعی- دارویی، منظر شهری
 • پروانه استخدامی*، مهدی برادران فیروزآبادی، حسن مکاریان، عباس نصیری دهسرخی، حسن قربانی قوژدی صفحات 281-290
  به منظور بررسی تاثیر عصاره مرزنجوش بر سویا (Glycine max) آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. آزمایش شامل پیش تیمار بذری با عصاره مرزنجوش در پنج سطح (عدم پیش تیمار، پیش تیمار با عصاره 40 و 60 درصد مرزنجوش هر کدام به مدت زمان های 6 و 9 ساعت) به عنوان عامل اول و محلول پاشی با عصاره مرزنجوش در سه سطح (آب خالص، غلظت های 40 و 60 درصد مرزنجوش) به عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد که بالاترین وزن خشک برگ (3/253 گرم در مترمربع) و وزن خشک ساقه (0/279 گرم در مترمربع) از ترکیب تیماری 6 ساعت پیش تیمار با غلظت 40 درصد توام با محلول پاشی حاصل شد. بیشترین شاخص سطح برگ و تعداد شاخه جانبی درجه دوم، از محلول پاشی با عصاره 40 درصد مرزنجوش به دست آمد که به ترتیب باعث افزایش 8/8 و 3/18 درصدی نسبت به شاهد گردید. بیشترین میزان کاروتنویید (029/0 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و کلروفیل برگ (12/1 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در ترکیب تیماری در مدت زمان 9 ساعت پیش تیمار بذر توام با غلظت 60 درصد محلول پاشی با عصاره مرزنجوش مشاهده شد. در مجموع می توان اظهار داشت استفاده از عصاره گیاه دارویی مرزنجوش، ضمن بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد، می تواند موجب کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز گردد.
  کلیدواژگان: شاخص سطح برگ، کاروتنوئید، کلروفیل کل، گیاهان دارویی
|
 • AminAllah Shamsai, Mehdi Aran *, BaratAli Fakheri Pages 127-140

  In order to investigate the effect of selenium foliar application on the physiological and biochemical characteristics of rosemary under irrigation treatments, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design in the greenhouse of University of Zabol, Agricultural Research Institute in 2018. The first factor was two levels of irrigation (80% and 30% of field capacity) and the second factor was four levels of selenium foliar application (0, 50, 75 and 100 mg/l). The results showed that foliar application of selenium increased the RWC, carotenoid, protein and ascorbate peroxidase under stress conditions, and the highest amount of these traits were obtained at 75 and 100 mg/l selenium. Foliar application of selenium especially at 75 mg/l under stress conditions increased the soluble carbohydrate, total phenol, guaiacol peroxidase enzyme, polyphenol oxidase enzyme and essential oil percent. The content of ion leakage, proline and catalase increased with stress and the contents of chlorophyll a, b and total decreased. The content of chlorophyll a, b and total, proline and catalase enzymes were increased by foliar application of selenium, especially at 75 mg/l and ion leakage was reduced by selenium foliar application, especially at 75 and 100 mg/l. In general, selenium application by increasing antioxidant compounds (phenol, flavonoid and antioxidant enzymes), osmotic regulators (proline and soluble carbohydrates) and photosynthetic pigments, and reducing ion leakage, alleviation drought stress in rosemary.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Essential oil percent, Medicinal plant, Proline
 • Mehdi Karimi *, MohammadHossein Banakar, Rostam Yazdani Bouki Pages 141-154

  The present study was aimed to elucidate the effects of nitrogen and phosphorous fertilizers on A. Canescens as a forge halophyte plant. The treatments; three rates of nitrogen fertilizer (0, 25 and 50 kg N ha-1 in the form of ammonium nitrate) and phosphorous fertilizer (0, 25 and 50 kg ha-1 in the form of triple superphosphate), arranged in a split plot design with three repelication. Each experimental unit consisted a pot with 1 m height and 45 cm diameter. Plants were irrigated with irrigation water salinity of 14 dS m-1 using bubler irrigation system. The results showed the negative effect of age on forage production. At first year, 19.2 ton ha-1 of shoot fresh weight was produced but it was decreased to 14.8 and 11.49 ton ha-1 at second and third years, respectively. In addition, the results showed the positive effect of nitrogen fertilizer on forage production. Application of nitrogen at a rate of 25 and 50 kg ha-1 increased shoot fresh weight from 7.91 to 15.13 (91%) and 21.85 (176%) ton ha-1. While the same trend was found for total dry weight, leaf and stem dry weight, nitrogen application had not significant effect on leaf to stem ratio. It should be noted that phosphorous application had not significant effect on A. Canescens performance. Overall, application of nitrogen fertilizer at a rate of 50 kg ha-1 is recommended for improving A. Canescens performance irrigated with saline waters with electrical conductivity of 14 dS m-1. The results showed that forage production significantly decreased with increasing plant age. While fresh forage equaled to 19.21 ton/ha at first year, it decreased to 14.18 and 11.49 ton/ha at second and third year of experiment. While application of nitrogen was essential for halphyte production, application of phosphorous fertilizer did not affect plant performance. Applicaton of nitrogen at a rate of 25 and 50 kg/ha urea increased forage productin at a rate of 91 and 176 percent respectively. Overall, it was concluded that productin of halophytes such as Atriplex canescens under saline calcareous soils of Yazd province for forage productin is possible and urea fertilizer improves plant performance.

  Keywords: Fertilizers, haloculture, Halophyte plants
 • Abbas Yaghobzadeh, Mohammad Armin *, Matin Jamimoeini Pages 155-166
  The application of superabsorbent polymeric materials may prevent yield reduction of some crops under drought stress conditions. To investigate the effect of adsorbent polymer consumption on yield and yield components of sunflower under drought stress conditions, an experiment was conducted as a split plot in a randomized complete block design with 3 replications in a farm located 20 km away from Sabzevar during 2013-2014. Factors were irrigation regimes (12-day and 24-day intervals) as main plot and different amount of super absorbent polymer (0, 30, 60, 90 and 120 kg ha-1) as subplot. The results showed that plant height, number of seeds per head, percentage of empty seeds, 100-seed weight, economic yield and biological yield were significantly affected by irrigation intervals. Increasing the irrigation interval reduced plant height by 26.3%, number of seeds per head by 39.5%, 100-seed weight by 17.9%, economic yield by 31.2% and biological yield by 17.9%. The highest yield and yield components were obtained at application of 120 kg ha-1 superabsorbent polymer and the lowest at control treatment. Although the yield response to the use of superabsorbent polymer was higher in the 12-day irrigation interval, use of superabsorbent polymer reduced the negative effects of drought stress. In 12-day irrigation interval, consumption of 120 kg ha-1 absorbent polymer and in the 24-day irrigation interval, consumption of 30 kg ha-1 absorbent polymer produced the maximum net income. In total, the highest grain yield and economic income were obtained at application of 120 kg ha-1 superabsorbent and 12-day irrigation interval.
  Keywords: Drought stress, Irrigation regime, Oil Plants, Super absorbent polymer
 • Ali Azarinasrabad *, Seyed Mohsen Mousavinik, Mohammad Galavi, Seyyed AliReza Beheshti, Alireza Siroosmehr Pages 167-177

  In order to evaluate the effect of water stress on grain yield and its components and parameters of dry matter remobilization in sorghum genotypes (Sorghum bicolor L.), a field experiment as a split plot design was carried out with three replications in 2014 at the research farm of the southern Khorasan Agriculture and natural resources research and education center. Main factors including normal irrigation (control), irrigation cut off in vegetative growth stage (emergence of terminal leaf as rolled) and irrigation cut off in generative growth stage (50% of plants in start of flowering) and genotypes including KGS29, MGS2, Sepideh, KGFS27, MGS5, KGFS5, KGFS17, KGFS13 and KGFS30 were as sub factors. Results showed that water stress had significantly effect on grain yield, biological yield, harvest index, 1000 seed weight, seed number per panicle and caused to decrement of them. The grain yield reduction was about 42% at the highest level of water stress (irrigation cut off in vegetative growth stage) in comparison with the control. The genotype KGFS13 had the highest grain yield, biological yield and harvest index. The effect of water stress was significant on ARDM (Amount of Remobilized Dry Matter) and %REP (Remobilization Percentage) at %5 probability level and this effect was not significant on %REE but each of those parameters were highly increased with water stress inducing and stress severity increasing. Generally, remobilization process can be considered as one of the optimal and selective mechanisms in sorghum cultivars and genotypes, especially in terms of drought stress condition.

  Keywords: Generative growth, Irrigation cut off, Remobilization Efficiency, sorghum, Yield
 • Mehrdad Mahlooji * Pages 179-188
  Application and nutrition of the maternal plant have a great role in germination and vigor of the produced seeds. In order to study the germination characteristics of barley native seeds obtained by application of different foliar application under saline irrigation (12 dS/m electrical conductivity), a factorial experiment with completely randomized design with three replications, was carried out at Isfahan Kaboutarabad Agricultural Research Station, in 2018-19. The first factor (foliar application) was in five levels: no foliar application, Zinc sulfate, Potassium sulfate, Salicylic acid and Superoxide dismutase at the beginning of tillering at 7 days interval and on three occasions. The second factor (barley cultivars) was Gohran, Mehr and Armaghan. Attributes such as germination percentage and rate, root length, shoot length, seedling vigor index, root dry weight, shoot dry weight, seedling vigor index, germination uniformity, and allometric coefficient was measured. Under saline water and different foliar application conditions, Mehr cultivar produced more radicle length, shoot length and seedling vigor index (except zinc sulfate). Seed longevity (root length, shoot length, seedling vigor index) appeared to be effective in selecting salinity tolerant cultivars. In foliar application of potassium sulfate, germination uniformity and germination rate of Mehr (salt tolerant) cultivar were higher than Armaghan (salt sensitive). The highest allometric coefficients of seed belonged to foliar application of potassium sulfate (0.85) and zinc sulfate (0.84) in Mehr (0.81) and Armaghane (0.83) cultivars.
  Keywords: Potassium, zinc, Salicylic Acid, Superoxide dismutase, Germination components
 • Hassan Makarian *, Abbas Nasiri Dehsorkhi, Aibibi Mirizadeh, Mahdi Baradaran Firouz Abadi, Manouchehr Gholipoor Pages 189-205
  In order to investigate the effect of mixing nicosulfuron herbicide with salicylic acid and cocowet adjuvant on growth, yield and weeds control in corn, a field experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications at the research field of Shahrood University of Technology. Factors were including weed control method (A) at four levels, control (a1), weeding (a2), consuming 1 liter of herbicide (nicosulfuron) (a3) and consuming 2 liters of herbicide (a4) and salicylic acid (B) in two levels, 0.7 mM salicylic acid (b1) and the absence of salicylic acid (b2) and cocowet (C) in two levels, consumption of 2 liters per hectare cocowet (c1) and absence of cocowet (c2). The results showed that the maximum plant height (143.2 cm) and leaf area index (7.76) was obtained with combined use of salicylic acid and cocowet. Also the highest grain (7528 kg.ha-1) and biological (20490 kg.ha-1) yield was observed in weeding × salicylic acid consumption treatment. The results indicated that no significant difference was observed in grain yield and total weed density between the cocowet + reduced herbicide dose (1 L.ha-1) with recommended herbicide dose (2 L.ha-1). Based on the results of present study, application of cocowet in combination with reduced dose of herbicide can be an effective method of weeds control and increase growth and yield of crop and also reduce herbicide consumption.
  Keywords: Herbicide efficiency, Reduced herbicide dose, Sustainable agriculture, Weeding
 • Zohre Mohamadiyan, Ahmad Gholamalizadeh *, Maryam Ghorbani, Zaynab Mohkami Pages 207-218
  The aim of this study was to examine the effect of different sources of potassium in soils contaminated with lead and cadmium and their effect on photosynthesis by investigating changes in chlorophyll content in lavender (Lavandula officinalis L.). This study consisted of two independent factorial experiments in a completely randomized design with three replications. In the first experiment, two factors of potassium fertilizers (potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate were applied at two levels of 55 and 110 mg kg-1 soil along with control) and cadmium chloride (0 and 15 mg kg-1 soil). In the second experiment, the factors included potassium fertilizers, similar to the first experiment, and lead nitrate (0 and 100 mg kg-1 soil). Analysis of variance of data showed that potassium fertilizers have a significant effect on the amount of chlorophyll a, b and total chlorophyll. The results showed that in soil contaminated with cadmium and lead, the chlorophyll content decreases significantly compared to uncontaminated soil. The results also indicated that in soils contaminated with cadmium, the greatest amount of total chlorophyll was obtained at the level of 110 mg kg-1 of potassium chloride, which showed a significant increase of 70% over the control level. The results of laboratory analyzes confirm that in lead contaminated soils, the greatest amount of chlorophyll a was obtained at the level of 110 mg kg-1 of potassium chloride, which showed a significant increase of 71% over control; Therefore, it seems that the use of potassium fertilizers may be effective in increasing the amount of chlorophyll, in which the effect of potassium chloride fertilizer is greater than that of the other two fertilizers.
  Keywords: Cadmium chloride, Chlorophylls a, b, Lead nitrate, Medicinal plant, Potassium chloride
 • Tahereh Akbari, Majid Rostami *, Mehdi Ghabooli, Zahra Movahedi Pages 219-229

  Lemon balm (Melissa officinalis), which belongs to the Lamiaceae family is one of the most important medicinal plants which is characterized by the smell of lemon. In order to study the symbiotic effects of Piriformospora indica (an endophytic fungus) on morpho-physiologic characteristics of lemon balm under salt stress, an experiment was conducted in the research greenhouse of Malayer University in 2017 as a factorial based on the completely randomized design (CRD) with three replications. Experimental treatments were included various forms of P. indica (mycelium, spores application once, spores applications twice, and control) as the first factor and different levels of salinity (0 and 4 dS/m) as the second factor. Based on the results, the interaction of experimental treatments on plant height, root length, leaf dry weight, chlorophyll a, relative water content, membrane stability, and soluble protein content was significant. The highest amount of plant height, root length, and leaf dry weight was related to the treatment of spores applications twice without salinity stress. The highest amount of chlorophyll a and membrane stability observed in the mycelium treatment under control conditions. In general, according to the results of this experiment, it seems that the use of this fungus is recommendable to moderate the negative effects of salinity stress, and among the various treatments, spores applications twice has more ability to reduce the negative effects of salinity stress.

  Keywords: Chlorophyll, medicinal plants, Mycelium, Spore, Symbiosis
 • Hassan Heidari *, Ali Hosseini, Iraj Nosratti, Mahmood Khoramivafa Pages 231-240
  Drought is one of the most important environmental stresses in agroecosystems. In order to determine the optimum level of water-superabsorbent that can reduce drought effect on growth traits in foxtail millet, an experiment was conducted as a factorial based on completely randomized design at Research Greenhouse, College of Agricultural Science and Engineering, Razi University. Different levels of drought included non-drought (short-term irrigation interval) and drought (long-term irrigation interval). Different rates of superabsorbent included 0, 0.2, 0.4 and 0.8 g per kg of soil. Results showed that non-drought with water-superabsorbent rate of 0.8 g per kg of soil produced the highest leaf dry weight, stem dry weight and seedling dry weight. Drought with non-application of water-superabsorbent produced the lowest leaf dry weight, stem dry weight and seedling dry weight. Application of water-superabsorbent increased leaf relative water content in foxtail millet. Drought increased chlorophyll index in foxtail millet, but application of water-superabsorbent decreased this index. In conclusion, the results show positive effect of water-superabsorbent on growth and dry matter production in foxtail millet under drought condition.
  Keywords: Cereal, Chlorophyll index, Limited irrigation, Plant dry weight, Stress relief
 • MohammadJavad Arshadi *, Mahdi Parsa, Amir Lakzian, Mohammad Kafi Pages 241-254

  In order to investigate the inoculation of chickpea seeds with rhizobium, arbuscular mycorrhiza and pseudo-endomycorrhiza, an experiment was conducted, in factorial by arrangement of three factors with a completely randomized design and three replications in research greenhouse, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. First factor was consisted of two sterilized levels (put the soil at 121°C for 15min in autoclave) and non-sterile soil and second factor was consisted of three levels mycorrhiza (arbuscular mycorrhizaof Glomus mosseae, pseudo-endomycorrhiza of Piriformospora indica and non-used mycorrhiza) and third factor was consisted of two rhizobium levels (using rhizobium strain of Mesorhizobium ciceri and non-used rhizobium). The results indicated that mycorrhiza significantly increased weight, area and root colonization. But effect of mycorrhiza wasn’t significant on number of rhizobium nodules. Application of rhizobium significantly increased weight, area and number of rhizobium nodules. But effect of rhizobium wasn’t significant on root colonization. In conditions of non-sterile soil, number of rhizobium nodules and root colonization were significantly increased. In study of interactions was found that in condition of using mycorrhiza in sterile soil in traits of area and root colonization, were assigned the highest rate compared to other treatments. The combined application of mycorrhiza and rhizobium was caused significant superiority in length and area of roots. Using rhizobium in non-sterile soil conditions than non-using rhizobium and sterile soil, increased number of rhizobium nodules significantly at the rate of 90.5%. It seems that the use of mycorrhiza in chickpea cultivation can be effective to improve root characteristics

  Keywords: Area of root, Autoclave, Rhizobium nodules, Root colonization
 • Abdolvahad Hodiani Mehr, Mehdi Dahmardeh, Issa Khammari *, MohammadReza Asgharipoor Pages 255-265

  To examine the intercropping system of roselle with mung bean, a field experiment was carried out at the research farm of the University of Zabol. Split plot experiment performed on the basis of an RCBD with three replications. The main plot consisted of three tillage systems (no-till, minimum and conventional tillage) and the subplot was 5 planting ratios (sole culture of roselle and mung bean, 50% roselle + 50% mung bean, 25% roselle + 75% mung bean, 75% roselle + 25% mung bean). The parameters studied in this experiment included land equivalent ratio (LER), relative crowding coefficient (RCC), completive index and dominance index. The highest RCC was obtained at no-till (3.02) and the lowest RCC was obtained in conventional tillage (2.51). The highest RCC was obtained at 25% roselle + 75% mung bean (4.63). Among different tillage systems, the greatest dominance index of roselle was obtained from the no-till system (0.79). The interaction of tillage systems and different ratios of intercropping showed that the highest dominance index for roselle was obtained from no-till and intercropping of 75% mung bean + 25% roselle (1.69). The highest LER was obtained in plants grown at 75% mung bean + 25% roselle. Comparison of competitive indices of intercropping of roselle and mung bean showed that roselle with higher economic yield is more competitive than mung bean.

  Keywords: Competitive index, Dominance index, Land Equivalent Ratio, Relative Crowding Coefficient
 • Fatemeh Kazemi *, Mansoure Jozay Pages 267-279
  Considering Iran’s climatic conditions, which is located in an arid and semi-arid climatic region, investigating the methods of water-saving and more efficient use of water resources, is one of the most important research priorities. For this reason, in this research, the effects of organic and inorganic mulches on the performance of the flowering plant of Gaillardia aristata were investigated. The experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications. The experiment included four mulch treatments of wood chips, scoria, polyethylene, pine leaves and no mulch as the control. The results showed that mulches had significant effects on the number of the days to flowering, flowering period, flower diameter, plant height, dry and fresh weight of roots and shoots, visual quality, percentage of weeds, water use efficiency, chlorophyll index, chlorophyll a and b but relative water content and stem diameter were not significantly affected by the mulch treatments. The results showed polyethylene and pine leaf mulches had the best effects on most of the traits compared to the other mulch types. Based on these results we can recommend using polyethylene and pine leaves as mulches for planting Gaillardia aristata in arid and semi-arid climate regions.
  Keywords: agricultural-medicinal plant, Mulch, sustainable development, Urban landscape, Water Saving
 • Estekhdami Parvaneh *, Mahdi Baradaran Firouz Abadi, Hassan Makarian, Abbas Nasiri Dehsorkhi, Hassan Ghorbani Ghoojdi Pages 281-290
  In order to study the effects of marjoram extract on soybean (Glycine max), an experiment was conducted in research field of Shahroud University as factorial based on completely randomized blocks in 3 replications. Experimental treatments included marjoram extract in 5 levels (no pretreatment, pretreatment with extract of 40 and 60 percent each for 6 and 9 hours) as the first factor and foliar application of extract in 3 levels (distilled water spraying, extract spraying of 40 and 60 percent) as the second factor. The highest dry weight of leaf (253.3 g.m-2) and stem (279.0 g.m-2) was obtained in pre-treatment with concentration of 40% for 6 hours with foliar application of 40% extract. The maximum leaf area index and number of secondary lateral branches, was obtained with foliar application of 40% marjoram extract that caused a significant increase by 8.8 and 18.3 percent compared with control respectively. The maximum carotenoid (0.029 mg.g-1 dry weight) and total chlorophyll (1.12 mg.g-1 dry weight) was observed in pre-treatment with concentration of 60% for 9 hours in combination with foliar application of 60% extract. In general, it can be said that the use of marjoram extract, while increasing the growth characteristics and yield of crops, can also reduce the environmental pollution.
  Keywords: Carotenoid, Leaf area index, medicinal plants, total chlorophyll