فهرست مطالب

روانشناسی پیری - سال ششم شماره 4 (پیاپی 23، زمستان 1399)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 23، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غزاله توکلی، صدیقه رضایی دهنوی، زهرا منتجبیان* صفحات 299-308

  سرزندگی به عنوان تجربه درونی سرشار از انرژی معرفی شده که در این تجربه، افراد در خود احساس شور زندگی و روحیه می کنند. سرزندگی ذهنی عبارت از داشتن احساس مثبت زندگی و بانشاط بودن است. چنین حالتی در دوره سالمندی اهمیت فراوانی دارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانگری مثبت نگر بر سرزندگی در سالمندان بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مراجع مراکز نگهداری روزانه سالمندان شهرستان الیگودرز در سال 1397 بودند که از میان آنها 30 سالمند به صورت هدفمند و بر اساس ملاک های ورود و خروج مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سرزندگی ذهنی رایان و فردریک بود. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی در جلسات روان درمانی مثبت نگر حضور یافتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده‎ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا) در نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که روان درمانی مثبت نگر به طور معناداری باعث افزایش سرزندگی در سالمندان شده است. براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود از روان درمانی مثبت نگر برای افزایش سرزندگی در سالمندان استفاده شود.

  کلیدواژگان: سالمندان، سرزندگی، روان درمانی مثبت نگر
 • مهرداد حاجی حسنی*، ناهید نادری صفحات 309-319

  سالمندی به عنوان یکی از مهمترین دوره های زندگی با چالش های متعددی از جمله اضطراب مرگ همراه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش سالمندان ساکن شهرستان شهرکرد در سال 1399 بود که 385 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس های اضطراب مرگ تمپلر، حمایت اجتماعی ادرک شده زمن و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی (51/0-=r)، حمایت اجتماعی اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (37/0-=r)، دوستان (30/0-=r) و افراد مهم زندگی (16/0-=r) با اضطراب مرگ سالمندان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که سلامت معنوی (001/0=P و 46/0-=β) و حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (001/0=P و 29/0-=β) می توانند اضطراب مرگ سالمندان را به صورت منفی پیش بینی کنند و 7/26 درصد واریانس اضطراب مرگ سالمندان را تبیین می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و روان شناسان حیطه سالمند با بکارگیری تدابیری جهت ارتقای سلامت معنوی و حمایت اجتماعی در سالمندان اضطراب مرگ را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، سلامت معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده، سالمندان
 • زیبا برقی ایرانی*، لیلا دهقان صابر صفحات 321-339

  در سنین سالمندی به دلیل شیوع از دست دادن ها و فقدان های متعدد نظیر همسر، اقوام، دوستان، شغل، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، باورها و اعتقادات و غیره، افراد بیش از پیش در معرض زمینه های ابتلا به اختلالات روانی از جمله اضطراب و افسردگی قرار دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب زنان سالمند انجام شد. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زنان سالمند کانون جهان دیدگان تهران بود که 45 نفر (سه گروه 15 نفره) از سالمندان زن با میانگین سنی 70-60 سال (انحراف معیار 58/4) با روش در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. آموزش ذهن آگاهی کابات زین و معنویت درمانی گالانتر و سیگل در جلسات 90 دقیقه ای به صورت هفته ای دو جلسه برگزار شد و پس از گذشت یک ماه از پس آزمون، آزمون پیگیری به عمل آمد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های باورهای غیرمنطقی جونز و اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر استفاده شد و داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری با آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و اضطراب آشکار و پنهان تاثیرگذار بودند و این تاثیر در دوره پیگیری ماندگار بود (001/0≥P). مقایسه دو روش درمانی نشان داد که بین آموزش ذهن آگاهی و معنویت درمانی در متغیر باورهای غیرمنطقی تفاوتی وجود ندارد. ولی ذهن آگاهی نسبت به معنویت درمانی دارای تاثیرگذاری بیشتری بر کاهش اضطراب آشکار و پنهان است (001/0≥P)؛ طبق نتایج می توان در طراحی برنامه های مرتبط با ارتقای سلامت روان سالمندان از آموزش ذهن آگاهی و معنویت درمانی به عنوان مداخلات موثر در کاهش باورهای غیرمنطقی و اضطراب سالمندان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، معنویت درمانی، باورهای غیرمنطقی، اضطراب، سالمند
 • فاطمه علی محمد*، نعمت ستوده اصل، ابوالفضل کرمی صفحات 341-355

  این پژوهش با هدف ارایه یک مدل از باورهای فراشناختی و استرس ادراک‏شده برای کمک به فهم بهتر کیفیت زندگی سالمندان انجام شد. بدین منظور از بین سالمندان بالای 60 سال ساکن در شهر تهران در سال 1397، تعداد 377 نفر به شیوه‏ نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه، پرسشنامه باورهای فراشناختی-30 ساخته ولز و کارترایت- هاتون و پرسشنامه استرس ادراک شده-14 ساخته کوهن، کامارک و مرملستین مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‏های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مسیر با نرم‏افزارهای SPSS نسخه 20 و AMOS نسخه 20 مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. یافته‏ ها نشان داد بین متغیر استرس ادراک‏شده و کیفیت زندگی سالمندان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین باورهای فراشناختی (شامل باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری، باورهای مثبت درباره نگرانی، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار) با کیفیت زندگی سالمندان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. یافته‏ ها همچنین نقش واسطه‏گری استرس ادراک‏شده در رابطه بین باورهای فراشناختی و کیفیت زندگی سالمندان را مورد تایید قرار داد. با توجه به یافته‏ های به دست آمده آموزش راهبردهای فراشناختی به عنوان یک مکانیسم تاثیرگذار بر اصلاح باورهای فراشناختی عمل کرده و راه مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان محسوب شود و افزودن آن در مداخلات مربوطه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: استرس، باورهای فراشناختی، سالمند، کیفیت زندگی
 • محسن نقی پور، کبری کاظمیان مقدم*، همایون هارون رشیدی صفحات 357-367

  سالمندی فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان ها آن را تجربه می کنند. از این رو توجه خاص و پیشگیری از اختلالاتی نظیر ایده پردازی خودکشی و اضطراب مرگ در سالمندی بسیار مهم است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگر بر ایده پردازی خودکشی و اضطراب مرگ سالمندان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان مرد شهر دزفول در سال 1398 بودند. حجم نمونه پژوهش شامل30 نفر مرد سالمند (60 تا 70 سال) بود که با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های ورود و خروج مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را هشت جلسه 90 دقیقه ای هفتگی دریافت نمودند. پرسش نامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه ایده پردازی خودکشی بک و پرسش نامه اضطراب مرگ کالت-لستر بود. داده ها با تحلیل کوواریانس تک متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در پس آزمون بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر ایده پردازی خودکشی و اضطراب مرگ تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>P). به عبارت دیگر، مداخله مثبت نگر باعث کاهش ایده پردازی خودکشی و اضطراب مرگ سالمندان شد. منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان مداخله مثبت نگر را به عنوان یک روش کارا جهت کاهش ایده پردازی خودکشی و اضطراب مرگ سالمندان پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، ایده پردازی خودکشی، آموزش مثبت نگر، سالمندان
 • عماد ولی زاده*، اصغر دادخواه، منوچهر ازخوش صفحات 369-382

  تنظیم شناختی هیجان به معنی توانایی مدیریت واکنش های هیجانی شخصی با راهبردهای شناختی است که بعد از یک رویداد ناگوار رخ می دهد است. بدتنظیمی هیجانی به دلیل برخی محدودیت های خاص در بین سالمندان وجود دارد. موسیقی درمانی شناختی رفتاری می تواند مانند پلی برای نیل به بصیرت ها و رفتارهای جدید عمل کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان افراد سالمند است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه سالمندان مراکز مراقبت روزانه شهرستان بابل در سال 1398 بودند که از میان آنها یک سرا با نمونه گیری در دسترس انتخاب و 53 نفر باتوجه به معیارهای ورود و خروج امکان شرکت در مطالعه را داشتند که 30 نفر از آنان به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایدهی شدند. شش جلسه موسیقی درمانی شناختی رفتاری بر روی گروه آزمایش صورت گرفت و برای گروه گواه مداخله صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 22 با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که موسیقی درمانی شناختی رفتاریموجب تنظیم شناختی هیجانات سالمندان می شود (05/0>P). بر اساس یافته های این پژوهش می توان از موسیقی درمانی شناختی رفتاری به عنوان یک الگوی کارآمد در مراکز مشاوره و روان درمانی جهت تنظیم شناختی هیجان در سالمندان استفاده نمود. این درمان موجب کنترل شناختی و تغییر افکار منفی و خودشکن می شود

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، موسیقی درمانی شناختی رفتاری، سالمند
 • مهدخت تجلی فر*، مژگان حیاتی، مهدی قدرتی میرکوهی صفحات 383-399

  خودباوری پایین و احساس بی ارزشی از شایع ترین حالات منفی روان شناختی در سالمندان مبتلا به بیماری دیابت می باشد که می تواند عوارض متعددی در پی داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر خودباوری و احساس بی ارزشی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو صورت پذیرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو شهر قزوین بود. نمونه گیری به روش طبقه ای بر روی کل افرادی که از مجموع جامعه آماری واجد شرایط بودند صورت گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه های خودباوری آزادی و مقیاس ارزشی شوارتز بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، تعداد 80 نفر (46 زن و 34 مرد)، با کمترین امتیاز در هر مولفه به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 23 زن و 17 مرد) جایدهی شدند. گروه آزمایش در معرض هشت جلسه 90 دقیقه ای معنادرمانی فرانکل قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA)، در نسخه 22 نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد مداخله آزمایشی بر افزایش خودباوری و کاهش احساس بی ارزشی سالمندان مبتلا به بیماری دیابت نوع دو موثر بوده است (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد عامل جنسیت بر میزان اثربخشی معنادرمانی گروهی در افزایش خودباوری سالمندان مبتلا به بیماری دیابت نوع دو موثر است ولی بر میزان اثربخشی معنادرمانی گروهی در کاهش احساس بی ارزشی سالمندان مبتلا به بیماری دیابت نوع دو موثر نیست. پیشنهاد می شود برنامه معنادرمانی گروهی برای افزایش خودباوری و کاهش احساس بی ارزشی سالمندان مبتلا به بیماری دیابت نوع دو استفاده شود.

  کلیدواژگان: معنادرمانی، خودباوری، احساس بی ارزشی، سالمندان، دیابت
|
 • Ghazaleh Tavakoli, Sedigheh Rezai Dehnavi, Zahra Montajabian * Pages 299-308

  Vitality is presented as an energy-filled inner experience in which people experience a sense of life and spirit within themselves. Subjective vitality refers to a positive feeling of aliveness and energy. This condition appears to be important in the elderly. Therefore, the aim of the present study was to study of the effectiveness of positive psychotherapy on vitality in the elderly. This was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The statistical population included all the elderly referring to the day care centers for the elderly in Aligudarz, Iran in 2018, among whom 30 elderly were chosen using purposive sampling method along with inclusion and exclusion criteria and assigned randomly into two groups of experimental and control (each with 15 members). Research tool consisted of Rayan & Frederick’s subjective vitality scale. The experimental group participated in a group positive psychotherapy for eight 90-minute sessions, while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using the univariate analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS-25. The results indicated that positive psychotherapy, significantly increased vitality in the elderly. Based on the results of this study, positive psychotherapy is suggested to be used in order to increase vitality in the elderly.

  Keywords: elderly, Vitality, Positive Psychotherapy ‎
 • Mehrdad Hajihasani *, Nahid Naderi Pages 309-319

  Aging as one of the most important periods of life is associated with many challenges including death anxiety. Therefore, the aim of the current study was to investigate the role of spiritual health and perceived social support in predicting death anxiety in the elderly. The present study was a descriptive-correlational one. The study population consisted of the elderly living in Shahrekord in 2020, among whom 385 were selected using convenience sampling method and were assessed by the scales of Templer Death Anxiety, Zemen Perceived Social Support and Paloutzian & Ellison spiritual health. Data were analyzed using correlation coefficient and linear regression analysis in SPSS software version 22. The results indicated that there is a significant relationship between spiritual health (r=-0.51), perceived social support by family (r=-0.37), friends (r=-0.30) and significant other (r=-0.16) with death anxiety in the elderly. The results of linear regression analysis releaved that spiritual health (P=0.001, β=-0.46) and perceived social support by the family (P=0.001, β=-0.29) can predict negatively the death anxiety in the elderly and explain 26.7% of the variance of death anxiety in the elderly. Consequently, counselors and psychologists in the field of aging are suggested to reduce death anxiety in the elderly, using strategies to promote spiritual health and social support.

  Keywords: death anxiety, spiritual health, Perceived social support, elderly
 • Ziba Barghi Irani *, Leila Dehghan Saber Pages 321-339

  people in the old age are increasingly exposed to mental disorders such as anxiety and depression, due to the prevalence of numerous losses such as spouse, relatives, friends, occupation, social and economic status, beliefs, and suchlike. Therefore,the aim of the current study was to compare the effectiveness of mindfulness-based therapy (MBT) and spiritual therapy (ST) on irrational beliefs and anxiety in the older women. This was a semi-experimental study with pretest-posttest and follow-up with a control group design. The statistical population included all the elderly women who were the member of Jahandidegan center, Tehran among whom 45 (three groups containing 15 people) with the mean age of 60-70 (SD=4.58) were selected using convenience sampling method along with inclusion and exclusion criteria and assigned randomly into two experimental and one control group. Participants underwent Kabat’s MBT and Gallanter and Siegel’s ST in 90-minute sessions twice a week, and a follow-up test was performed one month after the posttest. Used to collect data were Jones's Irrational Belief and Spielberger's Overt and Covert Anxiety scales. The obtained data were analyzed by univariate analysis of covariance altogether with Bonferroni post-hoc. The results showed that both treatments were effective in reducing irrational beliefs and overt and covert anxiety, and this effect was persistent during the follow-up period (p < 0.001). The comparison of MBT and ST showed that although there is no difference between the effectiveness of the two kinds of therapy on irrational beliefs, MBT is more effective than ST in reducing overt and covert anxiety (p < /span><.001). According to the results, mindfulness-based and spiritual therapy can be used as effective interventions for reducing irrational beliefs and anxiety when it comes to designing programs regarding the promotion of mental health in the elderly.

  Keywords: Mindfulness based therapy, spiritual therapy, irrational beliefs, anxiety, elderly
 • Fateme Alimohamad *, Nemat Setode Asl, Abolfazl Karami Pages 341-355

  This study aimed to provide a model of metacognitive beliefs and perceived stress to help better understand the quality of life of the elderly. To this end, a sample of 377 subjects was selected by the available sampling method among the elderly over 60 years of age living in Tehran in 2018 and was evaluated using WHO Quality of Life-BREF, Metacognition Questionnaire-30 by Wells & Cartwright-Hatton and perceived stress scale-14 by Cohen, Kamarck & Mermelstein. The data were evaluated using path analysis by statistical software SPSS-20 and AMOS-20. Results showed that there is a significant negative correlation between perceived stress and quality of life in the elderly. There is a negative and significant relationship between metacognitive beliefs (including negative beliefs about irresponsibility, positive beliefs about worries, cognitive confidence, need for control of thoughts) and quality of life in the elderly. The findings also confirmed the role of perceived stress mediated in the relationship between metacognitive beliefs and the quality of life of the elderly. Based on the findings, training of metacognitive strategies as an effective mechanism for modification of metacognitive beliefs is an appropriate way to improve the quality of life of elderly people and it is suggested to add it to relevant interventions.

  Keywords: elderly, metacognitive beliefs, Perceived stress, quality of life
 • Mohsen Naghipoor, Kobra Kazemianmoghadam *, Homayoon Haroonrashidi Pages 357-367

  Aging appears to be a biological process experienced by all living beings including humans. Hence, it seems crucial to pay pertecular attention to the elderly and prevent disorders such as suicide ideation and death anxiety among them. Therefore, the purpose of the current study was to probe the effectiveness of positivism training on suicide ideation and death anxietyin the elderly. It was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The statistical population included all the elderly men living in Dezful, Iran in 2020. The sample consisted of 30 elderly men (60 to 70 years old) selected using the convenience sampling method and considering the inclusion and exclusion criteria. The experimental group underwent eight 90-minute weekly sessions. Applied in the study were the Beck’s suicide ideation scale and Collet–Lester’s fear of death scale. Data were analyzed using univariate analysis in SPSS-22 software. The results indicated that there is a significant difference between experimental and control groups in terms of suicide ideation and death anxiety in the posttest (P<.001). That is, the positivism training resulted in the deacres of suicide ideation and death anxiety. According to the findings of the present study, the positivism training can be suggested as an efficient method in the reduction of suicide ideation and death anxietyin the elderly men.

  Keywords: death anxiety, Positivism training, suicide ideation, elderly
 • Emad Valizadeh *, Asgar Dadkhah, Manoochehr Azkhosh Pages 369-382

  Cognitive emotion regulation refers to the ability to manage personal emotional reactions through cognitive strategies that occur after an unfortunate event. Emotional dysfunction is thought to be common among the elderly due to their certain limitations. Cognitive-behavioral Music therapy (CBMT) seems to be capable to act as a bridge to new insights and behaviors. Hence, the aim of the current study was to determine the effectiveness of CBMT on cognitive regulation of emotion in the elderly. The present study was a quasi-experimental study with the pretest-posttest and a control group design. The statistical population consisted of all the elderly registered in the day care centers in Babol, Iran in 2019 among which one was selected using convenience sampling method. Out of 53 people eligible to participate in the study according to the inclusion and exclusion criteria, 30 were randomly assigned in two groups of experiment and control (each group with 15 people). Experimental group underwent six sessions of cognitive-behavioral music therapy, while no intervention was performed for the control group. The research tool was Garnefskis’s cognitive emotion regulation questionnaire. Data were analyzed using univariate analysis of covariance in SPSS-22 software. Findings indicated that CBMT resulted in cognitive regulation of elderly emotions (P<0.05). Based on the findings, CBMT can be applied as an effective model in counseling and psychotherapy centers for cognitive regulation of emotion in the elderly. This treatment method contributes to the cognitive control and the alteration of negative and self-defeating thoughts.

  Keywords: Cognitive emotion regulation, cognitive-behavioral music therapy, elderly
 • Mahdokht Tajalifar *, Mozhgan Hayati, Mahdi Ghodrati Mirkouhi Pages 383-399

  Low self-believe and feelings of worthlessness are the most common negative mental and emotional states in the elderly with diabetes, which can have several side effects. Therefore, the present study was to probe the effectiveness of group logo therapy on self-belief and feelings of worthlessness in the elderly with type II diabetes. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group design. The statistical population included all the elderly with type II diabetes in Qazvin. Stratified sampling method was performed on all eligible individuals in the statistical population. The research tools were Azadi’s self-belief questionnaires and Schwartz’s value scale. Having completed the questionnaires, 80 people with the lowest score in each component (46 females and 34 males) were randomly assigned to the experimental and control groups (23 women and 17 men in each group). The experimental group exposed to eight 90-minute Victor Frankel Logo therapy sessions. The data were analyzed using univariate analysis of covariance (ANCOVA) statistical method in SPSS-22 software. The results of indicated that experimental intervention was effective on increasing self-belief and reducing the feelings of worthlessness in the elderly with type II diabetes (P<0.05). The results also showed that gender factor is effective on increasing the effectiveness of group Logo therapy on increasing the self-belief in the elderly with type II diabetes but not on the effectiveness of group Logo therapy on reducing the sense of worthlessness in the elderly with type II diabetes. It is recommended to use a group Logo therapy program to increase self-belief and reduce the feelings of worthlessness in the elderly with type II diabetes.

  Keywords: Logo therapy, self-belief, Feeling worthless, the elderly, diabetes