فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال دوم شماره 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم ملائی*، آرمین امیر صفحات 1-32
  در پژوهش حاضر خوانش مخاطبان زن سریال ترکیه ای عروس استانبول از جنسیت و روابط معطوف به آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریات مخاطب فعال، فنای نمادین و کلیشه سازی، اهم نظریات مورد توجه در پژوهش حاضر بوده است. روش پژوهش کیفی است. در گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده است. یکی از مهم ترین نکات مورد نظر پژوهشگران توجه به تفاوت های نسلی در بررسی خوانش مخاطبان بوده است و از این رو دامنه سنی 19 تا 65 سال مورد مطالعه قرار گرفته اند. حجم نمونه تحقیق حاضر بر مبنای اشباع نظری تعیین شده است. در تحلیل داده های خوانش مخاطبان از تحلیل مضمون استفاده شده است. تحلیل مضمون در 4 سطح مضامین اولیه، اصلی، مرکزی و هسته انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، تقابل خوانش کلیشه ای و ساختارشکنانه از جنسیت و روابط جنسیتی، مضمون هسته حاصل از یافته ها بود. مضامین اصلی مصرف گرایی زنانه، سرمایه جنسی زنانه، بازنمایی نقش های سنتی و کلیشه ای تشکیل دهنده مضمون بازنمایی زنانگی کلیشه ای بوده اند. مضامین اصلی دموکراتیزه شدن روابط زن و مرد و جرح و تعدیل هنجارهای زنانگی نیز تشکیل دهنده مضمون بازنمایی زنانگی ساختار شکنانه بود. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، تفاوت های قابل اعتنایی در خوانش مخاطبان وجود دارد و هر یک از مخاطبان بر اساس سلایق، علایق، تجارب و جهان بینی خود دیدگاه متعارض، توافقی و یا مسلط را اتخاذ کرده اند. همچنین بر اساس یافته ها تحصیلات و وضعیت اشتغال از جمله مولفه های مهم تاثیرگذار بر نوع دیدگاه اتخاذی مخاطبان بوده است مولفه سن نقش تعیین کننده نداشته و تفاوت های نسلی در بین خوانش مخاطبان دیده نشد
  کلیدواژگان: خوانش مخاطب، زنان، سریال عامه پسند، جنسیت و روابط جنسیتی
 • خالد کریمی*، پونه شهریاری، آرام اسعد عبدالرحیم صفحات 33-58

  تحقیق حاضرجهت مطالعه تجربه زیسته ی جوانان معتاد به مواد مخدر در استان سلیمانیه کردستان عراق انجام گرفته است. در سال های اخیر، سوء مصرف مواد مخدر در جهان افزایش یافته است و کشورهای در حال توسعه، هزینه های قابل توجهی در نتیجه ی خسارت های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر متقبل می شوند. در کردستان عراق که جنگ و آوارگی در شرایط سیاسی و اجتماعی این منطقه بسیار تاثیر داشته است و از لحاظ جغرافیایی در مجاورت کشورهای هم چون ایران و ترکیه می باشد، در سال هایی اخیر رشد قابل توجهی را در شیوع سوء استعمال مواد مخدر داشته است. تحقیق حاضر از نوع تفسیری بوده و با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است به صورتی که اعتیاد به عنوان پدیده ای اجتماعی مورد مطالعه و فهم واقع گردیده است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه استفاد گردیده و با 15 جوان معتاد از دو زندان «معسگر سلام» و «بازپروری بزرگسالان» مصاحبه انجام شده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده با استفاده از کدگذاری متن مصاحبه ها، به دسته-بندی داده ها پرداخته شده است. شش مقوله از کدگذاری ها استخراج گردید که شامل «خانواده نابسامان و خویشاوندان»، «آوارگی و مهاجرت»، «وضعیت اقتصادی نا مناسب»، «نا آگاهی و سهل انگاری نسبت به مواد مخدر و عدم اطلاع رسانی مناسب»، «شیوع سیگار و مشروبات الکلی» و «دوستان ناباب» می باشند. 

  کلیدواژگان: جوانان، اعتیاد، مواد مخدر، کردستان عراق، سلیمانیه
 • وکیل احمدی*، جلیل کریمی، پرستو محمدی صفحات 59-80

  اوقات فراغت فرصتی برای بازیابی سلامت جسمی، روحی و روانی و توانمندی فرهنگی و اجتماعی است. با توجه به مشکلات بیکاری، ازدواج و ساختار اجتماعی- فرهنگی حاکم بر زندگی روزمره دختران در شهرهای کوچک، گذران اوقات فراغت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت فراغتی دختران ازدواج نکرده در شهر گیلان غرب بوده است. روش پژوهش کمی، به لحاظ اجرا پیمایش و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه با نمونه 315 نفری از دختران ازدواج نکرده 18 تا 35 ساله استفاده شده است. فعالیت های فراغتی دختران با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به شش دسته ارتباطی واقعی، ارتباطی مجازی، انفعالی بیرونی، انفعالی خانگی، فرهنگی و مذهبی تقسیم شدند. بیشترین فعالیت فراغتی دختران، از نوع فراغت انفعالی خانگی و ارتباطی مجازی و کمترین آن فراغت فرهنگی بوده است. فراغت های فرهنگی، انفعالی خانگی و انفعالی بیرونی با سرمایه اقتصادی و فرهنگی قرابت بیشتری داشته ، در حالی که فراغت مذهبی، ارتباطی واقعی و مجازی با سرمایه اجتماعی قرابت بیشتری داشته اند. در مجموع، می توان گفت با توجه به سطح پایین سرمایه فرهنگی و اقتصادی دختران در شهر گیلان غرب، سرمایه اجتماعی، نوع و میزان فعالیت فراغتی آنها را تعیین کرده است و فعالیت های فراغتی اصلی (انفعالی) که نتیجه سرمایه اجتماعی و ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه است در راستای بهبود و توانمندسازی فرهنگی دختران نیست. بنابراین سیاست گذاران و برنامه ریزان فعالیت های فراغتی می بایست به بستر و زمینه شکل گیری فعالیت های فراغتی، چگونگی گذران اوقات فراغت دختران و پیامدهای چنین فعالیت های فراغتی توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، دختران، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی
 • حسین محمد زاده* صفحات 81-102
  شیرکو از شاعران نامدار است که بیش از چهل اثر ادبی را در طول پنجاه وپنج سال حیات ادبی خویش تقدیم جامعه کرده است. شعر او شرح داستان زندگی اجتماعی و رنج زیستن در جامعه زمان خویش است. او در این اشعار به موضوعات مختلفی پرداخته است که یکی از این موضوعات زن و مسئله زنان است. هدف این تحقیق جستجوی نوع بازنمایی زن در شعر این شاعر است. مبانی نظری تحقیق ریشه در دیدگاه بازنمایی دارد. روش انتخاب شده در این پژوهش تحلیل محتوی کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل مجموعه دواوین شاعر در هشت جلد چاپ 2009 است. برای اطمینان از درک درست محتوی دو جلد کتاب "خاطرات شیرکو " و کتاب "955 دقیقه مصاحبه با شیرکو" نیز بررسی شده است. محتوی آثار نشان می دهند که زن یکی از موضوعات پایدار در شعر این شاعر است. در آثار شاعر زن در هفت مقوله و به عنوان مادر، همسر، معشوق، ،رفیق، انقلابی، مسئله اجتماعی و انسان بازنمایی شده است. شعر او و زبان او سرشار از احساس زیبایی و درعین حال درد و رنج زنان است. تصویر زن از نگاه شاعر در تمام موارد مثبت و انسانی است. او یکی از وظایف هنر را جهت گیری نسب به حق زنان تعریف می کند و در عین خال معتقد جایگاه زن شاخصی از روند یک جامعه است.
  کلیدواژگان: زنان، بازنمایی، شعر، شیرکو
 • محمد اسکندری نسب*، زهرا صدر، محمدرضا مسجدی صفحات 103-131
  در ایران، آمارها حاکی از آن است که در بیست سال اخیر مصرف قلیان به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی و به ویژه در بین زنان و دختران (نسبت به مردان) است افزایش چشمگیر داشته است به گونه ای که مصرف قلیان به پدیده یا رفتاری اجتماعی بدل شده است. با توجه به جمعیت حدود سی میلیونی جوانان و نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دختران و زنان جوان در روند تحولات عمومی و به ویژه تربیت نسل آینده، و افزایش مصرف قلیان به صورت خانوادگی و دسته جمعی و خلا پژوهشی در این مسیله، مطالعه حاضر به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مصرف قلیان در بین دختران و زنان جوان مراجعه کننده به تفرج گاه های شمال تهران می پردازد. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، نرم افزار SmartPLS، مدل نظری عوامل موثر بر گرایش دختران و زنان جوان به قلیان، در میان 120 نمونه مراجعه کننده به تفرج گاه های شمال تهران آزمون شد؛ نتایج نشان می دهد که رابطه دو متغیر احساس محرومیت نسبی، همچنین فرایند روی آوری به مصرف قلیان با متغیر وابسته گرایش به قلیان در سطح 90 درصد معنادار هستند. به علاوه رابطه دو متغیر نحوه گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی، همچنین نگرش ها نسبت به قلیان با متغیر وابسته گرایش به قلیان در سطح 95 درصد معنادار هستند.
  کلیدواژگان: دخانیات، استعمال قلیان، زنان، تفرجگاه های شمال تهران، مدلسازی معادلات ساختاری
 • سراج الدین محمودیانی* صفحات 132-147
  طلاق یکی از مهمترین مسایل اجتماعی و جمعیتی امروز کشور به شمار می آید. در دو دهه اخیر میزان های طلاق در کشور روند صعودی داشته است. در مطالعه حاضر تلاش شد که وضعیت و روند تغییرات طلاق در استان فارس بررسی شود. برای این هدف اطلاعات سرشماری ها و نیز داده های ثبت احوال طی سال های 1390 تا 1398 تحلیل شد. رویکردهای عقلانی اقتصادی و گذار دوم جمعیت شناختی به عنوان مبانی نظری تحقیق حاضر در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد که نسبت طلاق به ازدواج طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. بیشتر طلاق ها در فاصله پنج تا ده سال بعد از ازدواج و در سنین اوج فرزندآوری اتفاق می افتند. یافته ها همچنین نشان داد که بین میزان بیکاری مردان و نسبت طلاق همبستگی مثبت و در مقابل بین میزان بیکاری زنان و نسبت طلاق همبستگی منفی وجود دارد. بین نسبت جمعیت با تحصیلات دانشگاهی و نسبت طلاق همبستگی مثبت وجود دارد. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که کاهش میزان بیکاری مردان و برگزاری کلاس های آموزشی برای زوجینی که پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته است می تواند شمار و نسبت طلاق را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: طلاق، میزان بیکاری، تحصیلات دانشگاهی، رویکرد عقلانی اقتصادی، گذار دوم جمعیتی
|
 • MARYAM Mollaei *, ARMIN AMIR Pages 1-32
  In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered. Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the results of the research there are significant differences in the reading of the audience and each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and employment status have been the important components that affecting the type of audience perceptions and the age component did not play a decisive role and generational differences were not seen in the audience reading. In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered. Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the results of the research there are significant differences in the reading of the audience and each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and employment status have been the important components that affecting the type of audience perceptions and the age component did not play a decisive role and generational differences were not seen in the audience reading. In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered. Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the results of the research there are significant differences in the reading of the audience and each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and employment status have been the important components that affecting the type of audience perceptions and the age component did not play a decisive role and generational differences were not seen in the audience reading. In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered. Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity.
  Keywords: audience reading, women, popular series, gender, gender relations
 • Khaled Karimi *, Poneh Shahriyari, Aram Asadabdolkarim Pages 33-58

  Abstract This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage caused by drug abuse. In Iraqi Kurdistan, which war and displacement, has affected social and political conditions in the region and geographically, it’s in neighboring countries such as Iran and Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of young addicts in Sulaymaniyah. This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has been used, and using coding interviews, repeated and same codes was deleted and data classification was done, and other codes that were close together, were achieved in comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and bad friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered among interviewees. Keywords: Youth, Addiction, Drug addicts, Iraqi Kurdistan, Sulaimaniyah Abstract This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage caused by drug abuse. In Iraqi Kurdistan, which war and displacement, has affected social and political conditions in the region and geographically, it’s in neighboring countries such as Iran and Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of young addicts in Sulaymaniyah. This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has been used, and using coding interviews, repeated and same codes was deleted and data classification was done, and other codes that were close together, were achieved in comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and bad friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered among interviewees. Keywords: Youth, Addiction, Drug addicts, Iraqi Kurdistan, Sulaimaniyah Abstract This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage caused by drug abuse. In Iraqi Kurdistan, which war and displacement, has affected social and political conditions in the region and geographically, it’s in neighboring countries such as Iran and Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of young addicts in Sulaymaniyah. This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has been used, and using coding interviews, repeated and same codes was deleted and data classification was done, and other codes that were close together, were achieved in comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and bad friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered among interviewees. 

  Keywords: “Youth”, “Addiction”, “Iraqi Kurdistan”, “Sulaimaniyah”
 • Vakil Ahmadi *, Jalil Karimi, Parasto Mohammadi Pages 59-80

  Leisure is an opportunity to restore physical, mental and psychological health and cultural and social empowerment. According to the problems of unemployment, marriage, and the socio-cultural structure that governs girls' daily lives in small towns, spending their leisure time is particularly important. The purpose of this study was to investigate leisure activities of unmarried girls in Gilan Gharb. The research method was quantitative in terms of survey implementation and a questionnaire with a sample of 315 unmarried girls aged 18-35 years was used to collect data. Girls' leisure activities were subdivided into six categories of actual communication, virtual communication, external passivity, home passivity, culture, and religion by exploratory factor analysis. Most of the girls' leisure activities were in the form of passive in-house leisure and virtual communication, the least of which was cultural leisure. Cultural, home-passive, and passive-leisure leisure activities were more closely related to economic and cultural capital, while religious leisure, real and virtual communication were more closely related to social capital. Overall, According to the low level of cultural and economic capital of girls in Gilan Gharb, social capital determines their type and amount of leisure activity, and the main (passive) leisure activities that result from social capital and cultural and social structure of society is not to promote cultural empowerment of girls. Therefore, policy makers and planners of leisure activities should pay attention to the context of leisure activities, how girls spend their leisure time and the consequences of such leisure activities.

  Keywords: Leisure time, Girls, social capital, economic capital, cultural capital
 • Hossein Mohammadzadeh * Pages 81-102
  Sherko Bikas was a famous poet that published more than forty books during fifty five years of his life in producing literary work. His poem is the story of social life and pain of being in the current society. One main topic in Sherko works is women. The goal of this study is the assessment of the representation of role of women in his poems. The theoretical base rooted in the representation theory. The method of study was qualitative content analysis. The sample is the whole complex of Sherko works (8 vol, 2009) as well as two main books called Sherko autobiography (2013) and 955 minute interview with Sherko (Heiny, 2014). The analysis shows that woman is a central theme and image in whole life of Sherko, and is represented as the symbol of mother, wife, and friend, and beauty, revolutionary, human and social progress. All these images of women in his works are positive.
  Keywords: Poem, Representative, Sherko, women
 • Mohamad Eskandari-Nasab *, Zahra Sadr, Mohammad Reza Masjedi Pages 103-131
  One of the anomalies of the women's society is the prevalence of smoking culture, especialy in public settings. In recent years, the increase of the Hookah consumption, from European and American countries to other parts of the world, indicates that the problem has already become a global phenomenon. In Iran, too, statistics indicate that in the last twenty years The Hookah consumption has a dramatic increase, especially in age between adolescence and adolescence and Sexually between women and girls (compared with men), So that their hookah consumption has become a social phenomenon or behavior. youth's about thirty million population and the political, social and cultural role of young girls and women In the process of public developments, especially Upbringing future generation and the growing consumption of hookah in the family and in the community and lack of the research on the problem. The present study aims to sociologically investigate "Cultural Factors Affecting Hooka consumption among girls and young women referring to the North Tehran resorts". The study applies survey method. In this study, by using structural equation modeling, the theoretical model of factors affecting the tendency of girls and young women to hookah smoking, was tested among 120 samples referred to North Tehran resorts. The results show that the relationship between the two variables of "relative deprivation feeling" and "the process of Turning to hookah smoking" with the dependent variable of "a tendency to hookah smoking" is significant at% 90 level. In addition, the relationship between two variables of Two variables of "how to spend leisure time and Cultural consumption" and "attitudes towards hookah smoking" with the dependent variable, Tendency to hookah smoking, is significant at %95 level.
  Keywords: Hookah smoking, North Tehran resorts, Structural Equation Modeling, Tobacco, women
 • Serajeddin Mahmoudiani * Pages 132-147
  Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for women. There was a negative correlation between population ratio with university degree and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage may decrease the divorce ration. Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for women. There was a negative correlation between population ratio with university degree and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage may decrease the divorce ration. Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for women. There was a negative correlation between population ratio with university degree and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage may decrease the divorce ration. Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for women. There was a negative correlation between population ratio with university degree and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage may decrease the divorce ration. Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for women. There was a negative correlation between population ratio with university degree and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage may decrease the divorce ration. Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for women. There was a negative correlation between population ratio with university degree and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage may decrease the divorce ration.
  Keywords: divorce, Unemployment Rate, University Degree, Economic Rational Approach, Second Demographic Transition