فهرست مطالب

فقه مقارن - پیاپی 15 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 15 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خدیجه افشین، محمدرضا کیخا*، امیرحمزه سالارزائی صفحات 5-35

  احکامی که ولی فقیه آنها را حسب مصلحتها و مقتضیات جامعه انسانی و با رعایت ضوابطی وضع می نماید، احکام حکومتی نامیده می شوند و به مصلحتهای مطلقه ای که در شرع، مالانص فیه هستند، مصالح مرسله اطلاق می گردد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده برآنیم که به سنجش احکام حکومتی با مصالح مرسله پرداخته شود تا وجوه منطبق آنها تبیین گردد. یافته ها نشان می دهد احکام حکومتی و مصالح مرسله، با وجود اختلاف در دیدگاه ها در وجوه اساسی مانند عقل، مصلحت و مقاصد شریعت با یکدیگر انطباق دارند و در هیچ کدام از دو نهاد نمی توان از چارچوب معین شرعی و عقلی عدول کرد. لذا مصالح مرسله در فقه شیعه، می تواند از مصادیق عقل متکی به بنای عقلا محسوب گردد. در اجتماعی که محل وقایع مستحدثه است که وظیفه پاسخگویی به نیازهای مکلفان و رفع تحیر آنها به مجتهدان واگذار شده، ضرورت تببین این موضوع، علاوه بر هدف تقریب مذاهب و دیدگاه ها دوچندان می شود.

  کلیدواژگان: حکم حکومتی، مصالح مرسله، استصلاح، منطقه الفراغ، فقه مقارن
 • زینت جعفری فشارکی*، محمد جعفری فشارکی صفحات 37-56

  در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزام آور است با وجود این گاهی شرایط غیرقابل پیش بینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع می پیوندد که تعادل و توازن اقتصادی به شدت خدشه دار شده و اجرای تعهد برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح می شود که برای اثبات آن به قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جایحه، فسخ اجاره به علت عذر موجر و مستاجر و قاعده «العقود تابعه للقصود» تمسک شده است. با بررسیهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که احادیث جایحه و فسخ اجاره به علت عذر موجر یا مستاجر مورد پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهل سنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی به جوایح ندارند. مالکیها و حنبلیها هم در میزان جایحه اختلاف دارند که قول مالکیها با تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. هم چنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار مستاجر و موجر را موجب فسخ نمی دانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ می شود که در هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت پذیرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعدیل آن.

  کلیدواژگان: تعدیل قضایی، قاعده لاضرر، احادیث جائحه، عذر موجر و مستاجر
 • سعید بیگدلی* صفحات 57-83
  شاید بتوان تلاش برای جبران کامل زیانهای وارده بر زیان دیدگان را محوری ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. سرچشمه بسیاری از تحولات حوزه مسئولیت مدنی، تلاش برای جبران حداکثری خسارات و بی جبران نماندن زیانهای وارده به اشخاص بوده است. بررسی ضوابط ضمان قهری در فقه اسلامی نشان می دهد که این نظام فکری و ظرفیتهای موجود در آن از غنای کافی برای جبران کامل خسارات ناروای وارد بر اشخاص برخوردار است. با این همه برخی نویسندگان حقوقی، قلمرو زیان مادی قابل جبران در فقه اسلامی را بسیار محدود دانسته و معتقدند حرکت بر مدار فقه اسلامی در حوزه مسئولیت مدنی، به معنای بی جبران ماندن بسیاری از خسارات مادی وارد بر اشخاص خواهد بود. توجه به دلایل و مستندات ادعای یادشده و بررسی همه جانبه موضوع در مذاهب مختلف اسلامی نشان از بی توجهی این نظریه به واقعیت موجود در دیدگاه های مطرح در فقه مذاهب اسلامی دارد، چرا که محدودیت اندیشه جبران، عمدتا ناظر به فقه حنفی است که گاه به دلیل تفسیر مضیق ایشان از مال تلقی شدن اشیاء و گاه به دلایل خاص فقهی یا تفسیر ویژه از برخی قواعد مطرح در فقه اسلامی، عملا دایره زیانهای وارده به امور مالی را محدود کرده است که این امر قابل تعمیم بر همه فرق اسلامی نیست. هرچند قلمرو زیان مالی قابل جبران در سایر مذاهب اسلامی نیز یکسان نیست.
  کلیدواژگان: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، زیان مادی، جبران ضرر
 • مسعود جهاندوست دالنجان*، محمد اسحاقی آستانی صفحات 85-109
  هرچند اصل وجود قصاص در فقه جزایی اسلام اصلی غیرقابل تردید است، اما در مورد شرایط و احکام آن شاهد اختلاف بین فقهای مذاهب هستیم. یکی از این موارد اختلاف، بحث گستره حق اولیاءدم و مجنی علیه در کیفیت قصاص قاتل و جانی است. پرسش این است که آیا حق قصاص تنها محدود به پیروی از اثر جنایت است و یا اینکه گستره آن به مماثلت در کیفیت و خصوصیات جنایت نیز امتداد پیدا می کند؟ به عبارت دیگر آیا اولیاءدم و مجنی علیه حق دارند قاتل یا جانی را به همان کیفیت که وی اقدام به قتل یا جنایت نموده، قصاص نمایند؟ پاسخ به این پرسش از جهات دیگری نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که دو بحث «قصاص از طریق اهداء عضو» و «بی حس کردن اعضاء در هنگام قصاص» به طور کامل بر بحث مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص استوار است. یافته های پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد هرچند مشهور فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت نموده اند، اما ادله ارایه شده توانایی اثبات این مدعا را دارا نیستند و قول به جواز مماثلت مستند به ادله مستحکم تری است.
  کلیدواژگان: مماثلت، قصاص، جنایت، کیفیت قصاص، مذاهب خمسه
 • فرزاد پارسا*، سهیلا رستمی، مهرانگیز روستایی صفحات 111-137

  حرمت مال افراد و صیانت از مالکیت، در همه نظامهای تقنینی یکی از اهداف مورد نظر قانونگذار و حتی در نگاه برخی فلاسفه قرارداد اجتماعی، تنها ضرورتی است که تشکیل دولت و صرف نظر کردن از بخشی از آزادی فردی و واگذاری آن به دولت را توجیه می کند. در حقوق کیفری اسلام نیز در کنار حفظ دین، نفس، نسل و عقل به عنوان یکی از مقاصد شریعت ذکر شده است. خزانه مسلمین، شاهرگ اصلی نظام اقتصادی کشور و نیازمند صیانت از دستبرد و تعدی است. در حقوق کیفری اسلام، تعدی به حق مالکیت افراد، با مجازاتهای سنگین حدی و تعزیری پاسخ داده می شود تا مانع از دارا شدن غیر عادلانه و به تبع آن فساد اقتصادی در جامعه گردد. برداشتهای متفاوت از عنوان و مصادیق بیت المال و وجود برخی شبهات در انطباق تعریف و شروط سرقت حدی از اموال خصوصی بر دستبرد به بیت المال، سبب شده برخی فقها این تعدی را همان سرقت مستوجب حد دانسته و برخی دیگر آن را نه سرقت حدی، بلکه موجب تعزیر بدانند و برخی تفصیل و تفکیکهای خاصی را در رویکرد فقهی خود در این خصوص ارایه کنند. قانونگذار هم این جرم را سرقت حدی ندانسته است، گرچه از طرق دیگری و از باب افساد فی الارض و یا با تعزیرات مختلف، چتر حمایت کیفری خاص خود را بر این جرم گسترانده است. رای مختار، دیدگاه قایلان به تفصیل و لزوم اشتمال عنوان سرقت حدی بر دستبرد به بیت المال در صورت وجود شرایط سرقت حدی و بازنگری در قانون مجازات اسلامی در این خصوص است.

  کلیدواژگان: سرقت، فقه مذاهب، بیت المال، حرز، مالکیت
 • میراحمد موسوی اقدم، محمد جعفری هرندی* صفحات 139-168

  به دلیل وجود اختلاف نظر درباره برخی شرایط و ویژگیهای رشد در فقه اسلامی، ضرورت تبیین و تحلیل اقوال و ادله مربوط به آن در منابع فقهی برای رسیدن به نتایج مطلوب احساس می شود. با توجه به این ضرورت، در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفهوم رشد، راه های ثبوت آن و ارتباط آن با بلوغ و عقل و جایگاه شرطیت آن در امور مدنی و کیفری بررسی شده و اصطلاحات قید «کمال العقل» و «مبرسم و معتوه» براساس دیدگاه فقه اسلامی توضیح داده شده و نهایتا مبانی و ادله لزوم احراز رشد در تحقق مسئولیت کیفری تبیین شده است. نتایجی که در این بحث عاید می شود این است که دو پدیده رشد و بلوغ از هم متمایز هستند؛ به این ترتیب که رشد حاصل تکامل عقلی و فکری است، در حالی که بلوغ نتیجه تکامل قوای بدنی و جسمی است و این دو عنصر در افراد ضرورتا لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، بنابراین ملاک در تحقق مسئولیت اعم از مدنی و کیفری، رشد است نه بلوغ؛ علاوه بر این با بررسی ادله عقلی نیز معلوم می گردد که مسایل کیفری به مراتب مهمتر از امور مالی است لذا هم چنان که احراز رشد در امور مالی شرط است، به طریق اولی احراز آن در تحقق مسئولیت کیفری نیز شرط است.

  کلیدواژگان: رشد، بلوغ، مبرسم، معتوه، کمال العقل، امور کیفری
 • محمود ویسی*، راضیه صادقی صفحات 169-197
  انتقال نطفه پس از مرگ همگام با پیشرفت تکنولوژی و دست یابی به روش های نوین کمک باروری از جمله مسایل مستحدث و نوین پزشکی محسوب می شود. در این شیوه، پزشک با استفاده از گامت متوفی مبادرت به باروری شخص بازمانده می نماید. مشهور فقهای امامیه و اهل سنت با بهره گیری از ادله اجتهادی، مبنای اصلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل را بقا یا عدم بقای رابطه زوجیت پس از مرگ برشمرده اند و بر اساس آن، قایل به جواز یا حرمت عمل مذکور شده اند. فارغ از حلیت و حرمت عمل مذکور، آنچه در این میان محل تامل است، تعیین وضعیت نسب کودک حاصل از انتقال نطفه پس از مرگ می باشد که به لحاظ تاثیر به سزای آن بر حقوق مالی و غیرمالی مترتب بر چنین کودکی نظیر: ارث، نفقه، حضانت، ولایت، محرمیت و... حایز اهمیت است. بر همین اساس، نگارنده در مقام بررسی حکم شرعی موضوع فوق از دیدگاه مذاهب اسلامی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافته است که نظر به عدم تاثیر جواز یا حرمت عمل مذکور در صدق عناوین نسبی و هم چنین تکوینی بودن این رابطه، فرزند تولدیافته پس از مرگ والدین واجد نسب شرعی بوده و از آثار و احکام ناشی از آن بهره مند است.
  کلیدواژگان: نطفه، انتقال نطفه، نسب، مرگ، زوجیت
 • مجید وزیری، مرتضی یوسفی* صفحات 199-224
  گروهی از فقیهان امامیه بر اساس تعریف مشهور که در آن بیع، به «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» تعریف شده است ، با خرید و فروش «حق مالی» به علت عین نبودن آن، مخالفت کرده اند. از فقهای اهل سنت، احناف نیز بیع حق را به دلیل مالیت نداشتن آن محل اشکال دانسته اند؛ حال آنکه اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قایل به صحت بیع اموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر ایشان، عده ای از فقیهان امامیه، ثمن واقع شدن حق مالی را تایید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را به عنوان مبیع یا ثمن، داخل در مفهوم بیع دانسته اند. هدف از این پژوهش که به شیوه تحلیلی توصیفی و تطبیقی گردآوری شده، بررسی امکان یا عدم امکان بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی است. از آنجا که در شرع مقدس اسلام، تعریفی از «بیع» و نیز «مال» ارایه نشده و تبیین مفهوم و ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به منظور دستیابی به واقع، ضروری می نماید. یافته های پژوهش پس از نقد و بررسی مبانی فقهی بیع حق مالی، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع این گونه اموال نوظهور، خالی از اشکال است.
  کلیدواژگان: بیع، عین، اموال غیرمادی، حق مالی، مذاهب اسلامی
 • محمد اسدی، محمدجواد حیدری خراسانی* صفحات 225-241

  در جوامع اسلامی، وقف از جایگاه ویژه ای برخوردار است و واقفین در اعتلای شعایر اسلامی و پیشبرد اهداف حکومتی نقش موثری ایفا می کنند. گاه اتفاق می افتد که واقفین عقد وقف را به نحوی منعقد می کنند که بطن اول آن موجود و بطن لاحق آن معدوم است و یا وقف بر بطن لاحق، شرعا مباح و مشروع نیست، نظیر وقف بر زید و کفار. در این صورت میان فقهای امامیه و علمای اهل سنت اختلاف است که وضعیت موقوفه با از بین رفتن صاحبان وقف چگونه خواهد بود؟ فقها در پاسخ به این مسیله، سه دسته هستند: عده ای از فقها، عقد وقف را باطل دانسته و عده دیگر جایز می دانند و کسانی که قایل به عدم بطلان هستند، دو رویکرد دارند: 1. مال موقوفه به سبب شرطیت دوام در ذات عقد وقف، صرف امور خیر و ثواب می شود؛ 2. مال موقوفه به ورثه موقوف علیهم باز می گردد تا وقف هم چنان ادامه یابد. حاصل پژوهش نشان می دهد که عقد وقف با از بین رفتن موقوف علیهم باطل می شود و موقوفه به واقف یا وراث حین الموت او باز می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: واقف، وقف، وقف منقطع الآخر، موقوفه، موقوف علیه
 • حسین ابویی، فهیمه محمدی یگانه*، علی تولایی صفحات 243-262
  ازدواج شخص بیمار منجر به فوت و آثاری که بر آن مترتب می شود از مسایل اختلافی بین امامیه و اهل سنت است. بررسی تطبیقی آراء فقها در این زمینه بیانگر آن است فقهای امامیه در ازدواج مرد بیمار، برای جلوگیری از ضرر رساندن زوج به وراث و ترتب آثار بر ازدواج وی، نزدیکی را شرط صحت ازدواج و ترتب آثار مهریه و ارث بر آن قرار داده اند و در صورت عدم نزدیکی و فوت بیمار، عقد نکاح را باطل می دانند ولی مراد، بطلان حقیقی نیست، بلکه مراد آن است که احکام عقد نکاح مثل مهریه، ارث و عده وفات بر آن مترتب نخواهد شد؛ چرا که اگر مراد از بطلان، بطلان حقیقی باشد، خلف و دور لازم می آید. این در حالی است که فقهای امامیه صحت ازدواج زن بیمار و ترتب آثار عقد نکاح بر آن را مشروط به نزدیکی ندانسته اند. جمهور فقهای اهل سنت به جز مالکیه، ازدواج مرد یا زن بیمار را مطلقا (چه نزدیکی صورت گرفته باشد، چه نگرفته باشد) صحیح دانسته و در صورت فوت زوج بیمار معتقدند زوجه مستحق دریافت مهرالمسمی و ارث است و زوج نیز در صورت فوت زوجه بیمار مستحق ارث است، فقهای مالکیه از مذاهب اهل سنت، بین موردی که زوجه از بیماری مرد آگاه باشد و موردی که آگاهی نداشته باشد، قایل به تفصیل شده و معتقدند گرچه در هر دو مورد عقد ازدواج باطل است ولی در صورت عدم آگاهی، زوجه می تواند پس از بهبودی زوج از بیماری، مهریه خود را دریافت نماید.
  کلیدواژگان: ازدواج بیمار، مرض موت، فقه، مذاهب اسلامی، سد ذرایع
|
 • Khadijeh Afshin, MohamadReza Keikha *, AmirHamzeh Salarzaei Pages 5-35

  The decrees which are issued by the Wali al-Faqih in accordance with the expediencies and requirements of the human society, observing some regulations, are called the governmental decrees; and the absolute expediencies which are considered as expediencies for which there is no text, are called consideration of public interests (Masalih al-Mursalah) in the Islamic law. In this research, which is conducted through a descriptive-analytical method, we are going to assess the governmental decrees with consideration of public interests (Masalih al-Mursalah), in order to clarify the contingency aspects. The findings show that governmental decrees and consideration of public interests, despite the differences in views, on the fundamental aspects such as reason, expediency and objectives of the law, are compatible with each other, and certain religious and rational frameworks cannot be deprived in them. Therefore, the compromise in Shiite jurisprudence can be the examples of reason are based on the rational tradition. In the community, which is the place of the events of the Almighty, the duty to meet the needs of the obligated and to eliminate their distrust to the mujtahids, the necessity of the explanation of this issue, in addition to the purpose of the approximation of religions and views, is doubled.

  Keywords: governmental decrees, Consideration of Public Interests (Masalih al-Mursalah), Advisability, Void Area (Mantaqah al-Firagh), Comparative Jurisprudence
 • Zinat Jafari Fesharaki *, Mohammad Jafari Fesharaki Pages 37-56

  In all legal systems, the items of the contract are binding for both parties; however, sometimes unpredictable conditions like war, sanction, etc. take place which dramatically disturb the economic balance and equilibrium and although enforcing the commitment is not impossible, it is followed by much difficulty and loss. In such cases judicial moderation of the contract is suggested that the rule of prohibition of detriment, rule of distress and constriction negation, Ja’iha Hadiths, cancelling the rent due to lessor and lessee’s excuse and the rule of “العقود تابعه للقصود” law have been applied to prove it. With the carried out investigations it can be concluded that Ja’iha Hadiths and canceling the rent contract due to the lessor or lessee’s excuse have not been accepted by Imamiyyah and among the Sunni schools of thought, Hanafis and Shafi‘ies do not believe in Ja’iha Hadiths. Malikis and Hanbalis are not in agreement about the degree of Ja’iha and Malekis’ statement is more adaptable to Judicial Moderation. Moreover, the majority of Shafi‘i, Hanbali and Maliki Jurists do not consider the lessor and lessee’s excuse as a cause for cancellation, but in Hanafis’ opinion it causes cancellation that in any case this excuse is not capable of justifying judicial moderation of the contract, since even in case it is accepted, it causes the contract cancellation not its moderation.

  Keywords: Judicial Moderation, Rule of Prohibition of Detriment, Ja’iha Hadiths, Lessor, Lessee’s Excuse
 • Saeed Bigdeli * Pages 57-83
  The attempt to fully compensate for the losses incurred by the victims may be seen as the most central principle of civil liability. The origin for many developments in the field of civil liability has been the attempt to maximum compensation for losses and not leaving any damages to persons without remedy. An examination of the criteria of tortious liability in Islamic jurisprudence shows that this system of thought and its capacities are rich enough to fully compensate for the undue losses inflicted on persons. However, some legal writers consider the scope of material compensable losses in Islamic jurisprudence to be very limited and they believe that moving around the jurisprudence circuit in the field of civil liability would mean leaving many material losses to individuals without compensation. Investigating the reasons and evidences of this claim and a comprehensive examination of the subject in various  Islamic schools of thought shows that this theory disregards the reality of the views expressed in jurisprudence of  Islamic schools of thought, because this limitation of the idea for ​​compensation is mainly due to the Hanafi jurisprudence, which sometimes due to its narrow interpretation of considering objects as property and sometimes for specific jurisprudential reasons or specific interpretation of certain rules in Islamic jurisprudence, has practically limited the circle of the losses to financial affairs, that cannot be generalized to all Islamic sects. Though, the scope for recoverable financial losses are not the same in other Islamic schools of thought.
  Keywords: Tortious Liability, Civil Liability, Material Losses, Compensation for Losses
 • Masoud Jahandoost Dalenjan *, Mohammad Eshaghi Astani Pages 85-109
  Although the existence of Qisas (retaliation) is an undeniable principle in criminal Islamic jurisprudence, there are inconsistencies about its conditions and rules among jurisprudents of different schools of thought. The issue of avengers of blood’s and injured party’s expanse of right is one of these inconsistencies in the quality of retaliation of the murderer or the criminal. There comes out a question that whether the right of retaliation is only limited to the effect of crime or it is extended to the similarity in quality and characteristics of crime? In other words, are avengers of blood or the injured party allowed to retaliate murderer or criminal to the same quality as she/he has committed the murder or crime? Answering such question is also important from other aspects, since two issues of “retaliation through organ donation” and “anesthetization of organs during retaliation” are totally consistent with the issue of similarity in the quality of retaliation enforcement. The findings of this descriptive-analytic study showed that although famous Imami, Hanafi and Hanbali jurisprudences have not credited similarity, represented evidences are not able to confirm such assertion and similarity is documented to stronger evidences.
  Keywords: similarity, Qisas (retaliation), crime, Retaliation Quality, the Five Islamic Schools of Thought
 • Farzad Parsa *, Soheila Rostami, Mehrangiz Roustaie Pages 111-137

  The respect for the right to private property and the protection of it, in all legislative systems is one of the goals of the legislature, and even in the opinion of some philosophers of the social contract, it is the only necessity to justify the establishment of government and the abandonment of part of individual liberty and its transfer to the government. The protection of souls, generations, and rationality, along with the preservation of religion, is mentioned as one of the Objectives of Shariah Law (Maqasid al-Shariah) in the Islamic criminal law. At the same time, the Treasury of Muslims is the mainstay of the economic system of the country, which must be protected from theft and abuse. In the Islamic criminal law, the violation of the right to private property of individuals is subject to extreme penalties in order to prevent unfairness and, consequently, economic corruption in society. However, the different interpretations of the title and instances of public treasury and the existence of some doubts as to adaption between the definition and conditions of the theft of private property to the capture of public treasury, has led some jurists to consider this crime as Haddi Theft and others have not considered it as Haddi Theft but as Ta‘ziri Theft and some others have presented some specific details on their jurisprudential approach in this regard. The legislator has not considered the crime to be Haddi Theft, however, in other ways, under the title of spreading corruption on Earth or through different Ta‘ziri punishments, this crime has been considered by the specific criminal support of the legislator. The preferred verdict is that if someone steals from the public property or treasury of Muslims, he should be punished by Hadd if there are the conditions of the Haddi Theft.

  Keywords: Theft, Jurisprudence of Islamic Schools of Thought, public treasury, Secured Keeping Place, ownership
 • MirAhmad Mousavi Aghdam, Mohammad Jafari Harandi * Pages 139-168

  Due to different opinions on the characteristics of growth in Islamic jurisprudence, analysis and interpretation of such opinions seems inevitable and essential. Considering such a necessity, the present paper has attempted to clarify the concept of growth, mechanisms of determining growth and the relationship between growth, maturity and wisdom. The paper has also addressed the significance of growth in civil and criminal issues and defined concepts such as perfection of wisdom on the basis of Islamic jurisprudence. The paper has ultimately dealt with foundations and evidences of necessity of determining growth in the fulfillment of criminal liability. The findings indicate that growth and maturity are two different concepts. Growth is the outcome of perfection of wisdom and intellect while maturity is the outcome of perfection of body and physical abilities. Hence, the criterion for the fulfillment of liability (civil and criminal) should be growth rather than maturity. Furthermore, rational evidence shows that criminal issues are much more important than financial issues, so determining growth in criminal affairs is as significant as determining it in financial issues.

  Keywords: growth, Maturity, Civil Liability, Criminal Liability, Perfection of Wisdom, Criminal Issues
 • Mahmood Veisi *, Razie Sadeghi Pages 169-197
  Transference of gamete after the death of couples that has actually come to realization thanks to technological advances and assisted-reproduction techniques is one of the recent developments in the field of medicine. In this technique, physicians use the gamete of the deceased person to fertilize the surviving person. Drawing on ijtihadic reasoning, leading Imamite and Sunnite jurists have argued that the legitimacy or illegitimacy of this act depends on the continuity of matrimony after death and have actually used this argument as a basis to determine if the afore-mentioned act is legally permissible or not. Regardless of the legitimacy or permissibility of the afore-mentioned act, determination of the lineage of the child resulting from Post-mortem insemination which actually has a significant effect on the child’s financial and non-financial rights such as inheritance, alimony, and custody, guardianship and privity (mahramiyyat), is of vital importance. Thus, in the present study attempts are made to explore the religious decrees issued in this regard from the perspective of Islamic schools of thought. Using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, the researcher has finally concluded that insomuch as the permissibility or legitimacy of the aforesaid practice has no effect on the in-law relationships and given that this relationship is incipient in nature, a child born as result of Post-mortem insemination should be religiously subjected to relationship by blood and enjoy all the rights thereof.
  Keywords: Gamete, Insemination, Parentage, Death, matrimony
 • Majid Vaziri, Morteza Yousefi * Pages 199-224
  A group of Imami jurists, based on the well-known definition in which selling (bay‘) is defined as “ownership of a definite object instead of a definite alternative”, have opposed the purchase and sale of “financial rights” due to its non-objectivity. Among Sunni jurists, Hanafis have also considered the sale of rights as a problem due to its lack of financial value; while the scholars of Maliki, Shafi‘i and Hanbali jurisprudence believe in the validity of the sale of intangible property, such as interests and rights. In addition, some other Imami jurists have confirmed consideration of financial rights as the price of a sale; they perceived the selling of such rights as a price within the concept of sale. This research, which has been conducted through an analytical-descriptive and comparative method, aims at investigating the possibility or impossibility of selling financial rights in the jurisprudence of Islamic schools of thought. Since there is no certain definition of “sale” (bay‘) or “property” (mal) in the Islamic Shariah, and the explanation of the meaning and nature of the two has been left to custom, it is necessary to analyze the nature of sale and property with the presence of modern custom and re-examination of the proponents and opponents’ arguments on the sale of financial rights. The findings of the research, after reviewing the jurisprudential principles on the sale of financial rights indicate that the theory correctness of selling such properties is valid.
  Keywords: Sale (bay‘), Objectivity, Intangible Properties, financial rights, Islamic Denominations
 • Mohammad Asadi, MohammadJavad Heydari Khorasani * Pages 225-241

  Endowment is of a particular status in Muslim societies and endowers play an effective role in promoting Islamic rituals and furthering the governmental objectives. Sometimes it happens that the endowers conclude the contract of the endowment in a way that the first receivers of the endowment are valid and existent while the next ones are invalid, or in a case where the endowment to the next receivers becomes illegitimate as in endowment to the infidels. If this is the case, there is a disagreement between Imami jurists and Sunni thinkers over the status of the endowed property after the death of the endower or the beneficiary. The jurists who provide response fall into these groups: Some of them consider the contract intrinsically invalid and illegitimate, while some call it valid. The ones who consider it invalid are of two views: 1. the endowed property on the account of the durability of the endowment contract should be devoted to the charity. 2. The endowed property should be returned to the heirs of the beneficiary so that the endowment would find continuation. Results of the study demonstrate that the contract of endowment is abolished by the termination of the ones the property is devoted to and the endowed property is given back to the endowers. The present study has been conducted through a descriptive-analytic method and by means of reliance on the library resources.

  Keywords: Endower, endowments, Terminative Endowment, Endowed Property, Beneficiary
 • Hosein Abouei, Fahimeh Mohammadi Yeganeh *, Ali Tavallaei Pages 243-262
  The patient’s marriage which leads to death and its effects, is one of the matters of dispute between Imami and Sunni jurisprudents. In order to prevent lose on heirs by the husband, Imami jurisprudents have considered sexual intercourse as the condition for the validity of marriage contract and accruence of dowry and inheritance, and in the case of the lack of sexual intercourse and death of the patient, the marriage contract is considered invalid. However, real invalidity is not intended here, but the intention is that the rules of the marriage contract like dowry, inheritance, viduity period or Iddah (waiting term) of death do not apply to marriage; because if real invalidity was intended, it would lead to contradiction and circularity, whereas Imami jurisprudents have not considered sexual intercourse as the condition for the validity of sick woman’s marriage. Most of Sunni jurisprudents, except Maliki jurists, have considered marriage of sick man or woman valid; whether the marriage has been consummated or not. In their view, in the case of the husband’s death, the wife deserves to receive the specified marriage portion and inheritance and the husband also deserves inheritance in case of wife’s death. The Maliki jurists distinguished the case in which the woman is aware of the man’s illness from the case in which she is not aware of. They believe that marriage contracts are void in both cases, but in the absence of awareness, the wife can receive her dowry after the husband’s recovery from the disease.
  Keywords: Patient’s Marriage, Mortal Illness, Jurisprudence, Islamic Schools of Thought, Sadd al-Dhara’i‘(Blocking the Means)