فهرست مطالب

تغذیه گیاهان باغی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید رضایی*، محمداسماعیل امیری، عباس بهاری، فرهنگ رضوی، مرتضی سلیمانی اقدم صفحات 1-16

  آهن از عناصر ضروری ریز مغذی در گیاهان به شمار می رود که نقش مهمی در رشد و نمو میوه توت فرنگی دارد. هدف از این پژوهش، تغذیه برگی آهن، تعیین غلظت بهینه و بررسی تاثیر آن بر برخی خصوصیات میوه توت فرنگی رقم کاماروسا بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یک گلخانه هیدروپونیک در شهر زنجان اجرا شد. بدین منظور، ابتدا در یک آزمایش مقدماتی تاثیر محلول پاشی غلظت های مختلف آهن (صفر- 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800 و 2000 میکرومول بر لیتر) طی چهار نوبت زمانی (سه، شش، نه و 12 روز بعد از محلول پاشی) در میوه توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس غلظت 1400 میکرومول بر لیتر به عنوان غلظت بهینه انتخاب گردید. نتایج نشان داد اثر محلول پاشی غلظت 1400 میکرومول بر لیتر آهن بر کلروفیل a، کلروفیلb ، فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)، پراکسیداز (POD)، آسکوربات پراکسیداز (AXP)، محتوای مالون دی آلدیید (MDA) و پراکسید هیدروژن (H2O2) معنی دار بود در حالی که بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، پروتئین محلول کل و pH آب میوه تاثیر معنی داری نداشت. افزون بر این، کاربرد آهن منجر به افزایش 21/8 درصدی کلروفیل a، 67/7 درصدی کلروفیلb ، 36/13 درصدی CAT، 54/24 درصدی POD، 04/18 درصدی AXP و کاهش 2/11 درصدی MDA و 54/8 درصدی H2O2 در میوه های محلول پاشی شده در مقایسه با میوه های شاهد شد. همچنین، غلظت انتخابی آهن موجب تسریع رسیدگی میوه به مدت سه تا چهار روز گردید. دلایل اصلی تاثیر محلول پاشی آهن را می توان به افزایش آهن درونی گیاه و کارآیی بهتر کلروفیل های a وb  مرتبط دانست. به طور کلی، جهت تولید گلخانه ای میوه توت فرنگی رقم کاماروسا و کشت آن در محیط بدون خاک، با توجه به نتایج این تحقیق می توان غلظت 1400 میکرومول بر لیتر آهن با روش محلول پاشی را پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: محلول پاشی، گلخانه، فتوسنتز، رسیدگی، کاماروسا
 • امید یزدی سجادیه، ابراهیم پناهپور*، حبیب الله نادیان، علی غلامی صفحات 17-28

  پسته یک گیاه متحمل به شوری است ولی میزان عملکرد این گیاه در شوری های بالا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد. مهم ترین اهداف این پژوهش، بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر سرعت رشد نسبی، سرعت فتوسنتز خالص، نسبت وزن برگ و مورفولوژی ریشه در سه رقم پسته (اکبری، آقایی و کله قوچی) بود. آزمایش در دی ماه 1393 در شرایط گلخانه ای (مرکز ملی تحقیقات شوری یزد) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارها شامل چهار سطح شوری، (1, 5, 10, 15 dS/m-1) از منبع کلریدسدیم بود. در سطوح شوری کم و متوسط (پنج و ده دسی زیمنس بر متر)، سرعت رشد نسبی نسبت به شاهد به ترتیب 13 و 37 درصد بود که این مقدار در بیشترین سطح شوری (15 دسی زیمنس بر متر) به 66 درصد رسید در حالی که در سطوح شوری کم و متوسط سرعت فتوسنتز خالص نسبت به شاهد به ترتیب 9 و 21 درصد بود که این مقدار در بیشترین سطح شوری به 36 درصد رسید که نشان داد صرف نظر از نوع رقم، در شوری های کم تا زیاد، سرعت رشد نسبی پسته در مقایسه با سرعت فتوسنتز خالص به شوری حساستر است. رقم آقایی به دلیل بالاتر بودن سرعت رشد نسبی، سرعت فتوسنتز خالص، نسبت وزن برگ، طول و چگالی ریشه در بیشترین سطح شوری در تحمل به شوری نسبت به سایر ارقام برتری داشت و رقم اکبری که در بیشترین سطح تنش کمترین میزان صفات اندازه گیری شده را داشت، به عنوان رقم حساس معرفی  شد.

  کلیدواژگان: تنش شوری، ریشه، سرعت رشد نسبی، وزن برگ
 • حامد جوادی، پرویز رضوانی مقدم*، محمدحسن راشد محصل، محمدجواد ثقه الاسلامی صفحات 29-42

  به منظور بررسی اثر کود سبز و مقادیر نیتروژن بر تولید زیست توده و کارایی مصرف نیتروژن در خرفه، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در دو سال زراعی 94-1393 و 95-1394 انجام شد. چهار کود سبز شامل: شاهد (عدم مصرف کود)، ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)، منداب (Eruca sativa L.) و مخلوط منداب و ماشک گل خوشه ای به عنوان عامل اصلی و سه سطح کود نیتروژن شامل: صفر (شاهد)، 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل: وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک اندام های هوایی، نسبت برگ به ساقه، درصد نیتروژن زیست توده، محتوای نیتروژن زیست توده، کارایی جذب نیتروژن، کارایی فیزیولوژیک زیست توده و کارایی زراعی زیست توده بودند. نتایج نشان داد که کاربرد مخلوط منداب و ماشک گل خوشه ای باعث افزایش 1/11 درصدی وزن خشک برگ نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) شد. همچنین برهمکنش کود سبز و نیتروژن بر وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام های هوایی، درصد و محتوای نیتروژن زیست توده، کارایی فیزیولوژیک و زراعی نیتروژن زیست توده خرفه معنی دار بود؛ به طوری که استفاده از تمامی کودهای سبز مورد مطالعه همراه با 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار باعث افزایش تمامی صفات مورد اشاره شد. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از کود سبز ماشک گل خوشه ای همراه با 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار جهت افزایش تولید زیست توده و کارایی مصرف نیتروژن خرفه در منطقه بیرجند قابل توصیه می باشد.

  کلیدواژگان: منداب، ماشک گل خوشه ای، وزن خشک، نسبت برگ به ساقه
 • زهرا نجفی وفا*، علیرضا سیروس مهر، مدینه بیژنی صفحات 43-58
  به منظور بررسی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) با غلظت های مختلف اسید هیومیک و نانوکلات روی، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه زابل در سال 1395 اجرا شد. فاکتور اول شامل چهار غلظت اسید هیومیک (صفر،50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم شامل نانوکلات روی با 4 سطح (صفر، 5/0، 1 و 2 گرم در لیتر) بود. صفات اندازه گیری شده شامل وزن خشک بوته، طول برگ، شاخص کلروفیل، سطح برگ، فعالیت آنزیم کاتالاز، فعالیت آنزیم پراکسیداز، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، مقدار عنصر روی، عنصر فسفر و اسانس مرزه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مقادیر مختلف مصرف کود نانو کلات روی و اسیدهیومیک و اثر متقابل تیمارها بر طول برگ، سطح برگ، شاخص کلروفیل، مقدار اسانس، مقدار روی، فسفر، آنزیم کاتالاز، پرواکسیداز و سوپراکسیداردیسموتاز در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. اما برهمکنش اسیدهیومیک و کود نانو کلات روی وزن خشک بوته معنی دار نشد. اسید هیومیک تا 150 میلی گرم در لیتر همراه با 2 گرم در لیتر نانوکلات روی به ترتیب منجر به افزایش 64 و 75 درصدی وزن خشک بوته و سطح برگ در مقایسه با تیمار شاهد گردید. بیشترین درصد اسانس (17/2) و شاخص کلروفیل (05/12) نیز در کابرد محلول پاشی 150میلی گرم در لیتر اسید هیومیک به همراه 2 گرم در لیتر نانوکلات روی به دست آمد. تیمار شاهد در محتوای عنصر روی و فسفر در مقایسه با بالاترین سطح استفاده از اسید هیومیک و نانوکلات روی به ترتیب 77 و 26 درصد کمتر بود. بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و فعالیت آنزیم کاتالاز نیز در شرایط محلول پاشی 150 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و 2 گرم در لیتر نانوکلات روی مشاهده شد. کاربرد بالاترین سطوح اسید هیومیک و نانوکلات روی باعث افزایش 77 درصدی روی و 26 درصدی فسفر در مقایسه با شاهد شد. بیشترین سطح برگ (4 سانتی متر مربع)، وزن خشک بوته (15/16 گرم)، طول برگ (00002/3 سانتی متر)، مقدار روی (950000/0 میلی گرم در کیلوگرم)، آنزیم کاتالاز (88/1 میکرومول در دقیقه در میلی گرم پروتئین) و آنزیم پرواکسیداز (180/0 میکرومول در دقیقه در میلی گرم پروتئین) در تیمار (150 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و 2 گرم در لیتر کود نانو کلات روی) به دست آمد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، درصد اسانس، گیاه دارویی، نانو کود روی
 • ابومسلم بیدشکی، محمدجواد آروین*، احمد آئین، محمدرضا حسندخت، احمد خلیقی صفحات 59-70

  مصرف بی رویه کودهای نیتروژنه در کشور باعث افزایش میزان نیتروژن خاک و افزایش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی شده است. از سوی دیگر یکی از مهمترین مشکلات خاکهای ایران کمبود سلنیوم است. از این رو جهت غنی سازی سلنیوم در سیب زمینی و ممانعت از تجمع نیترات در غده آن و همچنین افزایش عملکرد سیب زمینی این آزمایش به صورت اسپلیت پلات  در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سالهای 95 و 96 در دو فصل کشت در جیرفت به مرحله اجرا رسید، که در آن تیمار کود نیتروژنه در دو سطح نیتروژن معمول منطقه (150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و نیتروژن زیادی (300 کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار) ، و تیمار سلنیوم از منبع سدیم سلنات (Na2SeO4)  در چهار سطح 0، 50، 100 و150 میلی گرم در لیتر در دو فصل کشت بصورت محلولپاشی مورد برسی قرار گرفت. در پایان مشخص شد که افزایش نیتروژن باعث افزایش صفات کمی ‏و کاهش کیفیت غده سیب زمینی (افزایش میزان نیترات غده و کاهش میزان اسیدهای آمینه) می شود. در حالیکه سلنیوم ضمن افزایش صفات کمی‏ ، صفات کیفی را نیز بهبود بخشید و باعث افزایش انباشت سلنیوم (7 و 3 برابر به ترتیب در شرایط نیتروژن نرمال و نیتروژن زیادی) و کاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی شد. کمترین میزان تجمع نیترات و بیشترین میزان تجمع سلنیوم از تیمار سلنیوم 150 میلی گرم در لیتر حاصل شد.

  کلیدواژگان: سیب زمینی، سلنیوم، نیترات، عملکرد، اسید آمینه
 • سیروس صارمی*، منوچهر قلی پور، حمید عباسدخت، حسنعلی نقدی بادی، علی مهرآفرین، حمیدرضا اصغری صفحات 71-86
  به منظور ارزیابی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده به محلول پاشی اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 98-1397 انجام شد. فاکتور اصلی آزمایش شامل عدم تنش (I0)، تنش متوسط (حذف یک دور آبیاری) (I1) و تنش شدید (حذف دو دور آبیاری) (I2) و فاکتور فرعی شامل عدم محلول پاشی یا شاهد و محلول پاشی تریپتوفان، گلایسین، تیروزین و آرژنین بود. در این تحقیق، صفات ارتفاع بوته، تعداد میوه، وزن خشک میوه، وزن خشک کل، سبزینگی، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنویید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی دار همه صفات به جز سبزینگی و همچنین محلول پاشی محرک های زیستی نیز موجب افزایش معنی دار همه صفات مورد ارزیابی معنی داری بود. اثر متقابل تنش خشکی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر روی وزن خشک میوه، وزن خشک کل، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنویید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته (67/125 سانتی متر)، تعداد میوه (4/11 عدد)، وزن خشک میوه (34/18 گرم)، وزن تر کل (65/249)، وزن خشک کل (89/100 گرم) و سبزینگی (64/54) مربوط به شاهد (عدم تنش) و بیشترین میزان کلروفیل a (56/10 میلی گرم بر گرم)، کلروفیل b (1/5 میلی گرم بر گرم)، کلروفیل کل (65/15 میلی گرم بر گرم) و کاروتنویید (09/10 میلی گرم بر گرم) مربوط به تنش متوسط بود و کمترین مقادیر همه صفات در تیمار تنش شدید خشکی به دست آمد. همچنین، در تیمار محلول پاشی بیشترین مقادیر صفات تعداد میوه (67/12 عدد)، وزن خشک میوه (99/20 گرم)، وزن تر کل (04/238)، کلروفیل a (11/10 میلی گرم بر گرم)، کلروفیل b (09/5 میلی گرم بر گرم) و کلروفیل کل (2/15 میلی گرم بر گرم) از محلول پاشی آرژنین؛ بیشترین مقدار صفات ارتفاع (11/123 سانتی متر) و کاروتنویید (03/10 میلی گرم بر گرم) از محلول پاشی گلایسین؛ و صفات وزن خشک کل (14/108 گرم) و سبزینگی (29/58) از محلول پاشی تیروزین حاصل شد. مهم ترین شاخص مورد ارزیابی یعنی وزن خشک میوه با محلول پاشی آرژنین  حدود 9/38 درصد  نسبت به شاهد افزایش یافت. کمترین مقدار همه صفات نیز از تیمار شاهد (عدم محلول پاشی) به دست آمد. به هرحال کاربرد محرک های زیستی بر بهبود ویژگی های رویشی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده تاثیر مثبتی داشته است که در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و کشاورزی پایدار ارزشمند می باشد.
  کلیدواژگان: عروسک پشت پرده، تنش خشکی، محلول پاشی، اسید آمینه، صفات مورفوفیزیولوژیک
 • فرحناز ویسی علی اکبری، محمود خرمی وفا، معصومه عامریان* صفحات 87-106
  سلنیوم (Se) یک عنصر ضروری برای انسان و حیوانات است. با این حال، اثرات آن بر گیاهان کمتر شناخته شده است. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و تقسیط نیتروژن بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی و پیش ماده های طعم پیاز خوراکی توده ی زرد اصفهان یک آزمایش فاکتوریل بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت فاکتورهای آزمایشی شامل مدیریت مصرف کود نیتروژن توصیه شده بر اساس آزمون خاک (500 کیلو گرم در هکتار کود اوره) در سه سطح بدون کود (شاهد)، کل کود توصیه شده در زمان نشاء، مصرف یک سوم در زمان کشت نشاء+یک سوم در زمان شروع سوخ دهی+یک سوم در زمان توسعه سوخ و فاکتور دوم نیز شامل محلول پاشی برگی سلنیوم به صورت نمک سلنات سدیم در سه سطح صفر، 10 و 50 میلی گرم بر لیتر سلنات سدیم بود. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت سلنیوم میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز (09/2 واحد بر میلی گرم پروتئین) افزایش یافت. محلول پاشی برگی سلنیوم همراه با نیتروژن در سه مرحله تاثیر مثبتی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (74/50 واحد بر میلی گرم پروتئین) داشت. در هر سه سطح سلنیوم با افزایش غلظت نیتروژن میزان نیتروژن کل، گوگرد کل و اسیدهای آمینه (سرین، سیستیین، متیونین و گلوتاتیون) افزایش نشان دادند. با افزایش غلظت سلنیوم میزان گوگرد کل کاهش یافت که کاهش میزان اسیدهای آمینه و ترکیبات مرتبط با طعم را در پی داشت. کاربرد توام سلنیوم و نیتروژن تاثیر مثبتی بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، اسیدهای آمینه و ترکیبات مرتبط با طعم سوخ پیاز نسبت به شاهد نشان داد.
  کلیدواژگان: اسیدهای آمینه، ایزوآلین، کاتالاز و گوگرد کل
 • نسرین ملائی*، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی صفحات 107-116

  به منظور ارزیابی تاثیر محلول پاشی و محلول دهی فسفر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور محلول پاشی فسفر (F) (mg/L10، 5، 0) و محلول دهی فسفر (N) (mg/L20، 10، 5) از منبع منوپتاسیم فسفات با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که خصوصیات رشدی، عملکردی و کیفی گیاه بطور معنی داری تحت تاثیر تیمار ها قرار گرفت. اثر متقابل محلول دهی و محلول پاشی فسفر بر روی عملکرد در سطح 05/0  p≤ معنی دار شد. عملکرد کل در واحد گرم در تیمار (mg/L)10N10 Fنسبت به شاهد حدود 34/847 گرم افزایش داد. بطور کلی خصوصیات رشدی گیاه شامل وزن تر برگ، سطح برگ و حجم ریشه با افزایش سطح در هر دو روش افزایش معنی داری نشان داد. اثرات متقابل محلول پاشی و محلول دهی فسفر بر ویتامین ث و آنتوسیانین کل در سطح 05/0  p≤ معنی دار شد، و تیمار (mg/L) 20N10 Fمیزان ویتامین ث و آنتوسیانین کل را نسبت به شاهد 71 و 30 درصد افزایش داد. بیشترین اسیدیته قابل تیتر میوه با مقایسه میانگین 95/1% در تیمار (mg/L) 10N0F اندازه گیری شد.

  کلیدواژگان: آبکشت، پومیس، توت فرنگی، عملکرد و غلظت فسفر
 • محمدرضا پورقیومی*، کمال غلامی پور فرد، احمد نوشکام صفحات 117-130
  این پژوهش به منظور امکان کاهش تناوب باردهی نارنگی کینو در منطقه دزفول در قالب دو آزمایش اجرا گردید. در آزمایش اول به منظور افزایش محصول درختان نارنگی کینو در سال کم بار، اقدام به تغذیه برگی درختان با استفاده از محلول پاشی کودهای اوره با غلظت های صفر، سه و پنج در هزار و سولفات منیزیم با غلظت های صفر، یک و سه در هزار و ترکیب سطوح اوره و سولفات منیزیم در اوایل ماه های دی، بهمن و اسفند سال پربار (1396) گردید. در آزمایش دوم جهت بررسی امکان کاهش تناوب باردهی نارنگی کینو در سال پر بار، از محلول پاشی هورمون نفتالین استیک اسید (NAA) در غلظت های صفر، 200،  300 و 400 میلی گرم در لیتر و غلظت های صفر، 700، 1200 و 1700 میلی گرم در لیتر کارباریل در مرحله 40 روز بعد از تمام گل در سال پربار (1397) استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان عملکرد درختان در سال کم بار مربوط به محلول پاشی با کود اوره به نسبت سه در هزار + سولفات منیزیم به نسبت یک در هزار در اوایل ماه بهمن سال قبل (پربار) است و توانست تناوب باردهی را نسبت به درختان شاهد به میزان قابل قبولی کاهش بدهد (78/10 کیلوگرم افزایش محصول). نوع کود بر ویژگی های کیفی میوه تاثیر نداشت اما زمان محلول پاشی بر میزان اسید میوه تاثیر داشت به طوری که بیشترین و کمترین میزان اسید میوه به ترتیب مربوط به محلول پاشی در ماه های دی و بهمن بود. بر اساس نتایج ترکیب کارباریل قادر به کاهش تناوب باردهی در مرحله 40 روز بعد از تمام گل در درختان نارنگی کینو در منطقه دزفول نبود. در بین غلظت های مختلف NAA، محلول پاشی NAA با غلظت 200 میلی گرم در لیتر با کاهش 5/36 درصدی در میزان عملکرد به نحو متعادل تری تناوب باردهی را کاهش داد و تفاوت معنی داری با درختان شاهد داشت.
  کلیدواژگان: تناوب باردهی، دزفول، کارباریل، محلول پاشی، نفتالین استیک اسید
 • محمود رمرودی*، محمد رئیسی نژاد، محمد گلوی، محمدرضا اصغری پور صفحات 131-144

  به منظور بررسی برنامه های مختلف تغذیه بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد اقتصادی و میزان آنتوسیانین چای ترش، آزمایشی در قالب طرح بلوک​های کامل تصادفی در چهار تکرار در شهرستان قلعه گنج استان کرمان در سال 97-1396 اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی کامل (NPK)، اسید هیومیک، نانو بیوزر، 50 درصد NPK + 50 درصد اسید هیومیک، 50 درصد NPK + 50 درصد نانو بیوزر، 50 درصد اسید هیومیک + 50 درصد نانو بیوزر و عدم مصرف کود (شاهد) بودند. نتایج نشان داد که ویژگی های مورد بررسی (ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک کاسبرگ، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، وزن تر اندام هوایی، درصد پروتئین برگ، کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ) به طور معنی داری تحت تاثیر برنامه های مختلف تغذیه ای قرار گرفتند. بیشترین مقادیر ویژگی های مذکور از کاربرد 50 درصد NPK + 50 درصد اسید هیومیک و کمترین مقادیر آن​ها​​ از شاهد  به دست آمد. تحت تاثیر کاربرد تلفیقی 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک، وزن خشک کاسبرگ نسبت به شاهد حدود 47 درصد افزایش یافت. به طوری که کمترین وزن خشک کاسبرگ از تیمار شاهد و بیشترین آن از کاربرد 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک به دست آمد و کاربرد اسید هیومیک و نانو بیوزر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 0/27 و 2/21 درصد وزن خشک کاسبرگ بیشتری داشتند. نتایج نشان داد بیشترین میزان آنتوسیانین از کاربرد 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک به دست آمد، گرچه که تفاوت آن با تیمار NPK از نظر آماری معنی دار نبود. در مجموع نتایج نشان داد که کاربرد 50 درصد NPK+50 درصد اسید هیومیک تاثیر مثبتی در بهبود ویژگی های مورفولوژیک، تولید کاسبرگ و میزان آنتوسیانین چای ترش دارد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، اسید هیومیک، عملکرد کاسبرگ، کلروفیل برگ، نانو بیوزر
 • محسن سیلسپور* صفحات 145-158

  طی یک مطالعه میدانی یک ساله، غلظت فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی سبزی های برگی در مزارع محدوده شهرستان های ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک اندازه گیری شد. میانگین غلظت سرب، کادمیوم و نیکل در سبزی های برگی به ترتیب 0/2، 07/0 و 1/2 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بود که در مورد سرب، 10 برابر حداکثر مجاز بود و در مورد کادمیوم و نیکل کمتر از حداکثر مجاز بود. میانگین غلظت سرب، کادمیوم و نیکل در خاک مزارع به ترتیب  7/10، 46/1 و 1/18 میلی گرم در کیلوگرم بود که کمتر از حداکثر مجاز بود. برای ارزیابی ریسک خطر مصرف سبزی های برگی از شاخص خطرپذیری به بیماری های غیرسرطانی استفاده شد. میانگین شاخص خطر پذیری سرب، نیکل و کادمیوم در سبزی های برگی به ترتیب 22/0، 05/0 و 03/0 بود. در بین سبزی های برگی بیش ترین خطرپذیری سرب، نیکل و کادمیوم مربوط به سبزی های نعناع، جعفری و کاهو بود. نتایج حاصل از محاسبه فاکتور تجمع زیستی نشان دهنده آن بود که گشنیز در بین سبزی های برگی، بیش ترین فاکتور تجمع زیستی سرب و نیکل را داشت ولی سبزی های برگی از نظر تجمع کادمیوم تفاوت معنی داری با هم نداشتند.

  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، نیکل، تجمع زیستی
 • سارا فرسرایی، محمد مقدم* صفحات 159-174
  به منظور بررسی اثر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و میزان جذب برخی عناصر ریحان رقم کشکنی لولو تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (صفر، 40، 80 و 120 میلی مولار کلرید سدیم) و چهار سطح سوپرجاذب (بدون کاربرد، آکوازورب، تراکوتم، استاکوزورب) در سه تکرار انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل خصوصیات رشدی (ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول میانگره، قطر ساقه، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه و سنبله و ارتفاع سنبله) و میزان جذب عناصر (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، نسبت پتاسیم به سدیم، کلسیم و منیزیم) بودند. نتایج مقایسه میانگین داده ها در هر دو چین برداشت نشان داد که با افزایش شوری خصوصیات رشدی گیاه کاهش یافت و کاربرد سوپرجاذب‏ها به خصوص در چین دوم برداشت سبب بهبود این صفات شدند. در چین اول برداشت و در شوری 120 میلی‏مولار میزان پتاسیم، فسفر و نیتروژن با کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و نسبت پتاسیم به سدیم با کاربرد سوپرجاذب آکوازورب به ترتیب 43/28، 96/68، 55/71 و 47/68 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند. همچنین نتایج نشان داد که در بالاترین سطح شوری کاربرد هر سه نوع پلیمرسوپرجاذب توانست سبب کاهش معنی‏دار سدیم نسبت به شاهد شود. نتایج چین دوم برداشت نشان داد که با کاربرد سوپرجاذب تراکوتم در بالاترین سطح شوری (غلظت 80 میلی‏مولار) میزان پتاسیم و فسفر 66/34 و 44/44 درصد افزایش و میزان سدیم 95/19 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد که سوپرجاذب‏ها با ذخیره آب و کاهش غلظت نمک‏ها در اطراف ریشه موجب کاهش اثرات منفی ناشی از تنش کلرید سدیم می شوند و از بین سوپرجاذب‏های مورد استفاده در این تحقیق، سوپرجاذب تراکوتم موثرتر واقع شد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، تراکوتم، رشد، فسفر، نیتروژن
|
 • Saeed Rezaei *, MohammadEsmaeil Amiri, Abbas Bahari, Farhang Razavi, Morteza Soleimani Aghdam Pages 1-16
  Background and Objectives

  Iron is considered as a micro-element with essential roles in plant metabolism and also, is a cofactor in the function of antioxidant enzymes. The strawberry is one of the favorite fruits throughout the world and maybe classified as a functional food as it is a rich source of phytochemicals and vitamins. Therefore, nutrition of foliar minerals is of particular importance for the rapid supply of plant nutrients. The aim of this study was to the determination of optimum concentration and evaluation of the pre-harvest application of iron on some antioxidant enzyme activities and qualitative characteristics of strawberry fruit during developmental stages.

  Materials and Methods

  The experiment was factorial based on a randomized complete block design with three replications. This experiment was carried out at the University of Zanjan in the spring and summer of 2018. Firstly, in a pretest, the effect of different amounts of iron was investigated (0-200-400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800 and 2000 μmol/L) at 3, 6, 9 and 12 days after the foliar application in some of the characteristics. Then, the concentration of 1400 μmol/L was considered as the optimum concentration. Finally, data analysis was done using SPSSver 22, and means were compared by Duncan’s multiple range tests at 5% level of Probability.

  Results and Discussion

  Results showed that chlorophyll a, chlorophyll b, catalase, peroxides, and ascorbate peroxidase were significantly increased by iron treatment in comparison to the controls. Besides, strawberry fruits treated with iron in comparison to the controls exhibited lower, MDA, and H2O2 content. But it had no significant effect on SOD enzyme, pH, and soluble protein. In addition to the above results, the application of 1400 μmol/L iron accelerated fruit ripening for several days. The main reasons for the effect of the treatment can be related to the increase in iron content in the plant, the decrease in competition between vegetative and reproductive growth, as well as better photosynthetic efficiency. According to the results, the application of iron during the fruit growth stage increased the activity of most antioxidant enzymes and improved the quality of strawberry fruit. These results are in agreement with those obtained by Pestana et al. (2013) and Zaerei et al. (2016) of strawberry growth and crop yield improved by foliar application of iron chelate. The experiments demonstrated the beneficial effects of foliar Fe-EDTA application on some antioxidant enzyme activities and qualitative characteristics of strawberry fruit during developmental stages. Generally, for the production of strawberry greenhouses and its cultivation in hydroponic, according to the results of this study, a concentration of 1400 μmol/L can be suggested by the spraying method.

  Keywords: Spraying, greenhouse, photosynthesis, ripening, kamarossa
 • Omid Yazdi Sajadieh, Eebrahim Panahpour *, Habib Nadian, Ali Gholami Pages 17-28

  Soil and water salinity in many parts of the world, especially in arid and semiarid areas, growth limiting factor. In recent years, much research into adapting the plants to environmental stresses such as salinity. Pistachio plant salt-tolerant, but the yield on high salinities and decreases severely affected. Iran is one of the most important producers of pistachios in the world. The aim of this work was to study the effect of salinity on Relative Growth Rate, Net Assimilation Rate, Leaf Weight Ratio three cultivars of pistachio(Akbari, Aghaei and Kalle-Ghuchi). The experiment was arranged in a randomized complete block design consisting of a 3×4 factorial combination of three pistachio cultivars and four salinity levels (1, 5, 10 and 15dS/m sodium chloride) with 3 replications. Aghaei have high amount of Relative Growth Rate, Net Assimilation Rate, Leaf Weight Ratio and Root length at the highest levels of salinity (15 dS/m) and Akbari due to have less amount of Relative Growth Rate, Net Assimilation Rate, Leaf Weight Ratio and Root length sensitive to salinity.

  Keywords: salinity stress, Root, Relative Growth Rate, Leaf weight
 • Hamed Javadi, Parviz Rezvani Mooghadam *, MohhamadHassan Rashed Mohasel, MohhamadJavad Seghatoleslami Pages 29-42

  In order to investigate the effect of green manure and nitrogen levels on biomass production and nitrogen use efficiency in experimental purslane during two crop years of 1394-94 and 2014-95 at Birjand University Research Farm, a split plot design based on randomized complete block design with three replications. Four green manure including: control (no green manure), flower vetch (Vicia villosa L.), mandab (Eruca sativa L.) and mix of mandib and flower vetch as main factor and three levels of pure nitrogen fertilizer including: zero (control) , 50 and 100 kg ha-1 were as sub-factors. The traits studied in this experiment included: fresh and dry stem weight, fresh and dry leaf weight, fresh and dry weight of shoots, leaf to stem ratio, biomass nitrogen content, biomass nitrogen content, uptake efficiency, biomass physiological efficiency and biomass agronomic efficiency. They were. The results showed that application of clover and vetch blend in all treatments increased all the studied traits. Also, increasing nitrogen fertilizer increased shoot fresh and dry weight, shoot fresh and dry weight, biomass nitrogen content, uptake efficiency and biomass agronomic efficiency. The interaction of green manure and nitrogen on shoot fresh weight, shoot dry weight, percentage and nitrogen content of biomass, physiological and agronomic efficiency of purslane were significant. So that the application of green manure with 100 kg of pure nitrogen increased all mentioned traits. According to the results of this experiment, application of green manure, especially blend of vetch and vetch with 100 kg of pure nitrogen, increased biomass production and efficiency of purslane nitrogen application in Birjand region.

  Keywords: Eruca sativa, Vicia villosa, dry weight, leaf, ratio
 • Zahra Najafivafa *, Alireaz Sirousmehr, Madineh Bijani Pages 43-58
  Introduction
  Fertilizer management is utmost important factor in success of pharmaceutical crops cultivation. Application of biological fertilizers is important in production of these plants. Therefore the use of this type of fertilizers in the production of medicinal plants is expanding and seems to be becoming a global approach.
  Materials and Methods
  The effect of humic acid and nano-chalate zinc fertilizer on activity of catalase, peroxidase, superoxide dismutase enzymes and essential oil of savory plant was investigated using a factorial experiment based on completely randomized design two factors and with four replications in a greenhouse at Zabol University in 2014. The factors were humic acid with four levels (zero, 5.0, 1 and 1.5 mg/L) and nano-chalate zinc fertilizer with four levels (0, 50, 100 and 200 g/L).
  Results and Discussion
  The results of variance analysis showed that humic acid, nano zn chelated fertilizer and the interaction of factors had significant effects at 1 % probability level on leaf length, leaf area index, chlorophyll index, essential oil content and zinc conten, phosphorus, catalase enzyme, peroxidase enzyme and superoxidase dismutase enzyme but the interaction of nano zinc chelated and humic acid fertilizers was not significant on plant dry weight. The treatments showed significant effects on chlorophyll index, leaf length and area, enzyme activity of catalase, peroxidase, superoxide dismutase, zin contentc and percentage of essential oil. At all levels of humic acid, application of nano fertilizer increased the activity rate of catalase and peroxidase enzymes, zinc, phosphorus and essential oil percentage in the application of 1.5 mg/L humic acid and 200 g/L nano fertilizer increased 58, 34, 75, 26 and 77%, respectively. Application of 1.5 mg/L humic acid and 200 g/L of nano fertilizer had the greatest effect on leaf area index (4), plant dry weight (16.15 g), leaf length (3/20 cm), zinc conten (0/950 mg/kg) catalas enzyme (1.88 Mg.-1 Protein. Min-1) and peroxidase enzyme (0.180 Mg.-1 Protein. Min-1).
  Keywords: Organic acid, plant nutrition, nano fertilizers
 • Aboumoslem Bideshki, MOHAMMAD JAVAD ARVIN *, Ahmad Aien, Mohammad Reza Hassandokht, Ahmad Khalighi Pages 59-70
  Introduction

  The potato (Solanum tuberosum L.) tuber is the third most important food crop in the world after rice and wheat for human consumption and makes an important contribution to the diet of people worldwide (Haverkort et al. 2009). Global cultivation area of about 19.35 million hectares in 2014 and annual production of nearly 382 million tons and nearly 5 million tons has been reported in Iran (FAO, 2016). Selenium (Se), as an essential part of human nutrition, plays a significant role in a number of metabolic functions and also shelters plants from several abiotic and biotic stresses (Schiavon et al. 2017). Se can affect the quality of vegetables and fruit. Increased cellular content of linoleic acid and sterols and a decreased oleic acid content have been observed in Camelia oleifera plants treated with Se (Song et al. 2015). Se spraying has been used to enhance the selenium content in broccoli (Sindelarova et al. 2015), radishes (Schiavon et al. 2016), basil (Mezeyova et al. 2016), tomatoes (Zhu et al. 2016), grapes (Zhu et al. 2017) and other crops (Puccinelli et al. 2017).

  Material and method

  Two field experiments were carried out in Jiroft (57 90 E L. 28 13 N Lat., 625 m above sea level), Kerman, Iran, during 2016-17 (October to Jan) and 2017 (Jan to Apr) with Sante cultivar. In Jiroft minimum and maximum temperatures over growing season were 8 and 40 °C, respectively in first season and 8 and 43 ºC, respectively in the second. Relative humidity was 55-60% in every two years. The soil had a sandy-loam texture, and the acidity (pH), electrical conductivity (EC), absorbable potassium, absorbable phosphorus, total nitrogen and selenium content of the soil extract were 7.50, 2.41 ds m-1, 159 mg/l, 8.80 mg/l, 0.03 % and 0.17, respectively (table 1). This study was carried out as a split plot with three replicates. Experimental treatments included foliar application of nitrogen fertilization on 2 level normal (150kg/h) and high nitrogen (300kg/h) and selenium (Se) (0, 15, 30 and 60 mg/l) as sodium selenate (Na2SeO4) 35 days after plant emergence. During the experiment, morphological traits including plant height, plant fresh weight, tuber weight and tuber yield and chemical and biochemical traits including selenium and nitrogen levels, starch, ion leakage and malondialdehyde, chlorophyll content, Catalase enzymes, nitrate reductase and superoxide dismutase, and some amino acids were evaluated.

  Result and disscution:

  Overall, it has been shown that nitrogen uptake increases the quantitative traits and decreases the quality of potato tuber cultivars. Selenium application, improving yield, qualitative and quantitative traits, increased selenium accumulation and reduced nitrate accumulation in potato tubers. The lowest amount of nitrate accumulation and the highest selenium accumulation were obtained from 150 mg/l selenium treatment. The highest yield of the tuber was obtained from 150 mg/l Selenium treatment. Although Se is not yet confirmed as an essential micronutrient in higher plants (Turakainen et al. 2004; Rani et al. 2005), many researchers have already shown that selenium (Se) could increase the tolerance of plants exposed to stressful environments (Djanaguiraman et al. 2005; Djanaguiraman et al. 2010). In the present study, potato plants treated with Se resulted in an increase in shoot fresh weight and tuber yield. Se increases the allocation of phytosimulates to grow tubers, so tubers act as a rich source for carbohydrates and selenium accumulation. They also attributed the positive effect of selenium on potatoes to the antioxidant effects of selenium on the plant's aging delay. They reported that selenium fertilization could improve the nutritional value of potato by increasing the level of organic compounds containing selenium in the tubers.

  Keywords: Potato, Selenium, nitrate, yield, amino acid
 • Sirous Saremi *, Manouchehr Gholipoor, Hamid Abbasdokht, Hassanali Naghdi Badi, Ali Mehrafarin, Hamid Reza Asghari Pages 71-86
  These experiments were performed in a three replicated-split plot factorial arranged in CRBD with three drought stress levels ((I0) (no-stress) I1 (moderate stress) I2 (severe stress)) in the main plots and foliar application of different amino acids (Tyrosin, Argenin, Tryptophan, Glycine and without foliar application as control treatments) in subplots. This study was carried out in the research field of the Iranian institute of medical plant, Karaj, Iran during 2017-2018. This study stimulated plant height, number of fruit, total dry matter, SPAD, chlorophyll a(CHLa), chlorophyll b (CHLb), total chlorophyll (CHLt), and caretonied. The results indicated that drought stress had significantly affect (p ≤ 0.01) on all traits except SPAP, and also foliar application of amino acids was significant in all traits. Interaction effects CHLb, CHLt, and caretonied was significant. The highest amount of plant height, number of fruits, fruit dry weight, total dry matter, and SPAD obtained from control (no drought stress) and the highest amount of CHLa, CHLb, and CHLt, shown in moderate stress and finally, Severe drought had the Lowest amount of all treatments. Besides, the most number of fruit, fruit dry matter, and CHLA, CHLB, CHLT was in the foliar application of Arginine and plant height and carotenoids and total dry matter and SPAD were in glycerin and Tyrosin respectively. Fruit dry matter is the main index of assessment and increased by argenin application by 39.8 percent than control. Furthermore, nonfoliar application(control) had the lowest amount in all traits. in general, Biostimulants application improved the vegetative and morphophysiological characteristics and caused a reduction in chemical fertilizer consumption and sustainable agriculture progress.
  Keywords: Physalis alkekengi, Drought stress, Foliar application, Amino acids, The morphophysiological responses
 • Farahnaz Veisialiakbari, Mahmud Khoramivafa, Masoomeh Amerian * Pages 87-106
  Selenium is an essential element for humans and animals. However, its effects on plants are less well known. In the present study, the effect of different levels of selenium and nitrogen split on activity antioxidant enzymes and flavor precursors of Isfahan yellow iandraces onion was studied.In this experiment, the factors involved the management of nitrogen use in 3 levels including control, total fertilization at the time of transplantation and one-third fertilization recommended at the time of transplantation+ one-third fertilization at the time of bulb initiation+ one-third fertilization at the time of bulb growth, and the second factor is the selenium in 3 levels: 0, 10 and 50 mgL-1 sodium selenate. The results showed that peroxidase activity increased with increasing selenium concentration. Foliar application of selenium with nitrogen split in three steps had a positive effect on the activity of catalase. At all three levels of selenium, total nitrogen, total sulfur and amino acids (serine, cysteine, methionine and glutathione) increased with increasing nitrogen concentration. As the concentration of selenium increased, the total sulfur content decreased, which resulted in a decrease in the amount of amino acids and flavor precursors. The results showed that the combined use of selenium and nitrogen had a positive effect on the amount of antioxidant enzymes, amino acids and onion flavor precursors.
  Keywords: Amino acids, Catalases, Isoalliin, Total Sulfur
 • Nasrin Mollaei *, Seyyed Jalal Tabatabae, Yavar Sharafi Pages 107-116
  Introduction

  Strawberries with scientific name (Fragaria × ananassa Duch) are frome Rosaceae family. Today, due to high demand for higher quality and out-of-season strawberries, breeders have turned to greenhouse production and soilless cultivation. Hydroponics is the knowledge of planting plants without the use of soil, in which micro and macro element is added to the water (Tullaie, 2002). Excessive consumption of chemical fertilizers and high prices of fertilizers are some of the reasons for the increase in production costs. Due to the shortage of phosphorus ore mines in Iran and the need to import to provide the required phosphorus fertilizer and sanitary conditions, leaf nutrition is one of the ways to reduce consumption in chemical fertilizers. Phosphorus is one of the most macro element nutrients and is highly mobile in plant organs, especially in flowers and seeds. After nitrogen the phosphorus is the second limiting factor performance (Shen et al., 2011). Phosphorus in biochemical processes, compositions energy and energy transfer mechanisms involved (Tabatabaei, 1392). Phosphorus in strawberries is affects the size, shape of the fruit, ability to retain and form the color of the fruit. It also contributes to increased root formation and better plant growth and development. Phosphorus acts as a substrate and regulator of anti-oxidative stress. Rising prices for chemical fertilizers, the need for economical production and pollution of groundwater due to unconventional use of chemical fertilizers are some of the problems that can be solved with proper planning. Therefore, the purpose of this project is to investigate the effect of consumption method including phosphorus solution and phosphorus spraying from the source (Monopotassium phosphate) on the quality of Strawberry Paros cultivar and determine the appropriate concentration of solution on vegetative and yield properties.

  materials and methods

  This experiment was performed in November 2017 in the hydroponic research greenhouse of Shahed University. The treatments included three different concentrations of phosphorus foliar application (F) (0, 5, 10 mg/l) and three different concentrations of phosphorus solution (N) (5, 10, 20 mg/l) from the source of Monopotassium phosphate. For the culture, a rectangular cube 45 cm long and 35 cm wide was filled with pumice. In each bag, 3 strawberry seedlings were planted with the appropriate distance. Greenhouse temperature and humidity were regularly adjusted by the central system for proper growth. Different concentrations of phosphorus solution were placed in barrels were in the main source, which were given to the plant in certain amounts during the growing period through irrigation. The other nutrients were the same in all treatments. Phosphorus concentrations sprayed after opening 80% of the flowers at one time. To measure total yield, after ripening strawberry fruits belonging to the plants of each experimental unit were harvested and weighed. Leaf area was measured with leaf area meter. To measure the fresh and dry weight of the leaves, a plant bush was selected where the plant had full growth. The weight of the leaves of each treatment was weighed by digital scale with an accuracy of 0.001 g. For dry weight, the leaves were placed in an oven at 75 C for 48 hours and weighed after complete drying. The volume of the root was taken based on the displaced of water transferred in the graduated cylinder divided by the density of the water. To measure titratable acidity, 0.1% sodium hydroxide was used to change the color of the juice in the presence of a few drops of phenolphthalein reagent. Fruit diluted with distilled water with 1% starch reagent was measured by 10 milliliters of potassium iodide 5% and titration by copper sulfate 1% to the stage of color to brown change to measure vitamin C. The pH differential method was used to measure the total amount of anthocyanin (Wang and Gao, 2013). This experiment was performed as a factorial in a completely randomized design in three replications. Data analysis was performed by SAS software and mean comparison using Duncan's.

  Keywords: Hydroponic, pumice, phosphorus concentration, strawberry, yield
 • Mohammadreza Pourghayoumi *, Kamal Gholamipour Fard, Ahmad Nooshkam Pages 117-130
  Introduction
  Kinnow mandarin is a high yield cultivar that has special importance due to its interesting flavor and high tolerance againts high temperature conditons (Nawaz et al., 2008). Unfortunately, it has alternate bearing habit that affecteing its economic efficiency (Safaei-Nejad et al., 2015) . Foliar application of fruit thining compounds and nutrientes in on-year could be efective to adjust alternate bearing in fruits (Rabe, 1994; Safaei-Nejad et al., 2015; Sebastian et al., 2019). This research was carried out in order to the evaluation of the possibility of alternative bearing adjustment of Kinnow mandarin using foliar application of thinning compounds and nutrients in Dezful region of Iran.
  Material and methods
  To cope with alternative bearing problem of Kinnow mandarin trees in Dezful region of Iran, two separate experiments were conducted during 2018. In the first experiment, in order to increase the yield of Kinnow mandarin trees in off-crop year, the trees were treated with foliar application of urea (0, 0.3 %, and 0.5%) and magnesium sulfate (0, 0.1%, and 0.3%) fertilizers and the mixture of them in the early of January, February and March in on-crop year. In the second experiment, trees were treated by spray application of Naphthalene acetic (NAA) (zero, 200, 300, and 400 mg/l) and Carbaryl (zero, 700, 1200, and 1700 mg/l) at 40 days after full bloom stage during on-year. At the end, yield, fruit characteristics including fruit weight, fruit length and diameter and their ratio, total soluble solids, vitamin C, total acidity and TSS/TA ratio were measured. Analysis of variance was performed by ANOVA procedures (SAS 9.1 for Windows) and significant differences were calculated according to Duncan’s multiple range tests (P < 0.05).
  Results and discussion
  according to the results, yield and fruit weight were significantly affected by the interaction of type of fertilizer × time of foliar application, while fruit length and diameter were not significantly affected by them. Also, fruit length and diameter were affected significantly by fertilizer type. Foliar application of urea (0.3%) + Magnesium sulphate (0.1%) in the early of February at on-crop year significantly increased the yield of Kinnow mandarin trees in off-year. It highlights the role of time of foliar application and ratio of nutrients on adjustment of alternative bearing of Kinnow mandarin in a special region. Results shows, total acidity of fruits was significantly affected by time of foliar application while other chemical properties of fruits were not significantly affected by time of foliar application, type of fertilizers and their interaction. The results indicated, the effects of foliar application of NAA and Carbaryl at 40 days after full bloom stage in on-year on yield and fruit length were significant while fruit weight and diameter and the ratio of fruit length to diameter were no significantly affected by these compounds. The highest and lowest yield of kinnow mandarin trees was related to the treatments of control and foliar application of NAA (400 mg/l), respectively. Regarding to the yield of Kinow mandarin trees, there were no statically significant difference between foliar application of Carbaryl and control treatment.
  Conclusion
  Overall, the highest yield of trees in off-crop year was related to the treatment of foliar application of urea (0.3%) + Magnesium sulphate (0.1%) in the early of February (on-crop year) that had significant difference with control trees and it was able to adjust alternative bearing to a satisfactory level. Based on the results, Carbaryl compound is not able to adjust alternative bearing of Kinnow mandarin trees at 40 days after full bloom stage in Dezful region. Among different concentration of NAA, NAA spraying with concentration of 200 mg/l adjust alternative bearing more appropriately and had significant difference with control trees, but the concentration of 300 and 400 mg/l NAA reduced the level of yield with a great intensity, which is not recommended.
  Keywords: Alternate bearing, Carbaryl, Dezful, Naphthalene Acetic Acid, Spray
 • Mohmad Raisi Nezhad, Mohamad Galavi, MohmadReza Asgharipour Pages 131-144

  Roselle from the Malvaceae family, which specialized in warm climates (Copley, 1975), is considered a medicinal plant (Aziz et al., 2007). The growing trend towards the consumption of medicinal plants without proper planting methods, proper management and planning will have alarming consequences such as environmental degradation. The evaluation of plant nutrition systems is one of the most important crop planning needs in order to achieve high yield and optimum quality. Soil fertility and plant nutrition can improve input efficiency while preserving the environment, water quality, and reducing erosion. The results of numerous studies indicate the significant effect of combined fertilizers along with organic and biofertilizers on plant height, leaf protein percentage, anthocyanin content and dry weight of roselle (Mohammadpour Vashvaei et al., 2017; Ahmad et al., 2011). Due to the importance and role of medicinal plants in various industries and the need for their production in agricultural systems and the need to manage plant nutrition to increase production and environmental protection, it is necessary to conduct this type of research.

  Materials and Methods

  Experiment was conducted in a completely randomized block design with four replications in Ghale Ganj city in 2017-18. Treatments comprised NPK fertilizer, humic acid, Nano Biozar, 50% NPK + 50% humic acid, 50% NPK + 50% Nano Biozar, 50% humic acid + 50% Nano Biozar and control. The measured traits include characteristics plant height, stem diameter, dry weight of sepals, number of boll per plant, weight of boll, weight of fresh shoot, percentage of leaf protein, chlorophyll, relative leaf water content and anthocyanin. Finally, data was analyzed using SAS9.1 and means were compared by Duncan’s multiple range test at 5% level of probability.

  Results and Discussion

  Results of analysis of variance showed that plant height, stem diameter, dry weight of sepals, number of boll per plant, weight of boll, weight of fresh shoot, leaf protein percentage, leaf chlorophyll, relative water content were affected by different feeding schedules. The highest amount of mentioned traits belonged to the application of 50% NPK and 50% humic acid and the lowest values belonged to the control treatment. So that dry weight of sepals increased about 47% in 50% humic acid + 50% NPK fertilizer compared to control. The lowest amount of dry weight of sepals was obtained from the control treatment and the highest amount from the use of 50% NPK + 50% humic acid and the use of humic acid and Nano-biozar had 27.0% and 21.2% higher dry weight of sepals compared to the control, respectively. The results showed that the highest amount of anthocyanin were obtained from the use of 50% NPK + 50% humic acid, although the difference with NPK treatment was not statistically significant.

  Conclusion

  Results showed that the combined application of humic acid + chemical fertilizer improved the physiological and morphological traits and increased roselle growth by accelerating root nutrient uptake and this resulted in rapid establishment of plants.

  Keywords: Anthocyanin, Humic acid, Sepals yield, Leaf chlorophyll, Nano Biozar
 • Mohsen Seilsepour * Pages 145-158

  During a one-year field study, the concentrations of nitrates and heavy metals in soil and edible leafy vegetables were measured in farms in Varamin, Pakdasht, Pishva and Qarchak counties. The average concentrations of lead, cadmium and nickle in leafy vegetables were 0.2 , 0.77 and 2.1 mg/‌kg, respectively. The concentration of lead were 900% more than standard declared by the National Organization for Standardization of Iran. The average concentrations of lead, cadmium and nickel in the soil of the fields were 10.7, 1.46 and 1.18 mg/‌kg, respectively, which was less than the maximum allowed. The risk index for non-cancerous diseases was used to assess the risk of leafy vegetables consumption. The average risk index of lead, nickel and cadmium in leafy vegetables was 0.22, 0.05 and 0.03, respectively. Among leafy vegetables, the most dangerous were nitrate, lead, nickel and cadmium from lettuce, mint, parsley and lettuce. The results of the biological concentration factor calculation showed that coriander had the highest lead and nickel biological concentration factor among leafy vegetables, which indicates the tendency of this vegetable to absorb and accumulate lead and nickel compared to others. Leafy vegetables were not much different in terms of cadmium accumulation.

  Keywords: Lead, Cadmium, Nickle, Biological concentration
 • Sara Farsaraei, Mohammad Moghaddam * Pages 159-174
  Introduction
  Salinity stress is one of the main factors that limited crop production.Based on the severity and duration of the salinity stress, the plants show different reactions. First of all, salinity reduces the growth of plants due to the existing osmotic materials around the roots. Furthermore, salinity exerts hypertonic stress on the plants. Under salt stress, ions, mostly Na+ and Cl-, accumulate in the tissues of plants and cause significant physiological and biochemical disorders, reactive oxygen species (ROS) production, and inhibition of K+ uptake. Therefore, these occurrences lead to a reduction in plant growth and development. So using different methods for reducing the harmful effects of salinity is very important. Superabsorbent polymers application has extended to aid the growth of plants in saline soils. These substances have been applied as a soil amendment to improve plant growth under salt stress. Basil is a medicinal plant from the Lamiaceae family that used in the food and cosmetic industries.
  Materials and Methods
  To study the comparison between three types of superabsorbent on growth characteristics and basil elements content under salinity stress in two harvesting times, a pot experiment was conducted at the research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad as factorial based on the completely randomized design with four levels of NaCl (0, 40, 80 and 120 mM NaCl in irrigation water (Respectively: 0, 3.5, 7 and 10.5 dS/m) and four levels of super absorbent polymers (control, Ackoasorb, Stockosorb and Terracottem) in three replications in 2019. The studied traits were included growth characteristic (Plant height, Number of brunches, Stem diameter, Internode distance, Length and width of Leaf, Spike height, Fresh and dry weight of Leaf, Stem, and Spike) and element content (N, P, K, Na, K/Na, Ca and Mg). Statistical analysis was performed using Minitab 17 software. The mean comparison was done by the Bonferroni test at the 5% probability level. The figure drew by Microsoft Excel software.
  Results and Discussion
  The results of the mean comparison in both harvesting times showed that, with increasing salinity, the growth characteristics of the plant decreased and the application of superabsorbents, especially in the second harvesting time, improved these traits. In the first harvesting time, the amount of potassium, phosphorus, and nitrogen was increased by using Terracottem superabsorbent polymer 28.43, 68.96, and 71.55, respectively. Moreover, potassium to sodium ratio was increased by applying Ackoasorb superabsorbent polymer 18.85%, in 120 mM salinity compared to the control. Also, the results showed that at the highest salinity level, the application of all three types of superabsorbent polymers was able to significantly decrease sodium compared to the control. On the second harvesting time, the results showed that at the highest salinity level (80 mM), potassium and phosphorus levels increased by 34.66% and 44.44%, respectively, and the sodium content was 19.95% higher than the control. It seems that superabsorbents with water storage and reduction of salt concentration around the root can reduce the negative effects of NaCl stress. Among the superabsorbents used in this study, the Terracottem was more effective.
  Conclusions
  Based on the results of this experiment, the growth characteristics and elements of O. basilicum cv. Keshkeni luvelu were influenced by NaCl. At the higher NaCl levels, the negative effects of NaCl on plants and osmotic abilities were observed. The application of superabsorbent polymers had different effects on the studied traits. In most cases, Terracottem was the most effective superabsorbent to mitigate the negative effects of salinity. Superabsorbent polymers application can protect the plants from harmful effects of salinity by increasing K+ amount as well as decreasing Na+. However, there is little knowledge about the mechanism of superabsorbent polymers' application under salinity stress in the previous study. The findings of this study indicated that superabsorbent polymers application, especially the Terracottem can alleviate the negative effects of salinity on sweet basil by increasing water holding capacity and decreasing Na+ concentration.
  Keywords: Growth, Nitrogen, Phosphorus, potassium, Terracottem