فهرست مطالب

فیزیولوژی ورزشی - پیاپی 48 (زمستان 1399)
 • پیاپی 48 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه کاظمی نسب*، سید محمد مرندی، سمانه شیرخانی، آرزو شیخانیان پور، کامران قائدی صفحات 17-38
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان LXRa mRNA، PEPCK و G6PC2 در بافت کبد موش های چاق پیش دیابتی انجام شد. تعداد 18 سر موش نر C57BL/6 به دو گروه تقسیم شدند: 1- موش های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب (موش های پیش دیابتی) (تعداد = 12) و 2- موش های تغذیه شده با رژیم غذایی استاندارد (موش های غیرچاق) (تعداد = 6). تایید شرایط پیش دیابتی با تست تحمل گلوکز (GTT) انجام گرفت. سپس موش های پیش دیابتی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: رژیم غذایی پرچرب-تمرین (HFD-Exe) و رژیم غذایی پرچرب-بی تحرک (HFD-Sed). موش های گروه تمرینی به مدت هشت هفته و پنج روز در هفته با سرعت متوسط 21 متر بر دقیقه و به مدت 45 دقیقه روی نوار گردان تمرین کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها قربانی و خون از قلب موش ها گرفته شد. بافت کبد جدا شد و برای اندازه گیری سطح بیان LXRa و ABCA1 در دمای 70- درجه سانتی گراد نگهداری شد. نتایج نشان داد سطوحLXRa  و ABCA1 کبدی در موش های تمرین کرده به طور معناداری از موش های تمرین نکرده بیشتر بود. بیان نسبی ژن های کلیدی در گلوکونیوژنز ازجمله G6PC2 و PEPCK در کبد موش های تمرین کرده در مقایسه با موش های تمرین نکرده به طور معناداری کاهش پیدا کرد. همچنین تمرین هوازی موجب کاهش استیاتوز و آنزیم های کبدی در موش های پیش دیابتی شد. به دنبال تمرین بدنی، بیان ژن LXRa و ABCA1 در کبد موش ها افزایش پیدا کرد و موش ها را از چاقی القاشده توسط HFD محافظت می کند و خطر بیماری کبد چرب را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، رژیم غذایی پرچرب، LXRa، پیش دیابت، کبد چرب
 • ابوالفضل مجیدی، رقیه پوزش جدیدی، کریم آزالی علمداری*، جبار بشیری، میرعلیرضا نورآذر صفحات 39-60

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تمرین های تناوبی شدید (HIIT) و مصرف مکمل کورکومین بر مقدار کاسپاز سه و بیان miR-1 و miR-133 بافت قلبی موش های صحرایی در مواجهه با آرسنیک انجام شد. بدین منظور 48 موش صحرایی نر 16 هفته ای با وزن 77/24 ± 31/340 گرم به شش گروه شامل آرسنیک-تمرین، آرسنیک-کورکومین، آرسنیک-توام (شامل آرسنیک - تمرین - کورکومین)، آرسنیک، کنترل اتانول و کنترل معمولی تقسیم شدند. آرسنیک روزانه با دوز پنج (میلی گرم/ وزن بدن و کورکومین با دوز روزانه 15 (میلی گرم/ وزن بدن به مدت شش هفته استفاده شد. تمرین  HIITبه مدت شش هفته (پنج روز در هفته) شامل 60 دقیقه دویدن تناوبی در هر جلسه (هر تناوب شامل چهار دقیقه دویدن با شدت 90-85 درصد v VO2max و دو دقیقه ریکاوری فعال با شدت 60- 50 درصد) انجام شد. سنجش کاسپاز سه به روش وسترن بلات و مقدار بیان ژنی به روش RT-PCR انجام شد. یافته ها نشان داد در گروه آرسنیک بیان ژن miR-1 (0.001=p) و محتوای کاسپاز سه (0.001=p) بیشتر و بیان ژن miR-133 کمتر از گروه کنترل معمولی بود (0.001=p). با اینکه در گروه آرسنیک-تمرین تفاوتی در بیان ژن های miR-1 (0.45=P) و miR-133، (0.20=p) و محتوای کاسپاز سه (0.26=p) در مقایسه با گروه آرسنیک مشاهده نشد، در گروه آرسنیک-کورکومین مقدار کاسپاز سه از گروه آرسنیک کمتر بود (0.001=p)، اما در گروه آرسنیک-توام، بیان ژن miR-1 (0.042=p) و محتوای کاسپاز سه (0.001=p) کمتر و بیان ژن miR-133 بیشتر (0.010 =P) از گروه آرسنیک بود. مواجهه با آرسنیک از طریق تغییر بیان mir-1 و mir-133 کاردیومیوسیت ها را مستعد آپوپتوز دخیل در بیماری های قلبی می کند. درحالی که تمرین بدنی قادر به فرونشاندن کامل آثار سوء آرسنیک در کاردیومیوسیت ها نیست، به جای آن مکمل کورکومین و عمدتا اثر توام فواید بهتری دارد، اما به دلیل نبود شواهد مشابه و محدودیت های پژوهش انجام دادن پژوهش های بیشتر لازم است.

  کلیدواژگان: آرسنیک، تمرین تناوبی شدید، کورکومین، میوکارد، آپوپتوز، میکروRNA
 • ابراهیم اسکندری فرد، مهدی کارگرفرد*، آنتونیو فیگیردو صفحات 61-82
  زمان بازی (مسابقه) ممکن است تحت تاثیر میزان بالیدگی، فعالیت هورمونی و سطح آمادگی جسمانی بازیکنان نوجوان قرار گیرد؛ به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف تعیین و ارتباط شاخص  های بالیدگی، عملکردی و هورمونی با زمان انجام بازی در بازیکنان نخبه نوجوان فوتبال انجام شد. در این پژوهش 31 بازیکن فوتبال نوجوان با میانگین سنی 252/0 ± 51/16سال در طی یک دوره فصل فوتبالی پایش شدند و مدت زمان بازی در مسابقات بازیکنان ثبت شد. بعد از اتمام فصل، شاخص  های آنتروپومتریک، هورمونی] هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولینی [(IGF-1) با روش کمی لومینسانس، میزان بالیدگی به وسیله ارزیابی سن اسکلتی، آزمون های عملکردی]پرش ارتفاع (CMJ)برای ارزیابی توان انفجاری، تست غیرخطی (7RST) برای ارزیابی توان بی هوازی و تست یویو برای ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)[اندازه گیری شدند. برای تعیین همبستگی از روش های پیرسون و اسپیرمن استفاده شد و برای محاسبه پیش بین متغیرها رگرسیون خطی چندگانه در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد. نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که زمان انجام بازی با VO2max (0.56 = r)، سن اسکلتی (0.42- = p)، توان انفجاری(0.40 = r)، انحراف بالیدگی (0.38- = r) و IGF-1(036 = r) ارتباط معناداری داشت. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که زمان انجام بازی با استفاده از شاخص های مطالعه شده به طور معناداری پیش بینی شد (0.55 = R2). براساس نتایج پژوهش حاضر، سطح بالای IGF-1 و VO2max نقش عمده ای در انتخاب و زمان انجام بازی بازیکنان در رقابت ها دارد؛ بااین حال، واقع بینانه تر به نظر می رسد که سایر موارد تاثیرگذار بر انتخاب بازیکنان برای بازی و زمان انجام بازی نیز درنظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: فوتبال، سن اسکلتی، روش فلس، مدت زمان بازی (مسابقه)، هورمون فاکتور رشد شبه انسولین-یک
 • زینب نظام دوست، مرضیه ثاقب جو*، ریحانه هوشیار، مهدی هدایتی، صابر صادقی طبس صفحات 83-104
  مطالعات نشان می دهند که تمرین ورزشی و ترکیبات فعال زیستی زعفران می توانند باعث کاهش آپوپتوز و کاشکسی ناشی از سرطان شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و مصرف عصاره آبی زعفران (SAE) بر بیان برخی ژن های مرتبط با کاشکسی (SIRT1، hTERT و p53) در عضله دوقلوی موش های حامل رده سلولی 4T1 سرطان پستان انجام شد؛ براین اساس، 44 سر موش BALB/c ماده به طور تصادفی در گروه های تمرین تناوبی شدید (HIIT)، عصاره آبی زعفران (SAE)، تمرین تناوبی شدید + عصاره آبی زعفران (HIIT+SAE)، کنترل و شم قرار گرفتند. پس از 48 ساعت از آخرین جلسه مداخله، عضله دوقلو با روش جراحی برای آنالیزهای بعدی برداشته شد. نتایج نشان داد بیان ژن SIRT1 در گروه HIIT به طور معنا داری از گروه کنترل و HIIT+SAE بالاتر بود (به ترتیب 0.03P =  و  0.02P =). همچنین بیان ژن hTERT در گروه HIIT به طور معنا داری از سایر گروه های مطالعه شده بالاتر بود (P < 0.05) و درگروه SAE به طور معنا داری از گروه HIIT+SAE بالاتر بود (P = 0.01). علاوه براین، بیان ژن p53 در گروه های HIIT و HIIT+SAE به طور معنا داری از گروه SAE پایین تر بود (به ترتیب 0.003  P = و 0.004P =). براساس نتایج، به نظر می رسد HIIT احتمالا نقش مثبتی در کاهش اثرات کاشکسی ناشی از سرطان با تنظیم بیان بالاتر ژن های SIRT1 و hTERT و بیان پایین تر ژن p53 دارد و می تواند در کاهش تحلیل عضلات ناشی از سرطان موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، عصاره آبی زعفران، سرطان سینه، کاشکسی، آپوپتوز
 • سیده زلیخا هاشمی چاشمی*، ولی الله دبیدی روشن، سهیل عزیزی صفحات 105-116

  ازیک سو، اثرات مسموم کننده دوکسوروبیسین بر بافت های مختلف و ازسوی دیگر، اثرات پیش درمان فعالیت ورزشی قبل از القای  DOX بر بافت های قلب و کبد رت های صحرایی جوان شناخته شده است، اما تاثیر پیش درمان فعالیت ورزشی بر رت های سالمند به ویژه در بافت ریه کاملا مشخص نیست؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تغییرات بافت ریه به دنبال مسمومیت با  DOX و اثر پیشگیرانه تمرین هوازی انجام شد. تعداد 48 سر موش صحرایی نر جوان (سه ماهه) و سالمند (32 ماهه) به سه زیر گروه کنترل (8/307 و 8/374)،  DOX (428/362 و 430) و تمرین +  DOX (142/370 و 383) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت سه هفته با سرعت 15 تا 17 متر/دقیقه و زمان 25 تا 39 دقیقه و پنج جلسه در هفته روی نوار گردان دویدند. گروه های دریافت کننده  DOX، محلول DOX (20 میلی گرم بر کیلو گرم) را 24 ساعت پس از آخرین تمرین دریافت کردند. چهل وهشت ساعت بعد از تزریق  DOX، بافت برداری انجام شد و به روش توصیفی تجزیه و تحلیل شد. بررسی هیستولوژیک بافت ریه نشان دهنده التهاب، ادم بین سلولی، احتقان عروقی، افزایش ضخامت دیواره عروقی در گروه های القای DOX و با تخریب بیشتر در گروه های سالمند بود. اجرای پیش درمان تمرین هوازی در هر دو گروه به بهبود آسیب های ایجادشده با  DOX منجر شد. نتایج پژوهش نشان داد که القای   DOX باعث آسیب بیشتر به بافت ریه رت های سالمند در مقایسه با رت های جوان شد؛ زیرا مقاومت بافت ریه سالمند در برابر  DOX کمتر است و پیش درمان با تمرین هوازی باعث تخفیف اثر تخریبی DOX  بر بافت ریه می شود و این التیام در ریه سالمند مشهودتر است.

  کلیدواژگان: سمیت ریوی، دوکسوروبیسین، تمرین هوازی، رت های جوان و سالمند
 • افروز متحدی، سید جواد ضیاءالحق* صفحات 117-134

  استفاده از نانو ذرات رو به افزایش است و می تواند موجب مسمومیت های عصبی و تغییرات بافت مغز شود. از طرفی پیش آماده سازی بدنی مقاومت سلول های عصبی را افزایش می دهد؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی میزان تغییرات ساختاری بافت مغز در اثر تزریق نانو نقره درپی دو پروتکل تمرین انجام شد. تعداد 30 سر رت نر نژاد ویستار به شش گروه کنترل سالم، نانو نقره، پروتکل هوازی، پروتکل بی هوازی، نانو نقره + پروتکل هوازی، نانو نقره + پروتکل بی هوازی به صورت تصادفی ساده تقسیم شدند. تزریق درون صفاقی نانو نقره پس از اجرای 10 هفته پروتکل هوازی و بی هوازی به ازای 10 درصد وزن بدن هر رت در پنج نوبت بود و پس از 48 ساعت از آخرین تزریق رت ها بی هوش شدند و نمونه گیریانجام شد. سپس نمونه ها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین و توسط میکروسکوپ نوری عکس برداری و مطالعه شدند. نتایج نشان داد پیش آماده سازی به صورت معناداری بر وزن (0.045= P) و میزان مسافت طی شده در آزمون استقامتی پیش رونده (0.000 = P) اثرگذار بود. همچنین نانو نقره موجب التهاب (0.000 = P) و دژنراسیون نورونی (0.000= P) در رت های دریافت کننده نانو نقره شد، اما در گروه های تمرینی، التهاب (0.001 = P) و دژنراسیون (0.001= P) تقلیل یافته بود؛ اگرچه تفاوت معناداری میان دو نوع پروتکل در التهاب (0.928= P) و دژنراسیوننورونی (0.875 = P) وجود نداشت. به نظر می رسد پیش آماده سازی تمرینی می تواند در کاهش درجه تخریب بافت مغزی ناشی از مصرف نانو نقره موثر باشد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، پیش آماده سازی هوازی، پیش آماده سازی بی هوازی، دژنراسیون نورونی، التهاب نورونی
|
 • Fatemeh Kazemi Nasab *, Sayed Mohammad Marandi, Samaneh Shirkhani, Arezoo Sheikhanian Poor, Kamran Ghaedi Pages 17-38
  The purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks aerobic exercise on the expression of LXRa, PEPCK and G6PC2 mRNA in the liver tissue of obese prediabetic mice. 18 male C57BL/6 mice were divided into two groups: 1. Mice fed a high-fat diet (prediabetic obese mice) (n=12), 2. Mice fed a standard diet (non-obese mice) (n= 6). Prediabetic conditions were confirmed by glucose tolerance test (GTT). Then, prediabetic mice were randomly divided into two groups: the high-fat diet-Exercised (HFD-Exe) and the high-fat diet-Sedentary (HFD-Sed). Exercise group were trained on a motor-driven treadmill at 21 m/min, 45 min/day, 5 days/week for 8 weeks. Mice were sacrificed 24 hours after last exercise session and blood was taken from the heart. The liver tissue was isolated and frozen to measure of LXRa and ABCA1 expression levels and was kept at -70 ̊C.Data indicated that the levels of liver LXRa and ABCA1 in trained mice were significantly higher than in untrained mice.The relative expression of key genes in gluconeogenesis, including G6PC2 and PEPCK in the liver of trained mice, was significantly reduced compared to untrained group. Also, aerobic exercise reduced steatosis and the liver enzymes in prediabetic mice.Following physical exercise, the expression of LXRa and ABCA1 mRNA expression in the liver of mice increases and protects mice from high-fat diet induced obesity and reduces the risk of NAFLD.
  Keywords: Aerobic Exercise, High-Fat Diet, LXRa mRNA, Prediabetes, NAFLD
 • Abolfazl Majidi, Roghayeh Poozesh Jadidi, Karim Azali Alamdari *, Jabbar Bashiri, MirAliReza Nourazar Pages 39-60

  The aim of this study was to investigate the effects of HIIT and curcumin supplementation on cardiac tissue caspase 3 content and also expression of miR-1 and miR-133 in rats exposed to arsenic. Forty-eight (age: 16 weeks, weight: 340.31 ± 24.77 gr) male rats were randomized into six groups including on Arsenic-Training (HIIT), Arsenic-Curcumin (Curcumin), Arsenic – Training + Curcumin (Concomitant), Arsenic (Arsenic), Ethanol Control and Normal Control (pure water). Arsenic 5 mg/bw.day and Curcumin 15 mg/bw.day were consumed orally for six weeks. HIIT were conducted for six weeks (5 d/w) including on 60 min interval running/session (each interval bout was consisted of 4 min running at 85-90% of v Vo2max with 2 min recovery between work intervals at 50-60% of v Vo2max). Cardiac Caspase 3 and miRNAs expression levels were evaluated by western blot and RT-PCR analysis methods respectively. Cardiac mir-1 expression level (P=0.001) and also caspase 3 content (P=0.001) were higher, however; mir-133 expression level was lower (P=0.001) in the Arsenic group than the Normal Control. While no differences were observed in miR-1(P=0.20) and miR-133 (P=0.45) expressions as well as caspase 3 content (P=0.26) between the HIIT and Arsenic groups; lower caspase 3 content was observed in Curcumin group than the Arsenic counterparts (P=0.001). However, in Concomitant group, there were a lower mir-1 expression (P=0.042) and caspase 3 content (P=0.001) in accompany with a higher mir-133 (P=0.010) expression compared to the Arsenic group. Arsenic exposure predisposes cardiomyocytes to apoptosis via modifications in both miR-1 and miR-133 expressions which is associated with cardiac diseases. While physical training could not fully overcome arsenic toxicity in cardiomyocytes, curcumin supplementation and mostly the concomitant effect have more benefits. However, more research warranted to be done because of the lack of similar evidence and also limitations in this study.

  Keywords: Arsenic, HIIT, Curcumin, Myocardium, Apoptosis, miRNA
 • Ebrahim Eskandari Fard, Mehdi Kargar Fard *, Antnio Figueredo Pages 61-82
  Time of playing (Competition) may be affected by the maturity level, hormonal indices as well as the level of physical fitness of adolescent players, therefore the present study, with the purpose of this study is to determine and correlate the maturity, functional and hormonal indices with the time of playing (Competition) in elite football players. Thirty-one elite youth soccer players with a mean age of 16.51±0.252 years were studied over the football season then, the time of playing (Competition) of player was registered. At the end of the season, anthropometric characteristics, hormonal (GH, IGF-1) indices by chemiluminescence, maturity status by skeletal age, fitness tests (CMJ, 7RST, and Yo-Yo Test) Were measured. Pearson and Spearman correlation methods were used to specify the relationship between variables and multiple linear regression to explain the time of playing (Competition) of players (p < 0.05). The results of correlation between variables showed that time of playing with VO2max (r = 0.56), skeletal age (p = -0.42), CMJ (r = 0.40), maturity offset (r = -0.38) And IGF-1 (r = 0.36) had a significant relationship. Multiple linear regression analysis with R2=0.55 was significantly predicted players' time of playing (Competition). The results of the present study showed that high levels of insulin-like growth hormone and VO2max play a preponderant role in selecting and minutes of playing (Competition) of players in competitions. However, it appears to be more pragmatic to consider other contextual dimensions, as they can impact time of playing (Competition) in a match.
  Keywords: Football, Skeletal Age, Fels Method, time of playing (Competition), Insulin-like growth factor 1 (IGF-1)
 • Zeynab Nezamdoost, Marziyeh Saghebjoo *, Reyhane Hoshyar, Mehdi Hedayati, Saber Sadeghi Tabas Pages 83-104
  Studies show that exercise training and bioactive component of saffron can reduce apoptosis and cachexia caused by cancer. The present study aimed to investigate the effects of four weeks of high-intensity interval training (HIIT) and consumption of saffron aqueous extract (SAE) on the expression of some cachexia-related genes (SIRT1, hTERT, and p53) in the gastrocnemius muscle of mice carrying 4T1 breast cancer cell line. For this purpose, 44 female BALB/c mice were randomly divided into HIIT, SAE, HIIT + SAE, control and sham groups. Following 48h of the last intervention session, mice were euthanized, and the gastrocnemius muscle removed for further analyses. The results showed that the expression of the SIRT-1 gene in the HIIT group was significantly higher than the control and SAE + HIIT groups (P=0.03 and P=0.02, respectively). Also, the gene expression of hTERT in the HIIT group was significantly higher than the other groups (p < 0.05) and in the SAE group was significantly higher than the SAE + HIIT group (P=0.01). Furthermore, the gene expression of p53 in the HIIT and SAE + HIIT groups was lower than the SAE group (P=0.003 and P=0.004, respectively). Based on the results, it seems that HIIT has a positive role in reducing cancer-induced cachexia by regulating higher expression of SIRT1 and hTERT and lower expression of p53 and may be effective in reducing cancer-induced muscle wasting.
  Keywords: High-intensity interval training, Saffron aqueous extract, Breast Cancer, cachexia, Apoptosis
 • Seyedeh Zoleikha Hashemi Chashmi *, Valiolah Dabidi Roshan, Soheil Azizi Pages 105-116

  The toxic effects of Doxorubicin on various tissues from one hand, and the pre-treatment effects of exercise activity before the DOX induction on heart and liver tissues in young rats from other hand have already been recognized, but the pre-treatment effects of exercise on elderly rats, especially in the lung tissue is not well understood. The purpose of the present study was to compare changes in lung tissue following DOX intoxication and the preventive effect of aerobic exercise. 48 young (3 months) and elderly (32 months) male rats were divided into three subgroups: control (307.8, 374.8), DOX (422.368, 430) and DOX + exercise (372.370, 383). Training groups r an on treadmill for three weeks at a speed of 15-17 m/min and a time of 25-39 minutes and five sessions per week.  DOX receiver groups received DOX solution (20 mg / kg) 24 hours after the last exercise. 48 hours after DOX injection, biopsy and descriptive analysis were performed. Histological examination of lung tissue showed inflammation, intercellular edema, vascular congestion, increased vascular wall thickness in DOX induction groups and with more degradation in the elderly groups. Performing aerobic exercise pre-treatment in both groups improved the injuries caused by DOX. The findings showed that induction of DOX caused more damage to the lung tissue of elderly rats than young rats, because the resistance of elderly lung tissue to DOX was lower and pre-treatment with aerobic exercise mitigated the destructive effect of DOX on lung tissue and this healing is more evident in elderly lungs.

  Keywords: Pulmonary Toxicity, doxorubicin, Aerobic Exercise, old, young rats
 • Afrooz Motahedi, Seyed Javad Ziaolhagh * Pages 117-134

  The use of nanoparticles is increasing and can cause neurotoxicity and brain tissue changes. On the other hand, pre-conditioning improves neuronal protections. Therefore, the aim of this study was to investigate the structural changes in brain tissue following Nano silver injections following the two protocols. 30 male Wistar rats were divided in 6 groups of healthy control, nano silver, aerobic protocol, anaerobic protocol, nano silver + aerobic protocol, nano silver + anaerobic protocol. Intraperitoneal injection of nano silver after 10 weeks of aerobic and anaerobic treatments was performed 10% of each rat's body weight in 5 turns. After 48 hours of the last infusion, the rats were indifferent and sampled. The samples were then photographed and stained with Hematoxylin-Eosin and were studied by optical microscopy. The results of this study indicated that pre-conditioning had a significant effect on weight (P = 0.045) and distance traveled in progressive endurance test (P = 0.000). Nanosilver also caused inflammation (P = 0.000) and neuron degeneration (P = 0.000) of brain tissue in nanosilver rats. However, in the training groups, inflammation (P = 0.001) and degeneration (P = 0.001) were reduced, although there was no significant difference between the protocols in degeneration (P = 0.875) and inflammation (P = 0.928). It seems that pre-conditioning of exercise can be effective in reducing the degree of degradation of brain tissue due to the use of silver nanoparticles.

  Keywords: silver nanoparticles, aerobic training pre-conditioning, anaerobic training pre-conditioning, neuron degeneration, neuron inflammation